SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS,
SBS Filipino - SBS Filipino

Description

Categories

News & Politics

Episodes

ATO Tax Talk April 2019: Why Superannuation is important for your future - ATO Tax Talk April 2019: Bakit mahalaga ang Superannuation

May 16, 2019 0:01:55

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

US-China trade war escalates - Away kalakalan ng US at Tsina umiinit

May 15, 2019 0:05:02

Description:

China has announced that it will impose an additional $60 billion US dollars on a range of US goods, striking back in its trade war with the United States.

-

Inanunsyo ng Tsina na magpapataw sila ng karagdagang $60 bilyon Amerikanong dolyar sa mga produktong mula Amerika bilang ganti sa umiinit na away kalakalan laban sa Amerika.

Protesters accuse Uber Eats of being a wage cheat - Mga taga-protesta inakusahan ang Uber Eats ng pandaraya sa sahod

May 15, 2019 0:05:21

Description:

Uber food delivery riders and drivers say they're owed millions of dollars in unpaid wages and other entitlements. They've held a protest at the company's Australian headquarters demanding it pay what they say it owes.

-

Sinabi ng mga Uber food delivery riders at drivers na may milyon-milyong dolyar na utang ang kompanya sa kanila dahil sa mga di nabayarang sweldo at karapatan. Nagdaos sila ng protesta habang nagde-demanda ng bayad na sinabi nila, ay utang sa kanila.

Vaccination urged as flu outbreak kills 17 in South Australia - Pagpapabakuna hinikayat dahil sa pagdami ng kaso ng flu sa South Australia

May 15, 2019 0:12:50

Description:

The number of influenza cases in South Australia has risen to 17 for this year, 13 of which are residents of aged care homes.

-

Umabot na sa labing pito ang mga naging biktima ng influenza sa South Australia sa taong ito, labing tatlo dito ay mga residente sa mga aged care home.

Wages growth in Australia remains stagnant - Sweldo sa Australya nanatiling mababa

May 15, 2019 0:05:03

Description:

Wages growth in Australia remains stagnant with the latest figures showing workers receive an annual pay increase averaging 2-point-3 per cent.

 

-

Nanatiling walang pag-unlad ang sweldo sa Australya ayon sa pinakabagong numerong lumabas kung saan ang mga manggagawa ay nakatanggap lamang ng dalawa punto tatlong porsyentong pagtaas sa kanilang mga sweldo.

Faulty voting machines, long lines still major concerns - Latest Philippine Election Update

May 15, 2019 0:15:43

Description:

The latest Philippine election update highlights the faulty vote counting machines and voters registration verification machines and poor signal as the main reasons for the delay in transmitting election results.

-

Itinampok sa pinakahuling ulat ukol sa halalan sa Pilipinas ang hindi gumaganang mga vote counting machine at mga voters registration verification machine at mahinang signal bilang mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ng pagpapadala ng mga resulta ng halalan. 

How to vote in Australian elections - Paano bumoto sa 2019 pambansang halalan sa Australya

May 14, 2019 0:08:39

Description:

Australians go to the polls to vote in the federal election on Saturday, 18 May 2019.  Voting is compulsory for all eligible citizens over 18, and voters must be enrolled with the Australian Electoral Commission.   Once registered, they must vote to avoid penalties.

-

Ang mga Australyano ay tutungo sa mga presinto ng halalan upang bumoto sa Sabado, ika 18 ng Mayo 2019.  Ang pagboto ay sapilitan at lahat ng mga mamamayang maaring bumoto at may edad na 18 taon pataas, ay kailangang magpalista sa Australian Electoral Commission.  Kapag nakapagpa-rehistro na, kailangang bumoto upang hindi mamultahan.

Duterte allies hold top spots in Philippine Senate vote - Pansamantalang resulta ng halalan sa Pilipinas 2019

May 14, 2019 0:41:23

Description:

The partial and unofficial tally of mid-term elections shows President Rodrigo Duterte allies taking lead in the Senate vote. 

-

Nagdaos ng pambansang halalan ang Pilipinas noong Lunes, ika 13 ng Mayo 2019.  Isina-himpapawid ang mga pansamantalang resulta ng halalan mula sa Mindanao, Visayas at Metro Manila, ng tatlo sa mga tagapag-balita ng programang SBS Filipino.

Senator says 'urgency needed' to stop Filipino migrant family from being deported

May 14, 2019 0:08:26

Description:

Greens Senator Jordon Steele-John has called for clarity from the major parties in regard to the plight of a Filipino family who is at risk of being deported.

How to survive automation? - Paano maging makabuluhan sa kabila ng automasyon?

May 14, 2019 0:07:46

Description:

In a world that is increasingly wired to technology, how can we future proof our skills to stay relevant?

-

Sa isang mundo na lalong gumagamit ng teknolohiya, paano natin mapapatunayan ang ating kakayahan upang manatiling makabuluhan?

Polls open for Philippines' mid-term elections

May 13, 2019 0:20:00

Description:

The mid-term Senatorial and local elections in the Philippines are generally peaceful but there are many reported cases of vote-buying. 

Election 2019: Day 31 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-31 araw na kampanya

May 12, 2019 0:04:57

Description:

Prime Minister Scott Morrison launched the Liberal Party's federal election campaign in Melbourne on Sunday.

-

Inilunsad ng Punong Ministro Scott Morrison ang kampanya  sa pampederal na halalan ng Partido Liberal sa Melbourne kahapon.

Born to be a nurse: "My mother is my inspiration" - Born to be a nurse: Ang nanay ko ang aking inspirasyon

May 12, 2019 0:11:49

Description:

We all have a variety of reasons for choosing what profession we are pursuing, for Russel Guerra who has been in the nursing industry for 12 years now, he is "born to be a nurse".

-

Lahat tayo ay may iba't ibang mga kadahilanan sa pagpili kung anong propesyon ang ating tatahakin, para kay Russel Guerra na 12 taon na sa industriya ng nursing, siya ay ipinanganak na maging isang nars.

#NursesDay: Juggling work as a nurse and time for family - #NursesDay: Pinagsasabay ang trabaho bilang nars at oras para sa pamilya

May 12, 2019 0:16:55

Description:

Like every other nurse, Filipino nurse Judith Gazik does her best to really give the best possible care she can give her patients. But it can be challenging as well for any one working as a nurse and tending to one's own family.

-

Tulad ng bawat iba pang mga nars, ang Pilipinang nars na si Judith Gazik ay ginagawa ang kanyang makakaya upang maibigay ang pinakamahusay na posibleng pangangalaga na maaari niyang ibigay sa kanyang mga pasyente. Ngunit maaaring maging mahirap din para sa sinumang nagtatrabaho bilang nars at tumitingin sa kanyang sariling pamilya.

Federal Election 2019: Youth speaks - Federal Election 2019: Boses ng kabataan

May 11, 2019 0:03:09

Description:

Young Filipino-Australians speak up about their concerns and opinions about the current Australian government system and the upcoming election.

-

Tinanong namin ang ilang kabataan kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa darating na halalan. 

All set for May 13 mid-term elections - Handa na para sa halalan sa ika 13 ng Mayo

May 10, 2019 0:04:26

Description:

 

Preparations for the coming May 13 mid-term elections have are in full swing as the final testing for Vote Counting Machines have been completed.  

-

Ilang araw bago ang araw ng botohan sa Pilipinas sa Lunes, ika labing tatlo ng Mayo, 2019, puspusan na ang paghahanda para rito

 Isinagawa ang final sealing, testing ng mga vote counting machines o vcm na gagamitin sa midterm-elections.

Filipina joins a team of 5 volunteers in a sabbatical to Italy - Pinay napili bilang isa 5 volunteers sa isang sabbatical sa Italy

May 10, 2019 0:08:14

Description:

Having just completed her university degree and quit her full-time job, Anne was thinking of where to go and what to do next. Her mother sent her a link to an opportunity of a lifetime - an Italian Sabbatical. Traveling to Italy has always been her dream. Anne Tachado was chosen among 280,000 hopefuls to spend three months in Grottole, Italy and experience life with the locals.  

-

Bagong graduate sa unibersidad, nagbitiw mula sa kanyang full-time na trabaho, pinag iisipan niya susunod niyang hakbang. ipinadala sa kanya ng knayang ina ang link sa bibihirang oportunidad - isang  Italian Sabbatical. Bata pa almang ay pinangarap na niyang makapag-lakbay sa Italy.  Napili si Anne Tachado sa may  280,000 aplikante na maglagi ng tatlong buwan sa Grottole, Italy at maranasan kung paano mabuhay sa maliit na bayan kapiling ang mga lokal na residente.

Election 2019: Day 28 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-28 araw ng kampanya

May 9, 2019 0:05:49

Description:

On the campaign trail, Labor is keeping its focus on health spending while the federal government says it won't rule out sending refugees in offshore detention centres to New Zealand.

Both major parties are also now increasingly under pressure to outline the cost of their promises ahead of the federal election.

-

Sa kampanyahan, pinapanatili ng Labor ang pansin nito sa paggastos sa kalusugan habang sinabi ng pamahalaang pederal na hindi nito isinasantabi ang pagpapadala ng mga repugi na nasa mga sentro ng detensyon sa labas ng Australya patungo ng New Zealand.


Ang parehong pangunahing partido ay lalong sumailalim ngayon sa presyur upang balangkasjn ang halaga ng kanilang mga pangako bago ang pederal na halalan.

Labor and the Liberals focus on economy and jobs - Labor at Liberals nag-pokus sa ekonomiya at trabaho

May 9, 2019 0:05:47

Description:

Labor and the Liberals have focused on the economy with the Liberals crticising Labor's management of jobs and the economy.

 

 

-

Nagpokus sa ekonomiya ang Labor at Liberal kung saan ay pinuna ng Liberal ang pamamahala ng Labor sa mga trabaho at ekonomiya.

 

TAC'TICS app: Breaking the stigma on Tourette Syndrome - TAC'TICS app: Layunin alisin ang stigma sa Tourette Syndrome

May 9, 2019 0:07:30

Description:

On it's 30th year the Tourette Syndrome Awarteness Week (6-12 May) launched an interactive app called TAC'TICS that actively encourages education during school team activities, community or business activities. There is no cure for Tourette Syndrome. Understanding and breaking the stigma are important in helping people living with Tourette achieve a normal life.   

Tourette Syndrome Association of Australia's Robyn Latimer tells us  more.

-

Sa pagdiriwang ng ika 30 taon ng  Tourette Syndrome Awarteness Week (6-12 Mayo) inilunsad ang interactive app na TAC'TICS   isang app hinihikayat ang mga tao na maunawaan ang kondisyon na tourette sa pamamagitan ng gruop activities. Maari itong gamitin ng mga paaralan, organisayon pang komunidad at negosyo na may gabay ng dalubahsa.  Walang lunas sa kondisyon na  Tourette Syndrome. Ang pag unawa at alis sa stigma kakabit nito ay mahalaga upang matulungan ang mga  nabubuhay ng may Tourette na mamuhay ng normal.    

Narito ang panayam kay  Robyn Latimer ng Tourette Syndrome Association of Australia

Morrison, Shorten go head-to-head in final televised debate - Morrison, Shorten nagharap sa pinal na televised debate

May 8, 2019 0:05:23

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten have gone head-to-head in the final televised debate before the May 18 federal election.

 

 

-

Nagharap si Punong ministro Scott Morrison at lider ng oposisyon Bill Shorten sa pinal na televised debate bago ang pederal na eleksyon sa ika-labing walo ng Mayo.

WA high school education shake-up gives students another pathway - Pagbabago sa High school education ng WA magbibigay sa mga estudyante ng isa pang opsyon

May 8, 2019 0:08:59

Description:

High school education in WA is set for a major overhaul which will significantly change the options available to students entering Year 11 from next year wherein a new pathway to achieving high school graduation is to be created from 2020, giving students three options instead of the existing two.

-

Dadaan sa maingat na pagsusuri ang High school education ng WA na magbabago sa mga opsyon ng mga estudyanteng papasok sa Year 11. bukod sa ATAR at VET, may isa pang opsyon na tinatawag na general pathway.

Security is beefed up during Ramadan season - Mahigpit na seguridad sa panahon ng Ramadan sa Australya

May 8, 2019 0:08:25

Description:

This year's Ramadan comes just months after the deadly Christchurch mosque attacks that led many mosques around Australia ramping up security.

-

Ang Ramadan ngayong taon ay kasalukuyang nagaganap pagkatapos lamang ng atake ng mosque sa Christchurch na nagdulot ng mahigpit na seguridad sa mga mosque sa buong Australya.

Australian Greens fight for seat in parliament - Australian Greens lalaban ng husto upang makapwesto sa parlyamento

May 8, 2019 0:07:43

Description:

Although it is still unclear whether they will acquire a seat in the lower council of New South Wales or even in the Western Sydney where they have many supporters, the Australian Greens says they will not back down and will continue to fight for a seat in parliament.

-

Maaaring malabo sila makakuha ng puwesto sa mababang kapulungan sa New South Wales, kahit pa man sa kanlurang Sydney ng maraming taga-suporta, subalit ang Partido Greens ay hindi lamang basta-basta magpapabaya at lalaban sila nang husto upang marinig ang boses sa parlyamento.

Australia Street: Health care - Australia Street: Health care

May 8, 2019 0:09:56

Description:

The major parties have promised huge funding boosts to health care ahead of the federal election, but have they addressed the issues important to Australians?

 SBS News has asked voters in the Seat of Banks what they would like Australia's future government to focus on.

 

-


Nangako ang mga pangunahing partido ng malalaking pondo sa kalusugan bago ang pederal na eleksyon, ngunit natugunan ba nila ang mga isyu na mahalaga sa mga Australyano?

Tinanong ng SBS News ang mga botante sa Banks kung ano ang nais nilang pagtuunan ng pansin ng susunod na gobyerno ng Australya.

SBS Election Exchange draws federal political campaigners - SBS Election Exchange dinaluhan ng mga kandidato para sa ika 18 ng Mayo

May 8, 2019 0:05:09

Description:

More than a dozen political candidates contesting this month's federal election have campaigned at a community forum in one of Australia's most diverse electorates.

 

The SBS Election Exchange aims to break down political issues for multicultural communities, ahead of the May 18 vote

-


Mahigit na labing-isang dosenang kandidatong pulitikal na kalahok sa pampederl na halalan nagyong buwan ang nangampanya sa isang community forum sa isa sa pinaka-diverse na electorate ng bansa

Hangad ng SBS Election Exchange na suriin ang mga pampulitikal na isyu parasa mga multikultural na komunidad, bago maganap ang halalan sa ika-18 ng Mayo

Coalition promises to elimate mobile phone blackspots while Labor promises funding for public hopsitals - Mobile phone coverage sa mga blackspot ipinangako ng Koalisyon habang ang Labor ay magbibigay ng karagdagang pondo sa mga pampublikong pagamutan

May 8, 2019 0:06:18

Description:

Prime Minister Scott Morrison has been the victim of an attempted "egging"* by a protester at a Country Women's Association function, in Albury in NSW.

 

The incident occurred as both leaders moved their campaigns today from the major cities to regional towns.

 

-

Si Punong Ministro Scott Morrison ay naging biktima ng pagtangkang "pambabato ng itlog" ng isang protestador sa isang kaganapan ng Country Women's Association function, sa Albury sa NSW.

Naganap ang insidente habang ang dalawang lider ay dinala ang kanilang kampanya kahapon mula sa malalaking siyudad sa mga pang-rehional na bayan.

Mindanao mourns the death of two political leaders - Mindanao nagdadalamhati sa pagpanaw ng dalawang lider sa politika

May 8, 2019 0:08:41

Description:

Residents of Davao City and Cagayan de Oro are in mourning,  former House Speaker Prospero Nograles died on Saturday, 4 May  at the age of 71 while former Cagayan de Oro mayor Vicente Emano passed away on Tuesday, May 7 . He was a candidate for vice mayor for the May 13 elections.

-

Nagdadalamhati ang mga taga Davao City at Cagayan de Oro sa pagpanaw ng dating  House Speaker Prospero Nograles na sumakabilangn buhay noong Sabado ika- 4 ng Mayo  sa edad na 71 taong gulang habang sumakabilang buhay ang dating Mayor ng Cagayan de Oro  Vicente Emano noong Martes, ika 7 ng Mayo.  Ang yumaong Emano ay kandidato para vice myor sa darating na Halalan sa  ika-13  ng Mayo.

Role of teachers during the Philippine elections - Tungkulin ng mga guro sa panahon ng halalan

May 7, 2019 0:07:24

Description:

Commission on Elections (COMELEC) sets out the guidelines for public school teachers in preparation for the May 13 election. 

-

Mahigpit na pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga guro kaugnay sa mga alituntunin at tungkulin na gagampanan nila sa halalan sa ika-13 ng Mayo. 

Breaking the stigma is the only cure for Tourette Syndrome - Pagtapos sa stigma ng Tourette syndrome, nag-iisang lunas

May 7, 2019 0:05:21

Description:

New research reveals that just 15% of parents have taught their children about Tourette Syndrome and two-thirds of Australians believe more needs to be done to educate children in schools about the condition.

-

Lumabas sa isang bagong pananaliksik na 15% ng mga magulang ay tinuruan ang kanilang mga anak tungkol sa Tourette syndrome at dalawa’t kalahati ng mga Australyano ang naniniwala na marami pa ang dapat gawin upang turuan ang mga bata sa paaralan tungkol sa kondisyon.

War zones excepted, children are getting stronger - Maliban sa mga lugar na may digmaan, mga bata mas lumalakas

May 6, 2019 0:10:48

Description:

Despite some stark exceptions, Children and adolescents worldwide are more likely to reach their 20th birthday than ever before.

-

Sa kabila ng ilang eksepsyon, ang mga bata at tinedyer sa buong mundo ay inaasahang maaabot ang ika-dalawampung kaarawan nito, kumpara sa mga nakaraang taon.

Milestone reached in restoring reef - Tagumpay naabot sa muling pagbuhay ng reef

May 6, 2019 0:05:25

Description:

A massive reef restoration project in Southern Australia has reached a new milestone.

-

Isang malakihang 'reef restoration' o 'bahurang restorasyon' na proyekto sa Southern Australia ang nakatamo ng panibagong milyahe.

Young entrepreneurs make the world a better place - Mga batang entrepreneur mas pinabubuti ang mundo

May 6, 2019 0:04:56

Description:

A growing number of young entrepreneurs are establishing so-called profit-for-purpose enterprises, with a proportion of profits channeled into programs that benefit communities, causes or the environment.

-

Dumarami ang bilang ng mga kabataang entrepreneur na nagtatag ng tinatawag na profit-for-purpose enterprises, na ang  ilan ay inilalagay ang  kanilang kita sa mga programa na nakakabepisyo sa mga komunidad, kapakanan at kapaligiran.

 

Margaux looks forward to supporting France - Margaux inaabangan ang pag-suporta sa Pransya

May 6, 2019 0:06:31

Description:

France will host this year's FIFA  Women's World Cup and it won't lack support in Australia.

 

-

Ang Pransya ang magiging punong-abala ngayong taon para sa FIFA Women's World Cup, at ito ay hindi makukulangan ng suporta mula Australya.

 

 

Labor launches its campaign in Brisbane with a massive reunion - Labor naglunsad ng kampanya sa Brisbane

May 5, 2019 0:09:26

Description:

In a show of support for Opposition Leader Bill Shorten, former Prime Ministers Kevin Rudd and Julia Gillard reunite for Labor’s election campaign held in Brisbane.

-

Magkasamang dumalo ang mga dating Punong Ministro na si Kevin Rudd at Julia Gillard sa paglulunsad ng kampanya ng partidong Labor, bilang pagsuporta sa Lider ng Oposisyon na si Bill Shorten. 

For the love of cakes: Reinventing traditional Pinoy desserts - Para sa pag-ibig sa keyk: Pagbabago ng mga tradisyonal na Pinoy na panghimagas

May 5, 2019 0:25:03

Description:

You got sweet tooth and you are wondering how you can use that to earn extra income? Reinvention is the key says two experienced Filipino chefs.

-

Ika'y mahilig sa matamis at nag-iisip kung paano ito magagamit upang magkaroon ng dagdag na kita? Ang pag-imbento o pagbabago ay siyang susi ayon sa dalawang may karanasan na mga Pilipinong chef.

Calls to end dog handler discrimination - Panawagan upang tapusin ang diskriminasyon sa mga taong may kaagapay na aso

May 5, 2019 0:09:33

Description:

Dogs are leading the way as the animal of choice when it comes to helping people with vision, mental, or physical impairments, due to the fact that they are easily trained.

-

Nangunguna ang mga aso bilang piling hayop pagdating sa pagtulong sa mga tao na may kapansanan sa paningin, sa isip o sa pisikal, dahil sa katunayan na ang mga ito ay madaling sanayin.

Moving in faith, a part of Filipino migrants' journey - Pagsulong na may pananampalataya, bahagi ng paglalakbay ng mga Pilipinong migrante

May 4, 2019 0:11:55

Description:

Philippines is one of the largest Catholic nations in the world. In recent time, more than 86 per cent of the country’s population is Roman Catholic. If Christian faith is a thread that comprises the cultural fabric of what it is to be a Filipino, how does it impact their lives moving into a foreign land?

-

Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking Katolikong bansa sa mundo. Sa kasalukuyang panahon, higit walumpu’t anim na porsiyento ng populasyon ng bansa ay Katoliko. Kung ang kristiyanong paniniwala ay sinulid na bumubuo sa kultural na tela ng pagiging isang Pilipino, paano nito naaapektuhan ang kanilang buhay sa paglipat sa banyagang lupain?

Election 2019: Day 22 Campaign Wrap - Election 2019: Ika-22 araw ng kampanya

May 4, 2019 0:05:02

Description:

On the campaign trail yesterday, the major parties talked up environmental issues and more support for the National Disability Insurance Scheme

-

Sa kampanya kahapon, tinalakay ng mga malalaking partido ang isyu sa kapaligiran at mas maraming suporta sa  National Disability Insurance Scheme.

Australian Ceramics Triennale hosts Tambays in Tasmania

May 4, 2019 0:12:37

Description:

Three Filipino multi-media artists  have become  cultural Tambay  in this year’s Australian Ceramic Triennale.

Mabuhay Nights, a unique dining experience featuring coconut - Lutuing Pinoy tampok sa Mabuhay Nights

May 3, 2019 0:07:52

Description:

The Filipino Food Movement Australia's inaugural  pop-up series will highlight the magical taste of coconut. Head chef, Andrei Balingit and up-and-coming Filipina chef Dhanae Dizon will create a unique dining experience and lead diners to one of a kind culinary journey through the Southern region of the Philippines. They will use seasonal, local Australian produce paired with the humble coconut.

Sydney-based Filipino Food Movement Australia's Bambi Manlulo tells us more.

 

-

Sa kauna-unahang pop-up dinner series ng Filipino Food Movement Australia, matitikman ang iba't-ibang putahe na may katangi-tanging sangkap-niyog. Ibabahagi ng Head chef na si Andrei Balingit at Pinay chef na si Dhanae Dizon ang katangi-tanging lutuin mula Katimugan Rehiyon ng Pilipinas gamit ang mga sangkap mula Australya at kanilang ihahain ang lutuing Pinoy na may 'kurot' ng lasa ng niyog.

Narito ang panayam kay Bambi Manlulo ng  Filipino Food Movement Australia sa Sydney.

 

Philippine-made Hybrid Electric Train makes travel faster and environmentally friendly - Gawang Pinoy na Hybrid Electric Train mas pinabilis at mas environmentally friendly ang paglalakbay

May 3, 2019 0:09:23

Description:

The Department of Science and Technology  (DOST) has built the first Philippine-made hybrid electric train. Working with Philippine National Railways (PNR), it aims to ease traffic congestion to those traveling from Calamba to Alabang. It will not only make travel faster and cheaper and it also makes the daily commute more environmentally friendly. 

DOST's Pablo Acuin tells us more.

-

Binuo ng The Department of Science and Technology  (DOST) ang kauna-unahang  hybrid electric train, sa pakikipagtulungan sa Philippine National Railways (PNR) layunin nitong maibsan ang traffic sa mga naglalakbay mula Calamba to Alabang. Hindi lamang mapapabilis ang biyahe ito'y mas environmentally friendly pa. 

Narito ang panayam kay Pablo Acuin ng DOST.

Last call for Overseas Absentee Voting for May 2019 Elections - Paalala para sa mga Overseas Absentee Voter sa darating na halalan

May 3, 2019 0:04:09

Description:

Department of Foreign Affairs (DFA) has been working with the Commission on Elections  (COMELEC) to expedite processing of Overseas Absentee Ballots for the coming May 13 election.  The Department says there are around 1.8 million Filipinos living overseas who have registered to vote this coming May. 

-

Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Commission on Elections o COMELC para pabilisin ang proseso ng overseas absentee voting.

Batay sa datos ng DFA, mahigit 1.8 milyong overseas Filipinos ang nagpatala para bumoto ngayong eleksyon 2019.

Election 2019: Day 21 Campaign Wrap - Election 2019: Buod ng ika-21 araw ng kampanya

May 2, 2019 0:07:56

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the Australian Federal Police has been asked to investigate after a Liberal candidate claimed her Facebook page had been hacked.

The Liberal candidate for the Tasmanian seat of Lyons, Jessica Whelan, has denied making derogatory comments, including that women who support Islam should have their genitals mutilated and that Muslims should be banned from Australia.

-

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na hiniling sa Australian Federal Police na magsiyasat matapos na diumano’y na-hack ang Facebook page ng isang kandidato ng Liberal.

Itinanggi ng kandidato Liberal para sa puwesto ng Lyons sa Tasmania na si Jessica Whelan na siya ay gumawa ng mga mapanirang komento, kabilang na ang komento na ang mga kababaihan na sumusuporta sa Islam ay dapat na putulan ng kanilang ari at ang mga Muslim ay dapat umanong ipagbawal sa Australya.

Helping uni students handle stress - Suporta sa mga uni students harapin ang stress

May 2, 2019 0:08:50

Description:

 

A recent study has revealed that around 77% of students feel stressed at least every week. The stress may be caused by difficulty in understanding their lessons, pressure of paying university fees and handling of greater responsibilities. 

-

 

napag alaman sa pinakahuling pagsasaliksik na  77% ng mga estudyante ang nakakaranas ng stress minsan

kada linggo. Ang stress ay maaring dahil nahihrapan unawain ang mga gawain sa uni o pressure sa bayarin sa skwela at mga karagdagang responsibilidad sa buhay 

Justine Damond Ruszczyk's killer convicted of murder - Pumatay kay Justine Damond Ruszczyk nahatulan ng murder

May 2, 2019 0:06:24

Description:

A United States police officer who shot dead an Australian woman in 2017 has been found guilty of murder by a Minneapolis jury.

-

Isang pulis  ng Estados Unidos na bumaril at pumatay sa isang babaeng Australyano noong taong 2017 ay napatunayan sa isang hurado ng Minneapolis na nagkasala ng pagpatay.

Can you tell me how to get to Sesame Street?' Yes, now we can - Maaari bang ituro mo sa akin kung paano makapunta sa Sesame Street? Oo, maaari na

May 2, 2019 0:04:04

Description:

New York City has officially renamed the intersection of West 63rd Street and Broadway “Sesame Street”.

-

Opisyal nang pinangalanan ng siyudad ng New York ang interseksiyon ng  West 63rd St. and  Broadway bilang "Sesame Street".

High profile lawyer to defend Ugg Boots copyright issues in the US - Tanyag na abugado ipagtatanggol ang Ugg Boots sa isyu ng copyright sa Estado Unidos

May 2, 2019 0:08:58

Description:

Former South Australian Senator Nick Xenophon will serve as a counsel and part of the legal team that will defend the iconic Australian Ugg boots in a copyright issue of the name in the United States.

-

Ang dating Senador ng South Australya Nick Xenophon ay magsisilbing abugado at  kasapi sa legal team na magdedepensa sa Australian icon na Ugg boots sa isyu ng copyright sa Estados Unidos.

Election 2019: Day 21 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-21 araw ng kampanya

May 1, 2019 0:06:48

Description:

Islamophobia and homophobia within the Liberal Party have been exposed and both led to two of its candidates being forced out of the election campaign.

 

-

Ang Islamophobia at homophobia sa loob ng Partido Liberal ay inilabas at  dahil sa mga ito, napilitan bumitiw ang mga kandidato sa kampanya.

 

Athletes from Mindanao break records at the 2019 Palarong Pambansa - Atleta mula Mindanao nagsagawa ng panibagong rekord sa 2019 Palarong Pambansa

May 1, 2019 0:09:16

Description:

Two emerging athletes from northern Mindanao and Soccsksargen have set new records in athletics in the ongoing 2019 Palarong Pambansa in Davao City.

-

Dalawang atleta mula northern Mindanao at Soccksargen  ang nakapagtakda ng panibagong rekord sa  athletics sa nagaganap na  2019 Palarong Pambansa sa Davao City.

Dickson stripped of One Nation candidacy - Dickson inalis bilang kandidato ng One Nation

May 1, 2019 0:05:37

Description:

Bill Shorten says the Coalition's handling of the economy has been "pretty bloody hopeless" while Scott Morrison continues to argue that Labor governments can't manage money.

-

Sinabi ni Bill Shorten ang paghawak ng Koalisyon ng ekonomiya ay "pretty bloody hopeless" habang patuloy na idinadahilan ni Scott Morrison na ang pamahalaang Labor ay hindi marunong humawak ng pera.

 

 

Trust in politicians is at a 50-year low - Tiwala sa mga politiko nasa pinaka-mababa sa loob ng 50-taon

May 1, 2019 0:04:12

Description:

When Australians head to the polls on May 18, more people will cast a vote than ever before.

-

Sa pagtungo ng mga Australyano sa botohan sa ika-18 ng Mayo, mas maraming tao ang boboto kaysa sa   nakalipas.

Postnatal Depression more than double the risk for parents of premature babies - Postnatal Depression mahigit doble ang panganib para sa mga magulang ng premature na sanggol

Apr 30, 2019 0:06:28

Description:

New research reveals that parents of very-preterm babies are 2.5 times more likely to suffer postnatal depression. Miracle Babies Founder Melinda Cruz tells us the importance of raising awareness for families to know that they can access support and services.

 

-

Lumabas sa bagong  pananaliksik na ang mga magulang ng mga preterm na sanggol ay mas nakakaranas ng postnatal depression ng dalawa at kalahating beses. Ibinahagi ni Melinda Cruz ng Miracle Babies Foundation ang kahalagahan ng pagtaas ng kamalayan upang malaman ng mga pamilya na may mapagkukunang suporta at serbisyo.

Police absentee voting starts for May elections - Absentee voting ng kapulisan nagsimula na para sa halalan ng Mayo

Apr 30, 2019 0:08:15

Description:

The three-day Absentee voting for police in the Visayas started yesterday. This comes as eight police in Talamban Police Station face "police brutality" caught on video which has gone viral.

-

Ang tatlong araw na absentee voting  para sa kapulisan sa kabisyaan ay nagsimula kahapon. Naganap ito habang walong pulis sa Talamban Police Station ang humahrap ng kaso ng "police brutality" na nakunan sa bideyo at kumalat.

UN to tackle hate aimed at religious groups - UN haharapin ang mga galit na nilalayon sa mga relihiyosong grupo

Apr 30, 2019 0:05:21

Description:

The UN's Secretary General has warned that a “disturbing groundswell” of hate-based violence and intolerance aimed at religious devotees across all faiths, must be countered soon before it’s too late.

 

-

Nagbabala ang sekretarya heneral ng UN na ang mga hate-based violence at intoleransya na nilalayon sa mga deboto ng relihiyon sa iba't-ibang pananampalataya ay dapat aksyonan bago maging huli ang lahat.

Election 2019: Day 19 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika19 na araw ng kampanya

Apr 29, 2019 0:04:55

Description:

Clive Palmer has called Bill Shorten a "two-faced liar" as Labor continues to criticise the Coalition's preference deal with the mining magnate's United Australia Party.

-

Tinawag ni Clive Palmer sai Bill Shorten na  "two-faced liar" o "doble-karang sinungaling"   habang patuloy na binabatikos ng Labor ang preference deal ng Koalisyon sa United Australian Party ng mayamang minero.

Poll shed light on attitudes to immigration - Pananaw sa imigrasyon binigyang linaw ng poll

Apr 29, 2019 0:04:32

Description:

With Scott Morrison and Bill Shorten clashing in the first leaders' debate of the election, an exclusive poll for S-B-S News has shed more light on voters' views on immigration.

-

Habang nagtatalo sina Scott Morrison at Bill Shorten sa unang debate ng mga lider sa halalan, nagbigay linaw ang isang eksklusibong poll para sa SBS News tungkol sa mga pananaw ng mga botante sa imigrasyon.

Voters give first debate to Shorten - Mga botante pinili si Shorten sa unang pagtatalo

Apr 29, 2019 0:06:28

Description:

Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten have clashed on a number of issues in the first leader's debate of the 2019 federal election debate.

-

Nagsagupa sina Punong Ministro Scott Morrison at Lider ng Oposisyon Bill Shorten sa ilang mga isyu sa unang pagtatalo ng mga lider ng  2019 federal election debate.

Unexpected threats from smart home technology - Mga di inaasahang banta ng smart home technology

Apr 29, 2019 0:06:21

Description:

It's being touted as improving domestic life, but smart home technology also poses unexpected security threats, according to research by Monash University and RMIT.

-

Tinataguyod bilang nakakabuti sa domestikong pamumuhay, ang mga smart home technology ay mayroon ding mga di-inaasahang banta sa seguridad, ito ay ayon sa pananaliksik ng Monash University at RMIT.

Caring for children with autism - Pag-aalaga sa mga batang may autism

Apr 28, 2019 0:11:05

Description:

As we conclude the World Autism Awareness Month, SBS Filipino speaks to Gema Goutos, founder of Filipino Autism Movement (FAM), about the challenges parents and carers face and where they can get support and information.

-

Sa pagtatapos ng World Autism Awareness Month, nakapanayam ng SBS Filipino si Gemma Goutos ang tagapagtaguyod ng Filipino Autism Movement (FAM), isang samahan ng mga ina at mga tagapag-alaga ng mga indbidwal na may autism sa Brisbane.

Social Media giants asked to remove unauthorised advertising - Malalaking Social Media hiniling na alisin ang mga di-awtorisadong patalastas

Apr 28, 2019 0:06:04

Description:

The Australian Electoral Commission has requested social media giants Facebook and Twitter to take down unauthorised political advertising from an anti-Labor and pro-Adani group, SBS News can reveal.

-

Hiniling ng Australian Electoral Commission na ang mga  higanteng social media na kumpanyang, Twitter at Facebook, ay dapat na alisin ang hindi-awtorisadong politikal na patalastas mula sa mga anti-Labor at pro-Adani na grupo, maibubunyag ito ng SBS News.

Australia's private rental market is 'failing' - Ang merkado ng pribadong paupahahan ay 'nabibigo'

Apr 28, 2019 0:00:25

Description:

New housing analysis has described Australia's private rental market as "failing" people earning the minimum wage and receiving income-assessed government support payments.

-

Inilarawan ng panibagong pag-aanalisa sa mga pabahay, ang merkado ng paupahan sa Australya na nabibigo para sa mga mamamayang kumikita lamang ng ‘pinakamababang sahod’ at tumatanggap ng sahod na itinasa, o ‘income- assessed’, na suportang kabayaran o pasahod mula sa pamahalaan.

X-Factor Australia's 6th-season winner Marlisa braver now more than ever - Nanalo ng ika-anim na sison ng X-Factor Australia, Marlisa, mas matatag na ngayon higit kailanman

Apr 28, 2019 0:17:23

Description:

From taking a different route from most teenagers - being homeschooled, to facing struggles and challenges to break through in the music industry to friends disappearing from her social circle, X-Factor Australia's youngest contestant to win the show Marlisa Punzalan is braver now to take her music to a wider audience.

-

Mula sa pagtahak ng ibang ruta kumpara sa karamihan ng mga tinedyer - ang kanyang pagiging homeschooled, hanggang sa pagharap sa mga pakikibaka at mga hamon upang makapasok sa industriya ng musika hanggang sa mga kaibigan na nawala mula sa kanyang ginagawang mundo, ang pinakabatang nanalo sa X-Factor Australia na si Marlisa Punzalan ay mas matapang na ngayon upang dalhin ang kanyang musika sa mas malawak na manonood.

 

Guilty or not: Parents allowing longer screentime for kids - Guilty o hindi: Mga magulang pinapayagan ang mahabang oras ng panonood ng mga anak

Apr 28, 2019 0:07:25

Description:

"I'm so guilty that sometimes I give her the gadget... but the problem is, since I don't have enough time and I'm already tired, I tend to give her the gadget," admits full-time employee and an online business owner and a mother from Melbourne.

-

"I'm so guilty that sometimes I give her the gadget... but the problem is, since I don't have enough time and I'm already tired, I tend to give her the gadget," iyan ang pag-amin ng full-time na empleyado at may-ari ng online na negosyo at isang ina mula sa Melbourne.

Border force tackles animal smuggling trade - Border force sinusugpo ang kalakalan ng pagpupuslit ng hayop

Apr 28, 2019 0:07:47

Description:

Australia is known for being tough at its borders, restricting imports and exports of various products.

In particular, the import and export of animals is heavily controlled, with tough penalties, including a long jail sentence, for those who disobey the law.

-

Kilala ang Australya sa pagiging mahigpit sa mga hangganan nito, hinihigpitan ang mga pag-angkat at pagluwas ng iba't ibang mga produkto.

Sa partikular, ang pag-import at pag-export ng mga hayop ay labis na pinipigilan, na may mga matinding parusa, kabilang ang mahabang panahon ng pagkabilanggo, para sa mga sumusuway sa batas.

Election 2019: Day 17 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-17 araw ng kampanya

Apr 28, 2019 0:05:20

Description:

New funding pledges and more talk of preference deals dominated day 17 of the 2019 federal election campaign.

With a wrap of the day's action, here are the details.

-

Mga bagong pangako ng pagpopondo at dagdag na pag-uusap ng mga kasunduan ng pagkagusto nangibabaw sa ika-17 araw ng kampanya para sa pederal na halalan.

Narito ang detalye ng buod ng mga naging aksyon sa araw na ito.

 

PCYC Northern Beaches hosts Filipino Basketball Tournament in Sydney

Apr 27, 2019 0:06:35

Description:

Sixteen teams took part in the second Filipino Basketball Tournament held in Dee Why New South Wales on Saturday.

 

The dangers of screen time for children - Mga panganib ng oras ng panonood sa screen para sa mga bata

Apr 26, 2019 0:05:11

Description:

The World Health Organization has for the first time advised parents that children under the age of two should not spend any time passively watching electronic screens.

It's also recommended children aged two to four spend no more than an hour a day watching programmes or playing computer games.

-

Sa unang pagkakataon pinayuhan ng World Health Organization ang mga magulang na ang mga bata na wala pang dalawang taong gulang ay hindi dapat na gumugol ng anumang oras ng walang pasubaling panonood ng mga electronic screen.

Inirerekomenda din nito na ang mga batang may gulang na dalawa hanggang apat na gumugol lamang ng hindi hihigit sa isang oras sa isang araw sa panonood ng mga programa o paglalaro ng mga laro sa computer.

Careworkers' conditions need urgent reform - Kialangan ng reporma sa kondisyon sa lugar trabaho ng mga Careworkers'

Apr 26, 2019 0:07:59

Description:

The working conditions faced by front line carers need urgent reform, according to a new report by a network of Australian universities.

 

The research outlines a series of workplace reforms to improve institutional care within a workforce that unions believe is facing increasing challenges.

-

Nangangailngan ng agarang reporma ang kondisyon sa  lugar trabaho ng mga aged care worker. 

Ito ang napag alaman sa pinakahuling ulat na binuo ng grupo ng mga unibersidad sa Australya

 

Sa pagsasaliksik bilangakas ang ilang mga ibat ibang repormang kailangang isagawa upang mapabuti ang kondisyon sa sector  kung saan  patuloy na nahaharap sa maraming hamon

Helping 'Lolo and Lola' access the digital world - Pagtulong kay lolo at lola na maunawaan ang paggamit ng internet at mga digital devices

Apr 26, 2019 0:11:39

Description:

He initially helped his lolo and lola learn how to use their gadgets and how to navigate the internet which led to his teaching other older members of the Filipino community.

-

Nauna niyang tinuruan ang kanyang lolo at lola kung paano gamitin ang kanilang mga gadget at ang internet. Di nagtagal, ito ay naging daan para makapagturo siya sa iba pang nakatatanda sa komunidad Pilipino. 

Clearing operations continue in Porac, Pampanga - Clearing operations patuloy sa Porac, Pampanga

Apr 26, 2019 0:04:48

Description:

Clearing operations continue at the Chuzon Supermarket in Porac, Pampanga. Authorites say Rescue Teams with the help of K-Nine Units have not found any 'signs of life'. Reports from the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) have seen the death toll rise to 16, with hundreds injured.    

-

Patuloy ang clearing operations sa Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga kasunod ng magnitude 6.1 na lindol sa Luzon noong Lunes. Ayon sa awtoridad walang nakitang 'signs of life' ang rescue teams at ang mga K-Nine Units sa gumuhong gusali. Ayon naman sa ulat mula National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) umabot na sa 16 ang bilang ng mga patay at daan daan naman ang sugatan sa naganap na lindol noong Lunes, ika 22 ng Abril.

Coal debate becomes key in marginal seats - Pagtatalo ukol sa karbon naging pangunahing isyu para sa marginal na lugar

Apr 25, 2019 0:07:14

Description:

Coal has become a divisive and decisive issue in the federal election campaign, again being highlighted as environmentalist Bob Brown’s anti-Adani convoy makes its way north through Queensland (finishes in Clermont on Sunday 28 April).

Support for the mine has put key marginal must-win seats in the central and north Queensland coal belt at stake for both parties while they also try on satisfy anti-Adani sentiment south of the border.

-

Ang karbon ay naging isang isyu na nakakapaghati at maaaring makapagpasya sa kampanya ng pederal na halalan, muling itinatampok habang ang kumboy ng enbayronmentalista na Bob Brown laban sa kumpanyang Adani ay nagpapatuloy sa hilaga sa Queensland (magtatapos sa Clermont sa araw ng Linggo ika-28 Abril).

Ang suporta para sa minahan ay nagtataya sa mga pangunahing marginal na lugar na dapat mapanalunan sa gitna at hilagang Queensland para sa parehong mga partido habang kanila ring sinusubukan na mapasaya ang mga tutol sa Adani sa timog ng hangganan.

Calls for full details of water buybacks after Coalition process questioned - Panawagan sa buong detaly ng water buyback

Apr 24, 2019 0:06:24

Description:

A government department is under pressure to release, in full, all documents relating to an 80-million-dollar taxpayer-funded water buyback.

-

Isang kagawaran ng gobyerno ang napapailalim sa presyur na sa paglabas sa kabuuan  ang lahat ng dokumentong may ugnayan, $80 milyong na pera ng mamamayan na ibinayad sa tinawag na water buyback.

Siblings in service

Apr 24, 2019 0:16:37

Description:

Twenty-two-year-old army reserve Cara Tongson draws inspiration from his brother when she decided to join the defence force. She shares how her brother's 'tough love' has pushed her to be better. 

How to participate in the Anzac Day commemorations - Paano makilahok sa mga paggunita ng ANZAC Day

Apr 24, 2019 0:07:07

Description:

On the 25th of April each year, Australians commemorate Anzac Day.
 

-

Tuwing  ika-25 ng Abril bawat taon,  ginugunita ng mga Australyano ang  Anzac Day.


 

Labor promises to crackdown on foreign workers visa, Coalition promises support for small business - Labor ipinangako mas mahigpit na kalakaran para sa foreign workers visa, Koalisyon ihahatid ang suporta para sa small business

Apr 24, 2019 0:08:59

Description:

On the election trail today, opposition leader Bill Shorten vowed to crack down on foreign work visas, while in Adelaide Prime Minister Scott Morrison promised more support for small business.

 

Today the Australian Electoral Commission also announced a record number of Australians have enrolled to vote in this election.

 

-

 

Sa pinaka-huling kaganapan para sa nalalapit na halalan

 

Ipinangako ng lider ng Oposisyon Bill Shorten na kanilang hihigpitan ang mga kalakaran para sa mga foreign visa workers habang ipinangako ni  Punong Ministro Scott Morisson ang suporta mula partido para sa mga small business

 

Ipinaalam naman ng Australian Electoral Commission  nitong nakaraan nna naitala ang pinakamalaking bilang ng mga nagpatala upang bumuto sa nalalapit na halalan

Zamboanga City's pride makes it to Tokyo for the 2020 Olympic Games - Hidilyn Diaz napabilang sa Tokyo para sa 2020 Olympic Games

Apr 24, 2019 0:09:00

Description:

Olympic Games weightlifting silver medalist and Zamboanga City's pride Hidilyn Diaz has qualified for the 2020 games in Tokyo after notching three silver medals on Monday, 22 April  at the 2019 Asian Weightlifting Championships in Ningbo, China.

-

Napabilang na ang Olympic Games weightlifting silver medalist  at ipinagmamalaki ng and Zamboanga City' Hidilyn Diaz para sa 2020 games sa Tokyo matapos makamtan ang tatlong medlyang pilak noong nakaraang Lunes ika- ng Abril sa 2019 Asian Weightlifting Championships naganap sa  Ningbo, Tsina.

Labor promises a fairer Long Stay Parent visa - Labor nangako sa mas mainam na Long Stay Parent visa

Apr 23, 2019 0:03:25

Description:

The Labor party has announced a proposed overhaul of the government's sponsored parent visa if elected.

-

Ipinahayag ng Partido Labor ang panukalang pagbabago sa parent visa ng pamahalaan kung sila ay mahahalal.

Water becomes scarcer in parts of Cebu - Tubig nagkukulang sa ilang bahagi ng Cebu

Apr 22, 2019 0:09:26

Description:

Thirty-two barangays in Cebu have either no water or on water restrictions as Visayas feel the simmering heat of summer. The provincial and city governments have proposed more water storage facilities like mini-dam, water cisterns or tanks for homes and business establishment for long-term solutions.  

-

Umabot na sa tatlumpo’t dalawang mga lugar o barangay sa siyudad ng Cebu ang walang dumadaloy na tubig sa gripo o di kaya ay bawas ang oras ng pagdaloy ng tubig sa kanilang gripo. Karagdagang mapag-ipunan ng tubig tulad ng mga mini-dam, at mga sariling water cisterns o tangke ng tubig para sa mga tahanan at mga establisimyentong pangkalakal ang siyang itinutulak ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaan ng syudad ng Cebu bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng kakulangan ng tubig.
 

Australian reaction to Sri Lankan terror attack - Reaksiyon ng Australya sa pagsalakay terorismo sa Sri Lanka

Apr 22, 2019 0:06:11

Description:

Sri Lankan Australians have gathered in Melbourne in a vigil for those killed in the home country.

-

Nagtipun sa isang pakikiramay ang mga Sri Lankan Australyano sa Melbourne para roon sa mga namatay sa bombang pagsalakay mula sa kanilang tinubuang bansa.

Bell residents: Rural Australia needs more families like them

Apr 22, 2019 0:07:50

Description:

Local residents of Bell show their support for the Filipino family fighting for their right to stay permanently in Australia. 

Multiple attacks in Sri Lanka the worst violence since civil war ended - Ilang pagsalakay sa Sri Lanka, pinakamarahas mula nang matapos ang digmaang sibil

Apr 22, 2019 0:05:46

Description:

More than 200 people have been killed and hundreds more wounded in a series of bomb blasts that rocked churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday.

-

Mahigit na dalawang daang tao ang napatay, at daan daang iba pa ang nasugatan, sa isang serye ng pambobomba na yumanig sa mga simbahan at otel sa Sri Lanka, noong Linggo, Pasko ng Pagkabuhay.

Australia's new parent visa 'absolutely unfair' say migrant communities - Bagong parent visa 'absolutely unfair' pahayag ng komunidad migrante

Apr 22, 2019 0:05:23

Description:

Applications are open  for the long-awaited new temporary parent visa, designed to provide an alternative to the existing permanent visa options for parents of migrants.

 

-

SInimulan nang  buksan ang aplikasyon noong nakaraang Miyerkules, ang matagal nang hinihintay na bagong  temporary parent visa na dIsenyo na makapagbigay ng alternatibo sa kasalukuyang opsiyon ng permanent visa para sa mga magulang ng mga migrante.

 

Aged Care Commission to begin new round of hearings - Aged Care Commission sisimulan ang panibagong pagdinig

Apr 22, 2019 0:06:47

Description:

The Aged Care Royal Commission begins its next round of public hearings at the beginning of May.

-

Sisimulan ng Aged Care Royal Commission ang susunod na hanay nito ng mga pampublikong pagdinig sa simula ng Mayo.

Arnis: The artistry of fighting with sticks - Arnis: Ang sining ng paglalaban gamit ang patpat

Apr 21, 2019 0:08:33

Description:

Grandmaster Andy Elliott delves into Arnis, a form of Filipino martial arts, known not only for its artistry but for its effectiveness. 

-

Ibinahagi ni Grandmaster Andy Elliott ang dedikasyon niya sa Arnis, isang uri ng Filipino martial arts.

Rugby: Young female athlete excels in 'manly' sport - Rugby: Babaeng atleta nangunguna sa isang 'manly' isport

Apr 21, 2019 0:12:57

Description:

"Rugby League is the greatest sport on earth."

-

"Rugby League is the greatest sport on earth."

When your passion finds a way to chase you, what do you do? - Kapag ang iyong hilig ay nakahanap ng paraan upang habulin ka, ano ang gagawin mo?

Apr 21, 2019 0:14:50

Description:

When a childhood passion finds a way to chase you, what do you do? Do you follow through or just totally ignore it?

-

Kapag ang iyong hilig sa iyong pagkabata ay nakahanap ng paraan upang habulin ka, ano ang gagawin mo? Susundin mo ba ito o lubusang nang huwag pansinin?

Easter Sunday reflection: Celebrating faith, family and community - Pagninilay ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay: Pagdiriwang ng pananampalataya, pamilya at komunidad

Apr 20, 2019 0:18:35

Description:

Oh how exciting to see the Easter bunnies, eat some buns and kids off to Easter egg-hunt! But what can one reflect upon on this Easter Sunday while we all have fun?

-

Oh how exciting to see the Easter bunnies, eat some buns and kids off to Easter egg-hunt! But what can one reflect upon on this Easter Sunday while we all have fun?

Oh anong tuwa na makita ang mga Easter bunny, kumain ng ilang tinapay at ang mga bata abala sa paghahanap ng Easter egg! Ngunit ano ang maaaring mapagnilayan sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay habang tayo ay nagsasaya?

Little Miss Teen Earth Australia: Little voices advocating to save planet Earth - Little Miss Teen Earth Australia: Mumunting boses na nagtataguyod upang iligtas ang mundo

Apr 20, 2019 0:38:23

Description:

While many of our world leaders are still debating what action to take to better address the changing climate, candidates of the Little Miss Teen Earth Australia advocate on helping save planet Earth.

-

 

Habang ang marami sa mga pinuno sa mundo ay patuloy na pinagtatalunan pa rin kung anong aksyon ang dapat gawin upang mas mahusay na matugunan ang pagbabago ng klima, ang mga kandidato ng Little Miss Teen Earth Australia ay nagtataguyod sa pagtulong na mailigtas ang ating planeta.

Greens promise $50 million revamp of English language support for migrants - Greens nangako ng $50 milyon upang isayos ang suporta sa wikang Ingles para sa mga migrante

Apr 19, 2019 0:06:20

Description:

The Greens have announced a $50 million plan to increase the ability of migrants and new arrivals to Australia to access English language support.

Central to the plan is a bid to reform the Adult Migrant English Program, which provides migrants up to 510 hours of English tuition to help them settle in the country.

-

Inihayag ng Greens ang $50-milyon na plano upang madagdagan ang kakayahan ng mga migrante at mga bagong dating sa Australya upang ma-akses ang suporta sa wikang Ingles.

Pangunahin sa naturang plano ay isang pagsubok para baguhin ang programang Adult Migrant English, na nagbibigay sa mga migrante ng hanggang 510 oras na pag-aaral ng wikang Ingles upang matulungan silang manirahan sa bansa.

Filipino devotees to be crucified this Holy Week - Mga Pilipinong deboto magpapapako sa krus ngayong Semana Santa

Apr 18, 2019 0:04:32

Description:

Yearly, it has been a tradition for devotees in Pampanga to participate in the crucifixion reenactment and other forms of penitence during Holy Week.

-

Taun-taon, tradisyon na ng mga deboto ang magpapako sa krus at iba pang mga klase ng penitensya tuwing Semana Santa.

Election 2019: Day 8 campaign wrap - Election 2019: Mga kaganapan sa ikawalong araw ng kampanya

Apr 18, 2019 0:05:00

Description:

Labor is facing criticism from both the Coalition and the Greens over its climate change policies.

The Coalition argues Labor's approach will be too costly while the Greens say it would slow down a transition to renewables.

-

Ang Labor ay nahaharap sa pagpuna mula sa parehong Koalisyon at Greens kaugnay ng mga patakaran nito sa pagbabago ng klima.

Nangatwiran ang Koalisyon na ang paraan na inihahain ng Labor ay masyadong mahal habang sinabi ng Greens na ito ay magpapabagal sa paglipat sa mga renewable na enerhiya.

Notre Dame Cathedral will be restored - Mulingitatayo ang Notre Dame Cathedral

Apr 18, 2019 0:07:42

Description:

France's President has vowed to restore the Notre-Dame Cathedral in just five years’ time.

-

Nangako ang Pangulo ng Pransya na ibalik sa dating kalagayan ang  Notre-Dame Cathedral sa loob lamang ng limang taon.

Young Australians concerned about climate change - Kabataang Australyano nababahala sa pagbabago ng klima

Apr 17, 2019 0:06:07

Description:

A new report has found an overwhelming number of young Australians are concerned about climate change.

-

Napag-alaman sa isang bagong ulat na napakalaking bilang ng mga kabataang Australyano ay nababahala tungkol sa pagbabago ng klima.


Vaccinating children the key to reducing the harms from flu - Bakuna sa bata susi para maiwasan ang kasakitan mula flu

Apr 17, 2019 0:04:02

Description:

Despite a high rate of flu cases already this year, new research shows the majority of Australians aren’t planning to get a flu shot and only 10 per cent think children should get the jab.

-

Sa kabila ng malaking bilang ng may sakit na flu sa taong ito, ipinapakita ng mga bagong pagsusuri na karamihan sa mga Australyano ay hindi nagbabalak na magpa-bakuna laban sa flu, at sampung porsyento lamang ang naniniwala na dapat bakunahan  ang mga bata. .

Election 2019: Profile of the Australian Labor Party - Election 2019: Kilalanin ang Australian Labor Party

Apr 17, 2019 0:08:07

Description:

The Australian Labor Party is Australia's oldest party in one of the world's oldest continuous democracies.

-

Ang Australian labor party ay ang pinakamatandang partido sa Australya.

Adelaide to house Satellite Systems - Adelaide magiging tirahan ng Satellite Systems

Apr 17, 2019 0:10:29

Description:

The Federal Government has announced that Adelaide will be the home base of SmartSat Cooperative Centre, which will be used in the research of intelligent satellite systems, analytics and design.

-

Ipinahayag ng Pampederal ng Pamahalaan na ang Adelaide ang mgiging tahanan ng SmartSat Cooperative Centre, na gagamitin para sa pananaliksik ng intelehenteng sistema ng satellite, analitiko at disenyo.

Election 2019: Day 7 campaign wrap - Election 2019:Buod ng kampanya sa ika-7 araw

Apr 17, 2019 0:05:42

Description:

Debate over superannuation and tax cuts has dominated the day's election campaigning, with Bill Shorten admitting he should have been clearer about Labor's superannuation policy.

 

-

Pagtatalo sa superannuation at pagbabawas sa buwis ang nangibabaw sa pangangampaya sa eleksiyon kahapon, na kung kailan inamin ni Bill Shorten na dapat na mas maliwanag siya sa alituntunin ng Labor sa Superannuation.

 

The significance of Holy Week for Filipinos living in Australia - Ang kahalagahan ng Semana Santa para sa mga Pilipinong naninirahan sa Australya

Apr 17, 2019 0:24:13

Description:

With Filipinos adapting to a diverse culture in Australia, have 'Holy Week' lost its meaning?

-

Habang ang mga Pilipino ay nakikibagay sa kultura ng Australya, tuluyan na nga bang nawawala ang tunay na kahulugan ng Semana Santa?

UN warns of global measles crisis - UN nagbabala sa pangdaigdigang krisis ng tigdas

Apr 16, 2019 0:06:10

Description:

The United Nations is warning of what it calls "a global measles crisis", following the release of figures showing cases of the illness have tripled worldwide in 2019.

-

Nagbabala ang United Nations sa tinawag nilang pangmundong krisis ng tigdas, kasunod ng paglalabas ng mga talang nagpapakita na ang mga kaso ay naging triple sa buong mundo nitong 2019.

'Outrageous': Senator slams 'outdated' immigration laws after Filipino family denied right to stay

Apr 16, 2019 0:09:19

Description:

Greens Senator Jordon Steele-John has slammed the Immigration Department's decision to deny permanent residency to a Filipino family who are pillars of their rural Queensland community. 

Election 2019: Day 6 campaign wrap - Election 2019: Buod ng ika-6 na araw ng kampanya

Apr 16, 2019 0:05:34

Description:

Scott Morrison has continued to accuse Bill Shorten of lying, saying he was doing it "all the time" on day six of the election campaign.

-

Sa ika-anim na araw ng pangangampanya, patuloy na inaakushan ni Scott Morrison si Bill Shorten ng pagsisinungaling, at sinabing palagi niya itong ginagagawa.

Assange extradition 'an assault against journalism' - Ekstradisyon ni Assange "asulto sa pamamahayag

Apr 16, 2019 0:08:38

Description:

The lawyer of Wikileaks founder Julian Assange says plans to extradite him are an assault against the rights of journalists all over the world to uncover secrets.

-

Sinabi ng abugado ng nagtatag ng Wikileaks Julian Assange, ang mga plano na ipatapon siya ay asulto sa mga karapatan ng mga mamahayag sa buong mundo para isawalat ang mga sekreto.

Australia pledges AUD$8 million to address online child abuse in the Philippines - Australya nangako ng AUD$8 milyon upang matugunan ang online na pang-aabuso sa mga bata sa Pilipinas

Apr 16, 2019 0:04:42

Description:

The Australian Government will spend AUD$8 million to support a project that aims to protect Filipino youth from forms of online abuse, including sexual acts.

-

Gagastos ng AUD$8 milyon ang pamahalaang Australya upang suportahan ang isang proyekto na naglalayong protektahan ang kabataang Pilipino mula sa mga uri ng ng online na pang-aabuso, kabilang ang sa paraang sekswal.

Military intensifies manhunt against Muslim rebels - Militar pinag-igting ang paghahanap sa mag rebeldeng Muslim

Apr 16, 2019 0:08:26

Description:

The military has stepped up its operations against the remaining members of the rebel group Maute  in the wake of the confirmation on the killing of their leader Owaydah Marohombsar alias Abu Dar in an encounter in Lanao del Sur last month.

-

Pinag-igting ng militar ang operasyon nito sa mga natitirang miyembro ng rebeldeng grupo na Maute sa gitna ng kumpirmasyon na napatay ang lldier ng mga ito na si Owaydah Marohombsar alyas  Abu Dar sa isang enkuwentro sa Lanao del Sur.

Fire devastates Notre Dame Cathedral in Paris - Sunog sinira ang Kathedral ng Notre Dame sa Paris

Apr 16, 2019 0:06:18

Description:

One of the world's most famous landmarks has been left in ruins by a massive fire.

 

-

 Isa sa pinaka-tanyag at makasaysayang  gusali sa mundo ay naiwang guho pagkatapos ng isang malaking sunog.

Election 2019: Voting for the House of Representatives, Senate - Election 2019: Pagboto sa Mababang Kapulungan , Senado

Apr 16, 2019 0:06:33

Description:

In this year's federal election, Australians will elect 151 Members of the Parliament (MP) to the House of Representatives and 80 Senators.

 

 

-

Sa pampederal na halalan sa taong ito, boboto ang mga Australyano ng 151  Miyembro ng parlamento sa Mababang Kapulungan at 80 Senadro

 

 

 

Holy Week, time for reflection not holidays: Cebu Archbishop - Semana Santa, panahon para magnilay-nilay hindi magbakasyon: Arsobispo ng Cebu

Apr 16, 2019 0:08:33

Description:

Cebu Archbishop Jose Palma has urged the Catholic faithfuls to reflect during lent,  and not use the period for holidays. He also urges the young people to prepare for the National Youth Congress slated next week.

-

Hiniling ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga mananampalataya na huwag ituring na bakasyon ang Semana Santa at sa halip ay gawin itong panahon upang manalangin sa Diyos at magnilay-nilay. 

Labor's negative gearing and tax reforms - Mga reporma ng Labor ukol sa negative gearing at capital gains tax

Apr 16, 2019 0:09:13

Description:

If elected, Labor Government intends to reform current arrangements for negative gearing and capital gains tax concessions, with the aim to improve housing affordability.

-

Sa pamumuno ni Shorten, ilalatag ng Labor ang mga reporma sa negative gearing at capital gains tax para sa layunin nitong maging abot-kaya ang pabahay. 

Election 2019: Day 5 campaign wrap - Election 2019: Buod ng kampanya sa ika-5 araw

Apr 15, 2019 0:03:48

Description:

Scott Morrison and Bill Shorten have spent day five of the election campaign in Victoria with the Coalition promising more than $150 million for road upgrades to ease congestion and Labor saying it will spend $250 million to reduce waiting lists for elective surgery.

 

-

Ginugol nina Scott Morrison at Bill Shorten ang ika-limang araw ng kampanya kahapon sa Victoria na kung saan nangako ang  Koalisyon ng mahigit $150 milyong   para sa pag-aayos ng mga kalsada para maluwagan ang trapiko at sinabi naman ng Labor na gagastos ito ng $250 milyong para mabawasan ang waiting lists sa elective surgery.

Soaring temporary migrant numbers outstrip Morrison’s 'congestion busting' cut - Dumaraming bilang ng mga temporary migrant higit kaysa sa congestion bsuting ni Morrison

Apr 15, 2019 0:05:14

Description:

Population figures contained in the 2019 federal budget show the number of temporary migrants is rising much faster than previously forecast.

-

Base sa bilang ng populasyon na binanggit sa pampederal na badyet ngayong 2019,  ipinapakita na ang bilang ng mga pansamantalanag migrante ay dumarami nang mas mabilis kaysa sa unang tinaya.

Dual basketball Olympian elevated to Hall of Fame - Dalawang beses na basketball Olympian isinama sa Hall of Fame

Apr 15, 2019 0:07:39

Description:

Brad Dalton, who  represented Australia at the 1984 Los Angeles Olympics and 199 Seoul Olympics, will be included in the basketball Hall of Fame in May

-

Si Brad Dalton, na kumatawan ng Australya sa 1984 Los Angeles Olympics at 1998 Seoul Olympics, ay isasama na sa basketball Hall of Fame sa Mayo.

Filipino-Australian cliff diver off to a strong start in world series - Pinoy-Australayanong cliff diver malakas na simula sa world series

Apr 15, 2019 0:08:18

Description:

Brisbane-born Xantheia Pennisi is making big waves at the start of 2019 Red Bull Cliff Diving World Series in Palawan, Philippines. As a wildcard and the youngest competitor, the 20-year-old  Filipino-Australian displays unbriddled courage to challenge the big guns of the sports as she hopes to remain in the series.

-

Ang ipinanganak sa Brisbane na si Xantheia Pennisi ay nagpapakita ng pambihirang galing sa simula ng 2019 Red Bull Cliff Diving World Series sa Palawan, Philippines. Bilang isang wildcard at pinaka-batang kalahok, ang 20- taong gulang na Pilipino-Australyano ay nagpapakita ng walang-takot para hamunin ang mga malalaking pangalan sa kumpetisyon habang umaasa siya na manatili sa serye.

 

Students' legal action over underpayment 'tip of the iceberg' say advocates - Kasong isinampa ng mga estudyante sa kakulangan ng bayad 'tip of the iceberg' pahayag mg mga tagapagtanggol

Apr 15, 2019 0:03:30

Description:

Two international student workers are launching legal action against a Melbourne restaurant claiming they've been underpaid hundreds of thousands of dollars.

-

Dalawang estudyanteng internasyonal ang naglunsad ng legal na kaso laban sa isang restawran sa Melbourne sa pagsasabing binayaran sila ng kulang sa halagang libo-libong dolyar.

Is the Assange case a matter of press freedom? - Ang kaso ba ni Assange ay hinggil sa kalayaan ng pahayag?

Apr 15, 2019 0:04:32

Description:

Lawyers for WikiLeaks founder Julian Assange are warning that the US charges against him could limit press freedom, saying journalists should be deeply troubled by what they call unprecedented charges.

-

Nagbabala ang mga abogado ng nagtatag ng Wikileaks, Julian Assange, na ang mga habla ng Amerika laban sa kanya, ay pipigil sa kalayaan ng pahayag, sa pagsasabing ang mga mamahayag ay mamomroblema nang husto, dahil sa tinawag nilang di pa natutularang  habla.


Should you apply for a Philippine-Australian dual citizenship? - Mamamayan ba kayo ng Pilipinas at Australya?

Apr 14, 2019 0:06:10

Description:

Filipino-Australians Sherwin and Raul discuss the pros and cons of being a dual citizen of both the Philippines and Australia.

-

Ang pagka-mamamayan ng parehong Pilipinas at Australya (dual citizenship) ay naging paksa ng isang usapan sa pagitan ng dalawang Filo-Oz.

How will Coalition's Budget affect you - Ano ang magiging epekto ng badyet ng Koalisyon sa inyong buhay?

Apr 14, 2019 0:10:31

Description:

The 2019 budget of the Coalition government was discussed to show how it will affect the lives of ordinary Australians.

-

Pinag-usapan ang badyet ng Koalisyon para sa taong 2019, upang ipakita kung paano ito makaka-apekto sa buhay ng ordinaryong Australyano.

Jobs, healthcare dominate Sunday election campaign - Hanapbuhay, pangangalaga sa kalusugan nangibabaw sa kampanya ng halalan kahapon

Apr 14, 2019 0:04:22

Description:

A Sunday of intense campaigning  has seen the Coalition promise to deliver jobs and a strong economy.

-

Sa isang  araw na maigting na kampanya kahapon, nakita ang pangako ng Koalisyon na ipa-abot ang trabaho at malakas na ekonomiya.

Thousands rally to end offshore detention - Libu-libo nag-rali para wakasan ang detensiyon sa labas ng bansa

Apr 14, 2019 0:05:01

Description:

Thousands of Australians have rallied across the country, urging the federal government to close the offshore detention centres on Manus Island and Nauru.

-

Libu-libong Australyano ang nagrali sa buong bansa, at hinihikayat ang pampederal na pamahalaan na isara ang mga sentro ng detensiyon sa labas ng bansa sa  Manus Island and Nauru.

 

A Filipino-Australian singer trying to change the world one voice at a time

Apr 14, 2019 0:30:44

Description:

From bands to performing as a solo singer to voice coaching to mentoring emerging singers and artists, Filipino-Australian Tina Bangel is using music to change the world one voice at a time.

New generations work to keep Indigenous languages alive - Mga bagong henerasyon gumagawa ng paraan upang mapanatiling buhay ang mga katutubong wika

Apr 14, 2019 0:05:48

Description:

A new generation of Indigenous Australians is working to keep its languages alive.

Driven by a desire to maintain their culture, rising numbers of students are choosing to study Indigenous languages in their final years of high school.

-

Isang bagong henerasyon ng mga katutubong Australyano ay kumikilos upang mapanatiling buhay ang mga wika nito.

Sa pagnanais na mapanatili ang kanilang kultura, dumadami ang bilang ng mga estudyante na pinipili na mag-aral ng mga katutubong wika sa kanilang mga panghuling taon sa hayskul.

A different kind of music - Kakaibang tunog, kakaibang musika

Apr 12, 2019 0:12:36

Description:

Looking to listen to something different? Filipino artist Markus Bulandus was at the 10th Melbourne Ukulele Festival 2019 where he had the opportunity to play his original compositions. He also spoke about his other interest, NOISE music, an alternative to your everyday ballad, pop or rock music. 

Looking for something new or different? Listen in.

-

Naghahanap ba kayo ng panibagong tunog? Ang Pilipinong musikero na si Markus Bulandus ay isa sa mga napabilang sa nakaraang  10th Melbourne Ukulele Festival 2019 kung saan nagkaroon siya ng oportunidad na ibahagi at maparinig ang kanyang original na mga komposisiyon . Kanya din ibinahagi ang interes sa kakaiabng tunog na nakilala bilang , NOISE music, alternatibong tunog sa pangakaraniwang musikang ballad, pop o rock . 

Naghahanap ba kayo ng bago o kakaibang tunog? Pakinggan ang kwneto ni Markus Bulandus.

Filipino actor as the villain in 'Galapagos! the musical' - Pinoy gumaganap na kontrabida sa 'Galapagos! the musical'

Apr 12, 2019 0:08:53

Description:

Filipino performance artist Bryan Yap plays the villain in  'Galapagos! the musical' at this year's Melbourne International Comedy Festival.  Bryan has been performing front of young children singing cheerful, happy songs, he tells us what it's like to perform the character of a villain in front of an adult audience.  

 

-

Ginagampanan ng Pilipinong aktor na si  Bryan Yap ang papel na kontrabida sa  'Galapagos! the musical'  sa 2019  Melbourne International Comedy Festival.  Bihasa si Bryan sa pag-awit ng masasayang awitin sa harap ng mga bata . itoa ng unang pagkakataon na gaganap siya bilang isang kontrabida sa harap ng mga mas matandang manonood o adult audience.  

 

Luzon to experience brownouts - Luzon patuloy ang mga brownout

Apr 12, 2019 0:04:13

Description:

 

Luzon is currently on 'red alert state' due to insufficient capacity. Meralco says it will continue to implement rotational brownouts 

 

-

Patuloy na ipatutupad ang 'red alert' sa Luzon dahil sa limitadong kapasidad ng kuryente. Tiniyak naman ng Kagawaran ng Enerhiya na sila'y kumikilos upang maakisyunan ang problema

  

Guide to Australia's Political System - Pagpapaliwanag sa sistema ng politika sa Australya

Apr 12, 2019 0:08:49

Description:

 

The 2019 Australian federal election is just around the corner when we will elect members of the 46th Parliament of Australia.

 

So how do elections determine our next government?

-

 

Sa nalalapit na Pampederal na halalan  pipili ang mga mamamayan ng Australya ng kinatawan upang bumuo ng ika – 46 na Parlyamento –

 

Paano nga ba pipiliin ang susunod na mamumuno sa Australya?

Elevator District takes their music to higher ground

Apr 12, 2019 0:19:50

Description:

From taking their name out of their university lift, Elevator District is taking their music to a higher ground recently releasing their first single "Surprise Birthday".

Homo Luzonensis in Cagayan - Homo Luzonensis sa Cagayan

Apr 12, 2019 0:08:35

Description:

An international team of researchers have uncovered the remains of a new species of human in the Philippines, proving the region played a key role in hominin evolutionary history.

-

Isang grupo ng mananaliksik ay natuklasan ang mga buto ng isang bagong specie ng tao sa Pilipinas, na nagpapatunay na malaki ang papel ng rehiyon sa ebolusyonaryong kasaysayan ng hominin.

New migrants and others welcome inducements to go regional - Mga bagong migrante at iba pa tinatanggap ang mga paghikayat na magtungo sa mga rehiyon

Apr 12, 2019 0:05:51

Description:

If re-elected in May, the Coalition government is promising new incentives for migrants to live and work in regional Australia, in a bid to ease congestion in the major centres.

Migrants living in regional New South Wales say there's already a lot to gain from venturing outside the nation’s capitals - but any extra support from the government is an added bonus.

-

Kung muling maihahalal nitong Mayo, nangangako ang pamahalaang Koalisyon ng mga bagong insentibo para sa mga migrante upang manirahan at magtrabaho sa rehiyonal na Australya, sa isang pagsubok na mapagaan ang kasikipan sa mga pangunahing sentro o lungsod.

Ang mga migranteng naninirahan sa rehiyonal na New South Wales ay nagsabi na marami na ang pakinabang mula sa pakikipagsapalaran sa labas ng mga kabisera ng bansa - ngunit ang anumang dagdag na suporta mula sa pamahalaan ay isang karagdagang bonus.

 

Migrants living in regional New South Wales say there's already a lot to gain from venturing outside the nation’s capitals - but any extra support from the government is an added bonus.

Election 2019: Need to vote early? Here's how. - Halalan 2019: Kailangang bumoto nang maaga? Narito kung paano.

Apr 12, 2019 0:05:51

Description:

It's compulsory for all Australian citizens to vote in the federal election, but not everyone has to cast a ballot on election day.

 

-

Sapilitan para sa lahat ng mamamayang Australyano na bumoto sa pederal na halalan, ngunit hindi lahat ay bumuboto sa mismong araw ng eleksyon.

Pinoys need to change traffic mindset: Motorcycling group founder

Apr 11, 2019 0:10:29

Description:

Ruby Ann Kagaoan, Founding President of the Philippine Authority for Motorcycle Sports and Safety, Inc. (PAMSS), speaks about Motorcycling in the Philippines and the new Motorcycle Crime Prevention Act. 

She wants to address the bad traffic habits of  road users, particularly motorcycle riders, and wants to get an inspiration from Australia.

She says the worsening roads deaths are both safety and public health issues.

Senior emergency workers issue climate change warning - Senior emergency workers issue climate change warning

Apr 10, 2019 0:06:58

Description:

Some of Australia's most experienced Fire and Emergency workers are warning that worsening extreme weather is threatening Australian lives.

-

Ang ilan sa mga pinaka-may-karanasan na nagta-trabaho para sa pag-apula ng sunog at emerhensiya ay nagbabala na ang lumalalang labis na tindi ng panahon ay nagbabanta sa buhay ng mga Australyano.

38 Australians are diagnosed with Parkinson's disease everyday - Bawat araw may 38 Australyano ang na-daignose ng Parkinson's disease

Apr 10, 2019 0:08:42

Description:

In Australia, one person is diagnosed with Parkinson's diseases every 40 minutes. It does not discriminate, Young-onset Parkinson's disease (YOPD) accounts for one in five diagnosed under the age of 50 while 10% are diagnosed before the age of 40

Shake Up Australia Foundation's Vicki Miller tells us why it is important to Pause 4 Parkinson's 

April 11 is World Parkinson's Day 

 

-

Sa Australya, isang tao ang na-daignose ng Parkinson's diseases tuwing ika -40 minuto. Wala itong pinipili o itinatanggi, isa sa bawat liamng katao di pa umaabot ng 50 taong gulang ay na -diagnose ng Young-onset Parkinson's disease (YOPD)  habang 10% ang na-diagnosed bago pa man umabot ng 40 taong gulang

Ibinhagi ni  Vicki Miller mula Shake Up Australia Foundation kung bakit mahalagang mag-laan ng ilang sandali para sa Pause 4 Parkinson's 

 Ang ika- 11 ng Abril ay World Parkinson's Day 

 

Local residents pay tribute to 'Unsung hero of northern Mindanao' - Lokal na residente binigyang pugay ang 'Unsung hero of northern Mindanao'

Apr 10, 2019 0:09:27

Description:

 

Local residents of the City of Malaybalay and members of the military paid tribute to the late Col. Osito Bahian, known to many as the  "unsung hero of northern Mindanao,"  during the recent commemoration of    "Araw ng Kagitingan."  (Day of Valor)

-

Binigyang pugay at kinilala ng mga lokal na residente ng 'Malaybalay' at ng militar ang yumaong Col. Osito Bahian, nakilala bilang  "unsung hero of northern Mindanao," sa nakaraang pagdiriwang ng  "Araw ng Kagitingan." 

Electric vehicles become national talking point - De kuryeteng sasakyan, pangunahing isyu tinatalakay bago pa man ang halalan

Apr 10, 2019 0:04:12

Description:

Electric vehicles and their future have become a major subject of the pre-election campaign. As debate rages, one report says a mass take-up of electric cars could improve the stability of the electricity grid and decrease household power bills.

-

 

Ang mga de kuryenteng sasakyan at ang paggamit nito sa hinaharap ang isa sa pinaka malaking isyung tinatalakay bago magsimula ang opisyal na pangangampaniya

 

Habang umiinit ang pagtalakay sa isyu,  isang ulat ang nagsabi  na ang paggamit sa malaking bilang ng de kuryenteng saskayan ay makakapagpabuti ng husto sa sapat na supply ng kuryente o electricity grid at mababawasan ang gastusin sa kuryente ng mga bahay

Earth's glaciers are melting faster than expected - Glaciers ng mundo mabilis na natutunaw kaysa sa inaasahan

Apr 9, 2019 0:04:58

Description:

A new study has found  global warming is melting Earth's glaciers faster than scientists had thought.

-

Isang bagong pagsusuri ang nakakita na ang pag-init ng daigdig, ay tumutunaw sa mga glaciers ng mundo, ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng mga siyentipiko.

 

Starting school later is better for children and schools: report - Matagal na pagsimula sa pag-aaral mabuti para sa mga bata at paaralan ayon sa ulat

Apr 9, 2019 0:05:44

Description:

A new report has found that students who are older when they start school are outperforming their classmates.

 

 

-

Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga estudyanteng mas matanda nang nagsimula ng pag-aaral ay mas magaling kumpara sa kanilang mga kaklase.

 

 

 

Cebu Police on red alert for Holy Week - Kapulisan ng Cebu naka-red alert sa Semana Santa

Apr 9, 2019 0:09:08

Description:

Cebu police are on red alert for the coming of  Holy Week from 14 to  20 April to better respond to emergencies involving devotees who will visit the different  pilgrimages.

-

Naka-red alert status na ang mga kapulisan para sa paggunita ng Semana Santa sa susunod na linggo mula ika-14 hanggang ika-20 ng Abril para mapaigting ang seguridad at madali silang makaresponde sa oras ng pangangailangan. 

Pinoy artist making a name in Melbourne's music scene - Pinoy artist gumagawa ng pangalan sa larangan ng musika ng Melbourne

Apr 8, 2019 0:30:40

Description:

Melbourne singer/songwriter Benjamin Trillado is known for his unapologetic candour and tear-jerking performances. He has commanded stages all over Melbourne with his storytelling and powerful vocals.

-

Kilala ang Melbourne singer/songwriter na si Benjamin Trillado dahil sa kanyang walang patawad na katapatan at nakakaiyak na mga pagganap. Natagumpayan niya ang mga entablado sa Melbourne dahil sa kanyang makapangyarihang boses at pagkwento.

Concern grows about lung disease epidemic - Pangamba dumarami sa epidemya ng sakit sa baga

Apr 8, 2019 0:05:21

Description:

A law requiring Queensland doctors to report cases of black lung disease and silicosis to a statewide register has been passed in Queensland Parliament

-

Ipinasa ang isang batas sa Parlamento ng Queensland na mag-aatas sa mga doctor sa Queensland na iulat  ang mga kaso ng tinatawag na black lung disease at silicosis sa rehistro ng estado.

 

Attempts to combat child marriage in other countries - Pagtatangka na itigil ang pagpapakasal sa mga bata sa ibang bansa

Apr 8, 2019 0:05:03

Description:

The problem of child marriage is still prevalent around the world even in countries making major progress to improve women’s rights.

 

-

Laganap pa rin ang problema ng pagpapakasal sa mga bata sa buong mundo kahit pa man sa mga bansa na may malaking pagpapahalaga sa karapatan ng mga kababaihan.

 

Muslims, Jews the targets of most NSW hate crime - Muslims, Jews , mga pinaka-target ng hate crime sa NSW

Apr 8, 2019 0:04:32

Description:

Police records of hate crime in Australia have been analysed for the first time by University of Sydney researchers

-

Pinag-aralan ang rekord ng kapulisan sa hate crime ng Australya sa unang pagkakataon ng mga mananaliksik ng University of Sydney.

NAPLAN results show good news for some, with room for improvement - Resulta ng NAPLAN nagdudulot ng magandang balita, pero may lugar para umayos pa

Apr 8, 2019 0:04:45

Description:

Young Indigenous students have emerged as a success story with the release of the latest NAPLAN test results.

-

Lumitaw na ang mga kabataaang katutubong estudyante  ay isang salaysay ng tagumpay sa pag-labas ng mga pinaka-huling resulta ng NAPLAN test.

Information session on elections gives new migrants insight into Australian democracy

Apr 8, 2019 0:08:26

Description:

An information session held last April 3 in the Media Resource Centre (MRC) in Adelaide provided new migrants with basic advice regarding voting in Australia.

 

Worsening indigenous homeless crisis - Lumalalang krisis ng indigenous homelessness

Apr 8, 2019 0:03:46

Description:

With thousands living on the streets every night, Aboriginal Australians are vastly over-represented in the nation's homeless population.

-

Sa libu-libong naninirahan sa mga lansangan bawat gabi, ang mga Aborihinal na Australyano ay napakalaki ang bilang ng populasyon ng mga walang tirahan ng bansa.

A rural Queensland community is fighting for this Filipino family’s right to stay in Australia - Komunidad Pilipino sa QLD nakikipaglaban para makapanatili ang pamilyang ito sa bansa

Apr 7, 2019 0:12:41

Description:

The Custodio family has been refused permanent residency due to a son's autism which “does not satisfy the health requirements” of the federal government’s immigration policy.

-

Hindi binigyan ng permanent residency ang pamilya Custodio dahil sa autism ng isa sa mga bata na “does not satisfy the health requirements” ng polisiya ng pedral na pamahalaan pagdating sa migrasyon.

Bowling champs hope to keep Oz Tenpin trophy in Victoria - Dalawang Pinoy na atleta lalaban sa Oz Tenpin Bowling

Apr 7, 2019 0:08:36

Description:

Up-and-coming athletes Bernie Grueso Jr and Alethea Mata may just be the next big stars of bowling.

-

Sina Bernie Grueso Jr and Alethea Mata ay maaaring maging matutunog na pangalan sa larangan ng bowling.

'America is not the heart': When not all American dreams do come true - 'America is not the heart': Kapag hindi lahat ng pangarap ay nagkakatoto

Apr 7, 2019 0:28:44

Description:

"I grew in a town called Milpitas which is a town that is mostly Filipinos, Vietnamese and Mexicans. I was surrounded by Filipinos or Filipino groceries everywhere, so for me that is America,” shares Filipina-American writer Elaine Castillo.

-

Lumaki sa isang bayan na tinatawag na Milpitas, isang bayan na karamiha'y mga Pilipino, Vietnamese at Mehikano. Napapalibutan ng mga Pilipino o mga tindahang Pilipino sa halos lahat ng dako, iyon ang Amerika para sa Pilipino-Amerikanong manunulat na si Elaine Castillo.

"I grew in a town called Milpitas which is a town that is mostly Filipinos, Vietnamese and Mexicans. I was surrounded by Filipinos or Filipino groceries everywhere, so for me that is America,” pagbabahagi ng Pilipina-Amerikanang manunulat.

Australia to levy hefty penalties on social media over violent posts - Australia magpapataw ng mabigat na parusa sa social media sa mga marahas na post

Apr 7, 2019 0:07:11

Description:

The Australian Government has moved to take action against social media companies who allow violent posts to appear online.

The new law  comes on the same day ((Thu Apr 4)) that New Zealand police charged the man accused of the Christchurch Mosque shootings with 50 charges of murder and 39 of attempted murder.

-

Ang Gobyerno ng Australya ay kumilos laban sa mga kumpanya ng social media na nagpapahintulot sa mga marahas na mga post na lumabas online.

Ang bagong batas ay lumabas sa parehong araw (Huwebes, ika-apat ng Abril) nang sampahan ng pulisya ng New Zealand ng limampung kaso ng pagpatay at 39 na tangkang pagpatay ang lalaking akusado sa mga pamamaril sa mga moske sa Christchurch.

Facebook takes action ahead of federal election - Facebook gumawa ng aksyon bago ang pederal na halalan

Apr 7, 2019 0:04:54

Description:

Facebook will ban foreign political advertising and introduce fact checking  during the federal  election.

The social media giant has come under fire for not doing enough to limit foreign interference, especially in  US and European elections in recent years.

-

Ipagbabawal ng Facebook ang mga banyagang pampulitikang patalastas at sisimulan ang pagsuri sa katotohan sa panahon ng pederal na halalan.

Ang higanteng kumpanya ng social media ay sumailalim sa matinding puna sa hindi paggawa ng sapat upang limitahan ang mga banyagang pakikialam, lalo na sa mga halalan sa US at Europeyo sa mga nakaraang taon.

Melodrama/Random/Melbourne nominated at the 67th FAMAS awards - Melodrama/Random/Melbourne nominated sa 67th FAMAS awards

Apr 5, 2019 0:10:02

Description:

Filipino Australians Matthew Victor Pastor and Celina Yuen's Melodrama/Random/Melbourne has been nominated for outstanding achievement  in  musical score at the 67th FAMAS awards. We catch up with the two filmmakers before they travel to Manila for the April 28  awards night.  

-

 Kabilang sa mga napiling maglalaban para sa nalalapit na 67th FAMAS awards ang pelikulang  Melodrama/Random/Melbourne ng mga  Pilipino Australyanong  Matthew Victor Pastor at Celina Yuen. Isa ito sa mga nanomina para sa 'outstanding achievement  in  musical score' nakauspan natin ang dalawang filmmaker bago sila magtungo sa Pilipinas sa nalalapit na awards night sa ika 28 ng Abril 

Guide dogs helping people cope with isolation - Guide dogs malaking tulong upang maiwasan ang isolation

Apr 5, 2019 0:05:35

Description:

 The Centre for Eye Health Report has found that by 2020, half a million Australians will be living with sight loss. 

-

Napag-alaman sa pag-aaral ng The Centre for Eye Health Report pagsapit ng taong 2020, kalahating milyong Australyano ang unti-unting mawawalan ng paningin o lalabo ang paningin. 

Members of Judiciary included in narco list - Miyembro ng Hudikatura napabilang sa narco list

Apr 5, 2019 0:04:48

Description:

Former Supreme Court Spokesperson Theodore Te admits that several former SC Justices have been named in the narco list; government officials, employees linked to the illegal drug trade. However,  Attorney Te says that most of them were included in the initial list published by the President.  The Supreme Court will investigate the matter. 

-

Inamin ng dating tagapagsalita ng Korte Suprema Theodore Te  na napabilang angm ga pangalan ng dating Hukom sa 'narco list';  tala ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan na naiugnay sa pagbenta ng illegal na gamot. Niliwanag din ni   Attorney Te  na marami sa ga nabanggit ay naital sa uang listahang inilabas ng Pangulong Duterte.  Iimbistagahan ng Korte Suprema ang nasbaing alegasyon.

Workers devastated by nappy plant closure - Labis na pagkabigo ng mga manggagawa sa pagsasara ng planta ng diaper

Apr 4, 2019 0:04:37

Description:

Workers who make Huggies nappies have described the emotional toll the announcement of the Western Sydney factory's closure will have on their families.

Staff were told on Wednesday the last plant in Australia would close, with production moving to Asia.

-

Inilarawan ng mga manggagawa na gumagawa ng mga diaper na Huggies ang emosyonal na epekto ng pahayag na pagsasara ng pabrika ng Western Sydney sa kanilang mga pamilya.

Sinabihan ang mga tauhan noong Miyerkules na ang huling planta sa Australya ay magsasara na, ililipat ang produksyon sa Asya.

Labor's Budget reply makes final pitch to voters before election - Sagot ng Labor sa badyet gumawa ng panghuling pahayag sa mga botante bago ang eleksyon

Apr 4, 2019 0:07:31

Description:

Opposition Leader Bill Shorten has replied to the Morrison government's 2019 budget, laying out what would be in Labor's budget if they succeed in May's federal elections.

-

Ang lider ng Oposisyon Bill Shorten ay sumagot sa 2019 badyet ng pamahalaang Morrison, binalangkas kung ano ang magiging badyet ng Labor kung sila'y magtagumpay sa mga pederal na halalan sa Mayo.

LGBTIQ+ groups call for Brunei ban - Grupo ng mga LGBTIQ+ nanawagan para ipagbawal ang Brunei airline

Apr 4, 2019 0:04:23

Description:

Calls are growing for a ban on Royal Brunei Airlines flying to Australia because of controversial new laws the Asian nation has introduced that can see people whipped or stoned to death for sodomy, blasphemy and adultery.

-

Dumarami ang panawagan para ipagbawal  ang Royal Brunei Airlines na lumipad sa Australya dahil sa mga  kontrobersyal na batas na inilabas ng maliit na bansa na hahagupitin o babatuhin hanggang mamatay ang mga tao dahil sa   sodomy, blasphemy at adultery.


States and territories tackle obesity with varying success - Mga estado at teritoryo may iba't ibang tagumpay sa pagharap sa sobrang katabaan

Apr 4, 2019 0:05:50

Description:

The latest assessment of the government's progress in tackling obesity and creating healthier food environments shows the measures being taken across Australian states and territories are out of step with each other.

-

Ipinapakita ng mga pinakahuling pagtatasa ng pagkilos ng pamahalaan na tugunan ang sobrang katabaan at paglikha ng kapaligiran na mayroong masustansiyang pagkain sa mga estado at teritoryo sa buong Australya ay hindi pare-pareho.

 

SA economy remains strong, economist says - Ekonomiya ng SA nananatiling matatag, ayon sa ekonomista

Apr 4, 2019 0:09:02

Description:

The economy of South Australian is in a strong position, Commsec head economist Craig James says. He credits the healthy situation to big investments and many business activities. He says the $12 billion government infrastructure projects provide big opportunities to the state.

-

Ang ekonomiya ng South Australya ay nasa matatag na posisyon, ayon sa punong ekonomista ng Commsec Craig James.

Ayon kay Ginoong James, ang estado ay lumalago dahil ang sektor ng negosyo ay namumuhunan ng malaki sa buong South Australia. May 12 bilyong halaga ng mga proyekto ang kasalukuyang pinag-iisipan sa estado at ito  ay nagbibigay ng mga malalaking oportunidad sa South Australia.

Censure motion passed against Senator Fraser Anning - Censure motion ipinasa laban kay Senador Fraser Anning

Apr 4, 2019 0:03:51

Description:

Independent Senator Fraser Anning has been censured at federal parliament by politicians from across the political divide.

-

Ang independiyenteng Senador Fraser Anning ng Queensland ay pormal na pinagsabihan ng mga pulitiko mula sa iba't ibang panig sa pampederal na parlamento.

A number of resorts in Siargao Island fail environmental compliance - Ilang resort sa Isla ng Siargao di nakapasa sa environmental compliance

Apr 3, 2019 0:08:53

Description:

The Department of Environment and Natural Resources (DENR) has expressed its dismay over the numerous environmental compliance violations it has found over several resorts and business in Siargao Island.  

-

Ipinalaam ng Kagawaran ng Kapaligiran o  Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang kanilang pagkadismaya sa ilang mga nakitang paglabag sa kalakarang pangkapaligiran mula sa ilang mga negosyo at resort sa Isla ng Siargao. 

Mixed reactions to Budget from industry and non-profit groups - Reaksyon sa Badyet Pederal ng 2019

Apr 3, 2019 0:05:03

Description:

There's been a mixed reaction to Treasurer Josh Frydenberg’s first federal budget from stakeholders and non-profit organisations.

-

Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa unang budget pederal ni Tresorero Josh Frydenberg, mula sa mga stakeholders at hindi para sa tubong organisasyon.

How will you be affected by Federal Budget 2019 - Ano ang epekto sa inyo ng Pampederal na Badyet 2019

Apr 3, 2019 0:09:26

Description:

Federal Treasurer Josh Frydenberg has handed down a pre-election budget for the Coalition government, his first in the job.

-

Ibinaba ni Tresorero Josh Frydenberg ang budget ng gobyernong Koalisyon, isang buwan bago mag-eleksyon, ang kanyang unang badyet habang nasa pwesto.

Breakthrough treatment for stroke - Makasaysayang pag-gagmot ng stroke

Apr 2, 2019 0:02:41

Description:

An Australian-developed therapy could hold the key to saving the lives of patients in the crucial minutes after they've suffered a stroke - the second leading cause of death globally.

-

isang terapwetikong binuo sa Australya ang may susi sa pagsagip sa buhay ng mg pasyente, sa mahalagang sandali pagkatapos nilang tamaan ng stroke, ang pangalawang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa mundo.

Labor's bandwagon goes electric - Polisa sa Klima ng Partido Labor

Apr 2, 2019 0:05:28

Description:

After much speculation, Federal Labor has unveiled its energy policy. 

-

Pagkatapos ng ilang panahon ng paghihintay, lumabas na din ang polisa sa enerhiya ng Partido Labor.

Left disputes police tag on 14 killed in Negros Oriental, insists they are farmers - Makakaliwa tinutulan ang bansag ng kapulisan sa 14 na napatay, idiniin na sila ay mga inosenteng magsasaka

Apr 2, 2019 0:08:21

Description:

At least fourteen alleged members of the New People's Army were killed in  joint army and police operations  in Negros Oriental, but leftist groups insist the victims were innocent farmers.

-

Di bababa sa 14 na umano miyembro ng New People's Army ang napatay sa magka-isang operasyon ng kapulisan at armi sa Negros Oriental, subalit idiniin ng makalaliwang grupo na ang mga biktima ay mga inosenteng magsasaka.

Noli me Tangere cast shares drama on stage - Mga bituin ng Noli me Tangere ibinahagi ang drama sa entablado

Apr 2, 2019 0:09:49

Description:

We caught up with at least four performers of "Noli me Tangere: the Musical," who share their experiences.

-

Nakausap natin ang apat sa mga artista ng "Noli me Tangere: the Musical," na ibinahagi ang kanilang mga karanasan.

Are you a food waster? - Ikaw ba ay nag-aaksaya ng pagkain?

Apr 2, 2019 0:06:24

Description:

A new survey has found Australians cut their total food wastage by 700 million dollars last year, but experts say there is still room for improvement.

 

-

Napag-alaman sa isang survey, na ang nabawas sa nasayang na pagkain ng mga Australyano, ay umabot sa $700 milyong  noong nagdaang taon sa kabila na sinasabi ng mga eksperto  na maari pa itong bawasan.

 

Why is this Federal Budget likely to be different? - Bakit malamang na kaka-iba ang badyet na ito

Apr 1, 2019 0:04:18

Description:

The major political parties have begun outlining spending and cost-cutting measures ahead of the 2019 federal election, expected to be held in May.

-

Sinimulan nang balangkasin ng mga malalaking partidong pulitikal ang  mga pagggastusan at mga hakabang ng pagtitipid bago ang pampederal na halalan nagyong taon, na inaasahang maganap sa Mayo.


Major reforms shake up private health insurance - Malaking reporma babaguhin nang hsuto ang pribadong health insurance

Apr 1, 2019 0:04:43

Description:

Major reforms to private health insurance have been introduced, including a new classification system, which divides insurance into four distinct tiers

-

Inilabas ang mga malalaking reporma sa pribadong health insurance, kasama ang bagong sistema ng klasipikasyon na naghihiwalay sa insurance sa apat na magkaka-ibang baitang.

Free CPR courses for April Pools Day - Libreng CPR courses ngayong April Pools Day

Apr 1, 2019 0:06:34

Description:

This April Pools Day (April 1) and throughout April, Australians can access the Australian Red Cross online CPR courses for free.

-

Ngayong Abril 1 ay April Pools Day, at sa buong buwan ng Abril ang mga Australyano ay makaka-access ng libreng CPR courses ng Australian Red Cross.

Run For the Kids: Pinoy family continues to run for a cause - Mula isa sa 50 tumatakbo para sa isang kapakanan

Apr 1, 2019 0:06:07

Description:

Melbourne couple, with their daughter Thadine, who has Rett syndrome, will take part in Sunday’s Run For the Kids for The Royal Children’s Hospital’s Good Friday Appeal.

-

Noong 2014, Si Federico Publiko ay solong tumakbo sa taunang charity fundraising na Run For the Kids sa Melbourne para makapangalap  ng salapi sa kapakanan ng anak na babae ng kanyang kaibigan na mayroong Rett Syndrome, isang kapansanan sa henetiko na nakaka-apekto sa kababaihan.

 

 

 

New foundation to boost ties with China - Bagong pondo papasiglahin ang ugnayan sa Tsina

Apr 1, 2019 0:03:23

Description:

The Australian government is attempting to reset its troubled relationship with China, announcing a new $44 million foundation to boost bilateral ties.

-

Sinisikap ng Pamahalaang Australya na muling ayusin ang magulong ugnayan nito sa Tsina sa pagpahayag ng bagong $44 milyon na pondo para pasiglahin ang ugnayan ng dalawang bansa.

Ethnic Communities' Councils excluded from budget lock-up - Ethnic Communities' Councils hindi sinama sa budget lock-up

Mar 31, 2019 0:05:51

Description:

Australia's peak multicultural body has been excluded from next Tuesday's budget lock up, as migrant groups call for more funding for anti-racism campaigns and settlement services.

-

Ang pangunahing multikultural na lupon ay hindi isinama sa budget lock-up bukas habang nanawagan ang mga grupo ng mga migrante sa karagdagang pondo para sa mga kampanya laban sa rasismo at sa mga paninirahang serbisyo.

 

Pledges and pitches by politicians ahead of Budget 2019 - Mga pangako at salita ng mga pulitiko bago ang Budget 2019

Mar 31, 2019 0:05:06

Description:

Reducing power bills for almost four million low income Australians has emerged as one of Federal Treasurer Josh Frydenberg's key pitches to voters ahead of Tuesday's Budget.

-

Ang pagbawas sa singil sa kuryente para sa mga apat na  milyong Australyano na  mababa ang kita ang isa sa mga lumitaw na ibinebenta ni Pampederal na Ingat-yaman Josh Frydenberg sa mga botante bago ilabas ang badyet bukas.

Preserving the Philippines' (hi)story through theatre: PETA - Pagpapanatili ng kuwento ng Pilipinas sa pamamagitan ng teatro: PETA

Mar 31, 2019 0:08:06

Description:

Through its theatre performances the Philippine Educational Theatre Association (PETA) aims to showcase the Filipino talent as well as connect Filipinos to their history and be inspired to create their future as a people. 

-

Sa pamamagitan ng mga palabas sa teatro, layunin ng Philippine Educational Theatre Association (PETA) na maipakita ang talentong Pilipino pati na rin ang maiugnay ang mga Pilipino sa kasaysayan nito at mabigyang inspirasyon na lumikha ng kanyang kinabukasan bilang mga tao.

'Staggering' climate report reveals unprecedented emissions, more people affected - 'Nakakapangilabot' na ulat ng klima nagpapakita ng mga walang kapantay na emisyon, mas maraming tao ang apektado

Mar 31, 2019 0:06:57

Description:

Climate Change Experts are calling for decisive action on climate change following a new report from The World Meteorological Organisation which has been described as 'staggering'.

It reveals greenhouse gas emissions have risen to unprecedented levels, and the consequences of climate change are directly affecting increasing numbers of people.

-

Nananawagan ang mga eksperto sa pagbabago ng klima para sa tiyak na pagkilos ukol sa climate change kasunod ng isang bagong ulat mula sa World Meteorological Organization na inilarawan bilang 'nakakapangilabot'.

Ipinakikita nito na ang mga greenhouse gas emission ay tumaas sa mga walang kapantay na antas, at ang mga bunga ng pagbabago ng klima ay direktang nakakaapekto sa mas maraming bilang ng mga tao.

"A triple threat is good at acting, dancing and karaoke." - Shy Magsalin - Ang perpektong masining na bata ay isang mang-aawit; ang tatlong beses na banta ay magaling sa pag-arte, pagsayaw at karaoke - Shy Magsalin

Mar 30, 2019 0:29:11

Description:

"The image that I had had growing up was like the people who were (kind of like) part of like Miss Saigon, the really big commercial musicals. I sort of grew up with the idea that the perfect artistic child is a singer, a triple threat is good at like acting, dancing and karaoke. I guess I was not really in touch to the more alternative and contemporary arts."

 

-

"The image that I had had growing up was like the people who were (kind of like) part of like Miss Saigon, the really big commercial musicals. I sort of grew up with the idea that the perfect artistic child is a singer, a triple threat is good at like acting, dancing and karaoke. I guess I was not really in touch to the more alternative and contemporary arts."

 

Giselle Hernandez: From joining singing competitions to writing songs - Giselle Hernandez: Mula pagsali sa mga kompetisyon hanggang pagsulat ng mga sariling kanta

Mar 30, 2019 0:21:13

Description:

Filipino- Australian singer Giselle Hernandez shares how music changed her life. From joining singing competitions, training in different music genres and eventually writing her own compositions.

-

Ibinahagi ng Filipino- Australian singer na si Giselle Hernandez kung paano binago ng musika ang kanyang buhay. Mula sa pagsali sa mga kompetisyon ng pagkanta, pagsanay sa iba't-ibang klase ng musika hanggang sa pagsusulat ng sariling mga komposisyon. 

Increasing knowledge of Australia's true history - Pagtaas ng kaalaman tungkol sa tunay na kasaysayan ng Australya

Mar 29, 2019 0:08:51

Description:

How much do you know about the Stolen Generations?

It is highly likely your children will know more than you do - thanks to new study plans that are providing students with necessary knowledge of Australia's rich cultural history.

 

-

Gaano ba ang iyong nalalaman tungkol sa mga ninakaw na henerasyon o stolen generations?

Malamang na higit ang nalalaman ng iyong mga anak kaysa sa iyo - salamat sa mga bagong plano sa pag-aaral na nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga kinakailangang kaalaman tungkol sa mayamang kasaysayan ng kultura ng Australya.

 

PDEA chief: 31 celebrities in drug watch list - PDEA chief: 31 celebrities nasa drug watch list

Mar 28, 2019 0:04:53

Description:

More than thirty personalities in local show business are said to be drug users and pushers according to PDEA Director General Aaron Aquino.

-

Mahigit tatlumpung personalidad sa lokal na showbiz ang sinasabing gumagamit at nagtutulak ng bawal na droga ayon sa PDEA Director General Aaron Aquino.

Women's health in developing nations at risk after US aid ban expansion - Kalusugan ng mga kababaihan sa mga papaunlad na bansa nanganganib matapos ng pagpapalawak ng US sa mga pagbabawal

Mar 28, 2019 0:06:22

Description:

Reproductive rights advocates say the latest expansion of a United States ban on foreign aid to groups providing abortion-related services will hurt women’s health care in developing nations.


The sanction, known as the Mexico City Policy, now extends to groups that already comply with it but give money to other organisations which don't.

-

Sinasabi ng mga tagapagtaguyod ng mga karapatan sa pag-aanak na ang pinakabagong pagpapalawak ng pagbabawal ng Estados Unidos sa mga banyagang tulong sa mga grupo na nagbibigay ng mga serbisyo na may kaugnayan sa pagpapalaglag ay makakasakit sa pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan sa mga umuunlad na bansa.

Ang sangsyon, na kilala bilang ang Mexico City Policy, ay pinalawig na ngayon hanggang sa mga grupo na sumunod na sa mga ito ngunit nagbibigay ng pera sa iba pang mga organisasyon na hindi na sumusunod sa patakaran.

Visa wait times push deportation risk - Oras ng paghihintay ng visa naglalagay sa panganib ng deportasyon

Mar 28, 2019 0:07:15

Description:

Increasing waiting times for permanent residency visas are putting migrant workers in Australia at greater risk of exploitation and deportation, according to unions and migration agents.

-

Ang pagdagdag ng panahon ng paghihintay para sa mga permanent residency visa ay naglalagay sa mga migranteng manggagawa sa Australya sa mas malaking panganib ng pagsasamantala at deportasyon, ayon sa mga unyon at ahente ng migrasyon.

Obesity problems for migrant and indigenous communities - Mga problema sa sobrang katabaan sa mga komunidad migrante at aborihinal

Mar 28, 2019 0:05:15

Description:

A new report shows the obesity epidemic in Australia is not slowing down.

-

Ipinapakita sa isang bagong ulat na ang epidemya ng labis na katabaan sa Australya ay hindi bumabagal.

WA measles vaccination program targets adults - Programa ng bakuna sa tigdas sa WA tinatarget ang mga nakatatanda

Mar 27, 2019 0:08:52

Description:

The Western Australian Government will fund indefinitely an adult measles vaccination program. Cases of measles in WA have been increasing in recent years, with 36 reported last year– the highest figure since 2014 when 44 cases were confirmed.

-

Popondohan ng Pamahalaan ng Western Australya ang isang programa ng bakuna laban sa tigdas para sa nakatatanda. Ang mga kaso ng mga tigdas ay  dumami sa nakalipas na taon na kung kailan naiulat ang 36 na kaso noong nakaraang taon -- ang pinaka-marami mula nang maitala ang 44 noong taong 2014.

 

New president aims to spread PCC-NSW wings - Bagong pangulo ng PCC-NSW hangad na palawakin ang impluwensiya nito iwings

Mar 27, 2019 0:08:25

Description:

The newly-elected President of the Philippine Community Council - NSW,  the state's biggest federation of community associations,  wants to explore collaborative projects with different ethnic community groups.

-

Nais ng bagong pangulo ng Philippine Community Council - NSW, ang pinaka-malaking pederasyon ng mga samahan ng mga komunidad, na makipag-tulungan sa iba't ibang grupo ng komunidad etniko para sa mga ibang proyekto.

Report claims One Nation sought money from US gun lobby - One Nation humingi ng pera sa US gun lobby ayon sa ulat

Mar 27, 2019 0:07:53

Description:

Two prominent members of the One Nation party have drawn widespread condemnation after being caught on video by an undercover journalist talking about possible donations to the party from US gun lobbyists

-

Dalawang prominenteng myembro ng partido One Nation, ang umakit ng malawakang kondemnasyon, pagkatapos silang makunan ng isang bideyo ng isang espiyang  mamahayag habang nag-uusap sa posibleng donasyon sa partido mula sa nagtataguyod ng baril sa Amerika.


El Niño in Mindanao to worsen in the coming weeks says PAGASA

Mar 27, 2019 0:08:52

Description:

The dry weather currently affecting the entire Mindanao could worsen in the coming weeks, according to the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Rizal’s Noli Me Tangere on stage in Sydney - Noli Me Tangere mapapanood sa entablado sa Sydney

Mar 26, 2019 0:13:53

Description:

Filipino and Australian actors will give life to Rizal’s Noli Me Tangere as it opens in Sydney this weekend with Filipino actor Miguel Castro as lead role of Crisostomo  Ibarra. 

-

Bibigyang buhay  sa entablado ng mga Pilipino at Australyanong aktor ang kwento ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, gaganap bilang Crisostomo Ibarra ang Pilipinong aktor na si Miguel Castro. 

What are the essential technology seniors should learn? - Ano ang mga mahalagang teknolohiya na dapat matutunan ng mga matanda?

Mar 26, 2019 0:08:35

Description:

Three in five older Australians, see themselves as being more tech-savvy than the past.

With endless devices and applications within the touch of a few buttons, what are the essential skills one should learn to imbed modern technology into our everyday reality?

-

Nakikita ng tatlo sa limang matandang Australyano ang kanilang sarili bilang mas marunong sa teknolohiya kaysa sa dati.

Dahil sa walang katapusan kagamitan at aplikasyon sa isang pindot ng daliri, ano ba ang mga mahalagang kakayahan na dapat matutunan ng isang tao upang maisama ang modernong teknolohiya sa kanilang pang-araw araw na buhay?

 

Mueller report finds no evidence of conspiracy - Walang ebidensya ng sabwatan ayon sa ulat ni Mueller

Mar 26, 2019 0:05:17

Description:

The Mueller report has found no evidence of conspiracy between President Donald Trump's Presidential campaign and Russia.

 

-

Walang natagpuang ebidensya ng sabwatan sa ulat ni Mueller sa pagitan ng kampanya sa pagka-pangulo ni Donald Trump at ng Russia.

Health department warns measles spread in the Visayas this summer - Kagawaran ng Kalusugan nagbabala sa pagkalat ng tigdas sa tag-init

Mar 26, 2019 0:07:47

Description:

The Department of Health has warned the public of the spread of measles this summer. This comes as the Philippines just went through the measles epidemic in the start of the year.

-

Nagbabala ang Kagawaran ng Kalusugan sa publiko sa pagkalat ng tigdas ngayong tag-init. Nangyayari ito habang katatapos lamang ng Pilipinas na makaranas ng epidemiko ng tigdas ngayong simula ng taon.

How much do you really know about managing your money? - Gaano ba talaga ang nalalaman mo sa paghawak mo ng pera?

Mar 26, 2019 0:05:27

Description:

Do you know the exact value of your super?

-

Alam ba ninyo ang eksaktong halaga ng inyong superannuation?

What do older Australians want from this year's federal budget? - Anu ang nais ng mga nakatatandang Australyano mula pampederal na badyet ngayong taon?

Mar 25, 2019 0:04:48

Description:

The federal budget is almost upon us.

-

Ang budget pederal ay malapit nang ilabas sa ika-dalawa ng Abril.

New lifesaving cancer therapy announced - Bagong lifesaving cancer therapy ipinahayag

Mar 25, 2019 0:03:30

Description:

Australia will take centre stage in providing a lifesaving new cancer therapy that re-engineers a patient's immune system.

-

Magiging sentro ng atensiyon ang Australya sa pagbibigay ng makapagliligtas na bagong therapy sa cancer sa pagbabago ng immune system ng pasyente.

Massive movie studio takeover could be good for viewers - Disney Studios binile ang 21st Century Fox

Mar 25, 2019 0:06:33

Description:

The entertainment industry has seen a massive shift, with the formation of the world's biggest media company. Disney has acquired 21st Century Fox in a deal worth 71 billion US dollars – and it’s a deal that could mean cheaper fees for viewers at home.

-

Ang mundo ng entertainment ay dumaan sa malaking pagbabago, dahil sa pagbuo ng pinakamalaking media company sa daigdig.

NSW elections: Filipino-Australians have their say - Magka-kaibang partido, ibinoto ng mga Filipino-Australyan sa Western Sydney

Mar 25, 2019 0:10:32

Description:

We chat to Filipino-Australians living in Western Sydney about what they think of the recent state elections.

-

Isang sarbey ang ginawa sa mga Filipino-Australyang naninirahan sa Western Sydney, upang malaman ang mga piniling partido sa nagdaang halalan sa estado.

Growing pressure on Boeing as US investigation into air safety expands - Taga-gawa ng eroplanong Boeing, sumasa-ilalim sa presyur

Mar 25, 2019 0:03:52

Description:

The world’s biggest plane maker, Boeing, is facing growing pressure in the United States with politicians calling on executives to testify about two deadly crashes in Indonesia and Ethiopia involving its 737-Max 8s. The FBI is now joining the investigation into the plane’s certification as new information emerges about the disasters. 

-

Ang pinakamalaking taga-gawa ng eroplano, Boeing, ay humaharap sa lumalaking presyur sa Estados Unidos, kasama ang panawagan ng mga pulitiko sa mga ehekutibo ng kumpanya, upang humarap sa pag-testigo tungkol sa malagim na pagbagsak ng dalawang eroplano sa Indonesia at Ethiopia, ng kanilang eroplanong 737 Max 8.

Gladys Berejiklian re-elected as New South Wales Premier - Gobyernong Berejiklian naibalik sa kapangyarihan sa NSW

Mar 25, 2019 0:05:51

Description:

The Berejiklian government has held on to power in New South Wales, making Gladys Berejiklian the state's first elected female premier.

-

Nakabalik sa pwesto ang gobyernong Berejiklian sa New South Wales, na nagdala kay Gladys Berejiklian bilang unang babaeng nahalal bilang premier

Disaster fund to cover more areas affected by Cyclone Trevor - Karagdagang pondo para sa mga biktima ng bagyong Trevor

Mar 25, 2019 0:07:04

Description:

The Queensland government has allocated additional funds for those affected by cyclone Trevor in the state.

-

Naglaan ng karagdagang pondo ang gobyerno ng Queensland para sa mga na-apektuhan ng bagyong Trevor sa estado.

Local artists to perform at the 2019 Philippine Festival - 2019 Philippine Fiesta sa Victoria: Selebrasyon ng pagkain, musika at kultura

Mar 23, 2019 0:38:23

Description:

Two of the many talented performers for the 2019 Philippine Festival shared a sample of what to expect from the festival when it comes to music.

 

 

-

Dalawa mula sa mga gaganap sa 2019 Philippine Festival ang nagbahagi ng mga dapata asahan mula sa fiesta pagdating sa musika.

 

 

'Madyik Silya ni Titoy': The adventure begins - #Worldstorytellingday: Ang Madyik Silya ni Titoy

Mar 22, 2019 0:07:56

Description:

Stories can take us anywhere we wish to go. We can also travel through our magical chair. One thing is for sure, a good story must be shared. Read a story and share the adventure on World Storytelling Day.

-

Nais nyo bang maglakbay? Sa isang kwentong malayo ang mararating ninyo. Sakay na sa magik silya at alamin kung anong bagong adventure ang naghihintay sa inyo. Huwag kalimutan na dapat ibahagi ang bawat magandang kwento ngayong World Storytelling Day. Kayo, ano ang paborito ninyong kwento?

Independent Mark Tyndall advocates for issues affecting the community

Mar 22, 2019 0:04:53

Description:

Independent Mark Tyndall will address issues such as the rising costs of living, overdevelopment, housing affordability, health care, transport and infrastructure, if he wins the state election. 

Overcoming the struggles of living in between two cultures: James Mangohig - Mapagtagumpayan ang mga pakikibaka ng pamumuhay sa pagitan ng dalawang kultura: James Mangohig

Mar 22, 2019 0:21:50

Description:

Australia recognises its multicultural society but for many Australians in particular those born in between cultures, the struggles are real if you are caught in between two cultures - a reality that Filipino-Australian hip-hop musician, artist and producer James Mangohig is well aware of.

-

Kinikilala ng Australya ang multikultural na lipunan nito ngunit para sa maraming mga Australyano lalo na sa mga ipinanganak sa pagitan ng magkaibang kultura, ang mga pakikibaka ay tunay kung ikaw ay naiipit sa pagitan ng dalawang kultura - isang katotohanan na alam na alam ng musikero, artist at producer Filipino-Australian James Mangohig.

#IAmPinay: Serving Filipinos in Victoria - #IAmPinay Naglilingkod sa mga Pinoy Victoria

Mar 22, 2019 0:11:59

Description:

Maina Walkey served as the first Filipina Philippine Honorary Consul to Victoria. It was during her term that the Philippine Government faced uncertainty. She made it her mission to uplift the Philippines' credibility to encourage business investments and foster stronger ties within the Filipino-Australian  community. 

-

Nagsilbi si Maina Walkey  bilang kaununhang Pilipina na Philippine Honorary Consul sa Victoria,  noong panahon iyon naharap sa maraming hamon ang Pamahalaan ng Pilipinas. Sa panahon ng knayang paglilingkod, kanyang siniguro na maibalik niya ang credibilidad ng bansa at mahikayat na mamuhunan ang mga negosyante sa Australya sa Pilipinas kasabay ng pagbuo ng matibay na ugnayan sa komunidad Pilipino-Australyano

A successful Pinoy businessman pays it forward - Charlie Yao, ibinabalik ang natanggap na mga biyaya

Mar 22, 2019 0:10:29

Description:

It was in the early 90s when Charlie Yao left a promising career and sold everything they owned in Manila to relocate in  Melbourne, Victoria. The first few years proved to be difficult but it was his determination and a fellow Filipino's kindness that he was able to rebuild a life. He now co-owns a company that employs mostly Filipinos and he's paying it forward by creating opportunities for those who are willing to work hard.     

-

Dekada 90 noong iniwan ni  Charlie Yao  ang magandang trabaho at ipinagbili ang lahat ng ari-arian sa Maynila upang lumipat sa Melbourne, Victoria. Hindi naging madali ang mga unang taon sa Australya ngunit sa kanyang determinasyon at tulong ng kababayang Pilipino nakapag-simula siyang muli. Ngayo'y isa siya sa may ari ng matagumapy na negosyo kung saan karamihan ng kanilang empleyado ay Pilipino. Kanyang ibinabahagi ang mga natanggap na biyaya sa mga kababayang handang mamuhunan ng sipag at tiyaga.

Manila water supply nears normalcy - Supply ng tubig malapit ng maibalik sa dati

Mar 22, 2019 0:04:25

Description:

Manila Water Company says water supply for 90% of customers have been restored . Despite improvements to water supply, MWSS Administrator Reynaldo Velasco says there is still a need to continue with the building new dams such as the planned Kaliwa dam project in Quezon Province

-

Bumuti na ang sitwasyon sa supply ng tubig sa mga apektadong lugar sa Metro Manila  kumpara sa nakalipas na linggo. 

Sinabi naman ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco na may pangangailangang matuloy ang pagpapatayo ng mga bagong dam tulad ng Kaliwa dam project sa lalawigan ng Quezon

Federal, SA governments ink $550 fund for Adelaide

Mar 21, 2019 0:08:50

Description:

The federal and state government have signed a $551 million fund for tourism and innovation in Adelaide. The ten-year project also covers technology and  smart parking, CCTV in CBD.

PM seeks to put social media content management on G20 agenda

Mar 21, 2019 0:04:56

Description:

Prime Minister Scott Morrison wants increased pressure on social media companies to curb the spread of hate speech, and he's asking for it to be discussed at this year's G-20 summit.

 

Twentieth anniversary of Harmony Day - Ika-dalawampung anibersaryo ng Harmony Day

Mar 20, 2019 0:07:05

Description:

It's Harmony Week, and today  marks the 20th anniversary of embracing inclusiveness and belonging for all Australians - regardless of their cultural or linguistic background.

-

Ngayong Linggo  ay Harmony Week o Linggo ng pagka-kaisa, at ngayong araw ay pagtakda sa ika-20 anibersaryo ng pagyakap sa "inclusiveness" o pagtanggap at pagbilang sa lahat ng mga Australyano - anuman ang kanilang pangkultura o pangwikang pinag-mulan.

PM's congestion-busting immigration plan 'unlikely to work', say experts - Plano ng PM na paluwagin ang trapiko para sa imigrasyon 'unlikely to work', pahayg ng mga dalubhasa

Mar 20, 2019 0:06:51

Description:

The federal government has finally detailed its long-touted plan to ease congestion in Australia's biggest cities.

-

Dinetalye na ng pamahalaang pederal sa wakas ang matagal na nitong plano para paluwagin ang mga malalaking siyudad ng Australya.

Allan Green seeks seat in Blacktown - Allan Green para sa Blacktown

Mar 20, 2019 0:06:04

Description:

Allan Green promises to fight for better education, health,  public transport services and improved community safety should he win this Saturday's State election.
 

-

Ipinangako ni Allan Green na iatguyod ang mas pinabuting edukasyon, serbsiyong pangkalusugan at pampublikong transportasyon at mas pianabuting kaligtasan sa komunidad sakaling magtagumapy siya sa nalalapit na halalan sa darating na Sabado, ika 23 ng Marso sa NSW.

WA Consul looks ahead for the Filipino community

Mar 20, 2019 0:13:18

Description:

Philippine Honorary  Consul to WA Michael Stanley Gillis admits it's "a steep learning curve" in his first year in office, but he is now ready to take on big community projects aside from their regular consular mission

Opportunities for Pinoys open up in the agriculture sector - Oportunidad para sa mga Pinoy sa sektor ng agrikultura

Mar 20, 2019 0:11:25

Description:

In rural Victoria, a handful of Filipinos have found employment opportunities in the agriculture sector. 

-

Sa rural Victoria, may  ilang mga Pilipino ang nakahanap ng trabaho sa sektor ng agrikultura. 

Government to slash annual intake of permanent migrants - Pamahalaan babawasan ang bilang ng permanent migrant ng 30,000

Mar 20, 2019 0:05:51

Description:

The federal government is set to slash Australia's annual migration intake as Prime Minister Scott Morrison denies concerns about congestion are driven by racism.

 

Cabinet has authorized the changes, which would cut up to 30,000 from the current target of 190,000 permanent migrants.

-

 

Takdang bawasan ng Pamahalaang Pederal ang bilang ng tinatanggap na mga migrante bawat taon  ito ang naipaalam na balak sa gitna ng pagtanggi ng  Punong Ministro Scott Morrison na ang mga pagkabahala sa paninikip sa mga lungsod ay nag mula o bunga ng  rasismo.

 

Pinahintulutan na ng Gabinete ang mga pagbabago kung saan mababawasan ng hangang 30,000 mula kasalukuyang bilang na 190,000 permanent migrants

NBI nabs teenage suspect in a gruesome murder of 16-year-old girl - Suspek sa pagpatay sa pagpatay sa 16 na anyos na babae sa Cebu nahuli na ng NBI

Mar 19, 2019 0:08:40

Description:

The National Bureau of Investigation (NBI) has nabbed a 17-year-old boy as prime suspect in a brutal murder of a 16-year-old girl in Lapu-Lapu.

-

Hinuli ng National Bureau of Investigation (NBI) ang 17-taong-gulang na bata  bilang pangunahing suspek sa karumal-dumal na pagpaslang ng 16-taong-gulang na babae sa Lapu-Lapu.

Extra funding for religious groups' security - Karagdagang pondo para sa seguridad ng pang-relihiyong grupo

Mar 19, 2019 0:04:33

Description:

In the wake of the Christchurch massacre, Australian politicians are condemning hate crimes and calling for unity, with Prime Minister Scott Morrison pledging extra funding to religious groups.

-

Sa gitna ng masaker sa Christchurch, kinundena ng mga pulitika sa Australya ang mga hate crime at sila ay nanawagan para sa pagkaka-isa,  at ang Punong Ministro Scott Morrison ay nangako ng karagdagang pondo sa mga pang-relihiyong grupo.

 

Faithful mother of daugther with down syndrome, autism, hearing problem, and Type 1 diabetes - Ulirang ina ng anak na babaeng may down syndrome, autism, problema sa pandinig at Type 1 Diabetes

Mar 19, 2019 0:08:54

Description:

Olivia, the 7-year old daughter of Bless Salonga, was born with down syndrome, developed autism at an early age, hearing problem, and lately Type 1 diabetes.

-

Si Olivia, ang pitong taong anak ni Bless Salonga, ay isinilang na may down syndrome, nagka-autism sa murang edad at problema sa pandinig, at kamakailan ay Type 1 diabetes.

Pressure grows for 'living wage' - Presyur umiigting para sa 'living wage'

Mar 18, 2019 0:07:39

Description:

Momentum is growing for the minimum wage to be replaced by a so-called “living wage” to ensure no workers are living in poverty, but opinion is split about how to deliver the increase. 

-

Lumalaki ang momentum para palitan ang minimum wage ng tinatawag na "living wage" para tiyakin na walang mga manggagawa ang mamumuhay sa kahirapan, subalit hati ang opinyon kung paano ito ipatutupad.

 

 

Focus shifts to NZ's gun laws - Pokus bumaling sa batas ng baril sa NZ

Mar 18, 2019 0:07:35

Description:

New Zealanders are starting to go about their lives after a tragic weekend as people return to work and schools following the terror attack that killed  50 people at two mosques in Christchurch.

-

Nagsisimula na ang mga taga-New Zealand na bumalik sa kanilang dating buhay, pagkatapos ng kalunos-lunos na linggong nagdaan, habang bumabalik ang mga tao sa kanilang trabaho at paaralan, kasunod ng pag-atakeng pumatay sa 50 tao sa dalawang moske sa Christchurch.

Queensland premier joins Brisbane community in mourning for victims of Christchurch killings - Premier ng Queensland sumama sa pagluluksa ng komunidad Muslim sa Brisbane dahil sa pamamaril sa Christchurch

Mar 17, 2019 0:06:56

Description:

The premier of Queensland joined the Muslim community in Brisbane to mourn the victims of the killings in Christchurch.

-

 

Sumama ang premier ng Queensland sa komunidad Muslim sa Brisbane, upang magluksa sa mga biktima ng pagpatay sa Chirstchurch.

Concerns raised over planned foreign fighter law changes - Mga Australyanong sundalong lumaban sa ibang bansa, maaring pigilang makabalik sa Australya ng dalawang taon

Mar 17, 2019 0:04:53

Description:

 The federal government wants to block Australian foreign fighters from entering Australia for two years under a bill introduced into the lower house.

-

Gusto ng gobyerno pederal na barahan sa pagbalik ng dalawang taon, ang mga Australyanong sundalong lumaban sa ibang bansa, sa ilalim ng isang panukalang itinaas sa mababang kapulungan ng Parliamento.

Lack of nurses: 'A shortage could impact quality of patient care' - Kulang nga ba ang nga nars sa mga ospital ng New South Wales?

Mar 17, 2019 0:06:38

Description:

A nurse in a New South Wales hospital has outlined the working conditions in the hospital she is working in.  

-

Isang nars sa isang ospital ng New South Wales ang nagkwento ng kundisyon sa kanilang trabaho.

New Blacktown university expected to make western Sydney the engine room in Sydney economy - Bagong onibersidad, itatayo sa gitna ng Blacktown sa 2020

Mar 17, 2019 0:06:29

Description:

The new planned Australian Catholic University in Blacktown (ACU) is expected to spur economic growth,  in western Sydney, real estate agent Roderick Wright analyses.

-

Isang bagong onibersidad ang binabalak na itayo sa gitna ng Blacktown.

Battle for marginal seats in NSW elections heating up - Labanan sa mga marginal seats sa New South Wales, umiinit

Mar 17, 2019 0:04:43

Description:

There are several marginal seats destined to become major battlegrounds for votes, including the seat of Banks, one of Australia’s most multicultural areas.

-

May ilang marginal seats sa New South Wales na nakatalagang maging malaking lugar ng labanan para sa mga boto, kasama ang pwesto ng Banks, isa sa pinaka-multikultural na lugar sa estado.

Pauline Hanson's tougher citizenship bill rejected as government works to clear application backlog - Mga aplikasyon sa pagka-mamamayan ng Australya, nakabinbin sa kagawaran ng imigrasyon dahil sa mga bagong patakaran

Mar 17, 2019 0:06:50

Description:

Pauline Hanson’s bill to increase minimum residency requirements and impose a harder English language test for would-be Australian citizens has been rejected by a senate committee. Applications were frozen as the department waited for new eligibility criteria, including a tougher English test, to come into effect.

-

Ang panukala ni Pauline Hanson na dagdagan ang panahon ng paghihintay para ma-proseso ang aplikasyon sa pagka-mamamayan, at magpataw ng mas mahigpit na pagsubok sa lenguaheng Ingles, ay tinanggihan ng isang komite sa Senado.

Beyond "The Sleep of Convicts", Kristone Capistrano reconnects with his culture - Higit sa "The Sleep of Convicts", Kristone Capistrano muling umugnay sa kanyang kultura

Mar 17, 2019 0:32:22

Description:

"My accent is Australian and I love this place (Australia), this is my home forever for sure, but there's still a disconnection in the Australian history, my place here in terms of my lineage, so it's important to go back home (to the Philippines), I think."

-

"My accent is Australian and I love this place (Australia), this is my home forever for sure, but there's still a disconnection in the Australian history, my place here in terms of my lineage, so it's important to go back home (to the Philippines), I think."

Filipino overseas absentee voting starts on 13th April - Pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter magsisimula sa ika-13 ng Abril

Mar 17, 2019 0:03:48

Description:

Postal voting for Filipino overseas absentee voters in Australia begins on 13th April to 13th May.

-

Ang pagboto ng mga Filipino overseas absentee voter sa Australya ay magsisimula sa ika-13 ng Abril hanggang ika-13 ng Mayo.

#IamPinay: She is the protector of rivers - #IamPinay: Siya ang taga-pagtanggol ng ilog

Mar 16, 2019 0:10:18

Description:

Dr Eva Abal gives us an insight into her life in Australia as a mother, a scientist, and the Chief Executive Officer of the International River Foundation (IRF).

-

Sa panayam na ito, bibigyan kaalaman ni Dr Eva Abal ang kanyang buhay sa Australya bilang ina, siyentipiko, at CEO ng International River Foundation (IRF).

It's still legal to sell unsafe products in Australia, warn consumer advocates - Legal pa rin ang pagbebenta ng mga hindi ligtas na mga produkto sa Australia, mga tagapagtaguyod nagbabala sa mga mamimili

Mar 16, 2019 0:05:21

Description:

Consumer groups say it should be illegal to sell unsafe goods in Australia.

This comes after tests showing a large number of household items can have their button batteries removed far too easily, posing a number of hazards to young children.

-

Ayon sa mga grupo ng mamimili na dapat na gawing labag sa batas o iligal na magbenta ng mga hindi ligtas na mga kalakal sa Australia.

Lumabas ito pagkatapos ng mga pagsusuri na nagpapakita ng malaking bilang ng mga gamit sa bahay na maaaring madaling maalis ang kanilang mga tila-butones na mga baterya, na maaaring magdulot ng ilang ng mga panganib sa mga bata.

'The biggest issue my generation will face': students stage second strike for climate change - Pinakamalaking isyu na haharapin ng henerasyon ngayon: mga estudyante nagwelga sa ikalawang pagkakataon para sa pagbabago ng klima

Mar 15, 2019 0:07:33

Description:

Students across Australia unite to strike against what they see as the government's lack of action to address climate change.

The nationwide protest is the second of its kind following Australian students striking in November last year.

-

Nagkaisa ang mga mag-aaral sa buong Australya na magprotesta laban sa nakikita nila bilang kakulangan ng aksyon ng gobyerno upang matugunan ang pagbabago ng klima.

 

Ang protesta sa buong bansa ang pangalawa sa uri nito kasunod ng pagwelga ng mga estudyante ng Australya noong Nobyembre ng nakaraang taon.

Filipino Food Movement: Introducing Pinoy food to Australia - Filipino Food Movement: Pagpapakilala ng pagkaing Pinoy sa Australya

Mar 15, 2019 0:17:16

Description:

Filipinos living in Australia have bonded over their love for food. Working together with a common goal to introduce Filipino cuisine to mainstream Australia, these food advocates came to this year's Melbourne Food and Wine Festival and shared with us their stories. 

-

Nagkaisa ang mga Pilipino  sa Australya sa pagtaguyod ng lutuing Pinoy sa multikultural na lipunan. Bumisita sila at nakiain sa  Melbourne Food and Wine Festival at ibinahagi ang kanilang kwento. 

Hospitals to remain a priority as Manila continues to experience water shortage - Mga ospital, prioridad sa supply ng tubig sa Metro Manila

Mar 15, 2019 0:05:30

Description:

Residents around Metro Manila continue  to experience service interruption to their water supply, hospitals remain a priority for continuous supply of water amid the water crisis.

-

Patuloy na nagkukulang ang supply ng tubig para sa mga residenete sa Metro Manila, ipinangako na patuloy ang   supply ng tubig sa mga ospital sa nararanasang krisis sa tubig. 

#IAmPinay: Working for better opportunities for women - #PinayAko: Pagtaguyod ng mas maraming oportunidad para sa mga kababaihan

Mar 15, 2019 0:13:11

Description:

It was around two decades ago that Lina Cabaero witnessed what it was like to help open up opportunities to migrant women in Sydney. It was small victories that inspired her to continue her work. She shared a story of how an English class from a woman in China help end her isolation and opened new opportunities for her. 

Lina continues to work with  women for the betterment of  migrant women living in Australia.   

She was awarded 2019 Summer Hill Woman of the Year. 

-

May dalawang dekada na ang nakalipas ng unang nasaksihan at naranasan ni Lina Cabaero kung ano ang magandang naidudulot ng pagbigay daan sa oportunidad para sa mga migranteng kababaihan sa Sydney.

Ang mga maliliit na tagumpay ang siyang nagbigay inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho.  Ibinahagi niya ang kwento kung paano nabago ng pag aaral ng wikang Ingles ang buhay ng isang babae mula Tsina . 

Patuloy ang pagsisikap ni Lina para sa pagtaguyod ng kapakanan ng mga migranteng kababaihan  sa Australya.   

Siya ay nahirang na 2019 Summer Hill Woman of the Year. 

Snoring keeping you awake? - Di makatulog dahil sa hilik?

Mar 15, 2019 0:08:32

Description:

Having trouble sleeping? Can't sleep because the person next to you snores or stops breathing while snoring? 

Dr Asmaa Gundru explains how obesity can lead to lack of sleep and how we can achieve a  good night's sleep.

-

Nahihirapan ba kayong makatulog? Di makatulog dahil sa lakas ng hilik ng iyong katabi? Tumitigil ba siyang huminga tuwing humihilik? 

Ipinaliwanag ni Dr Asmaa Gundru kung ang kaugnayan ng sobrang bigat ng timbang o obesity sa paghillik o kakulangan pagtulog 

Central Coast celebrates in festive while preserving the Filipino culture - Central Coast masayang magdiriwang habang pinapanatili ang kulturang Pilipino

Mar 14, 2019 0:05:59

Description:

Celebrate and preserve the Filipino traditions.

These are the reasons behind the continuous annual Central Coast Ugnayan Kabayan Fiesta (CCUK) in Central Coast side.

-

Ipagdiwang at mapanatili ang mga tradisyong Pilipino.

Ito ang mga dahilan sa likod ng patuloy na taunang Central Coast Ugnayan Kabayan Fiesta (CCUK) sa Central Coast.

ACU looks forward to moving west in Sydney - ACU tinitingnan na ang paglipat sa kanluran ng Sydney

Mar 14, 2019 0:06:53

Description:

As the Blacktown-ACU partnership was recently announced, Paul Campbell, ACU Executive Director Infrastructure/Deputy Chief Operating Officer, was quick to express their excitement to bring quality tertiary education to the heartland of the working class.  He explains the move.

-

Habang ipinahayag kamakailan ang pag-partner ng Blacktown-ACU, mabilis na ipinahayag ni  Paul Campbell, ACU Executive Director Infrastructure/Deputy Chief Operating Officer, ang kanilang kagalakan na dalhin ang kalidad na pang-pamantasang edukasyon sa tirahan ng mga manggagawa. Ipinaliwanag niya ang kanilang pagkilos.

#IAmPinay: It's not too late, migrant life begins at 40

Mar 14, 2019 0:15:27

Description:

For retired solicitor Imelda Argel,  migrant life started at 40 – and she  lived it up well  to an enviable success.

A partnership made in heaven? Live, work, play and study in Blacktown - Pakiki-pag-isa gawa sa langit? Mabuhay, mag-hanapbuhay, maglaro at mag-aral sa Blacktown

Mar 14, 2019 0:09:45

Description:

After months of searching for a university partner, Blacktown Council has finally chosen Australian Catholic University to establish a campus in the CBD.  What does this mean to the Council? mayor Stephen Bali explains.

-

Ilang buwang paghahanap para makipag-partner sa isang pamantasan, sa kahuli-hulihan pinili ng konseho ng Blacktown ang Australian Catholic University na magtatag ng isang kampus sa CBD. Ano ang ibig sabihin ng pag-papartner  nito sa Konseho? Ipinalwianag ni Mayor Bali.

PM announces election vows for Perth - PM ipinahayag mga pangako sa halalan para sa Perth

Mar 14, 2019 0:07:33

Description:

Prime Minister Scott Morrison announces twin measures for Perth residents -- a $96million transport infrastructure and $4 million women's shelter.

-

Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang dalawang hakbang para sa mga residente ng perth -- isang $96 milyong imprastruktura sa transportasyon $4 milyong tirahan ng kababaihan.

Early voting has opened as NSW poll nears - Maagang pagboto habang papalapit na ang halalan sa NSW

Mar 14, 2019 0:04:35

Description:

Early voting has opened for the New South Wales election, and some experts are predicting 1.5 million voters will cast their vote ahead of the March 23rd poll.

-

Nagsimula na ang maagang pagboto sa halalan sa NSW, at tinataya ng ilang mga dalubhasa na  1.5 milyong botante ang boboto bago maganap ang halalan sa ika-23 ng Marso.

 

Cardinal Pell jailed for 6 years for child sexual abuse - Kardinal Pell ikukulong ng 6 na taon sa pang-aabusong sekswal sa bata

Mar 13, 2019 0:07:17

Description:

Disgraced Catholic cardinal George Pell has been sentenced [[Wed]] to six years in prison for sexually abusing two choirboys in Melbourne in the 1990s.

-

Hinatulan si Cardinal George Pell ng anim na taong pagkulong sa pang-aabusong sekswal sa dalawang choirboy sa Melbourne noong dekada '90s.

Local residents flee as fighting erupts in Maguindanao

Mar 13, 2019 0:09:01

Description:

Around 16,000 local residents were forced to flee their homes as fighting continues between the  government troops and the Bangsamoro Freedom Fighters in Maguindanao 

Reactions to Cardinal Pell's sentencing - Reaksiyon sa sentensiya ni Cardinal Pell

Mar 13, 2019 0:04:50

Description:

We asked Filipinos in Australia to comment on Cardinal George Pell's guilty verdict and sentencing.  

-

Sangayon ba kayo sa naging hatol na may sala  at sentensiya kay Cardinal George Pell?

Remote Cebu barangays already hit by El Niño - Mga barangay sa kabundukan sa Cebu nakakaranas na ng El Niño

Mar 12, 2019 0:08:10

Description:

Even before PAG-ASA officially announces the start of El Niño phenomenon  in the country, at least 28 barangays in the mountainous areas of Cebu have already raised alarms that they are now affected by very dry season. 

-

Bago pa man opisyal na ipahayag ng PAG-ASA ang opisyal na simula ng El  Niño phenomenon sa bansa, 28 brangay sa bulubundukin sa Cebu ang nag-alarama na sila ay naapektuhan ng napakatuyong panahon.

New Boeing plane design under scrutiny after fatal crash - Disenyo ng bagong eroplano ng Boeing nasa masusing pasisiyasat pagkatapos ng krash

Mar 12, 2019 0:03:52

Description:

Boeing 737 MAX-8 is facing another round of scrutiny after it was involved in its second  crash in six months.

-

Ang eroplanong Boeing 737 MAX-8 ay humaharap sa isa na namang masusing pagsisiyasat pagkatapos itong masangkot sa ikalawang pag-crash sa loob ng anim na buwan.

Agricultural roles added to skilled visa list - Hanapbuhay sa agrikultura idinagdag sa listahan ng skilled visa

Mar 11, 2019 0:04:16

Description:

Australian farmers have welcomed Federal Government changes to visa rules, designed to address chronic labour shortages within the sector, but say they don't go far enough.

 

-

Malugod na tinanggap ng mga Australyanong magsasaka ang mga pagbabago ng Pampederal na Pamahalaa sa mga batas ng Visa, na disenyo para tugunan ang walang patid na kakulangan ng mga manggagawa sa sektor, subalit sinabi nila hindi ito sapat.

 

Biggest water park to be built in Gold Coast to rival London's Hyde Park - Pinakamalaking water park, itatayo sa Gold Cost upang higitan ang Hyde Park sa London

Mar 11, 2019 0:06:31

Description:

The premier of Queensland, Anastasia Palaszczuk announced a project that will result in the biggest water park in Gold Coast to rival London's Hyde Park.

-

Ang proyekto ay ipinahayag ni Premier Anastasia Palaszczuk na magre-resulta sa pinakamalaking water park sa Gold Coast, upang higitan ang Hyde Park sa London.

Parents of Filo-Aussies can now visit Australia for 5 years - Mga magulang ng Filo-OZ, maari nang dumalaw sa Australya ng hanggang limang taon

Mar 10, 2019 0:05:53

Description:

Filipino-Aussie migrants on temporary or permanent residency basis, can now petition their parents to enable them to visit Australia for 5 years.

-

Ang mga migranteng Filipino-Australyan na nasa pansamantala o permanenteng pagtira, ay maari na ngayong mag-petisyon ng kanilang mga magulang, upang makadalaw sila sa Australya ng hanggang limang taon.

Encouraging Filipino children to play footy - Bagong koponan ng rugby league, itinatag sa Pilipinas noong 2016

Mar 10, 2019 0:06:43

Description:

Reynaldo Nery from the Philippines National Rugby League travels to the Philippines to distribute footy equipment and gear for new players and children wanting to play the sport. 

-

Isang bagong grupo ng mga atleta ang binuo noong 2016, at tinawag na Philippine National Rugby League.  Nasa ikatlong yugto sila ng kompetisyon sa taong ito.

#IAmPinay: The role of female pastors outside the church - Ang gawain ng babaeng pastor ay hindi lamang sa loob ng simbahan

Mar 10, 2019 0:02:49

Description:

The 77-year-old pastor says she makes herself available to provide counseling for married couples and to visit the sick and elderly in nursing homes. 

 

-

Bilang bahagi ng pardiriwang ng International Women's Day, kinausap namin ang isang babaeng pastor ng isang Kristyanong simbahan.

Cars are insured, but expensive engagement rings are not - Ang kotse isinisiguro, pero ang mamahaling singsing ay hindi

Mar 10, 2019 0:07:53

Description:

An experienced insurance consultant from Allianz Australia has given useful advises about having expensive engagement rings insured, since these items are expensive, but easily lost.

-

Isang sanay na konsultant sa seguro mula Allianz Australya, ang nagbigay ng magagandang payo tungkol sa pagse-seguro ng mamahaling singsing, dahil ito ay hindi lamang mahal, madali din itong mawala.

Plans for new coal-powered plant stir unrest - Debate tungkol sa pag-gamit ng karbon para sa planta ng kuryente, nagsimula na naman

Mar 10, 2019 0:05:03

Description:

Internal divisions within the Government are again in the spotlight following proposals to construct new coal-fired power plants. It comes as six National MPs demand their leader take immediate action to bring on a vote on the Coalition's energy laws.

-

Muling nahati ang gobyerno kasunod ng panukalang magtayo ng bagong planta ng kuryenteng gagamit ng karbon.

Alpas: Destressing through arts - Alpas: Pag-alis ng tensyon sa pamamagitan ng sining

Mar 10, 2019 0:11:15

Description:

Meditation, exercise, play sports, binge eating or movie marathon - are some of the ways to destress. But how do you turn your stress into something artsy and culturally enhancing?

-

Meditasyon, ehersisyo, paglalaro ng sports, labis na pagkain o walang tigil na panonood ng pelikula - ang ilan sa mga paraan na mag-relaks. Ngunit paano mo ibabaling ang iyong stress na gawing masining at isang pagpapahusay ng kultura?

A woman's vulnerability can be her strength - Ang kahinaan ng isang babae ay maaaring maging lakas niya

Mar 9, 2019 0:18:25

Description:

Femininity, age and strength should not define what you want to achieve and be successful at.

"You can be feminine and girly and love words and literature and still have the other side of you, and that is cool; you don't have to be one version of femininity at all," says journalist-boxer Lizza Gebilagin.

-

Ang pagiging babae, edad at lakas ay hindi dapat tumukoy sa kung ano ang nais mong makamit at maging matagumpay.

"You can be feminine and girly and love words and literature and still have the other side of you, and that is cool; you don't have to be one version of femininity at all," ang paniniwala ng journalist-boxer Lizza Gebilagin.

Three new visa categories announced - Tatlong bagong kategorya ng visa inihayag

Mar 9, 2019 0:08:24

Description:

The federal government has announced three new visa categories to meet various demands of Australian migrant groups.

Immigration Minister David Coleman says the new visas will help fill in the gaps that migrants have long been campaigning to be filled.

-

Inihayag ng pederal na pamahalaan ang tatlong bagong kategorya ng visa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga migranteng grupo ng Australya.

Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon David Coleman na ang mga bagong visa ay makakatulong upang mapunan ang mga puwang na matagal nang ikinakampanya ng mga migrante na mapunan.

Inspiring young women on how they perceive their place in the world - Pagbibigay-inspirasyon sa mga kabataang babae kung paano nila nakikita ang kanilang posisyon sa mundo

Mar 9, 2019 0:07:33

Description:

Rejection, discrimination and even isolation due to colour and ethnicity.

These were all shared by the recent "Girls Talk, Women's Work" panelists as they discuss issues of gender, inequality and issues concerning women as they try to inspire young generations on how they perceive their place in the world.

-

Hindi pagtanggap, diskriminasyon at maging mapahiwalay dahil sa kulay at etnisidad.

Ang lahat ng ito naramdaman ng mga kamakailang panelist ng "Girls Talk, Women's Work" habang pinag-usapan nila ang mga isyu ng kasarian, hindi pagkakapantay-pantay at mga isyu tungkol sa mga kababaihan habang sinisikap nilang pukawin ang mga batang henerasyon kung paano nila nakikita ang kanilang lugar sa mundo.

Celebrating women of culture through arts - Ipinagdiriwang ang mga kababaihan ng iba't ibang kultura sa pamamagitan ng sining

Mar 9, 2019 0:06:29

Description:

"I do stand as a proud morena, I'm very proud of the colour of my skin. I can't say I'm entirely proud of being a Filipino, but I'm not entirely proud of being Australian either; but I am proud of having that complexity of culture and having these multiple identities."

After rejecting her cultural heritage and ethnicity most of her childhood, artist Marikit Santiago stand proud and celebrates her Filipino roots through her arts.

-

"I do stand as a proud morena, I'm very proud of the colour of my skin. I can't say I'm entirely proud of being a Filipino, but I'm not entirely proud of being Australian either; but I am proud of having that complexity of culture and having these multiple identities."

Matapos tanggihan ang kanyang kultura at etniko sa kanyang pagkabata, ang artist na si Marikit Santiago ay lubos na ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ang kanyang mga pinagmulang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang sining.

Plans for new coal-powered plant stir unrest - Mga plano para sa bagong planta ng kuryente na pinapatakbo ng karbon nagdulot ng gulo

Mar 9, 2019 0:05:17

Description:

Internal divisions within the Government are again in the spotlight following proposals to construct  new coal-fired power plants.

It comes as six National MPs demand their leader take immediate action to bring on a vote on the Coalition's energy laws.

-

Ang mga panloob na dibisyon sa loob ng Pamahalaan ay muling nabigyang-pansin kasunod ng mga panukala upang gumawa ng mga bagong planta na pinapatakbo ng karbon o mga coal-fired power plant.

Dumating ito habang anim na mambabatas mula National ay hiniling sa kanilang pinuno na gumawa ng agarang pagkilos upang pagbotohan ang mga batas sa enerhiya ng Koalisyon.

Jail time proposed for bosses who underpay workers - Pagkabilanggo iminungkahi para sa mga employer na mas mababa ang ipinapasahod sa mga manggagawa

Mar 8, 2019 0:07:14

Description:

Bosses who deliberately underpay their staff could soon face jail time as part of a series of hard line reforms designed to protect Australia's most vulnerable workers.

-

Ang mga taga-empleyo na sinadya na mas mababa ang ipinapasahod sa kanilang kawani ay maaaring maharap sa pagkabilanggo sa nalalapit na panahon bilang bahagi ng mga serye ng mga reporma na dinisenyo upang protektahan ang mga manggagawang madaling mabiktima sa Australya.

#IAmPinay: A chaplain committed to serve the needs of others - #PinayAko: Pananampalataya at pagsisilbi sa kapwa

Mar 8, 2019 0:08:15

Description:

She is known to many as an advocate for the elderly. To many Filipinos in Victoria, she is their  'nanay' (mother) and  'ate' (older sister). Apart from serving as a community worker, Norminda Villanueva Forteza is a confidant, source of strength and wisdom as a  community services chaplain.

She shares how her experiences as a woman helped her work and how her work has helped her become a stronger, wiser and better servant. 

-

Kilala bilang tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad, tinuturing din siya ng  maraming Pilipino sa Victoria bilang 'nanay' at 'ate'. Maliban sa pagiging community worker, tungkulin din ni Norminda Villanueva Forteza bilang community services chaplain na magbigay ng payo sa mga kababayan niyang may pinagdaraanan sa buhay.

Ibinahagi niya kung paano nakatulong ang kanyang karanasan bilang babae sa  kanyang trabaho at kung paano naging daan ang kanyang trabaho  upang maging mas malakas, matatag at mas mapabuti ang kanyang paglilingkod sa mga kababayan.

   

 

Malaysian PM promises to support Mindanao

Mar 8, 2019 0:06:06

Description:

Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad promised to support Mindanao as it continues to transition to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malaysia played a significant role during peace negotiations between the Government of The Republic of the Philippines and Moro Islamic Liberation Front (MILF). 

Caring for your hearing - Malinaw na pandinig

Mar 8, 2019 0:08:22

Description:

One in six Australians is deaf, hearing impaired or has a chronic ear disorder, while each day one child is diagnosed with bilateral hearing loss. This week, the Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC) is encouraging those who have difficulty in hearing to seek help. 

 

Speech Pathologist Kylie Chisholm tells us more

3- 9 March is Hearing Awareness Week   

-

Isa sa bawat anim na Australyano ay bingi, may diperensiya sa pandinig o mayroong sakit sa tenga, habang bawat araw siang bata ang na-diagnose ng hearing loss. Ngayong linggo, hinihikayat ng  Royal Institute for Deaf and Blind Children (RIDBC)  ang mga nahihirapang makadinig na kumunsulta at humingi ng tulong. 

 

Narito ang paliwanag ni Kylie Chisholm isang Speech Pathologist

3- 9 Marso ay  Hearing Awareness Week   

Government opens up 15,000 temporary Sponsored Parent visa placements

Mar 7, 2019 0:02:55

Description:

Parents or grandparents will be allowed to stay in Australia for a continuous five-year visa rather than the usual year-long limit as the federal government introduces a new temporary Sponsored Parent visa commencing on 17 April 2019.

How do you eat your cereals?

Mar 7, 2019 0:03:29

Description:

Australians have changed the way they eat their favourite breakfast meal - cereals.

Major shift to job automation could be big news in unexpected quarters - Malaking pagbabago bunga ng job automation

Mar 6, 2019 0:09:20

Description:

New research has estimated that nearly half the activities in Australian workplaces will start to become automated by the year 2030.

 

-

Sa pinaka huling pagsasaliksik tinataya na halos kalahati ng mga gawain sa lugar trabaho sa Australya ay papatakbuhin na ng makina o magiging automated pagsapit ng taong 2030

 

Sa ulat nakita ang paggamit ng makina o automation ay maaring magbigay daan sa susunod na malaking pag usad o unlad ng ekonomiya ng bansa kung maisaalang alang ang mga pinaka bulnerableng mangagawa sa  panahon ng pagpalit sa pag-gamit ng makina o automation

Meet the Entree.Pinays - Meet the Entree. Pinays

Mar 6, 2019 0:10:24

Description:

A group of hungry Filipinas living in Melbourne bonded over food and came up  with one very important mission — shining a light on Filipino food. They start off with this year’s Melbourne Food and Wine Festival by staging “Barrio”.

  

 

-

Isang grupo  ng Pilipina sa Melbourne ang nag sama-sama upang itaguyod ang iisang layunin –  ang ipakilala ang pagkaing Pinoy sa multikultural na lipunan ng Australya. Sisimulan nila ito sa isang salo-salo “Barrio" sa gaganaping Melbourne Food and Wine Festival 2019

Report shows men are failing to heed heavy drinking warnings - Napagalaman sa ulat na mga kalalkihan di pinapansin ang babala sa pag-inom ng alak

Mar 6, 2019 0:04:09

Description:

A new report has found men in Victoria are failing to heed warnings when it comes to heavy drinking. The survey reveals men often struggle to socialise without alcohol and feel powerless to change drinking culture.

-

 

Isang bagong ulat ang nakatuklas, na ang mga lalake sa Victoria ay nabibigong sumunod sa mga babala, pagdating sa labis na pag-inom ng alak.

 

Ipinakita ng survey, na ang mga lalake ay malimit na naghihirap na humalo sa mga pagtitipon, ng walang alkohol, at nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan, upang baguhin ang kultura ng pag-inom.

 

Landmark study hopes to end 'the anti-vax myth' - Pagaaral sinabing walang kaugnayan ang bakuna sa autism

Mar 6, 2019 0:06:24

Description:

A major study has ruled out any link between the mumps, measles, and rubella ((MMR)) vaccine and autism.

The link was claimed following a paper, published 20 years ago but long since retracted,  which tried to suggest vaccines were unsafe. Researchers hope this study will mark the end of the ‘anti-vax myth’.

 

-

Binale-wala ng isang malaking pag-susuri, ang ano mang ugnayan ng autism, sa mumps, measles, at rubella vacinne.

 

Ang ugnayan ay lumabas sa sumunod na artikulo, na inilathala dalawampung taon na ang nakakaraan, pero matagal nang binawi, at sumubok na maghumgkahing hindi ligtas ang mga bakuna.

 

Umaasa ang mga taga-suri, na ang pag-aaral ay tatapos sa misteryo ng anti-vax o paglaban sa bakuna.

 

Police seize P190M worth of shabu in Cebu - Kapulisan nakuha P190M shabu

Mar 5, 2019 0:10:05

Description:

Cebu Police have confiscated 28 kilos of shabu worth nearly P200 million on Sunday.

 

-

Nakumpiska ng kapulisan ng Cebu ang walong kilong shabu na nagkakahalagang halos P200 milyon noong Linggo.

 

Labor plans to force banks to fund family violence relief - Labor balak na pilitin ang mga bangko na pondohan ang programa sa karahasan sa tahanan ief

Mar 5, 2019 0:03:43

Description:

Australia's major banks would be forced to fund a program to help people fleeing family violence, if the Labor party wins the next federal election.

-

Pipilitang pondohan ng malalaking bangko ng Australya ang isang programa para tulungan ang mga tao na lumayas sa tahanang may karahasan kung mananalo ang partido Labor sa susunod na pampederal na halalan.

Canberra's refugee cleaners given a major boost - Mga tagalinis na repugi ng Canberra natulungan nang husto

Mar 5, 2019 0:04:38

Description:

A deal with Airbnb has given a Canberra cleaning company, made up of Karen refugees from Myanmar, a major boost.

-

Sa isang kasunduan sa Airbnb, nabigyan ang isang taga-linis na kumpanya na base sa Canberra ng isang malaking pagkakataon.  Ang mga empleyado  ng   kumpanya ay binubuo ng mga repuging Karen mula Myanmar.

Companies could face fines for failing to stop sexual harassment - Mga kumpanya maaaring magmulta sa hindi pagpigil sa sexual harassment

Mar 5, 2019 0:04:13

Description:

Companies would be fined if they don't do enough to prevent sexual harassment in the workplace under a plan to stamp out abuse.

-

Magmumulta ang mga kumpanya kung hindi sila gumawa ng sapat para maiwasan ang sexual harassment sa lugar pa-trabaho sa isang plano para maalis ang pang-aabuso sa lugar pa-trabaho sa ilalim na isang plano para mawala ang pang-aabuso.

Australia, Indonesia sign landmark free trade deal - Australya, Indonesya lumagda sa makasaysayang kasunduan ng malayang kalakalan

Mar 4, 2019 0:05:13

Description:

Australia and Indonesia have signed a landmark free trade deal which has been hailed as sending a timely signal to the world about the importance of free trade.

-

Lumagda ang Australya at Indonesya sa isang makasaysayang kasunduan ng malayang kalakalan na tinuring  bilang nagpaabot ng napapanahon na babala sa mundo hinggil sa kahalagahan ng malayang kalakalan

The best way to expand business is still franchising: RK - Ang pinakamabuting paraan para palawakin ang negosyo ay franchising pa rin: RK

Mar 4, 2019 0:15:45

Description:

Rudolf A. Kotik, founder of RK Franchise Consultancy and one of the pioneers in Philippine franchising, still believes  that franchising is the best way to expand business because it uses other people's money (OPM). Kotik,  popularly known for his initials, RK,  and Iñaki Gimenez, his partner in Australia visited SBS Radio studio, to discuss the prospects of the business in the Philippines and Australia.

-

Si Rudolf A. Kotik,  ang nagtatag ng RK Franchise Consultancy at isa sa mga nanguna sa franchsiing sa Pilipinas, ay naniniwalang ang  franchising pa rin ang pinaka-mabuting paraan para palawakin ang negosyo dahil ginagamit nito ang pera ng ibang taon (OPM). Si Kotik na mas kilala sa kanyang initial na RK, at Iñaki Gimenez, partner rito sa Australia ay pumunta sa SBS radio studio para talakayin ang mga oportunidad ng negosyo sa Pilipinas at Australya.

Vegetable prices rise as supplies from Queensland and Victoria dwindle - Malawakang pagbaha sa hilagang Queensland, dahilan ng pagkonti ng gulay at prutas sa estado.

Mar 4, 2019 0:09:39

Description:

Vegetable supply drops in major supermarkets in Queensland. Even more noticeable was the sudden spike in prices on select fresh produce items. 

-

Nagsimulang mawala ang mga gulay at prutas sa mga malalaking tindahan sa Queensland, dahil sa katatapos na malawakang pagbaha sa hilaga ng estado.

How falling house prices would affect existing homeowners and would-be buyers - Gaano bababa ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne sa taong ito?

Mar 3, 2019 0:09:28

Description:

House prices in Sydney and Melbourne have gone down 12 per cent since the beginning of 2018. Real estate consultant Dom Mella explains how the falling property market would affect existing homeowners and would-be buyers. 

-

Ang presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne ay bumaba ng 12 porsyento simula noong 2018.

Are superfoods good for you? - Ano ang mga pagkaing tinatawag na superfoods?

Mar 3, 2019 0:08:13

Description:

You may have heard of superfoods like kale or turmeric lattes that are meant to boost your health. Nutritionists suggest that when it comes to healthy ageing we need to have a balanced diet. So, does eating superfoods keep us more active than other foods? 

-

Maaring narinig na ninyo ang superfoods, kagaya ng kale o turmeric lattes, na nagpapa-ganda ng inyong kalusugan.

Obituary for Mike Willeesee, veteran television journalist - Obitwaryo para sa beteranong jornalista sa telebisyon, Mike Willesee

Mar 3, 2019 0:03:40

Description:

One of Australia's most respected journalists, Mike Willesee, has died at the age of 76.

-

Isa sa mga pinaka-mahusay na jornalista sa telebisyon, Mike Willesee, ay namatay sa edad na 76 taon.

PM promotes Linda Reynolds as two senior ministers confirm departure - Linda Reynolds na-promote, habang dalawang mataas na opisyal ang nagbitiw sa pwesto

Mar 3, 2019 0:06:24

Description:

Two federal ministers have announced their retirement ahead of the next election. Liberal MP's Christopher Pyne and Steve Ciobo add to a growing list of ministers who won't re-contest their seats.

-

Dalawang ministro pederal ang nagpahayag ng kanilang pagre-retiro sa susunod na halalan. Kasama na din sa listahan ng mga hindi na muling tatakbo sa halalan sila Liberal MP Christopher Pyne at Steve Ciobo. 

It will take 80 years before women CEOs will match salary of male counterpart - Aabutin ng 80 taon bago mapantayan ng mga babaeng CEO ang sweldo ng kanilang katapat na lalake

Mar 3, 2019 0:04:37

Description:

New data has revealed, it will take another 80 years for female CEOs to achieve equal representation with their male counterparts.

-

Ipinakita ng mga bagong datos, na aabutin ng 80 taon bago mapantayan ng mga babaeng CEOs and sweldo ng kanilang katapat na lalake.

Advocates welcome Labor domestic violence announcement - Inihayag ng Labor para sa mga serbisyo kaugnay ng karahasan sa tahanan, ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod

Mar 3, 2019 0:07:52

Description:

Domestic violence advocates have welcomed a recent announcement by Labor that it will spend $158 million dollars for frontline domestic violence services if they win the next NSW election.

But some groups say more needs to be spent on refugee and migrant women who are more likely to miss out on emergency support.

-

Ikinatuwa ng mga tagapagtaguyod laban sa karahasan sa tahanan ang isang kamakailang anunsyo ng Labor na ito ay gugugol ng $158 milyon dolyar sa pangunahing serbisyo para sa mga dumaranas ng karahasan sa tahanan sakaling manalo sila sa susunod na halalan sa NSW.

Subalit sinabi ng ilang mga grupo na higit pa ang kailangang ilaan para sa mga refugee at migranteng kababaihan na mas malamang na mawalan ng suporta sa emerhensiya.

Preserving culture and heritage through novels - Pagpreserba ng kultura at pamana sa pamamagitan ng mga nobela

Mar 1, 2019 0:07:58

Description:

New York based and award-winning Filipina author, Gina Apostol keeps the Philippine history alive through her novels.

-

Pinapanatiling buhay ng taga New York at award-winning author na si Gina Apostol ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga nobela.

Sydney Mardi Gras: Celebrating sexuality and being fearless - Sydney Mardi Gras: Ipinagdiriwang ang sekswalidad at pagiging buo ang loob

Mar 1, 2019 0:15:26

Description:

"If half of me was straight it wouldn't be as bad," describes now openly gay Mark Mariano about his coming out as a bisexual when he was 14-year-old.

-

"If half of me was straight it wouldn't be as bad," ang pagsasalarawan ng ngayo'y lantad na gay Mark Mariano tungkol sa kanyang pag-amin na siya ay isang bisexual noong siya ay 14-na-taong-gulang.

Police interview with Pell revealed - Police interview ni George Pell isinapubliko

Mar 1, 2019 0:05:21

Description:

For the first time the moment Cardinal George Pell was confronted with allegations leveled against him over the sexual abuse of two choir boys can be shown.

In a police interview conducted with Pell in Rome in 2016, he labels the accusations a “load of absolute and disgraceful rubbish”.

-

Sa kauna-unahang pagkakataon naisapubliko ang nilalaman ng video ng panayam kay Cardinal George Pell ng unang siyang naharap sa akusasyon ng pang-aabuso ng dalwang choir boys  

 

Sa panayam sa mga pulis  sa Cardinal sa Roma noong taong 2016 sinabi niya na isang malaking kalokohan at nakakahiya ang mga paratang sa kanya

China-US trade deal in sight, but is it too late for China's tech sector? - China-US trade deal, huli na nga ba para sa ilan?

Mar 1, 2019 0:06:14

Description:

China’s trade war with the United States and slowing economic growth is hitting its tech industry hard.

Thousands of workers in the once-booming start-up industry have been laid off in recent weeks as investment funds shrink and market conditions tighten.

 

-

Lubhang nakapinsala  sa industriya ng teknolohiya ng Tsina ang di pagakaksundo nito sa Estados Unidos sa  usapin ng kalakal at nakaapekto din ang mabagal na pag unlad ng ekonomiya

 

Libo-libong mangagawa ng minsang umuunlad at yumayamang industriya ang natanggal sa trabaho nitong nakaraang linggo sa patuloy na pagbaba ng  mga puamapsok na pondo at ng pahigpit na pahigpit na  kondisyon ng pamilihan

 

 

Accessible information for the Aged Care Sector - Accessible na impormasyon para sa sektor ng Aged Care

Mar 1, 2019 0:08:42

Description:

Information and services in the aged care sector will be more accessible through an 18 month trial of ' Aged Care Systems Navigator'. In Victoria, the Housing for the Aged Action Group (HAAG)  is one of the 31 organisations who are creating information hubs across the country. The trial aims to help those with limited resources and knowledge access services through personal contact with a trained staff. 

HAAG's Fiona York explains.

-

Mas madaling ma access ang mga impormasyon at serbisyo sa sektor ng aged care sa 18 buwan na pagsubok o  trial ng' Aged Care Systems Navigator' . Sa Victoria, kabilang ang the Housing for the Aged Action Group (HAAG)  sa 31 organisasyon na bubuo ng mga 'information  hubs' sa bansa. Layunin ng pagsubok na matulungan ang mga may limitadong kaalaman at access sa mga serbsiyo sa pamamagitan ng personal na pakikipagusap sa isang nagsanay na staff 

Narito ang paliwanag ni Fiona York ng HAAG

US Secretary of State Michael Pompeo visits the Philippines - Kalihim ng State ng US Michael Pompeo bumisita sa Pilipinas

Mar 1, 2019 0:04:15

Description:

President Rodrigo  Duterte  meets with US Secretary of State Mike Pompeo to discuss terrorism related issues and clarify the America's stand on defending the country under the Mutual Defense Treaty amid the rising  tensions between the US and China. 

-

Nakipagusap  ang Pangulong Rodrigo  Duterte   sa Kalihim ng State ng US Mike Pompeo upang talakayin ang mga uspaing kaugnay ng gawiang terorismo  at liwanagin ang paninidigan ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa gitna ng namumuong tensiyon sa pagitan ng US at Tsina. 

WA unemployment rate highest since 2002 - Antas ng kawalan ng trabahopinaka mataas mula 2002

Feb 28, 2019 0:09:37

Description:

WA unemployment continues to increase as it reaches 6.8%,  equivalent to 100,000 unemployed seeking work. Only Tasmania has the worst data.  Housing sector is seriously affected as many real estate agents have closed down due to low rental properties.  Retail, finance and wholesale sectors are worst hit.

-

Patuloy na tumataas ang antas ng kawalan ng hanapbuhay sa WA at ito ay umabot sa 6.8%, katumbas ng 100,000 tao na naghahanap ng trabaho. Tanging Tasmania lamang ang may pinaka-mababa.  Ang sektor ng pabahay  ay pinaka-lubhang naapektuhan habang maraming mga real estate agent ang nagsara dahil sa bumababang bilang ng rental property. Ang retail, pananalapi at wholesale ang pinaka-lubhang naapektuhan.

Clean-Up Day: a way to thank Australia - Clean-Up Day: Daan para pasalamatan ang Australya

Feb 28, 2019 0:14:04

Description:

Three decades since an ordinary Australian came up with a simple idea to clean up his backyard -- Sydney Harbour,  many people have continually participated in one of the biggest community events -- Clean Up Australia Day.

-

Tatlong dekada mula nang simulan ng isang karaniwang Australyano ang isang simpleng ideya na gumawa ng kaibhan sa kanyang sariling  likod-bahay - Sydney Harbour, patuloy ang pagdami ng mga nakikibahagi sa ngayo'y isa sa pinakamalaking kaganapan na pinangungunahan ng komunidad, ang Clean Up Australia Day.

George Pell to spend time in jail - George Pell mananatili sa piitan

Feb 27, 2019 0:05:22

Description:

Cardinal George Pell is behind bars after being found guilty of child sex offences against two choirboys.

-

Si Cardinal George Pell nay nasa piitan pagkatapos na mapatunayang nagkasala sa mga kaso ng panghahalay sa dalawang batang mang-aawit sa simbahan.

Reaction to Cardinal George Pell's conviction for child sexual abuse - Reaksiyon sa hatol na may sala laban kay Cardinal George Pell

Feb 27, 2019 0:06:36

Description:

One of the Catholic Church's highest ranking prelates, Cardinal George Pell has been found guilty of five charges of sexual abuse against children, by a trial in Melbourne.

-

Isa sa pinaka mataas na opisyal ng Simbahang Katoliko,   Cardinal George Pell ang nahatulan ng may sala  sa korte sa naganap na pag dinig sa kaso sa Melbourne  kaugnay ng limang kaso ng pang aabusong sekswal laban sa mga bata

'Painful news': the Vatican's response to George Pell's conviction - Vatican: Malungkot at masaklap na balita ang naging hatol laban kay George Pell

Feb 27, 2019 0:06:20

Description:

The Vatican has described George Pell’s conviction as 'painful news', with Pope Francis confirming ‘precautionary measures’ already taken against the Cardinal will continue.

 

That includes a ban on him having contact with children.

 

But advocates for abuse victims say there’s no reason to wait for his appeal to be heard to kick him out of the church

-

 

Isinalarawan ng Vatican ang naging hatol laban kay George Pell bilang isang  napakalungkot  at masaklap na balita. Matapos nito’y kinumpirma ng Santo Papa na  ipagpapatuloy ang mga isinasagawa nitong mga hakbang at pag iingat  laban sa Kardinal

 

Kabilang dito ang pagbabawal na magkaroon ng kontak sa mga bata    

 

 

Philippines mulls more products for Australia: Trade Attache

Feb 27, 2019 0:25:07

Description:

Philippine Consul Commercial  Alma Argayoso has been assigned to Australia since mid-July last year, but this is the first that she visits SBS studio, basically to talk about the trade relations of Australia and the Philippines in general terms and the prospects of Philippine products in Australia. She also discusses the opportunities for Filipino-Australians wanting to invest in their homeland.

What's so special about Australia's Mardi Gras? - Bakit katangi-tangi ang Mardi Gras sa Australya?

Feb 27, 2019 0:06:00

Description:

The annual Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras ((grah)) parade is the centrepiece of the entire Mardi Gras festival.

 

And this weekend's ((Saturday 2 March 2019)) parade is expected to be watched by hundreds of thousands of people, all around Australia.

 

But what is Mardi Gras and why is it significant?

-

Ang taunang parada ng Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, ay ang pinaka-sentro ng buong pagdigiwang ng Mardi Gras.

At sa katapusan ng linggong ito sa ikalawa ng Marso, ang parada ay inaasahang dadaluhan ng libo-libong tao, mula sa kabuoan ng Australya.

Pero ano nga ba ang Mardi Gras, at bakit ito mahalaga

Bangsamoro Transition Authority: Stand against corruption and nepotism - Bangsamoro Transition Authority: Maninindigan laban sa korapsyon at nepotismo

Feb 27, 2019 0:08:00

Description:

Officials of the newly-activated Bangsamoro Transition Authority (BTA) urged the Bangsamoro people to make the fight against corruption, nepotism and other problems confronting the government as their next 'Jihad or Holy War'.

 

-

Hinikayat ng mga opisyal ng bagong buong Bangsamoro Transition Authority (BTA) ang mga Bangsamoro na manindigan laban sa korupsiyon, nepotismo at iba pang mga problemang hinaharap ng pamahalaan bilang kanilang panibagong ipaglalaban para sa kinabukasan.

Finding peace in the midst of self-doubt - Kapayapaan sa gitna ng pagdududa sa sarili

Feb 27, 2019 0:27:00

Description:

Singer Charlene Sotelo struggled with self-esteem issues in the midst of her rising career. She shares how she conquered 'self-doubt'. 

-

Bumaba ang pagpapahalaga sa sarili ng mang-aawit na si Charlene Sotelo sa gitna ng umaangat na karera. Ibinahagi niya paano nilabanan ang pagdududa sa sarili.

Who carries out random acts of kindness? - Sino ang gumagawa ng kabutihan

Feb 26, 2019 0:03:49

Description:

An increasing number of people want to perform  random acts of kindness - but relatively few actually do it.

 

-

Dumarami ang bilang ng mga taong nais magpakita ng walang kundisyon kagandahang loob, subalit kakaunti lamang talaga ang gumagawa nito

 

Duterte visits Cebu to personally endorse chosen candidates - Duterte bumisita sa Cebu para personal na i-endorso ang kanyang mga kandidato

Feb 26, 2019 0:09:06

Description:

President Rodrigo Duterte  has made a sortie in Cebu to personally endorse twelve Senatorial candidates.  The list is different from that drawn by her daughter, Sara.

-

Dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebu para personal na i-endorso ang labing-dalawang kandidato sa pagka-senador. Ang listahan ay iba sa ginawa ng kanyang anak na si Sara.

Major parties commit millions for heart health checks - Malalaking partido nagtatalaga ng milyon para sa pag-tsek sa kalusugan ng puso

Feb 25, 2019 0:04:32

Description:

Both the federal government and Labor have committed to millions of dollars in funding for heart health checks.

-

Nagtalaga ng pondo  ang parehong pamahalaang pederal at Partido Labor parsa sa pagsusuri ng kalusugan ng puso

PM adamant Australia will meet emissions targets - PM idinidiin ang pagkamit ng Australya sa emissions targets

Feb 25, 2019 0:04:54

Description:

The Government has announced a two billion dollar climate change package to meet the 2030 emissions reduction target.

-

Ipinahayag ng Pamahalaan ang $2 bilyon na pekete para sa climate change para makamit ang 2030 emissions reduction target.

Vatican abuse summit dismissed as 'publicity stunt' - Pagpupulong sa pang-aabuso ng Vatican binali wala bilang 'publicity stunt'

Feb 25, 2019 0:05:10

Description:

Australian abuse survivors and their families have labelled the Vatican meeting on clerical sexual abuse a "publicity stunt."

-

Binansagan ng mga biktima at pamilya ng mga inabusong  Australyano ang pagpupulong sa Vatican hinggil sa pang-aabusong sekswal ng mga pari bilang isang "publicity stunt" o "pakita lamang sa medya" 

Queensland has potential to grow space industry to $6 billion - Industriya sa kalawakang may halagang $6 bilyon, ipinahayag ng Minister for Development ng Queensland

Feb 25, 2019 0:07:16

Description:

Minister for State Development, Manufacturing, Infrastructure and Planning Cameron Dick has announced that the state has the capacity to develop their space industry that could potentially contribute up to $6 billion to the state’s economy by 2036.

 

-

Ipinahayag ng Minister for Development ng Queensland na may kapasidad ang estado na magpalago ng kanilang industriya sa kalawakang may halagang $6 bilyon sa susunod na ilang taon.

Getting a home loan: How to improve your chances - Mga dapat tandaan bago ka humiram ng pera sa bangko

Feb 24, 2019 0:13:08

Description:

Following the release of banking royal commission final report, Australian banks have come up with stricter guidelines in granting home loans, making it harder for borrowers to finance their building or house purchase.

-

Matapos lumabas ang rekomendasyon ng Banking Royal Commission, nagsimula nang maghigpit sa pagpapautang ang mga bangko sa Australya. Dahil dito, mas lalong mahihirapang humihiram ng pera ang sinumang nagnanais na bumili o magtayo ng bahay. 

Australian teacher makes top 10 striving for million-dollar Global Teacher Prize - Australyanang kandidato napabilang sa sampung finalists sa Global Teacher Prize

Feb 24, 2019 0:04:32

Description:

A teacher at Rooty Hill High School in Sydney's west has been named a finalist for a one million-dollar international teaching prize.

Sri Lankan-born Yasodai Selvakumaran has made it to a shortlist of 10 teachers chosen from a pool of 10,000 nominees from 179 countries.

-

Isang Australyana ang napabilang sa sampung kandidato upang manalo ng isang milyong dolyar bilang premyo sa Global Teacher Prize.

Ang Australyanang si Yasodai Selvakumaran na isinilang sa Sri Lanka, ay kasama sa sampung gurong pinili mula sa sampung libong kandidato mula sa 179 bansa.

Julie Bishop to retire from parliament at upcoming federal election - Pagreretiro ni Julie Bishop sa parliamento sa paparating na pederal na halalan

Feb 24, 2019 0:04:34

Description:

Former Deputy Prime Minister and high-profile Liberal MP Julie Bishop has announced she's retiring from politics. 

Ms Bishop says she will not recontest her West Australian seat of Curtin at the upcoming federal election.

-

Ipinahayag ni dating Deputy Prime Minister at kilalang mambabatas sa parliamento, Julie Bishop, ang kanyang pagreretiro sa pulitika.

Sinabi ni Bishop na hindi na siya tatakbo sa kanyang pwesto sa Curtin Western Australia, sa darating na pambansang halalan.

Australian coal banned in China? - Ipinagbabawal na nga ba ng Tsina ang pag-angkat ng karbon mula Australya?

Feb 24, 2019 0:04:41

Description:

The Federal Government has moved to calm concerns of a rift with China after reports of a ban on Australian coal imports at a key port in the country's north.

-

Pinakalma ng Pamahalaang Pederal ang pagkabahala tungkol sa kanilang away sa Tsina, pagkatapos lumanas ang ulat na ipinagbabawal ang mga iniluluwas na karbon ng bansa sa Tsina.

Sa kabila nito, tumibay ang palitan ng Australyanong dolyar noong Biyernes, kasabay ng pahayag ng gobernador ng Reserve Bank, Philip Lowe, na ang ekonomiya ay hindi madi-diskaril ng pagpigil sa pag-export ng karbon.

OFW Helpline for Filipinos in Australia - OFW Helpline para sa mga Pilipino sa Australia

Feb 24, 2019 0:13:04

Description:

"Filipinos, in general, are treated well by their host Australian; and most of the issues that Pinoy migrants face are personal in nature - relating to family and few cases relating to domestic violence," but where can Filipino migrants seek assistance when they face such issues?

-

Ang mga Pilipino, sa pangkalahatan ay mahusay na itina-trato na kanilang mga host na Australyano; at karamihan sa mga isyu na kinakaharap ng mga migranteng Pinoy ay personal - may kinalaman sa pamilya at ilang kaso ay may kaugnayan sa mga karahasan sa tahanan, ngunit saan maaaring makahingi ng tulong ang mga Pilipinong migrante kung sila ay nahaharap sa mga ganitong isyu?

Touring the Philippines in the eye of an Italian traveller - Paglilibot sa Pilipinas sa mata ng isang Italyanong manlalakbay

Feb 24, 2019 0:24:47

Description:

"It was totally positive, I loved it and I'll go back tomorrow if I could!" raves first-time traveller to the Philippines Giorgia Rapella about her recent first trip to some of the country's islands.

-

"It was totally positive, I loved it and I'll go back tomorrow if I could!" ang buong galak na pagkukuwento ng unang pagkakataon na bumiyahe sa Pilipinas na si Giorgia Rapella tungkol sa kanyang kamakailang pamamasyal sa ilan sa mga isla sa bansa.

Rethink, Reduce and Reuse: A better approach to minimise plastic use and waste - "Rethink, Reduce, Reuse": Mas mainam na paraan para makaiwas sa paggamit ng plastik

Feb 22, 2019 0:06:06

Description:

Next time you shop for your bathroom needs, look for alternative products that are equally as good but not harmful to our environment.   

-

Hinihikayat ang mga Australyano na pag-isipang mabuti ang mga produkto na kanilang binibili at iwasan ang mga pakete na may gamit na plastik.  'Rethink, Reduce and Reuse' ang dapat isa-alang alang sa bawat biniling mga produkto  para sa ikabubuti ng ating kapaligiran, ani Brianne West ng Ethique. Sa pinaka-huling pagsasaliksik napag-alaman na  11%  ng lahat na plastik lamang ang na-recyle.

Samsung in battle to boost smart phone sales - Samsung takdang ilabas ang bagong smartphone

Feb 22, 2019 0:05:14

Description:

The smart phone industry is struggling to be compelling enough to provide consumers with an incentive to buy a new phone. The three main phone manufacturers are in a cut-throat battle to maintain their market shares.

 

-

Nahihirapan ang industriya  ng smart phone na makahanap ng mga pamamaraan upang mahikayat ang mga taga konsumo na bumili ng panibagong telepono

Mahigpit ang labanan sa pagitan ng tatlong taga manupaktura ng telepono na makuha ang atensiyon at kumbisihin ang mga mamimili

Westpac facing class action amid fallout from banking royal commission - Westpac nahaharap sa kaso matapos lumabas ang report ng banking royal commission

Feb 22, 2019 0:04:49

Description:

Westpac has become the first of the big four banks to face a class action following the banking royal commission's final report.

The plaintiffs claim Westpac loaned money irresponsibly, leading to substantial losses for customers.

-

Ang Westpac ang kauna-unahang bangko sa apat na pinakamalaking bangko na maharap sa isang class action o kaso matapos mailabas ang panghuling report mula sa royal banking commission.

Ayon sa mga nagdemanda, iresponsable ang naging pagpapautang ng Westpac sa kanila na nagbunga ng malaking pagkalugi o kawalan para sa mga customer nito. 

Salmonella poisoning in north Metro Adelaide - Pagkalason dahil sa Salmonella sa hilagang Metro Adelaide

Feb 21, 2019 0:10:21

Description:

Incidents of salmonella poisoning have increased in the northern part of Metro Adelaide recently.  Twenty-one cases have already been reported since the first case has been reported two weeks ago; 14 have been sent to a hospital.

 

 

 

 

-

Dumami ang mga insidente ng pagkalason mula salmonella sa hilagang bahagi ng Metro Adelaide kamakailan. 21 kaso ang naiulat mula nang maitala ang unang kaso dalawang linggo na ang nakalipas. 14 katao naman ang  dinala sa ospital. 

 

 

 

 

 

Security concerns raised about NSW online voting - Mga pangamba sa seguridad binanggit sa NSW online voting

Feb 21, 2019 0:03:48

Description:

At next month's New South Wales state election half a million people are expected to skip the queues and miss the sausage sizzle and vote online instead.

-

Sa susunod na halalan sa New South Wales, kalahating milyong katao ang inaasahang iiwas sa pila at sa halip  boboto online.

Researchers hail breakthough in universal flu vaccine development - Mananaliksik pinuri ang pagdevelop ng universal flu vaccine

Feb 20, 2019 0:03:46

Description:

Australian researchers are hailing what they're calling a major breakthrough in the development of a universal flu vaccine that protects against all strains of the virus.

 

The discovery of genes that kill all flu types could help prevent thousands of deaths every year worldwide.

 

-

Ipinaalam ng mga mananaliksik sa Australya ang isinalarawan nitong isa sa pinaka mahalagang pag usad sa larangan ng pag develop ng bakuna laban sa trangkaso. Isang tinatawag na universal flu vaccine na magbibigay proteksiyon laban sa lahat ng strain ng virus.

 

Fashion world mourns death of Lagerfeld - Pagdadalamhati sa pagpanaw ni Lagerfeld

Feb 20, 2019 0:04:24

Description:

Karl Lagerfeld, the German designer credited with reviving French fashion house Chanel and inspiring countless designers, has died aged 85.

-

Si Karl Lagerfeld, ang German designer na binigyan ng karangalang muling buhayin ang French fashion house na Chanel, at nagbigay-inspirasyon sa hindi mabilang na designer, ay namatay sa edad na 85 taon.

Australia's 'best and brightest' offered bursary to become teachers - Oposisyong Partido Labor, nag-alok ng pondong walang buwis sa mga tao, upang maging guro

Feb 18, 2019 0:04:03

Description:

A Labor federal government would offer Australia's best and brightest tax-free bursaries of $40,000 to become teachers.

-

Nag-alok ang Partidong Labor, sa mga pinaka-mahusay at matalinong Australyano, ng libreng pondong walang buwis na $40,000 para maging mga guro.

Airbus to stop making super-jumbo A380 - Katapusan ng higanteng Airbus A380

Feb 18, 2019 0:06:26

Description:

Barely a decade since the double-deck, 500-plus-seat aeroplane started carrying passengers, Airbus says it's abandoning production of the A380 due to a decline in sales.

-

Pagkatapos lamang ng isang dekada buhat nang lumabas ang higanteng erpolanong may sakay na higit sa 500 pasahero, sinabi ng Airbus na titigilan na nila ang pag-gawa ng A380 dahil sa bumababang benta.

Doctor shortage endangering regional Australians' lives - Kakulangan ng mga doktor sa malalayo at rehiyonal na lugar sa Australya

Feb 18, 2019 0:05:29

Description:

A shortage of doctors in remote and regional centres is leaving some Australians without access to immediate medical care.

-

Ang kakulangan ng mga doktor sa mga malalayo at rehiyonal na sentro, ay nag-iiwan sa ilang Australyano na walang mabilisang alaga sa pag-gagamot.

Byron Bay shark attack: Surfer in serious but stable condition - Dinagdagan ng gobyerno ng Queensland ang tulong pinansyal sa mga biktima ng malawakang baha sa hilaga ng estado

Feb 18, 2019 0:07:39

Description:

A 41-year-old man is attacked by a shark while he was surfing at Byron Bay's Belongil Beach.

-

Dinagdagan ng gobyerno ng Queenslnd ang pondo para sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa hilagang bahagi ng estado.

New integrity agency to target corruption in Australian sport - Bagong grupong magbabantay sa integridad ng palaro sa Australya

Feb 18, 2019 0:04:53

Description:

The government has announced a powerful new integrity monitor targeting doping, match-fixing and betting-corruption in Australian sport.

-

Ipinahayag ng gobyerno ang isang malakas na bagong grupo sa integridad, na magbabantay sa doping, match-fixing at betting corrpution sa palakasan ng Australya.

'You will not succeed', Morrison tells people smugglers - Babala ni Scott Morrison sa mga nagpapalusot ng repugi

Feb 18, 2019 0:03:58

Description:

Prime Minister Scott Morrison has released a video warning asylum seekers against trying to enter Australia illegally.

-

Naglabas ng isang bideyo si Punong Ministro Scott Morrison na nagbababala sa mga asylum seekers na sumusubok pumasok sa Australya ng iligal.

Vonix Connex: A connection tested and strenghtened by music - Vonix Connex: Isang ugnayan na sinubok at pinalakas ng musika

Feb 17, 2019 0:21:04

Description:

With several of decades of experiences between them, they sure know how to deal with the inevitable changes in their careers. Connecting with the right people has truly taken their musical journey to the next level.

-

Sa ilang dekada ng mga karanasan na maroon sa pagitan nila, tiyak na alam nila kung paano haharapin ang mga di-maiiwasang pagbabago sa kanilang mga karera. Ang pagkonekta sa mga tamang tao ay tunay na nagdala sa kanilang musikal na paglalakbay patungo sa susunod na antas.

A Filipino-Australian couple’s approach to intercultural marriage - Ang pamamaraan ng mag-asawang Pilipina at Australyano sa kanilang interkultural na pagsasama

Feb 16, 2019 0:37:28

Description:

Boy meets girl. Girl meets boy. Firstly, on the dating app, ‘Tinder’. Boy’s cultural patterns value the ‘I’, that highlights one’s individuality. While girl was raised to a culture of ‘we’, to which behaviors, beliefs and goals are determined by close interpersonal relationships. Both came from opposite worlds but underneath these layers, they share one thing in common - love for each other.

-

Nakilala ni lalake si babae. Nakilala ni babae si lalake. Una, ay sa ‘dating app’ na ‘Tinder’. Pinapahalagahan ng kultura ng lalake ang ‘ako’ para mabigyang-diin ang indibidwalidad ng isang tao. Habang ang babae naman ay galing sa kultura na pinapahalagahan ang ‘kami’, kung saan ang mga asal, paniniwala at layunin ay dinidikta ng malalapit na mga karelasyon. Nanggaling ang dalawa sa magkaibang mundo ngunit sa kabila nito, mayroong natatanging magkapareho sa kanilang dalawa – ang pagmamahalan nila sa isa’t isa.

How to succeed at online dating? - Paano magtagumpay sa online dating?

Feb 16, 2019 0:07:42

Description:

What should you consider when setting up a new relationship in the interconnected online world? 

-

Ano nga ba ang mga dapat ikonsidera para sa isang bagong relasyon sa mundo ng online?

Project Orcullo: more than just music, an appreciation for art - Project Orcullo: higit pa sa musika, isang pagpapahalaga sa sining

Feb 16, 2019 0:25:38

Description:

For former Pinoy Dream Academy aspirant Glenn Orcullo, music allows him to connect with his inner self- his soul.

-

Para sa dating Pinoy Dream Academy aspirant na si Glenn Orcullo, ang musika ay nagpapahintulot sa kanyang umugnay sa sarili- sa kanyang diwa.

Sharing Filipino stories to Filipino-Australian children - Kwento ng mga kwentista

Feb 15, 2019 0:10:32

Description:

Two storytellers, Anna Manuel and Cel Tria share their insight on why it is important to read Filipino stories to our children.

 

 

-

Ibinahagi ng dalawang kwentista, Anna Manuel at Cel Tria ang kahalagahan ng pagbasa ng mga kwentong gawa ng mga Filipino sa ating mga anak.

 

 

Duterte administration denies hand in Maria Ressa arrest - Administrasyong Duterte ipinabulaanan may kaugnayan sa pag-aresto kay Maria Ressa

Feb 15, 2019 0:04:51

Description:

Duterte admnistration denies any hand in the recent arrest of Rappler CEO Maria Ressa in relation to the cyber-libel case filed against the staunch critic.  

-

Ipinabulaanan ng administrasyong Duterte  ang ano mang kaugnayan sa naganap na pag-aresto sa  Rappler CEO Maria Ressa kaugnay ng kasong cyber-libel na inihain laban sa  mamahayag.

Philippine journalist and Duterte critic's arrest part of a pattern, say advocates - Pag-aresto sa bumabatikos kay Pangulong Duterte, pinuna ng tagapagtaguyod ng media

Feb 15, 2019 0:07:49

Description:

A prominent Philippine journalist accused of cyber-libel has been released on bail a day after her arrest, in a case freedom of speech advocates are describing as persecution.

-

Nag piyansa ang mamahayag na si Maria Ressa matapos ma-aresto sa kasong cyber libel na inihian laban sa kanya  

 

Ito’y isinalarawan ng mga mga tagapagtaguyod ng malayang pananalita  bilang pag-uusig

 

Nanungkulang CEO si Maria Ressa ng online na news organization, Rappler – na nakilala bilang isa sa mga tagapag-batikos ng mga polisa ng Pangulong Rodrigo Duterte

 

Lack of exercise increases cancer risk - Panganib sa sakit na kanser tumataas sa kakulangan ng exercise

Feb 15, 2019 0:05:15

Description:

According to a Cancer Council survey, most people believe a lack of time is the reason behind their lack of exercise.

 

-

Ayon sa isang survey na isinagawa ng Cancer Council, maraming tao ang na niniwala na ang kakulangan ng oras ang pangunahing dahilan ng di pag- exercise

 

Sa pagsasaliksik napag alaman na mahigit sa dalawang daang libong kaso ng kanser ay maari sanang maiwasan sa susunod na 25 taon kung mapapanatili lamang ng mga Australyano ang pag exercise  at mapanatili ang malusog na timbang

From ballad to R&B, could Calmell Teagle be following Rihanna's music? - Mula ballad patungong R&B, maaari kayang sundan ni Calmell Teagle ang musika ni Rihanna?

Feb 15, 2019 0:14:50

Description:

With her powerful voice and eventually getting into R&B music and a little resemblance of Rihanna, could Calmell Teagle become a big name in the international  music scene?

-

Sa kanyang mataas na boses at pagkahilig sa musikang R&B at kaunting pagkakahawig kay Rihanna, maaari kayang si Calmell Teagle ay maging isang malaking pangalan sa pandaigdigang eksena ng musika?

"Extreme statelessness" case comes before court - Kaso ng "Extreme statelessness" nasa hukom

Feb 13, 2019 0:07:52

Description:

A complex legal case involving what the United Nations has termed an "extreme example of statelessness” is now before Australia's High Court.

-

Isang kumplikadong legal na kaso na kinasasangkutan ng tinatawag ng United Nations na isang "matinding halimbawa ng kawalang-estado" ay ngayo'y nasa hapag ng Mataas na Hukuman ng Australia.

Health authorities expand immunization efforts in CARAGA region - Mga pagsisikap para sa pagpapabakuna, pinalawak sa Rehiyon ng CARAGA

Feb 13, 2019 0:08:29

Description:

Health personnel in CARAGA region have expanded their immunization efforts against measles as the recorded cases in the area already reached the alert level.

 

-

Pinalwak ng mga kawani ng Kagawaran ng Kalusugan  sa Rehiyon ng  Caraga  ang mga pagpapabakuna laban sa tigdas habnag patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nadiagnose sa lugar. Umabot na sa  alert level ang kalagayan ng tigdas sa rehiyon.

 

Minister's former media advisor fronts court over police raids on AWU - Dating media advisor ng Ministro humarap sa korte kaugnay ng police raid sa AWU

Feb 13, 2019 0:04:37

Description:

A government minister's former media adviser has faced court to answer questions about a media-tip off about the AFP raids of union offices in 2017.

 

The Australian Workers Union has launched civil action claiming the raids were politically motivated

-

Humarap sa korte ang isang dating media adviser ng isang minsitro ng gobyerno upang sagutin ang mga tanong tungkol sa paglusob ng AFP sa mga opisina ng unyon noong 2017.

Naglunsad ang Australian Workers Union ng isang sibil na aksyon at inangkin na ang mga paglusob ay may udyok na pulitikal.

Mr Football continues to kick goals outside the pitch - Mr Football ipinagpatuloy ang kanyang misyon

Feb 12, 2019 0:10:07

Description:

Self-proclaimed Mr Football, Elmer Lacknet Bedia fulfills his promise to give back to his hometown. Through his Elmer Lacknet Bedia Football Academy (ELBFA), he has been doing outreach programs to teach young boys to play football. 

-

Tulad ng Putbol, si  Elmer Lacknet Bedia ay  putuloy na paikot ikot sa lupa

Muli, tulad ng putbol, si Elmer ay nakapokus sa paggaw ng mga goal.

Subalit, di tulad ng putbol, na natitigil kapag tapos na ang laro, ang laro ay  nagpapatuloy para kay Elmer.

 

Australian women 'extremely concerned' about climate change - Australian women 'extremely concerned' about climate change

Feb 12, 2019 0:05:55

Description:

A survey of 6,500 Australian women has found that nearly nine in ten are "extremely concerned" about climate change, and that one in three in the under-30 age group are so worried, they're reconsidering having children.

-

Napag-alaman ng  isang pagtatanong sa 6,500 kababaihan sa Australya na halos siyam sa sampu ay "lubhang nababahala" sa pagbabago ng klima, at ang isa sa tatlo sa grupo na ang edad ay mababa sa 30 ay tunay na nag-aalala, na kanilang muling pinag-iisipan ang pagkakaroon ng mga anak.

UK lifts security warning in Southern Cebu - UK inalis ang babala ng seguridad sa Katimugang Cebu

Feb 11, 2019 0:09:36

Description:

Balitang Bisayas.  Summary of latest news in the region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Witnesses tell aged care royal commission they're 'still looking for answers' - Mg saksi sinabi sa aged care royal commission naghahanap pa sila ng mga kasagutan

Feb 11, 2019 0:06:45

Description:

The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety has heard its first evidence in Adelaide.

-

Dininig na ng  Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ang unang ebidensiya nito sa Adelaide.

Growing shades of Catriona Gray - Lumalaking anino ni Catriona Gray

Feb 11, 2019 0:18:19

Description:

“Ma-gan-dang U-maga po  sa in-yong la-hat”.

Overcoming  butterflies in her stomach,  Filipino-Australian Jade Crystal Wright has mustered all the courage to greet listeners on air in Filipino.

-

“Ma-gan-dang U-maga po  sa in-yong la-hat”

Nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib, naglakas loob ang Pilipino-Australyano na bumati s amga taga-pakinig sa wikang Filipino.

 

Kate Miller-Heidke to represent Australia at Eurovision - Kate Miller-Heidke kakatawan para sa Australya sa Eurovision

Feb 11, 2019 0:03:11

Description:

Australia has chosen classically trained singer-songwriter Kate Miller-Heidke as its Eurovision Song Contest representative.   Miller-Heidke won the competition, nationally televised on SBS. - Pinili ng Australia ang sinanay na classical singer-songwriter Kate Miller-Heidke bilang kinatawan nito sa Eurovision Song Contest.

Nanalo si Miller-Heidke sa kumpetisyon, na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng SBS.

Krenz Carlos, from Philippine hoop to Australian basketball - Krenz Carlos, mula sa paglalaro sa Pilipinas hanggang sa basketbol sa Australya

Feb 11, 2019 0:12:26

Description:

Playing professionally at the Australian National Basketball League (NBL) is an ultimate dream for Krenz Carlos. - Ang propesyonal na paglalaro sa National Basketball League (NBL) ng Australya ay isang pangunahing pangarap para kay Krenz Carlos.

Queensland flood aftermath

Feb 11, 2019 0:12:25

Description:

Filipino residents in Townsville and Mt Isa speak up about how they were affected by the flooding.  

Is Australia on track to meet its Paris emissions reduction targets? - Nasa landas nga ba ang Australya na matugunan ang target nito sa pagbawas ng emisyon?

Feb 10, 2019 0:06:56

Description:

A new report has found Australia can meet its 2030 emissions reduction target five years early, if the adoption of renewable power continues at its current rate.

-

Napag-alaman ng isang bagong ulat na maaaring matugunan ng Australya ang target nito para sa taong 2030 na pagbawas ng emisyon na limang taon na mas maaga kung ang pagpapatibay ng kasalukuyang antas ng  renewable power nito ay magpapatuloy.

 

Politicians meet to manage growing population - Mga pulitiko nagpulong upang pamahalaan ang lumalaking populasyon

Feb 10, 2019 0:08:02

Description:

The federal government has met with state and territory treasurers to try to help solve the problem of managing Australia's burgeoning population.

-

Ang pederal na pamahalaan ay nakipagpulong sa mga ingat-yaman ng mga estado at teritoryo upang subukan at tulungang malutas ang problema sa pamamahala ng lumalaking populasyon ng Australya.

Makisig Morales' life and career after epic 'Super Inggo' - Ang buhay at karera ni Makisig Morales pagkatapos ng matagumpay na 'Super Inggo'

Feb 10, 2019 0:21:00

Description:

Aside from his powerful singing voice, as a child, Makisig Morales was popularly known for as the child superhero in the television show "Super Inggo" who became a household name more than a decade ago.

But upon moving to Australia in 2014, major changes in the actor's life and career happen.

-

Bukod sa kanyang mataas na boses sa pag-awit, bilang isang bata, si Makisig Morales ay kilala bilang ang batang superhero sa palabas sa telebisyon na "Super Inggo" na naging isang tanyag sa mga sambahayan mahigit isang dekada na ang nakakaraan.

Ngunit nang lumipat sa Australya noong 2014, may mga pangunahing pagbabago na nangyari sa buhay at karera ng aktor.

Children with disabilities left out of schools - Mga batang may kapansanan tinanggihan sa mga paaralan

Feb 10, 2019 0:08:15

Description:

The academic year is in full swing, but some students are struggling to be included.

-

Ang taong panuruan ay puspusan na at abala na, ngunit ang ilang mga estudyante ay nahihirapan na mapabilang.

Becoming Vegetarian: Overcoming the challenges and savouring its benefits - Pagiging Vegetarian: Pagdaig sa mga hamon at pagtamasa ng mga benepisyo

Feb 10, 2019 0:12:33

Description:

Becoming a vegetarian is particularly challenging for someone who is used to consuming meat. But non-consumption of pork, chicken and beef is the first way to go!

-

Ang paglayo mula sa iyong karaniwang pagkain na binubuo ng karne - baboy, manok at baka - ay maaaring isa sa mga pinakamahirap na hamon kung gusto mo talagang magsimulang maging isang vegetarian.

Security breach at federal parliamentary computing network - Paglabag sa seguridad sa pederal na parlyamentaryong computing network

Feb 9, 2019 0:06:13

Description:

Australian security agencies are investigating a breach of the federal parliamentary computing network.

 

-

Sinisiyasat ng mga ahensyang panseguridad ng Australya ang paglabag sa computing network ng pederal na parlyamentaryo.

Germany orders Facebook to review data collection practices - Alemanya iniutos sa Facebook na suriin ang mga kasanayan sa pagkolekta ng data

Feb 9, 2019 0:06:36

Description:

Germany has ordered Facebook to renew its data collection practices after a one-year investigation which found the company exploited its market dominance to gather information about users without their consent.

-

Iniutos ng Alemanya na muling suriin ng Facebook ang mga kasanayan nito sa pagkolekta ng data pagkatapos ng isang taon na pagsisiyasat kung saan napag-alaman na sinamantala ng kumpanya ang pangunguna nito sa merkado upang makalikom ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit (user) nang wala ang kanilang pahintulot.

The perks of being an Aussie tribute artist: Carl de Villa - Mga benepisyo ng pagiging isang Aussie tribute artist: Carl de Villa

Feb 9, 2019 0:17:16

Description:

Nearly five years since performing as a tribute artist, Carl de Villa luxuriates in dressing up and singing songs of legendary performers like Prince and Michael Jackson.

-

Halos limang taon mula nang gumaganap bilang isang tribute artist, tinatamasa ni Carl de Villa ang pagtatanghal na nakabihis na tulad ng mga mang-aawit na kanyang ginagaya at pag-awit ng mga kanta ng mga maalamat na performer tulad nina Prince at Michael Jackson.

Calls for rapid action on Indigenous child suicides report - Panawagan para sa mabilis na pagkilos sa ulat ng mga pagkamatay ng mga Katutubong bata

Feb 9, 2019 0:04:49

Description:

Western Australia's coroner has described a spate of suicides among young Aboriginal people as "profoundly tragic, individually and collectively."

-

Inilarawan ng coroner ng Western Australia ang ilang kaso ng pagpapakamatay sa hanay ng mga kabataang katutubong Aboriginal bilang "labis na trahedya, indibidwal man o sama-sama."

Early childhood educators urged to build awareness of Indigenous culture - Mga tagapagturo sa edukasyon ng mga bata hinikayat na bumuo ng kamalayan para sa katutubong kultura

Feb 9, 2019 0:05:08

Description:

National guidelines state that early childhood education should promote respect for diversity, and build awareness of Australia's Indigenous culture.

 

-

Sinasabi ng pambansa patnubay na ang maagang edukasyon ng mga bata (early childhood education) ay dapat magtaguyod ng paggalang para sa pagkakaiba-iba, at bumuo ng kamalayan sa Katutubong kultura ng Australya.

Major breakthrough in prostate cancer treatment - Pangunahing tagumpay sa pagkatuklas sa paggamot ng prostate cancer

Feb 8, 2019 0:04:40

Description:

Researchers have made a major breakthrough in the treatment of prostate cancer by discovering tumours can be starved of the fuel they need to thrive.

-

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng isang pangunahing pambihirang tagumpay sa paggamot ng prostate kanser sa pagkakatuklas na maaaring gutumin o maiwasan ang paglaki ng mga bukol (o mga tumor).

Settlement Guide: How to get involved in your children's education? - Settlement Guide: Paano makibahagi sa pag-aaral ng inyong mga anak?

Feb 7, 2019 0:06:46

Description:

When parents are involved in their children's school and education, it has positive effects on their grades, their attendance and their well-being in general.

 

-

Kapag ang mga magulang ay kabahagi sa paaralan at edukasyon ng kanilang mga anak, ito ay may positibong epekto sa kanilang mga grado, kanilang pagpasok sa eskuwela at kanilang kapakanan sa pangkalahatan.

55 children died in measles outbreak in Manila - Paglaganap ng tigdas sa iba't ibang lugar sa Pilipinsa inihayag ng DOH

Feb 7, 2019 0:04:54

Description:

DOH urges citizens to vaccinate against the disease as the government seeks to strengthen its immunisation program.

-

Inihayag ng Department of Health (DOH) ang paglaganap ng tigdas sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kabilang ang Metro Manila.

 

Hinihikayat ng DOH ang mga mamamayan na magpabakuna laban sa sakit habang hinahangad ng pamahalaan na palakasin ang programa nito sa pagbabakuna.

NAB bosses resign - Mga namumuno ng NAB nagbitiw

Feb 7, 2019 0:04:12

Description:

Two of National Australia Bank's (NAB) most senior figures, CEO Andrew Thorburn and Chairman Ken Henry, have announced their departures from the bank.

-

Dalawa sa pinakamataas na opisyal ng National Australia Bank (NAB), ang CEO Andrew Thorburn at Chairman Ken Henry, ay nagpahayag ng kanilang pag-alis mula sa bangko.

Koreans’ distinct celebration of the Lunar Festival - Ang katangi-tanging paraan ng pagdiriwang ng mga Koreano ng 'Lunar Festival'

Feb 7, 2019 0:12:45

Description:

We know a lot about the contemporary Korean culture through their music, films and TV programs but little do we explore about its traditional culture that has stood the test of time. Some of these traditions are still being practiced by many Koreans today particularly during the season of the Lunar Festival.

-

Marami tayong alam sa makabagong kultura ng mga Koreano sa pamamagitan ng musika, pelikula at palabas sa telebisyon ngunit kakaunti lamang ang pagpapalawak ng ating kaalaman hinggil sa ilang tradisyunal na kultura ng Korea na matibay pa rin sa paglipas ng panahon. Ang ilan sa mga tradisyong ito ay sinusunod pa rin ng maraming Koreano sa ngayon, partikular sa panahon ng 'Lunar Festival'.

Adelaide Fringe Festival 2019 starts this February - ‘Adelaide Fringe Festival 2019’, magsisimula ngayong Pebrero

Feb 7, 2019 0:13:10

Description:

Here are the summary of the latest news from South Australia by Norma Hennessy.

-

Narito ang buod ng pinakahuling balita mula sa South Australya na hatid ni Norma Hennessy.

Black Saturday leads to major changes in bushfire emergency response - Black Saturday naging daan para sa malaking pagbabago hinggil sa pagreresponde sa mga emerhensiyang may kaugnayan sa 'bushfires'

Feb 7, 2019 0:07:56

Description:

Ten years ago devastating bushfires in Victoria killed 173 people, left hundreds injured and destroyed more than 2,000 homes.

-

Sampung taon na ang nakalilipas nang ang mga mapinsalang mga 'bushfire' sa Victoria ay pumatay sa 173 katao, daan-daan ang naiwang sugatan at mahigit sa 2,000 tahanan ang natupok

K Brosas: Beyond comedy, singing and acting - K Brosas: Higit pa sa komedya, pagkanta at pag-arte

Feb 6, 2019 0:11:32

Description:

K Brosas started out singing at sing-along bars when she was 17 and she gradually established herself as a comedian and singer. She admits her life isn't always perfect. 

-

Sa gulang na 17, sinimulan ni K Brosas ang kanyang karera sa pagkanta sa mga sing-along bar, unti-unting gumawa ng sariling pangalan sa komedya at pagkanta. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi laging puno ng saya.

Federal government announces medical review panel for ill asylum seekers - Pampederal na pamahalaan ipinahayag ang isang medical review panel para sa mga asylum seeker

Feb 5, 2019 0:07:10

Description:

The federal government has announced plans to establish an independent medical review panel to oversee the transfer of asylum seekers from regional processing centres to Australia and other third-party countries.

-

Nag-anunsyo ang pederal na gobyerno ng mga plano na magtayo ng isang independent medical review panel upang pangasiwaan ang paglipat ng mga asylum seeker mula sa sentro ng rehiyonal na pagproseso patungo sa Australya at mga ikatlong-partidong mga bansa.

Can Australia do natural disaster planning better? - Mas mapapabuti pa ba ang pagtugon ng Australya sa mg natural na kalamidad

Feb 5, 2019 0:07:22

Description:

With an annual cycle of bushfires, cyclones and floods coupled with a prosperous and stable economy, Australia features among the world's top 10 for economic damage caused by natural disasters.

-

Sa taunang 'cycle' ng 'bushfires', 'cyclones' at mga baha na sinamahan pa ng maunlad at matatag na ekonomiya, ang Australya ay isa sa pangunahing sampung bansa na kabilang sa naaapektuhan sa aspetong ekonomiko dahil sa mga natural na kalamidad.

Massive crowd celebrates first Papal Mass on the Arabian Peninsula - Maraming tao nagdiwang sa kauna-unahang misa ng Papa sa Arabian Peninsula

Feb 5, 2019 0:04:23

Description:

A massive crowd has celebrated the first ever papal Catholic service to be held on the Arabian Peninsula

-

Isang malaking grupo ng mga mananampalataya ang nagdiwang sa kauna-unahang misa  ng Katolikong Papa sa Arabian Peninsula

Cebu safe from terrorist group: Security Summit - Cebu ligtas sa grupo ng mga terorista: Security Summit

Feb 5, 2019 0:08:33

Description:

Balitang Bisayas. Summary of relevant news in the region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga mahahalagang balita sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Consumer and advocacy groups welcome banking recommendations - Mamimili, grupo ng mga taga-pagtanggol malugod na tinanggap ang mga rekomendasyon

Feb 5, 2019 0:04:48

Description:

Consumer and advocacy groups have welcomed some of the key recommendations of the banking royal commission.

-

Malugod na tinanggap ng mga grupo ng mga mamimili at mga tagapagtanggol ng kanilang mga karapatan ang ilan sa mga mahahalagang rekomendasyon ng Banking Royal Commission.  

Year of the Pig 2019: Will it be a better year for you? - Year of the Pig 2019: Maswerte ka ba o malas ngayong taon na ito?

Feb 4, 2019 0:09:00

Description:

As we welcome the Lunar New Year, let's have a look at what 2019 has in store for you. Feng Shui and Chinese astrology expert Master Hanz Cua predicts this year will be 'better than last year'. 

-

Alamin kung magiging maganda ang pasok ng "Year of the Pig' para sayo. Nakausap namin ang Feng Shui at Chinese astrology expert na si Hanz Cua at ibinahagi niya na 'mas magiging maganda ang taong ito.'

Lunar New Year: Keeping traditions while strengthening family ties - Lunar New Year: Pinapanatili ang mga tradisyon habang pinapatatag ang ugnayan ng mga pamilya

Feb 4, 2019 0:11:23

Description:

For many who celebrate the Lunar New Year, “family is the most central part of the celebrations” while adhering to traditions.

-

Para sa marami na ipinagdiriwang ang Lunar New Year, “pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng mga pagdiriwang habang sinusunod ang mga nakasanayang tradisyon.

Lunar new year ushers in the Year of the Pig - Lunar new year sinasalubong ang Year of the Pig

Feb 4, 2019 0:08:38

Description:

It's goodbye to the year of the dog and an enthusiastic welcome to the year of the pig. 

-

Paalam na sa taon ng aso at isang masiglang pagsalubong sa year of the pig.

Townsville flooding continues to threaten residents after water release from Ross River Dam - Pagbaha sa Townsville patuloy na nagbabanta sa mga residente matapos magpakawala ng tubig mula sa Ross River Dam

Feb 3, 2019 0:11:13

Description:

Townsville residents remain at risk as authorities have to release water from Ross River dam. 

-

Ang mga residente ng Townsville ay lubog pa rin sa baha habang ang mga awtoridad ay kinakailangan na nagpakawala ng tubig mula sa Ross River dam habang umabot ito ng higit sa 200 porsiyento ng kapasidad nito.

Regional areas need more skilled migrants: SA premier - Mga rehiyonal na lugar nangangailangan ng dagdag na mga may-kasanayan na migrante: SA premyer

Feb 3, 2019 0:03:33

Description:

South Australia’s Premier has made a plea to the Prime Minister, calling for Australia’s migration policy to allow for more skilled migrants across regional Australia.

-

Humiling ang premyer ng South Australia sa Punong Ministro, nananawagan para sa patakaran ng migrasyon sa Australya na pahintulutan ang mas maraming may-kasanayan na migrante sa buong rehiyonal na Australya.

Murray-Darling Royal Commission finds Basin Authority "acted unlawfully" - Basin Authority "kumilos nang labag sa batas" ayon sa napag-alaman ng Murray-Darling Royal Commission

Feb 3, 2019 0:04:49

Description:

A Royal Commission has found the Murray Darling Basin Authority acted unlawfully and water allocations must be completely overhauled to save the country's largest river system.

-

Napag-alaman ng isang Royal Commission na ang Murray Darling Basin Authority ay kumilos nang labag sa batas at ang mga alokasyon ng tubig ay dapat na lubusang baguhin upang iligtas ang pinakamalaking sistema ng ilog sa bansa.

How are young multicultural people faring? - Paano ang nagiging pagganap ng mga kabataang multikultural?

Feb 2, 2019 0:06:13

Description:

The first national study of young people from migrant and refugee backgrounds has found they face a number of challenges, including discrimination and inter-generational conflict.

-

Napag-alaman ng unang pambansang pag-aaral ng mga kabataan na may pinagmulan na mga migrante at repugi na sila ay humaharap sa ilang mga hamon, kabilang ang diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaibang henerasyon.

A new option for parents to have their "me time" - Isang bagong opsyon para sa mga magulang na magkaroon ng kaunting “oras para sa sarili"

Feb 2, 2019 0:16:53

Description:

For most full-time stay-at-home parents, it can be overwhelming to manage the household while tending to all the needs of the family, in particular of the children. A two to three hours of "me time" will help parents to be recharged and be on top of their family life. 

-

Para sa karamihan ng mga ganap na nasa bahay na mga magulang maaaring napakalaking gawain na pamahalaan ang sambahayan habang binabantayan at ibinibigay ang mga pangangailangan ng pamilya, lalo na ng mga bata. Ang dalawa hanggang tatlong oras na ilalaan para sa sarili ("me time") ay maaaring makatulong sa mga magulang na makabawi ng lakas at maging nasa ibabaw ng mga kailangan ng pamilya.

Social Media Influencers told they must disclose sponsorship of their content - Mga Social Media Influencer sinabihan na dapat ibunyag ang isponsor ng laman ng kanilang plataporma

Feb 2, 2019 0:07:47

Description:

There is a push for stronger accountability from socialmedia influencers, amid concerns they are using their platforms to promote paid content without their audience's knowledge.

-

Mayroong mga pagtulak para sa mas matibay na pananagutan mula sa mga social media influencer, sa gitna ng mga alalahanin na ginagamit nila ang kanilang mga plataporma upang itaguyod ang mga bayad na nilalaman nang hindi nalalaman ng madla na tumatangkilik sa kanila.

Sydney's Welcome Wall has been celebrating the stories of migrants to Australia for 20 years - Welcome Wall ng Sydney dalawampung taon nang ipinagdiriwang ang mga kuwento ng mga migrante sa Australya

Feb 1, 2019 0:05:36

Description:

It's been 20 years since the Australian National Maritime Museum launched its Welcome Wall, celebrating the stories of migrants to Australia.

 

-

Dalawampung taon na ang nakalipas mula noong inilunsad ng Australian National Maritime Museum ang Welcome Wall nito, ipinagdiriwang ang mga kuwento ng mga migrante sa Australya.

 

Could do better: Australia only 13th in the world's 20 least-corrupt nations - Magagawa na mas mahusay pa: Australia, ika-13 lamang sa 20 na pinakamababa ang katiwalian na bansa sa mundo

Feb 1, 2019 0:07:52

Description:

Australia has remained in 13th spot on Transparency International's Corruption Perceptions Index.

-

Ang Australya ay nanatili sa ika-13 na puwesto sa Corruption Perceptions Index ng Transparency International.

How Filipino clubs help students beat homesickness - Paano nakakatulong sa mga Pilipinong estudyante ang pagsali sa mga grupo

Feb 1, 2019 0:03:31

Description:

For Filipino students in NSW, joining clubs or being a part of an organisation gives them a sense of community and allows them to be more in touch with their own culture. 

-

Para sa mga Pilipinong estudyante sa NSW, ang pagsali sa mga grupo ay nakakatulong sa kanila para makahalubilo ang kapwa nila Pilipino at makaugnay sa sarili nilang kultura. 

Banking royal commission set to deliver final report - Royal Commission sa pagbabangko nakatakdang ihatid ng panghuling ulat

Feb 1, 2019 0:06:21

Description:

Australia's financial institutions are bracing for a reckoning, with Commissioner Kenneth Hayne set to deliver his final report to the federal government on Friday.

-

Ang mga institusyong pampinansyal ng Australya ay naghanda para sa isang pagtutuos, na itinakda ni Komisyoner Kenneth Hayne upang ihatid ang kanyang pangwakas na ulat sa pederal na gobyerno ngayong Biyernes (Peb. 1).

Top lawyers concerned about government’s proposed citizenship-stripping laws - Pangamba ng mga nangungunang abogado tungkol sa mungkahi ng gobyerno na batas ng sa pag-alis ng pagkamamamayan

Jan 31, 2019 0:05:45

Description:

Australia’s top lawyers have expressed concerns with at Wednesday's meeting of the Joint Committee on Intelligence and Security.

-

Nagpahayag ng pagkabahala ang mga nangungunang abogado ng Australya hinggil sa iminumungkahing batas sa pagtanggal ng pagkamamamayan sa ginawang pagpupulong ng Joint Committee on Intelligence and Security noong Miyerkules.

 

Arrest of leading trainer Darren Weir throws horse-racing industry into turmoil - Pag-aresto sa nangungunang tagapagsanay na si Darren Weir nagdala sa industriya ng kabayo sa kaguluhan

Jan 31, 2019 0:04:16

Description:

Australia's horse racing industry has been thrown into turmoil with the arrest of leading trainer Darren Weir.

-

Nadala sa kaguluhan ang industriya ng karera ng kabayo ng Australya, sa pag-aresto sa tagapagsanay na si Darren Weir.

Water desalination to supplement Sydney's drinking water - Tubig mula sa plantang desalinasyon, karagdagang maiinom para sa mga taga-Sydney

Jan 30, 2019 0:05:24

Description:

Sydney's Kurnell desalination plant has been turned on for the first time in seven years, after dam levels dropped below 60 per cent capacity.

The New South Wales government hopes drinkable water will be delivered to Sydney's water supply by May or June.

-

Ang planta ng desalinasyon sa Kurnell Sydney, ay binuksan sa unang pagkakataon pagkalipas ng pitong taon, pagkatapos bumaba ang lebel ng tubig ng dam, sa ilalim ng anim na pung porsyento.

Kangaroos to be killed to make way for housing project - Kangaroos papatayin upang bigyang daan ang proyekto ng pabahay sa lugar

Jan 30, 2019 0:08:59

Description:

Kangaroos will be slaughtered in Baldivis Western Australia, to clear the way for a housing project in the place.

-

Ang mga kangaroos sa Baldivis Western Australia, ay papatayin upang bigyan daan ang isang proyekto ng pabahay sa lugar.

Should I pay for my grandchildren's school fees? - Mga lolo't lola, tumutulong sa mga anak sa gastos sa eskwela ng kanilang mga apo

Jan 30, 2019 0:08:22

Description:

With rising educational costs, more and more grandparents are helping out with school fees. The cost of sending a child born in 2018 through the private schooling system ends up close to half a million from prep through to Year 12.

-

Dahil sa patuloy na pagtaas na halaga ng edukasyon, parami nang parami ang mga lolo't lolang tumutulong sa bayad sa eskwelahan.

How viewing Earth from space can better predict droughts and fires - Lumalaking pagsusuri sa tag-tuyot at sunog, dahil sa pag-gamit ng satellite

Jan 30, 2019 0:03:58

Description:

Drought and bushfire risk could soon be predicted months in advance, thanks to emerging research using satellite technologies.

Scientists have been measuring groundwater and soil moisture using data from satellites orbiting the Earth.

-

Ang panganib ng tag-tuyot at malalaking sunog ay maaring mahulaan ng ilang buwan bago maganap, salamat sa lumalaking pagsusuring gumagamit ng teknolohiya mula sa mga satellite.

Elvis Presley lives again through Bernie M. - Elvis Presley muling nabuhay sa pamamagitan ni Bernie M.

Jan 30, 2019 0:11:03

Description:

Initially Bernie M. was not a die-hard fan of Elvis Presley. When he was invited at an elderly group event in Melbourne and was requested to sing Elvis Presley songs he was told that he sounded like Elvis.  That comment inspired him to become an Elvis tribute artist. The rest was history in his singing career.

-

Noong una, si Bernie M. ay hindi isang lubos na tagahanga ni Elvis Presley. Nang siya ay naimbitahan sa isang kaganapan ng isang grupo ng mga matatanda sa Melbourne at hiniling na kantahin ang mga kanta ni Elvis Presley, sinabi siya na kaboses niya si Elvis. Ang komentong iyon ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang Elvis tribute artist. Ang iba'y kasaysayan sa kanyang karera sa pagkanta.

Mosque bombing in Zamboanga City kills two; injures four others - Pambobomba sa isang moske sa Zamboanga City pumatay sa dalawa; apat ang sugatan

Jan 30, 2019 0:08:48

Description:

Two people were killed and four others were wounded in a grenade explosion early Wednesday in a mosque in Zamboanga City.

-

Dalawang katao ang napatay habang apat ang nasugatan sa pagsabog ng isang granada maaga ng Miyerkules sa isang moske sa Zamboanga City.

Government cancels debts of people deceived by unscrupulous private colleges - Ipapawalang-bisa ng gobyerno ang mga utang ng mga tao na naloko ng mga walang konsensiya na mga pribadong kolehiyo

Jan 29, 2019 0:05:38

Description:

The federal government is cancelling  the debts of people deceived by unscrupulous private education colleges.

-

Ipapawalang-bisa ng pamahalaang pederal ang mga utang ng mga tao na nalinlang ng mga walang konsensiya na mga pribadong kolehiyo.

NSW Leaders maintain anti-pill testing stance - Mga lider ng NSW pinapanatili ang paninindigan laban sa pill testing

Jan 29, 2019 0:03:54

Description:

Following multiple drug related hospitalizations at festivals in NSW and Victoria this weekend, state leaders are still maintaining their stance on pill  testing.

-

Pagkatapos ng mga magkasunod na pagka-ospital na konektado sa droga sa mga pistal sa New South Wales at Victoria nitong nakaraang linggo, pinapanatili ng mga pinuno ng mga estado ang kanilang paninindigan sa pill testing.

Government promises more jobs and more tax write-offs if elected - Dagdag na mga trabaho at pagtanggal ng mga buwis ipinangako ng Pamahalaan kung maihalal

Jan 29, 2019 0:05:52

Description:

Prime Minister Scott Morrison has promised more jobs and more tax write-offs - but less debt - as he rolls out his economic platform ahead of the next election.

-

Nangako si Punong Ministro Scott Morrison ng mga dagdag na trabaho at dagdag na pag-aalis ng buwis - ngunit mas kaunting utang - habang kanyang inilabas ang kanyang pang-ekonomiyang plataporma bago ang susunod na hahalan.

Explorer Matthew Flinders' remains found near London train station - Labi ng mananaliksik na Ingles, natagpuan sa libingan sa London

Jan 28, 2019 0:04:24

Description:

The remains of Captain Matthew Flinders, the English explorer who led the first circumnavigation of Australia, have been discovered at London’s Euston train station. Now plans are now underway for a formal reburial, and a new monument to mark his extraordinary life.

-

Ang labi ni Kapitan Matthew Flinders, ang mananaliksik na Ingles na unang lumibot sa karagatan ng Australya, ay nadiskubre sa isang estasyon ng tren sa London.

Australia marks International Holocaust Remembrance Day - Pag-gunita sa 6 million Hudyong namatay sa Holocaust

Jan 28, 2019 0:03:48

Description:

Ceremonies were held in Sydney and Melbourne to mark International Holocaust Remembrance Day last 27 January 2019. The day of reflection is held each year on January 27th, the day the largest Nazi death camp was liberated in 1945.  

-

Nagsagawa ng mga seremonya sa Sydney at Melbourne noong ika 27 ng nagdaang Enero, upang gunitain ang International Holocaust Remembrance Day.

Australian companies grapple with multi-generational workforce - Dahil sa tumataas na edad ng pagre-retiro, limang henerasyon ang nagtatrabaho sa iisang kumpanya

Jan 28, 2019 0:05:59

Description:

Due to rising retirement age, for the first time, there are five generations working together in Australian companies. So how are companies coping with the differing skill sets, values and attitudes of their workforce - ranging from Traditionalist to Generation Z?

-

Dahil sa pagtaas ng edad ng pagre-retiro, sa unang pagkakataon, may limang henerasyon ang nagtatrabahong magkasama sa iisang kumpanya.

300 missing and dozens killed in Brazilian dam collapse - 300 nawawala at dose-dosena ang namatay sa pag-guho ng dam sa Brazil

Jan 28, 2019 0:04:23

Description:

Hope is fading for the estimated 300 people still missing, after a burst dam caused a mudslide in southeastern Brazil.

-

Lumiliit ang pag-asa na ang tinatayang 300 taong nawawala ay matatagpuan, pagkatapos nasira ang isang dam na nagdala ng malaking agos ng putik sa timog-silangan ng Brazil.

Elderly group encourages seniors to get involved, stay connected with the community - Kung kayo'y nalulungkot o nag-iisa, sumama sa isang asosasyon ng Filipino-Australyan

Jan 28, 2019 0:07:38

Description:

If you feel the need to share with new friends, join a Filipino-Australian association in your area. That is the advice of Gloria Moscosa, president of Filipino Elderly Get Together Association of Victoria.

-

Kung nararamdaman ninyong kailangang makatagpo ng mga bagong kaibigan, sumama sa isang asosasyon ng mga Filipino-Australyan sa inyong lugar.

Djokovic scoops up a record 7th Australian Open title

Jan 28, 2019 0:04:18

Description:

Novak Djokovic and Naomi Osaka have secured Australian Open  tennis titles as the tournament at Melbourne Park comes to an end.

Warning on dangers of sunburn - Babala sa panganib ng pagkasunog ng balat sa araw

Jan 28, 2019 0:06:16

Description:

As parts of Australia swelter in a record-breaking heatwave, warnings are being issued about the dangers of sunburn.

-

Habang ang ilang bahagi ng Australya ay dumaranas ng napaka-init na temperatura, nagpalabas ng babala tungkol sa panganib ng pagkasunog ng balat sa araw.

Brisbane protesters call to abolish Australia Day - Alisin ang Australia Day, demanda ng mga nagprotesta sa Brisbane

Jan 28, 2019 0:06:23

Description:

 Thousands marched in Brisbane to protest the celebration of Australia Day on 26 January 2019. 

-

Libo-libo ang nagmartsa sa Brisbane upang mag-protesta sa pagdiriwang ng Australia Day noong ika 26 ng Enero 2019.

Coach Pat Puzon: Becoming a Great Coach - Coach Pat Puzon: Becoming a Great Coach

Jan 27, 2019 0:19:38

Description:

“When you dream, be realistic. If you fail, learn how to stand up. You only have yourself to blame. Discipline, respect, inspire.”

-

“When you dream, be realistic. If you fail, learn how to stand up. You only have yourself to blame. Discipline, respect, inspire.”

Filipino-Australian political leaders say there are many advantages to being an Australian citizen - Mga Pilipino-Australyanong politiko nagsabi na maraming benepisyo ang pagiging isang mamamayan ng Australya

Jan 27, 2019 0:04:13

Description:

Honourable Councillors from Blacktown City, Mr Jess Diaz and Ms Linda Santos, greeted Filipinos and non-Filipinos a ‘Happy Australia Day’.

-

Binati ng ginagalang na mga konsehal mula siyudad ng Blacktown, Ginoong Jess Diaz at Ginang Linda Santos, ang mga Pilipino at hindi Pilipino ng ‘Happy Australia Day’.

My Australia: Francesca Hung - My Australia: Francesca Hung

Jan 27, 2019 0:05:19

Description:

Miss Universe Australia sees herself as an advocate for cultural diversity - but became entangled in a social media storm after she was accused of being racist.

-

Itinuturing ng Miss Universe Australia ang kanyang sarili bilang isang tagataguyod para sa pagkakaiba-iba ng kultura - ngunit nasangkot sa isang kaguluhan sa social media matapos na siya ay inakusahan ng pagiging racist.

Two fellow Filipinos, now Australian citizens - Dalawang kababayang Pilipino, ngayon ay mamamayan na ng Australya

Jan 27, 2019 0:08:01

Description:

One waited for six years, the other one for thirty years. Short or long wait it might be, Sandy Perez and Gerry Giorla, arrived at the same destination in this year’s Australia Day and were grateful they are now citizens of Australia.

-

Naghintay ang isa ng anim na taon, habang ang isa naman ay tatlumpung taon. Maikli o mahaba man ang paghihintay, sina Sandy Lopez at Gerry Giorla, ay dumating sa parehong destinasyon sa ngayong taong ‘Australia Day’ at nagpapasalamat na ngayon ay mamamayan na sila ng Australya.

Deadline to opt out of My Health Record is January 31 - Deadline para piliin na huwag sumali sa bagong MyHealth Record scheme ng pamahalaang pederal malapit na

Jan 26, 2019 0:06:33

Description:

Australians have only until 31st January to opt out of the federal government's new MyHealth Record scheme.

-

Mayroon na lamang hanggang ika-31 ng Enero upang piliin na huwag mapasama sa bagong MyHealth Record iskim ng pamahalaang pederal.

Divers who rescued boys from Thai cave named 2019 Australians of the Year - Mga diver na nagligtas sa mga batang lalaki mula sa mga kuweba sa Thailand hinirang na mga 2019 Australians of the Year

Jan 26, 2019 0:06:20

Description:

Two of the men who helped rescue the 12 boys and their football coach from flooded caves in Thailand last year have been named the 2019 Australians of the Year.

-

Dalawa sa mga lalaki na tumulong sa pagliligtas sa 12 batang lalaki at kanilang football coach mula sa mga binahang kuweba sa Thailand noong nakaraang taon ay pinangalanang 2019 Australians of the Year.

The numerous significance of Australia Day - Ang maraming kabuluhan ng Australia Day

Jan 26, 2019 0:05:36

Description:

Celebrating - or non-celebration - of Australia Day has divided opinions of some sectors of the community. But for many, they remember it as "the very day they call themselves Australians".

-

Ang pagdiriwang - o hindi pagdiriwang - ng Araw ng Australia ay humati sa opinyon ng ilang sektor sa komunidad. Ngunit para sa marami, naaalala nila ito bilang "ang araw na tinawag nila ang kanilang sarili na mga Australyano".

Do international uni students need stonger English language skills? - Kailangan ba ng mga internasyonal na mag-aaral sa pamantasan ang mas matibay na kasanayan sa wikang Ingles?

Jan 26, 2019 0:07:57

Description:

International students looking to study at Australian universities may face higher English language entry requirements after a push from Victorian Premier Daniel Andrews.

-

Ang mga banyagang estudyante na nagnanais na makapag-aral sa mga pamantasan sa Australya ay maaaring humarap sa mga mas mataas na mga kinakailangan na kasanayan sa wikang Ingles upang makapasok sa bansa matapos ng isang pagtulak mula sa premyer ng Victoria Daniel Andrews.

 

More than a thousand Australians have been recognised in the Australia Day - Mahigit isang libong Australyano kinilala nitong Australia Day

Jan 26, 2019 0:04:24

Description:

More than a thousand Australians have been recognised for their outstanding contributions to their communities.

-

Mahigit isang libong Australyano ang kinilala para sa kanilang natatanging mga kontribusyon sa kanilang mga komunidad.

Proud Australian, takes pride in serving his country: Major Tom Baena - Ipinagmamalaki ang pagka-Australyano, malugod na nagsisilbi para sa kanyang bansa: Major Tom Baena

Jan 25, 2019 0:12:05

Description:

Major Tom Baena, who is also a lawyer and migration agent, takes pride on being an Australian and vowed to "continue to serve his country to the best of his ability."

-

"After we have applied for citizenship, Australia Day became much more meaningful - it meant you can celebrate it in a country where you actually belong."

Tennis is the best sport in the world: Crystal Mildwaters - Ang tennis ang pinakamagandang isport sa buong mundo: Crystal Mildwaters

Jan 25, 2019 0:11:51

Description:

Crystal Mildwaters is a young stunner from Perth who has championed tennis tournaments in Australia and the Philippines; she also thinks that tennis is the best sport in the world.

-

Si Crystal Mildwaters ay isang atleta mula Perth na nagkampeon na sa mga torneo ng tennis sa Australya at Pilipinas. Ayon sa kanya, ang tennis ang pinakamagandang isport sa buong mundo.

Manila Bay rehabilitation begins - Manila Zoo nagpa-plano na maglagay ng tamang 'wastewater disposal' habang rehabilitasyon ng Manila Bay sinimulan na

Jan 24, 2019 0:04:48

Description:

The polluted Manila bay is subject to rehabilitation while Manila Zoo is also temporarily closed to give way to the installation of proper wastewater disposal from the zoo to Manila Bay. - Ang maruming Manila Bay ay sasailalim sa rehabilitasyon habang ang pansamantalang isinara ang Maynila Zoo upang magbigay daan sa pag-lalagay ng tamang tapusan ng maduming tubig mula sa zoo hanggang Manila Bay.

My Australia: The woman tackling workplace ignorance about Indigenous Australians - Woman of Influence noong 2013, eksperto sa pagkakasundo sa Aboriginal and Torres Strait Islander

Jan 24, 2019 0:04:51

Description:

Shelley Reys has more than 25 years of experience with Aboriginal and Torres Strait Islander reconciliation. 

-

Si Shelley Reys ay may dalawampu't limang taong karanasan sa mga Aborihinal at taga Torres Strait Island.

Number of organ donors in Australia has doubled over the past decade - Bilang ng mga organ donor sa Australia dumoble sa nakalipas na dekada

Jan 24, 2019 0:05:40

Description:

A record number of Australian lives have been saved by a doubling of organ donors over the past decade.

-

Isang rekord na bilang ng buhay ng mga Australyano ay nailigtas sa pamamagitan ng pag-doble ng mga organ donor sa nakaraang dekada.

World leaders at the Davos Forum call for more to be done for the environment - Mga lider ng mundo na nasa Davos Forum humihiling na higit pa ang gawin para sa kapaligiran

Jan 24, 2019 0:07:26

Description:

The beginning of the annual World Economic Forum in Switzerland has been marked by calls from leaders around the world for more to be done for the environment- and to combat climate change.

-

Ang simula ng taunang World Economic Forum sa Switzerland ay minarkahan ng mga panawagan mula sa mga pinuno mula sa buong mundo upang higit pa ang magawa para sa kapaligiran - at upang labanan ang pagbabago ng klima.

Ambassador Robinson hopes to strengthen synergy between Australia and the Philippines - Ambassador Robinson nagnanais na mapatatag ang ugnayan ng Australya at Pilipinas

Jan 24, 2019 0:04:21

Description:

Australian Ambassador to the Philippines Steven Robinson AO aims to restrengthen ties with the Philippines through the newly-established bilateral relations. This includes agreements in relation to defence cooperation, security, trade and investment, education, development assistance and disaster preparedness.

-

Kinilala ni Australian Ambassador to the Philippines Steven Robinson AO ang synergy sa pagitan ng Australya at Pilipinas.Sakop aniya ng bagong tatag na bilateral relations ang ugnayan sa defence cooperation, security, trade and investment, education, development assistance at disaster preparedness.

My Australia: The councillor who forgave truckie for vile racist attack - "My Australian" Konsehal Sunny Singh

Jan 24, 2019 0:03:36

Description:

Sunny Singh was well-known for his community work in Port Augusta when he decided to run for city council but as he was starting his political career, he found himself the subject of an unprovoked attack.

-

Si Sunny Singh ay kilala na ng husto dahil sa kanyang paglilingkod sa komunidad ng Port Augusta, nang nagdesisyon siyang tumakbo bilang konsehal ng syudad.

Men started it - but now women take up the audacious sport of parkour - Grupo ng mga babae, gumagawa na ngayon ng larong Parkour

Jan 24, 2019 0:06:01

Description:

Parkour is generally associated with fit men leaping between buildings, but that association is beginning to change. A group of Sydney women who train parkour say there are more girls signing up to the extreme sport than ever before.

-

Ang Parkour ay kalimitang ginagawa lamang ng mga lalake, na lumulundag sa pagitan ng mga gusali, pero ito ay nagsisimula nang mabago.

New report shows women more likely to experience financial stress than men - Mga babae, mas nakakaramdam ng stress sa pananalapi kaysa sa mga lalake

Jan 24, 2019 0:04:47

Description:

A survey of 2,000 Australian employees has revealed women are more likely to experience financial stress than men with single parents particularly affected.

-

Isang sarbey ng 2,000 empleyadong Australyano ang nagpakita na mas malamang dumanas ng stress sa pananalapi ang mga babae, kaysa sa mga lalake.

My Australia: I defied my migrant parents’ wishes for the career I’d always wanted - Sinuway ni Murat Dizdar ang kanyang magulang upang ipagpatuloy ang karera sa pagtuturo

Jan 24, 2019 0:08:33

Description:

Turkey-born Murat Dizdar shocked his parents when he abandoned his law degree to pursue a personal passion he'd kept secret for many years. In our special SBS series 'My Australia', we meet Murat Dizdar and ask what it means to him to be Australian in 2019.

-

Ginulat ng isinilang sa Turkey Murat Dizdar ang kanyang mga magulang, nang iwanan niya ang kanyang pag-aaral ng batas, upang ipagpatuloy ang kanyang sikretong pangarap na magturo, nitong nakalipas na maraming taon.

Poll shows few Australians want to see more migrants arriving in their country - Pagbaba ng suporta sa paglago ng populasyon

Jan 24, 2019 0:05:54

Description:

 As the federal government and opposition grapple with their migration policies, researchers at the Australian National University (ANU) have uncovered a dramatic decline in support for population growth.

-

Habang nag-aaway ang gobyerno pederal at oposisyon sa kanilang mga polisa sa migrasyon, natagpuan ng mga taga-suri ng Australian National University ang isang malaking pagbaba ng suporta sa paglago ng populasyon.

My Australia: Odette - My Australia: Odette

Jan 23, 2019 0:05:37

Description:

Born to a British father and a South African mother, and having migrated to Sydney from the United Kingdom at age three, singer-songwriter 'Odette'  has long struggled to define herself.

-

May amang Briton at isang ina na South African, at lumipat at nanirahan sa Sydney mula sa United Kingdom sa edad na tatlo, ang matagal na na mang-aawit at songwriter na si 'Odette' ay nagpasiya na tukuyin ang sarili.

Experts show New South Wales MPs demonstration of pill-testing - Mga eksperto ipinakita sa mga New South Wales MP ang pagsuri sa mga droga

Jan 23, 2019 0:05:50

Description:

Experts behind a pill testing trial in the ACT, have given NSW MPs a demonstration on how the process works.

-

Ang mga eksperto sa likod ng pagsubok sa pagsuri sa mga droga (pill testing) sa ACT, ay nagbigay ng demo sa mga MP ng NSW sa kung paano gumagana ang proseso.

MILF calls for unity as Cotabato City votes 'yes' to Bangsamoro Organic Law - MILF nanawagan para sa pagkakaisa habang Cotabato City bumoto ng 'oo' sa Bangsamoro Organic Law

Jan 23, 2019 0:08:19

Description:

The Moro Islamic Liberation Front (MILF) calls for unity on Tuesday among various sectors in Mindanao, with the looming ratification of the Bangsamoro Organic Law (BOL).

-

Nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) para sa pagkakaisa ng iba't ibang sektor sa Mindanao habang nalalapit ang pagpapatibay sa Bangsamoro Organic Law (BOL).

Call to reform police complaints system in Victoria - Panawagan para baguhin ang sistema ng paghahain ng reklamo sa pulisya sa Victoria

Jan 23, 2019 0:07:53

Description:

A damning report into allegations of police brutality in Victoria has sparked calls to reform how police misconduct is investigated in the state.

-

Isang ulat sa mga paratang ng pagmamalupit ng pulisya sa Victoria ay nagbunsod ng mga panawagan upang baguhin kung paano inuusig ng estado ang pulisya. 

Young Australian footballer being held in jail in Thailand is beginning to lose hope - Batang Australyanong putbolista na nakakulong sa Thailand nagsisimula nang mawalan ng pag-asa

Jan 23, 2019 0:04:10

Description:

Former Socceroo Craig Foster says a young Australian footballer being held in jail in Thailand is beginning to lose hope.

-

Sinabi ni dating Socceroo na si Craig Foster na isang batang Australyanong putbolista na nakakulong sa Thailand ay nagsisimula nang mawalan ng pag-asa.

Filipino community in Brisbane celebrates Sinulog Festival - Natatanging pagdiriwang ng pyesta ng Sinulog sa Brisbane

Jan 22, 2019 0:07:57

Description:

A huge crowd of Queenslanders gathered in Brisbane for the annual celebrations of the Sinulog Festival last week.

-

Napakaraming tao ang nagtipon sa Brisbane para sa taunang selebrasyon ng Sinulog noong isang lingo.

Sinulog feast attracts 2.5 million people in Cebu - Piyesta ng Sinulog, umakit ng 2.5 milyong tao sa Cebu

Jan 22, 2019 0:07:04

Description:

A record 2.5 people attended the Sinulog Grand Fiesta in Cebu, much larger than the 1.5 million people that attended last year.

-

Umabot sa dalawa't kalahating tao ang dumalo sa Sinulong Grand Fiesta sa Cebu, mas malaki kaysa sa isan't kalahating milyong dumalo noong nakaraang taon.

New data reveals nearly one fifth of male drownings in Australia involved alcohol - 18 porsyento ng 2800 Australyano, nalunod dahil sa alkohol nitong nagdaang 15 taon

Jan 22, 2019 0:07:18

Description:

Drowning prevention groups are calling on Australian men not to mix alcohol with water activities during the Australia Day long weekend as new data reveals almost 2,800 adult men drowned over the last 15 years.

-

Nananawagan sa mga lalakeng Australyano, ang mga grupo sa pagkalunod, na huwag ihalo ang alkohol sa mga gawain sa tubig sa pagdiriwang ng Australya Day, dahil ipinakita ng mga datos na halos 2,800 tao ang nalunod nitong nakalipas na 15 taon.

Nauru's prescription drug records suggest mental health 'crisis' - Mga naka-ditene sa Nauru may sakit, ayon sa mga doktor

Jan 22, 2019 0:05:04

Description:

Documents detailing the types and quantities of medication prescribed inside Australia's immigration detention centre on Nauru suggest the people inside are not at all well.

-

Iminungkahi ng mga dokumentong nagsasabi ng uri at dami ng gamot na ibinigibay sa mga naka-ditene sa sentro sa Nauru, ay nagpapahayag ng mga tao ay may mga sakit.

No end yet to longest government shutdown in US history

Jan 22, 2019 0:05:05

Description:

United States President Donald Trump has attacked opposition Democrats for rejecting his latest offer to end what is now the longest government shutdown in US history.

Australia may be nearly 120 years old - but Australian citizenship is a newer concept - Ano ang Australia Day?

Jan 22, 2019 0:09:07

Description:

Australia has been an independent nation for more than 118 years, but citizenship in this country is a much newer concept. 

-

Ang Australya ay isang malayang bansa nitong nagdaang 118 taon, pero ang pagka-mamamayan ng bansa ay mas bagong patakaran.

Women rally worldwide for safety, unity, equality - Kaligtasan ng mga babae at pagkaka-pantay sa kasarian, demanda ng mga babae sa buong mundo

Jan 22, 2019 0:05:41

Description:

Thousands of people have taken to the streets around the globe for the third annual Women's march. In Australia, women and men demanded gender equality and an end to violence against women.

-

Libo-libong tao ang nagsitungo sa mga lansangan sa buong mundo, sa pangatlong taunang martsa ng mga babae.

What teen athletes can learn from tennis - Nang ang tennis ay naging guro sa buhay para sa mga kabataang manlalarong ito

Jan 20, 2019 0:15:39

Description:

Tennis is a sport that teaches players important life skills. 

-

“Tennis can teach you morals and values that you can apply in life.”

When tennis becomes more than just a sport for these teen athletes - Nang ang tennis ay naging higit pa sa pagiging isport para sa mga kabataang atletang ito

Jan 20, 2019 0:21:03

Description:

Once they were little kids who only dreamed of playing tennis. Then they sweated themselves in the court training well and hard catapulting them to winning tournaments. Now, at still a young age, they stand as coaches ready to hone the skills of younger dreamers and continuing to improve themselves to serve as a role model and inspiration to others.

-

Noon ay mga musmos na bata lamang sila na nangarap maglaro ng tennis. Pagkatapos ay nagpakapawis silang maglaro at magsanay sa ‘court’ na nagbigay sa kanila ng pagkakataong manalo sa torneo. Ngayon, sa bata pa ring edad, sila ngayon ay mga ‘coach’ na at handang tumulong na sanayin ang mga mas nakababata sa kanila para maging mahusay sa isport na ito. Kasabay nito ay ang pagpapabuti ng kanilang sarili para maging modelo at inspirasyon sa ibang tao.

The US to hold a second summit with North Korea - US magsasagawa ng ikalawang pakikipagpulong sa North Korea

Jan 20, 2019 0:03:02

Description:

The White House says U-S President Donald Trump will meet with North Korea's leader Kim Jong-un at the end of February.

A location for the meeting is yet to be announced.

-

Ayon sa White House ang pangulo ng U-S Donald Trump ay makikipagpulong sa pinuno ng North Korea Kim Jong-un sa katapusan ng Pebrero.

Ang lokasyon para sa pagpupulong ay hindi pa inihahayag.

First-ever Miss Supermodel Worldwide Australia happening in March - Kauna-unahang Miss Supermodel Worldwide Australia magaganap sa Marso

Jan 20, 2019 0:17:09

Description:

The first ever search for Miss Supermodel Worldwide Australia is happening this March in Sydney.

-

Ang kauna-unahang paghahanap para sa Miss Supermodel Worldwide Australia ay mangyayari sa Marso sa Sydney.

Royal Commission into Australia's Aged Care sector gets underway - Royal Commission sa sektor ng pangangalaga sa matatanda ng Australia sinimulan na

Jan 19, 2019 0:03:24

Description:

Victims and their families are being encouraged to speak out as the Royal Commission into Australia’s aged care sector begins.

-

Hinihikayat ang mga biktima at kanilang mga pamilya na magsalita habang sinimulan na ang Royal Commission sa sektor ng pangangalaga ng mga matatanda ng Australya.

Switching career: Stand up for your choice - Paglipat ng karera: Panindigan ang napili

Jan 19, 2019 0:14:38

Description:

There are always options in everything that we do, and in whatever choice we make we have to stand up for it.

-

Palaging may pagpipilian sa lahat ng bagay na ginagawa natin, at sa anumang mapiling gawin marapat na panindigan ito.

Biggest Sinulog festival in Victoria - Pinakamalaking pista ng Sinulog sa Victoria

Jan 19, 2019 0:14:03

Description:

The Filipino Christian community prepares for the biggest celebration of the Sinulog Festival In South Clayton, Victoria. 

-

Ang komunidad Kristiyanong Pilipino ay abala sa mga paghahanda para sa pagdiriwang ng pinakamalaking kapistahan ng Sinulog sa South Clayton, Victoria.

Australian Prime Minister completes three day tour of Vanuatu and Fiji - Tatlong araw na pagbisita ng Punong Ministro ng Australia sa Vanuatu at Fiji natapos na

Jan 18, 2019 0:07:33

Description:

Prime Minister Scott Morrison has completed his three-day tour of Vanuatu and Fiji.

He met with the two nations' Prime Ministers and announced a number of new diplomatic and economic projects.

-

Nakumpleto na ng Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang tatlong araw na paglilibot sa Vanuatu at Fiji.

Nakipagkita siya sa mga Punong Ministro ng dalawang bansa at inihayag ang ilang ng mga bagong proyektong diplomatiko at pang-ekonomiya.

Could a less inactive lifestyle help beat osteoporosis? - Aktibong pamumuhay maaaring nga kayang madaig ang osteoporosis?

Jan 18, 2019 0:04:46

Description:

Modern lifestyles are increasingly leading us to spend long periods of time sitting - be it at work, watching the TV or driving.

-

Ang mga modernong istilo ng pamumuhay ay unti-unting humahantong na tayo ay gumugol ng matagal na oras na nakaupo - maging ito ay trabaho, panonood ng telebisyon o pagmamaneho.

COMELEC set to hold mock elections on 19 January - COMELEC magsasagawa ng mga 'mock election' sa ika-19 ng Enero

Jan 18, 2019 0:05:05

Description:

The Commission on Elections (COMELEC) has set to hold mock elections tomorrow in preparation for the mid-term polls in May.

-

Ang Commission on Elections (COMELEC) ay nagtakdang magsagawa ng mga kunwa'y halalan bukas bilang paghahanda para sa mid-term polls sa buwan ng Mayo.

Plant-based diet and less red meat could make you healthy and save the planet - Mga pagkaing nakabatay sa halaman at mas kaunting pulang karne maaaring gawin kang malusog at mailigtas ang planeta

Jan 18, 2019 0:07:54

Description:

Australian nutritionists and dietitians are urging people to switch to a Mediterranean or an Indian-styled diet which is more plant-based.

-

Hinihikayat ng mga nutrisyonista at mga dietitian ng Australia ang mga tao na lumipat sa isang Mediterranean o isang Indian na istilo ng pagkain na higit na nakabatay sa halaman.

Deaths of five young Aboriginal girls by suicide prompt call for action - Pagpapakamatay ng limang batang babaeng Aborihinal nagdikta ng panawagan para sa pagkilos

Jan 17, 2019 0:08:26

Description:

Communities and families are mourning the loss of five young Aboriginal girls who took their own lives in separate incidents in Western Australia, Townsville and Adelaide this year.

-

Nagdadalamhati ang mga komunidad at pamilya sa pagkawala ng limang mga batang babaeng Aborihinal na kinitil ang kanilang sariling buhay sa mga magkahiwalay na mga insidente sa Western Australia, Townsville at Adelaide sa taong ito.

Britain's Brexit chaos creates confusion and uncertainty in Australia - Epekto ng Brexit sa Australya

Jan 17, 2019 0:04:35

Description:

As the UK scrambles to make sense of Brexit's future, it has also created more uncertainty here in Australia. 

-

Habang nagkakagulo ang UK sa kinabukasan ng Brexit, lumilikha din ito ng kawalan ng katiyakan sa Australya.

Can this website help Australians live longer? - Gusto ba ninyong mabuhay hanggang isang daang taon?

Jan 17, 2019 0:06:20

Description:

The federal government has launched a new website aimed at helping Australians make choices to live longer and healthier.

-

Naglunsad ang gobyerno pederal ng isang bagong website na naglalayong tumulong sa mga Australyanong gumawa ng mga pagpipilian upang mabuhay ng mas mahaba at mas malusog.

My Australia: Jon Owen - Makabagong misyonaryo at pastor, pinuno ng Wayside Chapel sa Sydney

Jan 17, 2019 0:04:59

Description:

He's the minister who opened his home to former criminals and drug addicts and made a decision to live on the poverty line for two decades.

-

Isa siyang ministro na nagbukas ng kanyang tahanan sa mga dating kriminal at adik sa droga, at gumawa ng desisyong mamuhay ng mahirap ng dalawang dekada.

Learning self-defence while keeping fit - Pag-aaral ng pagtatanggol sa sarili habang pinapanatiling angkop ang pangangatawan

Jan 16, 2019 0:21:15

Description:

Fed up of the numerous exercise and fitness regimes that you have been doing? You want to try something new and out of your comfort zone, yet you'll be able to use when someone tries to attack you physically?

-

Sawa ka na sa maraming ehersisyo at fitness regime na iyong ginagawa? Gusto mong sumubok ng bago at nasa labas ng iyong nakasanayan, na maaari mong gamitin sa pagkakataon na may isang taong na sumusubok na pisikal kang salakayin?

Manny Pacquiao set to defend his WBA welterweight title against Adrien Broner - Manny Pacquiao nakahandang ipagtanggol ang titulo ng WBA welterweight laban kay Adrien Broner

Jan 15, 2019 0:08:43

Description:

Filipino boxing champ Manny Pacquiao is all set to defend his World Boxing Association regular welterweight title on Sunday in Las Vegas against American Adrien Broner.  

-

Nakahanda na ang Pilipinong kampeon sa boksing Manny Pacquiao na ipagtanggol ang kanyang World Boxing Association regular welterweight title sa Linggo sa Las Vegas laban sa Amerikanong Adrien Broner.

Suicide figures prompt Coroner to call for better support for international students - Bilang ng pagpapatiwakal nagdikta sa Coroner na manawagan para sa higit na suporta para sa mga banyagang mag-aaral

Jan 15, 2019 0:05:39

Description:

There are calls for more support to be provided to international students, in the wake of the Victorian coroners' finding into the death of a Chinese student in 2016.

-

May mga panawagan upang higit na magbigay ng suporta para sa mga banyagang mag-aaral, pagkatapos ng mga pagkatuklas ukol sa pagkamatay ng isang Tsinong estudyante noong taong 2016.

Napag-alaman ng ulat na may hindi bababa sa 27 pagkamatay sa loob ng anim na taon ay pagpapatiwakal ng mga internasyonal na estudyante, ngunit ang bilang na iyon ay maaaring mas mataas, na marami ang nag-aatubili na himngi ng tulong para sa mga isyu sa kalusugan ng isip. 

Call for support as blood cancer cases set to rise - Panawagan para sa suporta habang inaasahan ang pagtaas ng mga kaso ng kanser sa dugo

Jan 15, 2019 0:05:41

Description:

Leukaemia is the third most prevalent type of cancer in Australia.

-

Ang kanser sa dugo ay ang ikatlong pinakamalaking sanhi ng pagkamatay sa kanser sa Australya at ayon sa grupo na sumusuporta sa mga pasyente ng sakit na ito, inaasahang tataas ang bilang ng mga Australyanong nasusuri na may sakit na ito nang nasa 30 porysento sa loob ng susunod na dekada.

Nananawagan ang Leukaemia Foundation para sa mas mahusay na mga serbisyong pansuporta at mas mahusay na impormasyon tungkol sa mga kanser sa dugo.

$200 million boost for Kakadu National Park - $200 milyon para sa Kakadu National Park

Jan 15, 2019 0:04:57

Description:

Kakadu National Park is set to get a funding boost of more than $200 million.

-

Ang Kakadu National Park ay nakatakdang tumanggap ng karagdagang perang mahigit sa $200 milyon.

Ageing with a purpose, proven to improve overall well-being - Pagtanda ng may hangarin, napatunayang maganda para sa katauhan

Jan 15, 2019 0:07:50

Description:

Ageing with a sense of purpose has been scientifically proven to improve our overall wellbeing.

-

Ang pagtanda na may kasamang layunin ay napatunayan ng syensya na nagpa-ganda ng pang-kalahatang katauhan.

Federal government force councils to hold citizenship ceremonies on 26 January - Pampederal na Gobyerno, pinipilit ang ilang konsehong magdaos ng seremonya sa pagka-mamamanay sa ika 26 ng Enero

Jan 15, 2019 0:06:53

Description:

The federal government has moved to force councils to hold citizenship ceremonies on January 26th.

-

Gumawa ng hakbang ang gobyerno pederal upang pilitin ang ilang konseho na magdaos ng seremonya sa pagka-mamamayan sa ika 26 ng Enero.

Australians reign supreme on first day of Australian Open - Nanguna ang mga Australyano sa simula ng Australian Open

Jan 15, 2019 0:04:13

Description:

The Australian Open has begun, with eight Australians claiming first round wins.

-

Nagsimula na ang Australian Open, at walo sa kanilang manlalaro ang pawang nanalo sa unang round.

Filipino community in Adelaide follows safety precautions amidst prolonged heatwave - Komunidad Pilipino sa Adelaide sumusunod sa mga payo ng pag-iingat sa gitna ng anim na araw na ‘heatwave’

Jan 14, 2019 0:07:41

Description:

Extreme heat endures on the fifth day of the prolonged heatwave in South Australia.

-

Nanatili ang napakainit na panahon sa ika-lamang araw ng ‘heatwave’ sa South Australya.

Awareness of Asbestos Danger - Kaalaman sa panganib ng Asbestos

Jan 14, 2019 0:09:19

Description:

Health experts and lawyers are calling for tougher regulations to stop asbestos contaminated material ending up in landfill.

-

Nanawagan ang mga eksperto sa kalusugan, para sa mas mahigpit na regulasyon upang pigilan ang kontaminadong asbestos, na makarating sa mga tambakan ng basura.

New Australians in Cairns - Mga bagong Australyano sa Cairns

Jan 14, 2019 0:07:18

Description:

Several new Australians were sworn-in in Cairns, as part of the report submitted by Celeste Macintosh.

-

Ilang bagong Australyano ang nanumpa sa Cairns, bahagi ng lingguhang ulat ni Celeste Macintosh.

Doctors are renewing their calls to vaccinate children - Muling nanawagan ang mga doktor sa pagbabakuna ng mga kabataan

Jan 14, 2019 0:06:38

Description:

After another measles outbreak in Australia, doctors are renewing their calls for parents to vaccinate their children.

-

Pagkatapos ng isa pang kaso ng tigdas sa Austalya, nanawagang muli ang mga doktor para pabakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak.

Some Australians may retire with half a million dollars, if government approves new plan - Ilang Australyano ang maaring magretiro na may kalahating milyong dolyar, kung aaprubahan ng gobyerno ang isang plano

Jan 14, 2019 0:00:49

Description:

Australians could retire with an extra half a million dollars in superannuation if the federal government adopts the recommendations of a major review.

-

Ilang Australyano ang maaring magretirong may kalahating milyong dolyar sa superannuation, kung aaprubahan ng gobyerno pederal ang rekomendasyon ng isang malaking pagsusuri

Fake visas found with Rohingya refugees

Jan 14, 2019 0:04:24

Description:

Federal police are investigating after a number of Rohingya refugees were issued fake visas. 

Up to a million fish, dead in Murray River - Aabot sa isang milyong isda, natagpuang patay sa Darling River

Jan 14, 2019 0:05:55

Description:

 Up to a million fish have died along the Darling River system in New South Wales.

-

Aabot sa isang milyong isda ang natagpuang patay sa Darling River sa New South Wales.

Refugee teen-ager Saudi woman, accepted in Canada - Repuging teen-ager na taga Saudi, tinanggap ng Canada

Jan 14, 2019 0:05:52

Description:

An 18-year-old Saudi woman - who fled alleged abuse by her family - is on her way to a new life in Canada after she was granted asylum.

-

Ang labing walong taong gulang na babaeng taga Saudi, na naunang tumakas sa bansa dahil sa pang-aabuso ng pamilya, ay nakarating na sa Canada kung saan binigyan siya ng asylum.

Tasting the sweetness of chasing a dream career - Pagtikim ng tamis ng pag-abot sa pangarap sa musika

Jan 13, 2019 0:19:54

Description:

"We wanted ice cream one day, and dad was like, why don't you sing and put your hat at the front and people started dropping money, and we bought ourselves ice cream at the end and not only that, we also bought our lunch."

-

"We wanted ice cream one day, and dad was like, why don't you sing and put your hat at the front and people started dropping money, and we bought ourselves ice cream at the end and not only that, we also bought our lunch."

For a Filipino-Aussie artist, relationships inspire her art - Para sa Pilipino-Australyanong pintor, ang mga relasyon niya sa buhay ang nagbigay inspirasyon sa kanyang sining

Jan 12, 2019 0:12:18

Description:

It has been 25 years of creativity and connection to arts for Ellen Valenton whose masterpieces were inspired profoundly - and driven - by the most important relationships in her life.

-

Umabot na sa dalawampu’t limang taon ang pagiging malikhain at ang kaugnayan sa sining ni Ellen Valenton na ang mga obra maestra ay mula sa inspirasyon ng mga mahahalagang relasyon sa kanyang buhay.

Bridging the gender gap needs to start at home - Pagpuno sa agwat sa pagitan ng mga kasarian kailangang magsimula sa tahanan

Jan 12, 2019 0:06:29

Description:

A survey of 10,000 school children has found no difference in the levels of confidence between boys and girls.

But the University of Queensland study did identify some gender differences in attitudes towards career choices and participation in outdoor sports - prompting calls for teachers and caregivers to play a stronger role challenging gender stereotypes.

-

Walang nakitang pagkakaiba sa antas ng pagtitiwala sa pagitan ng mga lalaki at babae - ito ang resulta na nakita sa isang pagtatanong sa 10,000 batang mag-aaral.

Ngunit ang pag-aaral ng University of Queensland ay tumukoy ng ilang mga pagkakaiba sa kasarian sa mga saloobin sa mga pagpipilian sa karera at paglahok sa panlabas na isport - na naging sanhi ng agarang panawagan para sa mga guro at tagapag-alaga na gumampan ng higit na papel sa paghamon sa mga stereotype ng kasarian.

Multi-faceted robotics aimed at improving neuro-rehabilitation through Physiotherapy - Maraming aspeto na robotics nilalayon na mapabuti ang rehabilitasyon ng neuro sa pamamagitan ng Physiotherapy

Jan 12, 2019 0:14:42

Description:

When a family member struggles with their health condition, you do whatever it takes to ease their sufferings.

-

Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nahihirapan sa kanilang kalagayan sa kalusugan, gagawin mo ang lahat ng kailangan upang mapagaan ang kanilang mga pagdurusa.

2018 declared Australia's third hottest year on record - 2018 inihayag na ikatlong pinakamainit na taon na naitala sa Australya

Jan 11, 2019 0:05:07

Description:

Australia had its third hottest year on record in 2018.

While rainfall totals were the lowest since 2005.

-

Ang nakaraang taong 2018 ay naitala bilang ikatlong pinakamainit na taon sa Australya.

Habang ang kabuuang bilang ng pag-ulan ay nasa pinakamababa simula noong taong 2005.

Multimillion dollar boost for mental health - Multimilyong dolyar na tulong para sa kalusugan ng kaisipan

Jan 11, 2019 0:05:01

Description:

The Federal government says the deaths of two Indigenous girls, aged just 12 and 13, this week are a reminder of the need for new models to tackle mental health in remote communities.

It's announced a 47-million dollar funding boost to tackle youth mental health nationwide, with a significant percentage going towards developing services in Indigenous communities.

-

Ayon sa pederal na pamahalaan ang pagkakamatay ng dalawang katutubong kababaihan, na nasa labing-dalawa at labingtatlong taong gulang lamang, nitong nagdaang linggo, ay nagpapaalala ng pangangailangan para sa mga bagong modelo na tutugon sa kalusugang pang-kaisipan sa mga malalayong komunidad.

Inihayag nito ang 47-milyong dolyar na dagdag na pagpopondo upang tugunan ang kalusugang mental ng mga kabataan sa buong bansa, na may makabuluhang porsyento ay mapupunta sa pagbuo ng mga serbisyo sa mga katutubong komunidad.

More Australian graduates landing full-time jobs - Mas maraming mga nagtapos sa Australya nakakakuha ng full-time na trabaho

Jan 11, 2019 0:06:00

Description:

For the fourth year in a row the prospects of university graduates securing a job has risen, with the majority of students who complete a degree securing a job within four months.

Universities and recruiters attribute it to a move towards "holistic" education.

-

Para sa ikaapat na magkakasunod na taon, ang pagkakataon ng mga nagtapos sa unibersidad na makakuha ng trabaho ay tumaas, na ang karamihan sa mga estudyante na nakakumpleto ng kurso ay nakakapasok sa trabaho sa loob ng apat na buwan.

Iniuugnay ito ng mga unibersidad at mga recruiter sa isang hakbang patungo sa "holistic" o malawak na saklaw ng edukasyon.

Prolonged heatwave forecast for South Australia - Mas matagal na matinding init ng panahon inaasahan para sa South Australya

Jan 11, 2019 0:07:06

Description:

As South Australia prepares to swelter through another heatwave ((from Jan 11)), authorities are warning people to stay alert.

Temperatures are expected to hit the mid-40s in northern parts of the state across the next week, with only slight relief expected next weekend.

-

Habang ang South Australya ay naghahanda para sa labis na init ng panahon dala ng heatwave ((mula ika-11 Enero)), nagbabala ang mga awtoridad sa mga tao na manatiling alerto.

Inaasahan ang mga temperatura na aabot ng kalagitnaan ng 40-digri sa mga hilagang bahagi ng  estado sa susunod na linggo, na may kaunting kaluwagan na inaasahan sa susunod na katapusan ng linggo.

Duterte signs HIV-AIDS Bill into a law - Duterte nilagdaan ang HIV-AIDS Bill upang maging isang batas

Jan 11, 2019 0:04:23

Description:

President Rodrigo Duterte has signed the history Philippine HIV-AIDS Act that would provide adequate support to Filipino people with Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) or a full blown AIDS.

Under the law, there will also be comprehensive education and programs for those with HIV and AIDS and their families.

-

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang makasaysayang HIV-AIDS Act ng Pilipinas na magbibigay ng sapat na suporta ang mga Pilipino na may Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) o may full-blown AIDS.

Sa ilalim ng batas, magkakaroon din ng kumprehensibong edukasyon at mga programa para sa mga may HIV at AIDS at ang kanilang pamilya.

Thank You Day: What are you grateful for today? - Thank You Day: Ano ang iyong ipinagpapasalamat sa ngayon?

Jan 11, 2019 0:02:24

Description:

With the complexity of today's world, at times, being grateful can easily slip our grip.

January 11th is International Thank You Day, a day to show our appreciation for the special people in our lives and the blessings we have received. 

-

Sa pagiging kumplikado ng mga bagay sa mundo ngayon, minsa'y nalilimutan natin na magpasalamat.

Ang ika-11 ng Enero ay International Thank You Day, isang araw upang ipakita ang ating pagpapahalaga sa mga biyayang ating natanggap - gaano man kaliit ang mga ito, at ang pasasalamat sa mga espesyal na tao sa ating buhay.

SBS Filipino says 'Thank You' - SBS Filipino nagpapasalamat sa inyo

Jan 10, 2019 0:04:47

Description:

Stresses in life, big or small, can make us forget that there is much for which we should to be thankful for.

On International Thank You Day, SBS Filipino team shares what they are thankful for. 

-

Mahalaga ba kung gaano kalaki o kaliit ang mga pagpapalang natatanggap natin para sabihin nating 'salamat'?

Maaaring tila karaniwan, ngunit para sa marami, ang pagsabi ng pasasalamat ay nangangahulugang ng mundo.

Ngayong International Thank You Day, tulad ng lahat ng mga araw ng aming programa, ipinapaabot ng SBS Filipino ang lubos na pasasalamat .

Sex offenders to be named on public register - Mga nagkasalang sekswal papangalanan sa isang pampublikong rehistro

Jan 10, 2019 0:05:03

Description:

The federal government says it'll create a publicly-accessible child sex offender register, including the names, photographs and post codes of offenders.

But the proposal has been criticised by some experts, who warn a registry only provides the perception of safety.

-

Ang pamahalaang pederal ay nagsabi na ito ay lilikha ng isang rehistro ng mga sekswal na nagkasala laban sa mga bata, na maaaring maakses ng publiko, na maglalaman ng mga pangalan, mga litrato at post code ng mga nagkasala.

Ngunit ang panukala ay binatikos ng ilang mga eksperto, na nagbababala na ang rehistro ay nagbibigay lamang ng pananaw ng kaligtasan.

Australians underestimating fertility risks - Mga Australyano minamaliit ang mga panganib ng kakayahan na magkaanak

Jan 10, 2019 0:06:20

Description:

A new report has found young Australian men and women have a poor understanding of the impact ageing has on their ability to reproduce.

The Flinders University study says many people think females have a longer natural fertility window than they actually do, while others overestimate the effectiveness of IVF in producing a child.

-

Napag-alaman ng isang bagong ulat na ang mga nakababatang Australyanong kalalakihan at kababaihan ay may mahinang pag-unawa sa epekto na mayroon ang pagtanda sa kanilang kakayahan na magka-anak.

Batay sa pag-aaral ng Flinders University na maraming tao ang nag-iisip na ang mga babae ay may mas mahabang panahon na maaaring magkaanak kaysa sa aktwal, habang ang iba ay labis na napapasobra ang pagtaya sa pagiging epektibo ng IVF sa pagkakaroon ng anak.

Greater scrutiny of aged care as new quality and safety Commission starts work - Higit na masusing pagsisiyasat sa pangangalaga sa mga matanda habang nagsimulang magtrabaho ang bagong Komisyon ng kalidad at kaligtasan

Jan 10, 2019 0:07:40

Description:

A new aged care monitor has been announced, tasked with carrying out more checks in nursing homes and other aged care providers.

The Minister for Senior Australians and Aged Care says the new Commission also includes a new Chief Clinical Adviser to oversee the delivery of aged care services across the nation.

-

Inihayag ang pinakabagong tagasubaybay para sa pangangalaga sa mga matatanda, na may tungkulin na magsagawa ng maraming pagsuri sa mga nursing home at iba pang tagapagbigay ng pag-aalaga para sa matatanda.

Ayon sa ministro para sa Senior Australians and Aged Care, ang bagong komisyon ay kinabibilangan din ng pinakabagong Chief Clinical Adviser para suriin ang paghahatid ng serbisyo para sa 'aged care' sa buong bansa.

Visas of proven criminals in Australia, cancelled - Mga visa ng napatunayang kriminal sa Australya, kinansela

Jan 10, 2019 0:06:46

Description:

More than 800 criminals were stripped of Australian visas in 2018, with just over 12 per cent involved in child sex offences or child exploitation.

-

Mahigit sa 800 kriminal ang inalisan ng kanilang visa sa Australya noong 2018, na kung saan 12 porsyento ang may ugnayan sa kasalanang pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan.

French Catholic cardinal on trial for covering up sexual abuse allegations - Katolikong cardinal sa France, lilitisin dahil sa pang-aabusong seksuwal sa kabataan ng isang pari

Jan 10, 2019 0:05:46

Description:

A high-profile Catholic cleric in France has faced court after being accused of covering up allegations of child sexual abuse.

-

Isang mataas na opisyal ng simbahang Katoliko sa France ang haharap sa paglilitis, pagkatapos akusahan ng pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan ang isang pari sa kanyang diosesa.

Authorities warn east coast beachgoers to remain vigilant for jellyfish - Mahigit sa tatlong libong taga-Queensland, nakagat ng jellyfish

Jan 10, 2019 0:05:04

Description:

Thousands of people have sought help from lifeguards after getting stung by bluebottle jellyfish along the Queensland coastline.

-

Libo-libong tao ang humingi ng tulong sa mga lifeguards, pagkatapos makagat ng bluebottle jellyfish sa baybayin ng Queensland.

UN says Saudi woman 'safe' as family members arrive in Bangkok - Teen-ager mula Saudi, bibigyan ng asylum sa Australya

Jan 10, 2019 0:05:56

Description:

The father and brother of Saudi asylum-seeker Rahaf Mohammed al-Qunun have arrived in Bangkok and want to see her.

-

Ang ama at kapatid na lalaki ng isang teen-ager mula Saudi, si Rahaf Mohammed Al-Qunun, ay dumating sa Bangkok pagkatapos magsabing gusto nilang makita ang teen-ager.

Black Nazarene: Millions of devotees take part in the annual feast in Manila - Black Nazarene: Debosyon ng milyun-milyon nagpapatuloy habang ginaganap ang parada ng mga Pilipinong Katoliko

Jan 9, 2019 0:06:15

Description:

The Black Nazarene feast, held in Manila every ninth of January, attracts millions of devotees in the Philippines and around the world. 

Barefoot Catholics swarmed a black statue of a cross-bearing Jesus Christ  on Tuesday and they joined the procession that is expected to continue until midnight.

-

Ang pagdiriwang sa Maynila tuwing ikasiyam ng Enero ay umaakit hindi lamang sa buong Pilipinas kundi pati sa buong mundo.

Milyun-milyong mga nakayapak na mga Pilipinong Katoliko ay sumasali sa taunang prusisyon ng itim na imahe ni Hesu Kristo sa Maynila na inaasahang magpapatuloy hanggang sa hatinggabi.

200,000 Black Nazarene devotees from Mindanao celebrate 'Traslacion' - 200,000 deboto ng Itim na Nazareno mula Mindanao ipagdiriwang ang 'Traslacion'

Jan 9, 2019 0:08:41

Description:

Around 200,000 devotees of the Black Nazarene from parts of Mindanao are expected to join the scheduled procession or "Translacion" for its replica on Wednesday in Cagayan de Oro City and in Tagum City, Davao del Norte.

-

Nasa 200,000 deboto ng Itim na Nazareno mula sa mga bahagi ng Mindanao ay inaasahang sumali sa nakatakdang prusisyon o "Traslacion" para sa replika nito ngayong Miyerkules sa Cagayan de Oro City at sa Tagum City, Davao del Norte.

 

Migrants' contributions lost in far-right protests - Mga kontribusyon ng mga migrante nawala sa mga protestang maka-kanan

Jan 9, 2019 0:06:59

Description:

A leading migrant resettlement group says the weekend's far-right protests in Melbourne's St Kilda (Jan 5) have overshadowed the huge contribution migrants have made to Australia, both economically and socially.

AMES Australia wants the contributions of refugees and migrants to be better recognised when it comes to the debate about immigration.

-

Isang pangunahing grupo para sa paninirahan ng mga migrante ay nagsabi na ang mga protesta ng mga maka-kanan noong nakalipas na katapusan ng linggo (Enero 5) sa St Kilda sa Melbourne ay mas nangibabaw at natabunan ang malaking kontribusyon na nagawa ng mga migrante sa Australya, sa parehong ekonomiya at lipunan.

Nais ng AMES Australia na ang mga naiambag ng mga repugi at mga migrante ay mas mahusay na kilalanin pagdating sa pagtatalo tungkol sa imigrasyon.

Diversity the winner at Golden Globes - Pagkakaiba-iba ang panalo sa Golden Globes

Jan 9, 2019 0:05:59

Description:

This year's Golden Globe Awards ceremony is being praised for producing a diverse slate of winners.

From best performance by an actor in a drama movie to the best animated movie of the year, diversity shun bright in Hollywood.

-

Ang seremonya ng Golden Globe Awards sa taong ito ay pinuri dahil sa pagkakaiba-iba sa hanay ng mga nanalo.

Mula sa pinakamahusay na pagganap ng isang aktor sa isang pelikulang drama hanggang sa pinakamahusay na animated na pelikula ng taon, naging maliwanag ang pagkinang ng pagkakaiba-iba sa Hollywood.

UK continues planning for "no-deal" Brexit - UK patuloy na nagpaplano para sa "no-deal" Brexit

Jan 8, 2019 0:04:35

Description:

British Prime Minister Theresa May has just one week to try and convince MPs to back her Brexit deal, with the rescheduled parliamentary vote to be held on the 15th of January.

If the withdrawal agreement is rejected, the likelihood of a ‘no-deal’ Brexit increases, but preparations for such a situation aren’t going particularly smoothly.

-

May isang linggo na lamang ang Punong Ministro ng Britanya Theresa May upang subukan at kumbinsihin ang mga mambabatas na suportahan ang kanyang kasunduan ng Brexit, na ang muling itinakda na pagboto ng parlamento ay magaganap sa ika-15 ng Enero.

Kung ang kasunduan sa pag-alis ay tatanggihan, ang posibilidad ng isang ‘no-deal’ na Brexit ay nadaragdagan, ngunit ang mga paghahanda para sa ganitong sitwasyon ay lalong hindi nagiging madali.

Labor calls to lift entry standards for teaching degrees - Panawagan ng Labor na itaas ang mga pamantayan sa kursong pagtuturo

Jan 8, 2019 0:04:01

Description:

Federal Labor has urged universities to toughen their admission standards for teaching degrees.

It comes amid concern the scores needed for entry into courses have dropped.

 

-

Iginiit ng Pederal Labor sa mga unibersidad na gawing mas mahigpit ang kanilang mga pamantayan sa pagpapasok para sa mga kursong pagtuturo.

Ito ay dahilan sa pagbaba ng mga iskor na kinakailangan para makapasok sa nasabing kurso.

 

Threats and promises as China's President urges reunifiation with Taiwan - Pangulong Xi Jinping ng China, hinihikayat ang Taiwan na umanib sa kanila

Jan 8, 2019 0:05:37

Description:

Chinese President Xi Jinping is urging Taiwan to accept a reunification plan with China, a proposition Taiwan's president has labelled "unacceptable."

-

Hinihikayat ni pangulong Xi Jinping ng China ang Taiwan, na tanggapin ang pagsanib nila sa China, isang  panukalang sinabi naman ng pangulo ng Taiwan na hindi katanggap-tanggap.

China takes 'significant' step in the race for resources in space - Tinalo ng China ang Amerika at Rusya, pagkatapos magpababa ng kanilang spacecraft sa madilim na bahagi ng buwan

Jan 8, 2019 0:05:34

Description:

China has beaten the United States and Russia to become the first country to land on the far side of the Moon.

-

Tinalo ng China ang Estados Unidos at Rusya, upang maging unang bansang nakapag-baba ng spacecraft sa madilim na bahagi ng buwan.

Threat to keep US government partially shut for months or even years - Bantang panatilihing sarado ang gobyerno ng Amerika ng ilang buwan o taon

Jan 8, 2019 0:04:09

Description:

President Donald Trump has threatened to keep the US government partially shut for months or even years.

-

Nagbanta si Pangulong Donald Trump na panatilihing sarado ang gobyerno ng Estados Unidos ng ilang buwan o taon.

Condemnation of far-right rallies in Melbourne - Pasistang rali sa Melbourne, kinondena

Jan 8, 2019 0:06:37

Description:

Political and multicultural leaders have condemned weekend rallies in Melbourne that saw hundreds of far-right and anti-fascist protesters *face off on the St Kilda foreshore

-

Kinondena ng mga pinuno sa pultika at komunidad multikultural ang rali sa Melbourne, na nakikita ng daan-daang protestador at kalaban na nagharap sa baybayin ng St Kilda

International condemnation of Japan's decision to resume commercial whaling - Desisyon ng Japan na bumalik sa panghuhuli ng balyena, binatikos ng maraming bansa

Jan 7, 2019 0:04:45

Description:

Japan's decision to resume commercial whaling from July next year has prompted international condemnation. 

-

Ang desisyon ng Japan na bumalik sa komersyal na panghuhuli ng balyena mula sa Hulyo ng susunod na taon, ay mabilis na tumanggap ng kondemnasyon mula sa maraming bansa.

Khashoggi murder highlights dangers for world's journalists - Mga pagpatay sa mga jornalistang hindi nalulutas

Jan 7, 2019 0:06:26

Description:

A global body representing journalists and media workers says nine out of 10 murders of journalists around the world go unpunished.

-

Isang pangmundong lupong kumakatawan sa mga jornalista at nagtatrabaho sa medya, ang nagsabing siyam sa sampung pumatay sa mga jornalista sa buong mundo ay hindi napaparusahan.

Wanted: matchmaker for people seeking affordable accessible housing - Maraming Australyanong may kapansanan, nahihirapang makakita ng matitirahan

Jan 7, 2019 0:05:22

Description:

Many Australians living with a disability find it difficult to find housing that meets their needs. It is prompting calls for a comprehensive Australian register of accessible and affordable existing housing to help play matchmaker.

-

Maraming Australyanong nabubuhay na may kapansanan, ay nahihirapang makakita ng bahay na aayon sa kanilang mga pangangailangan.

Ellen and her community’s 'home away from home' celebrates its 25th anniversary - Si Ellen at ang kanyang komunidad, ipinagdiwang ang ikadalawampu’t limang taong anibersaryo ng kanilang tahanan

Jan 6, 2019 0:21:23

Description:

There’s an air of warmth and a relaxing sight to dozens of elegantly created paintings entering Ellenvale cottage. “A home away from home,” as how aspiring and veteran artists describe the experience of being in the art studio of Ellen Valenton - it could be because of its simple interior design or that it promotes an environment of belongingness as it brings together arts enthusiasts or maybe it is also Ellen, whose nurturing presence is a reminiscent of home.

-

Sa pagpasok sa Ellenvale Cottage, mararamdaman na kaagad ang init at nakakarelaks na tanawing dulot ng dose-dosenang mga ipinintang nakasabit sa mga pader. “A home away from home,” ay ang naging paglalarawan ng nangangarap pa lamang at mga beterano ng mga pintor na nakadalaw na sa ‘art studio’ ni Ellen Valenton. Ito ay maaaring dahil sa simpleng panloob na disenyo nito o sa pagsulong nito ng kapaligiran na mararamdamang ikaw ay tunay na bahagi dahil pinagsasama nito ang mga interesado sa sining o maaari ring ito ay dahil kay Ellen na ang mapagmahal na presensya ay ipinapaalala sa atin ang tahanan.

Life is not a dress rehearsal so live in the present: Gia Clarissa - Life is not a dress rehearsal so live in the present: Gia Clarissa

Jan 6, 2019 0:28:17

Description:

When you are at the peak of launching your long-time dream career, then another hard blow against you happened, how do you hold on to life?

-

Kapag nasa tugatog ka ng paglulunsad ng iyong matagal na pinapangarap na karera, pagkatapos ay isa pang matinding dagok laban sa iyo ang nangyari, paano mo panghahawakan ang buhay?

#NewYearGoal: Weaving new friendships to last a lifetime - #NewYearGoal: Paghabi ng bagong pakikipagkaibigan na tatagal ng habambuhay

Jan 5, 2019 0:28:51

Description:

Where do you find strength when you're away from family and home?

-

Saan ka makakahanap ng lakas kapag malayo ka sa pamilya at tahanan?

Genetic marker may identify aggressive prostate cancer sooner: researchers - Genetic marker maaaring matukoy nang mas maaga ang agresibong prostate cancer: mga mananaliksik

Jan 5, 2019 0:04:35

Description:

Australian scientists have discovered a genetic marker they say could identify whether patients with prostate cancer are likely to develop a more aggressive form of the disease which, in most cases, is untreatable.

The federal government has pledged $800,000 towards developing their research, in the hope it will pave the way for more effective treatments

-

Natuklasan ng mga siyentipiko ng Australya ang isang  genetic marker na kanilang sinasabi na maaaring makatukoy kung ang mga pasyente na may prostate cancer ay malamang na magkaroon ng mas agresibong uri ng sakit na sa karamihan ng kaso ay hindi magagamot.

Nangako ang pamahalaang pederal ng $800,000 patungo sa pag-unlad ng kanilang pananaliksik, sa pag-asa na magbibigay daan para sa higit na epektibong mga paggamot.

Stressed wildlife needing extra help over summer - Ospital sa Adelaide, gumagamot ng mga nasugatang Koala

Jan 4, 2019 0:04:24

Description:

Summer is one of the busiest times for one of Australia’s most unique hospitals.

-

Ang panahon ng tag-init ang pinaka-maraming trabaho para sa isa sa natatanging ospital sa Australya.

Business opportunities in Cannabis - Oportunidad na negosyo sa Cannabis

Jan 3, 2019 0:07:06

Description:

In California, thousands of Americans are seeking careers in cannabis.

-

Sa California, libo-libong Amerikano ang humahanap ng oportunidad ng negosyo sa Cannabis.

Problem with Opal Tower in Sydney - Problema ng Opal Tower sa Sydney

Jan 3, 2019 0:03:56

Description:

Sydney's Opal Tower has been evacuated for the second time in a week, in order for authorities to conduct an in-depth investigation into possible structural instabilities.

-

Nagsi-alis ang mga nakatira sa Opal Tower sa Sydney sa pangalawang pagkakataon sa linggong ito, dahil sa utos ng mga autoridad na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa posibleng kawalan ng tatag ang estruktura.

New year means new regulations - Bagong taon, bagong regulasyon

Jan 3, 2019 0:09:55

Description:

From the tampon tax to youth allowance and personal income tax, these are the new laws slated to kick in during 2019.

-

Mula sa buwis sa tampon, patungo sa youth allowance at personal na buwis, ito ang mga bagong batas na magsisimula sa taong 2019.

My heart is still in the Philippines: Sister Patricia Fox - My heart is still in the Philippines: Sister Patricia Fox

Jan 3, 2019 0:12:49

Description:

“My body is here but my heart is still in the Philippines at this stage."

-

“My body is here but my heart is still in the Philippines at this stage."

Remembering the notable departures of 2018 - Pag-alala sa mga kilalang pumanaw sa taong 2018

Jan 2, 2019 0:07:38

Description:

The Queen of Soul, Aretha Franklin, was among the big names whose deaths were felt in 2018.

-

Ang Queen of Soul, Aretha Franklin, ay kasama sa mga malalaking pangalan na ang mga pagkamatay ay nadama sa taong 2018.

 

Declassified cabinet papers reveal Coalition infighting over immigration, climate change, dual citizens... - Mga nabunyag na dokumento ng gabinete naglalantad ng mga tagong pagtatalo sa imigrasyon, climate change, dual citizen...

Jan 2, 2019 0:06:12

Description:

The inner workings of the Howard Government have been revealed in thousands of pages of declassified cabinet papers from 1996 and 1997.

 

The 20-year-old documents reveal the cabinet's internal discussions about issues that still dominate politics today, from migration to climate change.

-

Ang mga gawain sa loob ng Pamahalaang Howard ay naibunyag sa libu-libong pahina ng mga declassified na dokumento ng gabinete mula 1996 at 1997.

 

Ang mga 20-taong-gulang na mga dokumento ay nagpapakita ng mga talakayan sa loob ng gabinete tungkol sa mga isyu na nangingibabaw pa rin sa pulitika ngayon, mula sa migrasyon hanggang pagbabago ng klima.

What has 2018 added to the Australian lexicon? - Ano ang idinagdag ng 2018 sa bokabularyo ng Australya?

Jan 2, 2019 0:04:11

Description:

The term Canberra bubble has been named Word of the Year by the Australian National Dictionary Centre.

Fair dinkum power and drought relief also contended for the title.

-

Ang terminong 'Canberra Buble' ay tinaguriang Salita ng Taon ng Australian National Dictionary Centre.

Ang fair dinkum power at drought relief ay lumaban din para sa titulo.

Leaders lay out their hopes for 2019 - Mga pinuno inilatag ang kanilang mga inaasahan para sa 2019

Jan 1, 2019 0:08:34

Description:

A number of high-profile world leaders have delivered their annual New Year messages as the world ushers in 2019.

Leaders from China, Germany, France and more have reflected on the year gone by, and what they hope to achieve in the 12 months to come.

-

Ilang kilalang mga pinuno ng mundo ay nagpaabot ng kanilang taunang mga mensahe para sa Bagong Taon habang sinalubong ng mundo ang taong 2019.

Ang mga lider mula Tsina, Alemanya, Pransya at iba pa ay nagnila sa nagdaang taon, at kanilang mga inaasahan na makamit sa darating na 12 buwan.

Australia brings in 2019 with a bang - Australia sinalubong ang 2019 na lubos ang saya

Jan 1, 2019 0:04:01

Description:

Skylines across Australia have lit up with tonnes of fireworks as people across the nation ushered in 2019.

-

Ang mga kalangitan sa Australya ay nagsipag-liwanag sa tone-toneladang mga paputok habang ang mga tao sa buong bansa ay sinalubong ang taong 2019.

Filipino talents, musicians and beauties aim to inspire Australia in 2018 - Mga Pilipinong talento, musikero at naggagandahang-dilag layuning magbigay-inspirasyon sa Australia sa taong 2018

Dec 30, 2018 0:19:26

Description:

Filipino talents, music and arts fill 2018. Even the universe has witnessed one equally beautiful and talented Filipino-Australian in the person of Catriona Gray who took Philippines’ fourth Miss Universe crown. 

We look back at these amazing talents who have joined us this year.

-

Napuno ng mga talentong Pilipino, musika at sining ang taong 2018. Maging ang sandaigdig ay nasaksihan ang ganda at talento ng isang Pilipino-Australyana sa katauhan ni Catriona Gray na nakasungkit ng ika-apat na korona ng Miss Universe para sa Pilipinas.

Balikan nating muli ang mga kahanga-hangang talento na ating nakasama sa taong ito.

Australia prepares for biggest-ever New Year's Eve party - Australia naghahanda para sa pinakamalaking pagdiriwang ng Bisperas ng Bagong Taon

Dec 30, 2018 0:05:14

Description:

Preparations are well under way across the country as Australia gets ready to celebrate New Year's Eve.

Organisers in Sydney are guaranteeing the firework display over the harbour will be the best yet.

-

Ang mga preparasyon ay ginagawa sa buong bansa habang ang Australia ay naghahanda upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon.

Ang mga organiser sa Sydney ay nagbibigay-garantiya na ang tampok na ipapakita na mga fireworks sa harbour ay ang pinakamahusay na matutunghayan.

NYE security ramped up in New York - Seguridad para sa bisperas ng bagong taon dinagdagan sa New York

Dec 30, 2018 0:04:33

Description:

New York City police will use an aerial drone for the first time to monitor crowds gathered in Times Square on Monday for the New Year's Eve ball-drop celebrations.

But authorities have stressed there are no known threats to the night's festivities.

-

Ang New York City police ay gagamit ng isang aerial drone sa unang pagkakataon upang bantayan ang mga tao na magtitipon sa Times Square nitong Lunes para sa New Year's Eve ball-drop na mga pagdiriwang.

Ngunit binigyang-diin ng mga awtoridad na walang nalalaman na pagbabanta sa mga kasiyahan ng gabi

'Tokhang', fake news and other trending words for 2018 - 'Tokhang', fake news at iba pang sumikat na salita para sa 2018

Dec 29, 2018 0:20:24

Description:

"Fake news" widely spread across the world wide web for 2018. So prevalent that even some of the big names in the Philippines have fallen prey to sharing them.

Other than fake news, “dengvaxia,” “quo warranto,” “federalismo,” “foodie,” “tokhang“ “dilawan,” “train,” among others — made headlines that had become part of Filipino society's mainstream discussion.

But, the word “Tokhang” was triumphant for 2018.

-

Ang peke balita ("fake news") ay malawak na kumalat sa buong mundo ng internet para sa 2018. Labis na kumalat na kahit na ang ilan sa mga malalaking pangalan sa Pilipinas ay nahulog na biktima sa pagbabahagi ng mga ito.

Bukod sa "fake news", ang “dengvaxia,” “quo warranto,” “federalismo,” “foodie,” “tokhang“ “dilawan,” “train,” at iba pa — ay laman ng mga ulo ng mga balita na naging bahagi ng pangunahing talakayan ng sambayanang Pilipino.

Ngunit, ang salitang “Tokhang” ang panalo sa taong 2018.

Ms Earth Australia 2018 Monique Shippen reveals her first love - Ms Earth Australia 2018 Monique Shippen inihayag ang kanyang unang pag-ibig

Dec 29, 2018 0:17:29

Description:

She may have represented Australia in the international competition Miss Earth this year, but do you know what Monique Shippen's first love is? Listen in as she reveals it here. 

-

Maaaring siya ay kumatawan para sa Australya sa internasyonal na kumpetisyon na Miss Earth ngayong taon, ngunit alam mo ba kung ano ang unang pag-ibig ni Monique Shippen? Pakinggan ang kanyang paghayag nito.

New website helping children find books reflecting their own stories - Bagong website na tumutulong sa mga bata na makahanap ng mga aklat na sumasalamin ng kanilang sariling kuwento

Dec 29, 2018 0:04:56

Description:

Many look back fondly on favourite childhood books...

But children's books aren't just for bedtime stories - they can be an important tool for celebrating diversity and inclusion.

A new website hopes to make it easier to find books which reflect the nation's multiculturalism.

-

Marami ang magiliw na babalikan ang kanilang mga paboritong aklat pambata...

Ngunit ang mga librong pambata ay hindi lamang para sa mga kuwento tuwing oras ng pagtulog - maaari ding maging mahalagang kasangkapan para sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at pagsasama.

Inaasahan ng isang bagong website na gawing mas madali ang paghahanap ng mga libro na nagpapakita ng pagka-multikultural ng bansa.

Utilising offshore Filipino talents to help global startups - Paggamit ng mga Pilipinong talento upang makatulong sa mga global startup

Dec 27, 2018 0:14:20

Description:

Startup companies are on the rise this 2018 and establishing your own startup can be daunting - from managing all your resources and necessary documentation to hiring the right employees.

-

Ang mga startup na kumpanya ay dumami sa taong 2018 at ang pagtatatag ng iyong sariling startup ay maaaring maging nakakatakot - mula sa pamamahala ng lahat ng iyong mga yaman at kinakailangang dokumentasyon hanggang sa pagkuha ng mga tamang empleyado.

A grandmother fights to keep her grandsons 'loud and lively' - Pakikipaglaban ng isang lola upang panatilihing malakas at masigla ang kanyang mga apo

Dec 27, 2018 0:08:17

Description:

A family in Melbourne's West is preparing to head to Italy to seek treatment for a genetic disorder that, so far, has no cure - and only limited treatment options in Australia.

-

Ang isang pamilya sa kanluran ng Melbourne ay naghahandang bumiyahe patungong Italya upang maghanap ng gamot para sa isang genetic disorder na, sa ngayon, ay walang lunas - at limitado lamang ang mga opsyon ng paggamot sa Australya.

Are 2018's property prices offering a clue for 2019? - Presyo ng bahay sa 2018 nagbibigay palatandaan para sa 2019?

Dec 25, 2018 0:07:39

Description:

Australia's obsession with property intensified in 2018 as a period of soaring price gains across most of the country started to reverse.

So what's in store for 2019?

-

Ang obsesyon ng Australya sa mga ari-arian ay lumakas sa 2018 ngunit bumaligtad din ang panahon ng pag-akyat ng mga presyo sa buong bansa. 

Ano nga ba ang nakalaan ngayong 2019?

Welcoming the New Year with family and friends - Pagsalubong sa Bagong Taon kasama ang pamilya at mga kaibigan

Dec 25, 2018 0:16:45

Description:

For Melbourne based artists Gienel and Marcus the holidays is all about family, spending time with loved ones and sharing their gift of music. Marcus remembers singing carols to his neighbours with his cousins while Gienel recalls the fun times spent with her aunties, uncles and cousins during Christmas and New Year.

-

Para sa mga taga-Melbourne na mang-aawit na sina Ginenel at Marcus ang panahon ng Pasko ay panahon para makapiling sa pagdirwiang ang mga mag-anak at mahal sa buhay. Inalala ni Marcus ang pagpitpit sa mga tansan para gamitin sa kanilang carolling habang inalala naman ni Gienel ang mga panahong nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon kapiling ang malaking mag-anak sa Pilipinas.

Salted Fish celebrating season through music - Salted Fish ipinagdiriwang ang pagkakataon sa pamamagitan ng musika

Dec 25, 2018 0:16:15

Description:

This year Salted Fish guitarist, Steve’s Christmas celebration will be extra special with the arrival of their second child while Salted Fish’s vocalist Fritzie continues to spread the Christmas cheer with her husband Jordan and two children Adam and Paige with performances around Geelong.

-

Sa taong ito, espesyal ang pagdiriwang ng Pasko para kay Steve ng Salted Fish sa pagsilang ng kanilang bunsong anak na babae habang patuloy naman ang pagbahagi ni Fritzie, vocalist ng Salted Fish ng saya ngayong Pasko sa walang pagod na pag-awit at sayaw ng kanyang mag-anak, asawa na si Jordan at dalawang anak na sina Adam at Paige sa iba't ibang lugar sa Geelong.

Alone on Christmas, but spending it meaningfully - Nag-iisa sa Pasko, ngunit ginugugol ito nang may kahulugan

Dec 22, 2018 0:15:11

Description:

Being alone on special occasions, like Christmas, may dampen one's spirits. But how do you make Christmas more meaningful?

-

Ang pagiging nag-iisa sa mga espesyal na okasyon, tulad ng Pasko, ay maaaring magpatamlay ng diwa ng isang tao. Ngunit paano mo gagawing mas makahulugan ang Pasko?

Keeping fit this holiday season - Pagpapanatili ng maayos na porma ng katawan ngayong bakasyon

Dec 22, 2018 0:24:46

Description:

How do we stay fit with all the sumptuous festivities and gatherings these holidays?

 

-

Paano natin mapapanatili na magandang porma ng ating katawan sa lahat ng mga masasarap na salu-salo at pagtitipon nitong bakasyon?

Commissioner's report finds significant failures in disability services - Mga makabuluhang pagkabigo sa mga serbisyo para sa mga may kapansanan, napag-alaman sa ulat ng Komisyoner

Dec 22, 2018 0:07:59

Description:

Disability-service providers have been referred to police for criminal investigation over the deaths of people receiving disability care.

Cases have been outlined in a report by the Victorian Disability Services Commissioner, who is calling for a national royal commission into the deaths.

-

Ang mga tagapagbigay ng serbisyo para sa mga may-kapansanan ay isinangguni sa pulisya para sa pagsisiyasat sa krimen sa pagkamatay ng mga taong tumatanggap ng pangangalagang pang-may-kapansanan.

Ang mga kaso ay nakabalangkas sa isang ulat ng Victorian Disability Services Commissioner, na nananawagan para sa isang pambansang royal commission sa mga pagkamatay.

Want to age better? Try ocean swimming - Nais na maging mas mahusay ang pagtanda? Subukan ang paglangoy sa karagatan

Dec 22, 2018 0:08:57

Description:

It’s been proven that sea water refreshes your soul and revitalises your health.

Here are a few things to keep in mind before challenging yourself to an open water swim.

-

Napatunayan na ang tubig ng dagat ay pinapasigla ang iyong diwa at pinapalakas ang iyong kalusugan.

Narito ang ilang mga bagay na dapat tandaan bago subukan ang sarili sa paglalangoy sa dagat.

 

Catriona Gray gives Christmas cheer to orphans - Catriona Gray naghatid ng saya sa mga batang ulila

Dec 21, 2018 0:04:30

Description:

Miss Universe 2018 Catriona Gray visits orphans in Manila to spread some Christmas cheer, she spent time with children at the Gentle Hands Orphanage before flying to New York.  

-

Binista ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang mga batang ulila sa Maynila upang maghatid ng saya at aguinaldo  ngayong Pasko sa Gentle Hands Orphanage bago matungo sa Neuba York. 

Obesity risk higher for children of mothers from poorer countries - Mga bata may ina mula umuunlad na bansa mas nasa panganib ng obesity

Dec 21, 2018 0:05:24

Description:

Obesity has become a significant issue in recent decades for people in wealthy nations like Australia.

 

But new research shows, in Australia, it is those youngest and newest to the country who can be particularly at risk.

 

-

May ilang dekada na  hinaharap ang isyu ang obesity sa ng mga tao sa mayayamang bansa  tulad ng Australya

Ngunit sa pinaka huling pagsasaliksik napag alaman sa Australya   matatagpuan ang pinaka batang mamamayan ang nasa panganib at pinaka bagong bansa na nalagay sa panganib ng obesity

Private health insurance premiums set to rise - Halaga ng private health insurance premiums takdang tumaas

Dec 21, 2018 0:05:10

Description:

Private health insurance premiums are set to rise by 3.25 per cent, the lowest increase in almost two decades.

 

An ageing population and rising health care costs have been blamed for the rise, and consumer groups hope out-of-pocket costs will be cut to offset the increase.

-

Takdang tumaas ang antas ng mga private health premiums ng 3.25 na porsiento sa darating na taon. Ito ang  pinakamababang antas sa  loob ng may dalawang dekada

 

 

Perth Airport link delayed by one year - Airport link sa paliparan ng Perth, ma-antala ng isang taon

Dec 20, 2018 0:08:59

Description:

Construction of the Perth airport link has been delayed by one year, according to the report submitted by Cielo Franklin.

-

Ang konstruksyon ng airport link sa Perth ay ma-antala ng isang taon, ayon sa ulat ni Cielo Franklin.

2018 gripped by climate change crisis - Planeta, pinapatay ng langis mula sa lupa

Dec 20, 2018 0:10:57

Description:

Global-emissions data has shown the climate crisis is truly on as scientists have laid out a 12-year plan to avoid its worst effects.

-

Ipinakita ng pang-mundong tala na ang krisis sa klima ay tunay na nagaganap, pagkatapos maglatag ang mga siyentipiko ng labing dalawang taong plano upang maiwasan ang pinaka-masamang epekto nito.

A controversial year in foreign affairs - Magulong taon sa Ugnayang Panlabas ng Australya

Dec 20, 2018 0:07:36

Description:

It has been a tumultuous year in foreign affairs for Australia, as one of Australia's longest-serving foreign ministers resigned from the portfolio after Scott Morrison became the new prime minister.

-

Naging magulo ang taon sa ugnayang panlabas ng Australya, nang magbitiw sa pwesto ang pinaka-matagal na naglilingkod na ministrong panlabas ng bansa, pagkatapos maging bagong punong ministro si Scott Morrison.

Marking a 62-year-old Christmas tradition - 62- taon ng tradisyon tuwing Pasko

Dec 19, 2018 0:04:45

Description:

Christmas is not complete for many families without an annual trip to see Santa and the decorations.

 This year, a Thai migrant has been part of the team creating magical make-believe in Melbourne.

-

Para sa maraming  pamilya hindi kompleto ang Pasko kung hindi mabibisita at makita si Santa Claus at ang mga dekorasyon.

Ngayong taon, isang migrante mula Thailand ang bahagi ng grupo na lumikha ng 'magical make-believe' sa Melbourne.

Growing up between cultures: How Filipino-Australian teenagers cope - Kabataang Pilpino Australyano sa St Albans

Dec 19, 2018 0:14:00

Description:

Young Filipino Australians share their experiences growing up with their first generation migrant parents and how being part of a group of fellow Filipino-Australians help them with issues they face as teenagers.  

-

Ibinahagi ng mga kabataang Pilipino Australyanoa ng kanilang karanasan bilang mga teen ager na mayroong mga magulang na lumaki sa Pilipinas. Sa talakayan ibinahagi din nila kung paano nakatulong sa kanilang mga problema bilang mga teen ager ang grupo na binubuo ng mga Pnoy-Aussie tulad nila  

South Cotabato plans to 'adopt' Miss Universe Catriona Gray - South Cotabato balak 'i-aadopt' si Miss Universe Catriona Gray

Dec 19, 2018 0:09:14

Description:

South Cotabato Provincial Board Member wants newly crowned Miss Universe 2018 Catriona Gray as South Cotabato's 'adopted daughter' for her efforts in promoting local fabric and design. Miss Universe 2018 was seen wearing the T'boli traditional dress designed with famed T’nalak fabric of the province.

-

Nais ng South Cotabato Provincial Board Member na i-adopt ang bagong hirang na Miss Universe 2018 Catriona Gray bilang 'adopted daughter' ng South Cotabato para sa mga ginawa niyang pag-promote ng lokal na tela at disenyo. Nakitang  suot ni Miss Universe 2018  ang tradisyunal na damit ng  Tboli gamit an g kilalang tela na T’nalak mula probinsiya

Hearing the healing of Balangiga - Mga kampana ng Balangiga isinauli ng mga Amerikano sa Silangang Samar Pilipinas

Dec 18, 2018 0:08:07

Description:

Film director Khavn dela Cruz, spoke of his film entitled "Balangiga, Howling Wilderness," about how American soldiers took the bells to their homeland, as a sign of revenge, during the American-Philippine war. 

-

Nagpahayag si Khavn dela Cruz, direktor ng pelikulang "Balangiga, Howling Wilderness," tungkol sa kung paano kinuha at dinala ng mga Amerikanong sundalo ang mga kampana sa kanilang bayan, bilang tanda ng paghihiganti, noong gyera ng Amerika at Pilipinas.

Tandem motorcycle riders forbidden in Greater Cebu - Sakay angkas sa motorsiklo, bawal sa Kalakhang Cebu

Dec 18, 2018 0:07:35

Description:

Tandem motorcycle riders have been forbidden in Greater Cebu to prevent additional accidents.

-

Ang pagsakay na angkas sa mga motorsiklo ay ipinagbawal sa Kalakhang Cebu upang mabawasan ang mga aksidente.

David Hurley to be Australia's next Governor-General - David Hurley, bagong Gobernador-Heneral ng Australya

Dec 18, 2018 0:03:35

Description:

Australia's next governor-general will be New South Wales Governor David Hurley. Prime minister Scott Morrison says he is so confident Governor Hurley is the right man for the job, he didn't consider anyone else.

-

Ang susunod na gobernador-heneral ng Australya ay ang Gobernador ng New South Wales, David Hurley.

Government's decision on Jerusalem draws ire from both sides - Kinilala ng Australya ang Kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel

Dec 18, 2018 0:06:14

Description:

 The Australian Government's decision to recognise West Jerusalem as Israel's capital has drawn criticism from both Israel and the Palestinians -- and from beyond.

-

Ang desisyon ng gobyerno ng Australya na kilalanin ang Kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel, ay umakit ng mga pintas mula sa parehong Israel at Palestinya - as sa ibang bansa.

How Filipino-Aussie families celebrate Christmas in Australia - Paano ipinagdiriwang ng mga Filo-Aussie and Pasko sa Australya

Dec 17, 2018 0:05:01

Description:

Filipinos living in Australia continue to celebrate Christmas by following the traditions inherited from their elders in the Philippines. 

-

Patuloy na ipinagdiriwang ng mga Filipinong naninirahan sa Australya, ang mga tradisyong minana nila sa kanilang mga magulang sa Pilipinas.

Commerce versus art: 'Ang Larawan' frames the age-old debate to inspire Filipino youth - Tanyag na direktor sa musika, Ryan Cayabyab, ibinahagi ang kanyang karanasan sa SBS Radyo

Dec 16, 2018 0:09:44

Description:

During their recent visit to Brisbane, esteemed Filipino composer and musical director Maestro Ryan Cayabyab, executive producers Celeste Legaspi-Gallardo and Girlie Rodis shared with SBS Filipino the long, serendipitous journey and the timely release of their film, ‘Ang Larawan.’

-

Sa isang pagdalaw kamakailan sa Brisbane, ang tanyag na Filipino kompositor at direktor sa musika, Ryan Cayabyab, executive producer Celeste Legaspi-Gallardo at Girlie Rodis, ay nagbahagi sa SBS ng kanilang mahabang paglalakbay at napapanahong paglalabas ng pelikulang 'Ang Larawan."  

Cyclone Owen weakens, moves to east coast - Bagyong Owen humina, nagpatuloy patungong Silangang Baybayin

Dec 16, 2018 0:06:11

Description:

Cyclone Owen weakened last week and proceeded to the East Coast after killing an 18-year old by flash flooding.

-

Ang bagyong Owen ay humina noong nakaraang linggo at nagpatuloy sa Silangang Baybayin, pagkatapos pumatay ng isang labing walong taong lalake dahil sa pagbaha.

Protesters disrupt Labor's national conference - 250.000 tirahan itatayo ng Partido Labor sa susunod na 10 taon

Dec 16, 2018 0:07:27

Description:

Climate change and refugee activists have disrupted Labor's national conference in Adelaide.

The group took the stage as leader, Bill Shorten started to speak - outlining Labor's policies on issues including housing, the environment and superannuation.

-

Inabala ng mga aktibista tungkol sa pagbababo ng klima at repugi, ang pambansang kumperensya ng Partido Labor sa Adelaide.  Nanawagan sila upang pigilan ang minahan ng karbon ng Adani sa Queensland, at ang pagtatapos sa lugar ng pagpo-proseso sa Nauru at Manus Island.

Strengthening Filipino culture this Christmas season - Pagpapatibay ng kulturang Pinoy ngayong Kapaskuhan

Dec 16, 2018 0:19:09

Description:

Christmas is the most joyful time of the year to spend time with family and friends. A Sydney-based mum is using this festive time to teach her children about Filipino culture.

-

Pinakamasaya ang Pasko kapag kasama ang pamilya at mga kaibigan sa isang masaganang salu-salo. Para sa isang ina na nakabase Sydney, pinahahalagan niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang anak ng mga kinagisnan niyang tradisyon. 

International students celebrating their first Christmas away from home - Pagdiriwang ng mga internasyunal na mag-aaral ng kanilang unang Pasko na malayo sa pamilya

Dec 16, 2018 0:19:30

Description:

Christmas festivities make us think and long for our family back home. But for international students who will be spending their first Christmas away from home, how do they celebrate this time of the year?

-

Ang kasiyahan ng Pasko ay nag-iisip at nagpapa-asam sa atin na makasama ang ating mga naiwanang pamilya. Ngunit para sa mga internasyonal na mag-aaral na sa unang pagkakataon ay gugugulin ang kanilang unang Pasko na malayo sa tahanan, paano nila ipagdiriwang ang panahong ito?

Renewed push to make Australia's iconic beaches user-friendly for everyone - Panibagong pagtulak upang higit na magamit ng lahat ang mga kilalang dalampasigan ng Australia

Dec 16, 2018 0:06:54

Description:

While Australia is famous for its beaches, they can't all be fully enjoyed by everyone. For people who use mobility aids such as wheelchairs, a swim or play at the beach is sometimes impossible.  But as this report, there's a growing push around the country to improve beach access. - Habang ang Australya ay sikat sa mga dalampasigan nito, hindi lahat ay ganap na natatamasa ng lahat. Para sa mga taong gumagamit ng mga pantulong upang makakilos o mga mobility aid tulad ng wheelchair, ang paglangoy o paglalaro sa tabing-dagat kung minsan ay imposible.  Ngunit sa ulat na ito, may lumalaking pagtulak sa buong bansa upang mapabuti ang akses sa mga tabing-dagat.

Aussie father-son duo gets Filipino Indigenous people involved with the community through football - Mag-amang Aussie kumikilos upang makibahagi ang mga Katutubong Pilipino sa komunidad sa pamamagitan ng football

Dec 15, 2018 0:12:29

Description:

In a country like the Philippines where basketball is popular, it's a gamble to persuade people to play a different sport like football.

But there's no turning back for Luck Anthony Bedia to follow his father's footsteps - to play and inspire Filipinos to play football and learn the values of life through this sport.

 

-

Sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan popular ang basketball, isang pakikipagsapalaran na hikayatin ang mga tao na maglaro ng ibang sport tulad ng football.

Ngunit walang panghihinayang para sa Luck Anthony Bedia na sundan ang mga yapak ng kanyang ama - na maglaro at hikayatin ang mga Pilipino na maglaro ng football at matutunan ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng isport na ito.

Curious Minds and the drive to keep girls in STEM fields - Curious Minds at ang layunin na mapanatili ang mga kabataang babae sa larangan ng STEM

Dec 15, 2018 0:06:00

Description:

A group of more than 60 schoolgirls from around Australia have been matched with female scientists, engineers and mathematicians to begin six months of mentoring.

-

Isang pangkat ng higit sa 60 mga kababaihang mag-aaral mula sa buong Australya ay ipinares sa mga babaeng siyentipiko, inhinyero at mathematician upang simulan ang anim na buwan ng pagpapayo at pagsasanay.

A new legal advocacy group for LGBTIQ+ Australians - Isang bagong grupo ng tagapagtaguyod legal para sa LGBTIQ+ ng Australia

Dec 14, 2018 0:04:49

Description:

The country's first national not-for-profit LGBTIQ+ legal advocacy group has been launched, one year after the passing of Australia's marriage equality legislation.  - Ang unang pambansang hindi-para-sa-kita na grupo ng mga legal na tagapagtaguyod para sa komunidad LGBTIQ+ ay inilunsad, isang taon pagkatapos na maipasa ang batas ng Australya sa pagkapantay-pantay sa pagpapakasal.

 

The Federal Government's religious freedom proposals "pitch multicultural communities against LGBTI communities" - Mga panukala ng Pamahalaang Pederal sa kalayaan sa relihiyon "pinagkukumpitensya ang mga komunidad multikultural laban sa mga komunidad LGBT

Dec 14, 2018 0:04:56

Description:

Some groups are welcoming the federal government's response to the long-awaited review of religious freedoms.

-

Ilang mga grupo ay tinatanggap ang pagtugon ng pamahalaang pederal sa pinakahihintay na pagsusuri sa mga kalayaan sa relihiyon.

Balangiga bells journey back home - Balangiga bells nakabalik na

Dec 14, 2018 0:05:24

Description:

The historic Balangiga Bells have arrived in Eastern Samar

-

Nakarating na ang makasaysayang Balangiga Bells sa Eastern Samar

New website to help guide parents on childcare centres - Panibagong website tutulong sa mga magulang na makahanap ng childcare centres

Dec 14, 2018 0:04:15

Description:

The Federal Government has launched a new website to help parents find the right childcare centres for them.

 

Child Care Finder will allow parents to search and compare the available centres in their areas.

 

-

 

 

Inilunsad  ng Pamahalaang Pederal ang panibagong website na layuning makatulong sa mga magulang na makahanap ng tamang serbisyong child care para sa kanilang mga anak

 

 

Government announces plan for anti-corruption commission - Pamahalaan ipinaalam balak para anti-corruption commission

Dec 14, 2018 0:04:59

Description:

The Federal Government has proposed the establishment of a new anti-corruption commission, but the Opposition says the Government plan is too limited in scope.

 

 

-

Inimungkahi ng Pamahalaang Pederal ang pagbuo ng isang anti-corruption commission,  ngunit ayon sa  Oposisyon lubhang limitado ang sakop ng nasabing balak

 

The Federal Government's proposal on religious freedom - Mungkahi ng Pamahalaang Pederal para batas sa religious freedom

Dec 14, 2018 0:05:51

Description:

 

The Federal Government has unveiled plans it says would better protect religious people from discrimination.

 

 

-

 

Ipinaalam ng Pamahalaang Pederal ang balak nitong mas mabigyang proteksiyon ang mga relihiyon at paniniwala ng tao mula diskrimasyon

 

 

Adelaide to host Australia's National Space Agency - Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagtatayo ng pambasang Space Agency sa Adelaide

Dec 12, 2018 0:08:11

Description:

Prime Minister Scott Morrison recently announced the creation of a national Space Agency in Adelaide, South Australia.

-

Kamakailan ay ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagtatayo ng pambansang Space Agency sa Adelaide, South Australya.

Setlement Guide: How to stay safe outdoors this summer - Mga mahalagang payo sa pagdaraos ng ligtas na tag-init

Dec 12, 2018 0:06:47

Description:

Summer has officially started in Australia. Many of us will take advantage of weekends and school holidays to spend time outdoors so here are a few tips to make sure you stay safe.

-

Marami sa atin ang magsasaya tuwing katapusan ng linggo at bakasyon ng mga bata, sa labas ng bahay, dalampasigan, parke at sa mga mapunong lugar, ngayong panahon ng tag-init.

Call to protect women on temporary visas from domestic violence - Mga trabahador sa karahasan sa tahanan, humiling na baguhin ang batas sa migrasyon

Dec 12, 2018 0:04:32

Description:

Domestic-violence workers are calling for urgent changes to Australia’s migration laws to protect women on temporary visas.

-

Nanawagan ang mga nagtatrabaho sa karahasan sa tahanan, ng madaliang pagbabago sa batas ng migrasyon sa Australya, upang ipagtanggol ang mga babaeng nasa pansamantalang visa.

Afrobeat explores a gap in Australia's music market - Manlalaro ng putbol mula Nigeria, sumusubok na pag-dugtungin ang Afropop at musika ng Australya

Dec 12, 2018 0:04:46

Description:

A Nigerian footballer living in Australia is trying to bridge the gap between Afropop and the mainstream music of the country.

-

Isang manlalaro ng putbol mula Nigeria ang sumusubok na pag-dugtungin ang puwang sa pagitan ng Afropop at musika ng Australya.

Costs revealed for transfer, deportation of asylum seekers - Gobyerno ng Australya, gumastos ng halos $80 milyon, para ilipat o ipatapon ang mga asylum seekers

Dec 12, 2018 0:06:44

Description:

Figures obtained by SBS under Freedom of Information laws show the Australian government spent $78 million on the air transfer and deportation of asylum seekers last financial year.

-

Ipinakita ng mga talang nakuha ng SBS sa ilalim ng Freedom of Information Act, na gumastos ng $78 milyon ang gobyerno ng Australya, upang ilipat at ipatapon ang mga asylum seekers noong nagdaang taong pam-pinansyal.

Business blaming government, not immigration, for urban woes - Kakulanganaa ng pagpa-plano tungkol sa populasyon ng bansa, isinisi sa gobyerno

Dec 12, 2018 0:04:23

Description:

Business groups are blaming poor government planning, rather than immigration, for failing to deal with Australia's growing population.

-

Sinisisi ng mga negosyante ang masamang pagpa-plano ng gobyerno, sa halip na imigrasyon mismo, sa pagkabigong harapin ang lumalaking populasyon ng Australya.

Bangsamoro groups push for ratification of Bangsamoro Organic Law - Bangsamoro Groups itinutulak pagpapatibay sa Bangsamoro Organic Law

Dec 12, 2018 0:08:34

Description:

Political leaders and various Bangsamoro groups in Mindanao have joined forces to push for the ratification of the Bangsamoro Organic Law in next year's plebiscite.

-

Nagkaisa ang ilang mga lider mula politika at grupo ng mga  Bangsamoro sa Mindanao sa pagtulak para pagpapatibay ng Bangsamoro Organic Law sa darating na plebisito sa taong 2019

Protest against Adani Mines - Protesta laban sa minahang Adani

Dec 11, 2018 0:08:55

Description:

Thousands of Queenslanders marched in Brisbane to protest the presence of Adani Mines.

-

Libo-libong taga Queensland ang nagmartsa sa Brisbane, upang mag-protesta laban sa minahang Adani.

Declaration of Human Rights celebrates 70th year anniversary - Declaration of Human Rights nagdiwang ng ika-70 aniversaryo

Dec 11, 2018 0:08:12

Description:

Around the world events are being held to mark 70 years ((Dec 10th 1948)) since the ratification of the Universal Declaration of Human Rights ((UDHR)).

-

Sa buong mundo, nagdaraos ng mga kaganapan upang gunitain ang ika-70 taon buhat nang ideklara ang Universal Declaration of Human Rights.

New Encyption law passed by two parties in parliament - Bagong batas sa Encryption, ipinasa ng dalawang partido sa Parliamento

Dec 11, 2018 0:05:30

Description:

The last parliamentary sitting of the year in Australia has turned out chaotic but eventually led to the passage of new encryption laws.

-

Nauwi sa magulong pulong ang panghuling pag-upo ng Parliamento sa Australia, pero sa dulo ay nakapag-pasa din ng bagong batas sa Encryption.

South Korean team to join Sinulog festival in Cebu next year - Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu

Dec 11, 2018 0:08:42

Description:

For the first time ever, a South Korean team will join the celebrations of Sinulog in Cebu this coming January 2019.

-

Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu sa darating na Enero 2019.

Why do new migrants prefer to live in Sydney and Melbourne? - Bakit gustong tumira ng mga bagong migrante sa Sydney at Melbourne lamang?

Dec 11, 2018 0:08:05

Description:

Figures from the Department of Home Affairs show only one in eight new migrants to Australia is settling outside Sydney and Melbourne.

-

Ipinakita ng mga tala mula sa Department of Home Affairs, na isa lamang sa walong bagong migrante sa Australya, ang tumitira sa labas ng Sydney at Melbourne.

Don't cut migrant numbers, send them here - Sikreto ng malaking migrasyon sa Bendigo

Dec 11, 2018 0:05:26

Description:

At a time the government is considering cutting Australia’s migration intake, one regional community is asking for more.

-

Sa panahong pinag-aaralan ng gobyernong bawasan ang migrasyon sa Australya, isang rehiyonal na komunidd ang humihingi ng karagdagan pa.

The Outlook: for retirement - Mga magandang payo sa pagre-retiro

Dec 11, 2018 0:05:04

Description:

It is a prospect some people relish, being able to retire from the workforce and have as much time as they want to do what they want, when they want.

-

Ito ay isang katotohanang gusto ng mga tao, ang pagre-retiro sa trabaho, at pagkakaroon ng sapat na panahong gumawa ng gusto mo, kung kailan mo gustong gawin.

Government announces increased funding for treatment of eating disorders

Dec 11, 2018 0:04:42

Description:

Australians with severe eating disorders will for the first time have access to a comprehensive treatment plan under Medicare.

Brisbane marvels at sprawling Filipino art at the Asia Pacific Trienniale 9 - Humanga ang Brisbane sa sining na gawa ng isang Filipina

Dec 10, 2018 0:08:54

Description:

Nona Garcia’s glazed digital backlit film runs along the floor-to-ceiling glass wall of the Queensland Art Gallery’s north entrance. 

-

Ang glazed digital backlit film ni Nona Garcia ay makikita mula sa sahig patungong kisame, sa hilagang pintuan ng Queensland Art Gallery

Twenty One Sixty Five, a call out to "Filipinx" performers - Twenty One Sixty Five, naghahanap ng mga "Filipinx" na gaganap

Dec 9, 2018 0:18:13

Description:

What do you do when you realise you love something, say to perform? You grab every opportunity to achieve it and work hard for it!

-

Anong gagawin mo kapag napagtanto mo na gusto mong gawin ang isang bagay, halimbawa’y pag-arte? Kukunin mo ang bawat pagkakataon upang makamit ito at pagtrabahuan ito nang husto!

#4EverWild: Protecting the wildlife to exists forever - #4EverWild: Pagprotekta sa mga hayop na mabuhay nang walang hanggan

Dec 9, 2018 0:26:48

Description:

Wildlife crime is a global problem, but are we doing enough to protect the wilds and keep them forever?

-

Ang krimen laban sa mga hayop ay isang pandaigdigang suliranin, ngunit sapat ba ang ating ginagawa upang protektahan ang mga ito at panatilihin silang buhay nang walang hangganan?

Viva: Travelling in your own country - Viva: Paglalakbay sa sariling bansa

Dec 7, 2018 0:08:50

Description:

As more and more baby boomers are looking to tick off their bucket list in overseas travels, there are 1004 tourists arriving in Australia every hour to explore our vast and diverse landscape.

What are some of the best places we can visit to create unforgettable adventures as travellers in our own country? 

 

-

Habang parami ng parami ang mga baby boomer o mga taong ipinanganak sa pagitan ng taong 1946 at 1964, na inaasam na magawa ang isa sa naka-lista sa kanilang mga pangarap na gawin na paglalakbay sa ibang bansa, may isang-libo-at-apat na turista na dumarating sa Australya bawat oras upang galugarin ang ating malawak at magkakaibang lugar sa bansa.

Ano ang ilan sa pinakamahusay na lugar na maaaring bisitahin upang lumikha ng mga 'di malilimutang pambihirang karasanasan sa sarili mong bansa?

 

Why an Australian company hire Filipinos as virtual workers - Bakit mga Pilipino ang kinukuhang 'virtual workers' ng isang Australyanong kompanya

Dec 7, 2018 0:07:51

Description:

Are you a small business looking to recruit skilled workforce with great work ethics?

 

-

Ikaw ba ay isang maliit na negosyo na naghahanap ng mga empleyado na may kasanayan at mahusay na ugali sa trabaho?

 

Prices continue to rise inspite of decrease in inflation rate - Presyo ng bilihin patuloy ang pag-taas sa kabila ng pagbaba ng antas ng inflation

Dec 7, 2018 0:04:34

Description:

Commodity prices continue to increase despite a decrease in inflation rate last November. IBON Foundation says the Philippine government needs to rethink strategies as many families continue to struggle to provide for their basic needs.     

-

Sa kabila ng  pagbaba ng antas ng inflation noong nakaraang Nobyembre patuloy ang pag-taas ng presyo ng mga bilihin.  Ayon sa  IBON Foundation kailangang  kumilos ang Pamahalaan at baguhin ang stratehiya dahil patuloy na nahihirapan ang mga pangkaraniwang mag-anak na Pilipino na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan.

'Tis the season for I do's - 'Tis the season for I do's

Dec 7, 2018 0:13:50

Description:

Spring and Summer are a  busy season for Zabrina and Jeremy.

Zabrina is a vocal coach / teacher,while Jeremy is session musician, together they are  Acoustasy.

They help make every wedding a day to remember.

 

 

 

-

Tuwing panahon ng Tag-sibol at Tag-init abalang abala sina Zabrina at Jeremy.

Si Zabrina ay isang  vocal coach / teacher, habang sessionista naman si Jeremy  sila ay kilala bilang  Acoustasy.

Ibinahagi nila ang ilan sa mga kaganapan bago maganap at kasalan at sa araw ng pag-iisang dibdib.

 

 

 

 

Church as a safe haven for victims of domestic abuse - Simbahan bilang ligtas na lugar para sa mga biktima ng domestic abuse

Dec 7, 2018 0:15:19

Description:

Prayers and faith have known to have helped many Filipino families through hardship and challenging times.

In Melbourne, Australian Filipino Community Services (AFCS) teamed  up with community  and church groups to help provide a safe place for families experiencing violence in their homes.

We talk to AFCS's Norminda Forteza, Pastor Jimm Gorgonia and Pastor Micheal Rojales about creating safe spaces for those in need.  

 

-

Dasal at pananampalataya  kinikilala bilang sandalan ng mga mag-anak na PIlipino sa  panahon ng pagsubok at kahirapan.

Sa Melbourne,  nakipagtulungan ang Australian Filipino Community Services (AFCS)  sa  ilang grupong pang-komunidad at simbahan upang makapag-bigay ng ligtas na lugar sa mga mag-anak na nakakaranas ng karahasan sa loob ng kanilang tahanan.

Nakausap namin sina  Norminda Forteza ng AFCS, Pastor Jimm Gorgonia at Pastor Micheal Rojales 

 

Bank for mothers' milk - Bangko para sa gatas ng ina

Dec 6, 2018 0:08:17

Description:

Hundreds of premature babies across New South Wales will now have access to donated breast milk, following the launch of the first state-wide milk bank.

-

Daan-daang sanggol na isinilang ng kulang sa panahon sa kahabaan ng New South Wales, ang ngayon ay maari nang tumanggap ng gatas ng ina, kasunod na paglulunsad ng unang bangko ng gatas sa estado.

Warning from David Attenborough that our natural world is about to disappear - Babala mula kay Sir David Attenborough na mawawala ang natural na mundo

Dec 6, 2018 0:05:10

Description:

Sir David Attenborough says the extinction of much of the natural world is on the horizon unless urgent action is taken.

-

Sinabi ni Sir David Attenborough na ang pagkawala ng karamihan sa natural na mundo ay nakikita na, maliban kung gagawa ng madaliang hakbang.

Australia, shifting from permanent to temporary migration - Australia, lumilipat sa permanenteng migrasyon patungo sa pansamantalang migrasyon

Dec 6, 2018 0:05:08

Description:

Australia, a nation shaped by permanent migration, appears to be shifting to a new reality which some say is a permament shift to temporary migration.

-

Ang Australya na hinubog ng permanenteng migrasyon, ay mukhang lumilipat sa isang bagong katotohanan, na nagsasabing ito ay paglipat sa pansamantalang migrasyon.

Smoking at its lowest - Paninigarilyo, nasa pinaka-mababang lebel

Dec 6, 2018 0:08:15

Description:

Government and council policies over the past decade have helped bring tobacco consumption by Australians to a record low.

-

Nakatulong ang mga polisa ng gobyerno at konseho, upang dalahin ang paninigarilyo ng mga Australyano sa pinaka-mababang lebel.

Global terrorism decreasing - Pangmundong terorismo, bumababa

Dec 6, 2018 0:06:00

Description:

A new report has found deaths from terrorism have dramatically fallen since 2014, when terror activity was at its peak.

-

Isang bagong ulat ang nagpakita na ang mga pagkamatay dahil sa terorismo ay bumaba ng malaki buhat noong 2014, nang ang mga gawaing ganito ay nasa pinaka-mataas.

Government looking into reports of new groups entering Mindanao - Gobyerno, sinusuri ang ulat tungkol sa bagong grupong pumasok sa Mindanao

Dec 5, 2018 0:08:50

Description:

The government is verifying reports over the alleged entry in Mindanao of a new group of foreign terrorists allied with Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

-

Inaalam ng Pamahalaan kung tunay ang mga ulat, na mayroong mga grupong diumao'y nakapasok sa Mindanao, na kabilang sa bagong grupo ng mga terorista mula ibang bansa, na ka-alyado ng Islamic State sa Iraq at Syria (ISIS).

Boracay small business owner: 'business is slowly gaining momentum' - Boracay small business owner: 'unti-unting nakakabawi ang negosyo'

Dec 5, 2018 0:13:30

Description:

Small business owner Freely Aldas faced uncertainty when Boracay was closed to the public in April. Six months later, we talk about the changes that he has seen since the island reopened in October.

-

Naharap sa walang kasiguruhan ang small business owner Freely Aldas noong isara ang Boracay sa publiko noong nakaraang Abril. Matapos ang anim na buwan, atin siyang nakausap at inalam ang mga pagbabagong nakita niya simula ng nagbukas ito noong nakaraang Oktubre.

New blood test for Ovarian Cancer Detection - Bagong blood test para sa Ovarian Cancer Detection

Dec 5, 2018 0:09:01

Description:

Professor James Paton from Adelaide University talks about a new blood test that detects the early stage of ovarian cancer and possibly could extend to other types of cancers.

 

 

-

 

 
Isang bagong blood test ang maaring maka detect ng maagang stage ng ovarian cancer at posibleng magamit din para sa ibang uri ng kanser.

Maaring mapabuti ng  bagong blood test ang maagang deteksyon ng sakit, ngunit kailangan pa ng  karagdagang pagsubok bago magamit ng mga  GP.

 

Government backs home-testing kit for HIV, new drug - Pamahalaan sinuportahan bagong gamot at ang home-testing kit para HIV

Dec 5, 2018 0:06:58

Description:

The Federal Government has approved Australia's first HIV home-testing kit.

 

And a new drug which stops replication of the virus will soon be  listed on the Pharmaceutical Benefits Scheme.

 

-

Inaprubahan na ng Pamahalaang Pederal  ang pinakaunang HIV home-testing kit ng Australya.

At ang bagong gamot na maaring makapigil sa pagkalat ng virus ay malapit mapabilang sa tala ng  Pharmaceutical Benefits Scheme.

China and US suspend hostilities in damaging trade tussle - Magandang kinalabasan ng pulong ng Amerika at Tsina sa G20 summit

Dec 4, 2018 0:03:38

Description:

Financial markets are tipped to show positive growth as the United States and China reach a 90-day ceasefire in an ongoing trade dispute.

-

Ang merkado ay inaasahang magkakaroon ng paglago habang ang Estados Unidos at Tsina ay tumigil sa kasalukuyang alitan sa kalakal.

Hobart remains Australia's best-affordable city for tenants - Hobart nananatiling may pinaka-mababang upa sa pabahay

Dec 4, 2018 0:06:52

Description:

 The latest Rental Affordability Index reveals Hobart remains the most affordable city for renters in Australia.

-

Ipinakita sa pinakahuling Rental Affordabiolity Index na nananatili ang Hobart na may pinaka-mababang upa sa pabahay sa Australya.

Former PM Malcolm Turnbull intervenes in Liberal Party affairs - Dating Punong Ministro Malcolm Turnbull, nakialam sa mga gawain ng Partido Liberal

Dec 4, 2018 0:06:54

Description:

 Former prime minister Malcolm Turnbull's public intervention in Liberal Party politics over whether the party should protect MP Craig Kelly from a preselection battle has left the Morrison Government again trying to patch up dissension within the ranks.

-

Nakialam ang dating Punong Ministro Malcolm Turnbull sa pulitika ng Partido Liberal, sa isyu na kung dapat ipagtanggol ang mambababatas na si Craig Kelly sa pre-selection, na nag-iwan sa Gobyernong Morrison na sumubok muling ayusin ang problema sa loob ng partido.

Scanlon Report finds immigration support still strong - Scanlon Report ipinakikita na malaki ang pakinabang ng Australya sa imigrasyon

Dec 4, 2018 0:07:12

Description:

An annual national survey tracking public opinion on immigration and population issues has found a strong majority of Australians still see benefits in immigration despite heightening concern over population growth.

The results challenge current media and political narratives about rising concern over immigration and its impact on Australian society.

-

Natagpuan ng taunang pambansang survey na sumusubaybay sa opinyon ng publiko tungkol sa imigrasyon at populasyon, na karamihan sa mga Australyano ay tumitingin sa mga benepisyo ng imigrasyon, sa kabila ng pagkabahala tungkol sa paglago ng populasyon.

Mental health of detainees in Nauru getting worse - Kalusugan ng isipan ng mga naka-ditene sa Nauru, lumulubha

Dec 4, 2018 0:05:50

Description:

A new report released by aid agency Doctors Without Borders (MSF) claims the mental health crisis on Nauru is the worst ever seen in the world.

-

Sinabi ng isang bagong ulat na inilabas ng ahensyang Doctors Without Borders (MSF) na ang krisis sa kalusugan ng isipan sa Nauru ay mas malubha kaysa sa nakikita ng mundo.

The challenges and joys of raising twins - Mga hamon at saya ng pagpapalaki sa kambal

Dec 4, 2018 0:15:10

Description:

Double feedings. Double nappies. Joergette Medel talks about how life with her twin girls means double the challenges and double the joy.

-

Dobleng pagpapakain. Dobleng pagpapalit ng lampin. Ikwinento ni Joergette Medel ang tungkol sa mga hamon at saya ng pagpapalaki ng kanyang kambal na anak.

Celebrating Christmas the Aussie or Pinoy way: Rizcel Gagawanan - Pagdiriwang ng Pasko sa paraang Aussie o Pinoy: Rizcel Gagawanan

Dec 2, 2018 0:23:27

Description:

December is here, Christmas cheer is almost near. But what makes the Filipino Christmas celebration so dear? How is it different from the Aussies'?

-

Disyembre'y narito na, ang Pasko ay malapit na malapit na. Ngunit ano ang natatangi sa pagdiriwang ng mga Paskong Pilipino? Paano naiiba sa mga Aussie?

Calls for Australian fashion industry to embrace transgender talent - Panawagan para sa industriya ng fashion sa Australya upang yakapin ang talentong transgender

Dec 2, 2018 0:06:53

Description:

As Australians tune in to catch Victoria's Secret annual fashion show this weekend ((Dec 2, 10pm AEDT)), many in the transgender community will be switching off.

-

Habang maraming Australyano ay maaaring manonood ng taunang fashion show ng Victoria's Secret ngayong Linggo ((Disyembre 2, ika-10 ng gabi AEDT)), marami sa komunidad ng transgender ang hindi naman papansinin ito.

Emergency responders struggling with mental health issues - Mga tagatugon sa emerhensiya nakikipaglaban sa mga isyu sa kalusugan ng isip

Dec 2, 2018 0:04:46

Description:

A world first study of the mental health of emergency workers has found they are at greater risk of psychological distress and trauma.

-

Napag-alaman ng isang unang pag-aaral sa mundo sa kalusugan ng isip ng mga manggagawa sa emerhensiya na mas malaki ang panganib na sila ay makaranas ng sikolohikal na pagkabalisa at trauma.

A passion for dance that knows no limits - Hilig sa sayaw nang walang anumang limitasyon

Dec 2, 2018 0:05:17

Description:

A Sydney couple is set to become the first Australian wheelchair dancers to compete in the world's largest Latin-dancing competition.

-

Isang mag-asawa mula Sydney ay nakatakdang maging unang mga mananayaw na naka-wheelchair sa Australia na makipagkumpetensya sa pinakamalaking kumpetisyon ng Latin-dancing sa mundo.

 

People unite in the fight against HIV ahead of World AIDS Day - Mga tao nagka-isa laban sa HIV bago ang World AIDS Day

Nov 30, 2018 0:06:31

Description:

Annual World AIDS Day on December the 1st is an important day to educate people and break down the stigma around HIV and related illnesses.

-

Ang taunang World AIDS Day sa unang araw ng Disyembre ay isang mahalagang araw para turuan ang mga tao at  alisin ang estigma na pumapaligid sa HIV at mga kaugnay na sakit.

Australian scientist uncovers new part of human brain - Australyanong siyentipiko natuklasan ang bagong bahagi ng utak uman brain

Nov 30, 2018 0:05:31

Description:

In a world-first, an Australian neuroscientist has discovered a new region of the brain which may help people play piano and exercise more precise finger movements.

-

Sa unang pagkakataon sa mundo, natuklasan ng isang neuroscientist ng Australya ang isang bagong bahagi ng utak na maaaring makatulong sa mga tao na tumugtog ng piyano at magsanay ng mas tumpak na paggalaw ng daliri.

 

Start the summer season with a safety check - Isang safety check sa pagbukas ng tag-init

Nov 30, 2018 0:07:46

Description:

Once a year we check our smoke alarms and make sure that they are all in good working order to protect us from accidents, fire  inside the home. At the start of the summer season, we should also ensure that our children are safe around the water. 

 

 

-

Minsan sa isang taon ating sinisiguro natin na nasa ayos ang ating mga smoke alarm upang maiwasan at maging ligtas mula sa sunog ang loob ng bahay. Sa simula ng tag-init,  bawat taon, atin din siguruhin na ligtas ang kapaligiran partikular sa tubig o pool ng ating mga anak, 

 

Philippine National Artists, emerging Filipino filmmakers celebrated in Asia Pacific Screen Awards Night in Brisbane

Nov 30, 2018 0:07:20

Description:

Motion picture legends and stars from across the Asia Pacific attended the 12th Asia Pacific Screen Awards (APSA) to celebrate the diverse stories and various cultures of the Asia Pacific region. 

Three policemen accused of killing Kian de los Santos found guilty, will serve life imprisonment - Tatlong pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos, guilty at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong

Nov 30, 2018 0:06:03

Description:

Three policemen accused of killing Kian de los Santos have been found guilty and will serve a sentence of life imprisonment.

-

Guilty ang hatol sa tatlong pulis na akusado sa pagpatay kay Kian de los Santos at haharap sa habang buhay na pagkakakulong.

Sexism survey a 'wakeup call' for modern Australia - Sexism survey isang 'wakeup call' para sa modernong Australya

Nov 30, 2018 0:05:56

Description:

A landmark survey on gender equality has found more than half of young Australian women have faced discrimination and feel that gender inequality exists in most Australian workplaces.

 

 

 

-

Nalaman sa isang bagong mahalagang pagtatanong sa pagka-pantay-patay ng kasarian na mahigit sa kalahating kabataang Australyanong kababaihan ang humaharap sa diskriminasyon at pakiwari nila na mayroong di-pagkapantay-pantay sa kasarian sa karamihan ng lugar trabaho sa Australya.

 

Filipino artist's works featured in Asia Pacific Triennale in Brisbane

Nov 29, 2018 0:09:35

Description:

Baguio-based painter and sculptor Kawayan de Guia joins the formidable line-up of artists whose works are currently being showcased in Brisbane at this year’s Asia Pacific Triennale or APT9.

Federal election likely in May 2019 as PM announces an early Budget - Pampederal na halalan malamang sa Mayo 2019 habang ipinahayag ng PM ang maagang Badyet

Nov 29, 2018 0:04:42

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the 2019 Budget will be handed down in early April, allowing for the federal election to be held in May.

-

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison ang 2019 Budget ay ilalabas sa ikalawa ng Abril para maganap ang pampederal na halalan sa Mayo.

Teachers strike across South Australia - Mga guro nagwelga sa buong South Australia

Nov 29, 2018 0:12:05

Description:

Adelaide news. Summary of latest news from the festival state by Norma Hennessy

-

Adelaide news. Buod ng mga pinaka-huling ulat buhat sa festival state hatid ni Norma Hennessy

Philippine rider to compete for Enduro World Series in Australia - Rider mula sa Pilipinas lalaban sa Enduro World Series sa Australya

Nov 29, 2018 0:06:38

Description:

An elite rider from the Philippines will be representing the country for the Enduro World Series (EWS) Asia Pacific Qualifiers in Australia and will be competing with top World Cup athletes.

-

Isang elite rider mula sa Pilipinas ang kakatawan sa bansa para sa Enduro World Series (EWS) Asia Pacific Qualifiers sa Australya at makikipaglaban sa mga magagaling na atleta ng World Cup.

 

The Outlook: for ageing - Hinaharap ng tumatandang populasyon

Nov 28, 2018 0:11:58

Description:

Australians enjoy one of the highest life expectancy in the world, and are staying healthier for longer.

 While an increasing lifespan can be seen as one of the great achievements of modern society, it also highlights what some experts say is a lack of planning in how best to deal with this fundamental demographic change.

 

-

Sa Australya matatagpuan ang may pinaka mahabang life expectancy sa buong mundo,  kung saan nanatiling mas malusog ang mga tao sa mas mahabang panahon

 

Measles outbreak kills 21 children in Sarangani - Umabot na sa 21 bata ang namatay sa Tigdas sa Sarangani

Nov 28, 2018 0:10:05

Description:

The Department Health (DOH) sent additional vaccines against measles to Malapatan town in Sarangani Province, an outbreak of measles has claimed the lives of 21 children.

-

Nagpadala ang Kagawaran ng Kalusugan  (Department Health/ DOH) ang karagdagang bakuna laban sa Tigdas sa bayan ng Malapatan sa probinsiya ng Sarangani  kung saan umabot na sa 21 ng bilang ng mga batang namatay sa sakit na Tigdas.

PUV Modernisation Program starts today - PUV Modernisation Program magsisimula ngayong araw

Nov 27, 2018 0:08:56

Description:

Balitang Bisayas. Latest news from the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas. Pinakahuling ulat mula sa kabisayaan hatid ni  Nick Melgar

Malfunctioning medical implants implicated in thousands of deaths worldwide - Sirang medical implant isinangkot sa libu-libong kamatayan sa buong mundo

Nov 27, 2018 0:05:22

Description:

A global investigation has found malfunctioning medical implants have been responsible for tens of thousands of deaths around the world.

-

Natuklasan sa isang pang-daigdigang imbestigasyon na ang mga di-gumaganang pangmedikal na implant ang may kagagawan sa libu-libong kamatayan sa mundo.

Indigenous gathering from around the world in Sydney - Pagtitipon ng mga katutubo mula ibayong dagat sa Sydney

Nov 26, 2018 0:07:18

Description:

First Nations people from around the world are meeting in Sydney this week for the eighth gathering of Healing Our Spirit Worldwide.

-

Ang mga unang tao ng mga bansa mula sa buong mundo ay nagpupulong sa Sydney ngayong linggong ito para sa ika-walong pagtitipon ng Healing Our Spirit Worldwide.

Concerns new NSW adoption laws could lead to another Stolen Generation - Pagkabahala na ang bagong batas ng NSW sa pag-ampon ay maaaring mauwi muli sa Stolen Generation

Nov 26, 2018 0:05:35

Description:

Indigenous groups from around the country are concerned changes to the New South Wales  Adoption Act will lead to another Stolen Generation.

-

Nababahala ang mga katutubong grupo mula sa buong bansa na ang mga pagbabago sa New South Wales Adoption Act ay humantong sa isa pang ninakaw na henerasyon o Stolen Generation.


A Labor landslide in Victoria - Malaking kalamangan ng Labor sa halalan sa Victoria

Nov 25, 2018 0:07:16

Description:

A landslide victory for Labor in the Victorian state election.

-

Isang malaking kalamangang panalo para sa Labor sa pang-estadong halalan sa Victoria

Australians working two months of unpaid overtime a year - Mga Australyano may dalawang buwang overtime na walang bayad bawat taon

Nov 25, 2018 0:05:00

Description:

New research shows the average Australian is now working two months of unpaid overtime a year.

-

Ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na ang pangkaraniwang Australayano ay nagtatrabaho ng dalawang buwang walang bayad na overtime bawat taon.

Ethnic Business Awards honour 30 years - Ethnic Business Awards pinarangalan ang 30 taon

Nov 25, 2018 0:06:06

Description:

Indigenous and migrant business owners have been honoured for their successes at the 30th annual Ethnic Business Awards in Sydney.

-

Pinarangalan ang mga katutubo o "indigenous" at mga migranteng may-ari ng negosyo sa kanilang tagumpay sa ika-tatlumpung taunang "Ethnic Business Awards" sa Sydney.

Queensland to launch anti-drink driving campaign #LiftLegends - Queensland ilulunsad ang bagong kampanya para sa kaligtasan sa kalsada na #LiftLegends

Nov 25, 2018 0:08:39

Description:

A new road safety campaign targeting drink drivers will encourage Queenslanders to stay safe in the holiday season. 

-

Isang bagong kampanya sa kaligtasan sa daan ay naglalayong hikayatin ang nga taga-Queensland na manatiling ligtas sa kapaskuhan. 

From Hollywood stars' outfits to everyday people's clothes - Mula sa pagbibihis sa mga bituin sa Hollywood hanggang sa pangarap na gumawa ng pang-araw-araw na mga damit

Nov 25, 2018 0:12:15

Description:

Most designers dream of creating outfits for Hollywood stars, but this provocative, unorthodox and extraordinaire international fashion atelier aspires to one day be able to produce everyday clothes for everyday people.

-

Karamihan sa mga designer ay nagnanais na lumikha ng outfit para sa mga bituin sa Hollywood, ngunit para sa nakakapukaw, hindi pangkaraniwan at pambihirang internasyunal na fashion designer na ito, parangap niya na isang araw ay makagawa ng pang-araw-araw na damit para sa mga karaniwang tao.

'Artists go hungry - that's not true'

Nov 24, 2018 0:08:46

Description:

Is it worthy to pursue a career in arts? Or is it a risk to the future financial stability of the aspiring artist?

The Outlook: for space - Ang Outlook: para sa kalawakan

Nov 24, 2018 0:07:29

Description:

The Federal Government has released the charter for the newly established Australian Space Agency, calling it the first step towards developing Australia's space economy into a $12 billion industry by 2030.

-

Inilabas ng Pamahalaang Pederal ang charter para sa bagong itinatag na Australian Space Agency, tinatawag itong unang hakbang patungo sa pagbubuo ng Australya sa ekonomiya sa kalawakan sa isang $12 bilyong industriya pagsapit ng taong 2030.

The most diverse Pacific art collection ever features in 25th anniversary exhibition - Pinaka-magkakaibang koleksyon ng sining ng Pasipiko tampok sa ika-25 anibersaryo ng eksibisyon

Nov 24, 2018 0:05:01

Description:

Hundreds of artworks from 30 countries are on display at the 9th Asia-Pacific Triennial exhibition marking 25 years of the flagship Queensland Art Gallery program.

-

Daan-daang mga likhang sining mula sa 30 bansa ang makikita sa ika-siyam na Asia-Pacific Triennial exhibition nagmamarka ng ika-25 taon ng pinakamahalagang programa ng Queensland Art Gallery.

Labor's $15bn+ energy policy cops criticism, left and right - $15bn+ polisa ng Labor sa enerhiya tumanggap ng kaliwa't kanang pagpuna

Nov 24, 2018 0:06:50

Description:

Federal Labor is promising to spend more than 15 billion dollars, if it wins power, in upgrading the national electricity grid and boosting renewable energy.

 

-

Nangangako ang pampederal na Labor na kung mananalo ang partido nitong darating na eleksyon, popondohan nila ang 15-bilyong dolyar na pag-upgrade sa pambansang grid ng kuryente at pagpapalakas ng renewable energy.

Monique Shippen's journey to Miss Earth 2018 - Paglalakbay ni Monique Shippen para sa Miss Earth 2018

Nov 24, 2018 0:21:31

Description:

When you fail once, you get back up and try it again. This is what exactly Monique Shippen did after making it to the Top 10 in the 2011 Miss Earth Australia. She competed again this year and this time, she took home the crown.

 

-

Kapag nabigo ka minsan, bumangon ka at sumubok muli. Iyon ang eksaktong ginawa ni Monique Shippen matapos makasama lamang Top 10 ng Miss Earth Australia noong 2011. Siya ay sumaling muli sa taong ito sa parehong pageant at kanyang naiuwi ang korona.

 

What questions do you have about writing a will? - Ano ang iyong mga tanong tungkol sa pagsulat ng huling habilin?

Nov 23, 2018 0:08:45

Description:

What is to happen to your assets after you die?

-

Ano ang mangyayari sa iyong mga ari-arian kung ikaw ay pumanaw na?

Planning needed as Australia grows and ages - Kailangan ang pagpaplano habang lumalaki at tumatanda ang populasyon ng Australia

Nov 23, 2018 0:04:53

Description:

Australia's population is likely to reach 30 million within 11 years.

-

Ang populasyon ng Australya ay malamang na umabot ng 30-milyon sa loob ng labing-isang taon.

Federal government announces measures aimed at improving women's financial security - Pederal na gobyerno nag-anunsyo ng mga panukala na layunin ang pagpapabuti ng pinansyal na seguridad ng mga kababaihan

Nov 23, 2018 0:04:00

Description:

More flexible paid-parental leave and increased financial options for victims of domestic violence are among wide-ranging benefits announced by the federal government specifically for women.

 

 

-

Ang mas pleksibleng bayad ng parental leave at mas mataas na opsyon pinansyal para sa biktima ng domestikong karahasan ang isa sa mga malawak na benepisyo na inanunsyo ng pederal na gobyerno partikular na sa mga babae.

 

Policies laid out as Victoria's election approaches - Mga polisiya inilatag habang palapit ang eleksyon ng Victoria

Nov 22, 2018 0:07:49

Description:

Candidates in Victoria's state election are ramping up their campaigns ahead of Saturday's poll (November 24).

 

-

Naghahanda na ang mga kandidato sa Victoria para sa state election na magaganap sa Sabado, ika-dalawampu't apat ng Nobyembre.

 

 

Justice for Maguindanao massacre victims - Hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre

Nov 22, 2018 0:05:00

Description:

Justice remains elusive for the victims of the Maguindanao Massacre, nine years since the murders.

-

Hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre di pa rin nakukuha makalipas ang siyam na taon.

'Maganda! Pinoy Boy v Milkman' on Monster Fest - 'Maganda! Pinoy Boy v Milkman' sa Monster Fest

Nov 22, 2018 0:07:06

Description:

Cinema Nova will be featuring Maganda! Pinoy Boy v Milkman during its Monster Film Fest on November 24. 

-

Itatanghal sa Cinema Nova ang Maganda! Pinoy Boy v Milkman. Ipapalabas ito sa Monster Film Fest sa November 24. 

Unemployment rate in WA hits year low after full-time employment boost - Bilang ng walang trabaho sa WA nasa pinakamababang antas ngayong taon

Nov 21, 2018 0:09:55

Description:

The unemployment rate in Western Australia is at its lowest this year at only 5.7%. Accordingly, this was due to the rise of full-time jobs in the state.

 

-

Ang bilang ng walang trabaho sa Western Australia ay nasa pinakamababang antas sa taong ito na tinatayang nasa 5.7 porsyento lamang. Ito umano ay dahil sa pagtaas ng mga full-time na trabaho sa estado.

 

Cervical screening test, why should women do it? - Cervical screening test, bakit kailangan sumailalim dito ang mga kababaihan?

Nov 21, 2018 0:13:52

Description:

Undergoing a cervical screening test can be embarrassing for some women. After all, it is an intimate and invasive procedure. While the procedure may make some women squirm, health professionals agree that having this simple screening test done can significantly decrease a woman's chance of getting cervical cancer. 

-

Ang pagsa-ilalim sa cervical screening test ay maaaring nakakahiya para sa ilang kababaihan, ngunit alam n'yo ba na sa pagpapasuri sa simpleng pamamaraan na ito ay maaaring mabawasan ang tsansa ng isang babae na magkaroon ng cervical cancer?

Morrison foreshadows cuts to yearly migration intakes

Nov 21, 2018 0:06:39

Description:

Prime Minister Scott Morrison has foreshadowed cuts to Australia's migration intake, saying the major cities have become victims of their own success.

Scoliosis gaining attention after princess shows scars

Nov 21, 2018 0:06:50

Description:

Scoliosis was thrown into the spotlight last month (Oct) when Britain's Princess Eugenie showed off her surgery scars on social media at the time of her wedding.

Researchers seek volunteers to help crack the code for bipolar disorder - Mga mananaliksik naghahanap ng mga boluntaryo upang maunawaan ang bipolar disorder

Nov 21, 2018 0:03:50

Description:

Australian researchers are asking for volunteers to help them understand the genetics of bipolar disorder.

 

 

-

Naghahanap ng mga boluntaryo ang mga Australyanong mananaliksik upang tulungan silang maunawaan ang genetika ng bipolar disorder.

 

 

 

 

Growing up Filipino in Australia - Mga Pinoy na laking Australya

Nov 20, 2018 0:19:07

Description:

Filipino teenagers Jannis and RJ share what it’s like growing up Filipino in Australia. For RJ, the best thing about being Filipino in Australia is having  ‘titos’ and ‘titas’ who aren’t really your ‘tito’ and ‘tita’ (blood relative) but you can rely on for help all the time.

 

 

-

Ibinahagi ng mga Pinoy teenager na sina Jannis at RJ ang kanilang karanasan sa Australya. Para kay RJ, masaya dahil marami kang mga 'tito' at 'tita' na maari mong lapitan anumang oras.

Pacquiao and Roach teaming up for a January fight against Adrien Broner - Pacquiao at Roach magsasamang muli para sa isang laro ngayong Enero laban kay Adrien Broner

Nov 20, 2018 0:09:12

Description:

Boxing Hall of Fame trainer Freddie Roach is reuniting with fighting Senator Manny Pacquiao for his January 19 fight in Las Vegas against American brawler Adrien Broner.

-

Muling magsasama si Boxing Hall of Fame trainer Freddie Roach at fighting Senator Manny Pacquiao para sa parating na laro ng boksingero laban sa Amerikanong si Adrien Broner sa Las Vegas ngayong  Enero 19.

Community vs domestic violence - komunidad laban sa domestikong karahasan

Nov 20, 2018 0:09:59

Description:

A massive campaign against domestic violence is being supported by a number of community groups and the government of Australia to put an end on violence against women and children.

-

Isang malaking kampanya laban sa domestikong karahasan ang suportado ng mga grupo ng komunidad at pamahalaan ng Australya upang matuldukan ang karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan.

 

Austria marks the centenary of its republic - with an Aussie helping hand - Austria ginugunita ang sentenaryo ng republika nito - na may tulong ng mga Aussie

Nov 20, 2018 0:04:44

Description:

2018 marks 100 years since Austria first became a Republic and the country has been celebrating the occasion.

-

Ang taong 2018 ay nagmamarka ng 100 taon mula nang ang Austria ay naging isang Republika at ipinagdiriwang ng bansa ang okasyon.

Study shows extent poorer Australians exposed to pollution - Bilang ng mas mahihirap na Australyano na apektado ng polusyon, nabunyag sa isang pag-aaral

Nov 20, 2018 0:05:47

Description:

The extent to which poorer Australians are exposed to pollution has been revealed in a first-of-its kind report.

-

Ang dami ng bilang ng mahihirap na Australyano na apektado ng polusyon ay nabunyag sa isang unang natatanging ulat.

Trump under increasing pressure to condemn Saudi crown prince - Trump nasa ilalim ng tumitinding presyur na kondinahin ang hinirang na prinsipe ng Saudi

Nov 20, 2018 0:04:49

Description:

United States president Donald Trump is under increasing pressure from both sides of US politics to condemn Saudi Arabia over the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi.

-

Sumasailalim sa matinding presyur si Pangulong Donald Trump mula sa dalawang partido sa Estados Unidos na i-kondena ang Saudi Arabia sa pagpaslang sa Saudi journalist Jamal Khashoggi.

National plastic tax could be on horizon - Buwis sa plastik maaaring ipatupad sa Australya

Nov 20, 2018 0:08:04

Description:

A new report shows China's changing standards on recyclable waste have had a major effect on Australia's wasteproblems and predicts a national plastic tax may become a short-term solution.

-

Ipinapakita sa bagong ulat na ang mga pagbabago sa mga pamantayan ng Tsina sa mga basurang maaaring i-recycle ay magkakaroon ng malaking epekto sa problema sa basura ng Australya at ang buwis sa plastik na maaaring ipatupad sa buong bansa ay magiging isang panandaliang solusyon.

Central Visayas braces for Tropical Depression Samuel - Gitnang Visayas naghahanda para sa Tropical Depression Samuel

Nov 20, 2018 0:10:02

Description:

Tropical Depression Samuel is expected to hit the province of Cebu and is forecasted to make landfall on Tuesday night (Nov 20) in Dinagat-Samar-Leyte area. 

-

Inaasahang tatama ang bagyong Samuel sa lalawigan ng Cebu at magla-landfall sa Martes ng gabi (Nob 20) sa mga lugar ng Dinagat-Samar-Leyte.

 

Tensions on clear display at the APEC summit as the US announces it will partner with Australia, PNG on Manus Island naval base - Pandagat na base militar sa Papua New Guinea, magkasamang itatayo ng Estados Unidos at Australya

Nov 19, 2018 0:07:24

Description:

The United States will join forces with Australia in the development of a new naval base to be built in Papua New Guinea. The announcement at the Asia-Pacific Economic Cooperation summit comes amid a tug-of-war for regional influence.

-

Magkasamang itatayo ng mga pwersa ng Estados Unidos at Australya, ang isang bagong pandagat ng base sa Papua New Guinea.

Study suggests domino effect of climate change could wipe out all life - Patuloy na pagbabago ng klima, maaring pumatay ng lahat ng buhay sa mundo

Nov 19, 2018 0:03:33

Description:

A dramatic new study has found extreme climate change could lead to an extinction effect which, it says, could wipe out all life on earth. Researchers say, in the worst-case scenario, organisms could die out because they depend on other doomed species.

-

Isang mahalaga at bagong pagsusuri ang nakatuklas na ang patuloy na pagbabago ng klima ay maaring mauwi sa pagkamatay ng lahat ng buhay sa mundo.

A retired Australian citizen enjoys life back in the Philippines - Isang retiradong mamamayang Australyano, masayang namumuhay ngayon sa Pilipinas

Nov 19, 2018 0:09:43

Description:

They say we should treasure youth but how? One could not stop the clock to tick nor the calendar pages to turn. We grow old. No one escapes getting old. Before one knows it, all the roads have closed and retirement is the only way to go. But should retirement be perceived as an inevitable doom?

-

Sabi nila dapat daw nating ituring na yaman ang ating kabataan ngunit paano ito? Walang kayang mapatigil ang pagtakbo ng oras o paglilipat  ng pahina ng kalendaryo. Lahat tayo ay tatanda. Walang makakaiwas sa pagtanda. Bago mo pa ito malaman, ang mga landas ay nagsara na at ang pagreretiro nalang ang tanging daang bukas para sa iyo. Ngunit dapat bang ituring ang pagreretiro na tila isang hindi maiiwasang sentensya o parusa?

Blacktown: Our second home

Nov 18, 2018 0:05:04

Description:

The City of Blacktown has a large and vibrant Filipino community. For those who have settled and now call Blacktown their second home, living there makes them feel like they didn't leave the Philippines at all. 

International students on job-hunting: Focus on your end goals - Mga banyagang mag-aaral na naghahanap ng trabaho: Ituon ang pansin sa inyong mga layunin

Nov 18, 2018 0:22:51

Description:

Finding work while studying can be intimidating especially if you are lacking in local experience which most employers require.

-

Ang paghahanap ng trabaho habang nag-aaral ay maaaring maging nakakatakot lalo na kung kulang ka sa lokal na karanasan na isang partikular na hinahanap ng karamihan sa mga tagapag-empleyo.

Oposa Doctrine: Present generation's responsibility to protect the environment for future generations - Oposa Doctrine: Tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na protektahan ang kapaligiran para sa bagong henerasyon

Nov 17, 2018 0:15:53

Description:

How are we able to protect our environment for the younger generations yet to come?

-

Paano natin mapoprotektahan ang ating kapaligiran para sa mga kabataan at mga susunod pang henerasyon?

APSA: Youth plays an integral role in community events - Ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa mga kaganapan sa komunidad

Nov 17, 2018 0:07:05

Description:

The involvement of the youth is integral in the preparation and facilitation of community events like the recently held Philippine Christmas Festival 2018, according to a Filipino youth leader in Sydney.

-

Ang partisipasyon ng mga kabataan ay mahalaga sa paghahanda sa mga kaganapan sa komunidad katulad ng katatapos lamang na ‘Philippine Christmas Festival 2018’, ayon sa isang Pilipinong lider ng mga kabataan sa Sydney.

"Light up purple" supports the world's miracle babies - "Light up purple" sinusuportahan ang mga mala-himalang sanggol

Nov 16, 2018 0:07:44

Description:

Families celebrate when a baby is born, but when things go out of hand and a baby has to fight for life, it can be overwhelming and impact the whole family.

-

Masayang nagdiriwang ang mga mag-anak kapag ipinanganak ang isang sanggol, ngunit kapag nawala sa plano ang mga pangyayari at ang isang sanggol ay kailangang makipaglaban upang mabuhay, maaari itong maging mabigat at lubhang makaapekto sa buong pamilya.

Kamikazee rocks Sydney for the first time, reveals inspiration for their new songs - Kamikazee yayanigin ang Sydney sa unang pagkakataon, ilalahad ang inspirasyon sa mga bagong awitin

Nov 16, 2018 0:24:49

Description:

On the last leg of their Australian concert tour, popular band Kamikazee is set to perform in Sydney for the first time as they reveal the inspirations for their comeback songs.

-

Sa huling bahagi ng kanilang konsiyerto sa Australya, tutugtog ang kilalang banda na Kamikazee sa Sydney sa unang pagkakataon, habang ibabahagi nila ang mga inspirasyon sa kanilang mga bagong awitin.

Australia's gender pay gap narrowing but still large - Gender pay gap sa Australya lumiliit ngunit malaki pa rin

Nov 16, 2018 0:04:27

Description:

A new report from the federal government's Workplace Gender Equality Agency says Australia's gender-pay gap has fallen just over 1 per cent in the past year.

 

-

Isang bagong ulat mula sa ahensiya ng workplace gender equality ng pederal na gobyerno ang nagsabing ang gender pay gap ng Australya ay nahulog ng halos 1 porsyento sa nakaraang taon.

 

Trillanes criticises Duterte for his 'power nap' - Trillanes criticises Duterte for his 'power nap'

Nov 16, 2018 0:05:58

Description:

Senator Antonio Trillanes criticised President Rodrigo Duterte's absence in some activities in the ASEAN Summit in Singapore.

 

-

Tinuligsa ni Senador Antonio Trillanes ang hindi pagsipot ni Pangulong Duterte sa ilang aktibidad ng ASEAN Summit sa Singapore.

Life Giving stories 2018 - Life Giving stories 2018

Nov 16, 2018 0:10:08

Description:

What is the best gift you've ever received? In Life Giving Stories 2018, five speakers talk about the meaningful gift they've received and given through organ donation.

-

Ano ang pinakamagandang regalong natanggap mo? Sa Life Giving Stories 2018, ikukwento ng limang mananalaysay ang pinakamakabuluhang regalong naibigay at natanggap nila dahil sa organ donation.

 

Foodbank funds cut as Government says money is being spread - Pondo ng Foodbank binawasan ng gobyerno

Nov 16, 2018 0:05:51

Description:

A charity feeding over 700,000 Australians a month says the Federal Government has almost halved its funding less than two months out from Christmas.

 

 

-

Isang kawanggawa na nagpapakain sa mahigit 700,000 Australyano sa isang buwan ay nagsabi na ang Pederal na Pamahalaan ay halos ginawang kalahati ang pagpopondo nito dalawang buwan bago mag-Pasko.

 

 

One year and 5,420 same-sex marriages later - Isang taon at 5,420 kasal ng parehong kasarian

Nov 16, 2018 0:08:59

Description:

One year ago, the announcement that Australians had voted in favour of same-sex marriage brought the first of what is now more than 5,000 same-sex weddings across the country.

-

Isang taon na ang nakakalipas ng inanusyo na legal na ang same-sex marriage sa Australya. Pagkatapos nito, mahigit limang libong same-sex weddings na ang naganap sa bansa.

Victoria releases details of Belt and Road deal with China - Victoria naglabas ng detalye tungkol sa Belt and Road Initiative ng Tsina

Nov 15, 2018 0:09:22

Description:

The Victorian Government has released a memorandum of understanding with China over its controversial Belt and Road Initiative (BRI) after a secretive deal between the two was announced last October. The state opposition, the Federal Government and foreign-policy analysts have sharply criticised the deal. 

-

Inilabas ng gobyerno ng Victoria ang memorandum of understanding sa Tsina, tungkol ssa kontrobersyal na Belt and Road Initiative pagkatapos maipahayag ang sikretong kasunduan sa pagitan ng dalawa noong Oktubre. Ang kasunduan ay binatikos ng oposisyon ng estado, Pamahalaang Pederal at ng mga foreign-policy analysts. 

California fires now deadliest in state's history - Makasaysayang sunog tumama sa California

Nov 15, 2018 0:04:00

Description:

Authorities in California are sifting through fire grounds to recover bodies from the deadliest wildfires in the state's history. At least 44 people have been killed as of last Wednesday, 14 November, but the death toll is almost certain to rise with hundreds of people still unaccounted for.

-

Puspusan ang paghahanap ng mga awtoridad sa Californa sa mgalabi ng mga nasawi sa pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng estado. Aabot sa apatnapu't apat na tao ang napatay noong Miyerkoles at inaasahang tataas pa ang bilang nito dahil daan-daang tao ang hindi pa nakikita.

Council: Address climate change or significant water challenges - Konseho: Tugunan ang climate change o kakulangan sa tubig

Nov 15, 2018 0:06:57

Description:

The Climate Council is warning Australians face significant water challenges if the nation does not address climate change. The council says droughts and flooding in the country are being exacerbated by climate change.

-

Nagbabala ang Climate Council sa Australya, tungkol sa makalugang kakulangan sa tubig, kung hindi haharapin ng bansa ang pagbabago ng klima. Sinabi ng konseho na ang pagkatuyot at pagbaha sa bansa ay pinapalala ng pagbabago sa klima.

Settlement Guide:Drug and alcohol addiction - Settlement Guide: Adiksyon sa droga at alkohol

Nov 14, 2018 0:09:55

Description:

In Australia, one in twenty deaths are caused by alcohol or illicit drugs.

Nearly one in five adults drink at risky levels and 16 per cent of the population has tried an illicit drug in the past year.

-

Sa Australya, isa sa dalawampung pagkamatay ay dulot ng alkohol o mga ipinagbabawal na gamot.

Halos isa sa limang matatanda ang umiinom sa mapanganib na antas at 16 porsyento ng populasyon ay sumubok ng isang ipinagbabawal na gamot sa nakaraang taon.

Breaking the silence around children without a voice - Pagbasag ng katahimikan sa palibot ng mga batang walang boses

Nov 14, 2018 0:10:18

Description:

At least one in four children with a disability is being turned away from mainstream schools in Australia.

 

-

Halos isa sa apat na bata na may kapansanan ang hindi tinatanggap sa mga pangunahing paaralan sa Australya.

 

Pinoys at the Victorian State Election - Mga Pinoy sa Victorian State Election

Nov 13, 2018 0:22:35

Description:

This coming Victorian State Elections, two Filipinos are campaigning for a seat at both the Upper and Lower House, veteran Walter Villagonzalo and first time candidate Oliver Squires. 

-

Sa darating na halalan sa estado ng Victoria dalawang Pilipino ang lalahok para sa pwesto sa kapwa Mataas at Mababang Kapulungan, nakapanayam natin ang mga kandidato; ang beteranong si Walter Villagonzalo at bagitong si Oliver Squires.

Preparations are in full swing for Sinulog festival in January - Malawakang paghahanda para sa pagdaraos ng Sinulog sa Enero 2019

Nov 13, 2018 0:08:00

Description:

The Visayan region of the Philippines is getting ready for the annual celebrations of the Sinulog festival in January 2019.

-

Naghahanda ang buong rehiyon ng Visayas para sa taunang selebrasyon ng Sinulog sa Enero 2019.

Opioid-related drug use kills three Australians each day: report - Tatlong katao ang namamatay kada araw sa paggamit ng opioid

Nov 13, 2018 0:05:34

Description:

More than three million Australians have an opioid prescription, according to a new Australian Institute of Health and Welfare report. Opioids provide pain relief and can be obtained legally, such as codeine and morphine and also illegally, in heroin and opium.

-

Mahigit sa tatlong milyong Australyano ang gumagamit ng reseta sa opioid, ayon sa bagong ulat mula sa Australian Institute of Health and Welfare. Ang opioid ay nagbibigay ginhawa sa sakit at maaring mabili ng legal, kagaya ng codeine at morphine at sa iligal na paraan, kagaya ng heroin at opium.

Government relaxing visa rules for foreign farm workers - Gobyerno, luluwagan ang working visa rules sa mga dayuhang farm workers

Nov 13, 2018 0:06:44

Description:

The Federal Government says it will relax visa rules for foreign farm workers in a bid to permanently end worker shortages on farms. The National Farmers' Federation has welcomed the changes, but the Australian Workers' Union has expressed concern it will expose foreign workers to further exploitation.

-

Sinabi ng gobyerno pederal na luluwagan nila ang mga patakaran tungkol sa visa para sa mga nagtatrabaho sa bukirin, upang permanenteng matugunan ang kakulangan ng trabahador sa mga taniman ng bansa. Malugod na tinanggap ng National Farmer's Federation ang mga pagbabago, sa kabila ng pahayag ng Australian Workers' Union, na maaring pagsamantalahan ang mga banyagang trabahador.

World leaders warn against rising nationalism - Panganib ng lumalaking nasyonalismo

Nov 13, 2018 0:03:55

Description:

The leaders of Germany and France have warned of the dangers of a rising tide of nationalism at a peace forum in Paris. In what was seen by many as a direct reference to the United States President's so-called "America first" agenda, Mr Macron warned the dangerous attitudes of a former era are resurfacing and threatening world peace.

-

Ang mga pinuno ng Germany at France ay nagbabala laban sa panganib ng tumataas na alon ng nasyonalismo, sa isang porum sa kapayapaan sa Paris.

Push to bring more Philippine products to Australian mainstream market - Panawagan para sa mas maraming produktong Pinoy na makarating sa mga pamilihan sa Australya

Nov 12, 2018 0:08:03

Description:

Special Trade Representative and Consul Commercial of the Philippines to Australia and New Zealand, Alma Argayoso admitted there is still more work to do to increase the number of Filipino brands available in the Australian mainstream market.

-

Inamin ng Special Trade Representative and Commercial Consul ng Pilipinas sa Australya at New Zealand, Alma Argayoso, na marami pa silang dapat na gawin para mailagay ang mga mas maraming Pilipinong produkto sa ‘mainstream’ na merkado ng Australya.

Human rights advocate to Australian government: 'Take a stand against President Rodrigo Duterte' - Nag-aadbokasiya para sa karapatang-pantao nanawagan sa pamahalaan ng Australya na tumayo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte

Nov 12, 2018 0:13:21

Description:

Philippines Australia Solidarity Association (PASA) co-founder, May Kotsakis, claims that the Australian government is doing less in calling the attention of the Philippines to stop the human rights violation.

-

Pinaniniwalaan ng ‘co-founder’ ng Philippines Australia Solidarity Association (PASA), May Kotsakis, na kulang ang ginagawa ng pamahalaan ng Australya para tawagin ang atensyon ng Pilipinas upang tigilan na ang paglabag sa karapatang-pantao sa bansa.

Experts: Strawberry tampering will have little effect on export business - Kakaunti ang magiging epekto sa pagluluwas ng strawberry sa ibang bansa, pagkatapos ng krisis sa karayom sa loob ng mga prutas

Nov 12, 2018 0:07:54

Description:

After arresting a 50-year old woman in Queensland on suspicion of tampering with strawberry products with needles, Professor Bob Farquharson says that the incidents will have little effect on the export business for the product.

-

Pagkatapos arestuhin ang 50-taong babae sa Queensland dahil sa diumanong paglalagay ng karayom sa loob ng mga strawberry, sinabi ni Professor Bob Farkuharson ng University of Melbourne, na kakaunti ang magiging epekto nito sa pagluluwas ng prutas sa ibang bansa.

Foley resigns from Labor state leadership - Luke Foley, Opposition Leader ng New South Wales, nagbitiw sa pagka-pinuno pagkatapos akusahan ng panghahalay seksuwal

Nov 12, 2018 0:07:25

Description:

The New South Wales Labor party is looking for a new leader, less than five months before the next state election. Opposition Leader Luke Foley has been forced to resign after an allegation of sexual misconduct but in leaving, he's taken the story in a dramatic new direction.

-

Humahanap ng bagong lider ang partido Labor sa New South Wales, kulang sa limang buwan bago magdaos ng halalan sa estado.

Prime Minister Scott Morrison reacts to deadly attack in Bourke Street in Melbourne - Punong Ministro Scott Morrison nagsalita tungkol sa pag-atake sa Bourke St sa Melbourne

Nov 12, 2018 0:05:36

Description:

Politicians on all sides have condemned Friday's terror attack in Melbourne's CBD. Members of the Australian African community have also come forward - denouncing the deadly incident - and calling for unity.  

-

Kinondena ni Punong Ministro Scott Morrison at ng parehong panig ng pulitika ang pag-atake sa Melbourne noong Biyernes. Ang mga miyembro ng komunidad Australyano at Afrikano ay nakiisa sa pagkondena sa insidente. 

Former PM Turnbull names Liberal Party members who helped to oust him

Nov 12, 2018 0:05:41

Description:

Former prime minister Malcolm Turnbull used his first major public appearance in Australia to defend his time in the job and express broad support for successor Scott Morrison. But the question of why he was removed from the job still hangs over Mr Turnbull and his party, and he has done little to make it go away.

PANDA releases new online tool to assess perinatal anxiety and depression - Naglabas ang PANDA ng bagong online tool para sa perinatal anxiety and depression

Nov 11, 2018 0:06:30

Description:

New mums and dads can experience perinatal anxiety and depression. Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) recently released an online tool to help new parents assess themselves so they can seek proper treatment. 

-

May mga bagong magulang na nagkakaroon ng perinatal anxiety at depression. Kamakailan, naglabas ng online tool ang Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) na makatutulong sa pag-asses ng mga magulang sa kanilang mga sarili.

How "Housekeeping" resonates the Filipino family worldwide? - Paano sumasalamin ang "Housekeeping" sa mga pamilyang Pilipino sa buong mundo?

Nov 11, 2018 0:30:53

Description:

Inspired by the longstanding plight of Filipino diaspora worldwide and that "green card" dream of many Filipinos, the play "Housekeeping" was born.

-

Nabigyang-inspirasyon ng matagal nang pakikibaka at kalagayan ng diaspora ng mga Pilipino sa buong mundo at ang pangarap na "green card" ng maraming Pilipino, ang dula na "Housekeeping" ay nabuo.

Australia's World War I soldiers not of 'substantial European origin' - Mga sundalo ng Australia sa Unang Pandaigdigang Digmaan na walang makabuluhang pinagmulang Europeyo

Nov 11, 2018 0:08:11

Description:

Laws enacted in the early 1900s made it difficult for Australians not of what was termed "substantial European origin" to enlist for service in World War One.

 

-

Ang mga batas na pinagtibay noong mga unang bahagi ng mga taong 1900 ay ginawang mahirap para sa mga Australyano na hindi kasama sa tinatawag na may "makabuluhang pinagmulang Europeyo o substantial European origin" na makapag-patala para sa serbisyo sa Unang Pandaigdigang Digmaan.

Philippine Christmas Festival 2018 continues at Tumbalong Park - ‘Philippine Christmas Festival 2018’ magpapatuloy sa Tumbalong Park

Nov 10, 2018 0:08:58

Description:

If you want to experience a distinctly Filipino way of celebrating Christmas, come and be part of the Philippine Christmas Festival 2018 at Tumbalong Park, Darling Harbour.

-

Kung nais mong maranasan ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino, halina’t makibahagi sa ‘Philippine Christmas Festival 2018’ sa Tumbalong Park, Darling Harbour.

Superannuation study splits opinion - Pag-aaral ng superannuation naghati ng opinyon

Nov 9, 2018 0:07:15

Description:

A new report has found that Australians shouldn't be so concerned with their future superannuation, with the typical retiree having a higher standard of living than when they were working.

 

 

-

Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga Australyano ay di dapat mabahala sa kanilang panghinaharap na superannuation, lalo na sa mga tipikal na magreretiro na may mataas na pamantayan ng pamumuhay ng sila ay nagtatrabaho.

Kamikazee ready to rock Australia - Kamikazee handa ng yanigin ang Australya

Nov 9, 2018 0:11:01

Description:

After an indefinite hiatus in 2015 to focus on their personal lives, Filipino rock band, Kamikazee is back on stage for Tagpuan Tour 2018. They are set to perform in three Australian cities (Melbourne, Perth and Sydney) after successful tours in the Philippines and other parts of the world. The iconic rockers share the excitement with SBS Filipino. 

-

Pagkatapos ng pansamantalang pahinga ng 2015 upang bigyang pansin ang mga personal na buhay, nagbabalik sa entablado ang Kamikazee para sa Tagpuan Tour 2018. Nakatakda silang gumanap sa tatlong siyudad sa Australya (Melbourne, Perth at Sydney) pagkatapos ng matagumpay na paglilibot sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. Ibinahagi ng mga iconic rockers ang kasiyahang nadarama sa SBS Filipino.

 

Former Labor leader joins One Nation party - Dating pinuno ng Partido Labor, sumama sa Partido One Nation

Nov 8, 2018 0:03:41

Description:

Former Labor leader Mark Latham has accepted an invitation to join Pauline Hanson’s One Nation.

-

Tinanggap ng dating pinuno ng Labor, Mark Latham, ang imbitasyong sumama sa partidong One Nation ni Pauline Hanson.

Calls to ban horse racing, as horse dies at Melbourne - Panawagan upang ipagbawal ang karera ng kabayo, pagkatapos mamatay ang isa sa Melbourne Cup

Nov 8, 2018 0:03:16

Description:

Animal welfare advocates have renewed calls for horse racing to be banned after a horse died shortly after the conclusion of this year's Melbourne Cup.

-

Muling nanawagan ang mga tagapag-taguyod ng kapakanan ng mga hayop, para ipagbawal ang karera ng kabayo, pagkatapos na isa dito ay namatay sa pagtatapos ng Melbourne Cup sa taong ito.

Maharlika Lodge: A place for elderly Filipinos - Maharlika Lodge: Kumakalinga sa mga matatandang Pilipino

Nov 8, 2018 0:15:48

Description:

Filipinos gathered for the launch of the first cultural wing, a place for Filipinos living with dementia. Dementia Society of the Philippines’ Dr. Maurice Sanoza and D.r Lourdes Joson tells the significance of this special place.

-

Nagtipon ang mga Pilipino sa Victoria para sa paglunsad ng cultural wing, isang natatanging lugar para sa mga Pilipino na may  dementia. Ibinahagi nina Dr. Maurice Sanoza at Dr. Lourdes Joson  mula Dementia Society of the Philippines ang kahalagahan ng lugar na ito.

 

Young Filipina Australian hopes to perform in the Philippines - Batang Pilipina Australyano nais mag concert sa Pilipinas

Nov 7, 2018 0:10:54

Description:

Young Filipina Australian Yzabel Mariano loves performing on stage, this year she enjoyed being a part of the musical 'Grease'. Living in Melbourne, her dream venue is to perform in the Philippines where  her cousins and relatives can watch her on stage. Yzabel is currently busy preparing for the coming Fast Track Jr Singing Grand Finals

-

Hilig ng batang Pilipinang Australyana Yzabel Mariano ang umawit sa entablado, nitong huli kabilang siya sa  musical na 'Grease'. Naka base sa Melbourne, pangarap niyang umawit sa entablado sa Pilipinas kung saan mapapanood siya ng kanyang mga pinsan at mag-anak. Sa ngayon, abala si Yzabel sa nalalapit na Fast Track Jr Singing Grand Finals

Animal Rescue Centre in Tacurong City popular among residents and tourists - Animal Rescue Centre sa Tacurong popular sa mga lokal na residente at turista

Nov 7, 2018 0:08:40

Description:

A newly-opened zoo and animal rescue center in Tacurong City, Sultan Kudarat province has emerged as a top attraction for residents and tourists in Central Mindanao and the neighboring areas.

-

Isang bagongbukas na  zoo at animal rescue center sa Tacurong City, Sultan Kudarat  ang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga residente at turista

The Outlook: for hydrogen cars - The Outlook: Hydrogen cars

Nov 7, 2018 0:08:58

Description:

A number of trials of hydrogen-powered cars  are underway around Australia, with proponents pushing them as a key to reducing greenhouse-gas emissions in the transport sector. Hydrogen-electric vehicles are considered environmentally friendly because they only emit water.

 

 

-

May ilang mga hydrogen-powered cars ang kasalukuyang sinusubok sa ibat-ibang bahagi ng Australya kung saan tinutulak ng mga tagasuporta bilang isa sa mga pangunahing paraan ng pagbaba ng antas ng greenhouse-gas emissions sa sektor ng transportasyon.

 

 

Trump plans to remove citizenship of children born from ilegal parents in America - Nagbabalak si Pangulong Trump na alisan ng pagka-mamamayan ang mga batang isinilang mula sa mga iligal na magulang sa Amerika

Nov 6, 2018 0:07:06

Description:

United States president Donald Trump has again stoked controversy by suggesting so-called birthright citizenship in the United States should be ended.

-

Muling gumawa ng kontrobersiya si Pangulong Donald Trump, pagkatapos magsuhestiyon na ang tinawag na karapatang maging mamamayan ng Amerika ang mga batang isinilang ng mga iligal na magulang, ay dapat tapusin.

How will mid-term elections affect the US Congress? - Paano ma-apektuhan ng halalan ngayon ang Kongreso ng Amerika?

Nov 6, 2018 0:06:51

Description:

Midway through each United States presidential term, US voters choose new senators for one-third of the Senate seats and new members for every seat in the House of Representatives.

-

Sa kalagitnaan ng bawa't termino ng pangulo ng Amerika, pumipili ang mga botante sa bansa, ng mga bagong senador para sa ikatlong dami ng mataas na kapulungan, at mga bagong myembro para sa bawa't pwesto sa mababang kapulungan.

Google workers walk out over sexual harassment management - Mga empleyado ng Google, nagprotesta laban sa sexual harrassment sa trabaho

Nov 6, 2018 0:04:21

Description:

Google employees around the world are protesting against what they allege is the mishandling of sexual harassment cases in the company.

-

Nagprotesta ang mga empleyado ng Google sa buong mundo, laban sa tinawag nilang maling paghawak sa mga kaso ng pang-aabusong sekswal sa kanilang kumpanya.

Remembrance Day marks a century since World War I armistice - Paggunita sa Remembrance Day

Nov 6, 2018 0:05:06

Description:

It has been almost a century to the day since the guns fell silent on the European battlefields of World War One.

-

Halos isang daang taon na ang nakakalipas nang matigil ang digmaan sa Europa, sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig.

The rebirth of a river - Part 2 - Muling pagkabuhay ng isang ilog - Pangalawang Bahagi

Nov 6, 2018 0:07:49

Description:

The Pasig River has just been awarded the inaugural Riverprize, a prestigious honor bestowed on a previously unclean river flow.

-

Ang Ilog ng Pasig ay katatanggap pa lamang ng paunang Riverprize, karangalang ibinigay sa isang ilog na dati'y hindi kaakit-akit.

Prospect of homelessness for Asylum Seekers in Nauru - Maaring mawalan ng tirahan ang mga asylum seekers sa Nauru

Nov 5, 2018 0:05:50

Description:

Thousands of asylum seekers may be at risk of homelessness as the Federal Government toughens the rules on those it says arrived "illegally" by boat.

-

Libo-libong asylum seekers ang maaring manganib na mawalan ng tirahan, habang dinadagdagan ng gobyerno pederal ang mga patakaran para sa mga dumating na iligal at sakay ng bangka.

Charitable institutions also embracing cashless society - Mga institusyon sa kawang-gawa, hindi na din gumagamit ng pera

Nov 5, 2018 0:05:45

Description:

Over recent years, there has been a significant drop in the number of people carrying, and paying in, cash.

-

Nitong mga nakalipas na taon, nagkaroon ng malaking pagbaba ng mga taong hindi nagdadala, at nagbabayad, ng pera.

Catholic nun returns to Australia after being thrown out of Manila - Katolikong madre, bumalik sa Melbourne pagkatapos pa-alisin sa Pilipinas

Nov 5, 2018 0:03:57

Description:

A Catholic nun - forced to leave the Philippines after protesting alleged human rights abuses in the country - has vowed to continue her vocal opposition to the Duterte government. 

-

Isang Katolikong madre, na pinilit pa-alisin sa Pilipinas pagkatapos mag-protesta sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa bansa, ay nangakong magpapatuloy sa kanyang bokal na oposisyon sa gobyernong Duterte.

Donald Trump considers changing constitution regarding American citizenship - Pinag-aaralan ni Pangulong Donald Trump ang pagbabago ng konstitusyon tungkol sa pagkaka-mamamayan ng Amerika

Nov 5, 2018 0:05:31

Description:

United States president Donald Trump is continuing his harsh rhetoric on what he calls "illegal immigration" to the country.

-

Nagpapatuloy si Pangulong Donald Trump ng Amerika, sa kanyang pagbatikos sa tinawag niyang iligal na imigrasyon sa bansa.

SPARK!: Empowering Filipina migrant workers - Pilipinas, isa pa rin sa pangunahing pinagkukunan ng migrante sa buong mundo.

Nov 4, 2018 0:06:33

Description:

Samahan ng mga Pilipina para sa Reporma at Kaunlaran (SPARK!) president, Imelda Nicolas speaks about the diverse faces of migration in the Asia-Pacific region. Through SPARK!, she aims to help Filipino migrant women and promote their welfare and interest. 

-

“We are one of the major sources of migrants from the Philippines to other countries and I am proud to say we are able to manage our migration quite well. There are lessons we’ve learned from other countries and many countries try to learn from us too,” ayon kay Imelda Nicolas, pinarangalan na isa sa pinakamaimpluwensyang Pilipina sa mundo ng Filipina Women’s Network.

Sister Fox to continue the good fight in Australia - Sister Fox ipagpapatuloy ang laban ng kabutihan sa Australya

Nov 3, 2018 0:05:16

Description:

After 27 years of living in the Philippines, Sister Patricia Fox was forced out of the country. Gabriela Australia Chairperson and close friend Angie Ladera shares how Sister Fox plans to continue the good fight while in Australia.

-

Pagkatapos ng 27 taon na paninirahan sa Pilipinas, pwersang pinaalis ng bansa si Sister Patricia Fox. Ibinahagi ng Gabriela Australia chairperson at matalik na kaibigan ni Sister Fox na si Angie Ladera kung paano ipagpapatuloy ni Sister Fox ang laban ng kabutihan habang nasa Australya.

 

Staxey Kelly Cañedo: A pop star in the making - Staxey Kelly Cañedo: nalalapit na bituin ng pop

Nov 3, 2018 0:06:06

Description:

12-year-old Staxey is the epitome of a modern pop star in the making. At an early age of 7, music set her soul on fire. This passion eventually opened many opportunities for her in Australia making her one of the most in demand child singers in Melbourne's Filipino community.

-

Ang 12 taong gulang na si Staxey ay ehemplo ng isang nalalapit na pop star. Sa maagang edad na 7, pinasigla ng musika ang kanyang diwa. Ang pasyon niya ay nagbukas ng mga oportunidad para sa kanya sa Australya kung saan siya ngayon ay isa sa mga hinahanap na batang mang-aawit ng komunidad Pilipino sa Melbourne.

Jerson and Rhayzen’s Blind Curve - Paglaban sa mga hamon sa tulong ng musika

Nov 3, 2018 0:11:27

Description:

Jerson’s father taught him how to play the guitar. He remembers playing tunes from his father’s favourite rock band Led Zeppelin’s Stairway to Heaven. 

-

Tinuruan si Jerson ng Tatay niya tumugtog ng gitara, isa sa mga paboritong tinutugtog nila ng kanyang ama ang stairway to heaven ng rock band the Led Zeppelin. Ibinahagi naman ni Rhayzen ang mga kwento ng kanyang pagbihbinata sa Cotabato, kasama ang mga kaibigan kumakanta habang nakatambay sa paborito nilang sari-sari store ang mga awitin ng Eraserheads at Yanno. Sa Australya, sila’y patuloy na kumakanta at naglalaro ng gitara kasama ang ilan pa sa bandang Blind Curve.

Filipino-Canadian takes pride in serving the Filipino community - Pagpapakita ng pagmamalaki sa pagseserbisyo sa komunidad Pilipino

Nov 2, 2018 0:04:50

Description:

Filipino-Canadian Mikaela Torres gives back to the community by assisting Filipino immigrants settle in Canada. 

-

“I am really proud to give back to my community. I believe Canada gave me the opportunity to help my community more so I’m very proud to be a Filipino-Canadian.”

Lack of Australian experience, the biggest barrier faced by Filipino skilled migrants - Mga hadlang na kinakaharap ng mga Pilipinong ‘skilled migrants’

Nov 2, 2018 0:08:43

Description:

Multicultural Communities Council of South Australia chairperson Miriam Cocking supports the idea of providing mentorship to make settlement easier for Filipino skilled workers. 

-

“I think supporting them will make settlement much easier and also providing mentor on how to navigate the system and also to learn the work ethics in Australia.”

Youth leaders meet to discuss racism and resilience - Mga kabataang pinuno nagtipon upang pag-usapan ang racism at resilience

Nov 2, 2018 0:05:35

Description:

Young leaders from South Sudan met with Indigenous leaders to talk about racism and resilience.

Both youth from two communities said they are facing the same problem- fear, loss of power and exclusion.

 

-

Nagtipon ang mga kabataang pinuno ng South Sudan at mga katutubong pinuno upang pag-usapan ang racism at resilience.

Ang parehong komunidad ay nagsabing sila ay humaharap sa parehong problema- takot, kawalan ng kapangyarihan at ekslusyon.

Growing waistlines can affect your fertility - Paglapad ng inyong waistline maaring maka-apekto sa inyong fertility

Nov 2, 2018 0:08:42

Description:

Recent studies have shown an increase in obesity rates of around 10% over the past 20 years. One in five Australian women will struggle to fall pregnant due to growing waistline or obesity. However, a weight loss of just ten percent has help increase the chances of conception.

Dr Asma'a Gundru explains the relationship between obesity and fertility. 

-

Sa pinaka huling pag-aaral napagalaman na tumaas ang antas ng obesity  ng may10% nitong huling 20 taon. Isa sa bawat limang kababaihan sa  Australya ay mahihirapang mabuntis dahil sa pagtaas ng kanilang timbang o obesity. Ngunit, kung mabawasan lamang ng 10%  ang inyong timbang, maaring tumaas ang posibilidad na mabuntis

Ipinaliwanag ni Dr Asma'a Gundru ang kaugnayan ng obesity at fertility. 

Three subway stations are set to operate in Metro Manila - Tatlong subway stations itatayo sa Metro Manila

Nov 2, 2018 0:05:21

Description:

The Department of Transportation has announced that Metro Manila will begin construction  for subway stations by December 19, 2018.

The 51 billion peso project is set to be completed by May 2022.

-

Sinabi ng Kagawaran ng Transportasyon na idaraos ang groundbreaking ceremony ng proyekto sa Disyembre 19, 2018. Nakatakdang magsimula ang operasyon ng tatlong istasyon ng subway sa Mayo 2022. Tinatayang magkakahalaga ng limampu’t isang bilyong piso ang proyekto.

Breakthrough offers hope for people with spinal cord injuries - Pag-asa para sa mga may spinal cord injuries

Nov 2, 2018 0:06:03

Description:

 

Three patients with spinal cord injuries have been able to walk again thanks to a new scientific breakthrough.

The findings, published in the Nature international science journal, shows electrical stimulation can revive damaged nerves.

-

Nakapaglakad muli ang tatlong pasyente may spinal cord injury dahilan sa bagong tuklas na siyentipikong pamamaraan. Sa pagaaral na inilimbag sa Nature International science journal, napag-alaman na nakakatulong ang electrical stimulation sa paghilom ng mga damaged nerves.

Chinese Consulate opens in Davao City - Chinese Consulate nagbukas sa Davao City

Oct 31, 2018 0:08:38

Description:

Chinese tourists  are expected to flock to parts of Mindanao with the recent opening of Chinese Consulate in Davao City.

-

Inaasahan ang pagdagsa ng mga turista mula Tsina sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pagbubukas ng Chinese Consulate sa Davao City nitong nakaraang Lunes, ika 29 ng Oktubre.

Over a thousand journalists killed in 12 years - Mahigit sa isang libong mamahayag ang pinatay sa loob ng 12 taon

Oct 31, 2018 0:07:03

Description:

First, there was the brutal death of Saudi Arabian journalist and critic Jamal Khashoggi at the Saudi consulate in Istanbul, Turkey.

-

Napabalita ang marahas na pagpatay sa  Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi saSaudi consulate sa Istanbul, Turkey.

 Sinundan ito ng bomba ipinadala sa loob ng pakete sa news outlet CNN sa Estados Unidos

 Naitanggi ng dalawang kaganapan na ito ang karahasan at panganib na hinaharap ng mga mamahayag sa ibat ibang bahagi ng mundo 

Australian company facing fresh allegations of waste mismanagement in Malaysia - Australyanong kompanya nahaharap sa panibagong alegasyon ng waste mismanagement sa Malaysia

Oct 31, 2018 0:04:48

Description:

An Australian mining company is facing allegations it is mismanaging radioactive waste from its production plant in Malaysia.

 

-

Isang Australyanong mining company  ang nahaharap sa panibagong alegasyon ng di wastong pagtapon ng radioactive waste  mula sa planta nito sa Malaysia.

 

Report details thunderstorm-asthma dangers to Asians in Australia - Asians mas nasa panganib sa thunderstorm-asthma

Oct 31, 2018 0:04:57

Description:

New details have emerged about the increased risk of critical asthma symptoms for some groups of Asian migrants and descendants in Australia during thunderstorms.

-

Sa pinakahuling report  napagalaman ang mas mataas  ang antas ng panganib sa kritikal na sintoma ng hika para sa ilang mga migrante mula Asya at kanilang sunod na saling lahi naninirahan sa Australya sa panahon ng biglang ulan o thunderstorm

 

Ang detalye ay ibinalangkas sa pinaka huling ulat mula Pamahalaan State ng Victoria

 

Hinihikayat ng mga dalubahsa na siguruhin  ang mga taong may mas mataas na antas ng panganib na  sila’y magsagawa ng karagdagang pag iingat

 

Problem eating behaviour now hitting young and often - Problema sa tama at wastong pagkain hinaharap ng maraming kabataan

Oct 31, 2018 0:07:06

Description:

A new study shows high numbers of teenagers have negative thoughts about weight gain and are taking rather dramatic action to control it.

 

Analysts say they are concerned problematic eating behaviours at a young age are increasingly leading to eating disorders years later.

 

-

Sa pinaka-\huling pag-aaral nakita ang malaking bilang ng mga teenager na nagkakaroon ng negatibong pananaw sa pagtaas ng kanilang timbang o weight gain at sila ay nagsasagwa ng mga hakbang kung paano mababawasan ang sobrang timbang. 

 

Nababahala  ang mga dalubahsa  sa mga pananawa sa pagakin o tinatawag na problematic eating behaviours  sa batang edad  at sinabi na maaring magbunga ito ng problema sa pagkain o eating disorders sa kanilang pag tanda  

Children play at Enchanted Farm in Barangay Engkanto in Angat, Bulacan - Mga batang naglalaro sa Enchanted Farm sa Angat, Bulacan

Oct 29, 2018 0:10:45

Description:

You reap what you sow; and for the team behind Gawad Kalinga Enchanted Farm, this means tilling the soil and playing with food to end poverty.

-

Ang iyong aanihin ay mula sa iyong itinanim, at para sa grupong nasa likod ng Gawad Kalinga sa Enchanted Farm, ang ibig sabihin nito ay ang paghuhukay ng lupa at paglalarong may kasamang pagkain upang tapusin ang kahirapan.

Gay, lesbian teachers tell of discrimination at religious schools - Diskriminasyon sa mga paaralang relihiyoso

Oct 29, 2018 0:06:07

Description:

Teachers identifying as LGBTIQ+* and working at religious schools in Australia have described a “don’t ask, don’t tell”** culture in their workplaces. It comes as Prime Minister Scott Morrison moves to prevent religious schools rejecting children from attending them 

-

Ang mga gurong kilala bilang LGBTIQ-plus na nagtatrabaho sa mga paaralang relihiyoso sa Australya, ay nagsabing mayroon silang kulturang "don't ask, don't tell" sa kanilang lugar ng trabaho.

CommSec: Queensland shows decline in economic performance - CommSec: Queensland nagpapakita ng mahinang paglago ng ekonomiya

Oct 29, 2018 0:08:05

Description:

State opposition shows decline in economic performance. 

The weekly report of Celeste Macintosh also revealed that the Labor government will enforce minimum standards in rental housing, and the container refund scheme will begin this week.

 

-

Ipinakita ng oposisyon sa Queenland ang mahinang paglago ng ekonomiya ng estado.

Ini-ulat din ni Celeste Macintosh, na ipapatupad ng gobyernong Labor ang pamantayan sa pag-upa ng mga tirahan sa estado, at ang pagsisimula ng container refund scheme sa linggong ito.

Philippines' Pasig River program becomes model for river development - Programang isinagawa sa Pasig River naging modelo ng rehabilitasyon

Oct 29, 2018 0:09:16

Description:

The Philippines' Pasig River has been awarded the inaugural Riverprize award. Dr Eva Abal, CEO of the International River Foundation, explains the indicators of a thriving river community as highlighted by the Pasig River program.  

-

Ang Ilog Pasig ay tumanggap ng kauna-unahang RiverPrize award. Ipinaliwanag ni Dr Eva Abal, CEO ng international River Foundation (IRF) ang mga indikasyon ng isang maunlad na komunidad na naging highlight ng Pasig River program.

Pittsburgh synagogue shooting suspect charged - Suspek sa pamamaril sa Pittsburgh sinampahan na ng kaso

Oct 29, 2018 0:04:40

Description:

Eleven people have been killed and six others injured when a man opened fire during a baby naming ceremony at a US synagogue. Police say a suspect has been taken into custody over the attack at the Tree of Life Congregation in Pittsburgh's Squirrel Hill district.

-

Labing-isang tao ang napatay at anim na iba pa ang nasugatan nang magsimulang mamaril ang isang lalake sa pagdaraos ng binyag ng isang bata, sa isang sinagoga sa Amerika. Sinabi ng pulisya na ang pinaghihinalaan ay ikinulong nila dahil sa pag-atake sa Tree of Life Congregation sa Squirrel Hill district sa Pittsburgh.

Life on the bucket list - Ang buhay sa bucket list

Oct 27, 2018 0:07:42

Description:

The hit movie, “Bucket list”, inspired people around the world to pursue their passions.
So what exactly is a bucket list and do you actually need one to live a meaningful life?

-

Nagbigay inspirasyon ang sikat na pelikulang “Bucket list”, sa buong mundo upang ipagpatuloy nh mga tao ang kanilang nais gawin sa buhay. Subalit ano nga ba ang "bucket list" at kinakailangan mo ba ito upang mamuhay ng may kabuluhan?

Adelaide University Filipino club inspiring international students to learn the Filipino language - Adelaide University Filipino club nagbibigay inspirasyon sa mga estudyanteng matuto ng wikang Filipino

Oct 27, 2018 0:10:01

Description:

A newly created Filipino club has been formed in Adelaide to inspire international students to learn the Filipino language and culture. We speak to Jan Lawrence Noya, founder and current president of the Adelaide University Filipino Club.

 

-

Isang bagong club ng mga Pilipino ang nabuo sa Adelaide upang magbigay inspirasyon sa mga internasyunal na estudyante na pag-aralan ang wika at kulturang Pilipino. Nakausap natin si Jan Lawrence Noya, founder at kasalukuyang presidente ng Adelaide University Filipino club.

 

Millennials must take charge of their finances today - Mga 'millennials' dapat na maging responsable na sa kanilang paggastos ngayon

Oct 27, 2018 0:12:31

Description:

“You cannot get the time back,” reminds Leo Montemayor to millennials who still grapple around whether to save for the future.

-

“You cannot get the time back,” paalala ni Leo Montemayor sa mga milenyal na nahihirapan pa sa ngayong gumawa ng desisyon kung dapat na ba silang magtipid para sa kanilang kinabukasan.

A Filipina millennial's style of leadership - Paraan ng pamumuno ng isang Pinay 'millennial'

Oct 27, 2018 0:19:33

Description:

“I see the millennial leaders as the most understanding among the leaders across the generations because it is the millennial leaders who straddle between the analogue generation and the digital period like they know how to interact with people who are older than them, they also know how to interact with people who are younger than them.”

-

“I see the millennial leaders as the most understanding among the leaders across the generations because it is the millennial leaders who straddle between the analogue generation and the digital period like they know how to interact with people who are older than them, they also know how to interact with people who are younger than them.”

Annual language competition promotes learning second language - Taunang kumpetisyon hinggil sa wika tinataguyod ang pagkatuto ng ikalawang linggwahe

Oct 27, 2018 0:05:36

Description:

More than 300 languages are spoken in homes across Australia, but that diversity is not being reflected in the classroom.

-

Higit sa tatlong daang wika ang binibigkas sa mga tahanan sa buong Australya ngunit ang dibersidad na ito ay hindi nasasalamin sa mga silid-aralan.

President Duterte moves Customs chief Lapena to TESDA - Pangulong Duterte inilipat si Lapena sa TESDA

Oct 26, 2018 0:05:38

Description:

President Rodrigo Duterte  transferred Customs Commissioner Isidro Lapena to the government agency Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) and  appoints a retired military official General Guerrero as  Bureau of Customs Chief. Meanwhile, the Senate has made recommendations to help rid the embattled agency of corruption.

-

Inilipat ng Pangulong Rodrigo Duterte si Customs Commissioner Isidro Lapena sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at itinalaga ang retiradong militar General Guerrero upang pamunuan ang Bureau of Customs. Samantala, naghain ng rekomendasyon ang Senado kaugnay ng mga hakbang upang  mawakasan ang korupsiyon sa ahensiya.

Hannya Girls, Pinay girl power on screen - Hannya Girls, Pinay girl power sa pelikula

Oct 26, 2018 0:13:20

Description:

Filipinas in Melbourne  take part in an independent action film Hannya Girl,  Jeannette Valencia  plays the role of  the Masked Avenger and Demz Latlo as Hannya Girl. They take us behind the scenes and share what it's like to prepare for an action scene. 

-

Kabilang ang mga Pilipina sa Melbourne sa isang independent action film na Hannya Girl. Ginampanan ni Jeannette Valencia  ang papel na  Masked Avenger habang si Demz Latlo ang gumanap na Hannya Girl. Ibinahagi nila sa atin ang mga kaganapan sa likod ng kamera sa paghahanda sa kanilang mga action scene. 

Labor promises to prioritise Asian language-learning if it wins government - Labor ipinangakong gawing prioridad ang pagturo ng Asian language kung manalo sa Halalan

Oct 26, 2018 0:03:06

Description:

The Labor party is promising to arrest the decline in the number of Australian students studying Asian languages if it wins the next election. One hundred new teaching scholarships would be offered as part of a promised 32 million-dollar funding boost.

-

Sakaling magtagumpay sa susund na pampederal na halalan,   ipinangako ng Partido Labor na kikilos ito upang matigil na ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nag aaral ng  wika mula Asya

 

Isang daang panibagong scholarship para sa pagturo ng wika ang ilalaan bilang bahagi ng 32 milyong dolyar  na ipinangako nitong pondo

Morrison unveils first federal drought fund of its kind - PM Morrison inihayag ang tulong pinansiyal para sa mga magsasaka

Oct 26, 2018 0:07:57

Description:

Prime Minister Scott Morrison has unveiled the first federal drought fund of its kind to support farmers now and into the future.

It comes as parts of Australia suffer through what is being called the worst drought in decades.

 

 

-

Ipinahayag ni Prime Minister Scott Morrison ang kauna-unahang pondo na tutulong sa mga magsasaka na nakakaranas ng paghihirap bunga ng tag-tuyot.

Ito ang naging pagkilos sa panahong isinalarawan bilang pinakamatinding tagt-uyot na naranasan ng bansa.

 

 

New cycle way to ease travel for cyclists

Oct 25, 2018 0:11:27

Description:

A new cycle way is being created when a new freeway is built from north Perth to the city, which will cut travel time by 30 minutes.

Unions take to the streets calling for wage growth - Mga unyon, nananawagan ng karagdagang sahod

Oct 25, 2018 0:04:49

Description:

Hundreds of thousands of workers have taken to the streets around Australia to protest stagnant wage growth. Unions representing workers from across the employment sector are demanding higher wages and job stability.

-

Libo-libong manggagawa sa buong Australya ang magprotesta sa hindi gumagalaw na antas ng sweldo. Humihingi ang mga kinatawan ng mga manggagawa sa sektor ng trabaho ng mas mataas na sweldo at kasigurahan sa trabaho. 

Urgent call to immediately review health of Nauru's asylum-seeker children - Agarang panawagan na muling suriin ang kalusugan ng mga batang asylum-seeker mula Nauru

Oct 25, 2018 0:05:38

Description:

Australian human rights groups are calling for all 52 asylum-seeker children on Nauru to have immediate health assessments. It comes as a number of medical agencies have expressed concern for the well-being of all asylum seekers on the island.

-

Nananawagan ang mga grupong nakikipaglaban sa karapatang pantao sa Australya, na payagang makarating sa bansa ang 52 batang asylum seekers para mabilisang masuri ang kanilang kalusugan. Ito ay nangyayari habang nagpapahayag ng pagkabahala ang mga ahensya sa medisina, para sa kalusugan ng lahat ng asylum seekers sa isla.

Changes in rental laws - Mga pagbabago sa batas ng renta

Oct 25, 2018 0:06:14

Description:

A rise in the number of people renting in Australia over the past two decades has triggered calls for changes to laws to better protect tenants. Victoria is the latest jurisdiction to amend its laws, with changes due to take effect in 2020.

-

Ang pagtaas ng bilang ng mga taong umuupa sa Australya nitong nagdaang dalawang dekada ay nagsimula ng panawagan para sa pagbabago ng batas upang protektahan ang mga nangungupahan. Ang estado ng Victoria ang pinakahuling nagbago ng kanilang batas, na kung saan ang mga pagbabago ay magkakabisa sa 2020.

How and who killed Jamal Khashoggi? - Sino ang pumatay kay Jamal Khashoggi at paano siya pinatay?

Oct 25, 2018 0:04:32

Description:

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has addressed his parliament about the murder of Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi. But the speech turned out be as much about what he did not say as what he did say.

-

Nagtalumpati si Pangulong Recep Tayyip Ergfodan sa kanyang parliamento, tungkol sa pagpatay sa mamamahayag na si Jamal Khashoggi.

Ride-share drivers abused and underpaid, reveals new survey - Reklamo ng mga ride-share drivers

Oct 25, 2018 0:05:05

Description:

A survey of Australian ride-share workers has revealed experiences of abuse, racism, false reports and minimum pay. Ten per cent say they have been physically assaulted while working, while six per cent have reported sexual abuse.

-

Naiulat sa isang survey na ang mga ride-share workers sa Australya ay nakararanas ng pang-aabuso, racism, false reports at mababang pasahod. Sampung porsyento ang nagsabing nakaranas sila ng pisikal na pananakit habang nasa trabaho, samantalang anim na porsyento ang nagsabing nakaranas sila ng sekswal na pang-aabuso.

Caring from a distance - Haplos ng pagmamahal, kahit pa naninirahan ang anak sa ibang bansa

Oct 24, 2018 0:13:48

Description:

Deakin University's Earvin Cabalquinto PhD tells us how Filipinos living in Australia utilise the smartphone to care for their elderly parents back in the Philippines. 

-

Ibinahagi ni Earvin Cabalquinto PhD ng Deakin University kung paano ipinararating ng mga anak na naninirahan sa Australya ang kanilang pag-aalaga at kalinga sa kanilang mga magulang na naiwan sa Pilipinas. 

One year later, IS-hit Marawi still faces humanitarian crisis - Matapos ang isang taon, patuloy pa rin ang krisis sa Marawi

Oct 24, 2018 0:05:28

Description:

It has been a year since the battle of Marawi with IS militants in the Philippines was declared over. The militants took over the southern Philippines city for five months before government forces managed to defeat them. But a year later, humanitarian crisis continues.

 

-

May isang taon na simula nang matapos ang labanan sa Marawi at nabawi ang kontrol mula sa militanteng grupo na IS. Limang buwang napasakamay ng grupong IS ang lungsod bago ito tuluyang natalo ng pwersa ng pamahalaan. Ngunit matapos ang isang taon, patuloy pa din ang  krisis. 

Child sexual abuse survivors welcome the national apology - Child sexual abuse survivors pinakinggan ang paghingi ng paumanhin ng punong ministro

Oct 24, 2018 0:06:04

Description:

Thousands of survivors of child sexual abuse have sat in to listen to Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten apologise for the pain inflicted on them as children.

 

While the words can’t take away what happened, for some it has provided an acknowledgment they had long been denied.

-

Ang mga dating naging biktima ng pang-aabusong sekswal ay nagtipon at nakinig kay Punong Ministro Scott Morrison, at pinuno ng Oposisyon Bill Shorten, habang humihingi ng patawad sa sakit at paghihirap na naidulot sa kanila nang sila ay maabuso. 

Hindi madaling malimutan ang mga nangyari, ngunit para sa ilan, sapat na ang paghingi ng paumanhin sa matagal nang hindi napapansin na isyu ng pang-aabusong sekswal.

Investigators probing deeper against suspect of CDO murder case - Imbestigador sinusuri nang husto ang kaso laban sa murder suspek sa CDO

Oct 24, 2018 0:08:56

Description:

Investigators are probing deeper into possible evidence against suspect of murder of  President of University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. CDO Police says recent developments may strengthen the case against the suspect of the December 2017 murder of Dr Ricardo Rotoras. 

 

-

Sinusuri nang husto ng mga imbestigador ang mga ebidensiya laban sa suspek ng pagpatay sa Pangulo ng University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, maaring mapagtibay pa ang ebidensiya at kaso laban sa suspek sa pagpatay kay Dr Ricardo Rotoras noong Disyembre 2017. 

 

No fare hike in Cebu - Walang pagtaas ng pamasahe sa Cebu

Oct 23, 2018 0:08:32

Description:

Balitang Bisayas. Summary of  latest news in the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar.

The Outlook: for the media - Paano kayo maa-apektuhan ng nagbabagong medya sa Australya?

Oct 22, 2018 0:10:27