SBS Macedonian

SBS Macedonian - СБС Македонски

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Macedonian program, including news from Australia and around the world. - Слушајте интервјуа, прилози и приказни од заедницата на Мак
SBS Macedonian - СБС Македонски

Description

Categories

News & Politics

Episodes

Македонските дипломатски конзуларни претставништва со совети и подршка за затекнатите македонски државјани во Австралија

Apr 4, 2020 0:08:22

Description:

Во Австралија постојат над 120 категории на визи.

 


Сите носители на визи кои во моментов престојуваат во Австралија се загрижени за својата иднина поради пандемијата со коронавирусот и преземените мерки за спречување на ширењето на вирусот.

 


Меѓу нив има и над 80 македонски државјани кои по различен основ престојуваат во Австралија.

 


Амбасадата на Република Македонија и Генералниот Конзулат во Мелбурн се во постојан контакт со нив со совети и упатства како да постапат во новонастаните услови.

 


Во тонскиот разговор за СБС на македонски, Сања Зографска-Крстеска, Генерален Конзул на Р.Македонија во Мелбурн објаснува како во вакви услови да постапат државјаните на Македонија кои се во моментов во Австралија.

Повик до македонската заедница да ги почитува новите правила при прослава на православниот Велигден

Apr 3, 2020 0:09:12

Description:

"Ќе бидеме пред предизвик некако посмирено, само со потесното семејство да го прославиме празникот, меѓутоа, ќе мора да биде така.Предизвикот да се поканат сестри, браќа,внуци,ќерки, синови да седнат заедно на маса  и да го прослават овој прекрасен празник што го имаме, за жал, оваа година, не ќе може така да се слави", вели во разговор за СБС на македонски Лидија Шестакова, долгогодишен службеник во Јавното здравство на НЈВ која работи на едукативни здравствени програми за различни заедници во државата, вклучителни и македонската.

Г-ѓа Шестакова апелира  до сите, да разберат дека ова е вонредна ситуација и дека доколку работат заедно, може да се надмине таа "ноќна мора" многу побрзо, отколку ако се прекршуваат правилата.

 

Жаклина Михајлова:"Пишувам за Македончињата во Австралија да не ги заборават корените и јазикот"

Apr 3, 2020 0:06:55

Description:

Авторката од Сиднеј, Жаклина Михајлова, која е и просветен работник и претседател на Македонскиот-Просветно училишен одбор за НЈВ, вели дека нејзините книги за деца, се пред се, наменети за Македончињата во Австралија, со цел на забавен начин да им помогне да ги зачуваат своите корени и македонскиот јазик.

Нејзината прва книга "Патувањата на Дедо Мраз" беше издадена пред 7 години на македонски и на англиски, а уште десетина сликовници чекаат да бидат илустрирани.

Г-ѓ Михајлова се надева дека ситуацијата со коронавирусот ќе биде надмината и дека ќе може достојно да ја претстави македонската детска литература на Меѓународниот конгрес на книги за деца што треба да се одржи од 5-7 септември во Москва.

 

 

Australia's childcare sector to provide free care to working parents

Apr 3, 2020 0:05:06

Description:

Childcare will be free for parents who continue working during the coronavirus pandemic. The Federal Government will support Australia's 13 thousand childcare centres by paying half their operating costs on the condition they stay open and not charge families for care.

 

 

Вести на СБС на македонски, 3 април 2020

Apr 3, 2020 0:13:11

Description:

News in Macedonian, 3 April 2020

What does the coronavirus pandemic mean if you’re pregnant? - Што значи пандемијата на коронавирус ако сте бремени?

Apr 3, 2020 0:08:10

Description:

Pregnancy is a time of great joy and expectation for most women and their families. From the unforgettable moment of finding out you are pregnant, to the emotional moment a mother gets to hold her baby against her chest. Circumstances and processes have changed a lot following the declaration of the coronavirus pandemic. So what are the risks, how can you protect yourself and your baby and what support is available.

 

-

Бременоста е време на голема радост и очекување за повеќето жени и нивните семејства. Од тој незаборавен момент на откривање дека сте бремени, па се до емотивниот момент кога како мајка го држите своето бебе на градите. Околностите и процесите се променија многу по прогласувањето на пандемијата на коронавирус. Kои се ризиците, како можете да се заштитите себе си и вашето бебе и каква поддршка е достапна.

Could loss of sense of smell point to COVID-19 infection? - Може ли губењето на чувството за мирис да укаже на инфекција на COVID-19?

Apr 3, 2020 0:03:54

Description:

There are calls to broaden the criteria for coronavirus testing to include the loss of sense of smell. Researchers have found it's an early sign of infection, especially among young people.

-

Има повици за проширување на критериумите за тестирање на коронавирус за да се вклучи губење на чувството за мирис. Истражувачите откриле дека станува збор за ран знак на инфекција, особено кај младите луѓе.

What the coronavirus means for visa holders - Што значи коронавирусот за носителите на визи во Австралија

Apr 3, 2020 0:08:02

Description:

There are over 120 visa categories in Australia.

 

Millions of visa holders are concerned or confused about their immediate future.

 

They include visitors such as backpacking and holidays visas, studying and training, family and partner, working and skilled, refugee and humanitarian, bridging and repealed visas, and many more, including visas for New Zealand citizens.

 

 

 

SBS provides the latest government advice and the support being offered to visa holders.

-

Милиони сопственици на визи се загрижени или збунети за нивната блиска иднина поради пандемијата со коронавирусот.

 

Во Австралија постојат над 120 категории на визи.

 


СБС ги дава најновите совети од владата и поддршката што им се нуди на носителите на визи.

SBS News in Macedonian 2 April 2020 - Вести на СБС на македонски 2 април 2020

Apr 2, 2020 0:11:53

Description:

SBS News in Macedonian 2 April 2020

-

Вести на СБС на македонски 2 април 2020

Government invests millions to increase overseas trade - Владата инвестира милиони за да ја зголеми трговијата во странство

Apr 2, 2020 0:04:32

Description:

The coronavirus pandemic has seen a halt in Australia’s export market, but now once again, farmers and fishers will be able to start sending their goods overseas.

-

Пандемијата на коронавирус забележа прекин на извозот на стоки на светските пазари од Австралија. Но сега уште еднаш, земјоделците и рибарите ќе можат да започнат да ги испраќаат своите производи во странство.

SBS News in Macedonian 1 April 2020 - SBS Вести на македонски 1 април 2020

Apr 1, 2020 0:11:37

Description:

SBS News in Macedonian 1 April 2020

-

SBS Вести на македонски 1 април 2020

Вести на СБС на македонски, 31 март 2020

Mar 31, 2020 0:12:47

Description:

News in Macedonian,31 March 2020

Researchers are hunting for a vaccine against COVID-19 - Глобална трка за вакцина против КOВИД-19

Mar 31, 2020 0:10:23

Description:

 A global medical race is underway to develop a coronavirus vaccine. It is not simple and it will not be done overnight. There are currently more than 700,000 coronavirus cases worldwide, over 30,000 deaths and over 150,000 recoveries. But how soon will a vaccine be available?

 

-

Во тек е глобална медицинска трка за развој на вакцина против коронавирусот. Не е едноставно и нема да се постигне преку ноќ. Во моментов има повеќе од 700.000 случаи на коронавирус ширум светот, над 30,000 смртни случаи и над 150,000 случаи кои се излечиле од ова заболување. Но, прашање е колку брзо ќе биде достапна вакцината.

Government pledges $130 billion wage subsidy - Владата вети субвенција од $130 милијарди долари за плати

Mar 31, 2020 0:06:51

Description:

The government pledges the biggest stimulus package in Australian history in an effort to support businesses suffering during the COVID-19 pandemic.

 

-

Владата вети најголем стимулативен пакет во историјата на Австралија, во обид да ги поддржи бизнисите кои страдаат за време на пандемијата COVID-19.

SBS News in Macedonian 30 March 2020 - SBS Вести на македонски 30 март 2020

Mar 30, 2020 0:13:51

Description:

SBS News in Macedonian 30 March 2020

-

SBS Вести на македонски 30 март 2020

Who are the workers deemed 'essential'? - Кои работници се сметаат за неопходни?

Mar 30, 2020 0:11:06

Description:

The federal government has announced new curbs on Tuesday that will close more non-essential businesses, pushing the country closer to the stricter lockdown measures imposed in parts of Europe. But even with such stringent rules in place, many workers will still have to go to work - they are being dubbed “essential workers.” The term has left many Australians wondering what exactly makes an essential worker, and how can we keep them safe during the coronavirus epidemic?

-

Сојузната влада на 24 март објави нови ограничувања под кои ќе се затворат повеќе бизниси за кои се смета дека не се неопходни, приближувајќи ја земјата поблизу до построгите мерки за заклучување, веќе наметнати во делови на Европа. Но, дури и со вакви строги правила, многу работници сè уште ќе треба да одат на работа - тие се нарекуваат „неопходни работници“. Тоа натера многу Австралијци да се прашуваат што точно се подразбира под тој термин.

Virus spread puts pressure on intensive care units - Ширењето на вирусот врши притисок врз единиците за интензивна нега

Mar 30, 2020 0:07:08

Description:

As the number of coronavirus cases in Australia continues to grow at an exponential rate, the demand on how healthcare system becomes greater. And many health experts are concerned about how Australia's intensive care units will be able to cope with an influx of series cases.

-

Како што бројот на случаи на коронавирус во Австралија продолжува да расте со експоненцијална стапка, така и побарувачката за здравствениот систем станува поголема. И многу здравствени експерти се загрижени за тоа како единиците за интензивна нега во Австралија ќе можат да се справат со прилив на сериозни случаи.

Coronavirus impacts on business and residential rental markets

Mar 27, 2020 0:07:06

Description:

The Coronavirus has had a significant impact on Australia's rental market.

 

 

Residential tenants are facing increased uncertainty about how they will keep up with rent, while businesses have also been impacted by the economic downturn.

Seika Eminagova - Maintaining links with isolated older Macedonians during the coronavirus pandemic - Сијка Еминагова - Одржување врски со изолирани постари Mакедонци за време на пандем

Mar 27, 2020 0:06:06

Description:

Templestowe-Doncaster’s Macedonian Pensioner Group was expecting to begin activity sometime in April following Manningham Council’s scheduled renovations. But with the coronavirus pandemic and additional government orders restricting movement, the group remains inactive along with the rest of the nation. President Seika Eminagova says despite regular activities being put on hold, her work is continuing as she maintains vital social contact with isolated members by phone.

-

Македонската пензионерска група во Темплстоу и Донкаста очекуваше да започне со своите активности некаде во Април, но со пандемијата на коронавирусот и дополнителните владини наредби за ограничување на движењатo на населението, групата и понатаму останува во мирување, како и целата нација. Но и покрај владините ограничувања, претседателката Сијка Еминагова продолжува да ги оддржува врските со изолираните членови за време на здравствената криза. Таа вели редовните телефонски конверзации придонесува за одржување на позитивно расположение кај постарите. 

SBS News in Macedonian 27 March 2020 - СБС вести на македонски 27 март 2020

Mar 27, 2020 0:12:35

Description:

SBS News in Macedonian 27 March 2020

-

СБС вести на македонски 27 март 2020

Coronavirus testing likely to be expanded - Тестирањето со коронавирус веројатно ќе биде проширено

Mar 26, 2020 0:05:41

Description:

Coronavirus testing could be expanded in the coming weeks as authorities broaden their attempt to manage the pandemic. So how effective is Australia's testing program at the moment?

-

Тестирањето со коронавирус може да се прошири во наредните недели, поради што властите го проширија својот обид за справување со пандемијата. SBS News истражува колку е ефикасна програмата за тестирање во Австралија во моментот?

New restrictions will radically change weddings and funerals - Новите ограничувања радикално ќе ги променат свадбите и погребите

Mar 26, 2020 0:04:06

Description:

From midnight Wed March 25, new restrictions come into force forbidding more than 10 people from participating in a funeral, and more than five in a wedding. For those who are unable to postpone or cancel a celebration or service, businesses are being forced to get creative.

-

Од полноќ 25 март, новите ограничувања ќе стапат во сила забранувајќи повеќе од 10 лица да учествуваат во погреб, а повеќе од пет на свадба. За оние кои не се во можност да ја одложат или откажат прославата или услугата, деловните активности се принудени да се креативни.

SBS News in Macedonian 26 March 2020 - СБС вести на македонски 26 март 2020

Mar 26, 2020 0:12:58

Description:

SBS News in Macedonian 26 March 2020

-

СБС вести на македонски 26 март 2020

New commissioner appointed to advise on virus - Избран нов комесар за совети за коронавирусот

Mar 26, 2020 0:07:06

Description:

All elective surgery other than the most urgent procedures will be put on hold to free up capacity in hospitals dealing with coronavirus.

 

 

 

The news comes as a new commissioner is appointed to advise Australian governments on what should be done to tackle the social and economic effects of coronavirus.

-

Сите закажани по избор операции освен најитните случаи ќе бидат ставени во мирување за да се ослободи капацитет во болниците за справување со коронавирусот.

 

 


Веста доаѓа откако е назначен и нов комесар за да ги советува Австралиските влади за тоа што треба да се направи за да се справат со социјалните и економските ефекти предизвикани од коронавирусот.

Rev Vlado Nedeski: Places for beautifying open but churches closed - Отец Владо Недески: места за разубавување отворени но цркви затворени

Mar 25, 2020 0:12:19

Description:

Parish Priest at Macedonian Orthodox Church 'St. Petka' in Sydney, Father Vlado Nedeski says that online or virtual services cannot be a substitute for real liturgies and there are thousands of people who do not have access to the Internet and do not use modern technology.

  Father Nedeski fears the elderly will be cut off from all worship and church life, especially from celebration of the most important Christian holiday - Easter.

-

"Наскоро доаѓа Велигден, под овие рестрикции и услови, практично е неможно да се изврши богослужение односно богослужбениот ред кој треба да го чуваме, а сега е во дисконтинуитет", вели отец Владо Недески во разговор со СБС на македонски по објавувањето на најновите рестриктивни мерки од страна на австралиската влада со цел сузбивање на ширењето на коронавирусот, според кои црквите и другите верски објекти мора да бидат затворени освен за венчавки и погреби под пропишаните услови

 

 

SBS News in Macedonian 25 March 2020 - SBS Вести на македонски 25 март 2020

Mar 25, 2020 0:12:38

Description:

SBS News in Macedonian 25 March 2020

-

SBS Вести на македонски 25 март 2020

How should we explain the coronavirus pandemic to children? - Како треба да им ја објасниме пандемијата на коронавирус на децата?

Mar 24, 2020 0:10:03

Description:

With endless news about coronavirus, many adults will be feeling anxious about what it means for them, their loved ones and the community.   But experts are urging adults to take care special care when talking about COVID-19 to children to not make them unnecessarily anxious. Psychologists say there are a number of things adults can do to help children better understand the pandemic.

 

-

Преплавени од бескрајните вести за коронавирусот, многу возрасни ќе се чувствуваат загрижени за тоа што тоа значи за нив, нивните најблиски и заедницата. Но, експертите ги повикуваат возрасните да внимаваат кога им зборуваат на децата за СОВИД-19 да не ги прават непотребно вознемирени. Психолозите велат дека има голем број работи што можат да ги направат возрасните за да им помогнат на децата подобро да ја разберат пандемијата.

SBS News in Macedonian 24 March 2020 - SBS Вести на македонски 24 март 2020

Mar 24, 2020 0:13:43

Description:

SBS News in Macedonian 24 March 2020

-

SBS Вести на македонски 24 март 2020

New stimulus measures passed in parliament - Нови стимулативни мерки донесени во парламентот

Mar 24, 2020 0:06:32

Description:

Parliament met to pass new stimulus measures aimed at softening the economic impact of the coronavirus, as Centrelink is overwhelmed by panicked Australians.

-

Парламентот се состана за да донесе нови стимулативни мерки насочени кон ублажување на економското влијание на коронавирусот, додека Centrelink е преплавен од Австралијци кои паничат.

Политичките лидери во Австралија донесуваат драстични нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот - Политичките лидери во Австр

Mar 23, 2020 0:05:59

Description:

After the number of coronavirus cases in Australia surpasses 1000, the National Cabinet met on Sunday night to discuss strategies for dealing with the pandemic. Prime Minister Scott Morrison and the heads of the states and territories announced new measures, including shutting down some places of social gathering while keeping schools open. Ahead of the meeting, New South Wales, Victoria and the Australian Capital Territory had already announced comprehensive shutdowns for their residents. All non-essential services had been ordered to close their doors over the next 48 hours, including restaurants and bars.  The states and territories have agreed to close certain places of social gathering, including licensed premises, entertainment venues, indoor sporting venues and places of worship. Clubs, pubs, casinos, nightclubs, cinemas and gyms are the casualties of the latest measures aimed at curbing the spread of coronavirus. Restaurants and cafes are allowed to remain open, but will be confined to takeaway or home delivery only. Bottle shops, funeral homes and shopping centres will also stay open, but patrons must maintain social distancing. The restrictions come into effect from midday today [[MON]].

 

-

Откако бројот на случаи на коронавирус во Австралија надмина 1000, националниот кабинет се состана вчера вечер  на разговори за стратегиите за справување со пандемијата.

SBS Вести на македонски 23 март 2020

Mar 23, 2020 0:15:48

Description:

SBS Вести на македонски 23 март 2020

Macedonia registers its first coronavirus death in Kumanovo - Првиот смртен случај од корона вирусот во Македонија

Mar 23, 2020 0:12:38

Description:

114 patients were diagnosed by noon yesterday as announced by Health Minister Venko Filipce, who held two press conferences on Sunday. He also announced that measures could be tightened if needed. The Macedonian government introduced a curfew as one of the stricter measures to prevent the global pandemic from spreading. Defence Minister Radmila Sekerinska said the Government of the Republic of Macedonia decided to support police forces and municipalities on Saturday.

-

До вчера на пладне се дијагностицирани 114 пациенти. Ова го соопшти министерот за здравство, Венко Филипче, кој вчера оддржа две прес конференции. Тој рече дека мерките можат да бидат и построги ако се појави потреба. Полициски час воведе македонската влада како една од построгите мерки за превенција од светската пандемија што ја предизвика корана вирусот.

Пандемијата со коронавирусот ја одложи АФЛ лигата

Mar 23, 2020 0:08:45

Description:

Кризата со коронавирус сè уште предизвикува нарушување во светот на спортот, со сè повеќе првенства или прекинати или одложени.

 

За оние што остануваатда се натпреваруват, останува само прашање на време кога тие ќе бидат принудени да ги прекинат натпреварите.

 

Во центарот на сето тоа се и Олимписките игри кои треба да почнат во јули во Токио, со се повеќе повици од ден на ден да се одложат.

 

 


Поопширно во тонскиот извештај.

A $66 billion dollar coronavirus stimulus package - Нов пакет со стимулативни мерки вреден 66 милијарди долари за справување со економските последици од коронавир

Mar 22, 2020 0:05:03

Description:

Small and medium sized businesses will get cash payments of up to $100 thousand dollars under the federal government's second stimulus package that's worth $66 billion dollars.

-

Малите и средни бизниси ќе добијат исплата во готовина до 100 илјади долари во рамките на вториот стимулативен пакет на федералната влада, вреден 66 милијарди долари во справувањето со економската криза и борбата за спречување на ширењето на пандемијата со коронавирусот.

GenerationM - Uniting young Macedonians of the world - GenerationM - сплотување на младите Македонци во светот

Mar 20, 2020 0:16:17

Description:

19 and 22 year-old activists Elena Sekulovska and Stefani Taskova share a genuine concern for the future of Macedonian youth in Australia and are working towards establishing as many branches of GenerationM as possible, to help create a prosperous future for young Macedonians, future quardians of Macedonian language, culture and traditions. Elena and Stefani believe the power of communications networks to bring together like-minded thinkers, professionals, and business people of Macedonian heritage can help strengthen mutual outcomes and improve ties with the homeland.  -

Две активистки,од искрена грижа за иднината на македонската младина во Австралија, па и во целиот свет, работат на отворање што повеќе гранки на организацијата GeneracijaM- или GenerationM, преку која тие гледаат здрава и просперитетна иднина за младите организирани македонски кадри. Младина во чии раце лежи иднината на македонскиот јазик и традиции, велат Елена Секуловска и Стефани Таскова. Паралелно со тоа, двете активистки веруваат во силата на комуникациските мрежи кои зближуваат истомисленици за татковината, професионалци и бизнис лица и гледаат позитивни исходи од блиските врски со Македонија.

SBS News in Macedonian 20 March 2020 - SBS вести на македонски 20 март 2020

Mar 20, 2020 0:12:35

Description:

SBS News in Macedonian 20 March 2020

-

SBS вести на македонски 20 март 2020

SBS News in Macedonian 19 March 2020 - SBS вести на македонски 19 март 2020

Mar 19, 2020 0:11:52

Description:

SBS News in Macedonian 19 March 2020

-

SBS вести на македонски 19 март 2020

SBS News in Macedonian 18 March 2020 - SBS Вести на македонски 18 март 2020

Mar 18, 2020 0:11:41

Description:

SBS News in Macedonian 18 March 2020

-

SBS Вести на македонски 18 март 2020

Dr Anita Strezova - the voice for the people with disability from non-English background - Др Анита Стрезова – глас на лицата со потешкотии од неанглиско потекло

Mar 18, 2020 0:22:22

Description:

"There are many cases of people being locked up at home or people who do not receive any services because their families are reluctant to discuss their needs," Dr. Anita Strezova

-

"Има многу случаи на лица, затворени дома или на лица кои не примаат никаква услуга бидејќи нивните семејства  се некомотни да разговараат за нивните потреби", др Анита Стрезова

Вести на СБС на македонски, 17 март 2020

Mar 17, 2020 0:12:49

Description:

SBS News in Macedonian, 17 March 2020

SBS News in Macedonian 17 March 2020 - SBS Вести на македонски 17 март 2020

Mar 17, 2020 0:13:29

Description:

SBS News in Macedonian 17 March 2020

-

SBS Вести на македонски 17 март 2020

Ministers meet to reconsider COVID-19 messaging to multicultural communities - Министрите се состанаа за да ги преиспитаат пораките за COVID-19 до мултикултурните заедници

Mar 17, 2020 0:04:03

Description:

Health messages about the COVID-19 pandemic has been top of the agenda as state and territory multicultural affairs ministers met for the first time in 10 years. Poor messaging so far has affected some communities more than others.

-

Здравствените пораки за пандемијата COVID-19 се најдоа на врвот на агендата, додека министрите за мултикултурни работи во државата и територијата се состанаа за прв пат по 10 години. Лошото пренесување на пораките досега влијаеше повеќе врз некои заедници од колку другите.

Could daily acts of kindness prevent toilet paper hoarding? - Дали дневните акти на љубезност можат да спречат прекумерно купување на тоалетна хартија?

Mar 17, 2020 0:09:35

Description:

A common enemy, be it bushfires or viruses, can bring out the best in people. Or not - toilet paper hoarding springs to mind. Australia would be a better place if more people did at least one kind thing a day, according to a survey by the Red Cross.

-

Еден заеднички непријател, без разлика дали станува збор за пожар или вирус, може да го изнесе најдоброто кај луѓето. А можеби и не – кога ќе се потсетиме на паничната набавка на тоалетна хартија. Според истражувањето на Црвен Крст, Австралија би била подобро место ако повеќе луѓе направат барем еден љубезен акт на ден.

Severe measures introduced around the world to slow virus spread - Тешки мерки воведени низ целиот свет за забавување на ширењето на вирусот

Mar 17, 2020 0:06:53

Description:

More countries are introducing severe measures to try to slow the spread of the Coronavirus, with over 300 more deaths reported in Italy. Measures are also being taken to protect the world economy, with the US Federal Reserve slashing interest rates to nearly zero.

-

Повеќе земји воведуваат сериозни мерки за да се обидат да го забават ширењето на Коронавирусот, со над 300 смртни случаи пријавени во Италија. Се преземаат мерки за заштита на светската економија, при што Федералните резерви на САД ги намалија каматните стапки на речиси нула.

Вести на СБС на македонски, 16 март 2020

Mar 16, 2020 0:12:51

Description:

SBS News in Macedonian, 16 March 2020

Respect for your body is the key to good health - Почитта кон телото е основа за добро здравје

Mar 13, 2020 0:29:28

Description:

Health educator, naturopath and homeopath Susan Gianevsky recommends taking a look at the "benefits of porridge and oat bran as the first healthy and nutritional meal of the day. A healthy breakfast can be something different from just eating bread and jam in the morning".

-

Сузан Јаневска е здравствен воспитувач, натуропат и хомеопат и формулира лекови кои го поддржуваат здравјето и благосостојбата на жената.  Таа дава посебен акцент на храната што ја консумираме како клучен фактор во оддржување на доброто здравје. Госпоѓата Јаневска препорачува да ги разгледаме “придобивките од овесна каша како прв здрав и хранлив оброк во денот".

COVID-19 pandemic brings closures and market chaos - Пандемијата COVID-19 носи пазарен хаос

Mar 13, 2020 0:07:40

Description:

Across the world the COVID-19 coronavirus pandemic has claimed more lives, caused more market chaos, closed more businesses and cancelled more events.

-

Во целиот свет, пандемијата на коронавирус COVID-19 однесе повеќе животи, предизвика поголем пазарeн хаос, затвори повеќе бизниси и откажа повеќе настани.

ФФМ бара одложување на натпреварот Македонија - Косово

Mar 13, 2020 0:10:10

Description:

Како причина за барањето да се одложи бараж натпреварот од Лигата на Нации што требаше да се одигра на 26 март е препораката за задолжителна изолација на сите лица што доаѓаат од високоризичните подрачја во Европа поради коронавирусот.

 


Селекторот Игор Ангеловски во разговор за СБС радио вели дека во вакви услови нема да може да ја комплетира репрезентацијата но додава и дека во прв план е здравјето на фудбалерите.

 

 

Европската фудбалска федерација УЕФА се очекува да ги одложи сите натпревари под нивно покровителство.

 

 

Слушнете повеќе од разговорот со Игор Ангеловски-Мрме селектор на македонската фудбалска репрезентација во тонскиот запис.

SBS News in Macedonian 13 March 2020 - СБС вести на македонски 13 март 2020

Mar 13, 2020 0:12:05

Description:

SBS News in Macedonian 13 March 2020

-

СБС вести на македонски 13 март 2020

SBS News in Macedonian 12 March 2020 - СБС вести на македонски 12 март 2020

Mar 12, 2020 0:12:22

Description:

SBS News in Macedonian 12 March 2020

-

СБС вести на македонски 12 март 2020

SBS News in Macedonian 11 March 2020 - SBS Вести на македонски 11 март 2020

Mar 11, 2020 0:12:20

Description:

SBS News in Macedonian 11 March 2020

-

SBS Вести на македонски 11 март 2020

Вести на СБС на македонски, 10 март 2020

Mar 10, 2020 0:12:33

Description:

SBS News in Macedonian, 10 March 2020

Government ready to enforce strict laws to combat COVID-19 spread - Владата е подготвена да спроведе строги закони за борба против ширењето на COVID-19

Mar 10, 2020 0:05:34

Description:

As the COVID-19 outbreak intensifies, federal authorities have foreshadowed using strict biosecurity laws to restrict the movement of those suspected to have the coronavirus. It could involve declaring designating zones like sporting venues and schools out-of-bounds and the quarantining of clinics where patients have presented.

-

Co интензивирањето на појавата на COVID-19, федералните власти предупредуваат дека ќе воведат строги закони за биосигурност за ограничување на движењето на оние за кои постои сомневање дека имаат коронавирус. Тоа може да вклучува прогласување на забранети зони како спортски места и училишта и наредби за карантин на клиниките каде што имало пријавени пациенти.

Government seeks ways to offset impact of COVID-19 - Владата бара начини за да се компензира влијанието на СОВИД-19

Mar 10, 2020 0:07:20

Description:

The federal government is preparing for a multi-billion dollar stimulus package to offset the impact of COVID-19.  Attorney-General Christian Porter will meet with union and business heads in Sydney today to discuss how to keep key industries - including food and pharmaceuticals - operating at full capacity during the crisis. Unions will call for compensation for Australia's 3.3 million casual workers, who will lose pay if they get sick.

 

-

Федералната влада ја разгледува можноста за  стимулативен пакет за да се компензира влијанието на СОВИД-19 додека Австралијците се повикуваат да ја земат самоизолацијата сериозно доколку тоа биде побарано од нив.

Worldwide support for International Women's Day - Поддршка во светски рамки за Меѓународниот ден на жената

Mar 10, 2020 0:04:57

Description:

Campaigners have showed their support for women's rights during Sunday's worldwide day of action, despite fears of coronavirus spreading among large crowds. On International Women's Day 8 MARCH, activists from across the globe attended protests focused on gender equality, climate change and ending violence.

 

-

Активистите ја покажаа својата поддршка за правата на жените за време на денoт на дејствување низ целиот свет во неделата, и покрај стравувањата од ширење на коронавирусот меѓу големите толпи. На Меѓународниот ден на жената 8 март, активисти од целиот свет присуствуваа на протести насочени кон родовата еднаквост, климатските промени и ставање крај на насилството.

SBS News in Macedonian 10 March 2020 - SBS Вести на македонски 10 март 2020

Mar 10, 2020 0:13:44

Description:

SBS News in Macedonian 10 March 2020

-

SBS Вести на македонски 10 март 2020

SBS News in Macedonian 9 March 2020 - SBS Вести на македонски 9 март 2020

Mar 9, 2020 0:12:49

Description:

SBS News in Macedonian 9 March 2020

-

SBS Вести на македонски 9 март 2020

Македонските иселеници до 11 март имаат можност да се пријават за гласање на предвремените парламентарни избори

Mar 6, 2020 0:10:28

Description:

Иселениците во Австралија кои сакаат да гласаат на македонските предвремени парламентарни избори имаат можност да се пријават за гласање до 11 март на полноќ кога истекува крајниот рок.

Своето право на глас загарантирано со Уставот можат да го остварат доколку се пријават за гласање преку интернет страницата на Државната изборна комисија www.sec.mk или пак тоа го направат во дипломатско- конзуларните претставништа во Канбера и Мелбурн.


Како и на кој начин тоа може да се направи и кои важечки документи се потребни можете да слушнете од разговорот со Сања Зографска - Крстеска, Генерален конзул на Р.Македонија во Мелбурн.

SBS News in Macedonian 6 March 2020 - СБС вести на македонски, 6 март 2020

Mar 6, 2020 0:12:20

Description:

SBS News in Macedonian 6 March 2020

-

СБС вести на македонски, 6 март 2020

Major hurdles for Australian economy - Federal Treasurer - Големи пречки и претстојат на австралиската економија - Џош Фрајденберг

Mar 5, 2020 0:04:02

Description:

Australia's economy has beaten expectation -- growing slightly in the December quarter -- to be what the government has described as 'resilient'. However, the Treasurer acknowledged there are still major hurdles ahead, as the bushfires and the outbreak of the coronavirus are yet to make their mark.

-

Економијата на Австралија ги надмина очекувањата - мал раст во декемврискиот квартал – за да ја опише владата како „еластична“. Како и да е, благајникот призна дека претстојат уште големи пречки поради што пожарите и избувнувањето на коронавирусот допрва ќе го остават својот белег.

SBS News in Macedonian 5 March 2020 - СБС вести на македонски, 5 март 2020

Mar 5, 2020 0:12:18

Description:

SBS News in Macedonian 5 March 2020

-

СБС вести на македонски, 5 март 2020

Stricter measures in place globally in bids to limit COVID-19 spread - Построги мерки на глобално ниво во обидите за ограничување на ширењето на COVID-19

Mar 5, 2020 0:06:00

Description:

The Italian government has decided all schools and universities will shut temporarily after more than 100 deaths in Italy from the coronavirus.

 

 

Several countries are imposing other virus-related bans, including Saudi Arabia's suspension of Umrah, an annual pilgrimage to two holy cities.

-

Италијанската влада донесе одлука сите училишта и универзитети да се затворат привремено откако повеќе од 100 смртни случаи се регистрирани во Италија од коронавирусот.

 

 

Неколку земји наметнуваат други забрани поврзани со вируси, вклучувајќи ја забраната од Саудиска Арабија за аџилак и посета на светите места Мека и Медина.

Macedonian Former President Ivanov: Prespa Agreement is a breach of the international law - Македонскиот поранешен претседател Иванов: Преспанскиот договор е прекршување на меѓун

Mar 4, 2020 0:14:48

Description:

'All of my arguments were stated in my address to the UN General Assembly in 2018. It was stated that our right to self-determination had been violated', says Macedonian Former President, Prof Dr.Gjorge Ivanov who refused to put his signature on the Macedonian-Greek name deal, in an interview for SBS Macedonian during his recent visit to Australia

-

"Сите мои  аргументи беа кажани во моето обраќање на Генералното собрание на ОН во 2018-та година. Укажано е дека  нам ни е повредено правото на самоопределување",вели поранешниот македонски претседател д-р Ѓорѓе Иванов кој одби да го стави својот потпис на македонско-грчкиот договор за името, во разговор со СБС на македонски при неодамнешната посета на Австралија

SBS News in Macedonian 4 March 2020 - SBS Вести на македонски 4 март 2020

Mar 4, 2020 0:12:15

Description:

SBS News in Macedonian 4 March 2020

-

SBS Вести на македонски 4 март 2020

Вести на СБС на македонски, 3 март 2020

Mar 3, 2020 0:12:20

Description:

Вести на СБС на македонски, 3 март 2020

NAPLAN report reveals success for students from non-English speaking backgrounds - Извештајот НАПЛАН открива успех за студентите од не-англиско говорно потекло

Mar 3, 2020 0:07:25

Description:

School students from a language background other than English are outperforming their native English speaking peers in NAPLAN, according to the latest data. The national NAPLAN report revealed the results of multilingual students, as well Indigenous students, are improving, but some say results across the board are stagnant, and are pushing to have the minimum standard lifted.

 

-

Учениците од не-англиско јазичнo говорно потекло ги надминуваат своите врсници на кои англискиot јазик им е прв јаэик, во НАПЛАН тестовите, според најновите податоци. Националниот извештај НАПЛАН откри дека резултатите на повеќејазичните студенти, како и домородните студенти се подобруваат, но некои велат дека резултатите општо гледано стaгнираат и вршат притисок да се укине минималниот стандард.

How to slow the spread of the COVID-19 coronavirus - Како да се забави ширењето на коронавирусот COVID-19

Mar 3, 2020 0:04:50

Description:

Seventy-eight-year-old Perth man James Kwan is the first person in Australia to die because of the COVID-19 coronavirus. Since his death, New South Wales Health and the Australian government have spoken out on how we can ensure the virus does not continue to spread.

 

-

Седумдесет и осумгодишниот маж од Перт, Џејмс Кван е првиот човек во Австралија што починал поради коронавирусот COVID-19. Во одговор на неговата смрт, здравството на Нов Јужен Велс и австралиската влада дискутираа за тоа како да се спречи ширењето на вирусот.

Union campaign aims to improve superannuation funds for women - Кампања за подобрување на пензискиот фонд за жените

Mar 3, 2020 0:06:45

Description:

The ACTU is campaigning for a 15 per cent superannuation contribution for women who are often paid less and end up worse off in retirement.  On average, women retire with about half the savings balance of men and migrant women are particularly at risk if they are not financially literate.

 

-

Советот на Австралиските Трговски Синдикати ACTU води кампања за наголемување на придонесот за пензиски фонд на 15% за жени кои честопати се платени помалку и завршуваат во полошa состојба кога ќе стапат во  пензија. Во просек, жените се пензионираат со околу половина од штедниот биланс на мажите и жените мигранти се особено изложени на ризик доколку не се финансиски писмени.

SBS News in Macedonian 3 March 2020 - SBS Вести на македонски 3 март 2020

Mar 3, 2020 0:13:02

Description:

SBS News in Macedonian 3 March 2020

-

SBS Вести на македонски 3 март 2020

SBS News in Macedonian 2 March 2020 - SBS Вести на македонски 2 март 2020

Mar 2, 2020 0:13:52

Description:

SBS News in Macedonian 2 March 2020

-

SBS Вести на македонски 2 март 2020

Elderly Perth man becomes first person in Australia to die from coronavirus - Постар човек од Перт станува прва личност во Австралија која умира од коронавирус

Mar 2, 2020 0:06:46

Description:

An elderly Perth man has become the first person in Australia to die from the coronavirus as authorities say an increase in cases is inevitable across the country. Western Australia's Chief Health Officer on Sunday confirmed the man died at a Perth hospital in the early hours of the morning.

-

Постар човек од Перт стана првиот човек во Австралија da умре од коронавирусот, додека властите велат дека зголемувањето на случаите е неизбежно во целата земја. Главниот здравствен директор на Западна Австралија во неделата потврди дека човекот починал во болница во Перт во раните утрински часови.

Miki Velickovski - The community attitude towards gay people rapidly changing - Мики Величковски - Односот на заедницата кон геј лицата позитивно се менува

Feb 28, 2020 0:09:21

Description:

 Although there are still cases of discrimination and social stigma, attitudes toward homosexual people in the community are changing rapidly, according to Miki Velickovski, Macedonian Australian born in Melbourne. Miki and his partner, the cattleman Dan Smith live on a farm in northern NSW defying misconceptions that rural communities are against same sex marriage.
    -

Иако и натаму има случаи на дискриминација и социјална стигма, сепак ставовите кон хомосексуалните лица во заедницата забрзано се менуваат според Мики Величковски, родум од Мелбурн. Тој поради љубовта кон сточарот Ден Смит, градскиот живот го замени со идила, но и напорна работа на голема фарма на северот на Нов Јужен Велс

Сиднеј Македонија домаќин на поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов

Feb 28, 2020 0:05:17

Description:

Фудбалскиот клуб Сиднеј Македонија се подготвува за претстојната сезона во третата премиер лига на Нов Јужен Велс.

 


Гоце Јовковски, член на управата вели дека клубот полека но сигурно се екипира а фудбалерите напорно работат за сезоната да биде успешна.

 


Воедно клубот на 1 март организира и целодневна прослава на својот стадион во Џенсен парк со хуманитарен карактер на кој ќе присуствува и поранешниот македонски претседател Ѓорѓе Иванов.

Rights activist Stuart Milk says there are still battles to win - Активистот за права, Стјуарт Милк, вели дека борбата сè уште трае

Feb 28, 2020 0:05:23

Description:

Thousands of people will be putting the final touches on their costumes on floats tonight in time for Sydney's Gay and Lesbian Mardi Gras parade which kicks off tomorrow afternoon. It's supposed to be a celebration of how far Australia has come in terms of LGBTIQ+ equality, but is the fight for equality over? Not according to rights activist Stuart Milk, nephew of iconic gay politician Harvey Milk, who says the rights of transgender people are the next battle.

-

Илјадници луѓе се ангажирани на последните подготовки за парадата на Сиднејскиот Геј и Лезбејски Марди Гра која започнува денес попладне. Се очекува тоа да биде прослава за тоа колку Австралија има напреднато во однос на еднаквоста на заедницата на LGBTIQ+  но и дали е завршена борбата за еднаквост? Одговорот е не, според активистот за права, Стјуарт Милк, внук на иконскиот геј политичар  Харви Милк, кој вели дека правата на трансродовите луѓе се следната битка.

SBS News in Macedonian 28 February 2020 - СБС вести на македонски, 28 фебруари 2020

Feb 28, 2020 0:10:12

Description:

SBS News in Macedonian 28 February 2020

-

СБС вести на македонски, 28 фебруари 2020

Renewable energy puts electricity grid under pressure - Обновливите извори на енергија ја ставаат електричната мрежа под притисок

Feb 27, 2020 0:04:36

Description:

Australia's electricity infrastructure is struggling to keep up with the take up of renewable energy, with a new report showing the electricity grid is under critical pressure. The Energy Security Board's annual Health of the National Electricity Market report says the system is failing in energy security and reliability of supply.

-

Инфраструктурата за електрична енергија во Австралија се бори да продолжи со преземањето на обновливите извори на енергија, при што нов извештај покажува дека електричната мрежа е под критичен притисок. Годишниот извештај на Одборот за здравствена безбедност насловен- Состојбата на Националниот Пазар за Електрична Енергија вели дека системот не успева во енергетската безбедност и сигурноста во снабдувањето.

Coronavirus threatens health of Government's budget surplus - Коронавирус се заканува на здравјето на суфицитот на Владата

Feb 27, 2020 0:06:22

Description:

The Federal Government's promised budget surplus is looking uncertain, with the Treasurer signaling the impact of the Coronavirus outbreak on the economy will be worse than that of the bushfires. The comments come during a day in politics when the opposition turned its attention again to the so-called 'sports rort' scandal.

-

Ветениот буџетски вишок на Федералната влада изгледа неизвесен, при што благајникот сигнализираше дека влијанието на избувнувањето на Коронавирусот врз економијата ќе биде полошо од влијанието на пожарите. Коментарите доаѓаат во текот на ден во политиката кога опозицијата повторно го сврте вниманието кон спортската афера.

SBS News in Macedonian 27 February 2020 - СБС вести на македонски, 27 фебруари 2020

Feb 27, 2020 0:11:23

Description:

SBS News in Macedonian 27 February 2020

-

СБС вести на македонски, 27 фебруари 2020

Coronavirus now spreading faster outside China than inside: WHO - Коронавирусот според СЗО сега се шири побрзо надвор од Кина

Feb 27, 2020 0:05:06

Description:

The World Health Organisation says coronavirus is still now spreading faster outside China than inside, but is not yet a pandemic.

 

Several European countries and Latin America have announced their first cases which all seemed to be linked to the worsening outbreak in Italy.

 

-

Светската здравствена организација соопшти дека коронавирусот сè уште се шири побрзо надвор отколку во самата Кина, но сè уште не е пандемија.

 

Неколку земји во Европа и дел од Латинска Америка ги објавија своите први случаи за кои се мисли дека се поврзани со влошувањето на состојбата со епидемијата во Италија.

Дали Австралијците треба да бидат загрижени за евентуална пандемија на коронавирусот

Feb 26, 2020 0:06:19

Description:

Светската здравствена организација (СЗО) предупреди дека коронавирусот има „пандемски потенцијал“ и дека сите земји треба соодветно да се подготват.

Иако бројот на заболени од коронавирусот или КОВИД-19  во Австралија  во моментов е мал, владата има планови за справување  доколку бројот на инфекции  се зголеми.

Џилонг и Престон Македонија на теренот противници - по натпреварите вистински пријатели

Feb 26, 2020 0:03:34

Description:

Фудбалските клубови Престон Македонија и Џилонг Македонија со години имаат добра соработка и меѓусебни односи. Пред почетокот на новата сезона ФК Џилонг организира пријателски подготвителен натпревар со Престон Македонија.

 


Двата клуба од македонската заедница во Викторија и годинава се заедно во третата премиер лига и повторно ќе ги гледаме едни против други на зелениот терен.

 


Претседателите на двата клуба Роберт Кукановски и Злате Груевски во разговор за СБС радио ветуваат дека соработката и пријателството ќе продолжи но на зелениот терен во борбата за бодови ќе бидат "лути " противници.

SBS News in Macedonian 26 February 2020 - SBS Вести на македонски 26 февруари 2020

Feb 26, 2020 0:12:32

Description:

SBS News in Macedonian 26 February 2020

-

SBS Вести на македонски 26 февруари 2020

'Shocking' testimony at the Disability Royal Commission - „Шокантно“ сведочење во Кралската Комисија за Попреченост

Feb 26, 2020 0:09:08

Description:

We were warned that the evidence at the current session of the disability royal commission would shock the conscience of all Australians. And the evidence that's been presented has shown neglect within what's been described as a 'fractured' health system. But underlying much of their testimony, witnesses have also described an experience common to a lot of people with cognative disabilities - of being treated as 'sub-human'.

 

-

Бевме предупредувани дека доказите на тековната сесија на кралската комисија за попреченост ќе ја шокираат совеста на сите Австралијци. И доказите што се презентирани покажаа занемарување во рамките на она што е опишано како „фрактуриран“ здравствен систем. Но, врз основа на голем дел од нивното сведочење, сведоците исто така го опишаа заедничкото искуство за многу луѓе со когнитивна попреченост - да бидат третирани како „под-човечки“.

SBS News in Macedonian 25 February 2020 - SBS Вести на македонски 25 февруари 2020

Feb 25, 2020 0:13:06

Description:

SBS News in Macedonian 25 February 2020

-

SBS Вести на македонски 25 февруари 2020

Climate debate heats up in parliament - Cе загрева дебатата за климата во парламентот

Feb 25, 2020 0:06:42

Description:

The major political parties have clashed over climate change, following Labor's commitment to a net zero emissions target by 2050. The tension comes on a day when Question Time began with statements about the murder of a woman and her children in Brisbane last week, with the opposition calling for a national summit on domestic violence.

-

Најголемите политички партии се судрија околу климатските промени, по ветувањето на Лабористичката Партија за целта на нето-емисија на нула до 2050 година. Напнатоста доаѓа во ден кога терминот за прашања започна со изјави за убиството на една жена и нејзините деца во Бризбен минатата недела, за кое опозицијата повика на национален самит за семејно насилство.

Report reveals more than 13% of Australians live in poverty - Извештај открива дека повеќе од 13% од Австралијците живеат во сиромаштија

Feb 24, 2020 0:07:38

Description:

A new report on poverty in Australia has prompted renewed calls for the Newstart allowance to be increased, and for more affordable housing to be created. It found over 13 per cent of Australia's population live in poverty, putting the country well behind other wealthy O-E-C-D nations.

 

-

Нов извештај за сиромаштијата во Австралија предизвика обновени повици за зголемување на надоместокот за Newstart и за создавање попристапно домување. Откриено e дека над 13 проценти од населението во Австралија живеат во сиромаштија, ставајќи ја земјата далеку зад другите богати нации на О-Е-Ц-Д.

First group of Australians to complete Coronavirus quarantine in Darwin head home - Првата група австралијци под карантин поради стравувања за коронавирус во Дарвин се враќаат

Feb 24, 2020 0:04:49

Description:

The first group of Australians to complete their quarantine period in Darwin in response to the coronavirus are on their way home. It comes after the more than 260 people were evacuated from Wuhan in China a fortnight.

-

Првата група на Австралијци што го завршија карантинскиот период во Дарвин како одговор на коронавирусот се на пат за дома. Повеќе од 260 луѓе беа евакуирани од Вухан во Кина за две недели.

SBS News in Macedonian 24 February 2020 - SBS Вести на македонски 24 февруари 2020

Feb 24, 2020 0:12:12

Description:

SBS News in Macedonian 24 February 2020

-

SBS Вести на македонски 24 февруари 2020

Викториа Гошаревска - амбасадор на македонскиот јазик во НЈВ за 2020

Feb 21, 2020 0:02:49

Description:

На Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, најдобрата ученичка по македонски јазик од средните училишта во Нов Јужен Велс, Викториа Гошаревска, им порачува на потенцијалните идни ученици " гордо, јасно и гласно да го зборуваат и пишуваат нашиот мајчин јазик, за да ги зачуваме нашите корени и нашиот идентитет и историја.    "

Police reveal they knew Hanna Clarke was a victim of domestic violence - Полицијата откри дека знаела дека Хана Кларк била жртва на семејно насилство

Feb 21, 2020 0:03:18

Description:

The family of Hannah Clarke, the woman who died in a car fire that also claimed the lives of her three children, labelled her estranged husband a heartless monster. Police have now revealed they knew she was a victim of domestic violence.

-

Полицијата откри дека знаела дека Хана Кларк била жртва на семејно насилство.

UK overhauls immigration rules using 'points based' system - Велика Британија ги обновува законите за имиграција користејќи го системот заснован на поени

Feb 21, 2020 0:05:19

Description:

The British government has unveiled a major overhaul of its immigration rules, using a system similar to Australia's points-based system with an increased focus on skills.

 

In future, there will be no specific immigration route for what the government calls 'low-skilled workers'.

 

But business leaders are warning it will lead to worker shortages.

-

Британската влада откри голем ремонт на своите правила за имиграција, користејќи систем сличен на системот заснован на поени во Австралија, со зголеменo внимание на работните вештини.

 

Во иднина, нема да има специфичен пат за имиграција за, како што ги нарекува владата, „ниско квалификувани работници“.

 

Но, деловните лидери предупредуваат дека тоа ќе доведе до недостиг на работници.

SBS News in Macedonian 21 February 2020 - СБС вести на македонски, 21 фебруари 2020

Feb 21, 2020 0:12:46

Description:

SBS News in Macedonian  21 February 2020

-

СБС вести на македонски, 21 фебруари 2020

SBS News in Macedonian, 20 February 2020 - СБС вести на македонски 20 фебруари 2020

Feb 20, 2020 0:12:31

Description:

SBS News in Macedonian, 20 February 2020

-

СБС вести на македонски 20 фебруари 2020

Mother gives emotional evidence at Disability Royal Commission - Мајка сo емотивни докази пред Кралската комисија за попреченост

Feb 20, 2020 0:03:50

Description:

Two mothers of down syndrome children have given emotional evidence at the disability royal commission in Sydney.

 

One of the mothers described "the lack of urgency" by hospital staff in treating her son, in the lead up to his death in 2016.

-

Две мајки на деца со Даунoв синдром дадоа емотивни сведоштва и докази пред Кралската комисија за попреченост во Сиднеј.

 

 

Една од мајките опиша „недостаток на итност“ од страна на персоналот во болницата во лекувањето на нејзиниот син, кое доведе до неговата смрт во 2016 година.

SBS News in Macedonian 19 February 2020 - SBS Вести на македонски 19 февруари 2020

Feb 19, 2020 0:11:43

Description:

SBS News in Macedonian 19 February 2020

-

SBS Вести на македонски 19 февруари 2020

SBS News in Macedonian 18 February 2020 - SBS Вести на македонски 18 февруари 2020

Feb 18, 2020 0:14:42

Description:

SBS News in Macedonian 18 February 2020

-

SBS Вести на македонски 18 февруари 2020

SBS News in Macedonian 17 February 2020 - SBS Вести на македонски 17 февруари 2020

Feb 17, 2020 0:10:42

Description:


SBS News in Macedonian 17 February 2020

-

SBS Вести на македонски 17 февруари 2020

Coronavirus results in cases of visa cancellations without notice - Coronavirus results in cases of visa cancellations without notice

Feb 17, 2020 0:04:27

Description:

Spouses of Australian citizens and permanent residents are not being allowed to return home during the China travel ban, despite public assurances that spouses would be exempt.  SBS News can exclusively reveal that some of the spouses have now had their visas cancelled without notice or explanation.

-

На сопружниците на австралиските граѓани и постојаните жители не им е дозволено да се вратат дома за време на забраната за патување во Кина, и покрај јавните уверувања дека сопружниците би биле ослободени од забраната. SBS News ексклузивно може да открие дека на некои од сопружниците сега им биле откажани визите без најава или објаснување.

Australians quarantined on cruise ship in Japan appeal for government's help - Австралијците во карантин на брод за крстарење во Јапонија апелираат за помош од владатa

Feb 17, 2020 0:04:12

Description:

Frustration is growing amongst Australians stuck on a locked down cruise ship in Japan, as they're told there's no clear end date to their quarantine. Those aboard the Diamond Princess have called on the Australian government to send additional doctors and testing equipment to help Japanese authorities screen passengers for coronavirus.

-

Фрустрацијата расте меѓу Австралијците заглавени на брод за крстарење во Јапонија, бидејќи за нив е кажано дека нема јасен датум на завршување на нивниот карантин. Оние што се наоѓаат на бродот Дајмонд Принцез, ја повикаа австралиската влада да испрати дополнителни лекари и опрема за тестирање, за да им помогне на јапонските власти да ги тестираат патниците за коронавирус.

Determination, persistence and patience in the treatment of Traumatic Brain Injury - Одлучност, упорност и трпение во третманот после трауматска мозочна повреда

Feb 14, 2020 0:19:21

Description:

A documentary by Macedonian director Katerina Dejkoska titled OVERCOMING, is regularly screened at the Boston Hospital for the treatment of Traumatic Brain Injury, one of the best in the world.

 

The film has been translated into several languages, including Macedonian.

 

Katerina Dejkoska says the film is slowly but surely achieving its goal of developing awareness of Traumatic Brain Injury, because it can happen to anyone, at any time.

-

Документарниот филм на Катерина Дејкоска од Битола со наслов OVERCOMING или СОВЛАДУВАЊЕ, редовно се прикажува во една од најдобрите болници за рехабилитација на трауматски повреди на мозокот во светот во Бостон.

 

Филмот е преведен на повеќе јазици, меѓу кои и на македонски.

 

Катерина Дејкоска вели дека филмот, полека но сигурно ја постигнува својата цел, да се развие свеста за трауматската мозочна повреда, затоа што може да му се случи секому и во секое време.

SBS News in Macedonian, 14 February 2020 - Вести на СБС на македонски, 14 фебруари 2020

Feb 14, 2020 0:14:38

Description:

SBS News in Macedonian, 14 February 2020

-

Вести на СБС на македонски, 14 фебруари 2020

SBS News in Macedonian, 13 February 2020 - Вести на СБС на македонски, 12 фебруари 2020

Feb 13, 2020 0:12:33

Description:

SBS News in Macedonian, 13 February 2020

-

Вести на СБС на македонски, 12 фебруари 2020

Coronavirus is 'Public Enemy Number One' says WHO chief - Коронавирус е „Јавен непријател број еден“, вели шефот на СЗО

Feb 12, 2020 0:06:16

Description:

The World Health Organisation has issued its most severe warning yet about the potential impacts of the deadly coronavirus. At the first major conference on fighting the epidemic, the UN health agency said the outbreak poses a global threat that could be worse than terrorism.

-

Светската здравствена организација го издаде своето најстрого предупредување за потенцијалните влијанија на смртоносниот коронавирус. На првата голема конференција за борба против епидемијата, здравствената агенција на Организацијата на Обединетите Нации соопшти дека епидемијата претставува глобална закана што би можела да биде полоша од тероризмот.

SBS News in Macedonian 12 February 2020 - SBS Вести на македонски 12 февруари 2020

Feb 12, 2020 0:12:09

Description:

SBS News in Macedonian 12 February 2020

-

SBS Вести на македонски 12 февруари 2020

SBS News in Macedonian 11 February 2020 - SBS Вести на македонски 11 февруари 2020

Feb 11, 2020 0:12:35

Description:

SBS News in Macedonian 11 February 2020

-

SBS Вести на македонски 11 февруари 2020

SBS News in Macedonian, 10 February - Вести на СБС на македонски, 10 јануари 2020

Feb 10, 2020 0:12:29

Description:

Вести на СБС на македонски, 10 февруари

-

SBS News in Macedonian, 10 February

SBS News in Macedonian 7 February 2020 - Вести на СБС на македонски, 7 фебруари 2020

Feb 7, 2020 0:12:47

Description:

SBS News in Macedonian 7 February 2020

-

Вести на СБС на македонски, 7 фебруари 2020

Police launch training initiative for dealing with people with autism - Полицијата започна иницијатива за обука за справување со лица со аутизам

Feb 7, 2020 0:07:34

Description:

In what is an Australian first.. New South Wales police will be trained how to recognise and react to people with Autism Spectrum Disorder. One mother involved in the program's development says such awareness could have avoided a fatal incident with her daughter.

-

Полицијата во Нов Јужен Велс ќе биде обучена како да ги препознае и реагира на лицата со aутизам. Една мајка вклучена во развојот на програмата вели дека таквата обука можеше да помогне да се избегне фаталниот инцидент со нејзината ќерка.

UMD Heritage tour linking young Macedonians with their ancestral roots - Специјализирани туристички посети на Македонија за поврзување со корените

Feb 6, 2020 0:12:43

Description:

The United Macedonian Diaspora and its Birthright Macedonia program has launch its GRAND HERITAGE TOUR of MACEDONIA for the summer of 2020, targeting in particular, young Macedonians who have never visited the republic and are unfamiliar with their ancestral roots. Organizers are also hoping the 10-day tours, headed by a qualified historian, will correct some of the misinformation touted by foreign tour companies currently operating in Macedonia, presenting 'their' versions of Macedonian history. UMD Director for Australia Ordan Andreevski chats with SBS Macedonian.

-

Обединета Македонска Дијаспора неоддамна креираше специјална туристичка прошетка за Македонците во дијаспораta кои никогаш не биле во Републиката или кои губат контакт со нивните предци наречена " UMD Birthright Tour ". Туристичката прошетка е исто така и за заинтересирани лица кои немаат македонско потекло и кои бараат уникатна обиколка  на една од најстарите цивилизации. Oсновачoт на програмата Birthright Macedonia на ОМД и член на Советодавниот одбор на ОМД Пита Далас, вели "создадена e cеопфатна прошетка која патникот ќе го изложи на историскитe и современитe аспекти на Република Македонија и на природната убавина на земјата". Директорот на ОМД за Aвстралија, Oрдан Андреевски се надева дека прошетките ќe овозможат помладите да се зближат со нивното потекло и да развијат постојана врска со Maкедонија. 

 

 

SBS News in Macedonian 6 February 2020 - Вести на СБС на македонски, 6 фебруари 2020

Feb 6, 2020 0:11:44

Description:

SBS News in Macedonian, 6 February 2020

-

Вести на СБС на македонски, 6 фебруари 2020

WHO appeals for donations to help countries prepare for coronavirus - Светската здравствена организација со пари од донации сака да им помогне на земјите да се подготват

Feb 6, 2020 0:06:28

Description:

The World Health Organisation is calling for $A1 billion [[$US675 million]] in donations to fund its plan to help countries prepare to fight the novel coronavirus.

 

It comes as the number of confirmed cases of the virus outside China reaches 191.

-

Светската здравствена организација бара донации од 1 милијардa австралиски долари за да го финансира својот план за да им помогне на земјите да се подготват за борба против коронавирусот.

 

Oва следува по најновиот број на потврдени случаи на заразени од вирусoт надвор од Кина koj достигна 191 лице.

Macedonian Cup Victoria 2020 - Македонски Куп за Викторија 2020

Feb 5, 2020 0:07:29

Description:

The traditional Maco Cup this year was massive with participation of all Macedonian soccer clubs from Victoria.

The host, Plenty Valley Lions Lerin FC was behind the  fantastic organisation of the event. This year's Cup was played in a new format with all teams playing one match.

-

Традиционалниот настан  оваа година се одржа со масовно учество на сите македонски фудбалски клубови во Викторија.Покрај сениорската, фудбал се играше и во женска и младинска конкуренција.

Домакинот, ФК Пленти Вали Лајонс Лерин се погрижи за одличната организација на сите аспекти на настанот.

Овогодишниот фудбалски куп се играше по нов формат.Слушнете повеќе во следниов прилог.

 

 

SBS News in Macedonian 5 February 2020 - SBS Вести на македонски 5 февруари 2020

Feb 5, 2020 0:12:20

Description:

SBS News in Macedonian 5 February 2020

-

SBS Вести на македонски 5 февруари 2020

Campaigns launched for national action on climate change - Почнаа кампањи за национална акција за климатските промени

Feb 4, 2020 0:07:11

Description:

Climate scientists and museum directors have launched campaigns pushing for national action to tackle climate change in the wake of Australia's devastating bushfire seasons. In two separate letters, the university scientists are urging leaders to reduce greenhouse gas emissions while museums want more funding to support biodiversity.

-

Научниците за клима и директорите на музеи започнаа кампањи со кои се залагаат за национални активности за решавање на климатските промени по катастрофалните сезони на пожар во Австралија. Во две одделни писма, универзитетските научници ги повикуваат лидерите да ги намалат емисиите на стакленички гасови, додека музеите сакаат поголемо финансирање за поддршка на биолошката разновидност.

Scott Morrison flags potential new powers during national emergencies - Скот Морисон навести потенцијални нови сили во случај на национална вонредна состојба

Feb 4, 2020 0:04:55

Description:

The prime minister has used part of his speech to the National Press Club in Canberra to lay out areas of practical action the federal government can take to deal with emergencies. Mr Morrison says he does not want to take over police, fire, ambulance and medical services from the states, but would still like to see more interaction in emergencies.

-

Премиерот искористи дел од својот говор во Националниот Прес Kлуб во Канбера за да ги постави областите на практична акција што би можела да ги преземе федералната влада за справување со вонредни состојби. Г-дин Морисон рече дека не сака да ја преземе контролата на полициските служби, противпожарните служби, службите за брза помош и медицинските услуги на државите, но сепак би сакал да види поголема интеракција во итни случаи.

SBS News in Macedonian, 4 February - Вести на СБС на македонски, 4 февруари 2020

Feb 4, 2020 0:12:28

Description:

SBS News in Macedonian, 4 February

-

Вести на СБС на македонски, 4 февруари 2020

SBS News in Macedonian, 3 February - Вести на СБС на македонски, 3 февруари 2020

Feb 3, 2020 0:12:29

Description:

SBS News in Macedonian, 3 February

-

Вести на СБС на македонски, 3 февруари 2020

Македонската кошаркарска легенда Благоја Георгиевски - Буштур загина во сообраќајна несреќа

Jan 31, 2020 0:02:02

Description:

Сообраќајната несреќа се случила во скопската населба Кисела Вода. Според првичните информации, Георгиевски управувал со автомобил и поради лизгавиот коловоз излизгал и удрил во бетонски блокови. Починал на местото на несреќата.

 


Најголем дел од играчката кариера Благоја Георгиевски ја поминува во Работнички, со кој играше во првата југословенска лига.

 


Георгиевски учествуваше и на Летните олимписки игри во 1976, кои се одржаа во Монтереал во составот на поранешна Југославија освојувајќи го сребрениот медал, што е најголем успех на еден македонски кошаркар во историјата.  Сo репрезентацијата на Југославија освои и сребрен медал на ЕП во 1971 година.

 

По завршувањето на играчката кариера работеше и како тренер а беше и селектор на македонската репрезентација.

Вести на СБС на македонски 31 јануари 2020

Jan 31, 2020 0:12:42

Description:

Вести на СБС на македонски 31 јануари 2020

WHO declares coronavirus an international Public Health Emergency - Светската Здравствена Организација прогласи вонредна состојба поради коронавирусот

Jan 31, 2020 0:09:14

Description:

The World Health Organisation has declared the novel coronavirus outbreak a global emergency. It comes as the virus continues to spread inside and outside China.

-

Светската Здравствена Организација ја прогласи  појавата на новиот коронавирус за глобална вонредна состојба, при што вирусот продолжува да се шири внатре и надвор од границите на Кина.

Coronavirus global risk level raised but not an emergency yet - Зголемено ниво на ризик на коронавирус, но сеуште не е вонредна состојба

Jan 30, 2020 0:07:51

Description:

NSW Health confirms a fourth case of coronavirus in Sydney, a 21 year old woman which brings the number of confirmed cases in Australia to 5. At least 100 Australian children are currently in Wuhan in China where the virus originated - in lockdown as the country fears an epidemic.

-

Светската Здравствена Организација го крена глобалното ниво на закана на новиот коронавирус од умерено до високо. Ова доаѓа откако бројот на загинати од вирусот во Кина се искачи на над 130.

Македонски фудбалски куп за Викторија 2020

Jan 30, 2020 0:03:37

Description:

Домаќин и организатор на годинашниот фудбалски куп за Викторија е екипата на Пленти Вали Лерин. Турнирот ќе се одржи на 1 и 2 фебруари со учество на сите екипи од македонската заедница. Покрај екипите од Мелбурн ќе настапат и фудбалските тимови од Џилонг и Шепартон.

 

Натпреварите на резервните тимови и во женска конкренција ќе се играат во Сабота. Недела е резервирана за натпреварите на првите тимови.

 

Годинавва турнирот нема да се игра по групи туку екипите ќе играат по еден натпревар.

SBS News in Macedonian 30 January 2020 - SBS вести на македонски 30 јануари 2020

Jan 30, 2020 0:11:35

Description:

SBS News in Macedonian 30 January 2020

-

SBS вести на македонски 30 јануари 2020

Report reveals an estimated 1 in 6 adult women had experienced violence by a partner - Една од шест возрасни жени претрпела насилство од страна на партнерот

Jan 30, 2020 0:04:03

Description:

Seven in ten women abused by their partners choose not to leave - despite some experiencing shocking violence. That's according to the Australian Bureau of Statistics. It analysis found about half wished to go, but felt they were unable - some because they couldn't afford it.

-

Седум од десет жени злоупотребени од нивните партнери избираат да не заминат - и покрај тоа што некои искусиле шокантно насилство. Податоците ги издава Australian Bureau of Statistics, австралиското биро за статистика. Анализата открила дека половина сакале да одат, но сметале дека не се во можност - некои затоа што не можеле да си го дозволат тоа.

SBS News in Macedonian 29 January 2020 - SBS Вести на македонски 29 јануари 2020

Jan 29, 2020 0:12:09

Description:

 

SBS News in Macedonian 29 January 2020

-

SBS Вести на македонски 29 јануари 2020

SBS News in Macedonian, 28 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 28 јануари 2020

Jan 28, 2020 0:12:30

Description:

SBS News in Macedonian, 28 January 2020

-

Вести на СБС на македонски, 28 јануари 2020

SBS News in Macedonian, 27 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 27 јануари 2020

Jan 27, 2020 0:13:27

Description:

SBS News in Macedonian, 27 January 2020

-

Вести на СБС на македонски, 27 јануари 2020

Indigenous activists protest against 26 January celebrations - Домородните активисти протестираат против прославите на 26 јануари

Jan 27, 2020 0:05:29

Description:

Australia Day is an event that leaves the public feeling many mixed emotions, with some labelling it "Invasion Day". For the Indigenous community, it represents a sense of loss and dispossession and that mood was evident around the country at several protest events.

-

Денот на Австралија е настан што ја остава јавноста  со многу мешани емоции, при што некои го означуваат како „Ден на Инвазијата“. За Домородната заедница, тоа претставува чувство на загуба и одземање и тоа расположение беше видливо низ целата земја на неколку протестни настани,

SBS News in Macedonian 27 January 2020 - SBS Вести на македонски 27 јануари 2020

Jan 27, 2020 0:12:41

Description:

SBS News in Macedonian 27 January 2020

-

SBS Вести на македонски 27 јануари 2020

Honours list recognises the extraordinary gifts of ordinary Australians - Признати извонредните придонеси на обични Австралијци

Jan 27, 2020 0:08:59

Description:

Hundreds of Australians are being recognised for their service, their sacrifice or their significant achievement in the Australia Day Honours List. The annual list highlights individuals who have dedicated their time to improving the lives of others. There's not yet gender equality among the recipients but 41 per cent this year are women - one the highest proportions ever. 

-

Стотици Австралијци добија призние за нивниот придонес, за нивното жртвување или за нивните достигнувања во списокот на почести на Денот на Австралија. Годишниот список ги истакнува поединците кои го посветиле своето време за подобрување на животот на другите. Сè уште нема родова еднаквост меѓу примателите, но 41% оваа година се жени.

Macedonian Australians: What Australia Day January 26th means to me - Македонски Австралијци: Што ми значи Денот на Австралија 26 јануари

Jan 24, 2020 0:06:04

Description:

The National Day of Australia has a different meaning for the Australians of Macedonian descent that only reflects the wider Australian debate on this day.l

Listen to Kosta Nikolovski, Vlado Sazdanovski, Tode Novachevski, Ljubica Popovska and Krste Naumovski-Mechkar talking about Australia Day and what it means to them.

-

Националниот ден на Австралија има различно значење и за Австралијците со македонско потекло што само ја рефлектира пошироката австралиска дебата за овој ден.

Слушнете како овој датум го доживуваат Коста Николовски, Владо Саздановски, Тоде Новачевски, Љубица Поповска и Крсте Наумовски-Мечкар

 

What Australia Day really means, January 26th and what are the objections - Што всушност означува Денот на Австралија 26 јануари и кои се приговорите

Jan 24, 2020 0:06:29

Description:

'Hey, this is a horrible day for us, but if you come in and share  our pain, we can make it quite positive and we can move through it', Mununjali man, Shawn Andrews

-

" Еј, ова е ужасен ден за нас, но ако ни се придружите и ја споделите нашата болка, можеме да го направиме денот позитивен  и можеме да одиме напред и да го пребродиме тоа", Шон Ендрјус, припадник на народот Мунунјали

SBS News in Macedonian 24 January 2020 - SBS Вести на македонски 24 јануари 2020

Jan 24, 2020 0:11:32

Description:

SBS News in Macedonian 24 January 2020

-

SBS Вести на македонски 24 јануари 2020

Centenarian Todor Jovanovski – I want to see Melbourne from a helicopter! - Стогодишникот Тодор Јовановски - cакам да го видам Мелбурн од хеликоптер

Jan 23, 2020 0:19:47

Description:

Todor Jovanovski says he feels relatively well, apart from a knee ailment. He exercises daily, drives, does home chores and plants tomatoes and cucumbers. He administers his own medication and pays his bills at the bank. It seems these are among the most basic responsibilities for most of us. However, not many can list them as a functional part of their lives at age 100. The well-known Macedonian retiree from Melbourne, marked his one hundredth year on the 20th of January, and is among a handful of Australians who can claim to have gained so much life experience. 

-

Тодор Јовановски вели дека се чувствува релативно добро, вежба секој ден, редовно излегува на прошетки, вози автомобил, работи дома и низ дворот, копа, корнe тревки и сади домати и краставици. Самиот води сметка за лекарствата и ги плаќа 'биловите' во банка. Се чини тоа се меѓу најосновните одговорности за поголемиот дел од нас. Меѓутоа, ретко кој би можел да ги наброи споменативе активности како функционирачки дел од нивниот живот на своја 100 годишна возраст. Добро познатиот пензионер од Мелбурн, на 20-ти јануари се вброи меѓу реткиот број Австралијани кои можат да се пофалат дека стекнале сто годишно животно искуство. Роден во 1920 година во селото Средно Егри, Тодор Јовановски вели имал интересен живот и до својата 49 годишна возраст го поминал во родната Македонија, а потоа се отселил во Австралија. Тодор бил војник во три различни војски, надживеал две сопруги и има седум деца. Така, со роденденската желба да  го види Мелбурн од хеликоптер, Тодор Јовановски и неговата 13 годишна правнука Шаана родена на истиот ден, ја одбележаа неговата стогодишнина.

 

Австралија се подготвува за можно пристигнување на коронавирусот

Jan 23, 2020 0:05:23

Description:

Премиерот Скот Морисон вели дека здравствениот систем на Австралија е добро опремен и подготвен да се справи со коронавируст доколку се појави тука.

 


Патниците кои пристигнуваат од кинескиот Вухан треба да бидат подложени на преглед на аеродромот во Сиднеј четврток 23 јануари.

 


Брзото ширење на болеста принуди некои Австралијци со кинеско потекло да ги откажат патувањата во Кина по повод лунарната нова година.

SBS News in Macedonian, 23 January 2020 - СБС вести на македонски 23 јануари 2020

Jan 23, 2020 0:13:58

Description:

SBS News in Macedonian, 23 January 2020

-

СБС вести на македонски 23 јануари 2020

Mosaic with image of Saint Petka by artistic hands of Daniela Nedeska - Мозаик со ликот на Света Петка од уметничките раце на Даниела Недеска

Jan 22, 2020 0:07:11

Description:

The space above the front door of Macedonian Orthodox Church  'St. Petka' in Sydney, now adorns a mosaic with image of the patron saint, made by Daniela Nedeska, a professional artist and wife of the parish priest at the church, Father Vlado Nedeski. The mosaic was consecrated during the great Orthodox feast of Epiphany.

-

Просторот над влезната врата на МПЦ Св.Петка во Сиднеј сега ја краси мозаик со ликот на светицата-заштитник, изработен од  Даниела Недеска, дипломиран ликовен уметник и сопруга на парохискиот свештеник при црквата, отец Владо Недески. Мозаикот беше осветен за време на големиот православен празник Богојавление-Водици.

PM announces suite of measures for fire-affected businesses - Премиерот најавува пакет мерки за бизнисите погодени од пожар

Jan 22, 2020 0:06:10

Description:

The Morrison government has announced measures to help small businesses affected by destructive fires around the country. The package includes support for thousands of small businesses in the affected areas, whether directly damaged or not, including a range of tax measures.

-

Владата на Морисон објави пакет мерки за да им помогне на малите бизниси погодени од деструктивните пожари во земјата. Пакетот вклучува поддршка за илјадници мали бизниси во погодените региони, без оглед дали се директно оштетени или не, и достапни се низа даночни мерки.

SBS News in Macedonian 22 January 2020 - SBS Вести на македонски 22 јануари 2020

Jan 22, 2020 0:10:42

Description:

SBS News in Macedonian 22 January 2020

-

SBS Вести на македонски 22 јануари 2020

Macedonian-Persian couple tonight on SBS TV in 'Marry Me Marry My Family' - Македонско-персиски пар на СБС Телевизија вечерва во 'Marry Me Marry My Family'

Jan 21, 2020 0:16:51

Description:

The Macedonian groom Viktor Desovski in the popular SBS TV series 'Marry Me, Marry My Family", says the biggest surprise he made for his beloved Pariya was the wedding vow in Farsi. He was secretly studying the language for a whole year.

-

Македонскиот младоженец во популарната телевизиска серија на СБС, Виктор Десовски вели дека најголемото изненадување што и го приредил на неговата сакана Парија, бил свадбениот завет на нејзиниот јазик - фарси што го изучувал скришум, цела година.

Вечерва на СБС ТВ во  'Marry Me Marry My Family' во 8:30

SBS News in Macedonian 21 January 2020 - SBS Вести на македонски 21 јануари 2020

Jan 21, 2020 0:12:51

Description:

SBS News in Macedonian 21 January 2020

-

SBS Вести на македонски 21 јануари 2020

Zaev - Citizens must know what the annulment of the Prespa Agreement would mean - Заев - Ѓраѓаните мораат да знаат што би значело поништувањето на Преспанскиот Договор

Jan 21, 2020 0:12:19

Description:

VMRO-DPMNE maintains that if it wins the elections, it will revise the agreement. European Council President Charles Michel will arrive in Macedonia on Friday. Top officials will discuss new negotiation methodology, as well as  the process of reform in the country.

-

ВМРО ДПМНЕ останува на ставот дека, ако победи на изборите, ќе го ревидира. Македонија и Албанија остануваат во ист пакет и со новата методологија за проширување на Унијата, што ќе ја објави Европската Комисија. Претседателот на Европскиот совет, Шарл Мишел, в петок ќе допатува во Македонија. Со високите претставници ќе разговара за новата методологија на преговарање, како и за текот на реформскиот процес во земјаtа. 

Orthodox worshippers in Macedonia celebrate the centuries old Feast of Epiphany - Православните верници во Македонија го прославија празникот Богојавление – Водици, празнув

Jan 20, 2020 0:11:36

Description:

At the Feast of Epiphany celebrated in Skopje and Ohrid, Christian Ninevski was the first among 140 believers to retrieve the cross from sanctified waters, whilst Petar Rupeski was the fastest among the hundreds of pilgrims who braved the cold waters of Lake Ohrid.

-

По традиција Водици најмасовно и годинава се одбележа во Скопје и во Охрид. Кристијан Ниневски беше најсреќен меѓу 140-те верници кои скокнаа во водите на Вардар по светиот крст- Петар Рупески од Варош во Охрид  беше најбрз и најсреќен меѓу стотиците верници кои се фрлија во студените води на Охридското Езеро. Во својот празничен говор пред верниците поглаварот на МПЦ-ОА, господин, господин Стефан изрази оптимизам дека со помош на Вселенската патријаршија, православните цркви ќе ја осознаат вистината за МПЦ и дека ќе ја препознаат искреноста за нејзино прифаќање во православното семејство.

SBS News in Macedonian 20 January 20 2020 - SBS Вести на македонски 20 јануари 20 2020

Jan 20, 2020 0:13:43

Description:

SBS News in Macedonian 20 January 20 2020

-

SBS Вести на македонски 20 јануари 20 2020

Firefighter unions split on need for royal commission - Противпожарните синдикати се поделија на потребата за кралска комисија

Jan 20, 2020 0:06:12

Description:

Unions representing Australia’s professional firefighters are divided on whether a royal commission into the ongoing bushfire crisis should go ahead. They've issued conflicting statements on behalf of their members.

-

Синдикатите што ги претставуваат професионалните пожарникари во Австралија се поделени во врска со тоа дали кралска комисија во тековната криза со пожарите треба да оди напред. Тие издадоа спротивставени изјави во име на нивните членови.

Economic impact of bushfires likely to break all records - Пожарите се очекува да имаат негативно влијание врз економијата, па дури и може да ги сруши досегашните рек

Jan 17, 2020 0:04:33

Description:

The economic impact from this season's unprecedented bushfires is likely to exceed the record set by the 2009 Black Saturday blazes.

 

There are warnings the toll the blazes are taking on industries like agriculture and tourism. As well as a lag in consumer confidence...will likely cause a significant blow economy.

-

Влијанието врз економијата од досега невидените пожари годинава најверојатно ќе го надмине рекордот поставен од пожарите во т.н. " Црна Сабота " од 2009 година.

 

 


Има предупредувања дека пожарите негативно ќе се одразат врз земјоделството и туризмот но и ќе предизвика застој во довербата кај потрошувачите.

 

 

Сето тоа најверојатно негативно ќе се одрази врз економијата.

Sydney hosts Macedonian Football Cup 2020 - Сиднеј домаќин на македонскиот фудбалски куп 2020

Jan 17, 2020 0:07:13

Description:

The traditional Macedonian Football Cup of the Macedonian Community Clubs in Australia for 2020 will be held in Sydney from 24 - 27 January.

 


The organizers and hosts are the football clubs Rockdale Ilinden and Sydney Macedonia.
The tradition continues and the Macedonian Football Cup is a rare opportunity to bring together almost all clubs from the Macedonian community through sport and cultural events and to proudly highlight Macedonian heritage and origins on Australia Day.

 

In 2020, the co-hosts, Rockdale Ilinden Football Club and Bankstown City Lions have decided to waive any gate entry and instead we ask all patrons to make a donation towards our joint NSW Bushfire Relief.

 

 

-

Традиционалниот македонски фудбалски куп на клубовите од македонската заедница во Австралија за 2020 година ќе се одржи во Сиднеј од 24 - 27 јануари.

 


Организатори и домаќини се фудбалските клубови Рокдејл Илинден и Сиднеј Македонија.

 


Традицијата продолжува и македонскиот фудбалски куп е ретка можност преку спортот и културните настани на едно место да се соберат скоро сите клубови од македонската заедница и гордо да се истакне македонското наследство и потекло токму на Денот на Австралија.

 

Домаќините годинава решија влезот да биде слободен но ги замолуваат сите кои ќе ги посетат фудбалските натпревари ако се во можност да донираат финасиски средства како помош за катострафалните пожари што ја зафатија Австралија.

 


За целосно да се информирате за сите настани поврзани со овој настан слушнете повеќе во аудио записот со Луи Белевски од ФК. Рокдејл Илинден и Гоце Јовевски од ФК. Сиднеј Македонија.

SBS News in Macedonian 17. 01. 2020 - СБС вести на македонски, 17. 01. 2020

Jan 17, 2020 0:12:37

Description:

SBS News in Macedonian 17. 01. 2020

-

СБС вести на македонски, 17. 01. 2020

SBS News in Macedonian 16 January 2020 - SBS вести на македонски, 16 јануари 2020

Jan 16, 2020 0:13:14

Description:

SBS News in Macedonian 16 January 2020

-

SBS вести на македонски, 16 јануари 2020

Bushfire concerns over Sydney's water supply - Расте загриженоста за чиста вода за пиење во Сиднеј

Jan 16, 2020 0:03:18

Description:

Rain expected to hit eastern New South Wales tomorrow will provide some reprieve to firefighters. But there are concerns it could wash ash and debris into Sydney’s main water supply, which more than five million people rely on.

-

Дождот што се очекува да го погоди источниот дел на Нов Јужен Велс денеска на пожарникарите ќе им обезбеди извесно олеснување. Но, постои загриженост дека пепелта и други остатоци од пожарите може да се измијат во главниот резервоар за вода во Сиднеј, на кој се потпираат повеќе од пет милиони луѓе.

French firefighters have never seen anything like it - Француските пожарникари никогаш не виделе пожари како овие во Австралија

Jan 16, 2020 0:07:07

Description:

A team of five French firefighting experts have arrived in Australia to provide support in the ongoing bushfire crisis. But the experienced team who've faced the devastating fires in the Amazon and in Siberia, say they've never seen fires like this before. 

-

Тим од пет француски експерти за заштита од пожар пристигна во Австралија за да обезбеди поддршка во тековната криза со огнот. Но, искусниот тим кој се има соочено со разорните пожари во Амазон и Сибир, велат дека досега не виделе пожари како овие.

 

Visa rule changes make for an uncertain future

Jan 15, 2020 0:08:13

Description:

After a tumultuous year of changes to visa rules, international students and skilled migrants are heading into 2020 facing an uncertain future. Migration agents say the effects of the latest overhaul of Australia's migration program, including the introduction of two regional visas, are just beginning to be felt.

SBS News in Macedonian 15 January 2020 - SBS Вести на македонски 15 јануари 2020

Jan 15, 2020 0:12:44

Description:

SBS News in Macedonian 15 January 2020

-

SBS Вести на македонски 15 јануари 2020

Volunteers rush to sign up to firefighting services - Голем број волонтери брзаат да се пријавуваат на противпожарните служби

Jan 15, 2020 0:06:21

Description:

Record numbers of Australians are rushing to join volunteer firefighting services as bushfires continue to rage across the country. More than five times the usual yearly number of applicants have enquired about joining the New South Wales Rural Fire Service since November last year.

-

Рекордни броеви на Австралијци брзаат да им се придружат на волонтерските против-пожарни служби, бидејќи пожарите продолжуваат да беснеат низ целата земја. Повеќе од пет пати од вообичаениот годишен број на апликанти се распрашуваа за пристапување во руралната против-пожарна служба на Нов Јужен Велс од ноември минатата година.

Scott Morrison flags a bushfires royal commission and an 'evolving' climate change policy - Скот Морисон навести кралска комисија и можна промена во политиката за климатски промен

Jan 15, 2020 0:07:47

Description:

After facing weeks of criticism over his handling of the bushfire emergency, Prime Minister Scott Morrison has announced he'll take a proposal to Cabinet for a royal commission into the bushfires. Mr Morrison also hinted at a potential change to the government's climate policy, though some are sceptical.

 

-

Откако се соочи со критики во последиве неколку недели во врска со справувањето со вонредната состојба со пожарите, премиерот Скот Морисон најави дека ќе донесе предлог до Кабинетот за кралска комисија во пожарите. Г-дин Морисон исто така, навести можна промена во климатската политика на владата, иако некои се скептични.

Environmental devastation of bushfires could span decades - Еколошкото уништување на пожарите може да трае со децении - Експерт

Jan 15, 2020 0:08:03

Description:

More than one billion animals are thought to have been killed in bushfires across Australia but experts warn the environmental devastation could span decades or longer. Bats, frogs and invertebrates haven't been included in the estimate of one billion which experts say is almost certainly an underestimate because of the groups it does not include.

-

Се смета дека повеќе од една милијарда животни биле убиени во пожари низ Австралија, но експертите предупредуваат дека уништувањето на животната средина би можело да трае со децении или подолго. Лилјаците, жабите и без'рбетниците не се вклучени во проценката на една милијарда, за која експертите велат дека е скоро сигурно поголема заради групите што не ги вклучува.

WHO warns over half the world's population at risk of contracting Dengue Fever - Научниците брзаат да го спречат ширењето на Денга

Jan 15, 2020 0:08:40

Description:

The World Health Organisation is warning over half the world's population is at risk of contracting Dengue Fever. The potentially deadly viral infection is carried by mosquitoes - but scientists are working on ways to block its transmission.

-

Светската Здравствена Организација предупредува дека половина од светското население е во опасност од зараза со треска. Потенцијално смртоносната вирусна инфекција Денги, ја носат комарците,  но научниците работат на начини да го блокираат неговото пренесување.

Former pope's book on celibacy challenges Vatican - Книгата на поранешниот папа за целибатот го предизвикува Ватикан

Jan 15, 2020 0:06:20

Description:

Former Pope Benedict XVI ((16th)) has reaffirmed the Catholic Church's stand on priestly celibacy, breaking his silence as Pope Francis considers whether married men should be ordained. The retired pope has written a book addressing what he calls a crisis, and he endorses celibacy as a "necessity".

-

Поранешниот папа Бенедикт XVI го потврди ставот на Католичката Црква за свештенски целибат, кршејќи го молкот додека папата Франсис се прашува дали треба да се ракоположат женетите мажи. Пензионираниот папа напишал книга во која се осврнува на она што тој го нарекува криза, и го поддржува целибатот како „неопходност“.

Artificial Intelligence beats doctors at diagnosing breast cancer - Вештачката интелигенција попрецизна од лекарите во дијагностицирање на карцином на дојка

Jan 15, 2020 0:04:41

Description:

An early and accurate diagnosis of breast cancer is quite often the key to successful treatment. Now a new study in the journal Nature is suggesting that Artificial Intelligence is more accurate than doctors in diagnosing breast cancer from a mammorgram.

-

Раната и точна дијагноза на карцином на дојка е доста често клучот за успешен третман. Сега една нова студија во списанието „Nature“ укажува на тоа дека вештачката интелигенција е попрецизна од лекарите во дијагностицирање на карцином на дојка од маморгам.

Вести на СБС на македонски, 14 јануари 2020

Jan 14, 2020 0:13:31

Description:

Вести на СБС на македонски, 14 јануари 2020

Rare Macedonian family heirlooms destroyed in Talbingo fire - Ретки македонски со генерации наследени ракотворби изгорени до пепел во Талбинго

Jan 10, 2020 0:19:30

Description:

'I am mostly sad that all the family heirlooms and rare artefacts, some old over 300 years, ended up in ashes', says through tears Macedonian language teacher from Sydney, Zaklina Mihajlova

-

"За жал, ние не ја изгубивме само куќата, куќата и не е проблем , многумина изгубија куќи , меѓутоа оваа куќа  беше  македонски етно-музеј. Најмногу ми е жал што сите  артефакти македонски, некои постари од 300 години, завршија на буниште, во пепел", вели низ солзи познатата учителка по македонски јазик од Сиднеј, Жаклина Михајлова 

Часови по македонски јазик во Грција и во Бугарија

Jan 10, 2020 0:23:16

Description:

Новиот предлог-закон предвидува часови по македонски јазик да бидат организирани во соседните земји, меѓу кои и Грција и Бугарија. Тие би биле организирани преку дипломатските и конзуларни претставништва на државата, вели проф д-р Људмил Спасов, претседател на Советот за македонски јазик, при македонската Влада.    

Вести на СБС на македонски, 10 јануари 2020

Jan 10, 2020 0:13:12

Description:

Ни треба сеопфатна истрага за пожарите што ќе ги опфати и климатските промени, призна премиерот Морисон. Иранците го срушија украинскиот авион, тврди канадскиот премиер. На четворица високи функционери од ВМРО ДПМНЕ ќе им се суди за настаните од 27 април.

SBS News in Macedonian 9 January 2020

Jan 9, 2020 0:12:23

Description:

SBS News in Macedonian 9 January 2020

Losing everything to fire and the pain of picking up the pieces - Враќање на нормалноста на животот по пожарите во 2009 на Црна Сабота

Jan 8, 2020 0:15:23

Description:

Local author and Kinglake farmer Nove Mladenovski  remembers the devastating loss of his home during the destructive fires of Black Saturday in 2009. His journey to regain part of the normality he and his wife once knew took seven years of hard work and much personal suffering.

-

Локалниот автор на збирка романи и земјоделец во руралната населба на Кинглејк во Викторија, Нове Младеновски добро ја знае болката и празнината што владее и години подоцна по ужасен пожар. Неговиот семеен дом падна жртва на пожарите на Црна Сабота во 2009 година и дури седум години подоцна можеше да почувствува само дел од нормалноста што некогаш ја уживал. Нове Младеновски лесно може да се стави во положбата на оние кои изгубиле блиски, имоти и животни. Пожарите низ целава земја кај него побудија длабоко жалење за сите оние кои допрва ги чека најдолгиот пат до реизградба на својот живот.

SBS News in Macedonian 8 January 2020 - SBS Вести на македонски 8 јануари 2020

Jan 8, 2020 0:14:11

Description:

SBS News in Macedonian 8 January 2020

-

SBS Вести на македонски 8 јануари 2020

SBS News in Macedonian, 7 January 2020 - Вести на СБС на македонски, 7 јануари 2020

Jan 7, 2020 0:12:30

Description:

SBS News in Macedonian, 7 January 2020

-

Вести на СБС на македонски, 7 јануари 2020

Recovery Agency to provide support following bushfires - Агенцијата за Обнова ќе обезбеди поддршка по пожарите

Jan 7, 2020 0:06:50

Description:

A national bushfire recovery agency has been set up to provide a range of support measures including for mental health. Prime Minister Scott Morrison on Sunday announced the immediate start of the National Bushfire Recovery Agency, which will work with state authorities and defence efforts.

-

Формирана е национална агенција за закрепнување по пожар преку која ќе се обезбедуваат низа мерки за поддршка, вклучително и за менталното здравје. Премиерот Скот Морисон во неделата го објави непосредниот почеток на Националната Aгенција за Закрепнување по Пожар, (National Bushfire Recovery Agency) која ќе работи со државните органи и одбранатa.

Orthodox Christians celebrate Christmas - Честит Бадник и Божик

Jan 6, 2020 0:12:30

Description:

'Let always create works of love, peace and faith', father Vlado Nedeski, priest at the Macedonian Orthodox Church 'Saint Petka' in Rockdale

-

"Секогаш да твориме љубов, мир и вера", отец Владо Недески, парохиски свештеник во МПЦ "Св.Петка" во Сиднеј

Вести на СБС на македонски, 6 јануари 2020

Jan 6, 2020 0:12:30

Description:

Вести на СБС на македонски, 6 јануари 2020

SBS News in Macedonian, 3rd January 2020 - Вести на СБС на македонски јазик, 3 јануари 2020

Jan 3, 2020 0:14:08

Description:

As a state of disaster continues across the state of Victoria.

The number of people unaccounted for in the fires in Victoria has risen to 28.

New South Wales is preparing for a horror fire day tomorrow. 

Opposition leader Anthony Albanese says the current situation is unprecedented.

- Викторија прогласи состојба на катастрофа. 28 лица се водат за исчезнати во пожарите во Викторија.Нов Јужен Велс се подготвува за утрешната, пеколна сабота."Сегашната состојба е без преседан, потребен е итен национален одговор", вели лидерот на австралиската опозиција Ентони Албанизи.

Ристова- Астеруд "Државата и Уставот се поважни од партијата"

Jan 2, 2020 0:28:57

Description:

Македонската, универзитетска професорка и поранешна пратеничка од СДСМ, Каролина Ристова -Астеруд, која во моментот е во приватна посета на Австралија, во интервју за "СБС на македонски", открива каде се разидува со својата партија во однос на актуелниот Закон за јазиците.

SBS News in Macedonian 2 January 2020 - SBS Вести на македонски 2 јануари 2020

Jan 2, 2020 0:12:01

Description:

SBS News in Macedonian 2 January 2020

-

SBS Вести на македонски 2 јануари 2020

SBS News in Macedonian 1 January 2020 - SBS Вести на македонски 1 јануари 2020

Jan 1, 2020 0:12:07

Description:

SBS News in Macedonian 1 January 2020

-

Четири лица се водат како исчезнати во Викторија и едно лице во Нов Јужен Велс каде пожарите продолжуваат да горат.. Новогодишниот огномет го oсветли пристаништето во Сиднеј.. Менаџерот на Mанчестер Јунајтед, Оле Гунар Сolша, изјави дека е задоволен од напредокот на тимот оваа сезона.

Manningham Council's Macedonian pensionerс bring in the New Year - Manningham Council's Macedonian pensioner group bring in the New Year

Jan 1, 2020 0:01:20

Description:

Over 130 members of the Macedonian Pensioner Group in Doncaster attended the New Year's event at the Ajani Centre  in Lower Templestowe, where guests were treated to non-stop traditional dances by Silver Band well into the first day of 2020.  Members young and old held hands and stayed true to the age old drum beats as the new year replaced the old. Amid the authentic sounds of customary Aegean songs and dances, elderly members enjoyed a three course dinner and lottery as re-elected president Seika Eminagova announced she has plans for new activities and information sessions for them. The evening was attended by Dr. Chris Popov and wife Nada, founding member of the club and Macedonian Orthodox Church of St. George in Fitzroy John George Andreou, as well as Silva Star Mercedes Benz representative Vicky Lever.

 

-

Над 130 членови на Македонската Пензионерска Група во Донкаста ангажираа место на свечениот ново-годишен настан, на кој познатиот музички состав Силва Бенд ги држеше присутните врзани за рака и за рамо додека дојде време новата година да ја замени старата. Звукот на сеуште автентичните изведби на стари Егејски песни и ора успееја да ги држат на нога членовите од разни возрасти, ноќ комплетирана со богата вечера и лотарии, и на која беа известени од претседателката Еминагова дека наредните три години ќе ги посвети на организирање нови информативни сесии, активности и екскурзии за нивна благосостојба. На дочекот на новата година присуствуваа Др. Крис Попов со сопругата Нада, македонци осново-положници на пензионерската група како и на Македонската Православна Црква Св. Ѓорги во Фицрој- сонародникот Џон Џорџ Андреу, и претставник на Силва Стар Мерцедес Бенз-Вики Лијва.

Вести на СБС на македонски, 30 декември 2019

Dec 30, 2019 0:12:31

Description:

Вести на СБС на македонски, 30 декември 2019

A year of ups and downs in health

Dec 27, 2019 0:10:24

Description:

Doctors found people weren't willing to take their advice this year, despite the lives claimed by the measles epidemic, the spread of polio and the availability of new vaccines for another Ebola outbreak in Africa. SBS looks back at a year that's been both challenging and forward-looking for the health of humanity.

How good was 2019: the year in politics - Преглед на австралиската политика во 2019 година

Dec 27, 2019 0:09:38

Description:

For the nation's political leaders, 2019 was a year of crippling drought, bushfires and a bitterly fought federal election campaign won by the Coalition against the expectations of many. Tax, the economy and the environment, along with a host of other issues, kept the Government, Opposition and cross-bench busy in what was a colourful year of federal politics.

-

За политичките лидери на нацијата 2019 година беше година на уништувачка суша, пожари и жестоко водена кампања за федералните избори, што ја доби Коалицијата против очекувањата на многумина. Данокот, економијата и животната средина, заедно со низа други прашања, најмногу ги ангажира владата, опозицијата и крос-клупата оваа година.

SBS News in Macedonian, 27th December 2019 - Вести на "СБС на македонски", 27 декември 2019

Dec 27, 2019 0:12:17

Description:

SBS News in Macedonian, 27th December 2019 

-

Вести на "СБС на македонски", 27 декември 2019

Doctors with deep love for poetry awarded highest literary prizes - Доктори вљубеници во поезијата добитници на литературни награди

Dec 26, 2019 0:12:33

Description:

Dr. Emil Popordanoski and Dr. Snezhana Djambazova Popordanoska, an inspirational couple from Melbourne and are the winners of the first and the third prize for best poetry at the Macedonian Literature Society ‘Vanco Nikoleski’, Queanbeyan competition

-

Др Емил Попорданоски и Др Снежана Џамбазова Попорданоска се добитници на првата и третата награда за најдобра поетска творба за возрасни на конкурсот на македонското литературно друштво 'Ванчо Николески' од Квинбијан

Doctors with deep love for poetry awarded highest literary prizes - Доктори вљубеници во поезијата добитници на литературни награди

Dec 26, 2019 0:12:33

Description:

Dr. Emil Popordanoski and Dr. Snezhana Djambazova Popordanoska, an inspirational couple from Melbourne and are the winners of the first and the third prize for best poetry at the Macedonian Literature Society ‘Vanco Nikoleski’, Queanbeyan competition

-

Др Емил Попорданоски и Др Снежана Џамбазова Попорданоска се добитници на првата и третата награда за најдобра поетска творба за возрасни на конкурсот на македонското литературно друштво 'Ванчо Николески' од Квинбијан

SBS News in Macedonian 26 December 2019 - SBS Вести на македонски 26 декември 2019

Dec 26, 2019 0:11:42

Description:

SBS News in Macedonian 26 December 2019

-

SBS Вести на македонски 26 декември 2019

SBS Вести на македонски 25 декември 2019

Dec 25, 2019 0:12:15

Description:

SBS Вести на македонски 25 декември 2019

SBS News in Macedonian, 24 December 2019 - Вести на СБС на македонски,24 декември 2019

Dec 24, 2019 0:12:25

Description:

SBS News in Macedonian, 24 December 2019

-

Вести на СБС на македонски,24 декември 2019

SBS News in Macedonian,23 December 2019 - Вести на СБС на македонски,23 декември 2019

Dec 23, 2019 0:12:30

Description:

SBS News in Macedonian,23 December 2019

-

Вести на СБС на македонски,23 декември 2019

Former fire chiefs warn of potential bush fire tragedy

Dec 20, 2019 0:06:49

Description:

A group of former fire chiefs say that in the absence of political leadership on climate change, they are moving to hold their own summit on the bushfire crisis. It comes amid a warning the Black Saturday bush fire tragedy could be repeated without greater action.

Linsey Pollak: Macedonian music changed my life - Линзи Полак-Македонската музика ми го промени животот

Dec 20, 2019 0:21:48

Description:

A chance encounter with a 70's vinyl recording of legendary Macedonian bagpipe player Pece Atanasovski changed Linsey Pollak's life at the tender age of 22. His love of Macedonian traditional music and the music of the Macedonian Roma brought him to Macedonia to learn the craft of making, playing and appreciating every aspect of the age old styles. This inspiration would later lead Linsey to form The Balkanics, a recording band in Queensland, as well as develop a 50 year old musical association with Macedonian Dance Ensemble Ilinden in NSW. 

-

Додека пребарувал низ колекцијата албуми на својот другар во 70'тите, познатиот музичар, композитор и производител на музички инструменти Линзи Полак ја открил лонгплејката на легендарниот македонски гајдаџија Пеце Атанасовски. Оттогаш, неговата музичка насока и животот воопшто, му биле изменети за секогаш. (англиски)

Australian explorer makes history in Antarctica - Австралиски истражувач влезе во историјата на Антарктикот

Dec 20, 2019 0:04:31

Description:

An Australian explorer has made history in Antarctica. While he's not the first person to reach the summit of the continent’s highest plateau at Dome Argus, he is the first person to do it alone, unassisted and on foot.

-

И покрај тоа што тој не е првиот човек што го достигна врвот на највисокиот предел на континентот, Џеф Вилсон е првиот што го стори тоа одејќи пеш, сам, и без каква било помош. Истражувачот Вилсон поминал 39 дена сам на Антарктикот. Патувал повеќе од 2,000 километри, користејќи падобран за влечење на опремата и човечкото движење. Тој вели директното пешачење преме ветерот одзеде многу топлина од телото, лицето, и екстремитетите кои претрпеа нервно оштетување. Колегите истражувачи во Австралија велат дека знаат колку е значајно постигнувањето на Geoff Wilson.

SBS News in Macedonian, 20th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 20 декември 2019

Dec 20, 2019 0:12:20

Description:

SBS News in Macedonian, 20th December 2019 

-

Вести на СБС на македонски, 20 декември 2019

"Конески одбиваше да твори на друг јазик, освен на македонски"

Dec 19, 2019 0:12:45

Description:

На 19 декември, роденденот на Блаже Конески, се сеќаваме на великанот, еден од втемелувачите и кодификаторите на македонскиот јазик, преку спомените на неговиот најблизок соработник, Трајко Стаматоски.

 

Вести на СБС на македонски, 19 декември 2019

Dec 19, 2019 0:10:42

Description:

Вести на СБС на македонски, 19 декември 2019

SBS News in Macedonian, 18th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 18 декември 2019

Dec 18, 2019 0:10:23

Description:

SBS News in Macedonian, 18th December 2019

-

Вести на СБС на македонски, 18 декември 2019

Емотивна средба на двете легенди на македонскиот фудбал Андон Дончевски и Гоце Христов.

Dec 17, 2019 0:07:22

Description:

Поранешниот македонски фудбалски репрезентативец Гоце Христов и актуелен директор на младинската школа на ФК. Вардар престојува во Мелбурн како дел од фудбалскиот камп за млади таленти во Австралија.

 

Христов беше пријатно изненаден кога во текот на кампот го посети првиот селктор на фудбалската репрезентација на Македонија, Андон Дончевски.

 

Токму чичко Дончо му даде шанса на Христов со неполни 20-ет годни да настапи во дресот на Македонија.

SBS News in Macedonian 17 December 2019 - SBS Вести на македонски 17 декември 2019

Dec 17, 2019 0:10:49

Description:

SBS News in Macedonian 17 December 2019

-

SBS Вести на македонски 17 декември 2019

Aleksandar Volkanovski UFC Featherweight World Champion - Александар Волкановски-светски шампион во перо-лесна категорија

Dec 16, 2019 0:04:05

Description:

Australian Aleksandar Volkanovski has beaten Max Holloway at Las Vegas in the UFC to become the new world champion in the featherweight category. Volkanovski, of ethnic Macedonian heritage, has become the first Australian-born UFC champion fighter. 

-

Австралиецот со македонско потекло Александар Волкановски, успеа да го победи Макс Халовеј во Лас Вегас во УФЦ и стана нов светски шампион во перо-лесна категорија. Со тоа Волкановски, кој има потекло од Беранци, битолско, стана првиот светски шампион со австралиско потекло во УФЦ. По освојувањето на светската титула, Волкановски им оддаде почит на поранешните шампиони и вети дека долго ќе владее во оваа категорија.

SBS News Macedonian, 16th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 16 декември 2019

Dec 16, 2019 0:11:04

Description:

SBS News Macedonian, 16th December 2019

-

Слушнете ги вестите на "СБС на македонски", за 16 декември 2019, преку следниот поткаст!

SBS News in Macedonian 13 December 2019 - SBS Вести на македонкси 13 декември 2019

Dec 13, 2019 0:12:03

Description:

SBS News in Macedonian 13 December 2019

-

SBS Вести на македонкси 13 декември 2019

PM links climate change to bushfires - Премиерот ги поврза климатските промени со пожарите

Dec 13, 2019 0:04:41

Description:

Prime Minister Scott Morrison has admitted climate change is contributing to the bushfires plaguing the nation, after getting weeks of criticism from around the world and even his own party for failing to address it. As hundreds of blazes continue to burn around the country, firefighters are gaining an upper-hand with a welcomed cool weather change

-

Премиерот Скот Морисон призна дека климатските промени придонесуваат за пожарите што, откако  неколку неделни по ред прими критики од целиот свет, па дури и од неговата партија за неуспехот да се справи со проблемот. Додека стотици пожари продолжуваат да горат низ целата земја, пожарникарите можат малку да здивнат со ублажувањето на временските услови.

SBS News in Macedonian 12 December 2019 - СБС вести на македонски јазик, 12 декември 2019

Dec 12, 2019 0:11:11

Description:

SBS News in Macedonian 12 December 2019

-

СБС вести на македонски јазик, 12 декември 2019

Thousands rally in Sydney as NSW burns - Илјадници се собраа во Сиднеј вчера додека беснејат пожарите во Нов Јужен Велс

Dec 11, 2019 0:04:26

Description:

Thousands of Sydneysiders have rallied ((Wed evening)) to demand urgent climate action from Australia's government. The protest follows weeks of bushfires along Australia's east coast.

-

Илјадници сиднејци се собраа  вчера вечер за да бараат итна климатска акција од владата на Австралија. Протестот доаѓа по неколку недели на повеќе од сто пожари покрај источниот брег на Австралија.

Data shows public hospitals not coping with demand - Податоците покажуваат дека јавните болници не се справуваат со побарувачката

Dec 11, 2019 0:05:24

Description:

New national figures show public hospitals are struggling to keep up with the demand for some surgeries and emergency department care. Patient advocates say increased waiting times are causing unnecessary stress and anxiety on already vulnerable people.

-

Новата национална статистика покажува дека јавните болници се борат да одговорат на побарувачката за некои операции и нега во одделенијата за итни случаи. Застапниците на пациентите велат дека зголемениот период на чекање предизвикува непотребен стрес и вознемиреност кај веќе ранливите луѓе.

WA passes voluntary assisted dying legislation - Западна Австралија донесе законодавство за помош при доброволно умирање

Dec 11, 2019 0:05:46

Description:

Western Australia's parliament has passed historic legislation that permits terminally ill patients to end their own lives. The state becomes just the second in Australia to legalise euthanasia, after Victoria passed legislation in 2017.

-

Парламентот на Западна Австралија го донесе историското законодавство со кое им се дозволува на терминално болните пациенти да стават крај на својот живот. Државата стана втора во Австралија што ја легализираше еутаназијата, откако Викторија го донесе законодавството во 2017 година.

Ministries amalgamated in public service shakeup - Соединување на министерства во секторот на јавни услуги

Dec 11, 2019 0:04:32

Description:

Prime Minister Scott Morrison has announced an overhaul of the public service sector, in what he is describing as a move to reduce bureaucratic red tape and increase efficiency.

-

Премиерот Скот Морисон најави ремонт на секторот за јавни услуги, во како што го опишува,  потег за намалување на бирократската црвена лента и зголемување на ефикасноста. Ремонтот беше најавен на последниот ден на седницата во парламентот, што значи дека овој Божиќ ќе биде последен за неколку федерални владини оддели кои ќе бидат распуштени во ремонтот на секторот за јавни услуги. Неколку врвни лидери исто така ќе бидат разрешени кога промените ќе стапат на сила на 1 февруари следната година.

Armed police to patrol major Australian airports - Вооружена полиција ќе патролира во поголемите австралиски аеродроми

Dec 11, 2019 0:03:35

Description:

Anti-terror police armed with assault rifles will continue to patrol Brisbane and Canberra airports this Christmas, before being deployed at additional airports and assisted by bomb-detection dogs. Home Affairs Minister Peter Dutton says recent global events serve as a reminder the threat of terror has not diminished.

-

Анти-терористичката полиција вооружена со пушки ќе продолжи да патролира на аеродромите во Бризбен и Канбера овој Божиќ, пред да биде распоредена на дополнителни аеродроми. Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека неодамнешните глобални настани служат како потсетник дека заканата од терор не е намалена.

Smoky air reaches dangerous levels in Sydney - Чаден воздух достигнува опасни нивоа во Сиднеј

Dec 11, 2019 0:05:03

Description:

Thick smoke has descended on Sydney prompting warnings from health authorities who describe the air quality levels as some of the worst they have seen. Hundreds of fires are burning in Queensland and further south in Victoria.

-

Густ чад го покрива Сиднеј како последица на пожарите а здравствените власти ја опишуваат  ситуацијата со квалитетот на воздухот како една од најлошите досега. Стотици пожари горат во Квинсланд и во јужните региони на Викторија.

Се чувствував како со едно око, зашто не знаев да читам и пишувам на македонски

Dec 11, 2019 0:11:03

Description:

"Кога дојдов во Австралија во 1935 година, знаев да зборувам само македонски" вели Велика Стамкова (93) од Мелбурн, маркантна фигура од првиот бран македонски доселенци во Австралија. 

"Знаев да зборувам на македонски, но не знаев да читам и пишувам на кирилица, и затоа се чувствував небаре имам едно око. Во тоа време немавме македонски школи во Австралија, се запишав во руско, само за да ја научам азбуката"- вели Велика, коментирајќи дека е одлично што денешните генерации што растат во Австралија, имаат можност да учат македонски во училиштата.

Ова е првиот дел, од серијата разговори со Стамкова, која остави трага во поширокото австралиско општество, со својот политички активизам во 70тите години од минатиот век, делувајќи во рамките на Лабуристичката партија на Австралија. 

SBS News in Macedonian, 11th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 11 декември 2019

Dec 11, 2019 0:09:54

Description:

SBS News in Macedonian, 11th December 2019

-

Вести на СБС на македонски, 11 декември 2019

SBS News in Macedonian 10 December 2019 - SBS News in Macedonian 10 December 2019

Dec 10, 2019 0:10:48

Description:

SBS News in Macedonian 10 December 2019

-

SBS News in Macedonian 10 December 2019

Петмина мртви, осумина исчезнати по ерупцијата на вулкан во Нов Зеланд

Dec 9, 2019 0:04:59

Description:

Пет лица се мртви, а се стравува дека тој број може да се зголеми, по ерупцијата на најактивниот вулкан во Нов Зеланд, кој се наоѓа на Белиот остров ( White Island).

За време на експлозијата на островот имало 50 туристи, меѓу кои и Австралијци.

SBS News in Macedonian 9 December 2019 - SBS Вести на македонски 9 декември 2019

Dec 9, 2019 0:10:06

Description:

SBS News in Macedonian 9 December 2019

-

SBS Вести на македонски 9 декември 2019

SBS News in Macedonian 6 December 2019 - SBS Вести на македонски 6 декември 2019

Dec 6, 2019 0:12:07

Description:

SBS News in Macedonian 6 December 2019

-

SBS Вести на македонски 6 декември 2019

SBS News in Macedonian 5 December 2019 - Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

Dec 5, 2019 0:12:33

Description:

SBS News in Macedonian 5 December 2019 

-

Вести на СБС на македонски, 5 декември 2019

Human rights groups angry over medevac repeal - Групите за човекови права лути поради укинувањето на законот за медицинска евакуација

Dec 5, 2019 0:03:12

Description:

Human rights groups have expressed outrage at the federal government's vote to repeal the so–called medevac laws. The laws are designed to give doctors more say in the transfers of refugees from offshore detention to Australia for medical care.

-

Групите за човекови права изразија негодување од гласањето на федералната влада за укинување на таканаречените medevac закони. Законите беа така направени со што им се овозможуваше на лекарите да кажат повеќе во пренесувањето на бегалците од притворните центри во Австралија за медицинска нега.

Jovanka Smilevska: I will advocate for the establishment of Macedonian studies at university level in Melbourne - Јованка Смилевска: Ќе се залагам за отворање катедра по македонски јазик на

Dec 4, 2019 0:20:47

Description:

Jovanka Smilevska is the newly elected president of the Macedonian Teacher’s Association of Victoria. She brings to the position new energy and enthusiasm for the promotion of the Macedonian language in Australia, as well as 20  years’ experience as a teacher. According to her vision, new programs for the Macedonian language are to be open in regular bilingual schools and Victorian School of Languages Centres. Her plans include advocating for the launch of Macedonian studies at university level in Melbourne.

-

Јованка Смилевска е новоизбраната претседателка на "Македонското учителско друштво на Викторија".

Освен нова енергија и ентузијазам за афирмација на македонскиот јазик во Австралија, таа со себе носи 20 годишно искуство на педагог, но и визија за проширување на наставата по македонски јазик, преку отворање нови програми во основните и средните викториски училишта, како и во другите центри на Викториското школо за јазици. Дел од нејзината визија е отворање нова катедра по македонски јазик, на некој од мелбурншките универзитети.

SBS News in Macedonian, 4th December 2019 - Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

Dec 4, 2019 0:13:28

Description:

SBS News in Macedonian, 4th December 2019

-

Вести на СБС на македонски, 4 декември 2019

France proposes changes to EU accession methodology - Франција предлага измени во методологијата за пристапување во ЕУ

Dec 2, 2019 0:12:57

Description:

Macedonia’s Foreign Minister Nikola Dimitrov has commented on the government's stance on the document by which France proposes a change to the EU accession methodology.  He says there are good ideas in the French document, but also ones that will not be easy to implement.  Western Balkans expert Florian Bieber thinks that while the French idea is problematic, the document still has some good points. One is sectoral integration, as it can enable states to benefit before membership itself.

-

Министерот за надворешни работи Никола Димитров деновиве оцени дека во францускиот нон-пејпер има добри идеи, но и такви кои нема да бидат лесни за спроведување.  Вусшност тој го коментираше ставот на владата за документот со кој Франција предложи промена на методологијат на пристапување во ЕУ. Експертот за Западен Балкан, Флоријан Бибер, смета дека француската идеја иако е проблематична, документот сепак содржи добри моменти.  Една таква е секторска интеграција, бидејќи може да им овоможи на државите да имаат бенефит пред самото членство.

SBS News in Macedonian, 2nd December 2019 - Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

Dec 2, 2019 0:13:23

Description:

SBS News in Macedonian, 2nd December 2019

-

Вести на СБС на македонски, 2 декември 2019

Draft defamation laws aim to protect public-interest journalism, reduce court backlogs - Предлог-законите за клевета имаат за цел да го заштитат новинарството од јавен интерес, да

Dec 2, 2019 0:06:32

Description:

Australia's top legal officers have unanimously agreed to a set of draft laws aimed at better protecting public-interest journalism and reducing frivolous lawsuits. They say the proposals, if passed into legislation, will modernize Australia's defamation laws.

-

Највисоките правни службеници во Австралија едногласно се согласија на сетот нацрт-закони во насока на подобра заштита на новинарството од јавен интерес и намалување на несериозните тужби. Тие велат дека предлозите, доколку бидат усвоени во законодавството, ќе ги модернизираат законите за клевета во Австралија.

„Failure is not an option“at the COP25 conference - „Неуспехот не е опција“ на конференцијата COP25

Dec 2, 2019 0:09:20

Description:

The United Nations Climate Conference COP25 gets underway on Monday ((2 Dec)) in Madrid, Spain.  SBS looks at some of the climate challenges the world faces.

-

Конференцијата за Климатски Промени на ООН COP25 започнува во понеделник (2 декември) во Мадрид, Шпанија. SBS разгледува некои од климатските предизвици со кои се соочува светот.

SBS News in Macedonian 29 November 2019 - SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

Nov 29, 2019 0:11:50

Description:

SBS News in Macedonian 29 November 2019

-

SBS Вести на македонски 29 ноември 2019

Австралиски хор пее македонски народни песни во комедијата "Баба бегалка"

Nov 28, 2019 0:07:21

Description:

Aвстралискиот хор Georges River Voices од Сиднеј ги пее македонските народни песни "Не се бели Mаре мори, не се црви", "Македонско девојче" и "Jано Јано", во најновата комедија на Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј, насловена "Баба бегалка", на авторот Душан Ристевски. Дали сместувањето на постарите членови од нашето семејство во стартечки дом значи отсуство на грижа, љубов, лојалност и посветеност? И дали нивниот живот, радост и возбуда нужно завршува со тој чин? - се прашањата што Ристевски се обиде драматуршки да ги одговори, во ова најново остварување на Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј. Претставата ќе биде изведена во недела, на 1 декември, со почеток во 17:00 часот, во St George Bank Auditorium Kogarah, во Сиднеј.

Врачена официјално наставната програма што ги вклучува македонскиот јазик и култура во Нов Јужен Велс

Nov 28, 2019 0:06:15

Description:

Новата наставна програма за изучување на македонскиот јазик во училиштата во Нов Јужен Велс, вчера, свечено им беше предадена на претставниците на "Македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс", во седиштето на Националното тело за стандарди во образованието.

                                   

Македонскиот јазик е еден од петте јазика, за кои беше изработена официјална програма, а по која учениците во државата ќе го изучуваат јазикот од следната година.

 

Државната министерка за образование, Сара Мичел претходно објави дека, сега учениците ќе можат да изберат да изучуваат еден од  јазиците според новата наставна програма од забавиште до 10то одделение, но не само јазикот, туку и културата на заедниците, хиндуската, македонската, персиската, пунџабската и тамилската.

 

Наставните програми беа креирани како дел од програмата на училиштата, во која се изучуваат јазиците на заедниците, а која беше најавена од премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береџиклиан.

Вести на СБС на македонски, 27 ноември 2019

Nov 27, 2019 0:13:17

Description:

Вести на СБС на македонски, 27 ноември 2019

SBS Вести на македонски 26 ноември 2019 - SBS News in Macedonian 26 November 2019

Nov 27, 2019 0:11:30

Description:

SBS Вести на македонски 26 ноември 2019

-

SBS News in Macedonian 26 November 2019

SBS News in Macedonian, 25th November 2019 - Вести на "СБС на македонски", 25 ноември 2019

Nov 25, 2019 0:13:51

Description:

SBS News in Macedonian, 25th November 2019

-

Вести на "СБС на македонски",  за 25 ноември 2019

SBS News in Macedonian, 22 November,2019 - SBS вести на македонски јазик, 22 ноември 2019

Nov 22, 2019 0:13:21

Description:

SBS News in Macedonian

-

SBS вести на македонски јазик, 22 ноември 2019

Motivational session in Queanbeyan: Happiness is an inevitable consequence of love

Nov 21, 2019 0:20:18

Description:

The power couple, motivational speakers Dr Snezana Djambazova Popordanoska and Dr Emil Popordanoski in mission to inspire how to live fulfilling and happy life, manage stress, overcome fear, drive away negative emotions and make the right choices.In Macedonian and free  this Saturday, 23 November in Queanbeyan

"Be persistent and never give up on your dream" - said Jane Velkovski from the UN - "Бидете упорни и никогаш не се откажувајте од својот сон"- порача Јане Велковски од говорницат

Nov 21, 2019 0:05:50

Description:

Jane Velkovski, who suffers from spinal muscular atrophy and is also an advocate for children with disabilities in Macedonia, spoke at the UNICEF United Nations summit in New York as part of the celebration of World Children's Day. This year's event coincides with the 30th anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child. 11-year-old Jane Velkovski sent a message to all the children of the world "to be persistent and never give up on their dreams" while telling the adults "you have to do everything for the rights of the child and no more discrimination" 

-

Јане Велковски кој боледува од спинална мускулна атрофија и воедно е застапник на децата со попреченост во Македонија, зборуваше на самитот на УНИЦЕФ во ОН во Њујорк, како дел од прославата за одбележување на Светскиот ден на детето. Годинава овој настан се совпаѓа и со 30-годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето. 11-годишниот Јане Велковски од говорницата на сите деца од светот им упати порака "да бидат упорни и никогаш да не се откажуваат од својот сон" додека на возрасните им порача "треба да направите се за правата на децата и да нема дискриминација".

SBS News in Macedonian 21st November 2019 - SBS вести на македонски јазик, 21 ноември 2019

Nov 21, 2019 0:12:51

Description:

SBS News in Macedonian  21st November 2019

-

SBS вести на македонски јазик,  21 ноември 2019 

SBS вести на македонски јазик, 19 ноември 2019

Nov 19, 2019 0:12:30

Description:

SBS вести на македонски јазик,19 ноември 2019

Вести на SBS на македонски јазик, 18 ноември 2019

Nov 18, 2019 0:13:09

Description:

Вести на SBS на македонски јазик, 18 ноември 2019

Австралиско патување низ македонското музичкото време

Nov 18, 2019 0:24:56

Description:

Концертите на "Синтезис", етно-составот, што на светот му ја пренесе енормната, емоционална сила и универзалноста на македонската музика, го збогатуваат календарот на настани од македонската култура во Австралија, годинава. Тиe настапуваат во четврток, на 21 ноември во Сиднеј и во сабота, на 23 ноември во Мелбурн. Со една од трите вокалистки на бендот, Анета Велковска, зборувавме за она што тие овојпат ќе и го понудат како ново музичко искуство на публиката во Австралија, но и за значењето на овој вонсериски, музички проект, што ја слави и афирмира македонската култура, по сите меридијани на светот. 

SBS News in Macedonian 15th November 2019 - SBS вести на македонски јазик, 15 ноември 2019

Nov 15, 2019 0:11:58

Description:

SBS News in Macedonian 15th November 2019

-

SBS вести на македонски јазик, 15 ноември 2019

The internationally acclaimed Tanec bringing the best of Macedonian folklore to Australia

Nov 14, 2019 0:11:40

Description:

The soul of the Macedonian traditional folklore and culture celebrating 70 years of excellence has been a mobile museum  that has captivated international audiences  at over 4,500 concerts with their presentation of the beautiful heritage, precision dancing , songs  and original costumes , some older than 150 years,  with unique embroideries that represent the core of the Macedonian identity

SBS News in Macedonian 14th November 2019 - SBS вести на македонски јазик, 14 ноември 2019

Nov 14, 2019 0:13:09

Description:

SBS News in Macedonian 14th November 2019

-

SBS вести на македонски јазик, 14 ноември 2019

Расте интересот за часовите по македонскиот јазик во Австралија

Nov 13, 2019 0:11:21

Description:

"Расте интересот за часовите по македонски јазик и сите класови до 10 одделение се максимално исполнети, а имаме и листи на чекање за пониските одделенија во нашето училиште", вели Весна Дамчевска, координаторка на македонската програма, при Викториското училиште за јазици (VSL), во "Килор Даунс Колеџ", во Мелбурн. Таа додава дека дополнителен стимул за учениците, е фактот што дел од мелбурншките универзитети, при уписите, на студентите кои изучуваат втор јазик, им даваат од три до пет дополнителни поени.   

SBS вести на македонски, 13 ноември 2019

Nov 13, 2019 0:12:45

Description:

Слушајте ги SBS вестите на македонски, за 13 ноември 2019, преку поткаст.

"Македонскиот јазик не поврзува со најблиските"- велат македонските ученици од Килор Даунс

Nov 13, 2019 0:09:18

Description:

Зошто го учите македонскиот јазик? - ги прашавме меѓудругото, учениците кои ги посетуваат саботните часови во училиштето Keilor Downs College, во рамките на Викториското училиште за јазици (VCL).  Слушнете ги одговорите на овие прекрасни умни глави, кои судејќи според нивниот убав и кристално јасен изговор на македонскиот говор, ќе бидат одлични говорители и идни чувари на јазикот во Австралија.

 

SBS News in Macedonian 12th November 2019 - SBS вести на македонски јазик, 12 ноември 2019

Nov 12, 2019 0:11:25

Description:

SBS News in Macedonian 12th November 2019

-

SBS вести на македонски јазик, 12 ноември 2019

Macedonian learner among the winners of the 2019 SBS National Languages Competition - Изучувач на македонскиот јазик меѓу победниците на "Националниот натпревар по јазици на СБС

Nov 11, 2019 0:06:51

Description:

Australian Macedonian Lidija Veljanovski is among the five winners of the SBS National Languages Competition for 2019, which have been announced in an event that celebrates language learning across Australia.

The competition, run by SBS Radio, received nearly 3600 entries from language learners from across Australia in all age groups.

The last census shows Macedonian is just one of 300 languages spoken at home in Australia.

But it's not just children embracing language learning.

Now in her early 40s, Lidia Veljanovski took out the prize in the 18 plus age group in this year's SBS National Languages Competition, learning Macedonian in order to better communicate with her grandmother.

She's one of five winners selected across five age categories based on entries showcasing a creative approach to language learning.

-

Учејќи го македонски јазик со цел што подобро да комуницира со својата баба, сега, во раните 40-ти години, Лидија Вељановски од Нов Јужен Велс, ја доби наградата во категоријата возрасна група над 18 години, на годинешниот "Национален натпревар по јазици на СБС".

 

Оваа Австралијка со македонско потекло, е една од петте победници избрани во пет возрасни категории, а засновани на творби што покажуваат креативен пристап кон учењето јазик.

"Учењето на македонски јазик ме приближи до оние што ми се најблиски и тоа направи огромна разлика за мене во тоа што ми овозможи да ја одржувам својата македонска култура и семејно наследство. Сега ја охрабрувам ќерка ми, нашата следна генерација, да ги открие нејзините македонски корени со учење на јазикот и да се обезбеди нашата, македонска култура да биде зачувана во иднина" - вели Лидија.

SBS News in Macedonian 8th November 2019 - SBS вести на македонски јазик, 8 ноември 2019

Nov 8, 2019 0:12:05

Description:

SBS News in Macedonian 8th November 2019

-

SBS вести на македонски јазик, 8 ноември 2019

PM rolls out cash for drought-hit towns - Премиерот Скот Морисон најави помош за градовите погодени од сушата

Nov 8, 2019 0:04:25

Description:

Drought stricken farmers will be offered millions in cheap loans as part of the Federal Government's drought package. Prime Minister Scott Morrison announced a major stimulus package - after months of pressure for more support - as the country suffers one of the worst droughts on record.

-

На земјоделците погодени од суша ќе им бидат понудени милиони долари преку ефтини заеми како дел од пакетот за суша на сојузната влада. Премиерот Скот Морисон најави голем стимулативен пакет по неколкумесечниот притисок за поголема подршка откако земјата поминува низ еден од најлошите сушни периоди.

The New York Times: The government of Prime Minister Zoran Zaev has collapsed - Њујорк Тајмс: "Владата на Заев е падната, проширувањето на ЕУ е доведено во прашање"

Nov 7, 2019 0:09:37

Description:

"In North Macedonia, the government of Prime Minister Zoran Zaev has now collapsed, and the European Union’s continued enlargement is in question"- writes the influential american newspaper The New York Times, analising the situation in the European Union after French president Emmanuel Macron's veto of accession talks for Macedonia.

-

"Владата на Заев е падната, а процесот на проширување на ЕУ е загрозен", пишува влијателниот, американски медиум “Њујорк Тајмс”, анализирајќи ја ситуацијата во ЕУ, по ветото на францускиот претседател Емануел Макрон, за почнување преговори на унијата со Македонија 

SBS News in Macedonian 7th November 2019 - SBS вести на македонски, 7 ноември 2019

Nov 7, 2019 0:12:08

Description:

SBS News in Macedonian 7th November 2019

-

SBS вести на македонски, 7 ноември 2019

Одржана завршната свеченост на учениците кои го изучуваат македонскиот јазик во средното училиште од Епинг, Мелбурн

Nov 6, 2019 0:12:19

Description:

Учениците кои ја посетуваат наставата по македонски јазик во средното училиште во Епинг од Мелбурн ја одржаа својата завршна свеченост. Под раководство на учителката Гордана Јанинска, учениците  се претставија со рецитал посветен на македонскиот јазик како и на љубовта и жената, а не изостанаа и хуморот и смеата. 

SBS News in Macedonian, 6th November 2019 - SBS вести на македонски, 6 ноември 2019

Nov 6, 2019 0:13:28

Description:

SBS News in Macedonian 6th November 2019

-

SBS вести на македонски, 6 ноември 2019

Melbourne Cup 2019- the race that stops the nation for over 100 years - "Купот на Мелбурн 2019" - коњската трка што го запира здивот на нацијата

Nov 5, 2019 0:06:01

Description:

The Spring Racing carnival's flagship day has arrived, the Melbourne Cup where more than 20 horses compete to win the prestigious sporting event.

Race-goers are suiting or flocking up and preparing picnic hampers to sit track-side and watch all the action at Flemington race course today, Tuesday 5th November. 

The Melbourne Cup is such a notable event on the sporting calendar, there is a public holiday to mark the occasion in Victoria. One of the most popular and prolific fashion designers when it comes to the Spring Racing carnival is the Australian designer with Macedonian origin, Tony Maticevski.

-

Пристигна најважниот ден од "Пролетниот карневал на коњски трки во 2019 - "Купот на Мелбурн" на кој, повеќе од 20 коњи се натпреваруваат за победа на престижниот спортски настан и за награда од осум милион австралиски долари. По улиците на Мелбурн, со возовите и трамваите, во правец на Флемингтон се слеваа прекрасно облечени луѓе, со шапки, фасцинатори, костуми, извонредни фустани и креации. Шаренило! - вели правилото на облекување на најважната коњска трка во Мелбурн, и таа експолозија на бои само ја подига и така големата возбуда за овој настан, поради кој, како што се вели во Австралија, запира нацијата.

 Еден од најпопуларните модни дизајнери, кога станува збор за модата врзана за коњските трки, без дилема, е австралискиот дизјанер со македонско потекло, Тони Матичевски.

SBS Вести на македонски 4 ноември 2019

Nov 4, 2019 0:12:48

Description:

Вести на македонски 4 ноември 2019

SBS News in Macedonian 1 November 2019 - SBS Вести на македонски 1 ноември 2019

Nov 1, 2019 0:12:25

Description:

SBS News in Macedonian 1 November 2019

-

SBS Вести на македонски 1 ноември 2019

SBS News in Macedonian 31 October 2019 - SBS Вести на македонси 31 октомври 2019

Oct 31, 2019 0:13:13

Description:

SBS News in Macedonian 31 October 2019

-

SBS Вести на македонси 31 октомври 2019

Second hand clothes recycling guru Irena Trajkovska: Style has no price tag - Ирена Трајковска – Гуру за рециклирање употребена облека : Стилот нема цена

Oct 30, 2019 0:14:11

Description:

Newly arrived Macedonian in Sydney, Irena Trajkovska, founder of the online platform ‘Sell My Clothes’for selling, buying, exchanging  or donating  used clothing, says you don't need a lot of money to dress stylishly. She buys used  clothes for the whole family, used furniture for her household and giving them a new life she says, gives her a great feeling that she contributes to less waste and less environmental pollution. And the saved money Irena uses  for travel for herself and her family, new life adventures and experiences.

-

Новодојдената Битолчанка во Сиднеј, Ирена Трајковска, основач на онлајн платформа преку која може да се продава, купува, разменува или донира употребена облека вели дека за да бидете облечени со стил,  не ви се потребни многу пари. Таа купува стара облека за целото семејство,употребен мебел за своето домаќинство и со тоа што им дава нов живот има убаво чувство дека придонесува за помалку отпад и помало загадување на животната средина. А, заштедените пари ги користи за патувања и нови животни искуства и доживувања.

Another 'big day out' for Macedonian food and culture - Mакедонскиот Фестивал на Храна – еден од најочекуваните културни настани на годината

Oct 29, 2019 0:18:27

Description:

Macedonian food, wine and culture were at their best at this year's Macedonian Food Fest held at Footscray Park on Sunday, 27 October. Community organisers delighted thousands of visitors on the day with traditional burek, kebapi, tulumbi and maznik, topped with a rare display of original and exquisitely handcrafted Macedonian women's costumes, dating back more than a century. Popular dance ensembles from both Victoria and New South Wales joined folkloric forces to give audiences young and old, another memorable festive experience.

 

-

Македонската храна и култура беа презентирани на најдобар начин  на овогодинешниот Македонски Фестивал на Храна што се одржа во паркот на Фуцкрај на 27 октомври. Организаторите на заедницата воодушевија илјадници посетители на денот со традиционалните бурек, кебапи, тулумби и мазник, заедно со досега ретко видена изложба на оригинални и рачно изработени македонски женски носии, кои датираат од пред повеќе од еден век. Популарните танцовни ансамбли од Викторија и Нов Јужен Велс ги соединија фолклорните сили за да и дадат на публиката уште едно незаборавно празнично искуство.

 

SBS News in Macedonian 29 October 2019 - SBS Вести на македонски 29 октомври 2019

Oct 29, 2019 0:12:46

Description:

SBS News in Macedonian 29 October 2019

-

SBS Вести на македонски 29 октомври 2019

SBS News in Macedonian 28 October 2019 - SBS Вести на македонски 28 октомври 2019

Oct 28, 2019 0:14:38

Description:

SBS News in Macedonian 28 October 2019

-

SBS Вести на македонски 28 октомври 2019

 

 

Dismay at plan to allow poker machines to accept bank notes - Разочарување на планот да се дозволи покер-машините да прифаќаат банкноти

Oct 28, 2019 0:05:04

Description:

The South Australian government’s plan to allow poker machines to accept notes, instead of just coins, has been labelled "dangerous" and there a fears it could lead to more problem gambling. The Liberal state government is moving to pass reforms to the state’s pokies laws, which they say are needed to help the industry to be competitive.

-

Планот на владата на Јужна Австралија да им дозволи на покер-машините да прифаќаат банк ноти, наместо само железни пари, е прогласено како „опасно“ и се стравува дека може да доведе до уште поголеми проблеми со коцкањето. Либералната државна влада се обидува да донесе реформи во државните закони за обложување за кои велат има потреба, за да и се помогне на индустријата да биде конкурентна.

First-home buyer scheme capped as Labor calls for more details - Програма на депозит од 5% за лица кои купуваат прв дом

Oct 28, 2019 0:05:38

Description:

First home buyers - hoping to take advantage of a new government scheme allowing them to have just a five per cent deposit - have learned the maximum cost of the property they will be able to buy. The government revealed state-by-state price caps - as well as more details on who will benefit.

-

Луѓето кои купуваат прв дом и кои се надеваат дека ќе ја искористат новата владина програма за депозит од само пет проценти, ја дознаа максималната цена на имотот што тие ќе можат да го купат. Владата ги откри цените на поединечните држави како и дополнителни детали за тоа кој ќе може да има корист од најавената програма.

SBS News in Macedonian 25 October 2019 - SBS Вести на македонски 25 октомври 2019

Oct 25, 2019 0:13:00

Description:

SBS News in Macedonian 25 October 2019

-

SBS Вести на македонски 25 октомври 2019

Dr Susan Velovski, breast cancer surgeon: ‘Early breast cancer can be treated successfully’ - Др Сузан Веловски: Oткриен на време ракот на дојка може да се излекува

Oct 24, 2019 0:14:48

Description:

St Petka Ladies Auxiliary from Sydney hosted it’s 11th ‘Red Ribbon’ event for raising awareness in the Macedonian community for the importance of breast cancer early detection. Thousands of dollars were raised for the Mc Grath Breast Care Nurses who provide invaluable support and care for women and men, experiencing breast cancer. They help individuals and their families for free and with no referral.

-

Женската секција при МПЦ “Св Петка” од Сиднеј одржа, 11та по ред, ‘Розева Панделка’ со цел подигање на свеста во македонската заедница за рано откривање на ракот на дојка. На настанот  на кој присуствуваа повеќе од 300 жени, беа собрани илјадници долари донација за фондацијата Мек Грат која обезбедува медицински сестри за поддршка на болни од рак, бесплатно и без упат од лекар. Женската секција во изминативе 10 години има подарено повеќе од 100 илјади долари, со што стана една од десетте најголеми донатори меѓу заедниците во Нов Јужен Велс.

SBS News in Macedonian 24 October 2019 - SBS Вести на македонски 24 октомври 2019

Oct 24, 2019 0:12:18

Description:

SBS News in Macedonian 24 October 2019

-

SBS Вести на македонски 24 октомври 2019

SBS News in Macedonian 23 October 2019 - SBS Вести на македонкси 23 октомври 2019

Oct 23, 2019 0:11:40

Description:

SBS News in Macedonian 23 October 2019

-

SBS Вести на македонкси 23 октомври 2019

SBS News in Macedonian 22 October 2019 - SBS Вести на македонски 22 октомври 2019

Oct 22, 2019 0:12:57

Description:

SBS News in Macedonian 22 October 2019

-

SBS Вести на македонски 22 октомври 2019

SBS News in Macedonian 21 October 2019 - SBS Вести на македонски 21 октомври 2019

Oct 21, 2019 0:12:51

Description:

SBS News in Macedonian 21 October 2019

-

SBS Вести на македонски 21 октомври 2019

Changes will see more skilled migrants moving to South Australia - Со новите визи повеќе квалификувани мигранти ќе се преселуваат во Јужна Австралија

Oct 21, 2019 0:04:29

Description:

More skilled migrants will be coming to South Australia under changes to the regional migration program coming into effect next month. Despite the federal cut to overall migration levels, new figures show a boom in the number of skilled migrants moving to the state to fill an acute skills shortage.

-

Повеќе квалификувани мигранти ќе доаѓаат во Јужна Австралија, во согласност со промените во регионалната програма за миграција, што ќе стапи на сила следниот месец. И покрај намалувањето на целокупното ниво на миграцијата, новите бројки покажуваат бум во бројот на квалификувани мигранти кои се преселуваат во државата за да пополнат aкутен недостаток на квалификувани мигранти.

Gold Coast aims to boost numbers of international students and skilled migrants - Голд Коуст има за цел да го зголеми бројот на меѓународните студенти и квалификувани мигранти

Oct 21, 2019 0:08:16

Description:

The Gold Coast wants to be renamed from a metropolitan to a regional area so it can boost the number of international students and skilled migrants. The Queensland city's campaign highlights the difficulties in drawing boundaries as the government attempts to replace four separate different definitions with one for all skilled visas.

-

Голд Коуст сака да се преименува од метрополa во регионална област за да може да го зголеми бројот на меѓународни студенти и квалификувани мигранти. Кампањата на овој град во Квинсленд ги истакнува тешкотиите при дефинирањето на границите, додека владата се обидува да замени четири посебни различни дефиниции со една, за сите визи за квалификувани мигранти.

SBS News in Macedonian 18 October 2019 - SBS Вести на македонски 18 октомври 2019

Oct 18, 2019 0:11:53

Description:

SBS News in Macedonian 18 October 2019

-

SBS Вести на македонски 18 октомври 2019

Climate change, population growth the greatest threats to food security: advocates - Климатските промени, растот на населението се најголемите закани за безбедноста на храната

Oct 18, 2019 0:05:17

Description:

Anti-hunger advocates say populations need to shrink to ensure the world's people can have secure access to food. Currently more than 820 million people around the world are hungry, with increasing rates in subregions of Africa, Latin American and Western Asia. Advocates are urging policy-makers to help reverse population growth and prepare for the effects of climate change to counter food insecurity.

-

Застапниците за борба против гладот ​​велат дека популацијата треба да се намали за да се обезбеди безбеден пристап до храна за светската популација. Во моментов повеќе од 820 милиони луѓе низ целиот свет се гладни со зголемени стапки во подрегионите на Африка, Латинска Америка и Западна Азија. Застапниците ги повикуваат политичарите да помогнат да се намали стапката на порастот на населението и да се подготват за ефектите од климатските промени.

SBS Вести на македонски 17 октомври 2019

Oct 17, 2019 0:12:23

Description:

SBS Вести на македонски 17 октомври 2019

Bulgaria charged after racist fan behavior at England match - Бугарија обвинета по расистичкото однесување на навивачите на натпреварот со Англија

Oct 17, 2019 0:05:12

Description:

European football's governing body ((UEFA)) has charged the Bulgarian national federation over racist chanting directed at England players at a European championship qualifier match on Monday. Fans made Nazi salutes and directed monkey noises at the black players on England's national team.

-

Раководното тело на европскиот фудбал (УЕФА) ја обвини бугарската национална федерација за расистичко навивање упатено кон фудбалерите на Англија на квалификацискиот натпревар за Европскиот шампионат во понеделник. Навивачите направија нацистички поздрави и упатија мајмунски звуци кон црните играчи на репрезентацијата на Англија.

Call to end prolific use of chemical restraints for dementia patients - Повик да се стави крај на широката употреба на хемиски средства во негувањето на пациенти со деменц

Oct 17, 2019 0:05:55

Description:

Human Rights Watch has called for greater staffing and training in Australian nursing homes, after investigating the prolific use of chemical restraints for dementia patients. It's called for the practice of heavily medicating sufferers to be banned outright.

-

Human Rights Watch повика на зголемување на бројот на вработен персонал како и обука за вработените во австралиските старечки домови, по истрагата за широката употреба на хемиски средства кај пациентите со деменција. 

Campaign for paid miscarriage leave to help manage grief - Кампања за платено отсуство поради спонтан абортус за да помогне во справувањето со тагата

Oct 16, 2019 0:06:24

Description:

1 in 4 pregnancies ends in miscarriage - but many women are still struggling to have their losses recognised. Some are returning to work soon after, prompting a campaign for paid miscarriage leave which supporters say would help heal what is often a hidden trauma. 

-

1 од 4 бремености завршува со спонтан абортус - но многу жени сè уште се борат да се даде приэнание на состојбата како посебна категорија за отсуство од работа. Некои се враќаат на работа веднаш по загубата, поттикнувајќи кампања за платено отсуство поради спонтан абортус, за што поддржувачите велат дека би помогналo во лекувањето на честопати скриена траума.

SBS News in Macedonian 16 October 2019 - SBS Вести на македонски 16 октомври 2019

Oct 16, 2019 0:11:37

Description:

SBS News in Macedonian 16 October 2019

-

SBS Вести на македонски 16 октомври 2019

SBS News in Macedonian 15 October 2019 - SBS Вести на македонски 15 октомври 2019

Oct 15, 2019 0:12:52

Description:

SBS News in Macedonian 15 October 2019

-

SBS Вести на македонски 15 октомври 2019

Водоснабдувањето во централно-западен Нов Јужен Велс сериозно намалено

Oct 14, 2019 0:05:08

Description:

Дел од регионалнитe предели на Нов Јужен Велс ги одбројуваат деновите пред да се исушат залихите на вода.   Се предвидува дека снабдувањето со вода во помалите градови во централно-западниот дел би можело да запре уште во ноември, поради што државата се соочува со суша од невидени размери.

New online program targets men with mental health issues - Нова програма преку интернет е насочена кон мажите со проблеми со менталното здравје

Oct 14, 2019 0:08:16

Description:

Australian Olympian Clinton Hill took silver at the 2004 Athens Olympics - but injury robbed him of the chance of success four years later in the London Olympics. That's led to anxiety and depression in his everyday life. Now, he's embarked on a different challenge - one for which he has his own, very personal reasons.

-

Австралискиот олимпиец Клинтон Хил освои сребро на Олимпијадата во Атина во 2004 година - но повредата го ограби од можноста за успех четири години подоцна на Олимписките игри во Лондон. Тоа доведе до вознемиреност и депресија во неговиот секојдневен живот.  Сега, тој започна друг предизвик - оној за кој има свои, многу лични причини

Обновени повици за зголемување на бенефициите од социјалната заштита

Oct 14, 2019 0:05:17

Description:

Обновени се повиците за зголемување на социјалната заштита. Се оддржува парламентарно испитување по загриженоста за тешкотиите при живеење под тековниот систем на плаќање.  Австралискиот совет за социјални услуги настојува на зголемување од 75 долари неделно, а идејата е поддржана од Деловниот Совет и економистите.

 

SBS News in Macedonian 14 October 2019 - SBS Вести на македонски 14 октомври 2019

Oct 14, 2019 0:13:13

Description:

SBS News in Macedonian 14 October 2019

 

-

SBS Вести на македонски 14 октомври 2019

 

 

SBS News in Macedonian 11 October 2019 - SBS Вести на македонски 11 октомври 2019

Oct 11, 2019 0:11:35

Description:

SBS News in Macedonian 11 October 2019

-

SBS Вести на македонски 11 октомври 2019

SBS News in Macedonian 10 October 2019 - SBS Вести на македонски 10 октомври 2019

Oct 10, 2019 0:11:04

Description:

SBS News in Macedonian 10 October 2019

-

SBS Вести на македонски 10 октомври 2019

Bushfires destroy homes in two states - Пожарите уништија домови во две држави

Oct 10, 2019 0:04:59

Description:

Authorities believe a bushfire that's devastated a community in Northern New South Wales overnight, could have been deliberately lit. Up to 30 homes were destroyed in Rappville, south of Casino. Residents are on high alert as the blaze has merged with an ongoing fire near Tenterfield.

-

Властите веруваат дека огнот што ја уништи заедницата во Северен Нов Јужен Велс, можно е да бил намерно запален. До 30 домови биле уништени во Рапвил, јужно од Касино. Жителите се на голема готовност бидејќи пожарот се спои со друг пожар во близината на Тентерфилд.

Criticism as tourists flock to climb Uluru ahead of ban - Туристи брзаат да се искачат на Улуру пред забраната

Oct 9, 2019 0:04:51

Description:

Photos showing the path up Uluru clogged with climbers has prompted sharp criticism from people across the country.

It comes just weeks before a ban to climb the sacred Aboriginal site comes into force on the 26th of October. 

Climbers are being accused of disrespecting the wishes of the local Aboriginal people.

-

Фотографиите на кои се гледа патот по Улуру пренатрупан со алпинисти предизвика остри критики од луѓето низ целата земја.

Ова доаѓа на само неколку недели пред да стапи во сила забраната за искачување на светото Абориџинско место на 26 октомври.
  
Алпинистите се обвинети за непочитување на желбите на локалните Абориџини.

Sporting stars speak out about concussion - Спортските звезди зборуваат за потрес на мозокот

Oct 9, 2019 0:03:01

Description:

One of rugby league’s most famous players has revealed his brain is damaged and he’s suffering from memory loss.    

Former Canterbury Bulldogs great Steve Mortimer has spoken about his neurological issues which he believes could be caused by knocks he received while playing football in the 70s and 80s.

-

Еден од најпознатите играчи на рагби-лигатa откри дека неговиот мозок е оштетен и страда од губење на меморијата. Поранешната звезда на Canterbury Bulldogs, Стив Мортимер, зборуваше за неговите невролошки проблеми за кои верува дека може да бидат предизвикани од ударите што ги добил додека играл фудбал во 70-тите и 80-тите години.

SBS News in Macedonian 9 October 2019 - SBS Вести на македонски 9 октомври 2019

Oct 9, 2019 0:11:09

Description:

SBS News in Macedonian 9 October 2019

-

SBS Вести на македонски 9 октомври 2019

 

SBS News in Macedonian 8 October 2019 - SBS Вести на македонски 8 октомври 2019

Oct 8, 2019 0:12:32

Description:

SBS News in Macedonian 8 October 2012

-

SBS Вести на македонски 8 октомври 2019

 

 

Scott Morrison warns against 'negative globalism' - Скот Морисон предупредува против „негативниот глобализам“

Oct 8, 2019 0:05:03

Description:

Prime Minister Scott Morrison says global institutions are getting too involved in the governance of independent countries.

Mr Morrison is warning against an ideology he's called "negative globalism" and says only the federal government should define what's in Australia's national interests.

Labor says Mr Morrison's rhetoric sounds nationalist, and like that of United States President Donald Trump's.

-

Премиерот Скот Морисон вели дека глобалните институции премногу се вклучуваат во управувањето со независните земји.

Г-дин Морисон предупредува против идеологијата што ја нарече „негативен глобализам“ и вели дека само федералната влада треба да дефинира што е во националниот интерес на Австралија.

Лабористите велат дека реториката на г. Морисон звучи националистичка, и како онаа на американскиот претседател Доналд Трамп.

Повеќе Австралијци од кога било досега бараат помош во врска со менталното здравје

Oct 8, 2019 0:06:50

Description:

Повеќе Австралијци од кога било досега бараат третман за состојба на менталното здравје.

Додека има многу подобрувања во медицинскиот третман во последниве децении- организациите кои се залагаат и ги поддржуваат потребите на лицата кои ги користат услугите за ментално здравје, предупредуваат дека сé уште претстои долг пат за да се сруши стигмата - особено во некои од нашите културно разновидни заедници.

'Rapid and accelerating' climate change impacts hitting Pacific hard:IPCC - „Забрзани“ влијанија на климатските промени влијаат на Пацификот

Oct 7, 2019 0:08:21

Description:

The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, is warning Australia's coastal lifestyle, tourism and seafood stocks are under immediate threat unless increased action is taken to mitigate global warming.

 

Experts say the impact on Australia and the Pacific could be devastating.

-

Меѓувладиниот панел на Обединетите Hации за Kлиматски Промени предупредува дека крајбрежниот животен стил на Австралија, туризмот и резервите на морска храна се под закана доколку не се преземат мерки за да се намали глобалното затоплување.


Експертите велат дека влијанието врз Австралија и Пацификот може да биде уништувачко.

Dedicated population centre to monitor Australia's migration patterns - Центар на населението посветен на следење на трендовите на миграцијата во Австралија

Oct 7, 2019 0:04:15

Description:

The federal government has launched a new centre to monitor Australia's migration patterns.

The Centre for Population will track where new migrants decide to settle and will advise the government on how to reduce the strain on major cities.

The Centre for Population, which is being set up inside the federal treasury, will be responsible for co-ordinating the work of state and territory authorities, academics and thinktanks.

Made up of approximately 20 employees, its goal is to better predict how Australian's population will grow and advise the government on the best ways to encourage growth away from capital cities.

Australia's population, now at around 25 and a half million people, is expected to rise to 40 million by 2049.

-

Федералната влада отвори нов центар за следење на миграциските трендови на Австралија.

Центарот за население ќе следи каде новите мигранти одлучуваат да се населат и ќе ја советува владата за тоа како да го намали товарот врз поголемите градови.

SBS News in Macedonian 7 October 2019 - SBS Вести на македонски 7 октомври 2019

Oct 7, 2019 0:12:30

Description:

SBS News in Macedonian 7 October 2019

-

SBS Вести на македонски 7 октомври 2019

Душица Попоски најдобар меѓународен студент за 2019 година во Западна Австралија - Душица Попоски најдобар меѓународен студент за 2019 година

Oct 5, 2019 0:11:48

Description:

Во потрага по подобар живот но и докажување на професионален план многумина ширум светот мигрираат во Австралија. Еден од таквите примери е и Душица Попоски. Со завршено средно медицинско училиште и работно искуство како медицинска сестра од Македонија се преселува во Перт, Западна Австралија.
И, покрај тоа што знае дека нејзината диплома нема да биде призната во Австралија го прифаќа предизвикот. И успева.
Повторно се стекнува со диплома за медицинска сестра, но е прогласена и за најдобар меѓународен студент во Западна Австралија за 2019 година и воедно е "амбасадор" на North Metro TAFE од Перт.

-

Во потрага по подобар живот но и докажување на професионален план многумина ширум светот мигрираат во Австралија. Еден од таквите примери е и Душица Попоски. Со завршено средно медицинско училиште и работно искуство како медицинска сестра од Македонија се преселува во Перт, Западна Австралија.
И, покрај тоа што знае дека нејзината диплома нема да биде признаена во Австралија го прифаќа предизвикот. И успева.
Повторно се стекнува со диплома за медицинска сестра, а прогласена е и за најдобар меѓународен студент на  North Metro TAFE од Перт во Западна Австралија за 2019 година како и за "амбасадор" на иституцијата.

SBS News in Macedonian 4 October 2019 - СБС вести на македонски јазик 4 октомври 2019

Oct 4, 2019 0:12:34

Description:

SBS News in Macedonian 4 October 2019

-

СБС вести на македонски јазик 4 октомври 2019

SBS News in Macedonian 3 October 2019 - SBS Вести на македонски 3 октомври 2019

Oct 3, 2019 0:11:33

Description:

SBS News in Macedonian 3 October 2019

-

SBS Вести на македонски 3 октомври 2019

Australia's retirement income system to be reviewed - Преглед на системот за приход за пензија во Австралија

Oct 3, 2019 0:06:08

Description:

The federal government is to undertake a major review into the Age Pension, compulsory superannuation and voluntary savings.

While the opposition Labor Party says it fears it could result in cuts to retirement incomes, Seniors advocates support the inquiry but say more needs to be done to ensure all Australians can retire comfortably.

-

Федералната влада ќе изврши голем преглед на старосната пензија, задолжителниот пензиски фонд и доброволното штедење.

Додека опозициската Лабуристичка партија вели дека стравува дека тоа може да резултира во намалување на приходите за пензија, поборниците за правата на сениорите ја поддржуваат истрагата, но велат дека треба многу повеќе да се направи за да можат сите Австралијци удобно да се пензионираат.

RBA drops cash rates to record low - Резервната банка на Австралија го намали ефективниот курс на рекордно ниско ниво

Oct 3, 2019 0:05:03

Description:

The Reserve Bank of Australia has driven its official cash rate below one per cent for the first time.

It's the R-B-A's third cut since June and comes as the central bank battles to curb rising unemployment and stimulate a stalling economy.

-

Резервната Банка на Австралија за прв пат ја донесе својата официјална каматна стапка под еден процент.
Ова е трето намалување на RBA од јуни и доаѓа во време кога централната банка се бори да ја спречи растечката невработеност и ја придвижи стагнантната економија на земјава.

SBS News in Macedonian 2 October 2019 - SBS Вести на македонски 2 октомври 2019

Oct 2, 2019 0:11:11

Description:

SBS News in Macedonian 1 October 2019

-

SBS Вести на македонски 1 октомври 2019

Can changing your habits really help save the planet? - Дали промената на вашите навики навистина може да помогне да се спаси планетата?

Oct 2, 2019 0:06:23

Description:

Australians are being challenged to reduce their environmental footprint by cutting out bottled water and single-use plastics.

It comes as parts of Australia experience a recycling crisis, and after Prime Minister Scott Morrison spoke about plastic pollution at the United Nations.

-

Австралијците се соочуваат со предизвик да го намалат отпадот во животната средина со отстранување на пластичните шишиња за вода и други видови на пластика со еднократна употреба.

Ова доаѓа во време на криза во рециклирањето во делови од Австралија и по говорот за пластичното загадување на премиерот Скот Морисон во Обединетите Нации.

Субвенционирани лекарства за карцином на белите дробови, леукемиа и висок холестерол - Субвенционирани лекарства за карцином на белите др

Oct 2, 2019 0:04:51

Description:

Илјадници Австралијци кои живеат со карцином на белите дробови, леукемија и висок холестерол, ќе имаат корист од новата листа на лекарства во Шемата за Фармацевтски Бенефиции.
За некои пациенти со карцином на белите дробови, тоа ќе значи дека третманите што ги чинат десетици илјади долари, сега ќе бидат драматично намалени.

Од 1 Oктомври лековите Теcentriq i Avastin сега ќе бидат субвенционирани, ke чинат 40 долари по скрипта, или $6,50 долари за лица со концесиски картички.

-

Илјадници Австралијци кои живеат со карцином на белите дробови, леукемија и висок холестерол, ќе имаат корист од новата листа на лекарства во Шемата за Фармацевтски Бенефиции.
За некои пациенти со карцином на белите дробови, тоа ќе значи дека третманите што ги чинат десетици илјади долари, сега ќе бидат драматично намалени.

Од 1 Oктомври лековите Теcentriq i Avastin сега ќе бидат субвенционирани, ke чинат 40 долари по скрипта, или $6,50 долари за лица со концесиски картички.

SBS News in Macedonian 1 October 2019 - SBS Вести на македонски 1 октомври 2019

Sep 30, 2019 0:12:33

Description:

SBS News in Macedonian 1 October 2019

-

SBS Вести на македонски 1 октомври 20019

Darija Milevska's endeavour to make the Australian fashion more sustainable - Дарија Милевска:Дури и од пластично шише може да се направи мода

Sep 30, 2019 0:12:39

Description:

The collection 'Weightless’ created by the Australian student of Macedonian and Serbian decent, Darija Milevska and presented at the 2019 Melbourne Fashion Week, is very topical and intriguing. It seeks to raise awareness of sustainability, by re-purposing plastic waste. 

"It has been developed by draping through the single use plastic bottles and using a Madame Grés draping technique on the dresses. The bottles have then been embellished with beads so that they almost look like jewelry that shows that even a plastic bottle can be given value. All the fabric used on the dresses is dead-stock. For the undergarments that also double up as swimsuits I have made a collage out of waste, scanned it and used Photoshop to edit. This has then been printed on a recycled fabric," says Darija Milevska. This third-year student at Holmesglen Institute in Melbourne hopes to make a contribution towards achieving a more sustainable Australian fashion industry.

-

На колекцијата „Weightless", креирана од австралиската студентка по мода со македонско-српскo потекло, Дарија Милевска и претставена на Модната недела во Мелбурн 2019, не и недостига интригантност, а уште помалку актуелност. Нејзината цел, според авторката е да ја подигне свеста за одржливоста на модата, со пренамена на отпадоците од пластика.  „Мојата последна колекција е развиена со употреба на пластични шишиња за еднократна употреба и со користење на техниката Мадам Грес, за набирање на фустаните. Шишињата потоа се украсени со монистра, така што тие скоро личат на накит, што покажува дека дури и пластично шише може да биде дадена вредност. Целиот текстил што го користев за фустаните е од втора рака. За долната облека што исто така може да биде и костим за капење, направив колаж од отпад, го скенирав и користев фотошоп за уредување на дизјанот. Тој дизајн потоа беше отпечатен на рециклиран текстил -вели Дарија Милевска, студентка во трета година на "Институтот Холмсглен" во Мелбурн, која се надева дека ќе може да даде свој личен придионес, австралиската мода да стане еколошки поодржлива.

Businesses warned to stay aligned to younger customers' social expectations - Бизнисите се предупредуваат да останат усогласени со социјалните очекувања на помладите потрош

Sep 30, 2019 0:05:41

Description:

Prime Minister Scott Morrison has urged businesses to stay away from social issues and instead focus on sales.

Marketing strategists, however, argue companies who do both are more profitable, with trends showing younger consumers often prioritize ethics over price.

-

Премиерот Скот Морисон ги повика бизнисите да се држат настрана од социјалните проблеми и наместо тоа да се фокусираат на продажбата.

Како и да е, маркетинг стратезите тврдат дека компаниите кои внимаваат на продаэбата и на социјалните медиуми се попрофитабилни, при што трендовите покажуваат дека помладите потрошувачи честопати даваат приоритет на етиката oтколку na цената.

„Чести и забрзани“ ефекти на климатските промени влијаат на Пацификот: IPCC

Sep 30, 2019 0:10:04

Description:

Меѓувладиниот панел на Обединетите Hации за Kлиматски Промени предупредува дека крајбрежниот животен стил на Австралија, туризмот и резервите на морска храна се под закана доколку не се преземат мерки за да се намали глобалното затоплување.

Експертите велат дека влијанието врз Австралија и Пацификот може да биде уништувачко.

 

Scientists hope new type-2 diabetes treatment will avoid common side-effect - Научниците се надеваат дека новиот третман со дијабетес тип 2 ќе избегне чести несакани дејства

Sep 27, 2019 0:04:25

Description:

An Australian-led international study has published promising findings on a potential treatment for type 2 diabetes.

During a 13 year study, scientists discovered a peptide which could solve some of the side-effects caused by other medications.

 

-

Меѓународна студија предводена од Австралија објави ветувачки наоди за потенцијален третман на дијабетес тип 2. За време на 13-годишната студија, научниците открија пептид што може да даде одговор на некои од несаканите ефекти предизвикани од други лекови.

 

SBS News in Macedonian 27 September 2019 - SBS вести на македонски 27 септември 2019

Sep 27, 2019 0:11:27

Description:

SBS News in Macedonian 27 September 2019

-

SBS  вести на македонски 27 септември 2019

NSW becomes Australia's last state to decriminalise abortion - Нов Јужен Велс станува последна Австралиска држава која го декриминализира абортусот

Sep 27, 2019 0:04:04

Description:

After weeks of political debate and public protests,  New South Wales has become the final state in the country to decriminalise abortion.

There was subdued applause as a bill to remove abortion from the state's Crimes Act passed its final hurdle in state parliament ((Thu)).

-

По неколку неделните политички дебати и јавни протести, Нов Јужен Велс стана последната држава во земјата што го декриминализира абортусот.

Предлог-законот за отстранување на абортусот од законот за кривични дела на државата, ја надмина последната пречка во државниот парламент.

SBS News in Macedonian 26 September 2019 - SBS Вести на македонски 26 септември 2019

Sep 26, 2019 0:11:43

Description:

Listen to SBS News in Macedonian 26 September 2019.

-

Слушајте ги вестите на SBS на македонски 26 септември 2019.

SBS Вести на Македонски 25 септември 2019

Sep 25, 2019 0:13:19

Description:

SBS Вести на македонски 25 септември 2019

Australian children make solar lights to help kids in PNG - Австралиските деца прават соларни светла за да им помогнат на децата во Папуа Нова Гвинеа

Sep 25, 2019 0:03:27

Description:

Australian children are building solar powered lights to help kids in Papua New Guinea study after dark.

It's an initiative aimed at improving literacy skills on the island nation, while building on the increasing number of households switching to renewable energy sources.

-

Австралиските деца градат светла базирани на соларна енергија, за да им помогнат на децата во Папуа Нова Гвинеја да студираат во ноќните часови.

Тоа е иницијатива насочена кон подобрување на вештините за описменување на островската нација, додека се засноваат се поголем број домаќинства на обновливи извори на енергија.

Could a new tool for banks improve your chances of getting credit? - Може ли нова алатка за банките да ги подобри вашите шанси за добивање кредит?

Sep 25, 2019 0:04:35

Description:

In the wake of the Banking Royal Commission, lenders have tightened restrictions, making mortgages and loans harder to get.

But now the big four banks have a new tool to decide how much more debt to give us - comprehensive credit reporting.

-

По Kралската Kомисија за Банкарство, заемодавците ги заострија ограничувањата, правејќи го пристапот до хипотеките и заемите потешко.

Но, сега големите четири банки имаат нова алатка да одлучат колку повеќе долгови да ни дадат – се вика...сеопфатно кредитно известување, или comprehensive credit reporting.

SBS News in Macedonian 24 September 2019 - SBS Вести на македонски 24 септември 2019

Sep 24, 2019 0:11:25

Description:

Listen to SBS News in Macedonian 24 September 2019

-

Слушајте SBS Bести на македонски 24 септември 2019 

New Macedonian syllabus from kindergarten to year 10 in NSW - Македонскиот јазик сега застапен од забавиште до 10 година во Нов Јужен Велс

Sep 24, 2019 0:10:17

Description:

Macedonian has been recently added to the Community Languages Program in New South Wales. From next year, it will be on offer for students from kindergarten to year 10. Zaklina Mihajlova, the president of the Macedonian School Council for NSW, discusses this amazing news for the Macedonian Community in Australia with SBS Macedonian.

 

-

Владата на Нов Јужен Велс, деновиве, за првпат објави наставен план и програма за македонскиот јазик. Со тоа македонскиот ќе биде застапен од забавиште до 10 година, во училиштата на оваа австралиска држава. За значењето на овие, одлични вести за македонската заедница во Австралија, разговаравме со Жаклина Михајлова, претседателка на македонскиот просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс.  

 

 

SBS News in Macedonian, 23th September 2019 - Вести на СБС на македонски јазик, 23 септември 2019

Sep 23, 2019 0:13:41

Description:

SBS Radio news in Macedonian, 23th September 2019

-

Слушајте ги на македонски јазик, вестите на СБС Радио, 23 септември 2019

Older Australians at risk from falls double in a decade - Повредите на главата од паѓање кај постарите австралијци двојно зголемени за една деценија

Sep 23, 2019 0:07:00

Description:

More Australians over the age of 65 are suffering serious head injuries from falls.

A new study by the Australian Institute of Health and Welfare shows rates have doubled in the past decade.

Experts say further investigation is needed to protect some of the nation's most vulnerable.

-

Повеќе Австралијци на возраст над 65 години се изложени на сериозни повреди на главата од падови.

Новата студија на Австралискиот Институт за Здравство и Благосостојба покажува дека стапките се зголемени во изминатата деценија.

Експертите велат дека потребни се дополнителни истраги за да се заштитат некои од најранливите во нацијата.

Local councils ordered to host citizenship ceremonies on January 26 - Локалните општини принудени да одржуваат церемонии за државјанство на 26 јануари

Sep 23, 2019 0:04:47

Description:

Local councils will be forced to hold citizenship ceremonies on Australia Day following the introduction of new Federal Government rules.

The government says the change will ensure a maximum number of people can become citizens on January the 26th and prevent some councils from politicizing the day.

-

По воведувањето на нови правила од страна на Федералната влада, локалните општини ќе бидат принудени да одржуваат церемонии за државјанство на Денот на Австралија.

Владата соопшти дека промената ќе обезбеди максимален број луѓе да можат да станат граѓани на 26 јануари и да спречат некои совети да го политизираат денот.

PM defends Centrelink's controversial robodebt scheme - Премиерот ја брани контроверзната шема за враќање на долг на Centrelink

Sep 23, 2019 0:07:05

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the government wants to make welfare debt recovery better and says Labor is exaggerating the extent of the complaints against the system.

Mr Morrison has defended the controversial robodebt scheme after a class action lawyer announced he was investigating if it's unlawful.

-

Премиерот Скот Морисон рече дека владата сака да го подобри процесот за враќање на долгот за социјална помош и рече дека Лабористичката Партија го претерува степенот на поплаки против системот.

Г-дин Морисон ја бранеше контроверзната шема наречена, ‘robodebt’ откако адвокат на класна акција објави дека истражува дали е незаконски.

Speak My Language: How to lodge a complaint - Зборувај го мојот јазик: Како да се пожалите

Sep 22, 2019 0:05:12

Description:

The right to complain if you are not happy with an aged care service is your right and responsibility in Australia and also a way to improve the services for those people who have no voice. Find out more from our conversation with Verica Sajdovska, manager at the Macedonian Welfare Association of NSW.

 

-

Правото да се пожалите доколку не сте задоволни со некоја услуга за постарите е ваше право и одговорност во Австралија, како и начин да се влијае врз подобрување на услугите и за оние лица кои немаат глас. Дознајте повеќе од нашиот разговор со Верица Сајдовска, менаџерка во Македонската добротворна организација на НЈВ.

 

Speak My Language: Elder Abuse - Зборувај го мојот јазик: Насилство врз постарите

Sep 20, 2019 0:12:34

Description:

Living well, safe and free of abuse is a human right. But,what to do when the trust is broken and you feel hurt and alone?

Verica Sajdovska , manager at the Macedonian Welfare Association of NSW demystifies what elder abuse is and different ways of identifying when elder abuse is present.

-

Да се живее добро, безбедно и без присуство на насилство е човеково право. Но, што да направите ако довербата е скршена и се чувствувате повредени и сами? Нашата соговорничка Верица Сајдовска, менаџерка во Македонската добротворна организација на НЈВ објаснува што се подразбира под насилство врз постарите и различните начини на идентификување кога тоа насилството врз постарите е присутно.

SBS Macedonian News 20 September 2019 - Вести на SBS на македонски 20 септември 2019

Sep 20, 2019 0:12:46

Description:

Listen to today's SBS News in Macedonian.

-

Слушајте ги денешните вести на SBS на македонски јазик.

Speak My Language : Future Planning - Зборувај го мојот јазик : Планирање за тоа како да се живее во иднина

Sep 20, 2019 0:07:27

Description:

Families and the ways in which elders were looked after in the past has changed significantly today. Future planning can include cultural, language and faith preferences.

Consider where you want to live. What kind of life you want to live and how you want to live.

Verica Sajdovska , manager at the Macedonian Welfare Association of NSW also explains the aged care packages available, depending on what an elderly person’s capabilities and needs are.

-

Семејствата и начините на кои се водеше грижата за постарите во минатото, денес се имаат во голема мера изменето.Планирањето за иднината може да ги вклучува културните, јазичните и верските желби.

Размислете за тоа каде сакате да живеете. Каков вид живот сакате да водите и како да живеете воопшто.

Верица Сајдовска, менаџерка во Македонската добротворна организација а НЈВ ги објаснува пакетите за старска грижа кои им стојат на располагање на постарите, зависно од нивните физички и ментални способности, како и нивните барања какви услуги сакаат и кога, колку и како им се потребни.

Speak My Language : Dementia, the stigma and the help available - Зборувај го мојот јазик : Да се живее со деменција

Sep 19, 2019 0:10:00

Description:

Here we discuss the challenges faced by someone living with dementia and how this affects the family. Verica Sajdovska , manager at the Macedonian Welfare Association of NSW explains the importance family members gain deep knowledge about different types of dementia in order to be able to cope better and to help the person suffering with the illness.

-

Има разни видови на деменција и нашата соговорничка Верица Сајдовска, менаџерка во Македонската добротворна организација на НЈВ вели дека е од голема важност, членовите на семејството да научат што повеќе за истите за да можат полесно да се справуваат и да му помогнат на лицето кое страда од болеста. Таа вели дека, за жал, во македонската заедница и натаму постои голема стигма во врска со болеста.

Speak My Language : The changes in My Age Care system and the services available - Зборувај го мојот јазик : Промени во системот за грижа за постарите и видовите на услуги

Sep 19, 2019 0:09:07

Description:

It is important to know how to access My Aged Care and to become familiar with the vast number of services available.

-

Од голема важност е да знаете како да пристапите кон системот за грижа за постарите како и да се запознаете со низата услуги што ви стојат на располагање.

Speak My Language : What it means to age well - Зборувај го мојот јазик : Што се подразбира под добро стареење

Sep 19, 2019 0:07:58

Description:

Verica Sajdovska, manager at the Macedonian Welfare Association of NSW explains what it means to age well and the importance of understanding wellness approaches to care, choices, decision making and being in control of your life as you age.

-

Верица Сајдовска, менаџерка во Македонската добротворна организација на НЈВ објаснува што значи да се старее добро како и важноста да се разбере позитивниот приод кон грижата, изборите, донесувањето одлуки и контролата врз начинот на кој живеете во процесот на стареење.

New language syllabuses for NSW schools include Macedonian and Hindi - Македонскиот јазик е дел од новите училишни програми во Нов Јужен Велс

Sep 19, 2019 0:03:27

Description:

Students at public schools in New South Wales will be able to study Hindi, Punjabi and Tamil from next year with five additional languages added to the curriculum.

The announcement has led to renewed calls for all Australian students to be forced to learn a second language.

-

Учениците во јавните училишта во Нов Јужен Велс, ќе можат да учат македонски, хинди, панџаби и тамилски јазик од следната година, по вклучувањето на пет дополнителни јазици во наставната програма.

Најавата доведе до обновени повици, сите австралиски студенти да бидат принудени да учат втор јазик.

Macedonian News 19 09 2019

Sep 19, 2019 0:13:19

Description:

Listen to SBS News in Macedonian, 19 September 2019.

Meet Sabrina Sekerovski - a rising star in Australian fashion - Запознајте ја Сабрина Шеќеровски, австралиска модна ѕвезда во создавање

Sep 19, 2019 0:12:29

Description:

In fierce competition with other Melbourne fashion students, Sabrina Sekerovski’s collection “Biohazard” was selected as one of the six finalists competing for the 2019 Melbourne Fashion Week Student Award. The selection recognises excellence in innovation, quality, design and the potential to contribute to the future growth of the Australian fashion industry,"- the organizer wrote.

"My collection is about being apologetically who you are without suppressing yourself while standing tall and proud with all of your quirks and imperfections - the traits that make you, you"-said Sabrina. 

She is an Australian of Macedonian-Italian descent and a third-year student at the Kangan Institute in Melbourne.

-

Во огромна конкуренција од сите студенти по мода во Мелбурн, меѓу шесте финалисти кои се натпреваруваа за годинашната студентска награда на "Мелбурншката модната недела 2019", се најде 22-годишната Сабрина Шеќеровски. Нејзината колекција "Биохазард" привлече големо внимание и го заслужи ова признание, заради "демонстрирање извонредност во иновативноста, квалитетот, дизјанот и потенцијалот да придонесе за иднината на aвстралиската модна индустрија", како што вели организаторот. Сабрина е Австралијка со македонско-италијанско потекло и студентка во трета година на "Институтот Кеган" во Мелбурн. 

SBS News in Macedonian, 18th September 2019 - Вести на СБС на македонски јазик, 18 септември 2019

Sep 18, 2019 0:10:58

Description:

Listen to SBS Radio news in Macedonian, 18th September

-

Вести на СБС на македонски јазик, 18 септември 2019

SBS News in Macedonian, 17th September 2019 - Вести на СБС на македонски јазик, 17 септември 2019

Sep 17, 2019 0:12:25

Description:

 Listen to SBS Radio news in Macedonian, 17th September

-

Слушајте ги на македонски јазик, вестите на СБС Радио, 17 септември 2019

SBS News in Macedonian - Вести на СБС на македонски јазик

Sep 16, 2019 0:13:36

Description:

Listen to SBS Radio news in Macedonian

-

Слушајте ги на македонски јазик, вестите на СБС Радио 

Scientists warn outlook for Great Barrier Reef 'very poor'

Sep 16, 2019 0:06:10

Description:

The future for Australia's World Heritage-listed Great Barrier Reef is now described as "very poor".

A five-yearly evidence-based report from the reef's management authority has downgraded the outlook for the coral ecosystem

Sienna and Jasmina Petreski are keen to teach their Aussie mum Kimberley some Macedonian step-by- step - Сиена и Јасмина Петрески подготвени да ја учат својата мајка Кимберли македонски

Sep 15, 2019 0:02:39

Description:

The two sisters, who are sharing the passion for Macedonian language say the reason for learning is to talk to the members of their family here in Australia but also to the cousins in Macedonia. Sienna was one of the best students who also got the Minister's award for her accomplishment in language, achievement and fluency, appreciation of cultural background and demonstration of intercultural understanding.

 

-

Двете сестри кои ја споделуваат страстта за изучување на македонскиот јазик, велат дека сакаат подобро да комуницираат не само со членовите на семејството во Австралија но и со роднините во Македонија при нивните посети. Сиена како една од најдобрите ученици е добитник и на наградата од министерот на образование на НЈВ за нејзините постигнувања во врска со јазикот како и за нејзиното познавање на културното потекло и практикување на интеркултурно разбирање. Националниот натпревар по јазици СБС 2019 е иницијатива на СБС Радио, што ја слави и охрабрува љубовта за учење јазици. За да учествувате, посетете ја страницата sbs.com.au/nlc19 

 

 

 

Brazilian mum biggest support for her daughters learning Macedonian - Бразилка од Волонгонг најголема поддршка за ќерките кои го изучуваат македонскиот јазик

Sep 15, 2019 0:09:43

Description:

Sandra Mancini-Dimovska who we met at the opening of the 'Macedonian Pearls' new modern classroom in Wollongong, says she wants her daughters Sophia and Lara to not only learn the language but also the culture and the traditions of their ancestors. Both cultures, the Brazilian and the Macedonian are very similar and family oriented, says Mancini-Dimovska.

The SBS National Languages Competition 2019 is an SBS Radio initiative to encourage and celebrate a love of learning languages in Australia. Visit sbs.com.au/nlc19 to enter.

-

Сандра Манчини-Димовска ја сретнавме на отворањето на новата современа училница на училиштето 'Македонски бисери', каде младите од Волонгонг и околината го изучуваат македонскиот јазик. Таа вели дека сака нејзините ќерки Софија и Лара да знаат од каде им потекнуваат предците, но и да го знаат не само нивниот јазик туку и македонската култура и традиции. Бразилската и македонската култура се многу слични, двете се ориентирани кон семејството, вели Манчини-Димовска. 

Националниот натпревар по јазици СБС 2019 е иницијатива на СБС Радио, што ја слави и охрабрува љубовта за учење јазици. За да учествувате, посетете ја страницата sbs.com.au/nlc19 

 

 

Slobodanka, Robyn and Lou-anne and their fight for equal employment rights for the women in Australia - Слободанка, Робин и Луен и борбата против дискриминација на жените при вработувањ

Sep 12, 2019 0:25:00

Description:

The three brave women, who were some of the most instrumental in the 14 year long campaign against BHP Steelworks in Port Kembla in the 80-ties, brought changes to the rules for all working women in Australia.

Listen to their powerful, inspirational story that they hope would also inspire today’s generations when they face injustice

-

Трите жени кои беа едни од клучните во најдолгиот судски процес за полова дискриминација при вработување а против индустрискиот гигант, железарата во Порт Кембла што доведе до историска промена во австралискиот закон за вработување и примена на еднакви можности без разлика на родова припадност.
Струмичанката Слободанка Јончевска вели, парите што ги добиле како обесштетување од железарата било минливо нешто а нивната историска победа против најмоќната компанија во земјата е тоа што останува во историјата.

Macedonian Independence Day in Australia: Protestors in Melbourne call for Macedonians’ human rights - Македонскиот Ден на независноста во Австралија: Глас на протест во име на правата

Sep 9, 2019 0:15:00

Description:

Members of the Macedonian community in Australia staged rallies in Canberra and Melbourne on Macedonian Independence Day to protest the renaming of the country earlier this year that settled a long-running dispute with neighbouring  Greece

-

Денот на независноста на Македонија - 8 Септември, беше повод дел од македонската заедница во  Австралија, да го изрази своето незадоволство и револт од политиките на актуелната македонска влада, пред се врзани за преименувањето на Република Македонија. Протести беа организирани пред македонската амбасадата во Канбера, како и пред македонскиот конзулат во Мелбурн. Демонстрантите пратија пораки за непомирување со серија одлуки на македонските власти врзани за македонските национални прашања, особено со Преспанскиот договор за решавање на спорот околу името, потпишан со Грција, минатата година.     

 

What my Baba taught me about food is so relevant today

Sep 6, 2019 0:19:47

Description:

Homeopath Susan Gianevsky wasn't to know just how much influence her grandmother's old-world herbal remedies and compassion would have later on in her life as a health professional. 

She says she's passionate about helping women attain their full health potential and give priority to a well balanced life. 

"Being the best we can be, starts with what we put in our mouths and that comes down to choice", says Susan.

With formal qualifications in both education and homeopathy, having authored several books on homeopathic remedies, specializing in mineral therapy, including 25 years in private practice as well as supporting clients in Drug and Alcohol, Ms Gianevsky is on a mission to inspire and educate women to take hold of who they want to be.

Much travelled both nationally and internationally as an ambassador for women's health, Susan Gianevsky shares a few pointers for a healthy diet with SBS Macedonian.

 

Is it time to rethink Australia's paid parental leave scheme? - Дали е време да се преиспита шемата за платено родителско отсуство во Австралија?

Sep 2, 2019 0:04:47

Description:

It's been almost a decade since Australia introduced its paid parental leave scheme, labelled a 'landmark' social reform at the time.

But researchers say ten years on, it's time for a rethink of the policy to legislate a more generous leave scheme for fathers.

-

Помина скоро една деценија откако Австралија ја воведе својата платена родителска шема, која во тоа време, се сметаше за значајна социјална реформа.

Но, истражувачите велат дека десет години по воведувањето на оваа социјална рефoрма, време е да се преиспита политиката за да се донесе закон за по дарежлива шема на отсуство за татковците.

Major study reveals cancer risk of Hormone Replacement Therapy - Голема студија открива ризик од карцином на терапија со замена на хормони

Sep 2, 2019 0:06:14

Description:

An international study which examined more than 100 thousand women with breast cancer has found that almost all forms of hormone replacement therapy are associated with an increased risk of breast cancer.

For women who have never used hormone replacements, the breast cancer rate was 6.3 per cent.

This rose to 8.3 per cent for those who had used hormone replacements for five years.

-

Меѓународната студија која испита повеќе од 100 илјади жени со карцином на дојка откри дека скоро сите форми на терапија со замена на хормони се поврзани со зголемен ризик од карцином на дојка.

Кај жените кои никогаш не користеле замена на хормони, стапката на карцином на дојка била 6,3 проценти.
Ова се искачи на 8,3 проценти за оние кои користеле замена на хормони за пет години.

Наодите ги зајакнуваат претходните студии кои покажаа врска помеѓу терапијата за замена на хормоните и ракот на дојка.

Unique Australian Macedonian bilingual program celebrates its 35th anniversary - Јубилеј: 35 години на уникатната, македонската двојазична програма

Sep 1, 2019 0:16:06

Description:

The Macedonian Bilingual Program at Lalor North Primary School in Melbourne is celebrating its 35th anniversary this year. This school is the only one in the world and outside Macedonia that provides regular primary education in the both English and Macedonian. Parents’ interest to enrol their children in this program is growing each year, says the program coordinator, Mirjana Andovska.

-

Двојазичната, македонска програма во основното училиште Lalor North Primary School, во Мелбурн, годинава ја прославува својата 35-годишнина. Ова е единствено училиште од ваков вид во светот, коешто надвор од Македонија, обезбедува редовно образование на двата јазика, англиски и македонски, за ученици во основно училиште. Интересот кај родителите да ги запишат своите деца во оваа програма, расте од година во година, вели програмската координаторка, Мирјана Андовска.

Inspirational Teacher transmits her love for the Macedonian language and literature to Wollongong students - Инспиративна учителка им ја пренесува љубовта кон македонскиот јазик на учени

Aug 26, 2019 0:09:21

Description:

Emilija Zupanovska, a philologist and a teacher,  says her immense love for the Macedonian language, literature and culture has been recognized by both, parents and students, leading to close relationship among them, crucial for the further survival of the language in these areas.

-

Емилија Жупановска, дипломиран филолог вели дека нејзината огромна љубов кон македонскиот јазик, литература и култура биле препознени и од родителите и од учениците,  па токму од тука извираат блиските врски, клучни за натамошен опстанок на јазикот на овие простори.

Contemporary classroom for the ‘Macedonian pearls’ in Wollongong - Современа училница за македонските бисерчиња во Волонгонг

Aug 26, 2019 0:09:52

Description:

Lidija Mitreska, president of the Macedonian Pearls Cultural Association, thanked Steven Jones of the Whitlam Foundation 'Stronger Communities' for helping to make their dream a reality, and Mary Angelkoski, secretary of the Society, extended the thanks to the volunteers and the parents donating their time, effort and skills in renovating the classroom

 

-

Лидија Митреска,  претседателка на Културно-уметничкото друштво Македонски Бисери  му се заблагодари  на пратеникот Стивен Џонс од Фондацијата Whitlam 'Stronger Communities' за тоа што помогнал нивниот сон да стане реалност, а секретарката на друштвото Мери Ангелкоски изрази благодарност и за бројните волонтери и родители кои го донирале  нивното  време, труд и вештини во осовременување на училницата.

 

 

Katica Janeva in custody - Триесет дена притвор за Катица Јанева

Aug 22, 2019 0:14:16

Description:

Special Public Prosecutor Katica Janeva will be in custody for 30 days at the prison in Shutka, as a third suspect in the "Racket" affair.

A pre-trial judge handed down the measure after nearly four hours of questioning.

The Prosecutor's Office says Janeva was suspected of abuse of power in favour of businessman Orce Kamchev, a suspect in the SPO's "Imperia" case.

Milcho Jovanoski reports in detail on the initial reactions from the Government and political parties in Macedonia.

- Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева доби 30 дена притвор како третоосомничена во случајот " Рекет " и веќе е сместена во затворот во Шутка. Притворот е по барање на обвинителството за организиран криминал. Судија на претходна постапка и ја изрече оваа мерка по речиси четиричасовен распит.Од Обвинителството соопштија дека Јанева е осомничена за злопотреба на службената положба и овалстување, бидејќи влијаела и издејствувала поволности на бизнисменот Орце Камчев осомничен во случајот „Имеприја“ на СЈО.Поопширно за овој настан како и за првичните реакции од Владата и политичките партии од Македонија известува Милчо Јованоски.

Vatican 'acknowledges court's decision' to dismiss George Pell's appeal - Ватикан „ја признава одлуката на судот“ за одбивање на жалбата на Џорџ Пел

Aug 22, 2019 0:06:27

Description:

In the wake of George Pell's appeal being dismissed, the community has responded to the Court's decision.

The news brought relief to some child abuse survivors; the Church remained neutral, while Pell supporters reiterated his innocence.

-

По отфрлањето на жалбата на Џорџ Пел, заедницата одговори на одлуката на c zудот.

Веста им донесе олеснување на некои преживеани од злоупотреба на деца; Црквата остана неутрална, додека приврзаниците на Пел останаа во поддршка на неговата невиност.

Dr.Dimitar Sajkov - AI used to design more effective flu vaccine - Д-р Димитар Сајков-Вештачка Интелигенција се користи за дизајнирање на поефикасна вакцина против грип

Aug 21, 2019 0:11:59

Description:

Associate Professor at the University of Flinders SA, Dr Dimitar Sajkov, says he's part of a team of researchers who have demonstrated that more can be done to improve the effectiveness of the flu vaccine with the help of AI and  substances known as adjuvants.

The research team led by Dr Nikolai Petrovsky, Flinders University Professor and Director of local company Vaxine Pty Ltd, is about to test the more effective seasonal flu vaccine in clinical trials in the US.

In an interview for SBS Macedonian, Dr. Sajkov says it's far better to get the vaccine than not, as it offers the best form of protection against more serious flu strains.

-

Д-р Димитар Сајков, Вонреден Професор на Универзитетот Флиндерс во Јужна Австралија, за SBS на Македонски изјави дека тој е дел од истражувачки тим кој покажа дека може да се направи повеќе за подобрување на ефикасноста на вакцините против грип со помош на Вештачката Интелигенција и супстанции познати како адјуванси.

Истражувачкиот тим предводен од д-р Николај Петровски, професор на универзитетот Флиндерс и директор на локалната компанија Vaxine Pty Ltd, наскоро ќе ја тестира поефикасната сезонска вакцина против грип во клиничките испитувања во САД.

Во интервју за SBS Македонски, д-р Сајков изјави дека е многу подобро да се добие вакцината отколку не затоа што нуди најдобра форма на заштита од посериозните видови на грип.

Families urged to report foreign incomes to Tax Office - Семејствата се поттикнуваат да ги пријавуваат странските приходи во Австралиската Даночна Канцеларија

Aug 20, 2019 0:08:10

Description:

New international data sharing agreements are allowing the Australian Taxation Office, ATO, to track money across borders and identify individuals not meeting their obligations.

The ATO is asking taxpayers receiving foreign incomes to make sure they report it this tax time.

They are concerned about Australians who are unsure how the system works.

-

Новите меѓународни договори за споделување на податоци и овозможуваат на Австралиската Даночна Канцеларија ATO да следи пари преку границите и да идентификува лица кои не ги исполнуваат своите обврски.

АТО бара од даночните обврзници кои примаат странски приходи да осигурат дека ќе го пријават овој даночен период.

Тие се загрижени за Австралијците кои не се сигурни како функционира системот.

Fake news about 'Racket' floods Balkan media - Лажни вести за "Рекет" ги преплавуваат балканските медиуми

Aug 19, 2019 0:07:15

Description:

"Boki 13 lived luxuriously, and is now in prison seeking help and receiving injections for sedation. Desperate Jovanovski threatened: Take me to the madhouse or I'll sing on Zaev!" 

This is the title of an article on the Serbian portal Kurir published yesterday, stating that Racket suspect Bojan Jovanovski had sent a message to the Macedonian state leadership to move him to the psychiatric ward, and if not carried out within three days, he will provide evidence of their involvement in the racketeering.

 

 

-

"Боки 13 живееше луксузно, а сега во затвор бара помош и прима инјекции за смирување. Очајниот Јовановски се закани: Носете ме во лудница или ќе пропеам за Заев!"

Вака гласи насловот на статијата на српскиот портал Курир која беше објавена завчера, а во која се наведува дека осомничениот во Рекет Бојан Јовановски испратил порака до македонскиот државен врв да го премести во психијатриското одделение, а ако тоа не биде направено во рок од три дена, тој ќе изнесе докази за нивната вмешаност во рекетирањето.

 

 

Katica Janeva summoned over the Racket affair - Катица Јанева повикана на распит за “Рекет”

Aug 16, 2019 0:05:14

Description:

Macedonia’s outgoing Special Prosecutor Katica Janeva, was summoned yesterday to face the State Prosecutor for Organized Crime and Corruption on 20th August over the Racket affair. This case will be a test for the Macedonian judiciary, according to Finish Minister for European affairs, Ms Tytti Tuppurainen, whose country is currently presiding over the EU. She has called for a thorough investigation into the affair.

-

Специјaлната обвинителка во оставка, Катица Јанева, вчера беше повикана, во вторник да се појави на распит во "Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција", а во врска со аферата “Рекет”. Истовремено, министерката за европски работи на Финска, Тути Тупураинен, чија држава во моментов претседава со Европската унијата, вчера, во Скопје порача дека "Рекет" ќе биде тест за правосудниот систем на Македонија и повика на темелна истрага.

The circle tightens around those involved in the ‘racket’ scandal - Kругот на инволивраните во скандалот ‘рекет’ се стеснува

Aug 14, 2019 0:12:29

Description:

In his first statement following the summer break on the scandal that has rocked the government, Prime Minister Zaev said: "Anyone involved in the ‘racket’ case and violating the law will be held responsible."
He declared that there will be no political calculations and that everyone would be held accountable if they have committed a crime.
Asked by the opposition VMRO DPMNE with regards to dissolving the government and early elections, Prime Minister Zaev said he does not intend to think of such matters and added that the elections do not have to be in December, they may be in October of next year.

Mr. Zaev also used a derogatory term in referring to a member of the LGBTI community which outraged many and led to calls for a public apology from the prime minister.

-

Bо првата изјава по годишниот одмор во однос на скандалот што ја тресе владата премиерот Заев рече: “Секој кој е инволвиран во случајот “Рекет” и го прекршил законот  ќе мора да одговара”.

Toj се изјасни  дека не постојат политички калкулации и дека секој ќе одговара доколку направил криминал.

На барањето на опозициската ВМРО ДПМНЕ  за распуштање на Владата и предвремени избори премиерот Заев рече дека сега нема намера да размислува за такво нешто и додаде дека изборите не мора да бидат во декември, може да бидат во октомври догодина.

Young people putting off driving, using more public transport - Младите избегнуваат да возат, повеќе користат јавен превоз

Aug 12, 2019 0:04:34

Description:

A new study has found young people in Australia are putting off getting a driving licence and using public transport more often.

An international study led by Monash University compared the travel behaviour of young adults at different life stages and income levels in Melbourne, Brisbane, London, New York and Atlanta.

-

Една нова студија покажа дека младите луѓе во Австралија одложуваат да полагаат за возачка дозвола и почесто користат јавен превоз.

Меѓународната студија предводена од Универзитетот Монаш го спореди патничкото однесување на младите возрасни лица во различни фази на живот и нивоа на приход во Мелбурн, Бризбен, Лондон, Њујорк и Атланта.

Macedonia shaken by "racket" affair - Македонија ја тресе аферата „Рекет“

Aug 12, 2019 0:11:27

Description:

Macedonia has been rocked by the "racket" affair, and almost all institutions are on vacation. Katica Janeva does not deny that her voice is heard in the recordings but says she had negotiated through a mediator with Mr Kamchev in the case, in order to get him to become a SPO associate for a new investigation.
The “racket” affair was reported on in the Italian electronic newspaper La Verita, and journalist Laris Geisser says he still owns other audio and video recordings.
Prime Minister Zoran Zaev denies involvement in the affair and demands a thorough investigation.
The reactions have not subsided even in the domestic media, which demands sanctions for all involved in "racket".

- Makедонија ја тресе аферата „Рекет“, а речиси сите институции се на одмор. Катица Јанева не негира дека на снимките се слуша нејзиниот глас.  Таа вели дека во случајот преговарала преку посредник со господинот Камчев, за да го придобие тој да стане соработник на СЈО за нова истрага.Аферата „Рекет“ излезе во италијнскиот електронски весник „Ла верита“, а новинарот Ларис Гајсер вели дека поседува уште аудио и видео снимки.Премиерот Заев негира вмешаност во „Рекет“ и бара темелна истрага.Реакциите не стивнуваат ни во домашната јавност која бара  санкции за сите вмешани во „Рекет“.

Во Престон Лајонс во прв план успехот, за името "подоцна", Алтона Меџик ќе го додаде Вардар - Во Престон Лајонс во прв план успехот, за името "п

Aug 11, 2019 0:05:55

Description:

Фудбалската Федерација на Австралија неодамна донесе одлука клубовите ширум Австралија да можат повторно да ги носат своите етнички имиња и симболи како во минатото.
Во Престон Лајонс или поранешна Престон Македонија засега размислуваат за успешно завршување на сезоната и враќање во Премиер лигата а за името ќе се "размислува" подоцна.
Во премиер лигашот Алтона Меџик размислувањата се во насока клубот на сегашното име да му додаде "Вардар" и во иднина да се вика Алтона Меџик Вардар.
Повеќе слушнете од аудио записот и разговорите со претседателот на Престон Лајонс, Злате Груевски и Целе Пресилски член на управата во Алтона Меџик.

-

Фудбалската Федерација на Австралија неодамна донесе одлука клубовите ширум Австралија да можат повторно да ги носат своите етнички имиња и симболи како во минатото.
Во Престон Лајонс или поранешна Престон Македонија засега размислуваат за успешно завршување на сезоната и враќање во Премиер лигата а за името ќе се "размислува" подоцна.
Во премиер лигашот Алтона Меџик размислувањата се во насока клубот на сегашното име да му додаде "Вардар" и во иднина да се вика Алтона Меџик Вардар.
Повеќе слушнете од аудио записот и разговорите со претседателот на Престон Лајонс, Злате Груевски и Целе Пресилски член на управата во Алтона Меџик.

Tackling homelessness in Australia - Справување со бездомништвото во Австралија

Aug 8, 2019 0:04:58

Description:

Chronic homelessness can see people in and out of accommodation with little stability.

A new project in Melbourne is aiming to break the cycle, by using otherwise vacant government land to build tiny homes.

-

Хроничното бездомништво може да доведе до голема нестабилност во однос на сместувањето.

Еден нов проект во Мелбурн има за цел да го сруши тој циклус, користејќи испразнето владино земјиште за изградба на мали домови.

The powerful memory of Macedonia's Ilinden lives on - Живее силната меморија на македонскиот Илинден

Aug 5, 2019 0:09:56

Description:

116 years ago the first Macedonian republic erupted in the balkans in direct defiance of the Ottoman empire.

Despite tragically lasting only ten days due to the enormity of the Turkish forces, Macedonians continue to honor its fallen heroes and brilliant minds that had set a path toward not only freedom, but, toward equality for all who resided within her, regardless of faith or ethnicity.

SBS Macedonian follows the commemorative proceedings in honour of Ilinden organised by the Macedonian Orthodox Community of Melbourne and Victoria, St. George and Mother Mary, Epping on 4 August.

 

-

Пред 116 години првата македонска република се појави на Балканот пркосејќи и на Отоманската империја.

И покрај тoa што трагично траеше само десет дена, поради бројноста на турските сили, Македонците и натаму продолжуваат да ги почитуваат паднатите херои и нивните далекувидни идеи за слободна република република кои поставија пат кон не само слобода, туку, и кон еднаквостa за сите vo нејзините граници, без разлика на нивната етничка и верска припадност.

 

Who's to blame for failure to achieve road safety targets? - Кој е виновен за неисполнување на целите за безбедност во сообраќајот?

Aug 2, 2019 0:08:43

Description:

New data shows projected declines in the road death toll are not being met.

And, that's sparking plenty of strong feeling as to who is responsible, and why.

-

Нови податоци покажуваат дека предвидените цели за намалување на бројот на сообраќајни жртви не се исполнети.

Tоа предизвикува многу силно чувство за тоа, кој е одговорен и зошто.

Australia is in a recycling crisis. Here's how you can reduce your footprint - Австралија е во криза со рециклирање. Еве како можете да го намалите загадувањето

Aug 2, 2019 0:06:45

Description:

Kerbside recycling from dozens of Victorian councils is set to go straight to landfill, after a major recycling company announced it would stop accepting materials.

It's the latest development in an escalating recycling crisis causing trouble around Australia.

But, there are a few things individuals can do to decrease dependence on the struggling industry.

-

Рециклирањето што редовно го собираат повеќe дeсетици викториски градски општини оди директно на депонија, откако една голема компанија за рециклирање објави дека ќе престане да go прифаќа oвој отпад.
Тоа е најновиот развој во ескалирачката криза за рециклирање, кој предизвикува проблеми низ цела Австралија.

Но, има неколку работи што поединците можат да ги направат за да ја намалат зависноста на индустрија која се бори со ситуацијата.

Keeping children safe online - Keeping children safe online

Aug 1, 2019 0:11:12

Description:

With young people being more tech-savvy than ever, it's important for the adults around them to do the right things to keep them safe.

SBS looks at what you can do to ensure that your children have a positive experience online.

While technology has many upsides, eSafety commissioner Julie Inman Grant says that negative experiences are also common.
"One in five young Australian has had a negative experience online, and that can run the gamut from cyberbullying to image-based abuse to seeing violence or hatred online."

The eSafety commissioner website, esafety.gov.au, is a great place to find information about online safety and tips to start a discussion with your child, available in multiple languages.


-

Бидејќи младите се повеќе технолошки расположени од кога било досега, важно е возрасните околу нив да ги прават оние работи кои ќе ги чуваат безбедни.
SBS открива што можете да направите за да се осигурате дека вашите деца имаат позитивно искуство преку Интернет.

Безбедноста на Интернет е прикажана во нова драмска серија на SBS во четири дела „The Hunting“ koja истражува како тинејџерите ги поминуваат комплексностите на односите, идентитетот и сексуалноста преку технологијаta.

Премиерata ќе се прикаже во четврток, 1ви август во 8:30 часот на SBS и SBS On Demand.Financial and social inequality are still rife in Australian life - Финансиската и социјалната нееднаквост сè уште се зголемува во австралискиот живот

Jul 31, 2019 0:07:47

Description:

New research shows financial and social inequality are still rife in many parts of Australian life.

Analyses of the annual Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey between 2001 and 2017 shows poverty has risen -- and it's hitting women particularly hard.

-

Нови истражувања покажуваат дека финансиската и социјалната нееднаквост сè уште се зголемува во многу делови од австралискиот живот.

Анализите на годишната анкета за домаќинства, приходи и трудова динамика во Австралија- меѓу 2001 и 2017 година покажуваат дека сиромаштијата порасна - и особено ги погодува жените.

Во 2017 година, просечниот годишен приход на расположливост беше $ 80,000 - $500  помалку отколку што беше пред 10 години.

Paycut helps Joyce empathise with unemployed - Намаленатa плата на Џојс му помогна да сочувствува со невработените

Jul 31, 2019 0:06:44

Description:

Nationals M-P Barnaby Joyce says he's struggling to make ends meet on his 211-thousand dollar parliamentary salary.

It's inspired him to break government ranks to call for a rise in welfare payments for job seekers.

But despite the show of empathy, the former deputy prime minister's remarks have received criticism from fellow politicians and welfare recipients alike.

-

Пратеникот на Партијата Nationals, Барнаби Џојс, вели дека се бори да спои крај со крај со својата парламентарна плата во износ од $211,000 илјади долари.
Тоа го нспирира да излезе од владините редови и да повика на зголемување на социјалните исплати за лицата кои бараат работа.
Но, и покрај изразување емпатија, забелешките на поранешниот вицепремиер добија критики и од колегите политичари и од социјалните корисници.

Global crackdown on child exploitation online - Глобална акција против детска експлоатација преку Интернет

Jul 31, 2019 0:05:44

Description:

Political leaders and security experts are meeting in London to discuss a global crackdown on child exploitation online.

Australia, the United States, Britain, Canada and New Zealand are all part of the Five Eyes intelligence network.

Home Affairs Minister Peter Dutton will lead the push for a coordinated child abuse response.

-

Политичките лидери и експерти за безбедност се состануваат во Лондон за да разговараат за глобалното дејствување на експлоатацијата на децата преку Интернет.
Австралија, Соединетите Американски Држави, Велика Британија, Канада и Нов Зеланд се дел од разузнавачката мрежа Five Eyes.
Министерот за внатрешни работи Питер Датон ќе го предводи притисокот за координиран одговор против злоупотребата на деца.

Fourth generation Australian Macedonian leads by example in changing the world for the better - Медисон Ристевски го менува светот со дела

Jul 30, 2019 0:11:06

Description:

That actions speak louder than words is definitely true in Madison Ristevski’s case, a 16-year-old student from Wollongong and fourth generation Australian Macedonian.

As part of her studies, she needed to complete a community project that aims to make the world a better place. 

“Having visited Macedonia several times, I have come to realise that we are blessed to live in Australia, a country where health, education, democracy and quality of life are considered some of the best in the world.”

On one of her visits to Macedonia, Madison spent a day at the Medical School in Bitola. Moved by the dismal conditions in which her Macedonian peers study, she decided to commence a fundraising project and help renovate the rundown toilets at the school.

In only four months she motivated people from Australia, New Zealand, China, Philippines, Malta, Canada and USA to donate for her cause, raising $37,710, well above her initial target.

 “My experience is that children learn from home, community and country. If there is little inspiration at home, a depressed community and a host of complex problems facing a country, then where do the children go to grow, prosper and chase their dreams? “- says Madison.

 

-

"Делата зборувуваат посилно до зборовите", особено во случајот на 16 годишната ученичка од Вологонг, Австралија, Медисон Ристевски, која е четврта генерација Австралијци со македонско потекло. Како дел од своите студии, Медисон отпочнала донаторски проект за собирање средства, наменети за реновирање на руинураните тоалети, во Средното медицинско училиште "Д-р Јован Калаузи" во Битола. 

“После неколку посети на Македонија, сфатив дека сме благословени што живееме во Австралија каде здравството, образованието, демократијата и квалитетот на животот се сметаат за едни од најдобрите во светот...Моето искуство е дека децата учат од дома, од заедницата и од земјата. Ако има малку инспирација дома, депресивна заедница и голем број комплексни проблеми со кои се соочува една земја, тогаш каде одат децата за да растат, да напредуваат и да ги следат своите соништа? “- вели Медисон.

Со својата филантропска порака, оваа инспиративна тинејџерка, успеала да ги мотивира луѓето од Австралија, Нов Зеланд, Кина, Малта, Канада и САД да донираат за нејзината кауза и за четири месеци успеа да собере околу 37,700 австралиски долари. 

 

US Federal government to resume death penalty - Федералната влада на САД ќе ја применува смртната казна

Jul 29, 2019 0:07:25

Description:

 The United States federal government is to resume executing death-row inmates for the first time in 16 years.

The move is drawing concern from human rights groups, who've described the move as "barbaric" and "political".

-

 

Федералната влада на Соединетите Американски Држави ќе продолжи со егзекуција на затворениците со смртна казна за прв пат по 16 години.

Овој потег предизвика загриженост од групите за човекови права, кои го опишаа овој потег како „варварски“ и „политички“.

Johannes Hahn: Public Prosecutions Law- key to EU integration - Хан: Законот за јавното обвинителство клучен за ЕУ- интеграциите

Jul 26, 2019 0:07:23

Description:

The Office of Public Prosecutions Law has become a new condition for a date for Macedonia's negotiations for accession to the EU according to a statement by EU Enlargement Commissioner Johannes Hahn, who yesterday visited Macedonia. After meeting with Macedonian Prime Minister Zoran Zaev, Mr. Hahn said that the rule of law, the reforms in the judiciary and the fight against organized crime and corruption are the reason for his visit to Macedonia. Commissioner Hahn also met with Macedonian President Stevo Pendarovski, VMRO-DPMNE leader Christian Mickoski and DUI leader Ali Ahmeti.

 

-

Законот за јавното обвителство станува нов услов за датумот за почеток на преговори на Македонија со ЕУ, судејќи според изјавата на евро-комесарот за проширување Јоханес Хан, кој вчера беше во посета на Македонија. По вчерашната средба со македонскиот премиер Зоран Заев, Хан изјави дека владеењето на правото, реформите во правосудството и борбата со организираниот криминал и корупцијата, се причината на неговата посета на Македонија. Хан се сретна и со македонскиот претседател Стево Пендаровски, со лидерот на ВМРО- ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и со лидерот на ДУИ, Али Ахмети.

Heatwave set to break records across Europe - Топлотниот бран ќе ги надмине досегашните рекордни температури низ цела Европа

Jul 25, 2019 0:05:09

Description:

A record breaking heatwave is raising temperatures across Europe - and bringing headaches for officials - and heatstroke for unprepared locals.

-

Рекорднитe топлотни бранови ги зголемуваат температурите низ цела Европа - носeјќи главоболки за службениците - и топлотeн удар за неподготвенитe локални жители.

Indigenous communities in WA say they are under threat through neglect - Домородните заедници во Западна Австралија велат дека се под закана поради занемарување

Jul 25, 2019 0:05:28

Description:

Indigenous communities in Western Australia say their houses are being neglected, poorly repaired and in some cases, bulldozed.  

Occupants believe it's a ploy to force them away from their homes - but the state government argues their communities aren't sustainable, and they'd have better prospects if they moved to nearby towns.

-

Домородните заедници во Западна Австралија велат дека нивните домови се занемарени, слабо оддржувани и во некои случаи тие се рушат.
Жителите веруваат дека тоа се трикови за да бидат истерани од своите домови - но државната влада тврди дека нивните заедници не се одржливи и дека ќе имаат подобри перспективи ако се преселат во околните градови.

World leaders react to Boris Johnson's elevation - Светските лидери реагираат на изборот на Борис Џонсон

Jul 25, 2019 0:05:44

Description:

World leaders have congratulated Boris Johnson on his successful bid to become the next British Prime Minister, but the European Union has warned there are challenging times ahead.

 Mr Johnson not only inherits the final act of the Brexit saga, but must also navigate Britain out of a crisis with Iran.

-

Светските лидери му честитаа на Борис Џонсон за неговата успешна кандидатура за да стане следниот британски премиер, но Европската унија предупреди дека претстојат предизвикувачки времиња.

Г-дин Џонсон не само што го наследува финалниот чин на Брексит сагата, туку, исто така, мора да пронајде излез од моменталната криза со Иран.

Conference focuses on suicide prevention strategies - Конференција сo фокус на стратегии за превенција на самоубиства

Jul 24, 2019 0:06:55

Description:

The former Prime Minister Julia Gillard says now is the time to tackle Australia's suicide rate. 

Ms Gillard was speaking at a national suicide prevention summit, where experts agree steps have been taken in the right direction, but more needs to done.

-

Поранешнaтa премиеркa Џулија Гилард вели дека сега е време да се справи со стапката на самоубиства во Австралија. Г-ѓа Гилард зборуваше на самитот за превенција од самоубиства, каде што експертите се согласија дека чекорите се преземени во вистинска насока, но дека повеќе треба да се направи.

Katica Janeva denies any wrongdoing - Катица Јанева негираше злоупотреба и вмешаност во "Рекет"

Jul 24, 2019 0:10:01

Description:

After a week of no-show, Macedonia’s outgoing Special Public Prosecutor Katica Janeva denied any wrong doing on her part, at yesterday’s press conference.

Janeva claimed that her name had been misused by the unofficial owner of 1TV, Bojan Jovanovski-Boki 13 accused of racketeering.

 Janeva didn’t accept any questions from the media.

-

По една недела молк, шефицата во оставка на Специјалното јавно обвинителство-СЈО, Катица Јанева, се појави во јавноста со прес-конференција. Јанева тврдеше дека никогаш не ја злоупотребила својата позиција. Таа рече дека нејзиното име и познатството со нејзе, го злоупотребил неформалниот директор на 1ТВ, Бојан Јовановски-Боки13. Во обраќањето до новинарите, Јанева рече дека десетте комплетирани истраги што ги остава зад себе, ќе дадат одговор "зошто се врши хајка против нејзе и против СЈО". Јанева не дозволи новинарите да им постават прашања.

Прашањата за државјанство приоритетни на состанокот на Нов Зеланд-Австралија

Jul 22, 2019 0:05:45

Description:

Прашањето за начинот на кој Австралија ги третира имигрантите од Нов Зеланд беше подигнато на состанокот меѓу премиерката на Нов Зеланд Јасинда Адерн и премиерот Скот Морисон во Мелбурн.

Таа вели дека политиките се неправедни.

Canadian authorities investigate Australian man's death - Канадските власти ја испитуваат смртта на австралиски човек

Jul 22, 2019 0:03:09

Description:

An Australian police commander says the entire force is "devastated" by the death of a regional police chief's son in Canada.

The bodies of Lucas Fowler and his American girlfriend Chynna Deese were found by authorities in British Columbia, close to the border with Alaska.

 

-

Командантот на Aвстралиската полиција вели дека целата сила е погодена од смртта во Канада на синот на регионален полициски началник.

Телата на Lucas Fowler и неговата американска девојка Chynna Deese беа пронајдени од властите во Британска Колумбија, во близина на границата со Алјаска.

 

Rallies around Australia call for an end to offshore detention - Митинзите околу Австралија бараат прекин на офшор притворот

Jul 22, 2019 0:03:54

Description:

Rallies to free Manus Island and Nauru asylum seekers have been held around Australia.

Protesters called for an end to six -years of offshore detention.

-

Во саботата, демонстрации за ослободување на барателите на азил од Островот Манус и Науру се одржаа низ цела Австралија.

Демонстрантите повикаа на прекин на шест-годишниот така-наречен оф-шор притвор.

Makedonika - the largest free online library in the Balkans - "Македоника" - најголемата бесплатна електронска библиотека на Балканот

Jul 22, 2019 0:18:15

Description:

With an offer of 1000+ free electronic books in Macedonian and above 50,000 subscribers, Makedonika.mk is the largest free online library in the Balkans. Established in 2013 in Macedonia, this platform allows everyone around the world to have free access to Macedonian literature.

The Foundation Makedonika was initiated by Zoran Spasov, who as a migrant living in Canada had experienced the lack of Macedonian literature abroad. Australian users of this platform with Macedonian books are ranked second among all its users outside Macedonia. The success of Makedonika spurred another project - the first Macedonian digital bookstore named "Knigoteka", which was recently launched in Skopje. 

-

Со понуда од над 1000 бесплатни, електронски книги и над 50,000 членови, makedonika.mk е најголемата, бесплатна, дигитална библиотека на Балканот. Основана во 2013, оваа интернет-платформа нуди неограничен пристап до македонска литература, каде и да сте во светот. Идејниот творец на фондацијата "Македоника" е Зоран Спасов, кој како мигрант во Канада, се соочил со недостиг од македонска литература во странство. Австралиските корисници на оваа платформа за македонски книги, се на второ место по бројност меѓу сите нејзини членови надвор од Македонија. Успехот на "Македоника" го поттикна создавањето на уште еден проект - првата дигитална книжарница за книги на македонски јазик, апликацијата "Книготека", којашто беше промовирана неодамна во Скопје.

Canberra: The week in review 19 July - Преглед на политичката недела во Австралија 19 јули

Jul 19, 2019 0:04:54

Description:

Earlier this month the Federal Government passed its tax cuts for millions of Australian workers, promised in the first sitting week since May election.

Federal politicians have spent the last two weeks back in the electorates as parliament rose, but it's been a busy week for the Government.

-

На почетокот на јули федералната влада ги усвои даночните намалувања за повеќе милиони австралиски работници, ветени во првата седница од мајските избори.

Федералните политичари ги поминаа последните две недели во своите изборни единици.

Which Australian celebrities savor Macedonian food?! - Кои јавни австралиски личности уживаат со македонската храна?!

Jul 19, 2019 0:14:56

Description:

“Australian Labour politician Bill Shorten, American actor Ronn Moss, well-known Australian radio hosts Kyle and Jacky O, and world famous chef Jamie Oliver are just some of the celebrities that have been guests at our restaurant Mleko Bar in Sydney”- says Nada Nedelkovska, who currently co-manages another Macedonian restaurant called Balkan Butler. She is one of the owners of leading Macedonian restaurants in Australia, discussing the impression that Macedonian food has left on Australian foodies.

-

"Австралискиот политичар од лабуристите Бил Шортен, американскиот актер Рон Мос, радио-водителите Кајл и Џеки О, како и славниот британски кувар Џејми Оливер, се само дел од јавните личности кои беа гости во нашиот ресторан "Млеко бар" во Сиднеј, вели Нада Неделковска, која моментно го ко-менаџира македонскииот ресторан "Балкан батлер" во истиот град. Таа е дел од сопствениците на македонски ресторани во Австралија, со кои “СБС на македонски” разговараше, за тоа каков впечаток остава македонската храна каj австралиската јавност.

Private health system in need of repair - Приватниот здравствен систем има потреба од измени

Jul 18, 2019 0:04:01

Description:

A new report has warned the private health system needs urgent repair as younger Australians continue to drop out at an alarming rate.

It's sparked calls from consumers and the industry alike for the Federal Government to do more to make cover more affordable.

-

Во нов извештај се предупредува дека приватниот здравствен систем треба итно да се поправи, бидејќи помладите Австралијци продолжуваат да се откажуваат со алармантна стапка.

Тоа предизвика повици од потрошувачите и од индустријата за Федералната влада да стори повеќе за да се воведат по прифатливи премии.

Scientists uncover genetics behind eating disorder - Научниците откриваат генетика зад растројството во исхраната

Jul 18, 2019 0:07:41

Description:

Australian scientists have helped unlock the genetics behind the eating disorder anorexia nervosa.

The scientists are part of an international team that has identified a number of genes associated with the disorder.

The results published in the Nature Genetics journal, also included some unexpected findings.

-

Австралиските научници помогнаа да се отклучи генетиката зад анорексија нервоза, пореметување во исхраната каде луѓето се обидуваат да изгубат колку што е можно поголема тежина, изложувајќи се на гладување и прекумерно вежбање.

Луѓето со ова нарушување имаат изобличена слика на телото, која ги прави да мислат дека тие се дебели, дури и ако тие се опасно под дозволената тежина.

Научниците се дел од меѓународен тим кој идентификуваше голем број на гени поврзани со нарушувањето.

Резултатите објавени во списанието Nature Genetics, исто така, вклучувааt и некои неочекувани наоди.

Miki Velickovski: My family accepted something that nobody was able to change - Мики Величковски: Моето семејство го прифати она што не можеше никој да го промени

Jul 18, 2019 0:15:17

Description:

Miki Velickovski is one of the few brave people from the Macedonian community in Australia who are prepared to openly and publicly discuss their homosexuality.Along with his partner Dan Smith, he decided to trade his urban life for one on a farm, defying many stereotypes and prejudices.In an exclusive interview for SBS Macedonian, Miki discusses how his Macedonian family initially reacted to his homosexuality and what helped them accept it.   -

Мики Величковски е еден од малкумината храбри луѓе од македонската заедница во Австралија, кои отворено зборуваат за својата хомосексуална ориентација. Заедно со неговиот партнер Ден Смит, со кој одлучија животот во метрополата да го заменат со оној на фарма, разбиваат многу стереотипи и предрасуди. За "СБС на македонски", Мики зборува за тоа како неговото семејство реагираше и ја прифати неговата сексуална ориентација. 

Macedonia’s Special Public Prosecution team distances themselves from Katica Janeva - Тимот на Специјалното јавно обвинителство се огради од Катица Јанева

Jul 17, 2019 0:12:21

Description:

The resignation two day ago of Macedonia’s Special Public Prosecutor, Katica Janeva that took place simultaneously with the arrest of Bojan Jovanovski (known as "Boki 13") and Zoran Mileski (known as "Kicheec") remains the main focus of media attention in Macedonia.

 Yesterday, the rest of the Special Public Prosecution team distanced themselves from any possible wrongdoing conducted by Janeva. Macedonia's main opposition leader, Hristijan Mickoski called for her immediate arrest.

-

Оставката на Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, што се случи пред два дена, истовремено со притворањето на Бојан Јовановски-Боки 13 и Зоран Милески-Кичеец, останува во главниот фокус во Македонија. Останатиот тим на Специјалното јавно обвинителство- СЈО, вчера се огради од каква било поврзананост со евентуална злоупотреба на позицијата на Јанева, додека лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, побара таа да биде веднаш притворена.

Advocates push to raise unemployment benefits - Застапниците за социјална помош вршат притисок за зголемување на надоместокот за невработеност Newstart

Jul 17, 2019 0:05:06

Description:

Unemployed Australians and social welfare advocates are making a renewed push to raise the rate of Newstart.

It comes following the government's pledge to cut deeming rates for pensioners [[July 15]].

-

Невработените Австралијци и застапниците за социјална помош го обновуваат притисокот за зголемување на стапката на Newstart.

Ова доаѓа по заложбата на владата да ги намали стапките на Deeming Rates за пензионерите.

Federal government rejects to fix dangerous cladding - Федералната влада одбива да го поправи опасното обложување

Jul 17, 2019 0:04:39

Description:

The Victorian government has announced a $600 million package to fix dangerous cladding on hundreds of buildings around the state.

Premier Daniel Andrews says the issue isn't isolated to Victoria, and is hoping the Commonwealth will meet half of the cost.

But, the federal government has rejected the proposal.

-

Викториската влада објави пакет од 600 милиони долари за да се поправи опасната облога на стотици згради околу државата.

Премиерот Даниел Ендрус вели дека прашањето не е се однесува само на Викторија, и се надева дека Комонвелтот ќе придонесе со %50 од целокупната цена.

Но, федералната влада го отфрли предлогот.

Shanghai residents are being driven crazy by new trash-sorting rules - Жителите на Шангхај се збунети од новите правила за сортирање на ѓубрето

Jul 17, 2019 0:05:25

Description:

China’s decision to stop importing foreign waste last year disrupted the way countries all over the world deal with their rubbish.

Now the Chinese government is turning its attention to its own mountains of waste, starting in the city of Shanghai.

A new law forcing residents and businesses to meticulously separate and recycle their rubbish has been put in place.

It’s the first time in China such a law has been implemented but the rules aren’t so straightforward

-

Одлуката на Кина да прекине со увозот на странски отпад минатата година го наруши начинот на кој земјите од целиот свет се справуваат со нивното ѓубре.
Сега кинеската влада го свртува своето внимание кон своите планини на отпад, почнувајќи од градот Шангај.
Новиот закон кој ги принудува жителите и претпријатијата прецизно да ги одделуваат и рециклираат нивните ѓубриња е ставен во место.
Ова е прв пат во Кина да се спроведе таков закон, за кој жителите велат правилата се збунувачки.

First Indegenous fire crew making its mark - Прва домородна противпожарна екипа на Нов Јужен Велс

Jul 16, 2019 0:05:29

Description:

Sydney's inner-city suburb of Redfern has been the site of many historic moments for Indigenous Australians, and now it's celebrating another.

The local fire station has just formed the state's first all-Indigenous crew, and they're already making their mark on the community.

Firefighters Lance Tighe, [[TY]] Blake Mans and Steve Dingle have taken on something of legendary status around the streets of Redfern. For 38-year old Mr Dingle, the reception they receive from children in particular, warms his heart.

The trio form the first all-Indigenous New South Wales firefighting crew, and for Lance Tighe it means a lot. The 34-year-old is proud to be a trailblazer for his people.

The crew recruits members from the Indigenous Fire and Rescue Employment Strategy program  -  an initiative designed to bolster the number of Indigenous firefighters.This squad only formed this year, making it the first all-Indigenous crew in New South Wales. Blake Mans is the youngest in the team at 28 years old.

 

-

Внатрешното градско предградие на Сиднеј во Редферн е место на многу историски моменти за домородните Австралијци, а сега се слави уште нешто.
Локалната против пожарна станица штотуку ја формира првата државна екипа сочинета од домородци, и тие веќе го ставаат својот белег на заедницата. Пожарникарите Lance Tighe, Blake Mans и Steve Dingle уживаат легендарeн статус по улиците на Redfern.

За 38-годишниот г-дин Dingle, приемот што го добиваат од децата особено, mu го загрева срцетo.

Триото го сочинуваат првиот против-пожарен екипаж од  домороднo потекло во Нов Јужен Велс, а за Lance Tighe тоа значи многу. 34-годишниот е горд што е пример за својот народ.
Екипата регрутира членови од Програмата за Вработување на Домородни Лица во службите за спасување - иницијатива дизајнирана за зајакнување на бројот на пожарникари од Домородно потекло.

 

Government to cut pensioners' deeming rates - $800 долари повеќе годишно под изменитe на тестот за приход за пензионери

Jul 15, 2019 0:04:32

Description:

Around one million Australians could receive up to $800 more per year under changes to the federal government's income test for pensioners. But advocates say the much-needed move doesn't go far enough.

The federal government has announced it will cut deeming rates for pensioners for the first time since 2015.

The rates are used to estimate how much some pensioners earn on their financial investments, and determine the fortnightly payments they receive. It assumes pensioner's investments earn a set rate of interest, no matter what they really earn. Social Services Minister Anne Ruston explains what the changes will mean.

"We will be dropping the upper threshold from 3.25 per cent to 3 per cent and the lower deeming rate from 1.75 per cent to one per cent. So what this actually means for people who are affected by this, is for singles up to $800 a year will be the increased amount of money in their pockets through their fortnightly payments and for couples over $1000 over a year will be increased in their fortnightly payments."

Ms Ruston says the deeming rate cuts will come into effect from September, but will be backdated to the first of July. The changes will affect people on the aged pension, disability support pension, carer payment, the parenting payment, and Newstart.

-

Околу еден милион Австралијци може да добијат до $800 долари повеќе годишно под измените на владиниот тест за приходи на федералната влада за пензионерите. Но, поборниците за тоа велат дека тој, инаку, многу потребен потег не е доволно.

Федералната влада објави дека ќе ги намали стапките наречени Deeming Rates, за пензионерите за првпат од 2015 година. Стапките се користат за да се процени колку некои пензионери заработуваат за своите финансиски инвестиции за да се утврдат исплатите што ги добиваат секои две недели.

Министерот за Социјални Услуги, Аnne Ruston, вели под промените, ќе bide отфрлеn горниот праг од 3,25 отсто на 3 отсто, а пониската стапка од 1,75 отсто на еден отсто.

Значи,  за сами пензионери до $800 долари годишно повеќе во нивниoт џеб преку дво-неделните исплати, a за брачните двојки до над $1000 долари во текот на една година преку дво-неделните исплати. Г-ѓа Ruston вели дека намалувањата на стапките ќе стапат на сила од септември, но ќе го покријат периодот од 1ви Јули.
Промените ќе влијаат врз лицата кои се на пензиска возраст, пензија за поддршка за попреченост, негувателska исплата, исплата за родителство и Newstart


Forming intergenerational bonds through playgroups - Одржување на меѓугенерациските врски преку групите за играње

Jul 12, 2019 0:06:39

Description:

Once upon a time, grandparents used to play an active role in the lives of their grandchildren.
Nowadays, with families increasingly living apart, spending time together is a challenge.
However, some are finding ways to form new intergenerational bonds from playgroups.

-

Некогаш, бабите и дедовците играа активна улога во животот на нивните внуци.
 
Денеска, кога семејствата сè повеќе живеат одвоено, блискоста стана предизвик.

Сепак, некои од нив наоѓаат начини да формираат нови меѓугенерациски врски преку групите за играње.

Federal government commits to reducing stillbirths - Федералната влада се залага за намалување на мртвородени деца

Jul 12, 2019 0:05:17

Description:

The federal government has committed to tackling Australia's heartbreaking stillbirth rate. It's  investing 52 million dollars in research and education, as well as bereavement services for families who have lost babies.In the last two decades there have been significant advancements in health care and medical practices.

But one thing has remained the same - Australia's stillbirth rate. Since 1997 more than 2,000 babies have died each year, either before or during delivery. And a new report from the Australian Institute of Health and Welfare AIHW shows stillbirth rates are still significantly higher among Indigenous people. The Institute's Michael Frost says a number of factors may be contributing to Indigenous perinatal deaths - those are deaths in the weeks before or after birth.

Health Minister Greg Hunt says the government will develop a National Stillbirth Action and Implementation Plan in collaboration with state and territory governments, aimed at reducing the rate of stillbirth in Australia by 20 per cent over three years.

In line with the report's recommendations, the government is also seeking to improve access to publicly-funded stillbirth autopsies.

They aren't routinely carried out on stillborn babies, and they can cost grieving families thousands of dollars.

The University of Queensland's Centre of Research Excellence in Stillbirth will receive three million dollars in funding for its Safe Baby Bundle project, which aims to reduce the rate of stillbirth after 28 weeks gestation by at least 20 per cent.

-

Федералната влада се залага за справување со раѓањето на мртво-роденчињата во Австралија.
Бладата инвестира 52 милиони долари во истражувањето и образованието, како и услуги за ужалување за семејствата кои ги загубиле бебињата. Во последните две децении се забележува значителен напредок во здравството и медицинските практики.
Но, едно нешто остана исто - стапката на мртво-родени деца во Австралија. Од 1997 година повеќе од 2.000 бебиња починале секоја година, било пред или за време на породувањето. И нов извештај од Australian Institute of Health and Welfare AIHW покажува дека стапките на мртво-родени бебиња сè уште се значително повисоки кај домородните луѓе.

Mајкл Фрост od институтот вели дека голем број фактори можат да придонесат за домородните перинатални смртни случаи - тоа се смртни случаи во неделите пред или по раѓањето.

Министерот за здравство, Грег Хант, вели дека владата ќе изработи Национален акционен план за акција и имплементација во соработка со владите на државите и териториите, чија цел е намалување на стапката на мртвородени бебиња во Австралија за 20 отсто во текот на три години.

Во согласност со препораките на извештајот, владата, исто така, се обидува да го подобри пристапот до државно финансираните аутопсии на мртвородени бебиња.
Тие не се рутински изведувани на мртво-родени бебиња, и  можат да чинат илјадници долари за погодените семејства.

Центарот за Истражувaња на Mртвородени при Универзитетот во Квинсленд- Centre of Research Excellence in Stillbirth, ќе добие три милиони долари за проектот “Safe Baby Bundle”, кој има за цел да ја намали стапката на мртвородени бебиња после 28 недели гестација за најмалку 20 проценти.

 

Aboriginal students put their teaching skills to the test - Абориџинските студенти ги ставаат на тест своите вештини за предавање

Jul 12, 2019 0:04:11

Description:

Schools across the country are highlighting Aboriginal history as part of NAIDOC week celebrations.

At one New South Wales school, Aboriginal students put their teaching skills to the test -  passing on their knowledge of Indigenous culture to their peers.

-

И училиштата низ целава земја се фокусираа на историјата на Абориџините по повод неделата  NAIDOC.
Во едно училиште во Нов Јужен Велс, учениците од Абориџинско потекло ги испитаа своите вештини за предавање - пренесувајќи го своето знаење за Домородната култура на своите врсници.

The Galicnik Wedding - a splendid presentation of Macedonian tradition and folklore in its 46th year - "Галичка свадба"-раскошна презентација на македонската традиција и фолклор по 46 па

Jul 12, 2019 0:21:38

Description:

In the “homeland of the proud Miyatsi”- the village of Galicnik, the tradition and folklore of Macedonians have been preserved with care and passion. Each year, on St. Peter’s day, they have been proudly presented to the world through the popular cultural event known as "Galicnik Wedding" for nearly five decades.

This year’s couple Marina Petrovska and Ognen Karadjozovski will be the main focus of Galicnik Wedding 2019, which will be held on 13th and 14th July.

SBS Macedonian discusses the details of this Macedonian cultural event, with Rubens Muratovski, a well-known Macedonian actor, himself a descendant of Galicnik. 

-

Велат “За Петровден кај и да си, во Галичник да си!” - во татковината на гордите Мијаци, што љубоморно ја чуваат македонската традиција и фолклор, и секоја година, токму за овој празник, гордо ја презентираат пред светот, преку културно-сценската манифестација “Галичка свадба”. Годинава, во фокусот на 46 издание на оваа манифестација, од 12 до 14 јули, ќе бидат невестата Марина Петровска и младоженецот Огнен Караѓозовски.

За деталите во врска со овој битов културен настан, “СБС на македонски “ разговара со Рубенс Муратовски, познат македонски актер, по потекло од Галичник.

Would you eat meat grown in a laboratory? - Дали ќе јадете месо одгледувано во лабораторија?

Jul 11, 2019 0:06:28

Description:

In a country as addicted to barbecues as Australia, the prospects for meat grown from cells in a laboratory don't see strong.

But lab-grown beef, poultry, pork and fish may be part of an answer to climate change and animal welfare.

 

says Uma Valeti,  CEO of the US-based company behind the program, Memphis Meats.

 

A report released in June by a consulting firm, A.T. Kearney, predicts that by 2040, cell-based meat will make up 35 percent of meat consumed worldwide. This cultured meat is produced by extracting cells from a donor animal and growing those cells into raw meat.

 Memphis Meats is one of a few pioneering firms in the area and have attracted some significant investors, including Richard Branson and Bill Gates.

But Valeti - who trained as a cardiologist and started the company after seeing the power of stem cells to treat disease - admits they're far from mainstream.

But he says as the population grows, and the production of meat by traditional methods becomes more problematical, the project is all about increasing choice.

 

 

-

Во земја што е зависна од скари како Австралија, изгледите за месо одгледувани од клетки во лабораторија не гледаат силно.
Но, говедско, пилешко, свинско месо и риба може да бидат дел од одговорот на климатските промени и благосостојбата на животните.

Мириса на пилешко. Изгледа како пилешко. Дури има и вкус како пилешко, меѓутоа, одгледувано е од една клетка во лабораторија. Ума Валети е извршниот директор на американската компанија зад програмата, Мемфис Митс. Тој вели ги земаат клетките од високо-квалитетни животни, ги хранат со хранливи материи од овие клетки за да станат месо, а откако ќе станат месо, го собираат и го готват во производ што го сакаат.
Во извештај објавен во јуни од страна на консултантската фирма, А.Т. Kearney, се предвидува дека до 2040 година, месото засновано на клетки ќе сочинува 35 проценти од месото кое ќе се консумира низ целиот свет.

Ова култивирано месо се произведува преку екстракција на клетки од животно-донатор и одгледување на тие клетки во сурово месо. Господинот Валети вели дека со порастот на населението, и се по проблематичното производството на месо по традиционални методи, проектот работи на зголемување на изборот.


 

 

 

 

Ken Wyatt promises an Indigenous recognition referendum within three years - Кен Вајат ветува референдум за Домородно признание во рок од три години

Jul 11, 2019 0:05:10

Description:

Australians could vote on a proposal to recognise Indigenous Australians in the Constitution within the next three years.

In his first major address since becoming the first Aboriginal Minister for Indigenous Australians, Ken Wyatt has pledged to bring forward what he's calling a "consensus option" during this term of parliament.

-

Австралијците би можеле да гласаат за предлогот за признавање на Домородните Австралијци во Уставот во следните три години.
Во својата прва голема порака откако стана прв Абориџински Министер за Домородните Австралијци, Кен Уајат вети дека ќе го претстави она што тој го нарекува "консензусна опција" за време на овој мандат на парламентот.

The digitalised “Busava azbuka”- another valuable resource to learn Macedonian in Australia - Дигитализирана "Бушавата азбука"- уште еден драгоцен начин да се учи македонски во Авс

Jul 11, 2019 0:17:32

Description:

The book “Busava Azbuka” that in the early 80’s spurred the hugely popular eponymous TV program and helped numerous generations of children in Macedonia learn to read and write using the Cyrillic alphabet, recently saw its digitalized version.  

Thanks to the initiative and efforts invested by a Macedonian computer programmer Goce Mitevski, the book resumes its life on the Internet busavaazbuka.mk

This project availed Macedonian descendants in Australia and around the world of another valuable resource to learn Macedonian.

-

Книгата “Бушава азбука”, која во 80тите години од минатиот век, прерасна во култна, телевизиска програма, со која генерации деца во Македонија научија да читаат и пишуваат на Кирилица, неодамна доби и своја дигитална верзија.

Благодарение на компјутерскиот програмер и дизајнер Гоце Митевски, кој ја дигитализираше книгата “Бушава азбука”, таа сега живее и на интернет, на адресата busavaazbuka.mk

Со тоа и децата од македонски потекло во Австралија и ширум светот, што сакаат да учат македонски јазик, добија драгоцен, бесплатен извор на знаење.

Treaty deal with Aboriginal people under negotiation in Victoria - Се преговара договор со Абориџинските луѓе на Викторија

Jul 10, 2019 0:07:13

Description:

The state of Victoria is a navigating a Treaty deal with its Aboriginal people for the first time in Australia.The process aims to acknowledge Aboriginal rights and improve the community's future by recognising past wrongdoing.

Victoria is the first state in Australia to introduce treaty legislation for its Aboriginal people.It passed the Treaty bill a year ago to start formal negotiations to reach a deal. 

The Victorian government says the Treaty would help to improve the lives of Aboriginal Victorians. It's also a chance for reconciliation and to recognise people's pain. Victoria's Treaty Advancement Commissioner Jill Gallagher has told NITV's The Point the purpose of the Treaty is to recognise the Aboriginal community as the original people of the land.

The State's Indigenous Affairs Minister, Gavin Jennings, has told SBS News he agrees land justice, health outcomes, education, employment, cultural heritage and language protection are all areas open for discussion in Victoria and admits there could be more than one or even dozens of treaties negotiated.

Incoming Federal Indigenous affairs minister Ken Wyatt told NITV Aboriginal and Torres Strait Islander agreements are taking place across Australia.

-

Државата на Викторија подготвува договор со својот Абориџински народ, прв договор од ваков вид во Австралија. Процесот има за цел да ги признае правата на Абориџините и да ја подобри иднината на заедницата со признавање на лошото постапување во минатото.

Викторија е првата држава во Австралија која ќе воведе легислатива за договор со своите Абориџини.
Предлог-законот беше донесен пред една година за да започнaт формалните преговори за постигнување договор.
Викториската влада вели дека Договорот ќе помогне да се подобрат животите на викториските Абориџини.
Тоа е исто така шанса за помирување и да се препознае болката на луѓето. Викторискиот комесар за унапредување на договорот Џил Галагер вели најголемиот предизвик е да се донесат сите заедно поради што има луѓе кои веројатно имаат поинакво гледиштe, што е во ред бидејќи цекој треба да добие можност да биде слушнат.
Госпогицата Галагер за програмата The Point на каналот NITV, рече дека целта на Договорот е да ја препознае заедницата на Абориџините како оригиналнитe луѓе на земјата. Адвокатот Мајкл Мансел објаснува дека "Ќе мора да има договор на земјиште".

Министерот за Домородни Прашања на државата,
Гавин Џенингс се согласува дека правдата во однос на земјиште, здравствените резултати, образованието, вработувањето, културното наследство и заштитата на јазикот се сите области отворени за дискусија во Викторија и признава дека може да се преговара за повеќе од една или дури повеќе десетици договори.

Новиот федерален министер за Домородни Пражања Кен Уајат за каналот NITV изјави дека договори со Абориџините и Oстровјаните на Торес Стрејт се одвиваат низ цела Австралија.


Promising results from Aboriginal maternity program - Ветувачки резултати од програмата за мајки и деца- Абориџини

Jul 10, 2019 0:09:23

Description:

Indigenous babies are twice as likely to die during early childhood compared to their non-Indigenous counterparts. One hospital has dramatically boosted the number of Aboriginal maternal health workers in a bid to close the gap. Staff say it’s showing promising results. 

-

Домородните бебиња имаат двојно поголеми шанси да умрат во раното детство, во споредба со децата од не-домородно потекло во Австралија. Една болница драматично го зголеми бројот на здравствените работници кои им помагаат на мајките- Абориџини, во обид да го затвори таквиот јаз. Персоналот на болницата вели дека програмата покажува ветувачки резултати.

Aboriginal artist story-tellers' two-way experience in Europe - Европа како двонасочно искуство за уметниците-Абориџинки

Jul 10, 2019 0:06:58

Description:

Five Aboriginal women from a remote Northern Territory community will fly to France in October to show off their artwork. The Babbarra Women's Centre in Arnhem Land is sending some of its artists to Paris for an exhibition and series of workshops.

-

Пет уметници-Aбориџинки, од оддалечена заедница во Северната територија, во октомври годинава, ќе патуваат во Франција, за да ги прикажат своите дела. Женскиот центар "Бабара" во Арнхем, испраќа неколку свои уметници во Париз, за изложба и серија работилници. Дел од уметниците не можеа да заминат, поради неможноста да добијат пасош, во недостиг на лична документација.

What gourmet flavor is associated with Macedonians in Australia? - На кој гастрономски вкус им асоцираат Македонците на другите Австралијци?

Jul 8, 2019 0:13:34

Description:

The way to a man's heart is through his stomach, goes an old saying. Along the same line is the belief that one of the best cultural ambassadors for an ethnic group might be their national cuisine. Hence, upon meeting Vietnamese people the first thing that springs to mind is Bahn Mi, Sushi for Japanese, Pad Thai dish for Thai people, or Pasta for Italians. SBS Macedonian tries to discover what gourmet flavors Australians attribute to Macedonians.

-

Се вели дека до срцето се стигнува преку стомакот. На иста линија е и идејата дека примамливите вкусови на една национална кујна, се најдобрите амбасадори на културата на еден народ. Впрочем, првата асоцијација ни е Бан Ми кога доаѓаме во контакт со пријатели од Виетнам, суши со оние од Јапонија, дамплингс и вонтон за позниците од Кина, Па Таи за оние од Тајланд и неодолива паста за Италијаните.

“СБС на македонски” истражуваше на кој неодолив, гастрономски вкус им асоцираат Македонците на другите народи во Австралија, односно што има на менито на рестораните што нудат македонска храна во државава.

Where people go wrong on Indigenous history - Каде луѓето грешaт по Домородна историја

Jul 8, 2019 0:06:58

Description:

NAIDOC Week celebrations are held across Australia each July to celebrate the history, culture and achievements of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

But, there are a number of misconceptions about the history of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.

Bruce Pascoe is an Australian Indigenous writer from the Bunurong clan, who describes himself as an "ordinary Australian".

He's been described as one of Australia's most influential Indigenous historians, and in recent years, has been suggesting that generations of Australians have been misled by their history books into the false belief that Aboriginals were merely a hunter-gatherer society.

-

Прославите на неделата NAIDOC се одржуваат во Австралија секој јули, за да се прослави историјата, културата и достигнувањата на Домородните жители и Островјаните на теснецот Тorres Strait.
Но, постојат голем број на заблуди во врска со историјата на Домородните народи на Австралија.
Bruce Pascoe е Domoroden Aвстралиски писател од кланот Bunurong, кој се опишува себеси како "обичен Aвстралиec".
Г-дин Pascoe ја оспорува оваа идеја во својата книга Dark Emu, и за SBS News изјави дека верува оти ова е најголемaтa заблуда во врска со културата на Абориџините и Oстровјаните на Тоrres Strait.

Негово мислење e дека најчесто луѓето претпоставуваат дека Абориџините биле само ловци и собирачи и ништо не сториле со земјата, дека не се бавеле со растителни култури и слично.

Тој верува дека тоа произлегува од нервозата на Австралијa во однос на соочувањетo со фактот дека земјата била под инвазија и земјата била украдена.

И така, во ретроспектива, вели господинот Pascoe, нацијата се обидува да каже дека Абориџините не ja користеле земјата па затоа и не ja заслужуваат.

Victoria Police uncover begging scam - Полицијата во Викторија откри измама на лажни питачи

Jul 8, 2019 0:03:58

Description:

 

Victoria Police says it has cracked a sophisticated operation of fake beggars who have travelled from China. 

 

Police allege seven Chinese nationals travelling on tourist visas have been begging on the streets of Melbourne’s CBD.

Homelessness advocates say the incident is an insult to people who are genuinely sleeping rough.

-

Викториската полиција соопшти дека има разбиено софистицирана операција на лажни питачи кои пристигнале од Кина.

Полицијата тврди дека шест Кинески државјани кои патувале на туристички визи и еден Австралиски жител просат на улиците во централниот бизнис кварт на Мелбурн.

Застапниците на бездомништво велат дека инцидентот е навреда за луѓето кои навистина спијат без покрив над главата.

Tamara’s omitting of Goce Delcev’s name from the national anthem caused an avalanche of negative reactions in Macedonia - Тамара ги испушти револуционерите од химната и предизвика лавина ре

Jul 5, 2019 0:05:56

Description:

Tamara Todevska’s interpretation of the Macedonian national anthem during an event at the American Embassy in Skopje plunges Macedonia into a new scandal. Tamara omitted the part of the official version of the anthem, where Macedonian revolutionaries Goce Delcev, Pitu Guli, Dame Gruev and Jane Sandanski are mentioned. Following the negative reactions provoked by that on social media, both Tamara and the American embassy apologised for what they call “an unintentional mistake”.   

-

Изведбата на македонската државна химна, на пејачката Тамара Тодевска на приемот во американската амбасада во Скопје, пред два дена, предизвика скандал во Македонија. Јавноста беше во недоумица, дали испуштањето на делот каде се спомнуваат македонските револуционери Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Гриев и Јане Сандански, беше само пропуст или пробен балон за официјална промена на химната. И Тамара и американската амбасада во Скопје, се извинија за, како што рекоа, ненамерната грешка.  Во прилогот ги сумираме различните реакции.

Deadly flu outbreak hits aged care home - Смртоносна појава на грип погоди дом за нега на постари лица

Jul 4, 2019 0:05:19

Description:

Influenza experts are warning those who haven’t had the flu shot risk passing on a deadly strain of the virus, putting at risk elderly people and those with compromised immune systems.

Three residents of a nursing home on the New South Wales south coast has died in a prolonged outbreak at the facility, prompting a warning from health authorities.

-

Експертите за грип ги предупредуваат оние кои не се вакцинирани против грип дека ризикуваат да го пренесат смртоносниот вирус, ставајќи ги на ризик старите лица и оние со компромитиран имунолошки систем.

Тројца жители на старечки дом на јужниот брег на Нов Јужен Велс починаа во пролонгираната епидемија на објектот, што предизвика предупредување од здравствените власти.

Government urged to act on real estate money laundering - Владата е повикана да дејствува на перење пари во секторот на недвижен имот

Jul 3, 2019 0:03:28

Description:

 

Experts say money from international drug trafficking and other crimes is flowing into the Australian housing market and potentially distorting prices for everyday Australians.

They have warned the country is lagging behind other developed nations in combating illicit flows into real estate, and are urging the government to act.

 

-

Експертите велат дека парите од меѓународната трговија со дрога и други кривични дела влегуваат во австралискиот пазар на домување и потенцијално ги нарушуваат цените за секојдневните Австралијци.

Тие предупредија дека земјата заостанува зад другите развиени земји во борбата против нелегалните приливи во недвижности и ја повикуваат владата да дејствува.

 

Official interest rate hits all-time low - Официјалната каматна стапка на најниско ниво досега

Jul 3, 2019 0:04:04

Description:

The Reserve Bank has slashed the official cash rate to 1 per cent.

It' s a record low - and the first back-to-back cut since 2012.

Banks are being urged to pass on the cut in full, with first home-buyers the big winners

-

Резервната банка ја намали официјалната готовинска стапка на 1 отсто.
Тоа е рекордно ниско ниво - и првото намалување од 2012 година.
Банките се повикуваат да го пренесат намалувањето во целост за да можат купувачите на прв дом да ги осетат бенефициите.

New charter will protect Australians in aged care - Новата повелба ќе ги заштити Австралијците кои ги користат услугите за нега на постари лица

Jul 2, 2019 0:06:57

Description:

With new standards in the aged care industry coming into effect from today, Australian service providers are being urged to improve the level of care they offer to non-English speaking seniors.

Older Australians from migrant backgrounds are recognised as a high needs group within aged care, and under the new standards, providers will be assessed on their ability to meet the needs of culturally and linguistically diverse Australians.

-

Новите стандарди во индустријата за нега на постари лица стапуваат на сила од 1ви Јули и австралиските даватели на услуги се повикуваат да го подобрат нивото на грижа што им го нудат на постарите лица кои не зборуваат Англиски.
Постарите Австралијци од мигрантско потекло се признати како група со големи потреби во рамките на грижата за постари лица, а според новите стандарди, провајдерите ќе бидат проценети на нивната способност да ги задоволат потребите на културно и јазично различни Австралијци.

A book on Macedonian national issues promoted in Melbourne - Во Mелбурн промовирана книга за македонските национални прашања

Jul 1, 2019 0:14:23

Description:

“Reflections from the past” is the title of latest book authored by Gordana Dimovska and promoted in Melbourne last month. One of the main topics of interest of Dimovska’s is the Macedonian language and how to best preserve it. In the interview for SBS Macedonian she discusses the motivation to write and publish such a book, as well as its topics and genre.

-

Минатиот месец беше промовирана книгата "Одблесоци од минатото", од македонската авторка од Австралија, Гордана Димовска.

Една од темите на кои е насочено вниманието на авторката во оваа книга, е македонскиот јазик и обидот за негово зачувување во Aвстралија.

Во интервјуто за “СБС на македонски”, таа зборува за мотивацијата да се издаде ваква книга, како и за темите и жанрот на пишување.

How to apply for a first home owner grant - How to apply for a first home owner grant

Jul 1, 2019 0:07:19

Description:

Escalated property prices across Australia make it more difficult for first home buyers to enter the market.
But with government assistance the dream of owning a home can become a reality.
The First Home Owner Grant offers a chance to get a foot in the door earlier.

Almost 20 years ago, Australia launched a national scheme to assist first timers to get into a home of their own.
Under the scheme, first home buyers who purchase or build a residential property to live in, receive a one-off grant which is not means-tested.

-

Ескалирачките цени на имотот низ цела Австралија им ја отежнува можноста на купувачите на прв дом да се вклучат во пазарот.
Но, со помош од владата, сонот за поседување дом може да стане реалност.
Паричната помош наречена First Home Owner Grant ви нуди шанса да почнете да го остварувате сонот порано.

Пред околу 20 години, Австралија започна национална шема за да им помогне на кулувачите ​​да влезат во својот прв дом.
Според шемата, купувачите на прв дом кои купуваат или градат станбен имот за живеење, добиваат едно-кратeн грант кој не подлегнува на тестот на проверка на имот.

What is NAIDOC? - Што е NAIDOC?

Jul 1, 2019 0:07:32

Description:

The longstanding desire of Aboriginal and Torres Strait Islanders to have an enhanced role in decision-making in Australia underpins this year's NAIDOC [[nay-dok]] week, that runs from July 7th to the 14th.

SBS takes a look at how NAIDOC week started and what it's about now.

-

Долгогодишната желба на Абориџините и Oстровjаните на Торес Стрејт да имаат зголемена улога во донесувањето одлуки во Австралија ја потенцира годинешната недела на NAIDOC која трае од 7-ми до 14-ти јули.

Eve kако започна неделата на NAIDOC и за што се работи сега.

New financial year brings changes to banking rules - Новата финансиска година носи промени во банкарските правила

Jul 1, 2019 0:04:16

Description:

The new financial year will see a few changes to the way you do your personal finances.

The Australian Banking Association says its new banking code of practice is its strongest ever, promising greater protections for all customers after a Royal Commission into the industry.

-


Во новата финансиска година ќе има неколку промени во начинот на кој ги водите вашите лични финансии.

Австралиската Банкарска Асоцијација вели дека нејзиниот нов банкарски кодекс на пракса е нејзин најсилен досега, ветувајќи поголема заштита за сите корисници по Кралската Kомисија во индустријата.

Victoria bans mobile phones at schools - Викторија забрани мобилни телефони во училиштата

Jun 28, 2019 0:05:39

Description:

Victoria is cracking down on students using phones at state-run schools.
It's the first state to launch a blanket ban for both primary and secondary schools.
And if the federal government has its way - all other states and territories will soon follow suit.

-

Викторија се бори против студентите кои користат телефони во државните училишта.
Викторија е првата држава каде што ќе отпочне забрана за користење на мобилните телефони за учениците во основните и средните училишта.
И ако сојузната влада има свој начин - сите други држави и територии наскоро ќе го следат примерот.

What are the chances of Macedonian food conquering Australia? - Може ли македонската национална кујна да ја освои Австралија?

Jun 27, 2019 0:13:58

Description:

 In 2016, one of the world's prestigious fashion magazine “Vogue” posed the question “Why is Macedonia becoming a foodie destination?”.  The answer soon followed "…the people are some of the world’s most welcoming, and the food is among Europe’s most comforting. No matter where you go, every meal is made with passion and love—whether it’s at a hole-in-the-wall in the middle of Skopje or the living room of a farmer in a local village. Not only that, the focus is entirely on quality—which means everything is made from scratch without the additives and preservatives we’re so accustomed to in Western food. “

This inspired us at SBS Macedonian to do some research on the chances of Macedonian food to compete with other cuisines in multicultural Australia, where nearly every ethnic cuisine in the world can be found, but yet only few have a real dominance on the market. In order to get some answers we discussed this topic with several restaurateurs and cafeteria owners, which offer Macedonian food on their menu.

-

Во 2016 година, престижниот светски моден магазин "Вог", праша "Зошто Македонија станува гурманска дестинација?", a oдговорот кој магазинот го даде беше: “Луѓето во Македонија се едни од најгостопримливите во светот, а храната е една од оние во Европа, што нудат најголемо задоволство". Инспирирани од тоа, "СБС на македонски" истражуваше, какви се шансите на македонската кујна за поголемо присуство во австралиското угостителство, на оваа широка и исклучително конкурентна, мултикултурна, австралиска трпеза, каде скоро и да нема национална кујна што не е застапена, но, на која сепак доминираат само неколку. Имаат ли Македонците во Австралија добар коњ за трки на полето на угостителството, и колку силно може да трча тој? Со цел да дојдеме до дел од одговорите на овие прашања, разговаравме со неколку сопственици на ресторани и угостителски објекти, кои на австралискиот пазар настапуваат со автентична македонска храна.

More Australians join the gig economy - Повеќе Австралијци се приклучуваат кон гиг економијата

Jun 27, 2019 0:06:25

Description:

About seven per cent of working Australians are finding jobs through the so called gig economy, signing up to more than 100 digital platforms to make a living.

Academic research now shows this proportion of the workforce is higher than previously thought.

-

Околу седум отсто од Австралијците кои работат наоѓаат работни места преку така-наречената гиг економија, регистрирајќи се во повеќе од 100тина дигитални платформи за да заработат за живот.
Академските истражувања сега покажуваат дека овој дел од работната сила е поголем од досегашните мислења.

Call upon the Australian government to protect the media freedom - Повик до австралиската Влада за заштита на медиумската слобода

Jun 27, 2019 0:10:53

Description:

Three media bosses united yesterday at a Press Club address in Canberra, pushing for new laws to protect journalists and whistle-blowers in the aftermath of police raids targeting press freedom.

 "We call upon the government to amend a number of existing laws to protect the public’s right to know"- said  News Corp Executive Chairman Michael Miller.

A strong and united coalition of media organisations - determined to fight against a silenced press.

-

Трoјца шефови на медиуми, обединети, вчера, се обратија од прес-клубот во Канбера, барајќи нов закон за заштита на новинарите и свиркачите, по полициските рации насочени кон слободата на печатот.

-Ја повикуваме Владата да измени одреден број постоечки закони, со цел да се заштити правото на јавноста да знае, рече Мајкл Милер, претседателот на "Њус Корп Австралија".

Small businesses grapple with the ATO's 'biggest change since the GST' - Малите бизниси се справуваат со најголемата промена на даночната управа од воведувањето на даноко

Jun 26, 2019 0:06:24

Description:

When the new financial year starts on Monday ((July 1)) small businesses with fewer than 20 staff will face sweeping changes in the way they interact with the Tax Office.

The ATO describes it as the ‘biggest change since the GST’ and, as SBS Small Business Secrets found, some owner-operators are struggling with the new system.  

-

Кога новата финансиска година ќе започне во понеделник  на 1 Јули, малите бизниси со помалку од 20 вработени лица ќе се соочат со големи промени во начинот на кој тие ќе комуницираат со даночната служба.

ATO ја опишува како "најголема промена од воведувањето на GST" и, како што открива SBS Small Business Secrets, некои сопственици-оператори се борат со новиот систем.

Macedonian traditional dress is like a book which tells the history of the Balkans - Македонските носии се како книга за историјата на Балканот

Jun 26, 2019 0:11:07

Description:

Adorned with various coins from different historic periods, Macedonian traditional costumes are like wide open books telling a story about the Macedonians and their invaders that through the centuries  have passed via the Balkan region, says Jagoda Koteska- Zdraveska. Driven by her passion for everything that is part of Macedonian cultural tradition, she has been collecting a variety of handcrafts and items for three decades now. In the second part of the interview with SBS Macedonian, she discusses the Macedonian traditional costume that holds the most prominent place in her collection.

-

Македонските народните носии, накитени со разни парички и ситни монети, се како широко отворени книги, што ја раскажуваат историјата за македонскиот народ, и за сите намерници, поробители и империи што низ вековите минувале низ балканските простори, вели Јагода Здравеска-Котеска од Мелбурн. Водена од нејзината страст и љубов за се што е поврзано со македонската културна традиција, Јагода веќе три децении собира различни предмети и артефакти. Во вториот дел од разговорот со "СБС на македонски", таа открива зошто една конкретна традиционална носија, има почесно место во нејзината богата колекција.

85 years since the birth of the great Macedonian author Petre M. Andreevski - 85 години од раѓањето на Петре М. Андреевски, магот на македонскиот пишан збор

Jun 25, 2019 0:15:07

Description:

On the occasion of the 85th anniversary of the birth of Petre M. Andreevski, we remember the author who created one of the most powerful literary metaphors for the Macedonian people, comparing it with the indestructible couch grass, Pirey. Four decades after creating his extraordinary works, the novel "Pirej" and the poetry collection "Denizia", Andreevski's popularity has not diminished. He was born on June 25, 1934, in the village of Slojstica, Demir Hisar, where he also died on September 25, 2006.

-

По повод 85 години од раѓањето на писателот Петре М.Андреевски, се потсетуваме на авторот што ја создаде една од најмоќните книжевни метафори за македонскиот народ, споредувајќи го со неуништивата трева пиреј, во истоимениот роман. Популарноста на Андреевски не стивнува, и четири децении по создавањето на неговите вонсериски дела, романот “Пиреј” и стихозбирката “Дениција”. Андреевски беше роден на 25 јуни 1934, во селото Слојштица, демирхисарско, каде што и почина, на 25 септември 2006 година. 

Adelaide hospital pioneers new technique to treat burns without skin grafts - Нова техника за лекување на изгореници без кожни графтови

Jun 24, 2019 0:04:15

Description:

An Australian man who suffered burns to 95 per cent of his body has received life-changing treatment thanks to cutting edge technology.

The world-first treatment uses skin grown from the patient’s own cells.

  

-

Еден Австралијанец, кој претрпел изгореници на 95 проценти од неговото тело, добил третман кој му го изменил животот благодарение на нај современата технологија.
  
Првиот третман од ваков вид во светот ја користи кожата израсната од сопствените клетки на пациентот.

  

Tensions escalate between the US and Iran - Тензиите ескалираат меѓу САД и Иран

Jun 24, 2019 0:03:43

Description:

Iran says it will respond firmly to any US threat made against it.

Tension between Tehran and Washington has intensified since Thursday [[20/6]] when an Iranian missile destroyed a US Global Hawk surveillance drone.

-

Иран вели дека ќе одговори цврсто на каква било закана од САД против земјата.
Тензиите меѓу Техеран и Вашингтон се интензивираа од 20 Јуни кога Иранска ракета уништи Американско беспилотно летало Global Hawk.

A landmark treaty targets workplace violence - Прв меѓународен договор против насилството на работното место

Jun 24, 2019 0:04:20

Description:

UN Secretary-General Antonio Guterres has hailed a landmark international agreement - banning violence and harassment in the workplace.

The agreement was adopted at the International Labour Organization's Centenary Conference in Geneva.

-

Генералниот Cекретар на ОН, Антонио Гутерес, го поздрави  меѓународниот договор кој забранува насилство и малтретирање на работното место.
Договорот беше усвоен на Сто-годишнината на Конференцијата на Меѓународната Организација на Трудот во Женева.

Australian politicians call on Russia to stop obstructing justice process of MH17 tragedy - Австралиските политичари ја повикуваат Русија да престане да го попречува правниот проц

Jun 21, 2019 0:03:40

Description:

Many of the families of the 38 Australian victims say they hope the trial of the perpetrators will finally reveal the truth about who was responsible for the MH17 tragedy.
Australian politicians on both sides have also called on Russia to stop obstructing the justice process

-

Многу од семејствата на 38-те австралиски жртви велат се надеваат дека судењето на сторителите конечно ќе ја открие вистината за тоа кој е одговорен за трагедијата на МH17.
Австралиските политичари од двете страни, исто така, ја повикаа Русија да престане да го попречува процесот на правда.

Milto V'chkov: Two months after reuniting I still called my mum "aunty" - Милто В'чков: Два месеци по враќањето дома, ја викав мајка ми "тето"

Jun 21, 2019 0:10:52

Description:

 The evacuation of around 25,000 children by the partisans from Northern Greece to Eastern Europe remains one of the most controversial issues in the modern European history. Macedonian, Milto V'chkov (78) from village of Setina, in Aegean Macedonia (Northern Greece), who has been leaving in Australia for a few decades now, is one of them. In an interview for SBS Macedonian, Milto recalls the pain inflicted on him following the separation from his parents at the age of seven, as well as the hard moments he endured when he reunited with them many years later.

-

Операцијата со која во пролета 1948, беа евакуирани од партизаните, од Северна Грција во Истрочна Европа, околу 25,000 деца од македонско и грчко етничко потекло, останува едно од најконтроверзните прашања во модерната европска историја. Македонецот Милто В'чков од селото Сетина, Егејска Македонија (Северна Грција), кој веќе неколку децении живее во Австралија, е еден од нив. Во интервјуто за СБС на македонски, В'чков се сеќава на најтешките моменти од разделбата со родителите на седум годишна возраст, но и за болката по нивното повторно обединување во Македонија, седум години подоцна. 

Addressing domestic violence in cultural communities - Обраќање кон семејното насилство во културните заедници

Jun 21, 2019 0:03:44

Description:

Women from various cultural communities are being trained to teach others about domestic violence, after new research found the majority of some groups didn't realise it was a crime.

The White Ribbon initiative will roll out nationally as fears grow about the number of domestic violence victims who are not speaking out

-

Жените од различни културни заедници се обучуваат да ги учат другите за семејното насилство, откако ново истражување покажа дека мнозинството во некои групи не сфаќаат дека тоа е криминал.

Иницијативата "White Ribbon" ќе се активира на национално ниво поради стравувањата за зголемениот број на жртви на семејно насилство кои не зборуваат.

28,000 Macedonian refugee children will never forget the Exodus of '48 that dispersed them across the world

Jun 20, 2019 0:11:07

Description:

It was 1948.

Ilo Mosev was just 14.

He remembers the mass Exodus of Macedonian Refugee Children, his eight years spent in Czechoslovakia to escape the Civil War in Greece, and his eventual family reunion in Australia with a father who had migrated to Australia in the mid 30's.

A story of hardship, separation and inner turmoil that befell around 30,000 children, whom the Red Cross dispersed across the Eastern block countries between 1948-49.

Advocates call for government rethink on refugee policy - Застапниците ја повикуваат владата да ја преиспита политиката на бегалците

Jun 20, 2019 0:05:37

Description:

Australia is marking World Refugee Day with advocates using the occasion to call on the Government to rethink its refugee policy.

This year's theme is labelled  'With Refugees' and aims to encourage the community to embrace and get to know newly settled migrants.

-

Австралија го одбележува Светскиот Ден на Бегалците со повик od застапниците до Владата да ја преиспита својата политика за бегалци.
Ово-годишната тема, "With Refugees"  има за цел да ја охрабри заедницата да ги прифати и запознае ново-дојдените мигранти.

Grieving widow welcomes rollout of assisted dying in Victoria - Ожалостена вдовица го поздравува започнувањето со помош на доброволно умирање во Викторија

Jun 19, 2019 0:07:45

Description:

It's illegal to help someone die in Australia, with anyone doing it risking being charged with murder, manslaughter or assisting suicide.

But from June 19 assisted dying will be available in Victoria.

It's estimated up to 150 people will choose to end their lives through the program each year.

-

Нелегално е да му помогнете на некој да умре во Австралија, со што некој ќе ризикува да биде обвинет за убиство, убиство без предумисла или помагање за самоубиство.
Но, од денеска, 19 Јуни, помошта за доброволно умирање ќе биде достапна во Викторија.
Се проценува дека до 150 луѓе ќе одлучат да стават крај на својот живот преку програмата секоја година.

 

Government says it will not change citizenship tests - Владата вели дека нема да ги промени тестовите за државјанство

Jun 19, 2019 0:03:13

Description:

The Federal Immigration Minister denies reports that proposed changes to the citizenship test will no longer be going ahead. The changes, which were announced in 2017, would make permanent residents wait longer and require evidence of their English proficiency before they can apply.

-

Федералниот министер за имиграција ги негира извештаите дека предложените измени во тестот за државјанство повеќе нема да се одвиваат.
Промените, кои беа објавени во 2017 година, ќе ги направат постојаните жители да чекаат подолго и да бараат докази за владеење на англискиот јазик пред да можат да аплицираат.

AFL criticised for 'overbearing' security presence - AFL критикуван за претераното безбедносно присуство

Jun 19, 2019 0:04:32

Description:

 

Tensions over crowd control at AFL games have escalated with a former premier linking the capacity of security officers to their ethnic background.

Jeff Kennett says they have little understanding of the game - but he's come under fire for raising the issue of race.

-

Тензиите околу контролата на публиката за време на натпреварите на АFL ескалираа откако поранешен премиер ги поврза капацитетите на безбедносните офицери со нивната етничка припадност.
Џеф Кенет вели дека тие имаат малку разбирање за играта, за кое беше критикуван што го покренува  прашањето за расата.

Private Macedonian cultural nook in Melbourne - "Македонската одаја" во Мелбурн крие мало етнолошко богатство

Jun 18, 2019 0:15:53

Description:

For nearly three decades Jagoda Zdraveska Koteska from Melbourne has been collecting a variety of handcrafts that are part of Macedonian tradition. Her private ethnological treasure chest consists of many traditional dresses, photographs, pitchers, spindles and many other items, is carefully displayed in a specially designated museum-like room in her home in Melbourne's northern suburbs.    

-

Скоро три децении, Јагода Здравеска-Котеска од Мелбурн, собира артефати и предмети поврзани со македонската традиција. Нејзината приватна етнолошка збирка, којашто се состои од бројни традиционални носии, фустани, фотографии, бардиња, вретена и други предмети, е изложена во специјално назначената соба, што наликува на мал приватен музеј, а е сместена во нејзиниот дом, во северните населби на Мелбурн. 

 

Need for rare blood donors increases as Australia's population mix evolves - Потребата за ретки донатори на крв се зголемува сo развивањето на населението во Австралија

Jun 17, 2019 0:07:53

Description:

A health service in Victoria says it's seeing more patients from regions in the world with extremely rare blood types.

They say changes in migration patterns are sparking a growing need for blood donors to meet the demand.

-


Здравствена служба во Викторија вели дека гледа повеќе пациенти од региони во светот со исклучително ретки видови на крв.
Службата вели дека промените во миграцијата предизвикуваат растечка потреба донаторите да ги задоволат барањата.

Calls for strong government action as drug deaths spike - Се повикува на силна владина акција по порастот на смртни случаи од предозирање

Jun 17, 2019 0:04:41

Description:

Leading independent drug research, policy and education organisation the Penington Institute is calling for state and federal government action to help reduce the number of overdose deaths resulting from the misuse of pregabalin.

It comes amid skyrocketing use of the drug.

-

Водечка независна организација за истражување, политика и образование за дрога, Pennington Institute повикува на акција на државната и на федералната влада да помогне во намалувањето на бројот на смртни случаи од предозирање што резултира од злоупотреба на лекот Прегабалин.

Oва доаѓа во период на зголемена употреба на лекот.

Македонскиот јазик се изучува и во Нов Зеланд - Македонскиот јазик се изучува и во Нов Зеланд

Jun 13, 2019 0:08:40

Description:

Часовите веќе седма година по ред доброволно ги држи наставничката по македонски јазик Менка Лошкоска - Постолов.
Со само шест ученици на почетокот во моментов наставата ја посетуваат триесетина ученици, бројка која во наредните години се очекува да се зголеми.

-

Часовите веќе седма година по ред доброволно ги држи наставничката по македонски јазик Менка Лошкоска - Постолов.
Со само шест ученици на почетокот во моментов наставата ја посетуваат триесетина ученици, бројка која во наредните години се очекува да се зголеми.

She's a jolly good president - 'And so say all of us!' - Таа е многу добра претседателка - потврдуваат пензионерите на Македонската група во Донкаста

Jun 13, 2019 0:10:55

Description:

Seika Eminagova has worked with people for a very long time and knows just what it takes to bring people together and keep them colaborating. As the first woman president of the Macedonian pensioner group in Doncaster, she says she tries her best to support her members by keeping them informed on some of their rights, educated about key medical issues and entertained for their enjoyment and well-being.

Members have given her the thumbs up for going that extra mile for them to be happy to be a part of the 220-strong pensioner group, whose main paticipants have been Macedonians for the past 30 plus years.

-

Сијка Еминагова работела со луѓе многу долго и знае што е потребно за да ги собере заедно и да соработуваат. Како прва жена претседател на македонската пензионерска група во Донкаста, таа вели дека се труди да ги поддржи своите членови, обезбедувајќи тие да бидат информирани за некои од нивните права, едуцирани за клучните медицински прашања и забавувани за нивното уживање и благосостојба.
Членовите ја поздравуваат што таа се труди тие да бидат среќни и услужени како дел од група која брои над 220 луѓе, повеќето од кои се Македонци.

Majority of children with mental health issues get no help - Мнозинството деца со проблеми со менталното здравје не добиваат било каква помош

Jun 12, 2019 0:06:56

Description:

Eighty percent of Australian children with high-level mental health symptoms are not accessing any help at all.

That's according to a study of 5000 children which looked at potential barriers preventing access to mental health services.

-

Осумдесет проценти од Aвстралиските деца со симптоми на ментално здравје на високо ниво не пристапуваат до било каква помош.

Тоа е според една студија на 5,000 деца кои гледаат потенцијални бариери кои го спречуваат пристапот до услуги за менталното здравје.

Men's over-representation in soaring suicide rates reflects 'a huge problem'

Jun 12, 2019 0:06:50

Description:

Of the Australians who die by suicide - six or more  each day - the vast majority are men.

Mental health support services say that's a huge problem and they're urging men to seek

Mickovski: I would renegotiate the Prespa Agreement with Greece - Мицковски: Би го ре-преговорал Преспанскиот договор со Грција

Jun 11, 2019 0:05:12

Description:

The opposition leader Hristijan Mickoski in an interview for TV Telma said that if he came to power he would revise the Prespa Agreement and renegotiate it with the Greece.

Regarding the announced 2020 Census, Mickovski said that it is a political trade with which to repay Zaev’s debts to those who have brought him to power.

-

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, во вечерашното гостување на телевизија Телма, рече дека кога тој ќе дојде на власт ќе го ревидира Договорот од Преспа, односно ќе го ре-преговара со грчката страна.

Во врска со најавениот попис на населението, Мицковски рече дека тој е "политичка трговија со која Заев отплаќа долгови кон оние што го донеле на власт".

Hundreds honoured on Queen's Birthday Honours list - Стотици почестени на листата на почести на Kралицата Елизабета

Jun 10, 2019 0:08:11

Description:

More than 993 Australians have been recognised in this year's Queen's Birthday Honours List.

They come from a wide range of professions, industries and communities.

Among those honoured are people serving Australia's multicultural communities, and Indigenous Australians.

 

-

Повеќе од 993 Австралијци добија признание на ово-годинешната листа на почести во знак на роденденот на Кралицата Елизабета.
Лицата доаѓаат од широк спектар на професии, индустрии и заедници.
Меѓу оние кои се почестени се луѓе кои служат во мултикултурни заедници во Австралија и Домородни Австралијци.

 

ABC chair wants guarantee of no more AFP raids - Претседавачот на АBC бара гаранција дека нема повеќе напади на АФП

Jun 10, 2019 0:05:45

Description:

ABC chair Ita Buttrose has demanded the government guarantee there will be no more Australian Federal Police raids on newsrooms.

Ms Buttrose raised concerns about the raids on the ABC's headquarters and a News Corp journalist's home in a conversation with the new Communications Minister.

-

Претседавачот на ABC, Ита Buttrose, побара од владата гаранција дека нема да има повеќе рации на Aвстралиската Федерална Полиција во редакциите.
Г-ѓа Buttrose изрази загриженост во врска со рациите во седиштето на ABC и новинарскиот дом на News Corp во разговор со новиот Министер за Комуникации.

Judges reserve Pell decision - Судиите ја одложуваат одлуката на Пел

Jun 10, 2019 0:02:59

Description:

The Victorian Court of Appeal has been told George Pell’s victim is not a fantasist and that his evidence was compelling.

Prosecutors were given their chance on Thursday June 6 to outline why the convictions against the disgraced Cardinal should be upheld.

-

Во Викторискиот апелационен суд, минатата недела беше кажано дека жртвата на Џорџ Пел не е измислувач и дека неговите докази се убедливи.
На 6 jуни, обвинителите имаа можност да наведат зошто треба да се прифатат пресудите против посрамениот Кардинал.

Macedonia's "Flowers of Peace" mission reaches Australia - Македонските "Цвеќиња на мирот" пристигнаа во Австралија

Jun 7, 2019 0:32:38

Description:

Although he spent his entire professional career in Macedonia as a prominent agricultural engineer, it was his humanity that brought him international fame. For over three decades he has been drawing the "flowers of peace" and spreading his positive energy. In 2009 he was nominated for the Nobel Peace Prize, and his name was mentioned by world news media outlets, alongside Barack Obama and Nicolas Sarkozy.

His name is Zivko Popovski-Cvetin, Macedonian Humanitarian, who is currently visiting Australia, where part of his family lives. 

-

Иако целата своја професионална кариера ја мина во Македонија како истакнат земјоделски инжењер, хуманоста е таа што му донесе светска слава. Повеќе од три децении тој ги искачува нејзините височини, сликајќи ги "Цвеќињата на мирот" и ширејќи ја својата позитивна енергија. Во 2009 година тоа му донесе номинација за Нобелова награда за мир, па неговото име го споменуваа светските медиуми, заедно со оние на Барак Обама и Николас Саркози. Неговото име е Живко Поповски- Цветин, македонскиот хуманитарец, кој моментно е во посета на Австралија, со која го поврзуваат многу нешта.

What were the D-Day Landings? - 75 години од инвазијата на Нормандија

Jun 6, 2019 0:05:36

Description:

This year marks the 75th anniversary of the World War 2 D-Day landings on the 6th of June, 1944.

As commemoration ceremonies take place in Normandy, France and around the world, we look back on the significance of the Allied offensive.

-

Оваа година се одбележува 75-годишнината од воената операција наречена D-Day Landings од Втората Cветска Bојна на 6 јуни 1944 година.
Додека комеморативните церемонии се одржуваат во Нормандија, Франција и низ целиот свет, се осврнуваме на значењето на сојузничката офанзива.

Private Pande-the Macedonian who died during the D-Day landings - Војникот Панде-Македонецот што загинал за време на "Денот Д"

Jun 6, 2019 0:11:00

Description:

Pande Matevski (1914-1944) from Bitola, was an economic migrant in America and the only Macedonian who is known to have died during the D-Day Landings in World War 2.

 His story was revived and made public by Silvana Petrova Nasuh from Bitola, who researched Matevski’s history and penned the script for the documentary movie "Private Ryan from Bitola" five years ago.

Today, 6th of June, when the entire world is commemorating the 75th anniversary of the largest military seaborne offensive of World War 2, we remember the Macedonian fallen hero Pande Matevski.

-

Македонски печалбар во Америка, битолчанецот Панде Матевски ( 1914-1944), е единствениот Македонец, за кој се знае дека загинал за време на "Денот-Д", односно сојузничката инвазија во Нормандија, што започна на 6 јуни 1944, за време на Втората светска војна.

Приказната за Панде ја оживеа и ја овековечи битолчанката Силвана Петрова Насух, која ја истражи приказната и го напиша свенариото за документарниот филм „Војникот Рајан од Битола" снимен пред пет години.

Денеска, 6 јуни, кога светот ја одбележува 75-годишнината од најголемата воена операција што го промени курост на Втората светска војна, ние се сеќаваме на загинатиот воен херој, Македонецот Панде Матевски.

 

Everything you need to know ahead of the 2019 FIFA Women's World Cup - Сè што треба да знаете пред Светското првенство во фудбал ФИФА 2019

Jun 5, 2019 0:09:13

Description:

The 2019 FIFA Women's World Cup, expected to be the richest and most-watched ever, is about to kick off in France.

There are 24 countries, including Australia, competing in the tournament, which this year runs for  four weeks from June 7th ((to July 7)).

SBS's coverage will keep you up to date with you what you need to know.

-

Светското првенство во фудбал ФИФА 2019 година, кое се очекува да биде најбогато и најгледано досега, ќе започне во Франција.
Постојат 24 земји, вклучувајќи ја Австралија, кои ќе се натпреваруваат на турнирот кој оваа година трае четири недели од 7-ми јуни до 7 јули.

Wealthy nations told to deal with their own waste - Од богатите земји се бара да се справат со сопствениот отпад

Jun 5, 2019 0:07:46

Description:

A growing number of countries are demanding others stop sending them their recycling waste.

Malaysia and the Philippines have recently shipped back huge amounts of plastic to Spain and Canada, prompting concerns other countries could follow suit.

 So, what that could mean for Australia?

-

Се поголем број земји бараат од другите да престанат да им испраќаат отпад од рециклирање.
Малезија и Филипините неоддамна вратија огромни количини пластика во Шпанија и Канада, предизвикувајќи ја загриженоста дека и други земји би можеле да го следат примерот.
SBS објаснува што би можело тоа да значи за Австралија.

 

Water restrictions to hit Sydney - Ограничувања на вода во Сиднеј

Jun 3, 2019 0:03:29

Description:

The ongoing drought crisis across eastern Australia is now having an effect on those living in the city.

Water restrictions will start in Sydney tomorrow [[June 1]] and will continue until conditions ease

-

Тековната криза на суша низ источна Австралија сега има ефект врз оние што живеат во градот.

Oграничувањатa za voda започнаa во Сиднеј na 1 Jуни и ќе продолжат додека не се ублажат условите.

Vardar crowned Champion of European handball for the second time - Вардаровите ракометари по втор пат шампиони на Европа

Jun 3, 2019 0:12:58

Description:

Macedonian Handball Club "Vardar" has become the European Champion in men's handball for the second time, after defeating Hungarian Veszprem with a 27-24 result in the final of the F4 in Cologne. The EHF Champions League is the most important handball club competition for mens teams in Europe.

 

-

Македонскиот ракометен клуб “Вардар” по втор пат стана европски шампион во машки ракомет, откако во финалето од Ф4 во Келн го порази унгарски “Веспрем”, со резултат 27-24. 

На официјалната прес-конференција капитенот Стојанче Стоилов покрај тоа што го анализираше денешниот меч испрати „порака“ до портпаролот на ЕФМ.

Вардар беше претставен како шампион на Северна Македонија, по што Столе реагираше и рече:  „Да потенцирам, мојата држава е Република Македонија"

 

Со победа која ќе се памети со години ракометарите на Вардар во финале

Jun 2, 2019 0:03:19

Description:

Во својот трет по ред настап на завршниот турнир од Лигата на Шампионите, ракометарите на Вардар по втор пат ќе играат во финалето. Во полуфиналето со неверојатен пресврт кој ќе се памети со генерации и години, Вардар ја совлада Барселона со 29: 27, откако успеа да надополни 7 голови предност на Барселона.
За шампионскиот пехар Вардар во финалето ќе игра со Веспрем од Унгарија.

EU Commission recommends accession talks with Macedonia - Комисијата на ЕУ препорачува разговори за пристап со Македонија

May 30, 2019 0:12:01

Description:

The newly adopted enlargement report of the European Commission has recommended opening accession talks with Macedonia and Albania – but has not set a date for them to start, which will be left for the European Council to decide in June.

-

Новиот извештај за проширување на Европската комисија препорача отворање на разговорите за пристап со Македонија и Албанија. Датум за започнување на разговрите не е одреден и за тоа останува да одлучи Европскиот совет во јуни.

In today's world, Macedonian children's books need to be interactive - Книгите за деца на македонски треба да бидат интерактивни

May 29, 2019 0:27:18

Description:

If Macedonian books today are to compete with other media for children's attention, they need to be both entertaining and interactive, says Biljana S. Crvenkovska, an increasingly popular writer of children's novels. Through her work she strives to ignite children's imaginations, inspire kids to be creative themselves and promote the standard Macedonian language.  In addition to children's novels, she has also authored scripts for children's TV and online programs in Macedonia such as "Pet Plus", "Zoki Poki" and "Bibi". - За да можат да се натпреваруваат за детското внимание со другите медиуми, денес, во оваа ера на интернет, книгите за деца на македонски, треба да бидат забавни и интерактивни, вели Билјана С. Црвенковска, популарната македонска писателка за деца. Низ нејзината работа таа се обидува да ја поттикне детската фантазија, да ги инспирира децата на креативност и да го промовира литературниот македонски јазик.Освен книги за деца, Црвенковска пишува сценарија за детски ТВ и интернет-програми, како што се емисијата "Пет плус", серијата "Зоки Поки" и проектот "Биби". 

Macedonian Pearls of Wollongong celebrate their 5th Anniversary - "Mакедонски Бисери" од Волонгонг прославија 5 годишен јубилеј

May 27, 2019 0:11:10

Description:

Although the number of Macedonian language students is increasing every year, given the fact that there is a large Macedonian community in Wollongong, the current number is far from enough, says Emilija Zupanovska, teacher at ‘Macedonian Pearls’

-

 

Иако бројот на учениците по македонски јазик во училиштето “Македонски Бисери” секоја година се зголемува, сепак, со оглед на тоа колку жители со македонско потекло има во Волонгонг, тоа не е ни оддалеку доволно, вели наставничката Емилија Жупановска

 

Truth telling in the focus of National Reconciliation Week - Раскажувањето на вистината во фокусот на "Националната недела на помирување"

May 27, 2019 0:08:23

Description:

It's a week dedicated to reconciliation between Indigenous and non-Indigenous Australians.

National Reconciliation Week is celebrated across Australia each year between 27 May and 3 June.

This year the focus is on truth telling and what role it can play in reconciliation

-

"Националната недела на помирување" меѓу домородните и недомородните Австралијци се прославува низ цела Австралија, секоја година меѓу 27 мај и 3 јуни.

Годинава, фокусот е на раскажувањето на вистината и  на тоа каква улога истата може да игра во помирувањето.

Macedonian students in Australia celebrated Saints Cyril and Methodius’ Day - Македонските ученици во Австралија го одбележаа Денот во чест на св. Кирил и Методиј

May 24, 2019 0:11:19

Description:

Through collaborative workshops named "Language and Literacy are our Treasure", Macedonian students from Epping Secondary College celebrated May 24th - Saints Cyril and Methodius’ Day. The event acknowledged the role of the two apostles who devised the Glagolitic alphabet and focused on the importance of the Macedonian language, history, culture and traditions in the Australian context. This event connected Macedonian students with the broader Victorian Macedonian community through collaborative, intercultural and linguistic workshops.

-

Преку работилници насловени "Јазикот и писменоста се моето богатство", македонските ученици од Средното училиште во Епинг, во Мелбурн, вчера го одбележаа 24 Мај, празникот во чест на браќата св. Кирил и Методиј. Настанот го славеше значењето на солунските браќа кои ја измислија првата словенска азбука, глаголицата, а пред се беше фокусиран на значењето на македонскиот јазик, историја, култура и традиција во австралиски контекст. Инициран од наставничката по македонски јазик Гордана Јанинска, настанот ги поврза македонските ученици со пошироката македонска заедница во Викторија, преку интелектуални и лингвистички работилници.

 

 

Наум Петрески повторно на турнеја во Австралија

May 23, 2019 0:13:33

Description:

Наум Петрески со група естрадни уметници втора година по ред доаѓа на турнеја во Австралија и ветува незаборавни моменти со традиционална македонска музика.
Целиот разговор од гостувањето на програмата на македонски јазик на СБС Радио можете да го слушнете во аудио записот.
Специјално за слушателите, Наум во придружба на Џеват Рамазановски на виолина и Стефче Стефковски на кавал ја исполнува нароната песна "Зајди, зајди јасно сонце".

Mission to promote Macedonian culture within leading Australian university - Промотори на македонската култура на водечкиот австралиски универзитет

May 22, 2019 0:15:05

Description:

Led by the idea to promote Macedonian cultural identity within one of the best Australian universities, a year ago, a group of students at the University of Melbourne founded the Melbourne University Macedonian Student Society (MUMSS). In its first year of existence, the club has organised numerous events which celebrate and promote Macedonian culture and traditions including delicious Macedonian food stalls, language lessons, film screenings and guest lectures. Moreover, MUMSS brings together Macedonian and non-Macedonian students and assists non-Macedonian students in expanding their knowledge about the Macedonian community. Anthropology students, Alexandra Anastasova and Blagojce Trajcevski, who are among the founders of the club discuss its mission and activities.

-

Водени од идејата за промоција на македонскиот културен идентитет на еден од најдобрите австралиски универзитети, група студенти на Универзитетот на Мелбурн, пред точно една година, го основаа "Македонскиот студенски клуб". Во првата година од постоењето, оваа студентска заедница организираше бројни настани кои ја слават и промовираат македонската култура и културни традиции, како што се штандови со вкусна македонска храна, јазични часови, прикажување македонски филмови и предавања. "Македонскиот студенски клуб при Универзитетот на Мелбурн" ги зближува студентите од македонско со оние од немакедонско потекло, се со цел да ја шири македонската култура и знаењето за македонската заедница меѓу другите етнички групи во Австралија. Студентите по антропологија, Александра Анастасова и Благојче Трајчевски, кои се дел од основачите на организацијата, дискутираат за нивната мисија и досегашни активности.

Македонски песни и ора ќе се играт и пеат и во Нов Зеланд

May 21, 2019 0:09:27

Description:

Македонците во Нов Зеланд неодамна за прв пат формираа КУД кое го носи името "Македонија", бидејќи македонските песни и ора и понатаму остануваат најмоќното "орудие" за негување на македонската култура и традиција. Воедно се пренесува и на помладите генерации за да не си ги заборават своите корени.
Драган Атанасов е еден од основачите и воедно кореограф во фолклорниот ансамбл. Во разговорот со него во аудио записот слушнете за почетоците но и идните планови на фолклорниот ансамбл.

The German government calls for the start of EU accession talks with Macedonia - Германската влада бара почеток на преговорите за ЕУ со Македонија

May 21, 2019 0:09:43

Description:

Minister of State for Europe at the German Federal Foreign Office Michael Roth, sent a letter to the Bundestag stating that according to the conclusions of the European Council held on 26 June 2018, Macedonia and Albania should receive a date for EU negotiations in June this year.

European Commissioner for Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn, in Vienna, yesterday also expressed his confidence that the Commission will recommend the opening of negotiating chapters with Macedonia before the start of the summer in Europe.

-

Германската влада побара од Бундестагот да донесе одлука за отворање преговори со Македонија и со Албанија, за членство во Европската Унија. Државниот секретар за европски прашања во Министерството за надворешни работи на Германија, Михаел Рот, испратил писмо до Бундестагот, во кое се наведува дека согласно заклучоците од Европскиот Совет од 26 јуни 2018 година, Северна Македонија и Албанија треба да добијат датум за преговори со ЕУ во јуни, годинава. 

И еврокомесарот за проширување на Унијата, Јоханес Хан, вчера во Виена, мошне ветувачки изјави дека датум за почнување преговори со ЕУ, Македонија може да добие пред почетокот на летото во Европа.

2019 Macedonian Eurovision song entry never closer to victory - Евровизија 2019: Македонската претставничка никогаш поблиску до победа

May 20, 2019 0:10:57

Description:

Despite the impressive performance of the song "Proud" at the Eurovison Song Contest 2019 Grand Final, Macedonian contestant Tamara Todevska finished eighth. She was so close to victory, winning maximum points from the professional juries of many countries including the UK, Switzerland, Albania and Serbia. However, although Tamara failed to get enough televoting points, this was the best ranking of a Macedonian song at Eurovision to date. Tamara managed to win the sympathies of many, including the famous British musician Boy George, who wrote on his Twitter "Macedonia so far for me" 

-

И покрај импресивниот настап на песната "Proud" во големото финале на Евровизија 2019, во Тел Авив, Израел, македонската претставничка Тамара Тодевска заврши на осмото место. За момент се чинеше дека таа е сосема блиску до победата, добивајќи ги максималните 12 поени од стручното жири на многу држави, вклучувајќи ги Велика Британија, Швајцарија, Албанија и Србија. И покрај тоа што Тамара не успеа да добие доволно бодови од публиката која гласаше преку телевоутинг, сепак, ова е најдобар пласман на Македонија на Евровизија досега. Македонската претставничка успеа да ги освои симпатиите на многумина, вклучувајќи и на славниот британски музичар Бој Џорџ, кој на својот профил на Твитер напиша "Македонија најдобра за мене до сега" 

 

      

Kosta David Petrov: “Proud” carries a message to be heard by many - Коста Петров: “Proud” носи порака што треба да биде слушната од многумина

May 17, 2019 0:12:01

Description:

“Proud” is a female song conveying a message that every parent should pass onto their children, says Kosta David Petrov, who co-authored the lyrics for the 2019 Macedonian Eurovision song entry. Tamara’s excellent performance of the song on the Eurovision stage in Tel Aviv last night, secured Macedonia’s place in the final.

    

-

“Proud” е женска песна што ги пренесува пораките што секој родител треба да му ги каже на своето дете, вели Коста Давид Петров, ко-авторот на текстот на македонската евровизиска песна за 2019 година. Одличната изведба на Тамара Тодевска на песната “Proud”, вчеравечер, на евровизиската сцена во Тел Авив, обезбеди учество на Македонија во големото финале. 

 

International study shows: Australians are gaining weight - Австралијците стануваат се подебели, потврдува меѓународна студија

May 15, 2019 0:06:31

Description:

Over the last three decades, the average Australian man has gained eight kilograms in weight, while the average Aussie woman has added six kilograms, according to a new, international study. The researchers also found a higher proportion of adults in major Australian cities were overweight compared to outer regional and rural areas.

-

 

Во текот на последните три децении, просечниот Австралиец добил осум нови килограми телесна тежина, додека просечната Австралијка се здебелила за 6 килограми. Спротивно на остатокот од светот, во Австралија луѓето кои живеат во градовите се дебелеат повеќе одошто оние од руралните средини. Виновен за тоа е нашиот стил на живот, вели Бил Ставревски, генералниот директор на Фондацијата за срцево здравје.

 

 

Calls to end dog handler discrimination - Повик да се прекине дискриминацијата против кучето помошник

May 12, 2019 0:06:59

Description:

Dogs are leading the way as the animal of choice when it comes to helping people with vision, mental, or physical impairments, due to the fact that they are easily trained. But a survey has found one in two dog handlers are discriminated against, when in public spaces.

Those within the sector are calling for further education across the community to help people understand how to act around these animals, and what rights dog handlers have.

-

Кучињата се први како животно на избор кога станува збор за помагање на луѓето со визуелна, ментална или телесна попреченост, поради фактот што тие лесно се обучуваат.
Но, една анкета покажа дека еден од двајца луѓе со куче помошник се дискриминирани, кога се на јавни места.
Оние во рамките на секторот бараат пошироко образование во целата заедница за да им помогнат на луѓето да разберат како да дејствуваат околу овие животни, и кои се правата на ракувачите на кучињата.

Тамара со "Proud" ќе се обиде да ја направи Македонија "горда" на Евровизија

May 11, 2019 0:06:36

Description:

Тамара Тодевска е еден од водечките женски вокални гласови во Македонија. Израсната во музичко семејство, со музика се занимава од шест годишна возраст.
Ова ќе биде нејзино трето учество на избор на "Песна на Евровизија" и со песната "Proud" ќе се обиде да ја направи Македонија "горда" во Тел Авив.

Stem cell research: changing stroke victims' lives - Истражување на матични клетки: го менува животот на жртвите на мозочен удар

May 10, 2019 0:06:21

Description:

An Australian-developed therapy could hold the key to saving the lives of patients in the crucial minutes after they've suffered a stroke - the second leading cause of death globally. The simple treatment involves the injection of placenta stem cells and is showing promising results during trials in Melbourne.

-

Пет Австралијци ќе станат први што ќе добијат не-инвазивни импланти на мозокот во првото испитување во светот на еден уред, дизајниран да им овозможи на лицата со парализа и невролошки болести да комуницираат или да контролираат компјутер.

Папата во историска посета на Македонија

May 8, 2019 0:06:21

Description:

Поглаварот на Римокатоличката црква е првиот шеф на Ватикан што ја посетил Македонија. Тој ја пофали земјата за нејзината мултиетничка и мултирелигиска мирна коегзистенција и рече дека тоа е мост меѓу Истокот и Западот.

Од историската посета известуваа околу  250 домашни и повеќе од 100 странски медиуми.

A million species at risk of extinction - Еден милион видови се изложени на ризик од исчезнување

May 8, 2019 0:05:49

Description:

A damning assessment of the world's biodiversity has found a million animal and plant species are at risk of extinction, largely, because of human activity. The United Nations-backed report shows nature is declining at rates previously unseen in human history.

-

Проценката на биолошката разновидност во светот откри дека еден милион животински и растителни видови се изложени на ризик од исчеэнување, во голема мера, поради човечката активност.
Извештајот поддржан од Обединетите Нации покажува дека природата се намалува со стапки кои претходно не биле видени во човечката историја.

Boeing sued by families after Ethiopia crash - Тужба против Боинг од семејствата по авионската несреќа во Етиопија

May 8, 2019 0:05:04

Description:

The families of Canadians killed in the Ethiopian Airlines crash in March filed a lawsuit against the aircraft manufacturers Boeing in Chicago.

 

-

Семејствата на Канаѓаниte кои загинаa во авионската несреќа на Еthiopian Airlines во март поднесоа тужба против производителите на авиони Boeing во Чикаго.

 

Stevo Pendarovski claims victory in Macedonian presidential elections - Стево Пендаровски извојува победа на македонските претседателски избори

May 6, 2019 0:12:20

Description:

The ruling parties candidate Stevo Pendarovski had won 421,487 votes,(51.86 per cent) and his rival Gordana Siljanovska-Davkova, backed by the main opposition VMRO DPMNE party,361,984 votes (44.54 per cent), according The State Election Commission results based on 99.5% counted votes

‘I will unite , not divide. The victory of this concept brings a future for the republic of North Macedonia and it’s our ticket to Europe,” Pendarovski told reporters after the election results were announced.

Opposition party VMRO-DPMNE accused the government of “engineering election,” adding it had information of the ruling coalition bribing voters and threatening them, among other things.

-

Кандидатот на владејачката  коалиција освои 421.487 гласови (51,86 отсто) додека  неговата ривалка Гордана Силјановска, поддржана од најголемата опозициска партија ВМРО ДПМНЕ, 361.984 гласови (44,54 отсто), според резултатите на Државната изборна комисија врз основа на пребројани 99,5 отсто гласови.

"Победата на овој концепт “заедно напред”, носи иднина за Република Северна Македонија и тоа е нашиот билет за Европа ", изјави Пендаровски за новинарите по објавувањето на изборните резултати.

Опозициската ВМРО-ДПМНЕ ја обвини владата за "изборен инженеринг", додавајќи дека има информации дека владејачката коалиција поткупувала гласачи и им се заканувала, меѓу другото.

Лидерот Христијан Мицковски рече дека победата на Пендаровски била “резултат на бескрупулозно  пазарење”.

Dr. Mirjana Lozanovska puts migrant houses of the 1950's-1970's on the architectural map - Д-р Мирјана Лозановска ги става мигрантските куќи од 1950-тите - 1970-тите години на архитекто

May 1, 2019 0:16:02

Description:

[[{"fid":"1768044","view_mode":"body_content","uuid":"94a7324e-a200-49bd-9358-1d15ed78096e","type":"media","attributes":{"height":"525","width":"700","alt":"Architecture","class":"media-element file-body-content"}}]]Dr. Mirjana Lozanovska is an Associate Professor at the School of Architecture and the Built Environment at Deakin University and says: " She has always dreamed about revising the visual perception of migrant housing", hoping her latest exhibition, titled Terrazzo, will pave the way towards a better understanding of "the visual power and presence of migrant houses in the Australian landscape", built by first generation migrants from southern Europe between the 1950's and 1970's.

Dr. Lozanovska discusses how this 'style' of housing, largely ignored by the design elite and architectural educators, can regain some of its lost dignity through the "creative ways that architecture mediates humaneness, society and beauty". Dr. Mirjana Lozanovska has authored several architectural publications through which she has pioneered a new field of knowledge.

[[{"fid":"1768046","view_mode":"body_content","uuid":"61b57d4b-fcd0-47d4-ac76-58a67ee1328d","type":"media","attributes":{"height":"525","width":"700","alt":"Architecture","class":"media-element file-body-content"}}]]

 The exhibition titled Terrazzo, was held during the month of March at the DiMase Architects office in North Fitzroy.

[[{"fid":"1768049","view_mode":"body_content","uuid":"51c79ad3-1afc-4372-a640-3028ec428099","type":"media","attributes":{"height":"700","width":"700","alt":"Architecture","class":"media-element file-body-content"}}]]

The exhibition was an enspired body of work by Associate Professor Mirjana Lozanovska and students Vanessa Napriza, Samantha Jackson, Chayakan Siamphukdee and Jacqui Jeavons.

[[{"fid":"1768051","view_mode":"body_content","uuid":"c15958a6-8b3c-4b8b-aca3-69358b0edb8c","type":"media","attributes":{"height":"525","width":"700","alt":"Architecture","class":"media-element file-body-content"}}]]

"Most Australians are able to identify what are sometimes called ‘Mediterranean Palaces,” houses built between 1950s and mid 1970s by first generation migrants from southern Europe. Smooth wire-cut brick facades, large and clean steel-aluminium windows, and spacious terraces - double fronted, triple fronted – cascading along the side of the house, along with materials used in new ways – concrete, terrazzo, pebble mix. Or adaptations of single fronted workers cottages aspiring to this."

[[{"fid":"1768055","view_mode":"body_content","uuid":"a10743bc-5d5d-4b78-9a4e-fc014218cdd2","type":"media","attributes":{"height":"525","width":"700","alt":"Architecture","class":"media-element file-body-content"}}]]

"On each daily walk along the street where my parents live, and I grew up with my sister, parents and grandmother, I looked at the houses and thought - nothing about these houses or the many families who live in them – was mentioned in my architectural education. They were mostly ignored and it seemed embarrassing for the aesthetic elite to talk about the houses. And yet names erupted and their ugliness and detriment to Victorian heritage was cemented."
[[{"fid":"1768057","view_mode":"body_content","uuid":"70d2c643-1d66-4011-985e-a68f9dd4e86f","type":"media","attributes":{"height":"700","width":"700","alt":"Architecture","class":"media-element file-body-content"}}]]

"Terrazzo is a study of the visual power and presence of migrant houses in the Australian landscape. Looking at the migrant houses, again and again, and re-organising their visual representation, experimenting with how visual strategies may affect our perception. Working with Deakin architecture students to develop these.

Do they become beautiful?

Viewers are invited to review this architecture and the parameters of each of our aesthetic borders."


 

-

Д-р Мирјана Лозановска е вонреден професор на Факултетот за архитектура и изградена средина на Универзитетот Дикин и вели: "Таа отсекогаш сонувала да ја ревидира визуелната перцепција на домувањето на мигрантите", надевајќи се дека нејзината последна изложба, насловена Терацо, ќе го отвори патот кон подобро разбирање на "визуелната моќ и присуството на домовите за мигранти во австралискиот предел", изградени од првата генерација мигранти од јужна Европа помеѓу 1950-тите и 1970-тите.

Д-р Лозановска дискутира за тоа како овој "стил" на домување, во голема мера игнориран од естетската елита и архитектонските едукатори, може да го врати своето изгубено достоинство преку "креативни начини на кои архитектурата посредува во хуманоста, општеството и убавината". Др. Мирјана Лозановска е автор на неколку архитектонски публикации преку кои е пионер на ново поле на знаење.

 

The dangers of screentime for children - Опасностите од времето поминато на екран за деца

May 1, 2019 0:05:29

Description:

The World Health Organization has for the first time advised parents that children under the age of two should not spend any time passively watching electronic screens. It's also recommended children aged two to four spend no more than an hour a day watching programs or playing computer games.

-

Светската здравствена организација за прв пат им препорача на родителите дека децата под двe години не треба да бидат оставени пасивно да гледаат електронски екрани.
Исто така, се препорачува децата на возраст од две до четири да поминуваат не повеќе од еден час дневно гледајќи програми или играње компјутерски игри.

Australia's private rental market is 'failing' - Австралискиот приватен пазар за изнајмување "неуспешен"

May 1, 2019 0:07:31

Description:

New housing analysis has described Australia's private rental market as "failing" people earning the minimum wage and receiving income-assessed government support payments. It comes just weeks out from the federal election and as calls come from all sides of politics to raise the rate of Newstart payments.

-

Новата анализа на домувањето го опиша приватниот пазар за изнајмување во Австралија како пазар кој не ги задоволува Pazar луѓеto што заработуваат минимална плата и примаат владини исплати за поддршка.
Oвa доаѓа само неколку недели пред федералните избори, како и повиците од сите страни на политиката за да се подигне стапката на исплатата на Newstart.

Melbourne teen Daniel Lazarevski attracts attention with his 150 kg tuna catch - Даниел Лазаревски од Мелбурн привлече огромно медиумско внимание со својот улов на туна од 15

Apr 30, 2019 0:05:25

Description:

The young fisherman tells Vase Kocev from SBS Macedonian he started  to go fishing as a 4 year old with  his Dad Nick.

Nick Lazarevski : ‘We weren’t expecting that size of tuna…we knew there was a big tuna in the area, but  fish of 150 kg even for an adult is outstanding, let alone for a 13 year old kid to be on a rod for  35 minutes to drag in a fish so big’.

-

 Страствениот, 13-годишен рибар за  СБС на македонски вели дека почнал да оди на риболов  како 4-годишно дете со својот татко Ник.

Ник Лазаревски: "Не очекувавме толку  голема туна ... знаевме дека во областа има голема туна, но риба од 150 кг, дури и за возрасни е предизвик, а камоли за 13-годишно дете, тешко 40 килограми кое треба да биде на јадица 35 минути за да извлече толку голема риба".

Sunken freighter found at last - Потонатиот товарен брод SS Iron Crown пронајден по 77 години

Apr 26, 2019 0:04:25

Description:

The wreckage of an Australian freight ship, sunk by a Japanese torpedo during the second World War, has been found off the coast of Victoria. The SS Iron Crown sank in June 1942.

Only five of the 43 crew on board, survived.

-

Остатоците од еден Австралиски товарен брод, кој бил потонат од Јапонски торпедо за време на Втората Светска Војна, беше пронајден на брегот на Викторија.
SS Iron Crown потонал во Jуни 1942 година.

Само петмина од вкупно 43те членови на екипажот, преживеале.

Holy Thursday, red eggs before sunrise, lent – Preparations for Orthodox Easter - Велики Четврток, црвени јајца пред изгрејсонце, пост - подготовки за православниот Велигде

Apr 25, 2019 0:11:30

Description:

Reverend Vlado Nedeski, priest at the MOC 'St.Petka' in Rockdale, talks to SBS Macedonian about  Orthodox Easter , why it is celebrated on different date than the Catholic One , the Easter church liturgies and the symbolism of the red egg

 

-

 Отец  Владо Недески,свештеник во Македонската Православна Црква "Св.Петка" во Сиднеј , разговара со СБС на македонски  за православниот Велигден, зошто се празнува на различен датум од католичкиот, за  црковни литургии и симболиката на црвеното јајце

 

 

Saving ANZAC Ryan:Meet the Australian war hero who also fought for Turkey - АНЗАК Рајан: Запознајте го австралискиот воен херој кој исто така се бореше за Турција

Apr 25, 2019 0:07:49

Description:

A doctor who was an ANZAC veteran from Gallipoli, who declared Ned Kelly dead, and who was also a Turkish war hero, is a remarkable figure of Australian – and Turkish – history.

Now Turkey is restoring the Melbourne grave of Dr Charles Ryan in tribute.

-

Лекар кој бил ветеран на АНЗАК од Галиполи, кој го прогласил Ned Kelly за мртов, а кој исто така бил херој на Tурската војна, е извонредна фигура на Aвстралиската и Турската историја.
Сега Турција go реставрира мелбурнскиот гроб во чест на д-р Чарлс Рајан.

Hung parliaments and democracy sausages: how your vote works - Парламенти без мнозинство и демократски колбаси: како функционира вашиот глас

Apr 24, 2019 0:06:30

Description:

Australians are heading to the polls on May 18 to decide who's going to run the country.

With the 2019 campaign officially underway, we take a look at how your vote works.

-

Австралијците ќе гласаат на изборите на 18-ти Мај за да одлучат кој ќе ја води земјата.
Кампањата за 2019 година е во тек. Да разгледаме како функционира вашиот глас.

Vaccinating children the key to reducing the harms from flu - Вакцинирањето на децата е клуч за намалување на штетите од грип

Apr 23, 2019 0:04:25

Description:

Despite a high rate of flu cases already this year, new research shows the majority of Australians aren’t planning to get a flu shot and only 10 per cent think children should get the jab. Experts say the results are worrying, with children and the elderly most at risk of contracting the illness.

-

И покрај високата стапка на случаи на грип веќе оваа година, ново истражување покажува дека повеќето Австралијци немаат намера да се вакцинираат против грип, и само 10 проценти сметаат дека децата треба да се вакцинираат. Експертите велат дека резултатите се загрижувачки, бидејќи децата и постарите лица се изложени на најголема опасност да се заразат од болеста.

Australia's new parent visa 'absolutely unfair' say migrant communities - Новата родителска виза во Австралија "апсолутно неправедна" велат заедниците на емигранти

Apr 23, 2019 0:06:16

Description:

Applications are open ((Wed 17/4)) for the long-awaited new temporary parent visa, designed to provide an alternative to the existing permanent visa options for parents of migrants. Migrant communities have campaigned for years for long-term visas to allow families to reunite with their grandparents but many migrants say they feel excluded by the unrealistic conditions of the new visa class.

 

-

Апликации се примаат за долго-очекуваната нова привремена родителска виза, со цел да се обезбеди алтернатива на постоечките можности за постојана виза за родителите на мигрантите. Мигрантските заедници со години се залагаа за долго-рочни визи за да им овозможат на семејствата да се обединат со нивните баби и дедовци, но многу мигранти велат дека се чувствуваат исклучени поради нереалните услови на новата визна класа.

 

Pendarovski and Siljanovska-Davkova neck and neck in Macedonia’s presidential race - Пендаровски и Силјановска-Давкова со тесна разлика на претседателските избори со досега н

Apr 22, 2019 0:14:00

Description:

In a lowest presidential election turnout to date, the ruling Social Democratic Union of Macedonia's candidate Stevo Pendarovski was on 44,7 percent of the vote with his rival Gordana Siljanovska-Davkova of the opposition’s VMRO-DPMNE on 44,3 percent. Blerim Reka the candidate of BESA and Alliance for Albanians garnered about  11 percent, according the State Electioral Commission’s statement after counting 99 percent of the votes.

Pendarovski and Siljanovska will be competing  in second voting round  on May 5

 

-

 

На вториот круг претседателски избори закажани на петти мај силите ќе ги одмерат кандидатите за Претседател на државата на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова.

 По 99% од преброените гласови Пендаровски освоил 322.605 гласови, Силјановска 318.247, а Блерим Река 79.725 соопшти Државната Изборна Комисија.

 

 

Profile of the Australian Greens - Профил на Партијата на Aвстралиските Зелени

Apr 22, 2019 0:08:15

Description:

 

The Australian Greens formally began on the 30th of August 1992, when representatives from independent Green state-based parties met in Sydney to form a new federal party. The growth and success of what has come to be the third main party in Australian politics can be attributed to the work of environmentalist and former Greens leader Bob Brown.

-

Партијата Australian Greens официјално започна на 30 август 1992 година, кога претставници од независнитe државни партии на Зелените се состанаа во Сиднеј за да формираат нова федерална партија. Растот и успехот на она што стана трета главна партија во австралиската политика може да се припише на работата на екологот и поранешен лидер на Зелените Боб Браун.

Profile of the Nationals Party - Профил на Партијата Нашионалс

Apr 22, 2019 0:06:30

Description:

The Nationals take pride in representing the interests of people in regional and rural Australia and have done so for almost 100 years. Formed in 1920, the party's gone through a series of name changes and for many years called itself the National Party. In 2006, it re-branded under the name the Nationals.

-

Партијата Nationals се гордее со тоа што ги претставува интересите на луѓето во регионална и рурална Австралија и тоа го прави речиси 100 години. Формирана во 1920 година, партијата помина низ серија на промени на името и за многу години се нарекуваше себеси National Party. Во 2006 година, таа се ребрендира под името  Nationals.

Profile of the Australian Labor Party - Профил на Австралиската Работничка Партија

Apr 22, 2019 0:08:32

Description:

The Australian Labor Party is Australia's oldest party in one of the world's oldest continuous democracies. One of the first labour parties created in the world, Labor grew out of the trade union movement before Federation. The trade union movement continues to be a major influence over its policies and personnel.

-

Австралиската Pаботничка Партија е најстарата партија во Австралија во една од најстарите демократии во светот. Лабористичката Партија беше една од првите работнички партии создадени во светот и произлезе од синдикалното движење пред Федерацијата. Синдикалното движење и понатаму има големо влијание врз нејзините политики и персонал.

Profile of the Liberal Party - Профил на Либералната Партија

Apr 22, 2019 0:08:40

Description:

There's no other figure that looms larger over the Liberal Party of Australia than Sir Robert Menzies. In fact few Australians have gained such fame, or held such influence, over the nation than the former Liberal prime minister. He created the party, was Australia's longest serving prime minister and is bound to be quoted or referred to by Liberal candidates during the federal election campaign.

 

-

Нема друга фигура која се одликуа толку многу во Либералната партија на Австралија од Сер Роберт Мензијз. Всушност, малку Австралијци се здобиле со таква слава или имале такво влијание над народот како поранешниот либерален премиер. Тој ја формираше партијата, најдолго служеше како премиер на Австралија и без сомневања ќе биде цитиран во некоја прилика од либералните кандидати за време на федералната изборна кампања.

 

'Staggering' climate report reveals unprecedented emissions, more people affected - "Изненадувачки" извештај за климата открива невидени емисии, повеќе луѓе погодени

Apr 9, 2019 0:07:16

Description:

Climate Change Experts are calling for decisive action on climate change following a new report from The World Meteorological Organisation which has been described as 'staggering'. It reveals greenhouse gas emissions have risen to unprecedented levels, and the consequences of climate change are directly affecting increasing numbers of people.

-

Експертите за климатски промени повикуваат на одлучувачко дејствување за климатските промени по новиот извештај на Светската метеоролошка организација, кој е опишан како "неверојатен".
Открива дека емисиите на стакленички гасови се зголемија на невидени нивоа, а последиците од климатските промени директно влијаат на зголемување на бројот на луѓе

Victoria joins national push for script monitoring system - Викторија се приклучи на националниот притисок за систем за следење на скрипти

Apr 9, 2019 0:06:10

Description:

A new real-time prescription monitoring system has been rolled-out in Victoria after a successful trial period in the state's western region. Victoria has become the third state to develop its own prescription monitoring system after Tasmania and the A-C-T. While Victorians will benefit from the new system intended to prevent overdoses, experts are urging other states and territories to come on-board and help develop a national network.

 

-

Во Викторија се отвори нов систем за следење на рецепт во реално време по успешен пробен период во западниот регион на државата. Викторија стана трета држава да развие свој систем за следење на рецепт по Тасманија и АCТ.
Додека Викторијанците ќе имаат корист од новиот систем наменет за спречување на предозирање, експертите ги повикуваат другите држави и територии да дојдат на табла и да помогнат во развивањето на националната мрежа.

 

Sponsored Parent Visas for up to 10 years from 17 April - Спонзорирани родителски визи до 10 години од 17 април

Apr 4, 2019 0:14:33

Description:

Migrant families  wanting to sponsor their parents to come to Australia for up to 10 years will be able to  lodge an application to become a sponsor from 17 April 2019

Zack Ristov, registered migration agent from  www.aussiemigrationservices.com.au talks about the latest changes in the visa department  

-

 Мигрантските семејства кои сакаат да ги спонзорираат своите родители да дојдат во Австралија  ќе можат да поднесат барање да станат спонзор од 17 април 2019 година.Спонзорираните родители ќе можат да останат во земјата најмногу до 10 години.

Зак Ристов, регистриран агент за миграција од www.aussiemigrationservices.com.au зборува за најновите промени во визниот оддел

 

Will Greek PM’s historic visit to Macedonia pave the way for friendship? - Ќе поплочи ли пат на пријателство историската посета на премиерот Ципрас на Македонија?

Apr 3, 2019 0:10:07

Description:

We must run to compensate for the lost time of 30 years in mutual relations, is the message sent by the Macedonian and the Greek PM , Zoran Zaev and Alexis Tsipras yesterday in Skopje, saying that the Prespa Agreement is in full force and fulfillment. They urged  for change of  the narrative of hatred and divisions.

 Tsipras gave full support for Macedonian EU membership. Both Zaev and Tsipras believe that if the current  oppositions  in the two countries come to power, neither will touch the reached agreement that opened a new page in the history between the two countries and in the Balkans.

-

 Мора да трчаме да го надоместиме загубеното време од 30 години во меѓусебните односи, е пораката која вчера  од Скопје ја испратија премиерите на Северна Македонија и Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, посочувајќи дека Договорот од Преспа е во полна сила и се исполнува.

Тие повикаа да се смени наративот на омраза и поделби.

И Заев и Ципрас веруваат дека доколку во идинина и во двете земји дојдат на власт сегашните опозиции, нема да го чепкаат постигнатиот Договор кој отвори нова историја меѓу двете земји и на Балканот.

Will candidates for President of Macedonia open a ‘new page in election history’? - Ќе отворат ли кандидатите за претседател на Македонија "нова страница во изборната истори

Apr 2, 2019 0:04:28

Description:

Gordana Siljanovska Davkova, Blerim Reka and Stevo Pendarovski signed Code for fair and democratic elections on Sunday, a day before the official start of the campaign for the 6th presidential elections  promising a race that may open a new page in election history

-

 

Гордана Силјановска Давкова, Блерим Река и Стево Пендаровски во неделата, еден ден пред официјалниот почеток на кампањата за шестите претседателски избори, потпишаа Кодекс за фер и демократски избори, ветувајќи трка која може да отвори нова страница во историјата на изборите во Македонија

 

Pledges and pitches by politicians ahead of budget 2019

Apr 2, 2019 0:06:52

Description:

Reducing power bills for almost four million low income Australians has emerged as one of Federal Treasurer Josh Frydenberg's key pitches to voters ahead of Tuesday's Budget. Election promises have also been made by Labor, pledging to reduce plastic waste and appoint more women to high positions.

What election-winning budget would look like for Banks voters - Како би изгледал идеалниот буџет за гласачите на Бенкс

Apr 2, 2019 0:08:31

Description:

This year the major parties are working to deliver an election-winning budget.

We asked the people in one of the country's most marginal seats what an election-winning budget would look like through their eyes. SBS News spoke to voters in the seat of Banks to find out what investments and savings measures are important to them.

 

-

Оваа година најголемите партии работат на постигнувањe буџет со кој ќе ги добијат изборите.
Ги прашавме луѓето на една од нај маргиналните места во земјата, како би изгледал посакуван буџет во нивните очи. SBS News разговараше со гласачите во седиштето на Banks за да дознае кои мерки за штедење и инвестирање се важни за нив.

 

Spies needed - Има потреба од шпиони

Apr 2, 2019 0:05:57

Description:

The veil of secrecy has been drawn back on the activities of Australia's top cyber spies. The head of Australia's foreign intelligence and cyber security agency - the Australian Signals Directorate - has lifted the lid on some top-secret operations as he kick-starts a recruitment drive.

-

Тајностa на активностите на врвните сајбер-шпиони во Австралија е откриена.
Шефот на австралиската агенција за странски разузнавачки и сајбер безбедносни служби – Australian Signals Directorate- го подигна капакот на некои врвни тајни операции,  започнуваjќи акција за регрутација.

Federal government to trial new services for reporting elder abuse - Федералната влада да тестира нови услуги за известување за злоупотреба на постари лица

Apr 1, 2019 0:06:21

Description:

Older Australians who experience abuse or their families will now be able to contact a free national hotline providing referrals and information on how people can best protect themselves. The federal government says the funding will be used for 12 trials of frontline services, starting before June this year.

-

Постарите Австралијци кои се соочуваат со злоупотреба или нивните семејства сега ќе можат да контактираат со бесплатната национална телефонска линија која ќе обезбедува упатства и информации за тоа како луѓето најдобро можат да се заштитат.
Федералната влада вели дека финансирањето ќе се користи за 12 пробни услуги почнувајќи пред јуни оваа година.

Објавенa е нова спасувачка терапија за рак

Apr 1, 2019 0:03:33

Description:

Австралија ќе заземе централна улога во обезбедувањето нова терапија за рак, која ќе го реинжинира имунолошкиот систем на пациентот.
Мултимилионскиот финансиски залог за третман кој е поздравен како чудесен лек доаѓа во време кога двете големи партии го насочуваат здравјето пред федералниот буџет  следната недела и наредните избори.

 

Izabela Barakovska from Perth reflects on the UN Young Diplomats Tour of Europe - Рефлексија на Изабела Бараковска од Перт за турнејата на млади дипломати на ОН

Mar 29, 2019 0:18:09

Description:

 The student who was one of the 16 young leaders from around Australia on a four week tour of Europe to explore the complex realities of diplomacy in the 21st Century,  where they met and engaged  with key players in international diplomacy – from UN representatives, European politicians, diplomats,embassies, leading thinkers, to NGOs and grassroots organizations,says  it was an increadible experience.

 

‘The topics we explored were really interesting at the European level, but it was also nice to be able to come home and reflect at how some of the issues, like the immigration politics are actually affecting Australia, as well as the difference among the nations on the other end of the globe’, Izabela Barakovska

 

-

Студентката од Перт која  беше една од 16-те млади лидери од цела Австралија на четиринеделна турнеја низ Европа за да ја истражува комплексната реалност на дипломатијата во 21-от век, каде што се состанаа со клучни играчи во меѓународната дипломатија - од претставници на ОН, европски политичари , дипломати, амбасадори, водечки мислители, невладини организации и локални организации, вели дека тоа е бесценето искуство.

 

"Темите што ги истражувавме беа навистина интересни на европско ниво, но исто така беше убаво да се вратиме дома и да  размислуваме за тоа како некои прашања, како што е имиграциската политика, всушност се одразуваат врз Австралија, како  и разликите меѓу нациите на другиот крај на светот ", Изабела Бараковска

 

 

The Hon David Coleman ‘Meets and Greets’ the members of Australian-Macedonian Council - Министерот за имиграција, државјанство и мултикултурни прашања Дејвид Колман се сретна

Mar 28, 2019 0:16:44

Description:

 The Government’s  $ 71 million package aimed at bringing Australians together includes $ 10 million for the Community Languages Multicultural Grants Program to help Australian children learn more about their cultural background

‘Local Community  Language Schools will be able to apply for up to $25,000 to enable to assist them with things like, it might be  computer equipment, it might be teaching materials, it might be books, might be furniture, could be whole range of things…,says Minister Coleman for SBS Macedonian

-

 Пакетот на Владата од 71 милион долари, со цел да ги здружи Австралијците, вклучува 10 милиони долари за Програмата за училиштата во кои се изучуваат јазиците на заедницата, меѓу кои  и македонскиот јазик, за да им помогне на австралиските децата  да научат повеќе за нивното културно потекло.

"Локалните училишта за јазици на заедниците  ќе можат да аплицираат да добијат до 25.000 долари за компјутерска опрема, наставни материјали,  книги,  мебел или со цела низа работи што им се потребни ..., вели министерот Колман за СБС на Македонски

Happy World Theatre Day - Среќен Светски ден на театарот

Mar 27, 2019 0:09:44

Description:

The Australian Macedonian Theatre of Sydney for more than a decade through its plays sends strong messages to the audience, from the stigma of mental illness to the need of breaking the cultural barriers and mutual understanding and respect in multicultural Australia

We are talking to the playwright, producer and theatre director, Dusan Ristevski

-

Австралиско македонскиот театар од Сиднеј повеќе од деценија преку своите претстави праќа силни пораки до публиката, од стигмата за менталните болести до потребата за уривање на културните бариери и меѓусебното разбирање и почитување во мултикултурна Австралија

Разговараме со драмскиот писател, продуцент и директор на театарот, Душан Ристевски

How much do you really know about managing your money? - Колку навистина знаете да управувате со вашите пари?

Mar 26, 2019 0:07:49

Description:

Do you know the exact value of your super? The Financial Capability website - managed by the Australian Securities and Investments Commission - says only 35 per cent of us do. Do you understand the concept of diversification? Only 40 per cent do. How many of us pay our credit card balance in full every month? 59 per cent. It means many Australians are missing out on growing their wealth; so in this special report we find out the basics of what you need to know about money.

-

Дали ја знаете точната вредност на вашиот пензиски фонд, или Супа?
Веб-страницата Financial Capability- раководена од Australian Securities and Investments Commission- вели дека само 35 отсто од нас знаат.
Дали го разбирате концептот на диверзификација? Само 40 проценти го разбираат.
Колкумина од нас секој месец го плаќаат балансот на кредитната картичка во целост? 59 отсто.
Тоа значи дека многу Австралијци пропуштаат да го зголемат своето богатство; па во овој посебен извештај  ги дознаваме основните работи што треба да ги знаеме за парите.

New icons in ‘St. Petka’ in Sydney made according to old authentic Orthodox iconographic tradition - Пристигнаа нови икони во "Св Петка" во Сиднеј изработени според древните канони

Mar 22, 2019 0:03:30

Description:

The iconostasis in the Macedonian Orthodox Church ‘St. Petka’ in Sydney was  enriched  with new icons, made by the monastery sisterhood  in the  Macedonian village of Veljusa, in the same way as they were created more than ten centuries ago. They are carefully produced on wood, according to the authentic Orthodox iconographic tradition, with natural mineral colours that are placed layer by layer to finally be gilded with 24 carat gold, explains the church priest, father Vlado Nedeski

-

 Иконостасот во Македонската православна црква “Св Петка” во Сиднеј се закити со нови икони, изработени од сестринството во манастирот “Пресвета Богородица Елеуса”, во струмичкото село Вељуса,  на ист начин како што се создавале пред повеќе од десет векови. Изработени се грижливо според автохона и автентична православна иконографска традиција од дрво со природни минерални бои кои се поставуваат слој по слој за на крај да бидат позлатени со 24 каратно злато, објаснува свештеникот при црквата, отец Владо Недески

 

Pick of the crop artisans gather for Wine & Cheese Fest at Seaworks - Уште еден импресивен фестивал на вино и сирење во организација на Сотир Стојчевски

Mar 22, 2019 0:12:15

Description:

Round seven, (or was it eight...) hick! of the annual Wine & Cheese Festival held at Williamstown on March 9, was another chance for local producers in Victoria to show their subtle points of difference. You would have been excused for any slurring on the day where tastings and samplings were a-flowing.

Coverage of this year’s edition of the annual festival reveals visitors awarded a high score to solo organiser Sotir Stojcevski’s plentiful offering. Quality local boutique producers of wines, made this way and that, yielding the trendy ambrosia of modern day connoisseurs, rubbed shoulders with artisans, who enticed those keen to enjoy the health benefits of goat's cheese, without the barnyard flavour.

 

-

Фестивалот на вино и сирење одржан во Вилијамстаун на 9 март беше уште една шанса за локалните производители во Викторија да ги покажат своите суптилни точки на разлика.
Посетителите дадоа висока оценка на соло организаторот Сотир Стојчевски, чиј избор на квалитетни локални мајстори на вино и сирење, на модерните познавачи им понуди весела атмосфера, здравствени придобивки и лекција по газење грозје.

 

Победи на Алтона Меџик и Рокдејл Илинден, Сејдини прв човек на ФФМ

Mar 19, 2019 0:06:54

Description:

Делегатите на изборното собрание го избраа Муамед Сејдини за нов претседател на ФФМ.
Во Премиер лигата на Викторија редовното пето коло беше и Мултикултурно коло во кое Алтона Меџик ја забележа првата победа на домашен терен.
Рокдејл Илинден во Премиер лигата на НЈВ го победи на гости Маркони Сталионс.
Аидио и Видео од настапите на екипите од макеоднската заедница во Австралија.

Australian Macedonian Council of NSW representing the community needs - Австралиско Македонскиот Совет за НЈВ – гласен претставник на потребите на заедницата

Mar 15, 2019 0:10:30

Description:

"The voice of the community is already being heard because majority of organisations started to cooperate and to work united . The strength is that we joined together so the NSW politicians and the federal government began to listen to our voices and to invite us to consult with ministers and other govrnement officials, "says Joshua Sherman, President of the newly founded Australian Macedonian Council of NSW

-

“Гласот на заедницата веќе се слуша зашто почнавме да соработуваме сите организации, сложно и заеднички. Силата е во тоа што се соединивме  па така политичарите од Нов Јужен Велс и сојузната влада почнаа да ни го слушаат гласот и да не  покануваат на  консултации со министри и државни службеници”, вели Џошуа Шерман, претседател на ново формираниот Совет

 

 

'Macedonian Pearls' in Woolongong open for more student enrolements - “Македонски Бисери” од Волонгонг и натаму чека повеќе ученици по македонски

Mar 15, 2019 0:09:33

Description:

Even though Macedonian language classes are free and the costs covered by the state, the number of students is small given the size of the Macedonian community in Wollongong, says Emilija Zupanovska, who teaches Macedonian language at the school ‘Macedonian Pearls’

-

 

 И покрај тоа што часовите по македонски јазик се бесплатни и трошоците покриени од државата, бројката на ученици е мала со оглед на големината на македонската заедница во Волонгонг , вели професорката Емилија Жупановска која предава македонски јазик во училиштето “Македонски Бисери”

 

Learning Macedonian in Shepparton - Учиме македонски во Шепартон

Mar 14, 2019 0:09:10

Description:

'Our main goal is to preserve our roots and our material and spiritual heritage, because it is through the language that we show who we are and what we are,' Katerina Poulos, a Macedonian language teacher at the Victorian School of Languages.
The knowledge of mother tongue, that is, the language of the parents, plays a big role in children’s development and the cultural heritage connects many Macedonian generations.

-

‘Главна цел ни е зачувување на нашите корени и развивање на нашето материјално и духовно наследство, затоа што токму преку јазикот покажуваме кои сме и што сме,’ Катерина Пулос, учителка по македонски во рамки на училиштето за јазици во Викторија.
Познавањето на мајчиниот јазик, односно јазикот на родителите, игра голема улога кај децата. Културното наследство поврзува многу македонски генерации.

Motivational session in Macedonian in Melbourne with D-r Snezhana Djambazova-Popordanoska - Мотивациска сесија на македонски во Мелбурн со д-р Снежана Џамбазова-Попорданоска

Mar 13, 2019 0:19:45

Description:

‘Do you want to escape from suffering for a limited period of time, or do you want to be free from it? If you want to escape temporarily, then a drink, a pill, a logical explanation, or an amusement may help with the inevitable consequences of dependence, fear, regret and so on.But  if you really want to be free from suffering, you must stop running away from it and become aware of it.’

-

 Дали сакате да го надминете страдањето за ограничен временски период или сакате да бидете сосема ослободени од тоа? Ако сакате привремено да избегате, тогаш пијалок, пилули, логично објаснување или забава може да помогнат во неизбежните последици од зависноста, стравот, самосожалувањето и така натаму. Но, ако навистина сакате да бидете ослободени од страдање, мора престанете да бегате од истото и да станете свесни за тоа. "

 

 

 

President Ivanov refuses to sign new laws with the name ‘Republic of North Macedonia’ - Претседателот Иванов одбива да потпише нови закони со името "Република Северна Македони

Mar 12, 2019 0:01:38

Description:

Several laws passed in the Parliament will have to be put to the vote again, after which the president will have to sign them, as the law requires

-

 

Неколку закони усвоени во Парламентот ќе треба  да се стават на гласање повторно, по што претседателот ќе мора да ги потпише, како што тоа го бара законот.

 

Researchers hail breakthrough in universal development - напредок во развојот на универзална вакцина против грип

Mar 11, 2019 0:03:52

Description:

Australian researchers are hailing what they're calling a major breakthrough in the development of a universal flu vaccine that protects against all strains of the virus. The discovery of genes that kill all flu types could help prevent thousands of deaths every year worldwide.

-

Австралиските истражувачи го најавуваат она што тие го нарекуваат голем чекор напред во развојот на универзална вакцина против грип која заштитува од сите видови на вирусот.
Откривањето на гени кои ги убиваат сите видови на грип може да помогне да се спречат илјадници смртни случаи секоја година во светот.

Jail time proposed for bosses who underpay workers - Предложени затворски казни за шефови кои неправилно ги исплаќаат работниците

Mar 11, 2019 0:09:36

Description:

Bosses who deliberately underpay their staff could soon face jail time as part of a series of hard line reforms designed to protect Australia's most vulnerable workers. The Migrant Workers' Taskforce has handed 22 reform recommendations to the federal government, all of which have now been accepted.

-

Шефовите кои намерно ја намалуваат платата на својот персонал наскоро би можеле да се соочат со затворска казна како дел од строгите реформи дизајнирани да ги заштитат најранливите работници во Австралија.

Zaev – Mickoski meeting on coming presidential elections, reforms and Katica Janeva - Средба Заев-Мицкоски за претстојните претседателски избори, реформите и Катица Јанева

Mar 11, 2019 0:04:28

Description:

VMRO DPMNE  lider Hristijan Mickoski  demands free of fraud and fair presidential elections

-

 

Водачот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски бара фер и ослободени од измама  претседателски избори

 

Macedonians part of colourful and creative Moomba 2019 - Македонците се дел од шарената и креативна Мумба 2019

Mar 11, 2019 0:06:14

Description:

"I've been following the Moomba parade since 1996 and each year the spectacle is even better. Melbourne knows how to be creative. " says Gordana Dimovska, president of the Macedonian Literary Association Koco Racin and herself a volunteer in many other Macedonian organisations. She says this year's Macedonian community entry delighted the public with their folk dances and exquisite costumes, participating in a carnival-style atmosphere well known throughout Macedonian history as well.  

-

"Ја следам парадата на Мумба од 1996 година и секоја година спектаклот е уште подобар. Мелбурн знае како да биде креативен", вели Гордана Димовска, претседател на Македонската книжевна асоцијација Кочо Рацин и самата волонтер во многу други македонски организации. Таа вели дека годинашниот запис на македонската заедница ја израдува јавноста со своите народни ора и извонредни носии, учествувајќи во карневалска атмосфера позната во македонската историја.

Strumica Carnival one of the most famous events in Macedonia - Strumica Carnival one of the most famous events in Macedonia

Mar 7, 2019 0:15:23

Description:

The Strumica Carnival is one of the most notable customs and traditions of its kind in Macedonia, held every year during the so-called Trimeri Days, marking the start of the Lenten Fast, which always begins on Sunday Eve of Forgiveness and lasts until Wednesday.
The present-day carnival has assumed a modern dimension, with influences from similar carnivals worldwide, although its traditional custom of going to engaged girls' houses remains.
In 1994 Strumica became a member of the International Association of Carnival Cities FECC, and in 1998 hosted the 18th International Congress of Carnival Cities.
Read more about Strumica Carnival from the conversation with Aleksandar Cicimov member of the international association of carnival cities.

 

-

The Strumica Carnival is one of the most notable customs and traditions of its kind in Macedonia, held every year during the so-called Trimeri Days, marking the start of the Lenten Fast, which always begins on Sunday Eve of Forgiveness and lasts until Wednesday.
The present-day carnival has assumed a modern dimension, with influences from similar carnivals worldwide, although its traditional custom of going to engaged girls' houses remains.
In 1994 Strumica became a member of the International Association of Carnival Cities FECC, and in 1998 hosted the 18th International Congress of Carnival Cities.
Read more about Strumica Carnival from the conversation with Aleksandar Cicimov member of the international association of carnival cities.

 

Jamie Oliver's ambassador to Australia for healthy food for kids is Macedonian dad George Georgievski - Амбасадорот на Џејми Оливер во Австралија за здрава храна за деца е македонскиот т

Mar 7, 2019 0:24:03

Description:

George Georgievski, the Geelong dad, who creates healthy lunch box combinations for primary school children, has captured the attention of world famous chef Jamie Oliver. Now, acknowledged as a health food ambassador of Jamie Oliver’s, promoting fresh and nutritious eating for young people, George Georgievski can continue leading the charge to clean up school canteens in Victoria.
George says he is astonished at how the message of an ordinary father of Macedonian origin in Geelong can reach the world.

-

Џорџ Георгиевски, таткото од Џелонг, кој со своите разновидни комбинации на здрав и хранлив ручек за школски деца стана позната личност во Австралија и светот, вели тој тоа го прави од љубов кон неговите ќерки.

Тој беше поттикнат да ја подобри средината за исхрана на неговите и другите деца, постанувајќи поборник за здрава храна во школските кантини.

Сега борбата со градските општини за регулирање на храната во училиштата доби засилување откако Џорџ неоддамна стана амбасадор за здрава исхрана на светски познатиот готвач од Англија Џејми Оливер,кој самиот е длабоко инволвиран во едукацијата на младите луѓе околу здравата храна. Џорџ Георгиевски сеуште се чуди, како пораката на еден обичен татко од македонско потекло во Џелонг, може да стигне до светот.
Macedonian Minister Nikola Dimitrov on Greek Television: The question of a Macedonian minority is Greek internal matter - Македонскиот министер Никола Димитров за грчка телевизија: Прашањето з

Mar 4, 2019 0:06:34

Description:

The BBC's article on the existence of a Macedonian minority in Greece  is "an internal matter and subject of Greek debate," said Nikola Dimitrov during his interview  on the Greek television station SKAI

-

 

Написот на Би-Би-Си за постоењето на македонско малцинство во Грција е грчка „внатрешна работа и предмет на грчка дебата”, рече Никола Димитров за време на неговото интервју на грчката телевизија СКАИ

 

Насилството во австралиските училишта достигнува ново ниво

Mar 1, 2019 0:06:16

Description:

Национална студија откри дека насилството во школскиот систем на Австралија достигна ново ниво.
Студијата вели дека еден од тројца директори биле физички нападнати во 2018 година, а речиси на половина од нив им се заканиле со насилство.

Bill seeks 'life-changing' audio-description on TV for vision-impaired Australians - Нацрт-закон за "аудио-опис" на телевизија за визуелно ограничени Австралијци

Mar 1, 2019 0:08:05

Description:

There are growing calls to make television more accessible to blind and vision-impaired Australians.

A number advocacy groups have given their support to a Senate bill that would make it mandatory for free-to-air channels to provide audio description on some of their content.

-

Постои растечки повик за да се направи телевизијата подостапна за слепите и Австралијците со оштетен вид.
Голем број групи за застапување ја дадоа својата поддршка на законот на Сенатот кој ќе доведе до задолжително обезбедуванје на аудио опис за некои од содржините на бесплатните телевизиски канали.

Regional veterans struggling to find employment - Ветераните во регионалните предели се борат да најдат вработување

Feb 27, 2019 0:03:56

Description:

Transitioning from military to civilian life can often be tough for veterans, especially when it comes to finding a job. But it's even more challenging for those living in regional Australia, where unemployment levels may be high.

 

-

Транзицијата од воен во цивилен живот често може да биде тешка за ветераните, особено кога станува збор за наоѓање на работа. Но, тоа е уште потешко за оние што живеат во регионална Австралија, каде што степенот на невработеност може да биде голем.

 

Mostly female mayors meet climate change experts - Најчесто жените градоначалници се сретнуваат со експертитe за климатски промени

Feb 27, 2019 0:05:04

Description:

Mayors from around the world committed to taking action on climate change and air pollution have met in Paris to discuss bold, new steps. This year the Women-4-Climate Conference has been highlighting the critical role women have to play creating a healthier, greener future.

-

Градоначалниците од целиот свет, посветени на преземање акција за климатските промени и загадувањето на воздухот, се состанаа во Париз за да разговараат за храбри, нови чекори. Оваа година Конференцијата Women 4 Climate, (жени-zа-клима) ја истакнува критичната улога што треба да ја имаат жените да создадат поздрава, позелена иднина.

Major parties commit millions for heart health checks - Големите партии ветуваат милиони за здравствени проверки на срцето

Feb 26, 2019 0:04:42

Description:

Both the federal government and Labor have committed to millions of dollars in funding for heart health checks. From April the 1st, Australians at risk of heart disease can receive a Medicare-funded check-up. Health experts estimate it could prevent tens of thousands of heart attacks, while saving thousands of lives

-

Федералната влада и Labor ветија повеќе милиони долари за финансирање на проверките за здравјето на срцето. Од 1 Април, Австралијците кои се изложени на ризик од срцеви заболувања може да добијат преглед финансиран од Medicare. Здравствените експерти проценуваат дека би можеле да спречат десетици илјади случаи на срцев удар, притоа заштедувајќи илјадници животи.

UN Council begins deliberations on erosions of human rights - Советот на ОН започнува разгледување на ерозиите на човековите права

Feb 26, 2019 0:08:08

Description:

The United Nations Human Rights Council has begun its main four-week session in Switzerland. Among the senior diplomats and politicians addressing the session on its opening day was Australian Foreign Minister Marise Payne.

-

Советот за човекови права на Обединетите нации ја започна својата главна четири-неделна сесија во Швајцарија.
Меѓу високите дипломати и политичари кои се обратија на седницата на денот на отворањето беше Aвстралискиот Mинистер за Надворешни Работи, Маријс Пејн.

BBC article titled ‘Greece’s invisible minority – the Macedonian Slavs’ angers Greece - Написот на Би-Би-Си под наслов "Невидливото малцинство на Грција - македонските Словени

Feb 25, 2019 0:02:14

Description:

‘The Macedonian language hasn’t officially been banned in Greece for decades, but the fear still lingers. A middle-aged man I met in a village near the reeds of Lake Prespa, where the agreement  between Greece and the North Macedonian republic was first signed last June, explained that this fear is passed down through generations.”My parents didn’t speak the language at home in case I picked it up and spoke in public. To protect me. We don’t  even remember why we are afraid any more”,he said. Slowly the language is dying. Years of repression pushed it indoors; assimilation is finishing the job’, explaines the BBC article.

-

"Македонскиот јазик веќе децении не е официјално забранет во Грција, но стравот се уште трае. Еден средовечен маж со кој се сретнав во едно село во близина  на Преспанското Езеро, каде што договорот меѓу Грција и северно-македонската република првпат беше потпишан минатиот јуни, објасни дека овој страв се пренесува преку генерации. "Моите родители не го зборуваа јазикот дома, за да не го научам па да проговорам јавно. За да ме заштитат. Ние дури повеќе и не се сеќаваме  зошто се плашиме ", рече тој.  Јазикот полека умира. Годините на репресија го турнаа во затворен простор; асимилацијата ја завршува работата ", објаснува статијата на Би-Би-Си.

‘Vancho Nikoleski’from Queanbeyan to award the best literary works - “Ванчо Николески” од Квинбијан ги доделува годишните награди за најдобри литературни дела

Feb 22, 2019 0:18:14

Description:

Macedonian Australian authors to receive the awards for best poems and stories for 2018 are Emil Poporadanoski, Risto Risteski, Velika Gacis, Dijana Pupaleska-Micaleska, Velika Blazevska, Gordana Dimovska, Grozdan Jovanovski, Risto Risteski and Snezana Dimitrovska

-

 

Na cвеченоста ќе им бидат  доделени наградите на Емил Попорданоски, Ристо Ристески,Велика Гацис,Дијана Пупалеска-Мицалеска,Велика Блажевска, Гордана Димовска,Гроздан Јовановски, Ристо Ристески и Снежана Димитровска

 

Westpac facing class action amid fallout from banking royal commission - Вестпак се соочи со групна тужба по извештајот на банкарската кралска комисија

Feb 22, 2019 0:03:49

Description:

Westpac has become the first of the big four banks to face a class action following the banking royal commission's final report.

The plaintiffs claim Westpac loaned money irresponsibly, leading to substantial losses for customers

-

Вестпак стана првата од големите четири банки кои се соочуваат со групна тужба по завршниот извештај на банкарската кралска комисија.
Тужителите тврдат дека Вестпак неодговорно позајмувал пари, што доведе до значителни загуби за клиентите.

Happy International Mother Language Day from the high school graduate with the best results in Macedonian in NSW - Среќен Меѓународниот ден на мајчиниот јазик од матурантката со најдобри ре

Feb 21, 2019 0:03:37

Description:

"Do not forget your mother tongue! We are very lucky  that here, in Australia, we have the opportunity to learn and nurture our mother tongue. Let’s use this opportunity to visit Macedonian schools and to learn the Macedonian language. That way, we will preserve our Macedonian Identity”

-

 

“Немојте да го заборавите вашиот мајчин јазик! Ние сме многу среќни  што тука, во Австралија, имаме услови да го учиме и да го негуваме својот мајчин јазик.Затоа, да ја искористиме оваа можност, да ги посетуваме македонските училишта и да го учиме македонскиот јазик.На тој начин ние ќе го зачуваме нашиот македонски идентитет”

 

Court orders detention of Janakieski and Ristovski, Veljanoski has parliamentary immunity

Feb 21, 2019 0:06:46

Description:

The judge in the pre-trial procedure ordered the detention of former VMRO-DPMNE Ministers Spiro Ristovski and Mile Janakieski. They were arrested in relation to an incident in parliament on April 27, 2017. The former Parliamentary Speaker Trajko Veljanoski was also detained, but left the court on account of his parliamentary immunity.
The prosecutor’s office said the former ministers were suspected of organising the storming of parliament on the 27 April 2017. Prosecutor Vilma Russkoska said that the request for detention was due to the potential to escape, influencing of witnesses and obstruction of the investigation.

Filip Petrovski claims that over 80 organizations and the entire Macedonian diaspora support him

Feb 20, 2019 0:01:59

Description:

The abolishment of the Prespa Agreement, the return of the constitutional name, the annulment of bilingualism, the return of the Ilinden and ASNOM principles as the foundation of the Macedonian nation, and parliamentary elections, are the four key determinations that Petrovski promised at the press conference, and will not depart from them.

Миле Тодоровски: Ми се исполни детскиот сон да играм во најдобрите македонски клубови - Миле Тодоровски: Ми се исполни детскиот сон да игра

Feb 19, 2019 0:12:05

Description:

Од ФК. Мукос од с. Дреновци , Прилепско, па преку 11 Октомври, Балкан Стокомерц, Победа, Пелистер и Вардар, Миле Тодоровски игра во сите можни лиги во првенствата на поранешна Југославија. Кариерата потоа ја продолжува во Сиднеј Македонија и ги продолжува успесите како фудбалер и како тренер. Двапати е прогласуван за тренер на годината.
Во разговор за СБС Радио Миле Тодоровски ни открива и некои интересни моменти од неговата богата фудбалска кариера што вреди да се слушне.

-

Од ФК. Мукос од с. Дреновци , Прилепско, па преку 11 Октомври, Балкан Стокомерц, Победа, Пелистер и Вардар, Миле Тодоровски игра во сите можни лиги во првенствата на поранешна Југославија. Кариерата потоа ја продолжува во Сиднеј Македонија и ги продолжува успесите како фудбалер и како тренер. Двапати е прогласуван за тренер на годината.
Во разговор за СБС Радио Миле Тодоровски ни открива и некои интересни моменти од неговата богата фудбалска кариера што вреди да се слушне.

Women from diverse cultural backgrounds face cyber attacks alone - Жените од различно културно потекло сами се соочуваат со сајбер нападите

Feb 19, 2019 0:08:01

Description:

Women from diverse cultural backgrounds are facing multiple barriers when seeking help over technological abuse, like stalking, hacking and online threats.

An Australian-first study from the eSafety office has found issues like visa uncertainty, shame and language difficulties are all having an impact.

-

Жените од различно културно потекло се соочуваат со повеќе бариери кога бараат помош за технолошката злоупотреба, како што се вознемирувачко следење, хакирање и онлајн закани.
Прва студија во Австралија од канцеларијата за е-безбедност открила дека прашања како што се визната несигурност, срамот и јазичните тешкотии имаат влијание.

Abuse survivors gloomy about Vatican summit - Преживеаните мрачно гледаат на самитот во Ватикан

Feb 19, 2019 0:08:53

Description:

On Thursday ((Feb 21)), senior figures in the Catholic Church from around the world will gather at The Vatican for a four-day summit on clerical sex abuse against children.

But Australian survivors and advocates for victims say their expectations are low, as they demand the Vatican releases secret documents detailing paedophile priests.

-

Во четврток на 21 февруари, високи личности во католичката црква од целиот свет ќе се соберат во Ватикан на четиридневниот самит за сексуална злоупотреба против деца.
Меѓутоа, австралиските преживеани и поборниците за жртвите велат дека нивните очекувања се ниски во барањето од Ватикан да ги ослободи тајните документи со детали за педофилските свештеници.

Маријана, Мишела и Кирјана со нов медал од премиер лигата во карате

Feb 17, 2019 0:02:15

Description:

Сестрите близначки Маријана и Мишела Димоски и Кирјана Камческа од КК "Ронин" од Перт кои настапуваат за Австралија на турнирот од Карате 1 Премиер лигата што се одржа во Дубаи, ОАЕ од 7 - 9 декември освоија бронзен медал.
Во борбата за третото место Ката тимот на Австралија го победи убедливо тимот на Русија.
Каратистките од Перт во полуфиналето загубија минимално со 0,5 поени од тимот на Иран.
Ката тимот на "Ронин" воедно на Австралија и го донесоа и вториот медал од турнирите на Премиер лигата.
Нивни следен настап ќе биде за две недели на турнирот во Салцбург.
Преку овие турнири Маријана, Мишела и Кирјана ќе се обидат да обезбедат учество на претсојните Олимписки игри во Токио, каде за прв пат каратето ќе биде застапено како олимписка дисциплина и достојно да ја претставуваат Австралија.

Metropolitan Futsal Club winner of the 2019 Boots for Balkans Cup - Метрополитен футсал клуб победник на Boots for Balkans Cup 2019

Feb 17, 2019 0:03:48

Description:

Ten teams participated in the second futsal tournament organized by Boots for Balkans.
In the final Metropoliten Futsal Club defeated FC- Ohrid.
At the stadium of Lalor Sloga Utd, former famous football names played soccer.
The Boots for Balkans announced that the tournament will be held next year.

-

На вториот по ред турнир во мал фудбал што го организира Boots for Balkans учествуваа 10 екипи.
Во финалето Metropoliten Futsal Club го победи Ohrid Futsal Club.
На стадионот на Лалор Слога играа фудбал и поранешни познати фудбалски имиња.
Од Boots for Balkans најавуваат дека и догодина ќе се одржи турнирот.

VMRO-DPMNE elects Gordana Siljanovska Davkova as candidate for president of Macedonia - ВМРО-ДПМНЕ ја избра Гордана Силјановска Давкова за кандидат за претседател на Македонија

Feb 16, 2019 0:05:54

Description:

VMRO-DPMNE delegates at the party’s convention in Struga elected Gordana Siljanovska Davkova as their presidential candidate. With 408 out of 519 votes, Siljanovska Davkova received enormous support as a candidate for President of the Republic of Macedonia.

-

Делегатите на ВМРО-ДПМНЕ на конгресот на партијата во Струга ја избраа Гордана Силјановска Давкова за свој претседателски кандидат. Со 408 од 519 гласови, Силјановска Давкова доби огромна поддршка како кандидат за претседател на Република Македонија.

Macedonian designer Slavce Tanevski created the new Mercedes CLA - Македонскиот дизајнер Славче Таневски го создаде новиот Мерцедес CLA

Feb 14, 2019 0:12:06

Description:

Slavche Tanevski designed the third car for the world giant Mercedes. After the GLC Coupe and Concept EQA, last month in Las Vegas, the world saw the new Mercedes - CLA.

-

Славче Таневски го дизајнира третиот автомобил за светскиот гигант „Мерцедес“. После GLC Coupe и Concept EQA, минатиот месец во Лас Вегас светот се запозна  и со новиот Мерцедес - CLA. 

Two days of national mourning in Macedonia – 14 dead in tragic bus crush - Дводневна жалост во Македонија – 14 загинаа во автобуска несреќа

Feb 14, 2019 0:03:07

Description:

Bus with 50 passengers overturned on the Skopje-Tetovo highway killing 14 and injuring over 30 people, some in critical condition.

-

Во трагична несреќа во која автобус се преврте на автопатот Скопје-Тетово животот го изгубија 14 лица, повеќе од 30 се повредени, некои во критична состојба.

The Republic of Macedonia has been officially renamed “Republic of North Macedonia". - Република Македонија официјално преименувана во "Република Северна Македонија"

Feb 13, 2019 0:12:14

Description:

The official change of the country’s name was first implemented on Macedonian government website, which will be followed by the replacement of signage at the various border crossings due to take place today.

The flag of  NATO was raised in front of the Macedonian government building in an official ceremony held yesterday to mark Macedonia's signing of the accession protocol to join the military alliance. Calling it a smokescreen organised in a bid to divert the public attention from the renaming process, presidential candidate and university professor, Gordana Siljanovska critised the event.

-

Промената на името на државата беше најпрво имплементирано на владината веб-страница, по што ќе следува промена на таблите на граничните премини, предвидено за денеска, 13 февруари.

Во официјална церемонија со која се одбележа потпишувањето на пристапниот протокол за членство со НАТО, вчера пред зградата на македонската влада беше подигнато знамето на воената алијанса.

Нарекувајќи го "лажирање на реалноста" наменето за пренасочување на вниманието од процесот на преименување, претседателската кандидатка и универзитетска професорка Гордана Силјановска, остро го искритикува настанот.

 

Sixty years FC Sheparton Macedonia - sixty years of history - Шеесет годни ФК Шепартон Македонија - шеесет години историја

Feb 10, 2019 0:05:20

Description:

FC Sheparton celebrated its 60th anniversary with a football tournament featuring Alton Magic Vardar, Preston Macedonia and Lalor Sloga.
Besides football, it was an opportunity to see each other again
with some of the former players and evoke memories of the years of success.
FC Sheparton will continue to be a club that unites the Macedonian community in this region said the management of the club.
The tournament was also visited by some of the Melbourne club fans who were satisfied with the outcome.

-

ФК Шепартон Македонија јубилејот 60-ет години постоење го одбележа со фудбалски турнир на кој учествуваа Алтона Меџик Вардар, Престон Македонија и Лалор Слога.
Покрај фудбалот, тоа беше можност повторно да се видат
дел од поранешните фудбалери и да се евоцираат спомени за годините исполнети со успех.
ФК Шепартон и понатаму ке биде клуб кој ја обединува македонската заедница во овој регион ветуваат од управата на клубот.
Турнирот го посетија и дел од навивачите на клубовите од Мелбурн кои задоволни си заминаа од Шепартон.

Can Australia do natural disaster planning better? - Може ли Австралија подобро да планира природни катастрофи?

Feb 7, 2019 0:05:13

Description:

With an annual cycle of bushfires, cyclones and floods coupled with a prosperous and stable economy, Australia features among the world's top 10 for economic damage caused by natural disasters.

And as large parts of the country battle fires and floods, experts say it's time to start planning better for future extreme weather events, to reduce the loss of lives and property in years to come.

-

Со годишен циклус на пожари, циклони и поплави во комбинација со просперитетна и стабилна економија, Австралија се наоѓа меѓу првите 10 во светот по економска штета предизвикана од природни катастрофи.

И како што голем дел од земјата се бори со пожари и поплави, експертите велат дека е време подобро да се планира за идни екстремни временски настани, за да се намали загубата на животи и имот во годините што доаѓаат.

60 years Shepparton Soccer Club - 60 години фудбалски клуб Шепартон Македонија

Feb 7, 2019 0:08:03

Description:

On the occasion of the great jubilee FC Shepherton is organizing a tournament with the teams of Altona Magic Vardar, Preston Macedonia and Lallor Sloga.
The tournament will also be used to support Shepparton SC Macedonia.
A conversation with Ico Davkovski from Shepparton SC about the tournament and for the jubilee and its successes.

-

По повод големиот јубилеј ФК Шепартон организира турнир на кој ќе учествуват екипите на Алтона Меџик Вардар, Престон Македонија како и првиот тим и тимот за фудбалери над 35 годни на Лалор Слога.
Турнирот воедно ќе се искористи и за подршка на ФК. Шепартон Македонија.
Во аудио записот разговор со Ицо Давковски од управата на ФК. Шепартон кој зборува за турнирот но и за долгогодишното постоење и успесите на клубот, кој во моментов се соочува со финансиски проблеми и потребна му е помош од македонската заедница.

Macedonia signs NATO Accession Protocol - Македонија го потпиша пристапниот протокол со НАТО

Feb 7, 2019 0:11:19

Description:

NATO’s 29 members signed an accession Protocol with Macedonia on Wednesday allowing the country, under its changed name, to become the 30th member of the military alliance.

"Today is a historic day. This Protocol will bring more security and prosperity to the whole region",  NATO Secretary-General Jens Stoltenberg twitted after the ceremony. 

Macedonian President Gjorge Ivanov said that Macedonia, by changing its constitutional name, had paid a 'heavy cost' in becoming a NATO member.

 

 

 

-

29 те членки на НАТО го потпишаа пристапниот протокол, со кој Македонија под нејзиното променето име, ќе стане 30та членка на воената алијансата.

 "Ова е историски ден. Протоколот ќе донесе стабилност и просперитет во целиот регион" - напиша на Твитер по церемонијата, генералниот секретар на алијансата, Јенс Столтенберг.

Македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов, изјави дека за протоколот е платена висока цена, а тоа е менување на уставното име на Република Македонија

 

 

 

 

Government cancels debts of people deceived by unscrupulous private colleges - Владата ги откажува долговите на луѓето измамени од бескрупулозните приватни колеџи

Feb 4, 2019 0:06:10

Description:

The federal government is cancelling  the debts of people deceived by unscrupulous private education colleges.

Most received no qualifications but were still expected to pay back loans which many didn't even know they had.

-

Федералната влада ги откажува долговите на луѓето измамени од не-скрупулозните приватни колеџи за образование.
Повеќето не добиле никакви квалификации, но сè уште се очекувало да ги вратат заемите за кои многумина дури и не знаeле дека ги имаaт.

Сиднам парк победи на македонскиот фудбалски куп за Викторија

Feb 3, 2019 0:05:58

Description:

ФК Сиднам парк во финалето ја совлада Престон Македонија.
Шампионските пехари во женска конкренција и за фудбалери до 20 години ги освои Престон Македонија.

 

Syriza MP Nikos Filis: ‘Macedonia is not one and Greek’ - Грчки пратеник на Сириза: "Македонија не е една и грчка"

Jan 30, 2019 0:02:51

Description:

 'There are several Macedonias. The other Macedonia is defined with the Bucharest  treaty which bears our, Greek signature. When we hear the chant “Macedonia is one and it is Greek” it is seen as irredentism, as disrespect  for the international treaties by our country.'

'Maybe it doesn’t sound too good but it is the truth. Greek Macedonia is Greek, and let me clarify, it was made Greek, because until 1912/1913 and 1921/1922, when the refugees came, there was no Greek majority in Macedonia – only in some regions in the south.'

 

 

-


 "Може и да не звучи добро, но тоа е вистината. Грчката Македонија е грчка и да сум појасен, стана грчка. Затоа што по население Македонија до 1912/1913 и 1921/1922 кога дојдоа бегалците од Мала Азија немаше грчко мнозинство, само одредени зони на југот. Значи, стана грчка со размена на население преку тешките настани кои ги преживеавме и ние, но и други народи во регионот"

 

NSW leaders maintain anti-pill testing stance - Лидерите на Нов Јужен Велс стојат на ставот против тестирање на пилули

Jan 30, 2019 0:03:46

Description:

Following multiple drug related hospitalizations at festivals in NSW and Victoria this weekend, state leaders are still maintaining their stance on pill  testing. The New South Wales Government says young people may think testing gives them 'a green light' to take drugs.

-

По повеќе случаи на хоспитализација поврзани со дрога на музичките фестивали во Нов Јужен Велс и Викторија минатиот викенд, државните лидери се уште не попуштаат во својот став за тестирање на пилули.
Владата на Нов Јужен Велс вели дека младите можеби ќе мислат дека тестирањето им дава "зелено светло" за земање дрога.

How viewing Earth from space can better predict droughts and fires - Гледањето на Земјата од вселената за да се предвидат сушите и пожарите

Jan 30, 2019 0:04:10

Description:

Drought and bushfire risk could soon be predicted months in advance, thanks to emerging research using satellite technologies. Scientists have been measuring groundwater and soil moisture using data from satellites orbiting the Earth.

-

Ризикот од суша и шумски пожари наскоро би можелo да се предвиди неколку месеци однапред, благодарение на новите истражувања користејќи сателитски технологии.
Научниците мереа подземна вода и влага во почвата користејќи податоци од сателити кои орбитираат околу Земјата.
Тоа би можело да им даде на Австралиските метеоролози нова алатка за ублажување на некои од ефектите од климатските промени.

Do international uni students need stronger English language skills? - Дали меѓународните студенти на универзитет имаат потреба од посилни вештини за англиски јазик?

Jan 30, 2019 0:08:54

Description:

International students looking to study at Australian universities may face higher English language entry requirements after a push from Victorian Premier Daniel Andrews.

He's urging the federal government to lift entry standards for people trying to obtain a student visa, with concerns that many are given places to study but have little likelihood of graduating because of their limited English.

 

-

Mеѓународните студенти кои сакаат да студираат на австралиските универзитети може да се соочат со барања за повисок стандард на англиски јазик по притисокот од страна на викторискиот премиер Даниел Ендруз.
Тој ја повикува федералната влада да ги зголеми стандардите за влез за луѓето кои се обидуваат да добијат студентска виза.
Премиерот Ендруз вели загрижува фактот што на многумина им се дадени места за студирање, но имаат мала веројатност за дипломирање поради нивното ограниченo владеење на англискиот јазик.


 

Preston Macedonia hosts the Macedonian Football Cup for Victoria 2019 - Престон Македонија домаќин на македонскиот фудбалски куп за Викторија 2019

Jan 29, 2019 0:03:11

Description:

The Macedonian Football Cup for Victoria will be held on 2nd and 3rd February and the host and organiser is FC Preston Lions Macedonia.

All clubs from the Macedonian community in Victoria announced their participation.

The club's president Zlate Gruevski said to SBS Radio they were ready for another successful tournament.

-

Македонскиот фудбалски куп за Викторија ќе се одржи на 2 и 3 Фебруари а домаќин и организатор е ФК Престон Македонија.
На фудбалските терени е најавено да се појават сите клубови од македонската заедница во Викторија. Покрај првите тимови, ќе има натпревари во женска конкуренција и за фудбалери над 35 години.
Во разговор за СБС Радио, претседателот на клубот Злате Груевски истакна дека се подготвени за уште еден успешен турнир.

Рокдејл Илинден победник на Македонскиот фудбалски куп 2019

Jan 28, 2019 0:02:11

Description:

Двоен успех на Рокдејл Илинден на годинашниов Македонски фудбалски куп. Победија во финалните натпревари на првите тимови но и за фудбалери до 20 -ет години.
Во женска конкуренција победник е екипата на Бенкстаун сити додека за фудбалери над 35 години на пехарот му се радуваа ветераните на Јагуна лајонс.

Alexis Tsipras: ‘We did not allow the Macedonian language because the Macedonian language is not ours to give away’ - Алексис Ципрас „Не сме дозволиле македонски јазик, бидејќи македонскио

Jan 28, 2019 0:03:24

Description:

‘Neither the Macedonian nationality is ours to give. And the very use of the word "allow" indicates the illusion of greatness that stems from your nationalism. People living in Northern Greece are Greeks’, Tsipras said in the Parliament  addressing the questions from Kyriakos  Mitsotakis and added that the accusations of the Greek opposition leader are the same as those from the Macedonian opposition party VMRO-DPMNE  to Zaev.

 

 

-

 

“Ниту пак македонската националност е наша за да ја даваме. И самото користење на зборот „дозволуваме“, укажува на илузијата на величина што произлегува од вашиот национализам. Луѓето кои  живеат во Северна Грција се Грци, рече Ципрас во обраќањето до Мицотакис и додаде дека обвинувањата на грчкиот лидер на опозицијата се исти како на македонската опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ врз Заев.

 

 

 

Australians mark Australia Day - Австралијците го одбележуваат Денот на Австралија

Jan 28, 2019 0:03:04

Description:

Australians have marked the country's national day in many different ways.

For some, it was a day of joy.

For others, it's been a day of controversy and reflection.

 

-

Австралијците го одбележаа националниот ден на земјата на многу различни начини.
За некои, тоа беше ден на радост.
За други, тоа беше ден на контроверзност и размислување.

 

Denmark holds its first 'handshake' citizenship ceremony - Данска ја одржа својата прва церемонија за државјанство со "ракување"

Jan 28, 2019 0:03:57

Description:

Denmark now requires anyone who takes Danish citizenship to shake hands at the naturalisation ceremony.

A law passed on December 20th which rights advocates claim is aimed at people who refuse on religious grounds to touch members of the opposite sex.

-

Данска сега бара секој кој зема Данско државјанство да се ракува на церемонијата за натурализација.
Законот беше донесен на 20-ти декември, а поборниците за права тврдат дека законот е наменет за луѓето кои на религиозна основа, одбиваат да се допрат до членови од  спротивниот пол.

More protests in Greece as The Parliament delays vote on ‘North Macedonia’ - Нови протести во Грција откако парламентот го одложи гласање за "Северна Македонија"

Jan 25, 2019 0:01:16

Description:

 Thousands of people  rallied in main cities in Greece while legislators debated the Prespa agreement that renames its neighbour into a Republic of North Macedonia,  ending  more than two decades dispute between the two countries.
Greek Efemerida published video of protesters burning Macedonian flag in Athens in front of the Parliament.
The ‘Macedonia deal’ reached in June last year, brought  political unrest in both countries.
The vote in the Greek Parliament was delayed till Friday amid heated debates previous day.

-

Илјадници луѓе протестираа во неколку поголеми градови во Грција, додека законодавците разговараа за Преспанскиот договор кој го преименува нивниот  сосед во Република Северна Македонија, завршувајќи  го спорот помеѓу двете земји што трае повеќе од две децении. 
Грчкиот весник Ефемерида објави видео снимка на демонстранти како го палат македонското знаме пред парламентот во Атина.
Преспанскиот договор  постигнат во јуни минатата година доведе до политички немири во двете земји.
Гласањето во грчкиот Парламент беше одложено до петок поради жестоките дебати во текот на претходниот ден.

Kids hooked on MADMIA's mismatched socks - Децата вљубени во шарените чорапи на МADMIA

Jan 24, 2019 0:11:45

Description:

Relatively new migrant to Australia from Macedonia, Tanja Filipovska, who originally came to complete a Masters Degree in Sydney, is now the founder of a successful children's socks business - MADMIA.

Ms Filipovska's creative and colourful designs, which she accessorises using ears, wings, laces and more, are selling in over 120 stores throughout Australia, as well as in the UK, US, Singapore and Sweden .

Tanya Filipovska's business secret is combining a good product with extensive market research, good marketing strategy, engagement with clients thru social media, as well as, 'hard work'. Tanya says, in 5 years she has managed to get the business up and running and regularly checks in with her customers about 'what they want' and 'what they think' about a particular range.

Keeping her customers interested in the product is what motivates Tanya to come up with new designs each month, an aspect she researched well before starting her MADMIA.

Whilst Ms Filipovska says she discovered a gap in what was available to her demographic, she admits to also solving the problem of the 'mismatched pair' of socks for parents.

MADMIA pairs deliberately 'don't match' and that makes things a lot easier, says Tanya, who regularly engages with her thousands of followers at given venues.

 

 

-

Креативните и шарени дизајни на г-ѓа Филиповска, кои таа ги краси со уши, крилја, реси и многу повеќе, се продаваат во повеќе од 120 продавници низ Австралија, како и во Велика Британија, САД, Сингапур и Шведска.

Деловната тајна на Тања Филиповска е комбинација на добар производ со екстензивно истражување на пазарот, добра маркетинг стратегија, ангажирање со клиентите преку социјалните медиуми, како и "напорна работа". Тања вели дека, за 5 години успеала да го започне својот бизнис и редовно проверува со своите клиенти за тоа, "што сакаат" и "што мислат" за одреден дизајн.

Одржувањето на интересот во производот на нејзините клиенти е она што ја мотивира Тања да излезе со нови дизајни секој месец, аспект што таа го испитала добро пред да ја започне МАDMIA.

Парот чорапи од MADMIA намерно "не се идентични"  што ги прави работите многу полесни, вели Тања, која редовно се дружи со нејзините илјадници следбеници на дадени места.

 

 

Calls to reform police complaints system in Victoria - Повик за реформи во системот за жалби на полицијата во Викторија

Jan 24, 2019 0:08:04

Description:

A damning report into allegations of police brutality in Victoria has sparked calls to reform how police misconduct is investigated in the state.

The joint ABC and Age report unveiled claims of police misconduct in recent years, prompting one alleged victim's family to call for an overhaul of the police complaints system.

-

Осудувачки извештај во наводите за полициска бруталност во Викторија предизвика повик за реформи во тоа, како се испитуваat прекршоците од страна на полицијата во државата.

Заедничкиот извештај на ABC и весникот The Age, ги објави тврдењата за полициски прекршоци во последниве години, поради што едно наводно семејство на жртва побарало промена на системот за жалби на полицијата.

Greek parliament to vote on Prespa Agreement this Thursday - Грчкиот парламент ќе гласа за Преспанскиот Договор овој четврток

Jan 22, 2019 0:01:56

Description:

The international community expects the ratification of the Prespa Agreement by the Greek parliament. The UN's special mediator in the long-standing negotiations between Macedonia and Greece, Matthew Nimetz, hopes that Greece, like Macedonia, will fulfill its share of obligations. - Меѓународната заедница очекува ратификацијата на Догворот во атинскиот парламент да помине без проблем. Специјалниот посредник на ОН во долгогодишните преговори меѓу Македонија и Грција, Метју Нимиц, се надева дека Грција, како и Македонија, ќе го исполни својот дел од обврските.

New data reveals nearly one fifth of male drownings in Australia involved alcohol - Нови податоци откриваат дека скоро една петтина од машките давеници во Австралија биле под в

Jan 21, 2019 0:06:23

Description:

Drowning prevention groups are calling on Australian men not to mix alcohol with water activities during the Australia Day long weekend as new data reveals almost 2,800 adult men drowned over the last 15 years.

Eighteen percent of those  deaths involved alcohol.

 

-

Групите за превенција на давење ги повикуваат австралиските мажи да не консумираат алкохол со активности покрај вода за време на долгиот викенд во Австралија, бидејќи нови податоци откриваат дека речиси 2,800 возрасни луѓе се удавија во текот на последните 15 години.
Осумнаесет проценти од тие смртни случаи биле под влијание на алкохол.

 

Plant-based diet and less red meat could make you healthy and save the planet - Растителна исхрана и помалку црвено месо може да ве направат здрава и да ја зачувате планетата

Jan 21, 2019 0:08:38

Description:

Australian nutritionists and dietitians are urging people to switch to a Mediterranean or an Indian-styled diet which is more plant-based.

The call comes as international scientists set new guidelines for people to reduce the consumption of red meat by 50 percent and eat double the amount of fruits and vegetables to fight global warming and lead a healthy lifestyle.

-

Австралиските нутриционисти и диететичари ги повикуваат луѓето да се префрлат на медитеранска или диета со индијски стил, која е повеќе базирана на растенија.
Повикот доаѓа откако меѓународните научници поставија нови насоки за луѓето да ја намалат потрошувачката на црвеноto месо за 50 отсто, и да јадат двојно повеќе овошје и зеленчук за борба против глобалното затоплување и да водат здрав начин на живeeње.

Could a less inactive lifestyle help beat osteoporosis? - Може ли помалку неактивен начин на живот да помогне да се победи остеопорозата?

Jan 21, 2019 0:05:25

Description:

Modern lifestyles are increasingl