SBS Filipino

SBS Filipino - SBS Filipino

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Filipino program, including news from Australia and around the world. - Makinig sa mga panayam, mga tampok na ulat, mga salaysay mula sa komunidad sa programang Filipino ng Radyo SBS,
SBS Filipino - SBS Filipino

Description

Categories

News & Politics

Episodes

Learning self-defence while keeping fit - Pag-aaral ng pagtatanggol sa sarili habang pinapanatiling angkop ang pangangatawan

Jan 16, 2019 0:21:15

Description:

Fed up of the numerous exercise and fitness regimes that you have been doing? You want to try something new and out of your comfort zone, yet you'll be able to use when someone tries to attack you physically?

-

Sawa ka na sa maraming ehersisyo at fitness regime na iyong ginagawa? Gusto mong sumubok ng bago at nasa labas ng iyong nakasanayan, na maaari mong gamitin sa pagkakataon na may isang taong na sumusubok na pisikal kang salakayin?

Manny Pacquiao set to defend his WBA welterweight title against Adrien Broner - Manny Pacquiao nakahandang ipagtanggol ang titulo ng WBA welterweight laban kay Adrien Broner

Jan 15, 2019 0:08:43

Description:

Filipino boxing champ Manny Pacquiao is all set to defend his World Boxing Association regular welterweight title on Sunday in Las Vegas against American Adrien Broner.  

-

Nakahanda na ang Pilipinong kampeon sa boksing Manny Pacquiao na ipagtanggol ang kanyang World Boxing Association regular welterweight title sa Linggo sa Las Vegas laban sa Amerikanong Adrien Broner.

Suicide figures prompt Coroner to call for better support for international students - Bilang ng pagpapatiwakal nagdikta sa Coroner na manawagan para sa higit na suporta para sa mga banyagang mag-aaral

Jan 15, 2019 0:05:39

Description:

There are calls for more support to be provided to international students, in the wake of the Victorian coroners' finding into the death of a Chinese student in 2016.

-

May mga panawagan upang higit na magbigay ng suporta para sa mga banyagang mag-aaral, pagkatapos ng mga pagkatuklas ukol sa pagkamatay ng isang Tsinong estudyante noong taong 2016.

Napag-alaman ng ulat na may hindi bababa sa 27 pagkamatay sa loob ng anim na taon ay pagpapatiwakal ng mga internasyonal na estudyante, ngunit ang bilang na iyon ay maaaring mas mataas, na marami ang nag-aatubili na himngi ng tulong para sa mga isyu sa kalusugan ng isip. 

Call for support as blood cancer cases set to rise - Panawagan para sa suporta habang inaasahan ang pagtaas ng mga kaso ng kanser sa dugo

Jan 15, 2019 0:05:41

Description:

Leukaemia is the third most prevalent type of cancer in Australia.

-

Ang kanser sa dugo ay ang ikatlong pinakamalaking sanhi ng pagkamatay sa kanser sa Australya at ayon sa grupo na sumusuporta sa mga pasyente ng sakit na ito, inaasahang tataas ang bilang ng mga Australyanong nasusuri na may sakit na ito nang nasa 30 porysento sa loob ng susunod na dekada.

Nananawagan ang Leukaemia Foundation para sa mas mahusay na mga serbisyong pansuporta at mas mahusay na impormasyon tungkol sa mga kanser sa dugo.

$200 million boost for Kakadu National Park - $200 milyon para sa Kakadu National Park

Jan 15, 2019 0:04:57

Description:

Kakadu National Park is set to get a funding boost of more than $200 million.

-

Ang Kakadu National Park ay nakatakdang tumanggap ng karagdagang perang mahigit sa $200 milyon.

Ageing with a purpose, proven to improve overall well-being - Pagtanda ng may hangarin, napatunayang maganda para sa katauhan

Jan 15, 2019 0:07:50

Description:

Ageing with a sense of purpose has been scientifically proven to improve our overall wellbeing.

-

Ang pagtanda na may kasamang layunin ay napatunayan ng syensya na nagpa-ganda ng pang-kalahatang katauhan.

Federal government force councils to hold citizenship ceremonies on 26 January - Pampederal na Gobyerno, pinipilit ang ilang konsehong magdaos ng seremonya sa pagka-mamamanay sa ika 26 ng Enero

Jan 15, 2019 0:06:53

Description:

The federal government has moved to force councils to hold citizenship ceremonies on January 26th.

-

Gumawa ng hakbang ang gobyerno pederal upang pilitin ang ilang konseho na magdaos ng seremonya sa pagka-mamamayan sa ika 26 ng Enero.

Australians reign supreme on first day of Australian Open - Nanguna ang mga Australyano sa simula ng Australian Open

Jan 15, 2019 0:04:13

Description:

The Australian Open has begun, with eight Australians claiming first round wins.

-

Nagsimula na ang Australian Open, at walo sa kanilang manlalaro ang pawang nanalo sa unang round.

Filipino community in Adelaide follows safety precautions amidst prolonged heatwave - Komunidad Pilipino sa Adelaide sumusunod sa mga payo ng pag-iingat sa gitna ng anim na araw na ‘heatwave’

Jan 14, 2019 0:07:41

Description:

Extreme heat endures on the fifth day of the prolonged heatwave in South Australia.

-

Nanatili ang napakainit na panahon sa ika-lamang araw ng ‘heatwave’ sa South Australya.

Awareness of Asbestos Danger - Kaalaman sa panganib ng Asbestos

Jan 14, 2019 0:09:19

Description:

Health experts and lawyers are calling for tougher regulations to stop asbestos contaminated material ending up in landfill.

-

Nanawagan ang mga eksperto sa kalusugan, para sa mas mahigpit na regulasyon upang pigilan ang kontaminadong asbestos, na makarating sa mga tambakan ng basura.

New Australians in Cairns - Mga bagong Australyano sa Cairns

Jan 14, 2019 0:07:18

Description:

Several new Australians were sworn-in in Cairns, as part of the report submitted by Celeste Macintosh.

-

Ilang bagong Australyano ang nanumpa sa Cairns, bahagi ng lingguhang ulat ni Celeste Macintosh.

Doctors are renewing their calls to vaccinate children - Muling nanawagan ang mga doktor sa pagbabakuna ng mga kabataan

Jan 14, 2019 0:06:38

Description:

After another measles outbreak in Australia, doctors are renewing their calls for parents to vaccinate their children.

-

Pagkatapos ng isa pang kaso ng tigdas sa Austalya, nanawagang muli ang mga doktor para pabakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak.

Some Australians may retire with half a million dollars, if government approves new plan - Ilang Australyano ang maaring magretiro na may kalahating milyong dolyar, kung aaprubahan ng gobyerno ang isang plano

Jan 14, 2019 0:00:49

Description:

Australians could retire with an extra half a million dollars in superannuation if the federal government adopts the recommendations of a major review.

-

Ilang Australyano ang maaring magretirong may kalahating milyong dolyar sa superannuation, kung aaprubahan ng gobyerno pederal ang rekomendasyon ng isang malaking pagsusuri

Fake visas found with Rohingya refugees

Jan 14, 2019 0:04:24

Description:

Federal police are investigating after a number of Rohingya refugees were issued fake visas. 

Up to a million fish, dead in Murray River - Aabot sa isang milyong isda, natagpuang patay sa Darling River

Jan 14, 2019 0:05:55

Description:

 Up to a million fish have died along the Darling River system in New South Wales.

-

Aabot sa isang milyong isda ang natagpuang patay sa Darling River sa New South Wales.

Refugee teen-ager Saudi woman, accepted in Canada - Repuging teen-ager na taga Saudi, tinanggap ng Canada

Jan 14, 2019 0:05:52

Description:

An 18-year-old Saudi woman - who fled alleged abuse by her family - is on her way to a new life in Canada after she was granted asylum.

-

Ang labing walong taong gulang na babaeng taga Saudi, na naunang tumakas sa bansa dahil sa pang-aabuso ng pamilya, ay nakarating na sa Canada kung saan binigyan siya ng asylum.

Tasting the sweetness of chasing a dream career - Pagtikim ng tamis ng pag-abot sa pangarap sa musika

Jan 13, 2019 0:19:54

Description:

"We wanted ice cream one day, and dad was like, why don't you sing and put your hat at the front and people started dropping money, and we bought ourselves ice cream at the end and not only that, we also bought our lunch."

-

"We wanted ice cream one day, and dad was like, why don't you sing and put your hat at the front and people started dropping money, and we bought ourselves ice cream at the end and not only that, we also bought our lunch."

For a Filipino-Aussie artist, relationships inspire her art - Para sa Pilipino-Australyanong pintor, ang mga relasyon niya sa buhay ang nagbigay inspirasyon sa kanyang sining

Jan 12, 2019 0:12:18

Description:

It has been 25 years of creativity and connection to arts for Ellen Valenton whose masterpieces were inspired profoundly - and driven - by the most important relationships in her life.

-

Umabot na sa dalawampu’t limang taon ang pagiging malikhain at ang kaugnayan sa sining ni Ellen Valenton na ang mga obra maestra ay mula sa inspirasyon ng mga mahahalagang relasyon sa kanyang buhay.

Bridging the gender gap needs to start at home - Pagpuno sa agwat sa pagitan ng mga kasarian kailangang magsimula sa tahanan

Jan 12, 2019 0:06:29

Description:

A survey of 10,000 school children has found no difference in the levels of confidence between boys and girls.

But the University of Queensland study did identify some gender differences in attitudes towards career choices and participation in outdoor sports - prompting calls for teachers and caregivers to play a stronger role challenging gender stereotypes.

-

Walang nakitang pagkakaiba sa antas ng pagtitiwala sa pagitan ng mga lalaki at babae - ito ang resulta na nakita sa isang pagtatanong sa 10,000 batang mag-aaral.

Ngunit ang pag-aaral ng University of Queensland ay tumukoy ng ilang mga pagkakaiba sa kasarian sa mga saloobin sa mga pagpipilian sa karera at paglahok sa panlabas na isport - na naging sanhi ng agarang panawagan para sa mga guro at tagapag-alaga na gumampan ng higit na papel sa paghamon sa mga stereotype ng kasarian.

Multi-faceted robotics aimed at improving neuro-rehabilitation through Physiotherapy - Maraming aspeto na robotics nilalayon na mapabuti ang rehabilitasyon ng neuro sa pamamagitan ng Physiotherapy

Jan 12, 2019 0:14:42

Description:

When a family member struggles with their health condition, you do whatever it takes to ease their sufferings.

-

Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nahihirapan sa kanilang kalagayan sa kalusugan, gagawin mo ang lahat ng kailangan upang mapagaan ang kanilang mga pagdurusa.

2018 declared Australia's third hottest year on record - 2018 inihayag na ikatlong pinakamainit na taon na naitala sa Australya

Jan 11, 2019 0:05:07

Description:

Australia had its third hottest year on record in 2018.

While rainfall totals were the lowest since 2005.

-

Ang nakaraang taong 2018 ay naitala bilang ikatlong pinakamainit na taon sa Australya.

Habang ang kabuuang bilang ng pag-ulan ay nasa pinakamababa simula noong taong 2005.

Multimillion dollar boost for mental health - Multimilyong dolyar na tulong para sa kalusugan ng kaisipan

Jan 11, 2019 0:05:01

Description:

The Federal government says the deaths of two Indigenous girls, aged just 12 and 13, this week are a reminder of the need for new models to tackle mental health in remote communities.

It's announced a 47-million dollar funding boost to tackle youth mental health nationwide, with a significant percentage going towards developing services in Indigenous communities.

-

Ayon sa pederal na pamahalaan ang pagkakamatay ng dalawang katutubong kababaihan, na nasa labing-dalawa at labingtatlong taong gulang lamang, nitong nagdaang linggo, ay nagpapaalala ng pangangailangan para sa mga bagong modelo na tutugon sa kalusugang pang-kaisipan sa mga malalayong komunidad.

Inihayag nito ang 47-milyong dolyar na dagdag na pagpopondo upang tugunan ang kalusugang mental ng mga kabataan sa buong bansa, na may makabuluhang porsyento ay mapupunta sa pagbuo ng mga serbisyo sa mga katutubong komunidad.

More Australian graduates landing full-time jobs - Mas maraming mga nagtapos sa Australya nakakakuha ng full-time na trabaho

Jan 11, 2019 0:06:00

Description:

For the fourth year in a row the prospects of university graduates securing a job has risen, with the majority of students who complete a degree securing a job within four months.

Universities and recruiters attribute it to a move towards "holistic" education.

-

Para sa ikaapat na magkakasunod na taon, ang pagkakataon ng mga nagtapos sa unibersidad na makakuha ng trabaho ay tumaas, na ang karamihan sa mga estudyante na nakakumpleto ng kurso ay nakakapasok sa trabaho sa loob ng apat na buwan.

Iniuugnay ito ng mga unibersidad at mga recruiter sa isang hakbang patungo sa "holistic" o malawak na saklaw ng edukasyon.

Prolonged heatwave forecast for South Australia - Mas matagal na matinding init ng panahon inaasahan para sa South Australya

Jan 11, 2019 0:07:06

Description:

As South Australia prepares to swelter through another heatwave ((from Jan 11)), authorities are warning people to stay alert.

Temperatures are expected to hit the mid-40s in northern parts of the state across the next week, with only slight relief expected next weekend.

-

Habang ang South Australya ay naghahanda para sa labis na init ng panahon dala ng heatwave ((mula ika-11 Enero)), nagbabala ang mga awtoridad sa mga tao na manatiling alerto.

Inaasahan ang mga temperatura na aabot ng kalagitnaan ng 40-digri sa mga hilagang bahagi ng  estado sa susunod na linggo, na may kaunting kaluwagan na inaasahan sa susunod na katapusan ng linggo.

Duterte signs HIV-AIDS Bill into a law - Duterte nilagdaan ang HIV-AIDS Bill upang maging isang batas

Jan 11, 2019 0:04:23

Description:

President Rodrigo Duterte has signed the history Philippine HIV-AIDS Act that would provide adequate support to Filipino people with Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) or a full blown AIDS.

Under the law, there will also be comprehensive education and programs for those with HIV and AIDS and their families.

-

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang makasaysayang HIV-AIDS Act ng Pilipinas na magbibigay ng sapat na suporta ang mga Pilipino na may Human Immuno-Deficiency Virus (HIV) o may full-blown AIDS.

Sa ilalim ng batas, magkakaroon din ng kumprehensibong edukasyon at mga programa para sa mga may HIV at AIDS at ang kanilang pamilya.

Thank You Day: What are you grateful for today? - Thank You Day: Ano ang iyong ipinagpapasalamat sa ngayon?

Jan 11, 2019 0:02:24

Description:

With the complexity of today's world, at times, being grateful can easily slip our grip.

January 11th is International Thank You Day, a day to show our appreciation for the special people in our lives and the blessings we have received. 

-

Sa pagiging kumplikado ng mga bagay sa mundo ngayon, minsa'y nalilimutan natin na magpasalamat.

Ang ika-11 ng Enero ay International Thank You Day, isang araw upang ipakita ang ating pagpapahalaga sa mga biyayang ating natanggap - gaano man kaliit ang mga ito, at ang pasasalamat sa mga espesyal na tao sa ating buhay.

SBS Filipino says 'Thank You' - SBS Filipino nagpapasalamat sa inyo

Jan 10, 2019 0:04:47

Description:

Stresses in life, big or small, can make us forget that there is much for which we should to be thankful for.

On International Thank You Day, SBS Filipino team shares what they are thankful for. 

-

Mahalaga ba kung gaano kalaki o kaliit ang mga pagpapalang natatanggap natin para sabihin nating 'salamat'?

Maaaring tila karaniwan, ngunit para sa marami, ang pagsabi ng pasasalamat ay nangangahulugang ng mundo.

Ngayong International Thank You Day, tulad ng lahat ng mga araw ng aming programa, ipinapaabot ng SBS Filipino ang lubos na pasasalamat .

Sex offenders to be named on public register - Mga nagkasalang sekswal papangalanan sa isang pampublikong rehistro

Jan 10, 2019 0:05:03

Description:

The federal government says it'll create a publicly-accessible child sex offender register, including the names, photographs and post codes of offenders.

But the proposal has been criticised by some experts, who warn a registry only provides the perception of safety.

-

Ang pamahalaang pederal ay nagsabi na ito ay lilikha ng isang rehistro ng mga sekswal na nagkasala laban sa mga bata, na maaaring maakses ng publiko, na maglalaman ng mga pangalan, mga litrato at post code ng mga nagkasala.

Ngunit ang panukala ay binatikos ng ilang mga eksperto, na nagbababala na ang rehistro ay nagbibigay lamang ng pananaw ng kaligtasan.

Australians underestimating fertility risks - Mga Australyano minamaliit ang mga panganib ng kakayahan na magkaanak

Jan 10, 2019 0:06:20

Description:

A new report has found young Australian men and women have a poor understanding of the impact ageing has on their ability to reproduce.

The Flinders University study says many people think females have a longer natural fertility window than they actually do, while others overestimate the effectiveness of IVF in producing a child.

-

Napag-alaman ng isang bagong ulat na ang mga nakababatang Australyanong kalalakihan at kababaihan ay may mahinang pag-unawa sa epekto na mayroon ang pagtanda sa kanilang kakayahan na magka-anak.

Batay sa pag-aaral ng Flinders University na maraming tao ang nag-iisip na ang mga babae ay may mas mahabang panahon na maaaring magkaanak kaysa sa aktwal, habang ang iba ay labis na napapasobra ang pagtaya sa pagiging epektibo ng IVF sa pagkakaroon ng anak.

Greater scrutiny of aged care as new quality and safety Commission starts work - Higit na masusing pagsisiyasat sa pangangalaga sa mga matanda habang nagsimulang magtrabaho ang bagong Komisyon ng kalidad at kaligtasan

Jan 10, 2019 0:07:40

Description:

A new aged care monitor has been announced, tasked with carrying out more checks in nursing homes and other aged care providers.

The Minister for Senior Australians and Aged Care says the new Commission also includes a new Chief Clinical Adviser to oversee the delivery of aged care services across the nation.

-

Inihayag ang pinakabagong tagasubaybay para sa pangangalaga sa mga matatanda, na may tungkulin na magsagawa ng maraming pagsuri sa mga nursing home at iba pang tagapagbigay ng pag-aalaga para sa matatanda.

Ayon sa ministro para sa Senior Australians and Aged Care, ang bagong komisyon ay kinabibilangan din ng pinakabagong Chief Clinical Adviser para suriin ang paghahatid ng serbisyo para sa 'aged care' sa buong bansa.

Visas of proven criminals in Australia, cancelled - Mga visa ng napatunayang kriminal sa Australya, kinansela

Jan 10, 2019 0:06:46

Description:

More than 800 criminals were stripped of Australian visas in 2018, with just over 12 per cent involved in child sex offences or child exploitation.

-

Mahigit sa 800 kriminal ang inalisan ng kanilang visa sa Australya noong 2018, na kung saan 12 porsyento ang may ugnayan sa kasalanang pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan.

French Catholic cardinal on trial for covering up sexual abuse allegations - Katolikong cardinal sa France, lilitisin dahil sa pang-aabusong seksuwal sa kabataan ng isang pari

Jan 10, 2019 0:05:46

Description:

A high-profile Catholic cleric in France has faced court after being accused of covering up allegations of child sexual abuse.

-

Isang mataas na opisyal ng simbahang Katoliko sa France ang haharap sa paglilitis, pagkatapos akusahan ng pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan ang isang pari sa kanyang diosesa.

Authorities warn east coast beachgoers to remain vigilant for jellyfish - Mahigit sa tatlong libong taga-Queensland, nakagat ng jellyfish

Jan 10, 2019 0:05:04

Description:

Thousands of people have sought help from lifeguards after getting stung by bluebottle jellyfish along the Queensland coastline.

-

Libo-libong tao ang humingi ng tulong sa mga lifeguards, pagkatapos makagat ng bluebottle jellyfish sa baybayin ng Queensland.

UN says Saudi woman 'safe' as family members arrive in Bangkok - Teen-ager mula Saudi, bibigyan ng asylum sa Australya

Jan 10, 2019 0:05:56

Description:

The father and brother of Saudi asylum-seeker Rahaf Mohammed al-Qunun have arrived in Bangkok and want to see her.

-

Ang ama at kapatid na lalaki ng isang teen-ager mula Saudi, si Rahaf Mohammed Al-Qunun, ay dumating sa Bangkok pagkatapos magsabing gusto nilang makita ang teen-ager.

Black Nazarene: Millions of devotees take part in the annual feast in Manila - Black Nazarene: Debosyon ng milyun-milyon nagpapatuloy habang ginaganap ang parada ng mga Pilipinong Katoliko

Jan 9, 2019 0:06:15

Description:

The Black Nazarene feast, held in Manila every ninth of January, attracts millions of devotees in the Philippines and around the world. 

Barefoot Catholics swarmed a black statue of a cross-bearing Jesus Christ  on Tuesday and they joined the procession that is expected to continue until midnight.

-

Ang pagdiriwang sa Maynila tuwing ikasiyam ng Enero ay umaakit hindi lamang sa buong Pilipinas kundi pati sa buong mundo.

Milyun-milyong mga nakayapak na mga Pilipinong Katoliko ay sumasali sa taunang prusisyon ng itim na imahe ni Hesu Kristo sa Maynila na inaasahang magpapatuloy hanggang sa hatinggabi.

200,000 Black Nazarene devotees from Mindanao celebrate 'Traslacion' - 200,000 deboto ng Itim na Nazareno mula Mindanao ipagdiriwang ang 'Traslacion'

Jan 9, 2019 0:08:41

Description:

Around 200,000 devotees of the Black Nazarene from parts of Mindanao are expected to join the scheduled procession or "Translacion" for its replica on Wednesday in Cagayan de Oro City and in Tagum City, Davao del Norte.

-

Nasa 200,000 deboto ng Itim na Nazareno mula sa mga bahagi ng Mindanao ay inaasahang sumali sa nakatakdang prusisyon o "Traslacion" para sa replika nito ngayong Miyerkules sa Cagayan de Oro City at sa Tagum City, Davao del Norte.

 

Migrants' contributions lost in far-right protests - Mga kontribusyon ng mga migrante nawala sa mga protestang maka-kanan

Jan 9, 2019 0:06:59

Description:

A leading migrant resettlement group says the weekend's far-right protests in Melbourne's St Kilda (Jan 5) have overshadowed the huge contribution migrants have made to Australia, both economically and socially.

AMES Australia wants the contributions of refugees and migrants to be better recognised when it comes to the debate about immigration.

-

Isang pangunahing grupo para sa paninirahan ng mga migrante ay nagsabi na ang mga protesta ng mga maka-kanan noong nakalipas na katapusan ng linggo (Enero 5) sa St Kilda sa Melbourne ay mas nangibabaw at natabunan ang malaking kontribusyon na nagawa ng mga migrante sa Australya, sa parehong ekonomiya at lipunan.

Nais ng AMES Australia na ang mga naiambag ng mga repugi at mga migrante ay mas mahusay na kilalanin pagdating sa pagtatalo tungkol sa imigrasyon.

Diversity the winner at Golden Globes - Pagkakaiba-iba ang panalo sa Golden Globes

Jan 9, 2019 0:05:59

Description:

This year's Golden Globe Awards ceremony is being praised for producing a diverse slate of winners.

From best performance by an actor in a drama movie to the best animated movie of the year, diversity shun bright in Hollywood.

-

Ang seremonya ng Golden Globe Awards sa taong ito ay pinuri dahil sa pagkakaiba-iba sa hanay ng mga nanalo.

Mula sa pinakamahusay na pagganap ng isang aktor sa isang pelikulang drama hanggang sa pinakamahusay na animated na pelikula ng taon, naging maliwanag ang pagkinang ng pagkakaiba-iba sa Hollywood.

UK continues planning for "no-deal" Brexit - UK patuloy na nagpaplano para sa "no-deal" Brexit

Jan 8, 2019 0:04:35

Description:

British Prime Minister Theresa May has just one week to try and convince MPs to back her Brexit deal, with the rescheduled parliamentary vote to be held on the 15th of January.

If the withdrawal agreement is rejected, the likelihood of a ‘no-deal’ Brexit increases, but preparations for such a situation aren’t going particularly smoothly.

-

May isang linggo na lamang ang Punong Ministro ng Britanya Theresa May upang subukan at kumbinsihin ang mga mambabatas na suportahan ang kanyang kasunduan ng Brexit, na ang muling itinakda na pagboto ng parlamento ay magaganap sa ika-15 ng Enero.

Kung ang kasunduan sa pag-alis ay tatanggihan, ang posibilidad ng isang ‘no-deal’ na Brexit ay nadaragdagan, ngunit ang mga paghahanda para sa ganitong sitwasyon ay lalong hindi nagiging madali.

Labor calls to lift entry standards for teaching degrees - Panawagan ng Labor na itaas ang mga pamantayan sa kursong pagtuturo

Jan 8, 2019 0:04:01

Description:

Federal Labor has urged universities to toughen their admission standards for teaching degrees.

It comes amid concern the scores needed for entry into courses have dropped.

 

-

Iginiit ng Pederal Labor sa mga unibersidad na gawing mas mahigpit ang kanilang mga pamantayan sa pagpapasok para sa mga kursong pagtuturo.

Ito ay dahilan sa pagbaba ng mga iskor na kinakailangan para makapasok sa nasabing kurso.

 

Threats and promises as China's President urges reunifiation with Taiwan - Pangulong Xi Jinping ng China, hinihikayat ang Taiwan na umanib sa kanila

Jan 8, 2019 0:05:37

Description:

Chinese President Xi Jinping is urging Taiwan to accept a reunification plan with China, a proposition Taiwan's president has labelled "unacceptable."

-

Hinihikayat ni pangulong Xi Jinping ng China ang Taiwan, na tanggapin ang pagsanib nila sa China, isang  panukalang sinabi naman ng pangulo ng Taiwan na hindi katanggap-tanggap.

China takes 'significant' step in the race for resources in space - Tinalo ng China ang Amerika at Rusya, pagkatapos magpababa ng kanilang spacecraft sa madilim na bahagi ng buwan

Jan 8, 2019 0:05:34

Description:

China has beaten the United States and Russia to become the first country to land on the far side of the Moon.

-

Tinalo ng China ang Estados Unidos at Rusya, upang maging unang bansang nakapag-baba ng spacecraft sa madilim na bahagi ng buwan.

Threat to keep US government partially shut for months or even years - Bantang panatilihing sarado ang gobyerno ng Amerika ng ilang buwan o taon

Jan 8, 2019 0:04:09

Description:

President Donald Trump has threatened to keep the US government partially shut for months or even years.

-

Nagbanta si Pangulong Donald Trump na panatilihing sarado ang gobyerno ng Estados Unidos ng ilang buwan o taon.

Condemnation of far-right rallies in Melbourne - Pasistang rali sa Melbourne, kinondena

Jan 8, 2019 0:06:37

Description:

Political and multicultural leaders have condemned weekend rallies in Melbourne that saw hundreds of far-right and anti-fascist protesters *face off on the St Kilda foreshore

-

Kinondena ng mga pinuno sa pultika at komunidad multikultural ang rali sa Melbourne, na nakikita ng daan-daang protestador at kalaban na nagharap sa baybayin ng St Kilda

International condemnation of Japan's decision to resume commercial whaling - Desisyon ng Japan na bumalik sa panghuhuli ng balyena, binatikos ng maraming bansa

Jan 7, 2019 0:04:45

Description:

Japan's decision to resume commercial whaling from July next year has prompted international condemnation. 

-

Ang desisyon ng Japan na bumalik sa komersyal na panghuhuli ng balyena mula sa Hulyo ng susunod na taon, ay mabilis na tumanggap ng kondemnasyon mula sa maraming bansa.

Khashoggi murder highlights dangers for world's journalists - Mga pagpatay sa mga jornalistang hindi nalulutas

Jan 7, 2019 0:06:26

Description:

A global body representing journalists and media workers says nine out of 10 murders of journalists around the world go unpunished.

-

Isang pangmundong lupong kumakatawan sa mga jornalista at nagtatrabaho sa medya, ang nagsabing siyam sa sampung pumatay sa mga jornalista sa buong mundo ay hindi napaparusahan.

Wanted: matchmaker for people seeking affordable accessible housing - Maraming Australyanong may kapansanan, nahihirapang makakita ng matitirahan

Jan 7, 2019 0:05:22

Description:

Many Australians living with a disability find it difficult to find housing that meets their needs. It is prompting calls for a comprehensive Australian register of accessible and affordable existing housing to help play matchmaker.

-

Maraming Australyanong nabubuhay na may kapansanan, ay nahihirapang makakita ng bahay na aayon sa kanilang mga pangangailangan.

Ellen and her community’s 'home away from home' celebrates its 25th anniversary - Si Ellen at ang kanyang komunidad, ipinagdiwang ang ikadalawampu’t limang taong anibersaryo ng kanilang tahanan

Jan 6, 2019 0:21:23

Description:

There’s an air of warmth and a relaxing sight to dozens of elegantly created paintings entering Ellenvale cottage. “A home away from home,” as how aspiring and veteran artists describe the experience of being in the art studio of Ellen Valenton - it could be because of its simple interior design or that it promotes an environment of belongingness as it brings together arts enthusiasts or maybe it is also Ellen, whose nurturing presence is a reminiscent of home.

-

Sa pagpasok sa Ellenvale Cottage, mararamdaman na kaagad ang init at nakakarelaks na tanawing dulot ng dose-dosenang mga ipinintang nakasabit sa mga pader. “A home away from home,” ay ang naging paglalarawan ng nangangarap pa lamang at mga beterano ng mga pintor na nakadalaw na sa ‘art studio’ ni Ellen Valenton. Ito ay maaaring dahil sa simpleng panloob na disenyo nito o sa pagsulong nito ng kapaligiran na mararamdamang ikaw ay tunay na bahagi dahil pinagsasama nito ang mga interesado sa sining o maaari ring ito ay dahil kay Ellen na ang mapagmahal na presensya ay ipinapaalala sa atin ang tahanan.

Life is not a dress rehearsal so live in the present: Gia Clarissa - Life is not a dress rehearsal so live in the present: Gia Clarissa

Jan 6, 2019 0:28:17

Description:

When you are at the peak of launching your long-time dream career, then another hard blow against you happened, how do you hold on to life?

-

Kapag nasa tugatog ka ng paglulunsad ng iyong matagal na pinapangarap na karera, pagkatapos ay isa pang matinding dagok laban sa iyo ang nangyari, paano mo panghahawakan ang buhay?

#NewYearGoal: Weaving new friendships to last a lifetime - #NewYearGoal: Paghabi ng bagong pakikipagkaibigan na tatagal ng habambuhay

Jan 5, 2019 0:28:51

Description:

Where do you find strength when you're away from family and home?

-

Saan ka makakahanap ng lakas kapag malayo ka sa pamilya at tahanan?

Genetic marker may identify aggressive prostate cancer sooner: researchers - Genetic marker maaaring matukoy nang mas maaga ang agresibong prostate cancer: mga mananaliksik

Jan 5, 2019 0:04:35

Description:

Australian scientists have discovered a genetic marker they say could identify whether patients with prostate cancer are likely to develop a more aggressive form of the disease which, in most cases, is untreatable.

The federal government has pledged $800,000 towards developing their research, in the hope it will pave the way for more effective treatments

-

Natuklasan ng mga siyentipiko ng Australya ang isang  genetic marker na kanilang sinasabi na maaaring makatukoy kung ang mga pasyente na may prostate cancer ay malamang na magkaroon ng mas agresibong uri ng sakit na sa karamihan ng kaso ay hindi magagamot.

Nangako ang pamahalaang pederal ng $800,000 patungo sa pag-unlad ng kanilang pananaliksik, sa pag-asa na magbibigay daan para sa higit na epektibong mga paggamot.

Stressed wildlife needing extra help over summer - Ospital sa Adelaide, gumagamot ng mga nasugatang Koala

Jan 4, 2019 0:04:24

Description:

Summer is one of the busiest times for one of Australia’s most unique hospitals.

-

Ang panahon ng tag-init ang pinaka-maraming trabaho para sa isa sa natatanging ospital sa Australya.

Business opportunities in Cannabis - Oportunidad na negosyo sa Cannabis

Jan 3, 2019 0:07:06

Description:

In California, thousands of Americans are seeking careers in cannabis.

-

Sa California, libo-libong Amerikano ang humahanap ng oportunidad ng negosyo sa Cannabis.

Problem with Opal Tower in Sydney - Problema ng Opal Tower sa Sydney

Jan 3, 2019 0:03:56

Description:

Sydney's Opal Tower has been evacuated for the second time in a week, in order for authorities to conduct an in-depth investigation into possible structural instabilities.

-

Nagsi-alis ang mga nakatira sa Opal Tower sa Sydney sa pangalawang pagkakataon sa linggong ito, dahil sa utos ng mga autoridad na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa posibleng kawalan ng tatag ang estruktura.

New year means new regulations - Bagong taon, bagong regulasyon

Jan 3, 2019 0:09:55

Description:

From the tampon tax to youth allowance and personal income tax, these are the new laws slated to kick in during 2019.

-

Mula sa buwis sa tampon, patungo sa youth allowance at personal na buwis, ito ang mga bagong batas na magsisimula sa taong 2019.

My heart is still in the Philippines: Sister Patricia Fox - My heart is still in the Philippines: Sister Patricia Fox

Jan 3, 2019 0:12:49

Description:

“My body is here but my heart is still in the Philippines at this stage."

-

“My body is here but my heart is still in the Philippines at this stage."

Remembering the notable departures of 2018 - Pag-alala sa mga kilalang pumanaw sa taong 2018

Jan 2, 2019 0:07:38

Description:

The Queen of Soul, Aretha Franklin, was among the big names whose deaths were felt in 2018.

-

Ang Queen of Soul, Aretha Franklin, ay kasama sa mga malalaking pangalan na ang mga pagkamatay ay nadama sa taong 2018.

 

Declassified cabinet papers reveal Coalition infighting over immigration, climate change, dual citizens... - Mga nabunyag na dokumento ng gabinete naglalantad ng mga tagong pagtatalo sa imigrasyon, climate change, dual citizen...

Jan 2, 2019 0:06:12

Description:

The inner workings of the Howard Government have been revealed in thousands of pages of declassified cabinet papers from 1996 and 1997.

 

The 20-year-old documents reveal the cabinet's internal discussions about issues that still dominate politics today, from migration to climate change.

-

Ang mga gawain sa loob ng Pamahalaang Howard ay naibunyag sa libu-libong pahina ng mga declassified na dokumento ng gabinete mula 1996 at 1997.

 

Ang mga 20-taong-gulang na mga dokumento ay nagpapakita ng mga talakayan sa loob ng gabinete tungkol sa mga isyu na nangingibabaw pa rin sa pulitika ngayon, mula sa migrasyon hanggang pagbabago ng klima.

What has 2018 added to the Australian lexicon? - Ano ang idinagdag ng 2018 sa bokabularyo ng Australya?

Jan 2, 2019 0:04:11

Description:

The term Canberra bubble has been named Word of the Year by the Australian National Dictionary Centre.

Fair dinkum power and drought relief also contended for the title.

-

Ang terminong 'Canberra Buble' ay tinaguriang Salita ng Taon ng Australian National Dictionary Centre.

Ang fair dinkum power at drought relief ay lumaban din para sa titulo.

Leaders lay out their hopes for 2019 - Mga pinuno inilatag ang kanilang mga inaasahan para sa 2019

Jan 1, 2019 0:08:34

Description:

A number of high-profile world leaders have delivered their annual New Year messages as the world ushers in 2019.

Leaders from China, Germany, France and more have reflected on the year gone by, and what they hope to achieve in the 12 months to come.

-

Ilang kilalang mga pinuno ng mundo ay nagpaabot ng kanilang taunang mga mensahe para sa Bagong Taon habang sinalubong ng mundo ang taong 2019.

Ang mga lider mula Tsina, Alemanya, Pransya at iba pa ay nagnila sa nagdaang taon, at kanilang mga inaasahan na makamit sa darating na 12 buwan.

Australia brings in 2019 with a bang - Australia sinalubong ang 2019 na lubos ang saya

Jan 1, 2019 0:04:01

Description:

Skylines across Australia have lit up with tonnes of fireworks as people across the nation ushered in 2019.

-

Ang mga kalangitan sa Australya ay nagsipag-liwanag sa tone-toneladang mga paputok habang ang mga tao sa buong bansa ay sinalubong ang taong 2019.

Filipino talents, musicians and beauties aim to inspire Australia in 2018 - Mga Pilipinong talento, musikero at naggagandahang-dilag layuning magbigay-inspirasyon sa Australia sa taong 2018

Dec 30, 2018 0:19:26

Description:

Filipino talents, music and arts fill 2018. Even the universe has witnessed one equally beautiful and talented Filipino-Australian in the person of Catriona Gray who took Philippines’ fourth Miss Universe crown. 

We look back at these amazing talents who have joined us this year.

-

Napuno ng mga talentong Pilipino, musika at sining ang taong 2018. Maging ang sandaigdig ay nasaksihan ang ganda at talento ng isang Pilipino-Australyana sa katauhan ni Catriona Gray na nakasungkit ng ika-apat na korona ng Miss Universe para sa Pilipinas.

Balikan nating muli ang mga kahanga-hangang talento na ating nakasama sa taong ito.

Australia prepares for biggest-ever New Year's Eve party - Australia naghahanda para sa pinakamalaking pagdiriwang ng Bisperas ng Bagong Taon

Dec 30, 2018 0:05:14

Description:

Preparations are well under way across the country as Australia gets ready to celebrate New Year's Eve.

Organisers in Sydney are guaranteeing the firework display over the harbour will be the best yet.

-

Ang mga preparasyon ay ginagawa sa buong bansa habang ang Australia ay naghahanda upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon.

Ang mga organiser sa Sydney ay nagbibigay-garantiya na ang tampok na ipapakita na mga fireworks sa harbour ay ang pinakamahusay na matutunghayan.

NYE security ramped up in New York - Seguridad para sa bisperas ng bagong taon dinagdagan sa New York

Dec 30, 2018 0:04:33

Description:

New York City police will use an aerial drone for the first time to monitor crowds gathered in Times Square on Monday for the New Year's Eve ball-drop celebrations.

But authorities have stressed there are no known threats to the night's festivities.

-

Ang New York City police ay gagamit ng isang aerial drone sa unang pagkakataon upang bantayan ang mga tao na magtitipon sa Times Square nitong Lunes para sa New Year's Eve ball-drop na mga pagdiriwang.

Ngunit binigyang-diin ng mga awtoridad na walang nalalaman na pagbabanta sa mga kasiyahan ng gabi

'Tokhang', fake news and other trending words for 2018 - 'Tokhang', fake news at iba pang sumikat na salita para sa 2018

Dec 29, 2018 0:20:24

Description:

"Fake news" widely spread across the world wide web for 2018. So prevalent that even some of the big names in the Philippines have fallen prey to sharing them.

Other than fake news, “dengvaxia,” “quo warranto,” “federalismo,” “foodie,” “tokhang“ “dilawan,” “train,” among others — made headlines that had become part of Filipino society's mainstream discussion.

But, the word “Tokhang” was triumphant for 2018.

-

Ang peke balita ("fake news") ay malawak na kumalat sa buong mundo ng internet para sa 2018. Labis na kumalat na kahit na ang ilan sa mga malalaking pangalan sa Pilipinas ay nahulog na biktima sa pagbabahagi ng mga ito.

Bukod sa "fake news", ang “dengvaxia,” “quo warranto,” “federalismo,” “foodie,” “tokhang“ “dilawan,” “train,” at iba pa — ay laman ng mga ulo ng mga balita na naging bahagi ng pangunahing talakayan ng sambayanang Pilipino.

Ngunit, ang salitang “Tokhang” ang panalo sa taong 2018.

Ms Earth Australia 2018 Monique Shippen reveals her first love - Ms Earth Australia 2018 Monique Shippen inihayag ang kanyang unang pag-ibig

Dec 29, 2018 0:17:29

Description:

She may have represented Australia in the international competition Miss Earth this year, but do you know what Monique Shippen's first love is? Listen in as she reveals it here. 

-

Maaaring siya ay kumatawan para sa Australya sa internasyonal na kumpetisyon na Miss Earth ngayong taon, ngunit alam mo ba kung ano ang unang pag-ibig ni Monique Shippen? Pakinggan ang kanyang paghayag nito.

New website helping children find books reflecting their own stories - Bagong website na tumutulong sa mga bata na makahanap ng mga aklat na sumasalamin ng kanilang sariling kuwento

Dec 29, 2018 0:04:56

Description:

Many look back fondly on favourite childhood books...

But children's books aren't just for bedtime stories - they can be an important tool for celebrating diversity and inclusion.

A new website hopes to make it easier to find books which reflect the nation's multiculturalism.

-

Marami ang magiliw na babalikan ang kanilang mga paboritong aklat pambata...

Ngunit ang mga librong pambata ay hindi lamang para sa mga kuwento tuwing oras ng pagtulog - maaari ding maging mahalagang kasangkapan para sa pagdiriwang ng pagkakaiba-iba at pagsasama.

Inaasahan ng isang bagong website na gawing mas madali ang paghahanap ng mga libro na nagpapakita ng pagka-multikultural ng bansa.

Utilising offshore Filipino talents to help global startups - Paggamit ng mga Pilipinong talento upang makatulong sa mga global startup

Dec 27, 2018 0:14:20

Description:

Startup companies are on the rise this 2018 and establishing your own startup can be daunting - from managing all your resources and necessary documentation to hiring the right employees.

-

Ang mga startup na kumpanya ay dumami sa taong 2018 at ang pagtatatag ng iyong sariling startup ay maaaring maging nakakatakot - mula sa pamamahala ng lahat ng iyong mga yaman at kinakailangang dokumentasyon hanggang sa pagkuha ng mga tamang empleyado.

A grandmother fights to keep her grandsons 'loud and lively' - Pakikipaglaban ng isang lola upang panatilihing malakas at masigla ang kanyang mga apo

Dec 27, 2018 0:08:17

Description:

A family in Melbourne's West is preparing to head to Italy to seek treatment for a genetic disorder that, so far, has no cure - and only limited treatment options in Australia.

-

Ang isang pamilya sa kanluran ng Melbourne ay naghahandang bumiyahe patungong Italya upang maghanap ng gamot para sa isang genetic disorder na, sa ngayon, ay walang lunas - at limitado lamang ang mga opsyon ng paggamot sa Australya.

Are 2018's property prices offering a clue for 2019? - Presyo ng bahay sa 2018 nagbibigay palatandaan para sa 2019?

Dec 25, 2018 0:07:39

Description:

Australia's obsession with property intensified in 2018 as a period of soaring price gains across most of the country started to reverse.

So what's in store for 2019?

-

Ang obsesyon ng Australya sa mga ari-arian ay lumakas sa 2018 ngunit bumaligtad din ang panahon ng pag-akyat ng mga presyo sa buong bansa. 

Ano nga ba ang nakalaan ngayong 2019?

Welcoming the New Year with family and friends - Pagsalubong sa Bagong Taon kasama ang pamilya at mga kaibigan

Dec 25, 2018 0:16:45

Description:

For Melbourne based artists Gienel and Marcus the holidays is all about family, spending time with loved ones and sharing their gift of music. Marcus remembers singing carols to his neighbours with his cousins while Gienel recalls the fun times spent with her aunties, uncles and cousins during Christmas and New Year.

-

Para sa mga taga-Melbourne na mang-aawit na sina Ginenel at Marcus ang panahon ng Pasko ay panahon para makapiling sa pagdirwiang ang mga mag-anak at mahal sa buhay. Inalala ni Marcus ang pagpitpit sa mga tansan para gamitin sa kanilang carolling habang inalala naman ni Gienel ang mga panahong nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon kapiling ang malaking mag-anak sa Pilipinas.

Salted Fish celebrating season through music - Salted Fish ipinagdiriwang ang pagkakataon sa pamamagitan ng musika

Dec 25, 2018 0:16:15

Description:

This year Salted Fish guitarist, Steve’s Christmas celebration will be extra special with the arrival of their second child while Salted Fish’s vocalist Fritzie continues to spread the Christmas cheer with her husband Jordan and two children Adam and Paige with performances around Geelong.

-

Sa taong ito, espesyal ang pagdiriwang ng Pasko para kay Steve ng Salted Fish sa pagsilang ng kanilang bunsong anak na babae habang patuloy naman ang pagbahagi ni Fritzie, vocalist ng Salted Fish ng saya ngayong Pasko sa walang pagod na pag-awit at sayaw ng kanyang mag-anak, asawa na si Jordan at dalawang anak na sina Adam at Paige sa iba't ibang lugar sa Geelong.

Alone on Christmas, but spending it meaningfully - Nag-iisa sa Pasko, ngunit ginugugol ito nang may kahulugan

Dec 22, 2018 0:15:11

Description:

Being alone on special occasions, like Christmas, may dampen one's spirits. But how do you make Christmas more meaningful?

-

Ang pagiging nag-iisa sa mga espesyal na okasyon, tulad ng Pasko, ay maaaring magpatamlay ng diwa ng isang tao. Ngunit paano mo gagawing mas makahulugan ang Pasko?

Keeping fit this holiday season - Pagpapanatili ng maayos na porma ng katawan ngayong bakasyon

Dec 22, 2018 0:24:46

Description:

How do we stay fit with all the sumptuous festivities and gatherings these holidays?

 

-

Paano natin mapapanatili na magandang porma ng ating katawan sa lahat ng mga masasarap na salu-salo at pagtitipon nitong bakasyon?

Commissioner's report finds significant failures in disability services - Mga makabuluhang pagkabigo sa mga serbisyo para sa mga may kapansanan, napag-alaman sa ulat ng Komisyoner

Dec 22, 2018 0:07:59

Description:

Disability-service providers have been referred to police for criminal investigation over the deaths of people receiving disability care.

Cases have been outlined in a report by the Victorian Disability Services Commissioner, who is calling for a national royal commission into the deaths.

-

Ang mga tagapagbigay ng serbisyo para sa mga may-kapansanan ay isinangguni sa pulisya para sa pagsisiyasat sa krimen sa pagkamatay ng mga taong tumatanggap ng pangangalagang pang-may-kapansanan.

Ang mga kaso ay nakabalangkas sa isang ulat ng Victorian Disability Services Commissioner, na nananawagan para sa isang pambansang royal commission sa mga pagkamatay.

Want to age better? Try ocean swimming - Nais na maging mas mahusay ang pagtanda? Subukan ang paglangoy sa karagatan

Dec 22, 2018 0:08:57

Description:

It’s been proven that sea water refreshes your soul and revitalises your health.

Here are a few things to keep in mind before challenging yourself to an open water swim.

-

Napatunayan na ang tubig ng dagat ay pinapasigla ang iyong diwa at pinapalakas ang iyong kalusugan.

Narito ang ilang mga bagay na dapat tandaan bago subukan ang sarili sa paglalangoy sa dagat.

 

Catriona Gray gives Christmas cheer to orphans - Catriona Gray naghatid ng saya sa mga batang ulila

Dec 21, 2018 0:04:30

Description:

Miss Universe 2018 Catriona Gray visits orphans in Manila to spread some Christmas cheer, she spent time with children at the Gentle Hands Orphanage before flying to New York.  

-

Binista ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang mga batang ulila sa Maynila upang maghatid ng saya at aguinaldo  ngayong Pasko sa Gentle Hands Orphanage bago matungo sa Neuba York. 

Obesity risk higher for children of mothers from poorer countries - Mga bata may ina mula umuunlad na bansa mas nasa panganib ng obesity

Dec 21, 2018 0:05:24

Description:

Obesity has become a significant issue in recent decades for people in wealthy nations like Australia.

 

But new research shows, in Australia, it is those youngest and newest to the country who can be particularly at risk.

 

-

May ilang dekada na  hinaharap ang isyu ang obesity sa ng mga tao sa mayayamang bansa  tulad ng Australya

Ngunit sa pinaka huling pagsasaliksik napag alaman sa Australya   matatagpuan ang pinaka batang mamamayan ang nasa panganib at pinaka bagong bansa na nalagay sa panganib ng obesity

Private health insurance premiums set to rise - Halaga ng private health insurance premiums takdang tumaas

Dec 21, 2018 0:05:10

Description:

Private health insurance premiums are set to rise by 3.25 per cent, the lowest increase in almost two decades.

 

An ageing population and rising health care costs have been blamed for the rise, and consumer groups hope out-of-pocket costs will be cut to offset the increase.

-

Takdang tumaas ang antas ng mga private health premiums ng 3.25 na porsiento sa darating na taon. Ito ang  pinakamababang antas sa  loob ng may dalawang dekada

 

 

Perth Airport link delayed by one year - Airport link sa paliparan ng Perth, ma-antala ng isang taon

Dec 20, 2018 0:08:59

Description:

Construction of the Perth airport link has been delayed by one year, according to the report submitted by Cielo Franklin.

-

Ang konstruksyon ng airport link sa Perth ay ma-antala ng isang taon, ayon sa ulat ni Cielo Franklin.

2018 gripped by climate change crisis - Planeta, pinapatay ng langis mula sa lupa

Dec 20, 2018 0:10:57

Description:

Global-emissions data has shown the climate crisis is truly on as scientists have laid out a 12-year plan to avoid its worst effects.

-

Ipinakita ng pang-mundong tala na ang krisis sa klima ay tunay na nagaganap, pagkatapos maglatag ang mga siyentipiko ng labing dalawang taong plano upang maiwasan ang pinaka-masamang epekto nito.

A controversial year in foreign affairs - Magulong taon sa Ugnayang Panlabas ng Australya

Dec 20, 2018 0:07:36

Description:

It has been a tumultuous year in foreign affairs for Australia, as one of Australia's longest-serving foreign ministers resigned from the portfolio after Scott Morrison became the new prime minister.

-

Naging magulo ang taon sa ugnayang panlabas ng Australya, nang magbitiw sa pwesto ang pinaka-matagal na naglilingkod na ministrong panlabas ng bansa, pagkatapos maging bagong punong ministro si Scott Morrison.

Marking a 62-year-old Christmas tradition - 62- taon ng tradisyon tuwing Pasko

Dec 19, 2018 0:04:45

Description:

Christmas is not complete for many families without an annual trip to see Santa and the decorations.

 This year, a Thai migrant has been part of the team creating magical make-believe in Melbourne.

-

Para sa maraming  pamilya hindi kompleto ang Pasko kung hindi mabibisita at makita si Santa Claus at ang mga dekorasyon.

Ngayong taon, isang migrante mula Thailand ang bahagi ng grupo na lumikha ng 'magical make-believe' sa Melbourne.

Growing up between cultures: How Filipino-Australian teenagers cope - Kabataang Pilpino Australyano sa St Albans

Dec 19, 2018 0:14:00

Description:

Young Filipino Australians share their experiences growing up with their first generation migrant parents and how being part of a group of fellow Filipino-Australians help them with issues they face as teenagers.  

-

Ibinahagi ng mga kabataang Pilipino Australyanoa ng kanilang karanasan bilang mga teen ager na mayroong mga magulang na lumaki sa Pilipinas. Sa talakayan ibinahagi din nila kung paano nakatulong sa kanilang mga problema bilang mga teen ager ang grupo na binubuo ng mga Pnoy-Aussie tulad nila  

South Cotabato plans to 'adopt' Miss Universe Catriona Gray - South Cotabato balak 'i-aadopt' si Miss Universe Catriona Gray

Dec 19, 2018 0:09:14

Description:

South Cotabato Provincial Board Member wants newly crowned Miss Universe 2018 Catriona Gray as South Cotabato's 'adopted daughter' for her efforts in promoting local fabric and design. Miss Universe 2018 was seen wearing the T'boli traditional dress designed with famed T’nalak fabric of the province.

-

Nais ng South Cotabato Provincial Board Member na i-adopt ang bagong hirang na Miss Universe 2018 Catriona Gray bilang 'adopted daughter' ng South Cotabato para sa mga ginawa niyang pag-promote ng lokal na tela at disenyo. Nakitang  suot ni Miss Universe 2018  ang tradisyunal na damit ng  Tboli gamit an g kilalang tela na T’nalak mula probinsiya

Hearing the healing of Balangiga - Mga kampana ng Balangiga isinauli ng mga Amerikano sa Silangang Samar Pilipinas

Dec 18, 2018 0:08:07

Description:

Film director Khavn dela Cruz, spoke of his film entitled "Balangiga, Howling Wilderness," about how American soldiers took the bells to their homeland, as a sign of revenge, during the American-Philippine war. 

-

Nagpahayag si Khavn dela Cruz, direktor ng pelikulang "Balangiga, Howling Wilderness," tungkol sa kung paano kinuha at dinala ng mga Amerikanong sundalo ang mga kampana sa kanilang bayan, bilang tanda ng paghihiganti, noong gyera ng Amerika at Pilipinas.

Tandem motorcycle riders forbidden in Greater Cebu - Sakay angkas sa motorsiklo, bawal sa Kalakhang Cebu

Dec 18, 2018 0:07:35

Description:

Tandem motorcycle riders have been forbidden in Greater Cebu to prevent additional accidents.

-

Ang pagsakay na angkas sa mga motorsiklo ay ipinagbawal sa Kalakhang Cebu upang mabawasan ang mga aksidente.

David Hurley to be Australia's next Governor-General - David Hurley, bagong Gobernador-Heneral ng Australya

Dec 18, 2018 0:03:35

Description:

Australia's next governor-general will be New South Wales Governor David Hurley. Prime minister Scott Morrison says he is so confident Governor Hurley is the right man for the job, he didn't consider anyone else.

-

Ang susunod na gobernador-heneral ng Australya ay ang Gobernador ng New South Wales, David Hurley.

Government's decision on Jerusalem draws ire from both sides - Kinilala ng Australya ang Kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel

Dec 18, 2018 0:06:14

Description:

 The Australian Government's decision to recognise West Jerusalem as Israel's capital has drawn criticism from both Israel and the Palestinians -- and from beyond.

-

Ang desisyon ng gobyerno ng Australya na kilalanin ang Kanlurang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel, ay umakit ng mga pintas mula sa parehong Israel at Palestinya - as sa ibang bansa.

How Filipino-Aussie families celebrate Christmas in Australia - Paano ipinagdiriwang ng mga Filo-Aussie and Pasko sa Australya

Dec 17, 2018 0:05:01

Description:

Filipinos living in Australia continue to celebrate Christmas by following the traditions inherited from their elders in the Philippines. 

-

Patuloy na ipinagdiriwang ng mga Filipinong naninirahan sa Australya, ang mga tradisyong minana nila sa kanilang mga magulang sa Pilipinas.

Commerce versus art: 'Ang Larawan' frames the age-old debate to inspire Filipino youth - Tanyag na direktor sa musika, Ryan Cayabyab, ibinahagi ang kanyang karanasan sa SBS Radyo

Dec 16, 2018 0:09:44

Description:

During their recent visit to Brisbane, esteemed Filipino composer and musical director Maestro Ryan Cayabyab, executive producers Celeste Legaspi-Gallardo and Girlie Rodis shared with SBS Filipino the long, serendipitous journey and the timely release of their film, ‘Ang Larawan.’

-

Sa isang pagdalaw kamakailan sa Brisbane, ang tanyag na Filipino kompositor at direktor sa musika, Ryan Cayabyab, executive producer Celeste Legaspi-Gallardo at Girlie Rodis, ay nagbahagi sa SBS ng kanilang mahabang paglalakbay at napapanahong paglalabas ng pelikulang 'Ang Larawan."  

Cyclone Owen weakens, moves to east coast - Bagyong Owen humina, nagpatuloy patungong Silangang Baybayin

Dec 16, 2018 0:06:11

Description:

Cyclone Owen weakened last week and proceeded to the East Coast after killing an 18-year old by flash flooding.

-

Ang bagyong Owen ay humina noong nakaraang linggo at nagpatuloy sa Silangang Baybayin, pagkatapos pumatay ng isang labing walong taong lalake dahil sa pagbaha.

Protesters disrupt Labor's national conference - 250.000 tirahan itatayo ng Partido Labor sa susunod na 10 taon

Dec 16, 2018 0:07:27

Description:

Climate change and refugee activists have disrupted Labor's national conference in Adelaide.

The group took the stage as leader, Bill Shorten started to speak - outlining Labor's policies on issues including housing, the environment and superannuation.

-

Inabala ng mga aktibista tungkol sa pagbababo ng klima at repugi, ang pambansang kumperensya ng Partido Labor sa Adelaide.  Nanawagan sila upang pigilan ang minahan ng karbon ng Adani sa Queensland, at ang pagtatapos sa lugar ng pagpo-proseso sa Nauru at Manus Island.

Strengthening Filipino culture this Christmas season - Pagpapatibay ng kulturang Pinoy ngayong Kapaskuhan

Dec 16, 2018 0:19:09

Description:

Christmas is the most joyful time of the year to spend time with family and friends. A Sydney-based mum is using this festive time to teach her children about Filipino culture.

-

Pinakamasaya ang Pasko kapag kasama ang pamilya at mga kaibigan sa isang masaganang salu-salo. Para sa isang ina na nakabase Sydney, pinahahalagan niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanyang anak ng mga kinagisnan niyang tradisyon. 

International students celebrating their first Christmas away from home - Pagdiriwang ng mga internasyunal na mag-aaral ng kanilang unang Pasko na malayo sa pamilya

Dec 16, 2018 0:19:30

Description:

Christmas festivities make us think and long for our family back home. But for international students who will be spending their first Christmas away from home, how do they celebrate this time of the year?

-

Ang kasiyahan ng Pasko ay nag-iisip at nagpapa-asam sa atin na makasama ang ating mga naiwanang pamilya. Ngunit para sa mga internasyonal na mag-aaral na sa unang pagkakataon ay gugugulin ang kanilang unang Pasko na malayo sa tahanan, paano nila ipagdiriwang ang panahong ito?

Renewed push to make Australia's iconic beaches user-friendly for everyone - Panibagong pagtulak upang higit na magamit ng lahat ang mga kilalang dalampasigan ng Australia

Dec 16, 2018 0:06:54

Description:

While Australia is famous for its beaches, they can't all be fully enjoyed by everyone. For people who use mobility aids such as wheelchairs, a swim or play at the beach is sometimes impossible.  But as this report, there's a growing push around the country to improve beach access. - Habang ang Australya ay sikat sa mga dalampasigan nito, hindi lahat ay ganap na natatamasa ng lahat. Para sa mga taong gumagamit ng mga pantulong upang makakilos o mga mobility aid tulad ng wheelchair, ang paglangoy o paglalaro sa tabing-dagat kung minsan ay imposible.  Ngunit sa ulat na ito, may lumalaking pagtulak sa buong bansa upang mapabuti ang akses sa mga tabing-dagat.

Aussie father-son duo gets Filipino Indigenous people involved with the community through football - Mag-amang Aussie kumikilos upang makibahagi ang mga Katutubong Pilipino sa komunidad sa pamamagitan ng football

Dec 15, 2018 0:12:29

Description:

In a country like the Philippines where basketball is popular, it's a gamble to persuade people to play a different sport like football.

But there's no turning back for Luck Anthony Bedia to follow his father's footsteps - to play and inspire Filipinos to play football and learn the values of life through this sport.

 

-

Sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan popular ang basketball, isang pakikipagsapalaran na hikayatin ang mga tao na maglaro ng ibang sport tulad ng football.

Ngunit walang panghihinayang para sa Luck Anthony Bedia na sundan ang mga yapak ng kanyang ama - na maglaro at hikayatin ang mga Pilipino na maglaro ng football at matutunan ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng isport na ito.

Curious Minds and the drive to keep girls in STEM fields - Curious Minds at ang layunin na mapanatili ang mga kabataang babae sa larangan ng STEM

Dec 15, 2018 0:06:00

Description:

A group of more than 60 schoolgirls from around Australia have been matched with female scientists, engineers and mathematicians to begin six months of mentoring.

-

Isang pangkat ng higit sa 60 mga kababaihang mag-aaral mula sa buong Australya ay ipinares sa mga babaeng siyentipiko, inhinyero at mathematician upang simulan ang anim na buwan ng pagpapayo at pagsasanay.

A new legal advocacy group for LGBTIQ+ Australians - Isang bagong grupo ng tagapagtaguyod legal para sa LGBTIQ+ ng Australia

Dec 14, 2018 0:04:49

Description:

The country's first national not-for-profit LGBTIQ+ legal advocacy group has been launched, one year after the passing of Australia's marriage equality legislation.  - Ang unang pambansang hindi-para-sa-kita na grupo ng mga legal na tagapagtaguyod para sa komunidad LGBTIQ+ ay inilunsad, isang taon pagkatapos na maipasa ang batas ng Australya sa pagkapantay-pantay sa pagpapakasal.

 

The Federal Government's religious freedom proposals "pitch multicultural communities against LGBTI communities" - Mga panukala ng Pamahalaang Pederal sa kalayaan sa relihiyon "pinagkukumpitensya ang mga komunidad multikultural laban sa mga komunidad LGBT

Dec 14, 2018 0:04:56

Description:

Some groups are welcoming the federal government's response to the long-awaited review of religious freedoms.

-

Ilang mga grupo ay tinatanggap ang pagtugon ng pamahalaang pederal sa pinakahihintay na pagsusuri sa mga kalayaan sa relihiyon.

Balangiga bells journey back home - Balangiga bells nakabalik na

Dec 14, 2018 0:05:24

Description:

The historic Balangiga Bells have arrived in Eastern Samar

-

Nakarating na ang makasaysayang Balangiga Bells sa Eastern Samar

New website to help guide parents on childcare centres - Panibagong website tutulong sa mga magulang na makahanap ng childcare centres

Dec 14, 2018 0:04:15

Description:

The Federal Government has launched a new website to help parents find the right childcare centres for them.

 

Child Care Finder will allow parents to search and compare the available centres in their areas.

 

-

 

 

Inilunsad  ng Pamahalaang Pederal ang panibagong website na layuning makatulong sa mga magulang na makahanap ng tamang serbisyong child care para sa kanilang mga anak

 

 

Government announces plan for anti-corruption commission - Pamahalaan ipinaalam balak para anti-corruption commission

Dec 14, 2018 0:04:59

Description:

The Federal Government has proposed the establishment of a new anti-corruption commission, but the Opposition says the Government plan is too limited in scope.

 

 

-

Inimungkahi ng Pamahalaang Pederal ang pagbuo ng isang anti-corruption commission,  ngunit ayon sa  Oposisyon lubhang limitado ang sakop ng nasabing balak

 

The Federal Government's proposal on religious freedom - Mungkahi ng Pamahalaang Pederal para batas sa religious freedom

Dec 14, 2018 0:05:51

Description:

 

The Federal Government has unveiled plans it says would better protect religious people from discrimination.

 

 

-

 

Ipinaalam ng Pamahalaang Pederal ang balak nitong mas mabigyang proteksiyon ang mga relihiyon at paniniwala ng tao mula diskrimasyon

 

 

Adelaide to host Australia's National Space Agency - Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagtatayo ng pambasang Space Agency sa Adelaide

Dec 12, 2018 0:08:11

Description:

Prime Minister Scott Morrison recently announced the creation of a national Space Agency in Adelaide, South Australia.

-

Kamakailan ay ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagtatayo ng pambansang Space Agency sa Adelaide, South Australya.

Setlement Guide: How to stay safe outdoors this summer - Mga mahalagang payo sa pagdaraos ng ligtas na tag-init

Dec 12, 2018 0:06:47

Description:

Summer has officially started in Australia. Many of us will take advantage of weekends and school holidays to spend time outdoors so here are a few tips to make sure you stay safe.

-

Marami sa atin ang magsasaya tuwing katapusan ng linggo at bakasyon ng mga bata, sa labas ng bahay, dalampasigan, parke at sa mga mapunong lugar, ngayong panahon ng tag-init.

Call to protect women on temporary visas from domestic violence - Mga trabahador sa karahasan sa tahanan, humiling na baguhin ang batas sa migrasyon

Dec 12, 2018 0:04:32

Description:

Domestic-violence workers are calling for urgent changes to Australia’s migration laws to protect women on temporary visas.

-

Nanawagan ang mga nagtatrabaho sa karahasan sa tahanan, ng madaliang pagbabago sa batas ng migrasyon sa Australya, upang ipagtanggol ang mga babaeng nasa pansamantalang visa.

Afrobeat explores a gap in Australia's music market - Manlalaro ng putbol mula Nigeria, sumusubok na pag-dugtungin ang Afropop at musika ng Australya

Dec 12, 2018 0:04:46

Description:

A Nigerian footballer living in Australia is trying to bridge the gap between Afropop and the mainstream music of the country.

-

Isang manlalaro ng putbol mula Nigeria ang sumusubok na pag-dugtungin ang puwang sa pagitan ng Afropop at musika ng Australya.

Costs revealed for transfer, deportation of asylum seekers - Gobyerno ng Australya, gumastos ng halos $80 milyon, para ilipat o ipatapon ang mga asylum seekers

Dec 12, 2018 0:06:44

Description:

Figures obtained by SBS under Freedom of Information laws show the Australian government spent $78 million on the air transfer and deportation of asylum seekers last financial year.

-

Ipinakita ng mga talang nakuha ng SBS sa ilalim ng Freedom of Information Act, na gumastos ng $78 milyon ang gobyerno ng Australya, upang ilipat at ipatapon ang mga asylum seekers noong nagdaang taong pam-pinansyal.

Business blaming government, not immigration, for urban woes - Kakulanganaa ng pagpa-plano tungkol sa populasyon ng bansa, isinisi sa gobyerno

Dec 12, 2018 0:04:23

Description:

Business groups are blaming poor government planning, rather than immigration, for failing to deal with Australia's growing population.

-

Sinisisi ng mga negosyante ang masamang pagpa-plano ng gobyerno, sa halip na imigrasyon mismo, sa pagkabigong harapin ang lumalaking populasyon ng Australya.

Bangsamoro groups push for ratification of Bangsamoro Organic Law - Bangsamoro Groups itinutulak pagpapatibay sa Bangsamoro Organic Law

Dec 12, 2018 0:08:34

Description:

Political leaders and various Bangsamoro groups in Mindanao have joined forces to push for the ratification of the Bangsamoro Organic Law in next year's plebiscite.

-

Nagkaisa ang ilang mga lider mula politika at grupo ng mga  Bangsamoro sa Mindanao sa pagtulak para pagpapatibay ng Bangsamoro Organic Law sa darating na plebisito sa taong 2019

Protest against Adani Mines - Protesta laban sa minahang Adani

Dec 11, 2018 0:08:55

Description:

Thousands of Queenslanders marched in Brisbane to protest the presence of Adani Mines.

-

Libo-libong taga Queensland ang nagmartsa sa Brisbane, upang mag-protesta laban sa minahang Adani.

Declaration of Human Rights celebrates 70th year anniversary - Declaration of Human Rights nagdiwang ng ika-70 aniversaryo

Dec 11, 2018 0:08:12

Description:

Around the world events are being held to mark 70 years ((Dec 10th 1948)) since the ratification of the Universal Declaration of Human Rights ((UDHR)).

-

Sa buong mundo, nagdaraos ng mga kaganapan upang gunitain ang ika-70 taon buhat nang ideklara ang Universal Declaration of Human Rights.

New Encyption law passed by two parties in parliament - Bagong batas sa Encryption, ipinasa ng dalawang partido sa Parliamento

Dec 11, 2018 0:05:30

Description:

The last parliamentary sitting of the year in Australia has turned out chaotic but eventually led to the passage of new encryption laws.

-

Nauwi sa magulong pulong ang panghuling pag-upo ng Parliamento sa Australia, pero sa dulo ay nakapag-pasa din ng bagong batas sa Encryption.

South Korean team to join Sinulog festival in Cebu next year - Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu

Dec 11, 2018 0:08:42

Description:

For the first time ever, a South Korean team will join the celebrations of Sinulog in Cebu this coming January 2019.

-

Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu sa darating na Enero 2019.

Why do new migrants prefer to live in Sydney and Melbourne? - Bakit gustong tumira ng mga bagong migrante sa Sydney at Melbourne lamang?

Dec 11, 2018 0:08:05

Description:

Figures from the Department of Home Affairs show only one in eight new migrants to Australia is settling outside Sydney and Melbourne.

-

Ipinakita ng mga tala mula sa Department of Home Affairs, na isa lamang sa walong bagong migrante sa Australya, ang tumitira sa labas ng Sydney at Melbourne.

Don't cut migrant numbers, send them here - Sikreto ng malaking migrasyon sa Bendigo

Dec 11, 2018 0:05:26

Description:

At a time the government is considering cutting Australia’s migration intake, one regional community is asking for more.

-

Sa panahong pinag-aaralan ng gobyernong bawasan ang migrasyon sa Australya, isang rehiyonal na komunidd ang humihingi ng karagdagan pa.

The Outlook: for retirement - Mga magandang payo sa pagre-retiro

Dec 11, 2018 0:05:04

Description:

It is a prospect some people relish, being able to retire from the workforce and have as much time as they want to do what they want, when they want.

-

Ito ay isang katotohanang gusto ng mga tao, ang pagre-retiro sa trabaho, at pagkakaroon ng sapat na panahong gumawa ng gusto mo, kung kailan mo gustong gawin.

Government announces increased funding for treatment of eating disorders

Dec 11, 2018 0:04:42

Description:

Australians with severe eating disorders will for the first time have access to a comprehensive treatment plan under Medicare.

Brisbane marvels at sprawling Filipino art at the Asia Pacific Trienniale 9 - Humanga ang Brisbane sa sining na gawa ng isang Filipina

Dec 10, 2018 0:08:54

Description:

Nona Garcia’s glazed digital backlit film runs along the floor-to-ceiling glass wall of the Queensland Art Gallery’s north entrance. 

-

Ang glazed digital backlit film ni Nona Garcia ay makikita mula sa sahig patungong kisame, sa hilagang pintuan ng Queensland Art Gallery

Twenty One Sixty Five, a call out to "Filipinx" performers - Twenty One Sixty Five, naghahanap ng mga "Filipinx" na gaganap

Dec 9, 2018 0:18:13

Description:

What do you do when you realise you love something, say to perform? You grab every opportunity to achieve it and work hard for it!

-

Anong gagawin mo kapag napagtanto mo na gusto mong gawin ang isang bagay, halimbawa’y pag-arte? Kukunin mo ang bawat pagkakataon upang makamit ito at pagtrabahuan ito nang husto!

#4EverWild: Protecting the wildlife to exists forever - #4EverWild: Pagprotekta sa mga hayop na mabuhay nang walang hanggan

Dec 9, 2018 0:26:48

Description:

Wildlife crime is a global problem, but are we doing enough to protect the wilds and keep them forever?

-

Ang krimen laban sa mga hayop ay isang pandaigdigang suliranin, ngunit sapat ba ang ating ginagawa upang protektahan ang mga ito at panatilihin silang buhay nang walang hangganan?

Viva: Travelling in your own country - Viva: Paglalakbay sa sariling bansa

Dec 7, 2018 0:08:50

Description:

As more and more baby boomers are looking to tick off their bucket list in overseas travels, there are 1004 tourists arriving in Australia every hour to explore our vast and diverse landscape.

What are some of the best places we can visit to create unforgettable adventures as travellers in our own country? 

 

-

Habang parami ng parami ang mga baby boomer o mga taong ipinanganak sa pagitan ng taong 1946 at 1964, na inaasam na magawa ang isa sa naka-lista sa kanilang mga pangarap na gawin na paglalakbay sa ibang bansa, may isang-libo-at-apat na turista na dumarating sa Australya bawat oras upang galugarin ang ating malawak at magkakaibang lugar sa bansa.

Ano ang ilan sa pinakamahusay na lugar na maaaring bisitahin upang lumikha ng mga 'di malilimutang pambihirang karasanasan sa sarili mong bansa?

 

Why an Australian company hire Filipinos as virtual workers - Bakit mga Pilipino ang kinukuhang 'virtual workers' ng isang Australyanong kompanya

Dec 7, 2018 0:07:51

Description:

Are you a small business looking to recruit skilled workforce with great work ethics?

 

-

Ikaw ba ay isang maliit na negosyo na naghahanap ng mga empleyado na may kasanayan at mahusay na ugali sa trabaho?

 

Prices continue to rise inspite of decrease in inflation rate - Presyo ng bilihin patuloy ang pag-taas sa kabila ng pagbaba ng antas ng inflation

Dec 7, 2018 0:04:34

Description:

Commodity prices continue to increase despite a decrease in inflation rate last November. IBON Foundation says the Philippine government needs to rethink strategies as many families continue to struggle to provide for their basic needs.     

-

Sa kabila ng  pagbaba ng antas ng inflation noong nakaraang Nobyembre patuloy ang pag-taas ng presyo ng mga bilihin.  Ayon sa  IBON Foundation kailangang  kumilos ang Pamahalaan at baguhin ang stratehiya dahil patuloy na nahihirapan ang mga pangkaraniwang mag-anak na Pilipino na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan.

'Tis the season for I do's - 'Tis the season for I do's

Dec 7, 2018 0:13:50

Description:

Spring and Summer are a  busy season for Zabrina and Jeremy.

Zabrina is a vocal coach / teacher,while Jeremy is session musician, together they are  Acoustasy.

They help make every wedding a day to remember.

 

 

 

-

Tuwing panahon ng Tag-sibol at Tag-init abalang abala sina Zabrina at Jeremy.

Si Zabrina ay isang  vocal coach / teacher, habang sessionista naman si Jeremy  sila ay kilala bilang  Acoustasy.

Ibinahagi nila ang ilan sa mga kaganapan bago maganap at kasalan at sa araw ng pag-iisang dibdib.

 

 

 

 

Church as a safe haven for victims of domestic abuse - Simbahan bilang ligtas na lugar para sa mga biktima ng domestic abuse

Dec 7, 2018 0:15:19

Description:

Prayers and faith have known to have helped many Filipino families through hardship and challenging times.

In Melbourne, Australian Filipino Community Services (AFCS) teamed  up with community  and church groups to help provide a safe place for families experiencing violence in their homes.

We talk to AFCS's Norminda Forteza, Pastor Jimm Gorgonia and Pastor Micheal Rojales about creating safe spaces for those in need.  

 

-

Dasal at pananampalataya  kinikilala bilang sandalan ng mga mag-anak na PIlipino sa  panahon ng pagsubok at kahirapan.

Sa Melbourne,  nakipagtulungan ang Australian Filipino Community Services (AFCS)  sa  ilang grupong pang-komunidad at simbahan upang makapag-bigay ng ligtas na lugar sa mga mag-anak na nakakaranas ng karahasan sa loob ng kanilang tahanan.

Nakausap namin sina  Norminda Forteza ng AFCS, Pastor Jimm Gorgonia at Pastor Micheal Rojales 

 

Bank for mothers' milk - Bangko para sa gatas ng ina

Dec 6, 2018 0:08:17

Description:

Hundreds of premature babies across New South Wales will now have access to donated breast milk, following the launch of the first state-wide milk bank.

-

Daan-daang sanggol na isinilang ng kulang sa panahon sa kahabaan ng New South Wales, ang ngayon ay maari nang tumanggap ng gatas ng ina, kasunod na paglulunsad ng unang bangko ng gatas sa estado.

Warning from David Attenborough that our natural world is about to disappear - Babala mula kay Sir David Attenborough na mawawala ang natural na mundo

Dec 6, 2018 0:05:10

Description:

Sir David Attenborough says the extinction of much of the natural world is on the horizon unless urgent action is taken.

-

Sinabi ni Sir David Attenborough na ang pagkawala ng karamihan sa natural na mundo ay nakikita na, maliban kung gagawa ng madaliang hakbang.

Australia, shifting from permanent to temporary migration - Australia, lumilipat sa permanenteng migrasyon patungo sa pansamantalang migrasyon

Dec 6, 2018 0:05:08

Description:

Australia, a nation shaped by permanent migration, appears to be shifting to a new reality which some say is a permament shift to temporary migration.

-

Ang Australya na hinubog ng permanenteng migrasyon, ay mukhang lumilipat sa isang bagong katotohanan, na nagsasabing ito ay paglipat sa pansamantalang migrasyon.

Smoking at its lowest - Paninigarilyo, nasa pinaka-mababang lebel

Dec 6, 2018 0:08:15

Description:

Government and council policies over the past decade have helped bring tobacco consumption by Australians to a record low.

-

Nakatulong ang mga polisa ng gobyerno at konseho, upang dalahin ang paninigarilyo ng mga Australyano sa pinaka-mababang lebel.

Global terrorism decreasing - Pangmundong terorismo, bumababa

Dec 6, 2018 0:06:00

Description:

A new report has found deaths from terrorism have dramatically fallen since 2014, when terror activity was at its peak.

-

Isang bagong ulat ang nagpakita na ang mga pagkamatay dahil sa terorismo ay bumaba ng malaki buhat noong 2014, nang ang mga gawaing ganito ay nasa pinaka-mataas.

Government looking into reports of new groups entering Mindanao - Gobyerno, sinusuri ang ulat tungkol sa bagong grupong pumasok sa Mindanao

Dec 5, 2018 0:08:50

Description:

The government is verifying reports over the alleged entry in Mindanao of a new group of foreign terrorists allied with Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

-

Inaalam ng Pamahalaan kung tunay ang mga ulat, na mayroong mga grupong diumao'y nakapasok sa Mindanao, na kabilang sa bagong grupo ng mga terorista mula ibang bansa, na ka-alyado ng Islamic State sa Iraq at Syria (ISIS).

Boracay small business owner: 'business is slowly gaining momentum' - Boracay small business owner: 'unti-unting nakakabawi ang negosyo'

Dec 5, 2018 0:13:30

Description:

Small business owner Freely Aldas faced uncertainty when Boracay was closed to the public in April. Six months later, we talk about the changes that he has seen since the island reopened in October.

-

Naharap sa walang kasiguruhan ang small business owner Freely Aldas noong isara ang Boracay sa publiko noong nakaraang Abril. Matapos ang anim na buwan, atin siyang nakausap at inalam ang mga pagbabagong nakita niya simula ng nagbukas ito noong nakaraang Oktubre.

New blood test for Ovarian Cancer Detection - Bagong blood test para sa Ovarian Cancer Detection

Dec 5, 2018 0:09:01

Description:

Professor James Paton from Adelaide University talks about a new blood test that detects the early stage of ovarian cancer and possibly could extend to other types of cancers.

 

 

-

 

 
Isang bagong blood test ang maaring maka detect ng maagang stage ng ovarian cancer at posibleng magamit din para sa ibang uri ng kanser.

Maaring mapabuti ng  bagong blood test ang maagang deteksyon ng sakit, ngunit kailangan pa ng  karagdagang pagsubok bago magamit ng mga  GP.

 

Government backs home-testing kit for HIV, new drug - Pamahalaan sinuportahan bagong gamot at ang home-testing kit para HIV

Dec 5, 2018 0:06:58

Description:

The Federal Government has approved Australia's first HIV home-testing kit.

 

And a new drug which stops replication of the virus will soon be  listed on the Pharmaceutical Benefits Scheme.

 

-

Inaprubahan na ng Pamahalaang Pederal  ang pinakaunang HIV home-testing kit ng Australya.

At ang bagong gamot na maaring makapigil sa pagkalat ng virus ay malapit mapabilang sa tala ng  Pharmaceutical Benefits Scheme.

China and US suspend hostilities in damaging trade tussle - Magandang kinalabasan ng pulong ng Amerika at Tsina sa G20 summit

Dec 4, 2018 0:03:38

Description:

Financial markets are tipped to show positive growth as the United States and China reach a 90-day ceasefire in an ongoing trade dispute.

-

Ang merkado ay inaasahang magkakaroon ng paglago habang ang Estados Unidos at Tsina ay tumigil sa kasalukuyang alitan sa kalakal.

Hobart remains Australia's best-affordable city for tenants - Hobart nananatiling may pinaka-mababang upa sa pabahay

Dec 4, 2018 0:06:52

Description:

 The latest Rental Affordability Index reveals Hobart remains the most affordable city for renters in Australia.

-

Ipinakita sa pinakahuling Rental Affordabiolity Index na nananatili ang Hobart na may pinaka-mababang upa sa pabahay sa Australya.

Former PM Malcolm Turnbull intervenes in Liberal Party affairs - Dating Punong Ministro Malcolm Turnbull, nakialam sa mga gawain ng Partido Liberal

Dec 4, 2018 0:06:54

Description:

 Former prime minister Malcolm Turnbull's public intervention in Liberal Party politics over whether the party should protect MP Craig Kelly from a preselection battle has left the Morrison Government again trying to patch up dissension within the ranks.

-

Nakialam ang dating Punong Ministro Malcolm Turnbull sa pulitika ng Partido Liberal, sa isyu na kung dapat ipagtanggol ang mambababatas na si Craig Kelly sa pre-selection, na nag-iwan sa Gobyernong Morrison na sumubok muling ayusin ang problema sa loob ng partido.

Scanlon Report finds immigration support still strong - Scanlon Report ipinakikita na malaki ang pakinabang ng Australya sa imigrasyon

Dec 4, 2018 0:07:12

Description:

An annual national survey tracking public opinion on immigration and population issues has found a strong majority of Australians still see benefits in immigration despite heightening concern over population growth.

The results challenge current media and political narratives about rising concern over immigration and its impact on Australian society.

-

Natagpuan ng taunang pambansang survey na sumusubaybay sa opinyon ng publiko tungkol sa imigrasyon at populasyon, na karamihan sa mga Australyano ay tumitingin sa mga benepisyo ng imigrasyon, sa kabila ng pagkabahala tungkol sa paglago ng populasyon.

Mental health of detainees in Nauru getting worse - Kalusugan ng isipan ng mga naka-ditene sa Nauru, lumulubha

Dec 4, 2018 0:05:50

Description:

A new report released by aid agency Doctors Without Borders (MSF) claims the mental health crisis on Nauru is the worst ever seen in the world.

-

Sinabi ng isang bagong ulat na inilabas ng ahensyang Doctors Without Borders (MSF) na ang krisis sa kalusugan ng isipan sa Nauru ay mas malubha kaysa sa nakikita ng mundo.

The challenges and joys of raising twins - Mga hamon at saya ng pagpapalaki sa kambal

Dec 4, 2018 0:15:10

Description:

Double feedings. Double nappies. Joergette Medel talks about how life with her twin girls means double the challenges and double the joy.

-

Dobleng pagpapakain. Dobleng pagpapalit ng lampin. Ikwinento ni Joergette Medel ang tungkol sa mga hamon at saya ng pagpapalaki ng kanyang kambal na anak.

Celebrating Christmas the Aussie or Pinoy way: Rizcel Gagawanan - Pagdiriwang ng Pasko sa paraang Aussie o Pinoy: Rizcel Gagawanan

Dec 2, 2018 0:23:27

Description:

December is here, Christmas cheer is almost near. But what makes the Filipino Christmas celebration so dear? How is it different from the Aussies'?

-

Disyembre'y narito na, ang Pasko ay malapit na malapit na. Ngunit ano ang natatangi sa pagdiriwang ng mga Paskong Pilipino? Paano naiiba sa mga Aussie?

Calls for Australian fashion industry to embrace transgender talent - Panawagan para sa industriya ng fashion sa Australya upang yakapin ang talentong transgender

Dec 2, 2018 0:06:53

Description:

As Australians tune in to catch Victoria's Secret annual fashion show this weekend ((Dec 2, 10pm AEDT)), many in the transgender community will be switching off.

-

Habang maraming Australyano ay maaaring manonood ng taunang fashion show ng Victoria's Secret ngayong Linggo ((Disyembre 2, ika-10 ng gabi AEDT)), marami sa komunidad ng transgender ang hindi naman papansinin ito.

Emergency responders struggling with mental health issues - Mga tagatugon sa emerhensiya nakikipaglaban sa mga isyu sa kalusugan ng isip

Dec 2, 2018 0:04:46

Description:

A world first study of the mental health of emergency workers has found they are at greater risk of psychological distress and trauma.

-

Napag-alaman ng isang unang pag-aaral sa mundo sa kalusugan ng isip ng mga manggagawa sa emerhensiya na mas malaki ang panganib na sila ay makaranas ng sikolohikal na pagkabalisa at trauma.

A passion for dance that knows no limits - Hilig sa sayaw nang walang anumang limitasyon

Dec 2, 2018 0:05:17

Description:

A Sydney couple is set to become the first Australian wheelchair dancers to compete in the world's largest Latin-dancing competition.

-

Isang mag-asawa mula Sydney ay nakatakdang maging unang mga mananayaw na naka-wheelchair sa Australia na makipagkumpetensya sa pinakamalaking kumpetisyon ng Latin-dancing sa mundo.

 

People unite in the fight against HIV ahead of World AIDS Day - Mga tao nagka-isa laban sa HIV bago ang World AIDS Day

Nov 30, 2018 0:06:31

Description:

Annual World AIDS Day on December the 1st is an important day to educate people and break down the stigma around HIV and related illnesses.

-

Ang taunang World AIDS Day sa unang araw ng Disyembre ay isang mahalagang araw para turuan ang mga tao at  alisin ang estigma na pumapaligid sa HIV at mga kaugnay na sakit.

Australian scientist uncovers new part of human brain - Australyanong siyentipiko natuklasan ang bagong bahagi ng utak uman brain

Nov 30, 2018 0:05:31

Description:

In a world-first, an Australian neuroscientist has discovered a new region of the brain which may help people play piano and exercise more precise finger movements.

-

Sa unang pagkakataon sa mundo, natuklasan ng isang neuroscientist ng Australya ang isang bagong bahagi ng utak na maaaring makatulong sa mga tao na tumugtog ng piyano at magsanay ng mas tumpak na paggalaw ng daliri.

 

Start the summer season with a safety check - Isang safety check sa pagbukas ng tag-init

Nov 30, 2018 0:07:46

Description:

Once a year we check our smoke alarms and make sure that they are all in good working order to protect us from accidents, fire  inside the home. At the start of the summer season, we should also ensure that our children are safe around the water. 

 

 

-

Minsan sa isang taon ating sinisiguro natin na nasa ayos ang ating mga smoke alarm upang maiwasan at maging ligtas mula sa sunog ang loob ng bahay. Sa simula ng tag-init,  bawat taon, atin din siguruhin na ligtas ang kapaligiran partikular sa tubig o pool ng ating mga anak, 

 

Philippine National Artists, emerging Filipino filmmakers celebrated in Asia Pacific Screen Awards Night in Brisbane

Nov 30, 2018 0:07:20

Description:

Motion picture legends and stars from across the Asia Pacific attended the 12th Asia Pacific Screen Awards (APSA) to celebrate the diverse stories and various cultures of the Asia Pacific region. 

Three policemen accused of killing Kian de los Santos found guilty, will serve life imprisonment - Tatlong pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos, guilty at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong

Nov 30, 2018 0:06:03

Description:

Three policemen accused of killing Kian de los Santos have been found guilty and will serve a sentence of life imprisonment.

-

Guilty ang hatol sa tatlong pulis na akusado sa pagpatay kay Kian de los Santos at haharap sa habang buhay na pagkakakulong.

Sexism survey a 'wakeup call' for modern Australia - Sexism survey isang 'wakeup call' para sa modernong Australya

Nov 30, 2018 0:05:56

Description:

A landmark survey on gender equality has found more than half of young Australian women have faced discrimination and feel that gender inequality exists in most Australian workplaces.

 

 

 

-

Nalaman sa isang bagong mahalagang pagtatanong sa pagka-pantay-patay ng kasarian na mahigit sa kalahating kabataang Australyanong kababaihan ang humaharap sa diskriminasyon at pakiwari nila na mayroong di-pagkapantay-pantay sa kasarian sa karamihan ng lugar trabaho sa Australya.

 

Filipino artist's works featured in Asia Pacific Triennale in Brisbane

Nov 29, 2018 0:09:35

Description:

Baguio-based painter and sculptor Kawayan de Guia joins the formidable line-up of artists whose works are currently being showcased in Brisbane at this year’s Asia Pacific Triennale or APT9.

Federal election likely in May 2019 as PM announces an early Budget - Pampederal na halalan malamang sa Mayo 2019 habang ipinahayag ng PM ang maagang Badyet

Nov 29, 2018 0:04:42

Description:

Prime Minister Scott Morrison says the 2019 Budget will be handed down in early April, allowing for the federal election to be held in May.

-

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison ang 2019 Budget ay ilalabas sa ikalawa ng Abril para maganap ang pampederal na halalan sa Mayo.

Teachers strike across South Australia - Mga guro nagwelga sa buong South Australia

Nov 29, 2018 0:12:05

Description:

Adelaide news. Summary of latest news from the festival state by Norma Hennessy

-

Adelaide news. Buod ng mga pinaka-huling ulat buhat sa festival state hatid ni Norma Hennessy

Philippine rider to compete for Enduro World Series in Australia - Rider mula sa Pilipinas lalaban sa Enduro World Series sa Australya

Nov 29, 2018 0:06:38

Description:

An elite rider from the Philippines will be representing the country for the Enduro World Series (EWS) Asia Pacific Qualifiers in Australia and will be competing with top World Cup athletes.

-

Isang elite rider mula sa Pilipinas ang kakatawan sa bansa para sa Enduro World Series (EWS) Asia Pacific Qualifiers sa Australya at makikipaglaban sa mga magagaling na atleta ng World Cup.

 

The Outlook: for ageing - Hinaharap ng tumatandang populasyon

Nov 28, 2018 0:11:58

Description:

Australians enjoy one of the highest life expectancy in the world, and are staying healthier for longer.

 While an increasing lifespan can be seen as one of the great achievements of modern society, it also highlights what some experts say is a lack of planning in how best to deal with this fundamental demographic change.

 

-

Sa Australya matatagpuan ang may pinaka mahabang life expectancy sa buong mundo,  kung saan nanatiling mas malusog ang mga tao sa mas mahabang panahon

 

Measles outbreak kills 21 children in Sarangani - Umabot na sa 21 bata ang namatay sa Tigdas sa Sarangani

Nov 28, 2018 0:10:05

Description:

The Department Health (DOH) sent additional vaccines against measles to Malapatan town in Sarangani Province, an outbreak of measles has claimed the lives of 21 children.

-

Nagpadala ang Kagawaran ng Kalusugan  (Department Health/ DOH) ang karagdagang bakuna laban sa Tigdas sa bayan ng Malapatan sa probinsiya ng Sarangani  kung saan umabot na sa 21 ng bilang ng mga batang namatay sa sakit na Tigdas.

PUV Modernisation Program starts today - PUV Modernisation Program magsisimula ngayong araw

Nov 27, 2018 0:08:56

Description:

Balitang Bisayas. Latest news from the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas. Pinakahuling ulat mula sa kabisayaan hatid ni  Nick Melgar

Malfunctioning medical implants implicated in thousands of deaths worldwide - Sirang medical implant isinangkot sa libu-libong kamatayan sa buong mundo

Nov 27, 2018 0:05:22

Description:

A global investigation has found malfunctioning medical implants have been responsible for tens of thousands of deaths around the world.

-

Natuklasan sa isang pang-daigdigang imbestigasyon na ang mga di-gumaganang pangmedikal na implant ang may kagagawan sa libu-libong kamatayan sa mundo.

Indigenous gathering from around the world in Sydney - Pagtitipon ng mga katutubo mula ibayong dagat sa Sydney

Nov 26, 2018 0:07:18

Description:

First Nations people from around the world are meeting in Sydney this week for the eighth gathering of Healing Our Spirit Worldwide.

-

Ang mga unang tao ng mga bansa mula sa buong mundo ay nagpupulong sa Sydney ngayong linggong ito para sa ika-walong pagtitipon ng Healing Our Spirit Worldwide.

Concerns new NSW adoption laws could lead to another Stolen Generation - Pagkabahala na ang bagong batas ng NSW sa pag-ampon ay maaaring mauwi muli sa Stolen Generation

Nov 26, 2018 0:05:35

Description:

Indigenous groups from around the country are concerned changes to the New South Wales  Adoption Act will lead to another Stolen Generation.

-

Nababahala ang mga katutubong grupo mula sa buong bansa na ang mga pagbabago sa New South Wales Adoption Act ay humantong sa isa pang ninakaw na henerasyon o Stolen Generation.


A Labor landslide in Victoria - Malaking kalamangan ng Labor sa halalan sa Victoria

Nov 25, 2018 0:07:16

Description:

A landslide victory for Labor in the Victorian state election.

-

Isang malaking kalamangang panalo para sa Labor sa pang-estadong halalan sa Victoria

Australians working two months of unpaid overtime a year - Mga Australyano may dalawang buwang overtime na walang bayad bawat taon

Nov 25, 2018 0:05:00

Description:

New research shows the average Australian is now working two months of unpaid overtime a year.

-

Ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na ang pangkaraniwang Australayano ay nagtatrabaho ng dalawang buwang walang bayad na overtime bawat taon.

Ethnic Business Awards honour 30 years - Ethnic Business Awards pinarangalan ang 30 taon

Nov 25, 2018 0:06:06

Description:

Indigenous and migrant business owners have been honoured for their successes at the 30th annual Ethnic Business Awards in Sydney.

-

Pinarangalan ang mga katutubo o "indigenous" at mga migranteng may-ari ng negosyo sa kanilang tagumpay sa ika-tatlumpung taunang "Ethnic Business Awards" sa Sydney.

Queensland to launch anti-drink driving campaign #LiftLegends - Queensland ilulunsad ang bagong kampanya para sa kaligtasan sa kalsada na #LiftLegends

Nov 25, 2018 0:08:39

Description:

A new road safety campaign targeting drink drivers will encourage Queenslanders to stay safe in the holiday season. 

-

Isang bagong kampanya sa kaligtasan sa daan ay naglalayong hikayatin ang nga taga-Queensland na manatiling ligtas sa kapaskuhan. 

From Hollywood stars' outfits to everyday people's clothes - Mula sa pagbibihis sa mga bituin sa Hollywood hanggang sa pangarap na gumawa ng pang-araw-araw na mga damit

Nov 25, 2018 0:12:15

Description:

Most designers dream of creating outfits for Hollywood stars, but this provocative, unorthodox and extraordinaire international fashion atelier aspires to one day be able to produce everyday clothes for everyday people.

-

Karamihan sa mga designer ay nagnanais na lumikha ng outfit para sa mga bituin sa Hollywood, ngunit para sa nakakapukaw, hindi pangkaraniwan at pambihirang internasyunal na fashion designer na ito, parangap niya na isang araw ay makagawa ng pang-araw-araw na damit para sa mga karaniwang tao.

'Artists go hungry - that's not true'

Nov 24, 2018 0:08:46

Description:

Is it worthy to pursue a career in arts? Or is it a risk to the future financial stability of the aspiring artist?

The Outlook: for space - Ang Outlook: para sa kalawakan

Nov 24, 2018 0:07:29

Description:

The Federal Government has released the charter for the newly established Australian Space Agency, calling it the first step towards developing Australia's space economy into a $12 billion industry by 2030.

-

Inilabas ng Pamahalaang Pederal ang charter para sa bagong itinatag na Australian Space Agency, tinatawag itong unang hakbang patungo sa pagbubuo ng Australya sa ekonomiya sa kalawakan sa isang $12 bilyong industriya pagsapit ng taong 2030.

The most diverse Pacific art collection ever features in 25th anniversary exhibition - Pinaka-magkakaibang koleksyon ng sining ng Pasipiko tampok sa ika-25 anibersaryo ng eksibisyon

Nov 24, 2018 0:05:01

Description:

Hundreds of artworks from 30 countries are on display at the 9th Asia-Pacific Triennial exhibition marking 25 years of the flagship Queensland Art Gallery program.

-

Daan-daang mga likhang sining mula sa 30 bansa ang makikita sa ika-siyam na Asia-Pacific Triennial exhibition nagmamarka ng ika-25 taon ng pinakamahalagang programa ng Queensland Art Gallery.

Labor's $15bn+ energy policy cops criticism, left and right - $15bn+ polisa ng Labor sa enerhiya tumanggap ng kaliwa't kanang pagpuna

Nov 24, 2018 0:06:50

Description:

Federal Labor is promising to spend more than 15 billion dollars, if it wins power, in upgrading the national electricity grid and boosting renewable energy.

 

-

Nangangako ang pampederal na Labor na kung mananalo ang partido nitong darating na eleksyon, popondohan nila ang 15-bilyong dolyar na pag-upgrade sa pambansang grid ng kuryente at pagpapalakas ng renewable energy.

Monique Shippen's journey to Miss Earth 2018 - Paglalakbay ni Monique Shippen para sa Miss Earth 2018

Nov 24, 2018 0:21:31

Description:

When you fail once, you get back up and try it again. This is what exactly Monique Shippen did after making it to the Top 10 in the 2011 Miss Earth Australia. She competed again this year and this time, she took home the crown.

 

-

Kapag nabigo ka minsan, bumangon ka at sumubok muli. Iyon ang eksaktong ginawa ni Monique Shippen matapos makasama lamang Top 10 ng Miss Earth Australia noong 2011. Siya ay sumaling muli sa taong ito sa parehong pageant at kanyang naiuwi ang korona.

 

What questions do you have about writing a will? - Ano ang iyong mga tanong tungkol sa pagsulat ng huling habilin?

Nov 23, 2018 0:08:45

Description:

What is to happen to your assets after you die?

-

Ano ang mangyayari sa iyong mga ari-arian kung ikaw ay pumanaw na?

Planning needed as Australia grows and ages - Kailangan ang pagpaplano habang lumalaki at tumatanda ang populasyon ng Australia

Nov 23, 2018 0:04:53

Description:

Australia's population is likely to reach 30 million within 11 years.

-

Ang populasyon ng Australya ay malamang na umabot ng 30-milyon sa loob ng labing-isang taon.

Federal government announces measures aimed at improving women's financial security - Pederal na gobyerno nag-anunsyo ng mga panukala na layunin ang pagpapabuti ng pinansyal na seguridad ng mga kababaihan

Nov 23, 2018 0:04:00

Description:

More flexible paid-parental leave and increased financial options for victims of domestic violence are among wide-ranging benefits announced by the federal government specifically for women.

 

 

-

Ang mas pleksibleng bayad ng parental leave at mas mataas na opsyon pinansyal para sa biktima ng domestikong karahasan ang isa sa mga malawak na benepisyo na inanunsyo ng pederal na gobyerno partikular na sa mga babae.

 

Policies laid out as Victoria's election approaches - Mga polisiya inilatag habang palapit ang eleksyon ng Victoria

Nov 22, 2018 0:07:49

Description:

Candidates in Victoria's state election are ramping up their campaigns ahead of Saturday's poll (November 24).

 

-

Naghahanda na ang mga kandidato sa Victoria para sa state election na magaganap sa Sabado, ika-dalawampu't apat ng Nobyembre.

 

 

Justice for Maguindanao massacre victims - Hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre

Nov 22, 2018 0:05:00

Description:

Justice remains elusive for the victims of the Maguindanao Massacre, nine years since the murders.

-

Hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre di pa rin nakukuha makalipas ang siyam na taon.

'Maganda! Pinoy Boy v Milkman' on Monster Fest - 'Maganda! Pinoy Boy v Milkman' sa Monster Fest

Nov 22, 2018 0:07:06

Description:

Cinema Nova will be featuring Maganda! Pinoy Boy v Milkman during its Monster Film Fest on November 24. 

-

Itatanghal sa Cinema Nova ang Maganda! Pinoy Boy v Milkman. Ipapalabas ito sa Monster Film Fest sa November 24. 

Unemployment rate in WA hits year low after full-time employment boost - Bilang ng walang trabaho sa WA nasa pinakamababang antas ngayong taon

Nov 21, 2018 0:09:55

Description:

The unemployment rate in Western Australia is at its lowest this year at only 5.7%. Accordingly, this was due to the rise of full-time jobs in the state.

 

-

Ang bilang ng walang trabaho sa Western Australia ay nasa pinakamababang antas sa taong ito na tinatayang nasa 5.7 porsyento lamang. Ito umano ay dahil sa pagtaas ng mga full-time na trabaho sa estado.

 

Cervical screening test, why should women do it? - Cervical screening test, bakit kailangan sumailalim dito ang mga kababaihan?

Nov 21, 2018 0:13:52

Description:

Undergoing a cervical screening test can be embarrassing for some women. After all, it is an intimate and invasive procedure. While the procedure may make some women squirm, health professionals agree that having this simple screening test done can significantly decrease a woman's chance of getting cervical cancer. 

-

Ang pagsa-ilalim sa cervical screening test ay maaaring nakakahiya para sa ilang kababaihan, ngunit alam n'yo ba na sa pagpapasuri sa simpleng pamamaraan na ito ay maaaring mabawasan ang tsansa ng isang babae na magkaroon ng cervical cancer?

Morrison foreshadows cuts to yearly migration intakes

Nov 21, 2018 0:06:39

Description:

Prime Minister Scott Morrison has foreshadowed cuts to Australia's migration intake, saying the major cities have become victims of their own success.

Scoliosis gaining attention after princess shows scars

Nov 21, 2018 0:06:50

Description:

Scoliosis was thrown into the spotlight last month (Oct) when Britain's Princess Eugenie showed off her surgery scars on social media at the time of her wedding.

Researchers seek volunteers to help crack the code for bipolar disorder - Mga mananaliksik naghahanap ng mga boluntaryo upang maunawaan ang bipolar disorder

Nov 21, 2018 0:03:50

Description:

Australian researchers are asking for volunteers to help them understand the genetics of bipolar disorder.

 

 

-

Naghahanap ng mga boluntaryo ang mga Australyanong mananaliksik upang tulungan silang maunawaan ang genetika ng bipolar disorder.

 

 

 

 

Growing up Filipino in Australia - Mga Pinoy na laking Australya

Nov 20, 2018 0:19:07

Description:

Filipino teenagers Jannis and RJ share what it’s like growing up Filipino in Australia. For RJ, the best thing about being Filipino in Australia is having  ‘titos’ and ‘titas’ who aren’t really your ‘tito’ and ‘tita’ (blood relative) but you can rely on for help all the time.

 

 

-

Ibinahagi ng mga Pinoy teenager na sina Jannis at RJ ang kanilang karanasan sa Australya. Para kay RJ, masaya dahil marami kang mga 'tito' at 'tita' na maari mong lapitan anumang oras.

Pacquiao and Roach teaming up for a January fight against Adrien Broner - Pacquiao at Roach magsasamang muli para sa isang laro ngayong Enero laban kay Adrien Broner

Nov 20, 2018 0:09:12

Description:

Boxing Hall of Fame trainer Freddie Roach is reuniting with fighting Senator Manny Pacquiao for his January 19 fight in Las Vegas against American brawler Adrien Broner.

-

Muling magsasama si Boxing Hall of Fame trainer Freddie Roach at fighting Senator Manny Pacquiao para sa parating na laro ng boksingero laban sa Amerikanong si Adrien Broner sa Las Vegas ngayong  Enero 19.

Community vs domestic violence - komunidad laban sa domestikong karahasan

Nov 20, 2018 0:09:59

Description:

A massive campaign against domestic violence is being supported by a number of community groups and the government of Australia to put an end on violence against women and children.

-

Isang malaking kampanya laban sa domestikong karahasan ang suportado ng mga grupo ng komunidad at pamahalaan ng Australya upang matuldukan ang karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan.

 

Austria marks the centenary of its republic - with an Aussie helping hand - Austria ginugunita ang sentenaryo ng republika nito - na may tulong ng mga Aussie

Nov 20, 2018 0:04:44

Description:

2018 marks 100 years since Austria first became a Republic and the country has been celebrating the occasion.

-

Ang taong 2018 ay nagmamarka ng 100 taon mula nang ang Austria ay naging isang Republika at ipinagdiriwang ng bansa ang okasyon.

Study shows extent poorer Australians exposed to pollution - Bilang ng mas mahihirap na Australyano na apektado ng polusyon, nabunyag sa isang pag-aaral

Nov 20, 2018 0:05:47

Description:

The extent to which poorer Australians are exposed to pollution has been revealed in a first-of-its kind report.

-

Ang dami ng bilang ng mahihirap na Australyano na apektado ng polusyon ay nabunyag sa isang unang natatanging ulat.

Trump under increasing pressure to condemn Saudi crown prince - Trump nasa ilalim ng tumitinding presyur na kondinahin ang hinirang na prinsipe ng Saudi

Nov 20, 2018 0:04:49

Description:

United States president Donald Trump is under increasing pressure from both sides of US politics to condemn Saudi Arabia over the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi.

-

Sumasailalim sa matinding presyur si Pangulong Donald Trump mula sa dalawang partido sa Estados Unidos na i-kondena ang Saudi Arabia sa pagpaslang sa Saudi journalist Jamal Khashoggi.

National plastic tax could be on horizon - Buwis sa plastik maaaring ipatupad sa Australya

Nov 20, 2018 0:08:04

Description:

A new report shows China's changing standards on recyclable waste have had a major effect on Australia's wasteproblems and predicts a national plastic tax may become a short-term solution.

-

Ipinapakita sa bagong ulat na ang mga pagbabago sa mga pamantayan ng Tsina sa mga basurang maaaring i-recycle ay magkakaroon ng malaking epekto sa problema sa basura ng Australya at ang buwis sa plastik na maaaring ipatupad sa buong bansa ay magiging isang panandaliang solusyon.

Central Visayas braces for Tropical Depression Samuel - Gitnang Visayas naghahanda para sa Tropical Depression Samuel

Nov 20, 2018 0:10:02

Description:

Tropical Depression Samuel is expected to hit the province of Cebu and is forecasted to make landfall on Tuesday night (Nov 20) in Dinagat-Samar-Leyte area. 

-

Inaasahang tatama ang bagyong Samuel sa lalawigan ng Cebu at magla-landfall sa Martes ng gabi (Nob 20) sa mga lugar ng Dinagat-Samar-Leyte.

 

Tensions on clear display at the APEC summit as the US announces it will partner with Australia, PNG on Manus Island naval base - Pandagat na base militar sa Papua New Guinea, magkasamang itatayo ng Estados Unidos at Australya

Nov 19, 2018 0:07:24

Description:

The United States will join forces with Australia in the development of a new naval base to be built in Papua New Guinea. The announcement at the Asia-Pacific Economic Cooperation summit comes amid a tug-of-war for regional influence.

-

Magkasamang itatayo ng mga pwersa ng Estados Unidos at Australya, ang isang bagong pandagat ng base sa Papua New Guinea.

Study suggests domino effect of climate change could wipe out all life - Patuloy na pagbabago ng klima, maaring pumatay ng lahat ng buhay sa mundo

Nov 19, 2018 0:03:33

Description:

A dramatic new study has found extreme climate change could lead to an extinction effect which, it says, could wipe out all life on earth. Researchers say, in the worst-case scenario, organisms could die out because they depend on other doomed species.

-

Isang mahalaga at bagong pagsusuri ang nakatuklas na ang patuloy na pagbabago ng klima ay maaring mauwi sa pagkamatay ng lahat ng buhay sa mundo.

A retired Australian citizen enjoys life back in the Philippines - Isang retiradong mamamayang Australyano, masayang namumuhay ngayon sa Pilipinas

Nov 19, 2018 0:09:43

Description:

They say we should treasure youth but how? One could not stop the clock to tick nor the calendar pages to turn. We grow old. No one escapes getting old. Before one knows it, all the roads have closed and retirement is the only way to go. But should retirement be perceived as an inevitable doom?

-

Sabi nila dapat daw nating ituring na yaman ang ating kabataan ngunit paano ito? Walang kayang mapatigil ang pagtakbo ng oras o paglilipat  ng pahina ng kalendaryo. Lahat tayo ay tatanda. Walang makakaiwas sa pagtanda. Bago mo pa ito malaman, ang mga landas ay nagsara na at ang pagreretiro nalang ang tanging daang bukas para sa iyo. Ngunit dapat bang ituring ang pagreretiro na tila isang hindi maiiwasang sentensya o parusa?

Blacktown: Our second home

Nov 18, 2018 0:05:04

Description:

The City of Blacktown has a large and vibrant Filipino community. For those who have settled and now call Blacktown their second home, living there makes them feel like they didn't leave the Philippines at all. 

International students on job-hunting: Focus on your end goals - Mga banyagang mag-aaral na naghahanap ng trabaho: Ituon ang pansin sa inyong mga layunin

Nov 18, 2018 0:22:51

Description:

Finding work while studying can be intimidating especially if you are lacking in local experience which most employers require.

-

Ang paghahanap ng trabaho habang nag-aaral ay maaaring maging nakakatakot lalo na kung kulang ka sa lokal na karanasan na isang partikular na hinahanap ng karamihan sa mga tagapag-empleyo.

Oposa Doctrine: Present generation's responsibility to protect the environment for future generations - Oposa Doctrine: Tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na protektahan ang kapaligiran para sa bagong henerasyon

Nov 17, 2018 0:15:53

Description:

How are we able to protect our environment for the younger generations yet to come?

-

Paano natin mapoprotektahan ang ating kapaligiran para sa mga kabataan at mga susunod pang henerasyon?

APSA: Youth plays an integral role in community events - Ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa mga kaganapan sa komunidad

Nov 17, 2018 0:07:05

Description:

The involvement of the youth is integral in the preparation and facilitation of community events like the recently held Philippine Christmas Festival 2018, according to a Filipino youth leader in Sydney.

-

Ang partisipasyon ng mga kabataan ay mahalaga sa paghahanda sa mga kaganapan sa komunidad katulad ng katatapos lamang na ‘Philippine Christmas Festival 2018’, ayon sa isang Pilipinong lider ng mga kabataan sa Sydney.

"Light up purple" supports the world's miracle babies - "Light up purple" sinusuportahan ang mga mala-himalang sanggol

Nov 16, 2018 0:07:44

Description:

Families celebrate when a baby is born, but when things go out of hand and a baby has to fight for life, it can be overwhelming and impact the whole family.

-

Masayang nagdiriwang ang mga mag-anak kapag ipinanganak ang isang sanggol, ngunit kapag nawala sa plano ang mga pangyayari at ang isang sanggol ay kailangang makipaglaban upang mabuhay, maaari itong maging mabigat at lubhang makaapekto sa buong pamilya.

Kamikazee rocks Sydney for the first time, reveals inspiration for their new songs - Kamikazee yayanigin ang Sydney sa unang pagkakataon, ilalahad ang inspirasyon sa mga bagong awitin

Nov 16, 2018 0:24:49

Description:

On the last leg of their Australian concert tour, popular band Kamikazee is set to perform in Sydney for the first time as they reveal the inspirations for their comeback songs.

-

Sa huling bahagi ng kanilang konsiyerto sa Australya, tutugtog ang kilalang banda na Kamikazee sa Sydney sa unang pagkakataon, habang ibabahagi nila ang mga inspirasyon sa kanilang mga bagong awitin.

Australia's gender pay gap narrowing but still large - Gender pay gap sa Australya lumiliit ngunit malaki pa rin

Nov 16, 2018 0:04:27

Description:

A new report from the federal government's Workplace Gender Equality Agency says Australia's gender-pay gap has fallen just over 1 per cent in the past year.

 

-

Isang bagong ulat mula sa ahensiya ng workplace gender equality ng pederal na gobyerno ang nagsabing ang gender pay gap ng Australya ay nahulog ng halos 1 porsyento sa nakaraang taon.

 

Trillanes criticises Duterte for his 'power nap' - Trillanes criticises Duterte for his 'power nap'

Nov 16, 2018 0:05:58

Description:

Senator Antonio Trillanes criticised President Rodrigo Duterte's absence in some activities in the ASEAN Summit in Singapore.

 

-

Tinuligsa ni Senador Antonio Trillanes ang hindi pagsipot ni Pangulong Duterte sa ilang aktibidad ng ASEAN Summit sa Singapore.

Life Giving stories 2018 - Life Giving stories 2018

Nov 16, 2018 0:10:08

Description:

What is the best gift you've ever received? In Life Giving Stories 2018, five speakers talk about the meaningful gift they've received and given through organ donation.

-

Ano ang pinakamagandang regalong natanggap mo? Sa Life Giving Stories 2018, ikukwento ng limang mananalaysay ang pinakamakabuluhang regalong naibigay at natanggap nila dahil sa organ donation.

 

Foodbank funds cut as Government says money is being spread - Pondo ng Foodbank binawasan ng gobyerno

Nov 16, 2018 0:05:51

Description:

A charity feeding over 700,000 Australians a month says the Federal Government has almost halved its funding less than two months out from Christmas.

 

 

-

Isang kawanggawa na nagpapakain sa mahigit 700,000 Australyano sa isang buwan ay nagsabi na ang Pederal na Pamahalaan ay halos ginawang kalahati ang pagpopondo nito dalawang buwan bago mag-Pasko.

 

 

One year and 5,420 same-sex marriages later - Isang taon at 5,420 kasal ng parehong kasarian

Nov 16, 2018 0:08:59

Description:

One year ago, the announcement that Australians had voted in favour of same-sex marriage brought the first of what is now more than 5,000 same-sex weddings across the country.

-

Isang taon na ang nakakalipas ng inanusyo na legal na ang same-sex marriage sa Australya. Pagkatapos nito, mahigit limang libong same-sex weddings na ang naganap sa bansa.

Victoria releases details of Belt and Road deal with China - Victoria naglabas ng detalye tungkol sa Belt and Road Initiative ng Tsina

Nov 15, 2018 0:09:22

Description:

The Victorian Government has released a memorandum of understanding with China over its controversial Belt and Road Initiative (BRI) after a secretive deal between the two was announced last October. The state opposition, the Federal Government and foreign-policy analysts have sharply criticised the deal. 

-

Inilabas ng gobyerno ng Victoria ang memorandum of understanding sa Tsina, tungkol ssa kontrobersyal na Belt and Road Initiative pagkatapos maipahayag ang sikretong kasunduan sa pagitan ng dalawa noong Oktubre. Ang kasunduan ay binatikos ng oposisyon ng estado, Pamahalaang Pederal at ng mga foreign-policy analysts. 

California fires now deadliest in state's history - Makasaysayang sunog tumama sa California

Nov 15, 2018 0:04:00

Description:

Authorities in California are sifting through fire grounds to recover bodies from the deadliest wildfires in the state's history. At least 44 people have been killed as of last Wednesday, 14 November, but the death toll is almost certain to rise with hundreds of people still unaccounted for.

-

Puspusan ang paghahanap ng mga awtoridad sa Californa sa mgalabi ng mga nasawi sa pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng estado. Aabot sa apatnapu't apat na tao ang napatay noong Miyerkoles at inaasahang tataas pa ang bilang nito dahil daan-daang tao ang hindi pa nakikita.

Council: Address climate change or significant water challenges - Konseho: Tugunan ang climate change o kakulangan sa tubig

Nov 15, 2018 0:06:57

Description:

The Climate Council is warning Australians face significant water challenges if the nation does not address climate change. The council says droughts and flooding in the country are being exacerbated by climate change.

-

Nagbabala ang Climate Council sa Australya, tungkol sa makalugang kakulangan sa tubig, kung hindi haharapin ng bansa ang pagbabago ng klima. Sinabi ng konseho na ang pagkatuyot at pagbaha sa bansa ay pinapalala ng pagbabago sa klima.

Settlement Guide:Drug and alcohol addiction - Settlement Guide: Adiksyon sa droga at alkohol

Nov 14, 2018 0:09:55

Description:

In Australia, one in twenty deaths are caused by alcohol or illicit drugs.

Nearly one in five adults drink at risky levels and 16 per cent of the population has tried an illicit drug in the past year.

-

Sa Australya, isa sa dalawampung pagkamatay ay dulot ng alkohol o mga ipinagbabawal na gamot.

Halos isa sa limang matatanda ang umiinom sa mapanganib na antas at 16 porsyento ng populasyon ay sumubok ng isang ipinagbabawal na gamot sa nakaraang taon.

Breaking the silence around children without a voice - Pagbasag ng katahimikan sa palibot ng mga batang walang boses

Nov 14, 2018 0:10:18

Description:

At least one in four children with a disability is being turned away from mainstream schools in Australia.

 

-

Halos isa sa apat na bata na may kapansanan ang hindi tinatanggap sa mga pangunahing paaralan sa Australya.

 

Pinoys at the Victorian State Election - Mga Pinoy sa Victorian State Election

Nov 13, 2018 0:22:35

Description:

This coming Victorian State Elections, two Filipinos are campaigning for a seat at both the Upper and Lower House, veteran Walter Villagonzalo and first time candidate Oliver Squires. 

-

Sa darating na halalan sa estado ng Victoria dalawang Pilipino ang lalahok para sa pwesto sa kapwa Mataas at Mababang Kapulungan, nakapanayam natin ang mga kandidato; ang beteranong si Walter Villagonzalo at bagitong si Oliver Squires.

Preparations are in full swing for Sinulog festival in January - Malawakang paghahanda para sa pagdaraos ng Sinulog sa Enero 2019

Nov 13, 2018 0:08:00

Description:

The Visayan region of the Philippines is getting ready for the annual celebrations of the Sinulog festival in January 2019.

-

Naghahanda ang buong rehiyon ng Visayas para sa taunang selebrasyon ng Sinulog sa Enero 2019.

Opioid-related drug use kills three Australians each day: report - Tatlong katao ang namamatay kada araw sa paggamit ng opioid

Nov 13, 2018 0:05:34

Description:

More than three million Australians have an opioid prescription, according to a new Australian Institute of Health and Welfare report. Opioids provide pain relief and can be obtained legally, such as codeine and morphine and also illegally, in heroin and opium.

-

Mahigit sa tatlong milyong Australyano ang gumagamit ng reseta sa opioid, ayon sa bagong ulat mula sa Australian Institute of Health and Welfare. Ang opioid ay nagbibigay ginhawa sa sakit at maaring mabili ng legal, kagaya ng codeine at morphine at sa iligal na paraan, kagaya ng heroin at opium.

Government relaxing visa rules for foreign farm workers - Gobyerno, luluwagan ang working visa rules sa mga dayuhang farm workers

Nov 13, 2018 0:06:44

Description:

The Federal Government says it will relax visa rules for foreign farm workers in a bid to permanently end worker shortages on farms. The National Farmers' Federation has welcomed the changes, but the Australian Workers' Union has expressed concern it will expose foreign workers to further exploitation.

-

Sinabi ng gobyerno pederal na luluwagan nila ang mga patakaran tungkol sa visa para sa mga nagtatrabaho sa bukirin, upang permanenteng matugunan ang kakulangan ng trabahador sa mga taniman ng bansa. Malugod na tinanggap ng National Farmer's Federation ang mga pagbabago, sa kabila ng pahayag ng Australian Workers' Union, na maaring pagsamantalahan ang mga banyagang trabahador.

World leaders warn against rising nationalism - Panganib ng lumalaking nasyonalismo

Nov 13, 2018 0:03:55

Description:

The leaders of Germany and France have warned of the dangers of a rising tide of nationalism at a peace forum in Paris. In what was seen by many as a direct reference to the United States President's so-called "America first" agenda, Mr Macron warned the dangerous attitudes of a former era are resurfacing and threatening world peace.

-

Ang mga pinuno ng Germany at France ay nagbabala laban sa panganib ng tumataas na alon ng nasyonalismo, sa isang porum sa kapayapaan sa Paris.

Push to bring more Philippine products to Australian mainstream market - Panawagan para sa mas maraming produktong Pinoy na makarating sa mga pamilihan sa Australya

Nov 12, 2018 0:08:03

Description:

Special Trade Representative and Consul Commercial of the Philippines to Australia and New Zealand, Alma Argayoso admitted there is still more work to do to increase the number of Filipino brands available in the Australian mainstream market.

-

Inamin ng Special Trade Representative and Commercial Consul ng Pilipinas sa Australya at New Zealand, Alma Argayoso, na marami pa silang dapat na gawin para mailagay ang mga mas maraming Pilipinong produkto sa ‘mainstream’ na merkado ng Australya.

Human rights advocate to Australian government: 'Take a stand against President Rodrigo Duterte' - Nag-aadbokasiya para sa karapatang-pantao nanawagan sa pamahalaan ng Australya na tumayo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte

Nov 12, 2018 0:13:21

Description:

Philippines Australia Solidarity Association (PASA) co-founder, May Kotsakis, claims that the Australian government is doing less in calling the attention of the Philippines to stop the human rights violation.

-

Pinaniniwalaan ng ‘co-founder’ ng Philippines Australia Solidarity Association (PASA), May Kotsakis, na kulang ang ginagawa ng pamahalaan ng Australya para tawagin ang atensyon ng Pilipinas upang tigilan na ang paglabag sa karapatang-pantao sa bansa.

Experts: Strawberry tampering will have little effect on export business - Kakaunti ang magiging epekto sa pagluluwas ng strawberry sa ibang bansa, pagkatapos ng krisis sa karayom sa loob ng mga prutas

Nov 12, 2018 0:07:54

Description:

After arresting a 50-year old woman in Queensland on suspicion of tampering with strawberry products with needles, Professor Bob Farquharson says that the incidents will have little effect on the export business for the product.

-

Pagkatapos arestuhin ang 50-taong babae sa Queensland dahil sa diumanong paglalagay ng karayom sa loob ng mga strawberry, sinabi ni Professor Bob Farkuharson ng University of Melbourne, na kakaunti ang magiging epekto nito sa pagluluwas ng prutas sa ibang bansa.

Foley resigns from Labor state leadership - Luke Foley, Opposition Leader ng New South Wales, nagbitiw sa pagka-pinuno pagkatapos akusahan ng panghahalay seksuwal

Nov 12, 2018 0:07:25

Description:

The New South Wales Labor party is looking for a new leader, less than five months before the next state election. Opposition Leader Luke Foley has been forced to resign after an allegation of sexual misconduct but in leaving, he's taken the story in a dramatic new direction.

-

Humahanap ng bagong lider ang partido Labor sa New South Wales, kulang sa limang buwan bago magdaos ng halalan sa estado.

Prime Minister Scott Morrison reacts to deadly attack in Bourke Street in Melbourne - Punong Ministro Scott Morrison nagsalita tungkol sa pag-atake sa Bourke St sa Melbourne

Nov 12, 2018 0:05:36

Description:

Politicians on all sides have condemned Friday's terror attack in Melbourne's CBD. Members of the Australian African community have also come forward - denouncing the deadly incident - and calling for unity.  

-

Kinondena ni Punong Ministro Scott Morrison at ng parehong panig ng pulitika ang pag-atake sa Melbourne noong Biyernes. Ang mga miyembro ng komunidad Australyano at Afrikano ay nakiisa sa pagkondena sa insidente. 

Former PM Turnbull names Liberal Party members who helped to oust him

Nov 12, 2018 0:05:41

Description:

Former prime minister Malcolm Turnbull used his first major public appearance in Australia to defend his time in the job and express broad support for successor Scott Morrison. But the question of why he was removed from the job still hangs over Mr Turnbull and his party, and he has done little to make it go away.

PANDA releases new online tool to assess perinatal anxiety and depression - Naglabas ang PANDA ng bagong online tool para sa perinatal anxiety and depression

Nov 11, 2018 0:06:30

Description:

New mums and dads can experience perinatal anxiety and depression. Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) recently released an online tool to help new parents assess themselves so they can seek proper treatment. 

-

May mga bagong magulang na nagkakaroon ng perinatal anxiety at depression. Kamakailan, naglabas ng online tool ang Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) na makatutulong sa pag-asses ng mga magulang sa kanilang mga sarili.

How "Housekeeping" resonates the Filipino family worldwide? - Paano sumasalamin ang "Housekeeping" sa mga pamilyang Pilipino sa buong mundo?

Nov 11, 2018 0:30:53

Description:

Inspired by the longstanding plight of Filipino diaspora worldwide and that "green card" dream of many Filipinos, the play "Housekeeping" was born.

-

Nabigyang-inspirasyon ng matagal nang pakikibaka at kalagayan ng diaspora ng mga Pilipino sa buong mundo at ang pangarap na "green card" ng maraming Pilipino, ang dula na "Housekeeping" ay nabuo.

Australia's World War I soldiers not of 'substantial European origin' - Mga sundalo ng Australia sa Unang Pandaigdigang Digmaan na walang makabuluhang pinagmulang Europeyo

Nov 11, 2018 0:08:11

Description:

Laws enacted in the early 1900s made it difficult for Australians not of what was termed "substantial European origin" to enlist for service in World War One.

 

-

Ang mga batas na pinagtibay noong mga unang bahagi ng mga taong 1900 ay ginawang mahirap para sa mga Australyano na hindi kasama sa tinatawag na may "makabuluhang pinagmulang Europeyo o substantial European origin" na makapag-patala para sa serbisyo sa Unang Pandaigdigang Digmaan.

Philippine Christmas Festival 2018 continues at Tumbalong Park - ‘Philippine Christmas Festival 2018’ magpapatuloy sa Tumbalong Park

Nov 10, 2018 0:08:58

Description:

If you want to experience a distinctly Filipino way of celebrating Christmas, come and be part of the Philippine Christmas Festival 2018 at Tumbalong Park, Darling Harbour.

-

Kung nais mong maranasan ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino, halina’t makibahagi sa ‘Philippine Christmas Festival 2018’ sa Tumbalong Park, Darling Harbour.

Superannuation study splits opinion - Pag-aaral ng superannuation naghati ng opinyon

Nov 9, 2018 0:07:15

Description:

A new report has found that Australians shouldn't be so concerned with their future superannuation, with the typical retiree having a higher standard of living than when they were working.

 

 

-

Nalaman sa isang bagong ulat na ang mga Australyano ay di dapat mabahala sa kanilang panghinaharap na superannuation, lalo na sa mga tipikal na magreretiro na may mataas na pamantayan ng pamumuhay ng sila ay nagtatrabaho.

Kamikazee ready to rock Australia - Kamikazee handa ng yanigin ang Australya

Nov 9, 2018 0:11:01

Description:

After an indefinite hiatus in 2015 to focus on their personal lives, Filipino rock band, Kamikazee is back on stage for Tagpuan Tour 2018. They are set to perform in three Australian cities (Melbourne, Perth and Sydney) after successful tours in the Philippines and other parts of the world. The iconic rockers share the excitement with SBS Filipino. 

-

Pagkatapos ng pansamantalang pahinga ng 2015 upang bigyang pansin ang mga personal na buhay, nagbabalik sa entablado ang Kamikazee para sa Tagpuan Tour 2018. Nakatakda silang gumanap sa tatlong siyudad sa Australya (Melbourne, Perth at Sydney) pagkatapos ng matagumpay na paglilibot sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. Ibinahagi ng mga iconic rockers ang kasiyahang nadarama sa SBS Filipino.

 

Former Labor leader joins One Nation party - Dating pinuno ng Partido Labor, sumama sa Partido One Nation

Nov 8, 2018 0:03:41

Description:

Former Labor leader Mark Latham has accepted an invitation to join Pauline Hanson’s One Nation.

-

Tinanggap ng dating pinuno ng Labor, Mark Latham, ang imbitasyong sumama sa partidong One Nation ni Pauline Hanson.

Calls to ban horse racing, as horse dies at Melbourne - Panawagan upang ipagbawal ang karera ng kabayo, pagkatapos mamatay ang isa sa Melbourne Cup

Nov 8, 2018 0:03:16

Description:

Animal welfare advocates have renewed calls for horse racing to be banned after a horse died shortly after the conclusion of this year's Melbourne Cup.

-

Muling nanawagan ang mga tagapag-taguyod ng kapakanan ng mga hayop, para ipagbawal ang karera ng kabayo, pagkatapos na isa dito ay namatay sa pagtatapos ng Melbourne Cup sa taong ito.

Maharlika Lodge: A place for elderly Filipinos - Maharlika Lodge: Kumakalinga sa mga matatandang Pilipino

Nov 8, 2018 0:15:48

Description:

Filipinos gathered for the launch of the first cultural wing, a place for Filipinos living with dementia. Dementia Society of the Philippines’ Dr. Maurice Sanoza and D.r Lourdes Joson tells the significance of this special place.

-

Nagtipon ang mga Pilipino sa Victoria para sa paglunsad ng cultural wing, isang natatanging lugar para sa mga Pilipino na may  dementia. Ibinahagi nina Dr. Maurice Sanoza at Dr. Lourdes Joson  mula Dementia Society of the Philippines ang kahalagahan ng lugar na ito.

 

Young Filipina Australian hopes to perform in the Philippines - Batang Pilipina Australyano nais mag concert sa Pilipinas

Nov 7, 2018 0:10:54

Description:

Young Filipina Australian Yzabel Mariano loves performing on stage, this year she enjoyed being a part of the musical 'Grease'. Living in Melbourne, her dream venue is to perform in the Philippines where  her cousins and relatives can watch her on stage. Yzabel is currently busy preparing for the coming Fast Track Jr Singing Grand Finals

-

Hilig ng batang Pilipinang Australyana Yzabel Mariano ang umawit sa entablado, nitong huli kabilang siya sa  musical na 'Grease'. Naka base sa Melbourne, pangarap niyang umawit sa entablado sa Pilipinas kung saan mapapanood siya ng kanyang mga pinsan at mag-anak. Sa ngayon, abala si Yzabel sa nalalapit na Fast Track Jr Singing Grand Finals

Animal Rescue Centre in Tacurong City popular among residents and tourists - Animal Rescue Centre sa Tacurong popular sa mga lokal na residente at turista

Nov 7, 2018 0:08:40

Description:

A newly-opened zoo and animal rescue center in Tacurong City, Sultan Kudarat province has emerged as a top attraction for residents and tourists in Central Mindanao and the neighboring areas.

-

Isang bagongbukas na  zoo at animal rescue center sa Tacurong City, Sultan Kudarat  ang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga residente at turista

The Outlook: for hydrogen cars - The Outlook: Hydrogen cars

Nov 7, 2018 0:08:58

Description:

A number of trials of hydrogen-powered cars  are underway around Australia, with proponents pushing them as a key to reducing greenhouse-gas emissions in the transport sector. Hydrogen-electric vehicles are considered environmentally friendly because they only emit water.

 

 

-

May ilang mga hydrogen-powered cars ang kasalukuyang sinusubok sa ibat-ibang bahagi ng Australya kung saan tinutulak ng mga tagasuporta bilang isa sa mga pangunahing paraan ng pagbaba ng antas ng greenhouse-gas emissions sa sektor ng transportasyon.

 

 

Trump plans to remove citizenship of children born from ilegal parents in America - Nagbabalak si Pangulong Trump na alisan ng pagka-mamamayan ang mga batang isinilang mula sa mga iligal na magulang sa Amerika

Nov 6, 2018 0:07:06

Description:

United States president Donald Trump has again stoked controversy by suggesting so-called birthright citizenship in the United States should be ended.

-

Muling gumawa ng kontrobersiya si Pangulong Donald Trump, pagkatapos magsuhestiyon na ang tinawag na karapatang maging mamamayan ng Amerika ang mga batang isinilang ng mga iligal na magulang, ay dapat tapusin.

How will mid-term elections affect the US Congress? - Paano ma-apektuhan ng halalan ngayon ang Kongreso ng Amerika?

Nov 6, 2018 0:06:51

Description:

Midway through each United States presidential term, US voters choose new senators for one-third of the Senate seats and new members for every seat in the House of Representatives.

-

Sa kalagitnaan ng bawa't termino ng pangulo ng Amerika, pumipili ang mga botante sa bansa, ng mga bagong senador para sa ikatlong dami ng mataas na kapulungan, at mga bagong myembro para sa bawa't pwesto sa mababang kapulungan.

Google workers walk out over sexual harassment management - Mga empleyado ng Google, nagprotesta laban sa sexual harrassment sa trabaho

Nov 6, 2018 0:04:21

Description:

Google employees around the world are protesting against what they allege is the mishandling of sexual harassment cases in the company.

-

Nagprotesta ang mga empleyado ng Google sa buong mundo, laban sa tinawag nilang maling paghawak sa mga kaso ng pang-aabusong sekswal sa kanilang kumpanya.

Remembrance Day marks a century since World War I armistice - Paggunita sa Remembrance Day

Nov 6, 2018 0:05:06

Description:

It has been almost a century to the day since the guns fell silent on the European battlefields of World War One.

-

Halos isang daang taon na ang nakakalipas nang matigil ang digmaan sa Europa, sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig.

The rebirth of a river - Part 2 - Muling pagkabuhay ng isang ilog - Pangalawang Bahagi

Nov 6, 2018 0:07:49

Description:

The Pasig River has just been awarded the inaugural Riverprize, a prestigious honor bestowed on a previously unclean river flow.

-

Ang Ilog ng Pasig ay katatanggap pa lamang ng paunang Riverprize, karangalang ibinigay sa isang ilog na dati'y hindi kaakit-akit.

Prospect of homelessness for Asylum Seekers in Nauru - Maaring mawalan ng tirahan ang mga asylum seekers sa Nauru

Nov 5, 2018 0:05:50

Description:

Thousands of asylum seekers may be at risk of homelessness as the Federal Government toughens the rules on those it says arrived "illegally" by boat.

-

Libo-libong asylum seekers ang maaring manganib na mawalan ng tirahan, habang dinadagdagan ng gobyerno pederal ang mga patakaran para sa mga dumating na iligal at sakay ng bangka.

Charitable institutions also embracing cashless society - Mga institusyon sa kawang-gawa, hindi na din gumagamit ng pera

Nov 5, 2018 0:05:45

Description:

Over recent years, there has been a significant drop in the number of people carrying, and paying in, cash.

-

Nitong mga nakalipas na taon, nagkaroon ng malaking pagbaba ng mga taong hindi nagdadala, at nagbabayad, ng pera.

Catholic nun returns to Australia after being thrown out of Manila - Katolikong madre, bumalik sa Melbourne pagkatapos pa-alisin sa Pilipinas

Nov 5, 2018 0:03:57

Description:

A Catholic nun - forced to leave the Philippines after protesting alleged human rights abuses in the country - has vowed to continue her vocal opposition to the Duterte government. 

-

Isang Katolikong madre, na pinilit pa-alisin sa Pilipinas pagkatapos mag-protesta sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa bansa, ay nangakong magpapatuloy sa kanyang bokal na oposisyon sa gobyernong Duterte.

Donald Trump considers changing constitution regarding American citizenship - Pinag-aaralan ni Pangulong Donald Trump ang pagbabago ng konstitusyon tungkol sa pagkaka-mamamayan ng Amerika

Nov 5, 2018 0:05:31

Description:

United States president Donald Trump is continuing his harsh rhetoric on what he calls "illegal immigration" to the country.

-

Nagpapatuloy si Pangulong Donald Trump ng Amerika, sa kanyang pagbatikos sa tinawag niyang iligal na imigrasyon sa bansa.

SPARK!: Empowering Filipina migrant workers - Pilipinas, isa pa rin sa pangunahing pinagkukunan ng migrante sa buong mundo.

Nov 4, 2018 0:06:33

Description:

Samahan ng mga Pilipina para sa Reporma at Kaunlaran (SPARK!) president, Imelda Nicolas speaks about the diverse faces of migration in the Asia-Pacific region. Through SPARK!, she aims to help Filipino migrant women and promote their welfare and interest. 

-

“We are one of the major sources of migrants from the Philippines to other countries and I am proud to say we are able to manage our migration quite well. There are lessons we’ve learned from other countries and many countries try to learn from us too,” ayon kay Imelda Nicolas, pinarangalan na isa sa pinakamaimpluwensyang Pilipina sa mundo ng Filipina Women’s Network.

Sister Fox to continue the good fight in Australia - Sister Fox ipagpapatuloy ang laban ng kabutihan sa Australya

Nov 3, 2018 0:05:16

Description:

After 27 years of living in the Philippines, Sister Patricia Fox was forced out of the country. Gabriela Australia Chairperson and close friend Angie Ladera shares how Sister Fox plans to continue the good fight while in Australia.

-

Pagkatapos ng 27 taon na paninirahan sa Pilipinas, pwersang pinaalis ng bansa si Sister Patricia Fox. Ibinahagi ng Gabriela Australia chairperson at matalik na kaibigan ni Sister Fox na si Angie Ladera kung paano ipagpapatuloy ni Sister Fox ang laban ng kabutihan habang nasa Australya.

 

Staxey Kelly Cañedo: A pop star in the making - Staxey Kelly Cañedo: nalalapit na bituin ng pop

Nov 3, 2018 0:06:06

Description:

12-year-old Staxey is the epitome of a modern pop star in the making. At an early age of 7, music set her soul on fire. This passion eventually opened many opportunities for her in Australia making her one of the most in demand child singers in Melbourne's Filipino community.

-

Ang 12 taong gulang na si Staxey ay ehemplo ng isang nalalapit na pop star. Sa maagang edad na 7, pinasigla ng musika ang kanyang diwa. Ang pasyon niya ay nagbukas ng mga oportunidad para sa kanya sa Australya kung saan siya ngayon ay isa sa mga hinahanap na batang mang-aawit ng komunidad Pilipino sa Melbourne.

Jerson and Rhayzen’s Blind Curve - Paglaban sa mga hamon sa tulong ng musika

Nov 3, 2018 0:11:27

Description:

Jerson’s father taught him how to play the guitar. He remembers playing tunes from his father’s favourite rock band Led Zeppelin’s Stairway to Heaven. 

-

Tinuruan si Jerson ng Tatay niya tumugtog ng gitara, isa sa mga paboritong tinutugtog nila ng kanyang ama ang stairway to heaven ng rock band the Led Zeppelin. Ibinahagi naman ni Rhayzen ang mga kwento ng kanyang pagbihbinata sa Cotabato, kasama ang mga kaibigan kumakanta habang nakatambay sa paborito nilang sari-sari store ang mga awitin ng Eraserheads at Yanno. Sa Australya, sila’y patuloy na kumakanta at naglalaro ng gitara kasama ang ilan pa sa bandang Blind Curve.

Filipino-Canadian takes pride in serving the Filipino community - Pagpapakita ng pagmamalaki sa pagseserbisyo sa komunidad Pilipino

Nov 2, 2018 0:04:50

Description:

Filipino-Canadian Mikaela Torres gives back to the community by assisting Filipino immigrants settle in Canada. 

-

“I am really proud to give back to my community. I believe Canada gave me the opportunity to help my community more so I’m very proud to be a Filipino-Canadian.”

Lack of Australian experience, the biggest barrier faced by Filipino skilled migrants - Mga hadlang na kinakaharap ng mga Pilipinong ‘skilled migrants’

Nov 2, 2018 0:08:43

Description:

Multicultural Communities Council of South Australia chairperson Miriam Cocking supports the idea of providing mentorship to make settlement easier for Filipino skilled workers. 

-

“I think supporting them will make settlement much easier and also providing mentor on how to navigate the system and also to learn the work ethics in Australia.”

Youth leaders meet to discuss racism and resilience - Mga kabataang pinuno nagtipon upang pag-usapan ang racism at resilience

Nov 2, 2018 0:05:35

Description:

Young leaders from South Sudan met with Indigenous leaders to talk about racism and resilience.

Both youth from two communities said they are facing the same problem- fear, loss of power and exclusion.

 

-

Nagtipon ang mga kabataang pinuno ng South Sudan at mga katutubong pinuno upang pag-usapan ang racism at resilience.

Ang parehong komunidad ay nagsabing sila ay humaharap sa parehong problema- takot, kawalan ng kapangyarihan at ekslusyon.

Growing waistlines can affect your fertility - Paglapad ng inyong waistline maaring maka-apekto sa inyong fertility

Nov 2, 2018 0:08:42

Description:

Recent studies have shown an increase in obesity rates of around 10% over the past 20 years. One in five Australian women will struggle to fall pregnant due to growing waistline or obesity. However, a weight loss of just ten percent has help increase the chances of conception.

Dr Asma'a Gundru explains the relationship between obesity and fertility. 

-

Sa pinaka huling pag-aaral napagalaman na tumaas ang antas ng obesity  ng may10% nitong huling 20 taon. Isa sa bawat limang kababaihan sa  Australya ay mahihirapang mabuntis dahil sa pagtaas ng kanilang timbang o obesity. Ngunit, kung mabawasan lamang ng 10%  ang inyong timbang, maaring tumaas ang posibilidad na mabuntis

Ipinaliwanag ni Dr Asma'a Gundru ang kaugnayan ng obesity at fertility. 

Three subway stations are set to operate in Metro Manila - Tatlong subway stations itatayo sa Metro Manila

Nov 2, 2018 0:05:21

Description:

The Department of Transportation has announced that Metro Manila will begin construction  for subway stations by December 19, 2018.

The 51 billion peso project is set to be completed by May 2022.

-

Sinabi ng Kagawaran ng Transportasyon na idaraos ang groundbreaking ceremony ng proyekto sa Disyembre 19, 2018. Nakatakdang magsimula ang operasyon ng tatlong istasyon ng subway sa Mayo 2022. Tinatayang magkakahalaga ng limampu’t isang bilyong piso ang proyekto.

Breakthrough offers hope for people with spinal cord injuries - Pag-asa para sa mga may spinal cord injuries

Nov 2, 2018 0:06:03

Description:

 

Three patients with spinal cord injuries have been able to walk again thanks to a new scientific breakthrough.

The findings, published in the Nature international science journal, shows electrical stimulation can revive damaged nerves.

-

Nakapaglakad muli ang tatlong pasyente may spinal cord injury dahilan sa bagong tuklas na siyentipikong pamamaraan. Sa pagaaral na inilimbag sa Nature International science journal, napag-alaman na nakakatulong ang electrical stimulation sa paghilom ng mga damaged nerves.

Chinese Consulate opens in Davao City - Chinese Consulate nagbukas sa Davao City

Oct 31, 2018 0:08:38

Description:

Chinese tourists  are expected to flock to parts of Mindanao with the recent opening of Chinese Consulate in Davao City.

-

Inaasahan ang pagdagsa ng mga turista mula Tsina sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pagbubukas ng Chinese Consulate sa Davao City nitong nakaraang Lunes, ika 29 ng Oktubre.

Over a thousand journalists killed in 12 years - Mahigit sa isang libong mamahayag ang pinatay sa loob ng 12 taon

Oct 31, 2018 0:07:03

Description:

First, there was the brutal death of Saudi Arabian journalist and critic Jamal Khashoggi at the Saudi consulate in Istanbul, Turkey.

-

Napabalita ang marahas na pagpatay sa  Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi saSaudi consulate sa Istanbul, Turkey.

 Sinundan ito ng bomba ipinadala sa loob ng pakete sa news outlet CNN sa Estados Unidos

 Naitanggi ng dalawang kaganapan na ito ang karahasan at panganib na hinaharap ng mga mamahayag sa ibat ibang bahagi ng mundo 

Australian company facing fresh allegations of waste mismanagement in Malaysia - Australyanong kompanya nahaharap sa panibagong alegasyon ng waste mismanagement sa Malaysia

Oct 31, 2018 0:04:48

Description:

An Australian mining company is facing allegations it is mismanaging radioactive waste from its production plant in Malaysia.

 

-

Isang Australyanong mining company  ang nahaharap sa panibagong alegasyon ng di wastong pagtapon ng radioactive waste  mula sa planta nito sa Malaysia.

 

Report details thunderstorm-asthma dangers to Asians in Australia - Asians mas nasa panganib sa thunderstorm-asthma

Oct 31, 2018 0:04:57

Description:

New details have emerged about the increased risk of critical asthma symptoms for some groups of Asian migrants and descendants in Australia during thunderstorms.

-

Sa pinakahuling report  napagalaman ang mas mataas  ang antas ng panganib sa kritikal na sintoma ng hika para sa ilang mga migrante mula Asya at kanilang sunod na saling lahi naninirahan sa Australya sa panahon ng biglang ulan o thunderstorm

 

Ang detalye ay ibinalangkas sa pinaka huling ulat mula Pamahalaan State ng Victoria

 

Hinihikayat ng mga dalubahsa na siguruhin  ang mga taong may mas mataas na antas ng panganib na  sila’y magsagawa ng karagdagang pag iingat

 

Problem eating behaviour now hitting young and often - Problema sa tama at wastong pagkain hinaharap ng maraming kabataan

Oct 31, 2018 0:07:06

Description:

A new study shows high numbers of teenagers have negative thoughts about weight gain and are taking rather dramatic action to control it.

 

Analysts say they are concerned problematic eating behaviours at a young age are increasingly leading to eating disorders years later.

 

-

Sa pinaka-\huling pag-aaral nakita ang malaking bilang ng mga teenager na nagkakaroon ng negatibong pananaw sa pagtaas ng kanilang timbang o weight gain at sila ay nagsasagwa ng mga hakbang kung paano mababawasan ang sobrang timbang. 

 

Nababahala  ang mga dalubahsa  sa mga pananawa sa pagakin o tinatawag na problematic eating behaviours  sa batang edad  at sinabi na maaring magbunga ito ng problema sa pagkain o eating disorders sa kanilang pag tanda  

Children play at Enchanted Farm in Barangay Engkanto in Angat, Bulacan - Mga batang naglalaro sa Enchanted Farm sa Angat, Bulacan

Oct 29, 2018 0:10:45

Description:

You reap what you sow; and for the team behind Gawad Kalinga Enchanted Farm, this means tilling the soil and playing with food to end poverty.

-

Ang iyong aanihin ay mula sa iyong itinanim, at para sa grupong nasa likod ng Gawad Kalinga sa Enchanted Farm, ang ibig sabihin nito ay ang paghuhukay ng lupa at paglalarong may kasamang pagkain upang tapusin ang kahirapan.

Gay, lesbian teachers tell of discrimination at religious schools - Diskriminasyon sa mga paaralang relihiyoso

Oct 29, 2018 0:06:07

Description:

Teachers identifying as LGBTIQ+* and working at religious schools in Australia have described a “don’t ask, don’t tell”** culture in their workplaces. It comes as Prime Minister Scott Morrison moves to prevent religious schools rejecting children from attending them 

-

Ang mga gurong kilala bilang LGBTIQ-plus na nagtatrabaho sa mga paaralang relihiyoso sa Australya, ay nagsabing mayroon silang kulturang "don't ask, don't tell" sa kanilang lugar ng trabaho.

CommSec: Queensland shows decline in economic performance - CommSec: Queensland nagpapakita ng mahinang paglago ng ekonomiya

Oct 29, 2018 0:08:05

Description:

State opposition shows decline in economic performance. 

The weekly report of Celeste Macintosh also revealed that the Labor government will enforce minimum standards in rental housing, and the container refund scheme will begin this week.

 

-

Ipinakita ng oposisyon sa Queenland ang mahinang paglago ng ekonomiya ng estado.

Ini-ulat din ni Celeste Macintosh, na ipapatupad ng gobyernong Labor ang pamantayan sa pag-upa ng mga tirahan sa estado, at ang pagsisimula ng container refund scheme sa linggong ito.

Philippines' Pasig River program becomes model for river development - Programang isinagawa sa Pasig River naging modelo ng rehabilitasyon

Oct 29, 2018 0:09:16

Description:

The Philippines' Pasig River has been awarded the inaugural Riverprize award. Dr Eva Abal, CEO of the International River Foundation, explains the indicators of a thriving river community as highlighted by the Pasig River program.  

-

Ang Ilog Pasig ay tumanggap ng kauna-unahang RiverPrize award. Ipinaliwanag ni Dr Eva Abal, CEO ng international River Foundation (IRF) ang mga indikasyon ng isang maunlad na komunidad na naging highlight ng Pasig River program.

Pittsburgh synagogue shooting suspect charged - Suspek sa pamamaril sa Pittsburgh sinampahan na ng kaso

Oct 29, 2018 0:04:40

Description:

Eleven people have been killed and six others injured when a man opened fire during a baby naming ceremony at a US synagogue. Police say a suspect has been taken into custody over the attack at the Tree of Life Congregation in Pittsburgh's Squirrel Hill district.

-

Labing-isang tao ang napatay at anim na iba pa ang nasugatan nang magsimulang mamaril ang isang lalake sa pagdaraos ng binyag ng isang bata, sa isang sinagoga sa Amerika. Sinabi ng pulisya na ang pinaghihinalaan ay ikinulong nila dahil sa pag-atake sa Tree of Life Congregation sa Squirrel Hill district sa Pittsburgh.

Life on the bucket list - Ang buhay sa bucket list

Oct 27, 2018 0:07:42

Description:

The hit movie, “Bucket list”, inspired people around the world to pursue their passions.
So what exactly is a bucket list and do you actually need one to live a meaningful life?

-

Nagbigay inspirasyon ang sikat na pelikulang “Bucket list”, sa buong mundo upang ipagpatuloy nh mga tao ang kanilang nais gawin sa buhay. Subalit ano nga ba ang "bucket list" at kinakailangan mo ba ito upang mamuhay ng may kabuluhan?

Adelaide University Filipino club inspiring international students to learn the Filipino language - Adelaide University Filipino club nagbibigay inspirasyon sa mga estudyanteng matuto ng wikang Filipino

Oct 27, 2018 0:10:01

Description:

A newly created Filipino club has been formed in Adelaide to inspire international students to learn the Filipino language and culture. We speak to Jan Lawrence Noya, founder and current president of the Adelaide University Filipino Club.

 

-

Isang bagong club ng mga Pilipino ang nabuo sa Adelaide upang magbigay inspirasyon sa mga internasyunal na estudyante na pag-aralan ang wika at kulturang Pilipino. Nakausap natin si Jan Lawrence Noya, founder at kasalukuyang presidente ng Adelaide University Filipino club.

 

Millennials must take charge of their finances today - Mga 'millennials' dapat na maging responsable na sa kanilang paggastos ngayon

Oct 27, 2018 0:12:31

Description:

“You cannot get the time back,” reminds Leo Montemayor to millennials who still grapple around whether to save for the future.

-

“You cannot get the time back,” paalala ni Leo Montemayor sa mga milenyal na nahihirapan pa sa ngayong gumawa ng desisyon kung dapat na ba silang magtipid para sa kanilang kinabukasan.

A Filipina millennial's style of leadership - Paraan ng pamumuno ng isang Pinay 'millennial'

Oct 27, 2018 0:19:33

Description:

“I see the millennial leaders as the most understanding among the leaders across the generations because it is the millennial leaders who straddle between the analogue generation and the digital period like they know how to interact with people who are older than them, they also know how to interact with people who are younger than them.”

-

“I see the millennial leaders as the most understanding among the leaders across the generations because it is the millennial leaders who straddle between the analogue generation and the digital period like they know how to interact with people who are older than them, they also know how to interact with people who are younger than them.”

Annual language competition promotes learning second language - Taunang kumpetisyon hinggil sa wika tinataguyod ang pagkatuto ng ikalawang linggwahe

Oct 27, 2018 0:05:36

Description:

More than 300 languages are spoken in homes across Australia, but that diversity is not being reflected in the classroom.

-

Higit sa tatlong daang wika ang binibigkas sa mga tahanan sa buong Australya ngunit ang dibersidad na ito ay hindi nasasalamin sa mga silid-aralan.

President Duterte moves Customs chief Lapena to TESDA - Pangulong Duterte inilipat si Lapena sa TESDA

Oct 26, 2018 0:05:38

Description:

President Rodrigo Duterte  transferred Customs Commissioner Isidro Lapena to the government agency Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) and  appoints a retired military official General Guerrero as  Bureau of Customs Chief. Meanwhile, the Senate has made recommendations to help rid the embattled agency of corruption.

-

Inilipat ng Pangulong Rodrigo Duterte si Customs Commissioner Isidro Lapena sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at itinalaga ang retiradong militar General Guerrero upang pamunuan ang Bureau of Customs. Samantala, naghain ng rekomendasyon ang Senado kaugnay ng mga hakbang upang  mawakasan ang korupsiyon sa ahensiya.

Hannya Girls, Pinay girl power on screen - Hannya Girls, Pinay girl power sa pelikula

Oct 26, 2018 0:13:20

Description:

Filipinas in Melbourne  take part in an independent action film Hannya Girl,  Jeannette Valencia  plays the role of  the Masked Avenger and Demz Latlo as Hannya Girl. They take us behind the scenes and share what it's like to prepare for an action scene. 

-

Kabilang ang mga Pilipina sa Melbourne sa isang independent action film na Hannya Girl. Ginampanan ni Jeannette Valencia  ang papel na  Masked Avenger habang si Demz Latlo ang gumanap na Hannya Girl. Ibinahagi nila sa atin ang mga kaganapan sa likod ng kamera sa paghahanda sa kanilang mga action scene. 

Labor promises to prioritise Asian language-learning if it wins government - Labor ipinangakong gawing prioridad ang pagturo ng Asian language kung manalo sa Halalan

Oct 26, 2018 0:03:06

Description:

The Labor party is promising to arrest the decline in the number of Australian students studying Asian languages if it wins the next election. One hundred new teaching scholarships would be offered as part of a promised 32 million-dollar funding boost.

-

Sakaling magtagumpay sa susund na pampederal na halalan,   ipinangako ng Partido Labor na kikilos ito upang matigil na ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nag aaral ng  wika mula Asya

 

Isang daang panibagong scholarship para sa pagturo ng wika ang ilalaan bilang bahagi ng 32 milyong dolyar  na ipinangako nitong pondo

Morrison unveils first federal drought fund of its kind - PM Morrison inihayag ang tulong pinansiyal para sa mga magsasaka

Oct 26, 2018 0:07:57

Description:

Prime Minister Scott Morrison has unveiled the first federal drought fund of its kind to support farmers now and into the future.

It comes as parts of Australia suffer through what is being called the worst drought in decades.

 

 

-

Ipinahayag ni Prime Minister Scott Morrison ang kauna-unahang pondo na tutulong sa mga magsasaka na nakakaranas ng paghihirap bunga ng tag-tuyot.

Ito ang naging pagkilos sa panahong isinalarawan bilang pinakamatinding tagt-uyot na naranasan ng bansa.

 

 

New cycle way to ease travel for cyclists

Oct 25, 2018 0:11:27

Description:

A new cycle way is being created when a new freeway is built from north Perth to the city, which will cut travel time by 30 minutes.

Unions take to the streets calling for wage growth - Mga unyon, nananawagan ng karagdagang sahod

Oct 25, 2018 0:04:49

Description:

Hundreds of thousands of workers have taken to the streets around Australia to protest stagnant wage growth. Unions representing workers from across the employment sector are demanding higher wages and job stability.

-

Libo-libong manggagawa sa buong Australya ang magprotesta sa hindi gumagalaw na antas ng sweldo. Humihingi ang mga kinatawan ng mga manggagawa sa sektor ng trabaho ng mas mataas na sweldo at kasigurahan sa trabaho. 

Urgent call to immediately review health of Nauru's asylum-seeker children - Agarang panawagan na muling suriin ang kalusugan ng mga batang asylum-seeker mula Nauru

Oct 25, 2018 0:05:38

Description:

Australian human rights groups are calling for all 52 asylum-seeker children on Nauru to have immediate health assessments. It comes as a number of medical agencies have expressed concern for the well-being of all asylum seekers on the island.

-

Nananawagan ang mga grupong nakikipaglaban sa karapatang pantao sa Australya, na payagang makarating sa bansa ang 52 batang asylum seekers para mabilisang masuri ang kanilang kalusugan. Ito ay nangyayari habang nagpapahayag ng pagkabahala ang mga ahensya sa medisina, para sa kalusugan ng lahat ng asylum seekers sa isla.

Changes in rental laws - Mga pagbabago sa batas ng renta

Oct 25, 2018 0:06:14

Description:

A rise in the number of people renting in Australia over the past two decades has triggered calls for changes to laws to better protect tenants. Victoria is the latest jurisdiction to amend its laws, with changes due to take effect in 2020.

-

Ang pagtaas ng bilang ng mga taong umuupa sa Australya nitong nagdaang dalawang dekada ay nagsimula ng panawagan para sa pagbabago ng batas upang protektahan ang mga nangungupahan. Ang estado ng Victoria ang pinakahuling nagbago ng kanilang batas, na kung saan ang mga pagbabago ay magkakabisa sa 2020.

How and who killed Jamal Khashoggi? - Sino ang pumatay kay Jamal Khashoggi at paano siya pinatay?

Oct 25, 2018 0:04:32

Description:

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has addressed his parliament about the murder of Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi. But the speech turned out be as much about what he did not say as what he did say.

-

Nagtalumpati si Pangulong Recep Tayyip Ergfodan sa kanyang parliamento, tungkol sa pagpatay sa mamamahayag na si Jamal Khashoggi.

Ride-share drivers abused and underpaid, reveals new survey - Reklamo ng mga ride-share drivers

Oct 25, 2018 0:05:05

Description:

A survey of Australian ride-share workers has revealed experiences of abuse, racism, false reports and minimum pay. Ten per cent say they have been physically assaulted while working, while six per cent have reported sexual abuse.

-

Naiulat sa isang survey na ang mga ride-share workers sa Australya ay nakararanas ng pang-aabuso, racism, false reports at mababang pasahod. Sampung porsyento ang nagsabing nakaranas sila ng pisikal na pananakit habang nasa trabaho, samantalang anim na porsyento ang nagsabing nakaranas sila ng sekswal na pang-aabuso.

Caring from a distance - Haplos ng pagmamahal, kahit pa naninirahan ang anak sa ibang bansa

Oct 24, 2018 0:13:48

Description:

Deakin University's Earvin Cabalquinto PhD tells us how Filipinos living in Australia utilise the smartphone to care for their elderly parents back in the Philippines. 

-

Ibinahagi ni Earvin Cabalquinto PhD ng Deakin University kung paano ipinararating ng mga anak na naninirahan sa Australya ang kanilang pag-aalaga at kalinga sa kanilang mga magulang na naiwan sa Pilipinas. 

One year later, IS-hit Marawi still faces humanitarian crisis - Matapos ang isang taon, patuloy pa rin ang krisis sa Marawi

Oct 24, 2018 0:05:28

Description:

It has been a year since the battle of Marawi with IS militants in the Philippines was declared over. The militants took over the southern Philippines city for five months before government forces managed to defeat them. But a year later, humanitarian crisis continues.

 

-

May isang taon na simula nang matapos ang labanan sa Marawi at nabawi ang kontrol mula sa militanteng grupo na IS. Limang buwang napasakamay ng grupong IS ang lungsod bago ito tuluyang natalo ng pwersa ng pamahalaan. Ngunit matapos ang isang taon, patuloy pa din ang  krisis. 

Child sexual abuse survivors welcome the national apology - Child sexual abuse survivors pinakinggan ang paghingi ng paumanhin ng punong ministro

Oct 24, 2018 0:06:04

Description:

Thousands of survivors of child sexual abuse have sat in to listen to Prime Minister Scott Morrison and Opposition Leader Bill Shorten apologise for the pain inflicted on them as children.

 

While the words can’t take away what happened, for some it has provided an acknowledgment they had long been denied.

-

Ang mga dating naging biktima ng pang-aabusong sekswal ay nagtipon at nakinig kay Punong Ministro Scott Morrison, at pinuno ng Oposisyon Bill Shorten, habang humihingi ng patawad sa sakit at paghihirap na naidulot sa kanila nang sila ay maabuso. 

Hindi madaling malimutan ang mga nangyari, ngunit para sa ilan, sapat na ang paghingi ng paumanhin sa matagal nang hindi napapansin na isyu ng pang-aabusong sekswal.

Investigators probing deeper against suspect of CDO murder case - Imbestigador sinusuri nang husto ang kaso laban sa murder suspek sa CDO

Oct 24, 2018 0:08:56

Description:

Investigators are probing deeper into possible evidence against suspect of murder of  President of University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. CDO Police says recent developments may strengthen the case against the suspect of the December 2017 murder of Dr Ricardo Rotoras. 

 

-

Sinusuri nang husto ng mga imbestigador ang mga ebidensiya laban sa suspek ng pagpatay sa Pangulo ng University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, maaring mapagtibay pa ang ebidensiya at kaso laban sa suspek sa pagpatay kay Dr Ricardo Rotoras noong Disyembre 2017. 

 

No fare hike in Cebu - Walang pagtaas ng pamasahe sa Cebu

Oct 23, 2018 0:08:32

Description:

Balitang Bisayas. Summary of  latest news in the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar.

The Outlook: for the media - Paano kayo maa-apektuhan ng nagbabagong medya sa Australya?

Oct 22, 2018 0:10:27

Description:

Australia's media landscape, like elsewhere around the world, is changing.

-

Katulad ng nangyayari sa ibang bansa, ang medya sa Australya ay nagbabago.

Counting of votes at Wentworth, not yet finished - Pagbilang ng mga boto sa halalan sa Wentworth, hindi pa tapos

Oct 22, 2018 0:06:12

Description:

The winner of the Wentworth by-election remains up in the air despite Independent Kerryn Phelps claiming victory on Saturday the evening of October 20.

-

Nananatiling hindi pa alam kung sino ang talagang nanalo sa halalan sa Wentworth, sa kabila ng pahayag ni Kerryn Phelps na siya ang nanalo noong gabi ng Sabado, ika dalawampu ng Oktubre.

Government rules out extending My Health Record opt out period - Kahilingang ipagpaliban ang pagpapatupad ng My Health Record

Oct 22, 2018 0:06:34

Description:

A Senate committee has recommended patients be given another year to opt out of the controversial My Health Record medical data system.

-

Ini-rekomenda ng isang komite sa Senado, na bigyan ng isa pang taon ang mga pasyente upang maka-alis sa kontrobersyal na My Health Record.

Council offers free childcare for asylum-seeker, refugee families - Libreng alaga ng mga anak ng humahanap ng asylum, mula sa isang lokal na konseho

Oct 22, 2018 0:05:21

Description:

A local council in Sydney has announced a trial of free childcare for asylum-seeker and refugee families.

-

Isang lokal na konseho sa Sydney ang nagpahayag ng libreng alaga sa mga anak ng humahanap ng asylum at pamilya ng mga repugi.

HSC exams begin around Australia - Eksaminasyon sa HSC, nagsimula na sa buong Australya

Oct 22, 2018 0:03:58

Description:

More than a hundred-thousand students across the country will be sitting their final school exams over the coming weeks.

-

Mahigit sa isang daang libong estudyante sa kahabaan ng bansa, ang kukuha ng kanilang panghuling eksaminasyon sa susunod na ilang linggo.

Duke and Duchess of Sussex visit Queensland - Maharlikang pagdalaw ng Duke at Dukesa ng Sussex sa Queensland

Oct 22, 2018 0:05:36

Description:

The Duke and Duchess of Sussex visited Fraser Island in Queensland, to the delight of the residents of the place.

-

Ang Duke at Dukesa ng Sussex ay dumalaw sa Fraser Island sa Queensland, na labis na ikinatuwa ng mga residente ng lugar.

Independent candidate Dr Kerryn Phelps, wins in Wentworth election - Independienteng kandidato Dr Kerry Phelps, nanalo sa halalan sa Wentworth

Oct 22, 2018 0:04:49

Description:

Independent candidate Kerryn Phelps has claimed victory in the Wentworth by-electon.

-

Inako ng independienteng kandidato Kerry Phelps ang tagumpay sa by-eleksyon sa Wentworth.

ATO Tax Talk October 2018 - ATO Tax Talk October 2018

Oct 22, 2018 0:02:06

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

- Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

A taste of Filipino 'longganisa' - Isang patikim ng Pinoy 'longganisa'

Oct 21, 2018 0:11:03

Description:

‘Longganisa’ is a Spanish sausage that has become a favourite breakfast for Filipinos. Only in the Philippines can you find hundreds of different tastes of ‘longganisa’ due to a range of ethnic-linguistic groups in the country. One of the most popular is the ‘longganisa’ from Vigan.

-

Ang ‘longganisa’ ay isang kastilang ‘sausage’ na naging paboritong agahan ng mga Pilipino. Sa Pilipinas lamang matatagpuan ang daan-daang iba’t ibang lasa ng ‘longganisa’ dahil sa malawak na etnikong grupo sa bansa. Isa sa pinaka-popular ay ang ‘longganisa’ mula Vigan.

Alan Lopez to young animator aspirants, “Draw, draw, draw!” - Payo ni Alan Lopez sa mga kabataang nangangarap maging 'animators,' “Gumuhit, gumuhit, gumuhit!”

Oct 21, 2018 0:23:37

Description:

Where can you bring your talent and passion in drawing? How far can your imagination take you?

-

Saan mo madadala ang iyong talento at pagmamahal sa pagguhit? Gaano kalayo ka dadalhin ng iyong imahinasyon?

Other nationalities vie for Filipino-run beauty and charity titles

Oct 20, 2018 0:19:46

Description:

It's just one of the Filipino-organised beauty contests in the community and all the reasons for holding them are ever present  - searching for beauty, boosting self-confidence, fund-raising for charity work, developing talents,  and empowering young women. 

John Howard warns "grumpy" voters against casting protest votes in Wentworth by-election - John Howard nagbabala sa mga "grumpy" na botante sa pagboto ng protest vote sa Wentworth by-election

Oct 20, 2018 0:06:55

Description:

Australia's chaotic federal political scene could be on the verge of getting even more tumultuous, depending on the outcome of this weekend's by-election in the seat of Wentworth.-

Ang magulong larawan ng pampederal na pulitiko ay maaari pang lalung gumulo, depende sa magiging resulta ng by-election sa upuan ng Wenthworth ngayong katapusan ng Linggo.

 COMELEC to review all COCs, final list out by December - COMELEC susuriin ang lahat ng mga COCs, tala ng mga kwalipikadong kandidato lalabas sa Disyembre

Oct 19, 2018 0:05:29

Description:

The Commission on Elections (COMELEC) is set to review all certificate of candidacies (COCs) to sort out 'nuisance candidates' and is set to publish the final list of candidates by December 15.  There were 152 hopefuls who filed their COCs for the Senate race and a total of 185 party list candidates are currently awaiting approval for the 2019 May mid-term elections.

-

Takdang suriin ng Commission on Elections (COMELEC) ang lahat ng  certificate of candidacies (COCs) upang salain ang mga  'nuisance candidates' at naka takdang ilimbag ang tala ng mga kwalipikadong kandidato sa ika 15 ng Disyembre. Mayroong 152 naghain ng COCs para sa Senado habang mayroong kabuaang 185 party list na kandidato ang naghihintay ng resulta ng pagsuri ng COMELEC para sa halalan sa Mayo 2019 

Nerves and excitement as HSC exams get underway - Year 12 na mag aaral sa Australya abala na sa kanilang mga pagsusulit

Oct 19, 2018 0:04:40

Description:

More than a hundred-thousand students across the country will be sitting their final school exams over the coming weeks.

 

For some, nerves are at an all-time high, as years of study are put to the test one last time.

 

-

Mahigit sa 100,00 mag aaral sa buong Australya ang takdang sumagot sa kanilang mga pang huling pagsusulit o final exams sa susunod na mga linggo

 

Para sa ilan,  sobrang  nerbiyos na ang nararamdaman  habang palapit na ng palapit ang araw kung saan masuusri sa pagsusulit kung ano-ano ang mga natutunan nila nitong mga nakaraang taon

Strategies for a healthier mind and body, preventing harmful gambling - Estratehiya para sa mas malusog na katawan at pag-iisip upang maiwasan ang malulong sa sugal

Oct 19, 2018 0:09:30

Description:

In Victoria, sporting clubs have begun conversations on strategies that can assist in preventing harmful gambling. This weekend October 20-21,  Philippine Australian Golfers Group and 2010 Victorian Multicultural Commission Awardee for Community Service Awardee  Albert Abarquez will take part in conversations happening in Angelsea.

-

Sa State ng Victoria, sinimulan na ng mga sporting club ang mga talakayan kaugnay ng mga estratehiya na maaaring makatulong sa pag-iwas malulong sa sugal. Ngayong  weekend mula ika 20-21 ng Oktubre ,  makikibahagi sa  usapan at talakayan ang 2010 Victorian Multicultural Commission Awardee for Community Service Awardee at mula Philippine Australian Golfers Group Albert Abarquez  sa  Angelsea.

Palestinians, Indonesia warn Australia over Jerusalem switch - Kontrobersyal na pagkilala sa Jerusalem, desisyon ng Administrasyong Morrison

Oct 18, 2018 0:05:06

Description:

Controversy is continuing to build after Prime Minister Scott Morrison's announcement that Australia will consider moving its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem.

-

Nagpapatuloy ang kontrobersiya pagkatapos ipahayag ni Punong Ministro Scott Morrison na pinag-aaralan ng Australya ang paglilipat ng kanilang embahada mula Tel Aviv patungong Jerusalem.

The Outlook: for climate - Mainit at tuyong panahon hanggang sa katapusan ng 2018

Oct 18, 2018 0:04:38

Description:

This year has been one of the hottest and driest since records began, and the outlook for relief from the dry conditions is not promising. 

-

Ang 2018 ang isa sa pinaka-mainit at tuyo buhat nang magtatag ng tala, at ang pag-asa ng paglamig mula sa tuyong kundisyon ay hindi maganda.

Let's talk about how to become a healthier you - Ating pag-usapan ang mas malusog na pagkain at katawan

Oct 17, 2018 0:10:53

Description:

Did you know that overall, Australians spend around $13 billion on healthy eating and around 2.3 million are constantly on a diet? Despite these efforts, cardiovascular disease remains the leading cause of death among Australians. We ask Dr Julie Sladden how we can truly achieve a healthier life.

-

Alam niyo ba na sa may $13 bilyon ang ginagastos ng mga Australyano sa pagbili ng malusog na pagkain habang  2.3 milyon ang nagsabi na sila ay nag-diet? Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang cardiovascular disease pa rin ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming Australyano. Kinausap natin si Dr Julie Sladden at ating inalam kung paano nga ba mamuhay ng malusog.

Study finds one in six Australian children in poverty

Oct 17, 2018 0:03:38

Description:

One-in-six Australian children live in poverty.

 

That's the finding from Child Social Exclusion, Poverty and Disadvantage Report by Uniting Care Australia, which is calling for significant government investment to improve the prospects of children in the worst-hit areas .

Athletes convene for fourth Invictus Games in Sydney - Mga atleta nag-tipon para sa ika-apat na Invictus Games sa Sydney

Oct 17, 2018 0:06:13

Description:

Hundreds of athletes from around the world are in the final stages of preparation for the 2018 Invictus Games in Sydney.

 

It is the fourth staging of the global sporting event that highlights the fighting spirit of wounded veterans and people still within the military.

-

Daan-daang atelata mula sa buong mundo, ang nasa panghuling yugto ng kanilang paghahanda, para sa 2018 Invictus Games sa Sydney.

Ito ang pang-apat na pagtatanghal ng pang-mundong palakasan, na nagtataas ng espiritu sa paglaban ng mga nasugatang beterano, at mga tong naglilingkod pa din sa militar.

Duterte children to seek local posts in the 2019 mid term elections - Mga anak ni Pangulong Duterte tatakbo sa 2019 Halalan

Oct 17, 2018 0:09:16

Description:

Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio is seeking re-election in the 2019 mid-term elections.  At the same time her youngest sibling, Sebastian "Baste" Duterte has filed his certificate of candidacy (COC) for the vice mayoral post, under the banner of the Hugpong ng Pagbabago Party (HNP.) Older brother Paolo Duterte will also seek a post in the House of Representative.

-

Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ay muling kakandidato para mayor sa  nalalapit na 2019 mid-term elections.  Nagfile na ng certificate of candidacy   (COC) ang batang kapatid na si Sebastian "Baste" Duterte para kandidato ng vice-mayor para sa partidong Hugpong ng Pagbabago Party (HNP.) Ang nakatatandang kapatid na si Paolo Duterte ay lalahok din sa lokal na politika para pwesto sa Kongreso.

War on drug an abysmal failure: Richard Branson - Digmaan sa droga malaking kamalian: Richard Branson

Oct 15, 2018 0:06:03

Description:

The global war on drugs should have been stopped many years ago, so declared billionaire Richard Branson.

-

Ang pangdaigdigang digmaan sa droga ay matagal nang dapat itinigil, pahayag ng bilyonaryong Richard Branson.

Cebu Mayor to seek re-election - Alkalde ng Cebu tatakbong muli

Oct 15, 2018 0:04:40

Description:

Balitang Bisayas. Summary of relevant latest news in the Visayan region by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng pinaka-huling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar

Removing disadvantages of indigenous people still a challenge - Pag-alis ng disbentahe ng mga aborihinal malaking hamon pa rin

Oct 15, 2018 0:05:54

Description:

Countries, like Australia and the Philippines, still  face rough challenges in removing, or at least lessening, disadvantages of indigenous people.

-

Nananatili ang hamon sa mga bansa, kasama ang Australya at Pilipinas, para tanggalin, kung hindi man ay bawasan, na malagay sa “disadvantage”  ang mga katutubo, o hindi matugunan ang kanilang mga karapatan at pangangailangan.

QLD Premier urged to step down - Problema para kay Premier Anastascia Palaszchuk

Oct 14, 2018 0:07:13

Description:

A complaint against the premier of Queensland, Annastasia Palaszczuk has been submitted to the Ethics Committee, asking her to temporarily quit her position until a hearing is completed.  

 

-

Isang reklamo laban sa premier ng Queensland, Anastascia Palasczuck ang iniharap sa Ethics Commitee, na humihiling na bumaba muna siya sa pwesto hanggang hindi natatapos ang pagdinig.

 

Free dinner winners during SBS Show at Filipino Fiesta Kultura last October 1 - Mga nanalo ng premyong libreng hapunan sa Blacktown Workers Club

Oct 14, 2018 0:03:29

Description:

The winners of the free dinners at Blacktown Workers Club, Regine Miquiabas and her daughter Monica.

-

Ang libreng hapunan para sa dalawang tao sa Blacktown Workers Club ay napanalunan ni Regine Miquiabas at ang kanyang anak na si Monica.

Bravery Award for mother who shielded her baby and grandmother from hailstorm - Parangal ng katapangan, igagawad sa inang nagtanggol ng kanyang sanggol na anak at lola sa kahabaan ng bagyo

Oct 14, 2018 0:04:20

Description:

 

A Kingaroy, Queensland, mother has been hailed a hero after using her body to protect her baby and grandmother during a destructive hailstorm that heavily damaged the state's south-east.

 

-

Isang ina mula sa Kingaroy Queensland ang itinuring na bayani pagkatapos gamitin ang kanyang katawan upang maprotektahan ang kanyang sanggol na anak at kanyang lola, sa kahabaan ng isang malakas na bagyong sumira sa timog silangan ng estado.

 

Nearly all women feel unsafe in cities because of sexual harrasssment - Halos lahat ng kababaihan ay nakadarama na hindi sila ligtas sa mga lungsod dahil sa pang-aabusong sekswal

Oct 14, 2018 0:07:45

Description:

A new report has revealed a majority of young women and girls around the world feel unsafe in cities because of repeated, and often aggressive, sexual harassment. Humanitarian organisation Plan International says the findings show city streets and public transport are places of particular concern.

-

Ayon sa isang bagong ulat, karamihan sa mga kabataang babae sa buong mundo ang nakakaramdam na hindi sila ligtas sa mga lungsod dahil sa paulit-ulit at kalimitang agresibo at sekswal na pang-aabuso. Sinasabi ng Humanitarian Organization Plan International na ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang mga lansangan ng siyudad at pampublikong transportasyon ang mga lugar na partikular na nakakabahala.

Questions surround mental-health issues, treatments - Kawalan ng kaalaman tungkol sa sakit sa isipan, problema para sa maraming Australyano

Oct 14, 2018 0:06:45

Description:

 A new poll shows most Australians lack a full awareness of mental-health issues and treatments. It has led to calls for greater funding to meet demands across the mental health sector.

-

Ipinakita ng isang pagsusuri na karamihan sa mga Australyano ay kulang sa kamalayan tungkol sa mga isyu ng kalusugan sa isipan at ang paggagamot nito.

Tax cuts for small and medium businesses, to be forwarded 5 years - Bawas sa buwis sa mga negosyo, ipapatupad ng mas maaga ng limang taon

Oct 14, 2018 0:05:37

Description:

One of the main areas of disagreement between the Federal Government and the Opposition in this term of parliament has been tax policy.

-

Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Gobyerno Pederal at Oposisyon sa terminong ito ng Parliamento ay ang tungkol sa polisiya ng buwis.

Teens keeping up with studies, modelling and pageants - Mga kabataan sa pagpapanatili ng pag-aaral, pagmomodelo at mga pageant

Oct 14, 2018 0:11:03

Description:

How do you bloom when it's not time yet?

-

Paano ka yayabong nang hindi hinog sa pilit?

Mrs Sydney & Charity Queen: There's more to beauty and age - Mrs Sydney & Charity Queen: Higit pa sa kagandahan at edad

Oct 14, 2018 0:18:02

Description:

Outer beauty is short-lived, but one's golden heart and advocacy for others are immeasurable.

-

Ang panlabas na kagandahan ay hindi magtatagal, ngunit ang isang ginintuang puso at pagtataguyod para sa iba ay hindi masusukat.

How do you start a home-based business? - Paano simulan ang isang naka-base sa bahay na negosyo?

Oct 13, 2018 0:11:13

Description:

Ever thought of starting your own business at home? But fearing where to start?

-

Naisip mo bang magsimula ng iyong sariling negosyo sa bahay? Ngunit natatakot kung saan magsisimula?

Asian-Australians in Hollywood find obstacles to diversity - Mga Asyano-Australyano sa Hollywood pansin ang mga hadlang sa pagkakaiba-iba

Oct 13, 2018 0:06:20

Description:

In Hollywood, very few Asian actors are given lead roles in film, but it seems the challenges on screen can also affect the creatives behind the lens.

-

Sa Hollywood, napaka-kaunti ng mga Asyanong aktor ang nabibigyan ng pangunahing papel sa pelikula, ngunit tila ang mga hamon sa screen ay maaari ding makaapekto sa mga malikhain na nasa likod ng mga lente.

Bringing a Filipino breakfast to Aussie café culture - Pagpapakilala ng Pinoy na agahan sa Aussie cafe culture

Oct 13, 2018 0:30:21

Description:

Fancy starting your day with a cup of coffee and ‘tapsilog’? One couple wants more Australians to try Filipino food.

-

Gusto mo bang matikman ang tapsilog kasabay ng kape sa iyong agahan? Para sa mag-asawang Wilbur and Rigibelle Montalban, nais nilang matikman ng mga Australyano ang pagkaing Pinoy. 

Australian passport proves one of the world's most powerful - Australyanong pasaporte patunay na isa sa pinaka-matibay

Oct 13, 2018 0:07:03

Description:

A report this week ranked Australia's passport as the equal-seventh most powerful in the world, based on the number of countries it grants access to.

-

Sa ulat na inilabas ngayong linggo, iniranggo ang pasaporte ng Australya bilang pang-pitong pinaka-makapangyarihan sa mundo base sa bilang nga mga bansa na nagbibigay ng akses para dito.

Connecting bilingual seniors with student language learners - Pag-uugnay sa mga bilingwal na matatanda sa mga estudyante sa pag-aaral ng wika

Oct 13, 2018 0:07:57

Description:

One in three older Australians were born overseas – the majority of whom originally from a non-English speaking country.

-

Isa sa tatlo mas nakatatandang mga Australyano ay ipinanganak sa ibang bansa - karamihan ay nagmula sa isang bansa na hindi nagsasalita ng Ingles.

COMELEC says first day of filing of COCs went smoothly - Unang araw ng pag file ng COC naging maayos ayon sa COMELEC

Oct 12, 2018 0:04:33

Description:

Commission on Elections (Comelec) and the Philippine National Police hail the peaceful conduct of filing candidacies for the coming 2019 mid-term elections. Filing of candidacies for the polls has been slated for the next five days; they have until 5pm on October 17 to file their intention to run for the coming May 2019 elections

-

Pinuri ng Commission on Elections (Comelec) at  ng Philippine National Police  ang naging mapayapa at maayos na unang araw ng pag file ng certificate of candidacy para sa nalalapit na 2019 mid term elections. Mayroong hangang ika 17 ng KOtubre ang mga kandito mag file ng kanilang mga COC

Stress levels among youth highest in the past decade - Stress levels tumaas ng husto sa mga kabataan nitong huling dekada

Oct 12, 2018 0:09:33

Description:

Recent study has revealed that the number of young Australians experiencing stress or high levels of psychological distress has tripled since 2007. 

-

Napagalaman sa pinaka huling pag-aaral na lubhang tumaas ang bilang ng mga Australyanong kabataan na nakakaranas ng stress o psychological distress simula taong 2007. Nakita din sa datos na mas mataas ang antas ng stress sa mga kabataang kababaihan 38% kung ihahambing sa kabataang kalalakihan 26%

Nakausap namin si NIck Duigan ang Senior Clinical Advisor ng headspace  

Ang buwan ng Oktubre ay Mental Health Month

 

 

 

Aussie Chris Urbano shares his love for Pinoy food - Aussie Chris Urbano paborito ang lutuing Pinoy

Oct 12, 2018 0:14:27

Description:

'Filipino food is the world's best kept secret cuisine' says Chris Urbano, also known as Maputing Cooking.

-

'Filipino food is the world's best kept secret cuisine' says Chris Urbano,kilala ng marami sa palayaw na Maputing Cooking

May ilang taon na naninirahan sa Pilipinas ang Australyano Chris Urbano, malaking bahagi ng kanyang paninirahan sa bansa ay inilaan sa pag-aral ng lutuing Pinoy. Kamakialan ay inilunsad niya ang kauna-unahang niyang Filipino cookbook, 'World of Filipino Cooking, Food and Fun in the Philippines'. Ang mga sanaysay sa cookbook ay di lamang tungkol sa lutuing PInoy kabilang din ang mga kwento sa likod ng bawat lutuin mula sa pagnanaw at pangunawa ng isang Australyanong naninirahan sa Pilipinas.  

Sporting stars call for ban on alcohol ads across the codes - Mga bituin ng palakasan nanawagan sa pagbabawal ng patalastas ng alcohol

Oct 11, 2018 0:04:07

Description:

A host of sporting stars are calling for a ban on alcohol advertising across all sporting codes.

-

Nanawagan ang ilang bituin sa pagbabawal ng alkohol at patalastas sa lahat ng mga sporting code.

Driven to distraction, Australians are a worry - Gulong-gulo sa pagmamaneho, mga Australyano nababahahala

Oct 10, 2018 0:03:56

Description:

Australian drivers are a distracted bunch, spending almost half their time behind the wheel with their attention divided between the road ahead and other matters.

-

Ang mga nagmamaneho sa Australya ay gulong-gulo na kung saan ang kanilang pag-iisip ay hati sa pagbibigay atensiyon sa kalsada at sa mga ibang bagay.

What can you do to slow global warming? - Ano ang magagawa mo para mapabagal ang pag-init ng mundo?

Oct 10, 2018 0:04:37

Description:

The release of the latest report on climate change from a United Nations panel has sparked much interest around the world.

-

Ang paglabas ng pinaka-huling ulat sa pagbabago ng klima mula sa isang panel ng United Nations ay lumikha ng interes sa buong mundo

Filipino-Australians featured in Adelaide Film Festival - Pilipino-Australyano tampok sa Adelaide Film Festival

Oct 10, 2018 0:14:11

Description:

Filipino-Australians Matthew Victor Pastor and Celina Yuen share stories about life, growing up and the inspiration behind the stories they have created about Filipino migrants in Melbourne. This year, MELODRAMA/RANDOM/MELBOURNE! screens at the ADL Film Festival. They promise a lot of drama and karaoke. Listen in as they share their stories.

-

Ibinahagi ng mga PIlipino-Australyano na sina Matthew Victor Pastor at Celina Yuen  ang kanilang mga kwento at karanasan bilang mga migrante, at ang binuo nilang kwento tungkol  sa mga Pilipinong migrante sa Melbourne. Sa taong ito, ang  MELODRAMA/RANDOM/MELBOURNE! ay isa sa mga tampok sa ADL Film Festival. Pangako nila ang samut-saring drama, kantahan at karaoke. Pakinggan ang kanilang kwento.

Study reveals potential genetic link to gender dysphoria - Napag-alaman sa pag-aaral ang posibleng kaugnayan ng genetic sa gender dysphoria

Oct 10, 2018 0:04:25

Description:

Australian scientists believe they have made a major breakthrough to one day prove there is a genetic link to being transgender.

 

The world's largest study of transwomen has suggested the reasons for personal conflict over gender identity could lie in a person's DNA.

-

Naniniwala ang mga Australyanong siyentipiko na sila ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay na magpapatunay na mayroong kaugnayan ang pagiging transgender sa genetics.

Ang pinakamalaking pag-aaral ng mundo sa mga transwomen ay nagmungkahing ang mga rason ng personal na salungatan ng pagkakakilanlan ng kasarian ay maaaring nasa DNA ng isang tao.

Planning analyst doubts government plan for migrants would free up cities - Planning analyst duda malulutasan ang pagsikip ng mga lungsod sa balak ng Pamahalaan pagtulak sa regional migartion

Oct 10, 2018 0:05:36

Description:

A Melbourne planning analyst has expressed doubts the Federal Government's newly announced plan to force some migrants to live in regional areas would relieve congestion in Sydney and Melbourne.

 

The Government is promising visa reforms to make some new migrants spend at least a few years in regional areas in the belief it would ease population pressure in Australia's biggest cities.

 

-

Nagdududa ang isang Melbourne Planning Anaylst kung maiibsan ang paninikip sa mga lungsod tulad ng Sydney at Melbourne ang ipinaalam na balak ng Pamahalaang Pederal na piliting manirahan sa mga rehiyunal na lugar ang mga migranteng may kasanayan

 

 

After a year, rebuilding efforts at Ground Zero to begin - Matapos ang isang taon, rehabilitasyon sa Ground Zero magsisimula na

Oct 10, 2018 0:09:15

Description:

After a year since Marawi City's  liberation from the  five-month siege of the Islamic State-inspired Maute terror group, the government will officially begin rehabilitation of Marawi City's "ground zero".

-

Isang taon matapos mabawi mula sa limang buwan pagkubkob ng Marawi mula sa Islamic State-inspired Maute terror group sisimulan na ng pamahalaan ang rehabilitasyon sa "ground zero" .

Naga landslide "retrieval operations" cease - "Retrieval operations" ng pagguho ng lupa sa Naga itinigil

Oct 9, 2018 0:09:58

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news in the Visayas by Nick Melgar

-

Balitang Bisayas.  Buod ng mga pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Ncik Melgar

New $50 note specially made for vision-impaired - Bagong $50 na papel para sa mga may kapansanan sa mata

Oct 9, 2018 0:02:41

Description:

Australia's new and tactile $50 banknote has been unveiled.

-

Inilunsad ang bagong $50 na papel  ng Australya.


Opera House promotes race under government orders - Opera House itinataguyod ang karera sa ilalim ng mga kautusan ng pamahalaan

Oct 9, 2018 0:05:17

Description:

Hundreds of thousands of people have signed a petition against a plan to advertise The Everest horse race on the sails of the Sydney Opera House.

 

-

Daan-daang libong katao ang lumagda sa isang petisyon laban sa isang plano na i-patalastas ang karera ng kabayong The Everest sa mga layag ng Sydney Opera House.

Global warming must be limited to below Paris agreement level: IPCC - Pag-init ng mundo dapat i-limita sa antas na mababa sa Paris Agreement: IPCC

Oct 8, 2018 0:05:54

Description:

Global warming needs to be limited to 1.5 degrees Celsius if we are to slow down the effects of climate change.

-

Ang pag-init ng mundo ay kailangang limitahan sa 1.5 digri Celsius kung sakaling pabagalin ang mga epekto ng pagbabago ng klima.

Commissioners debate whether Australia is racist - Mga Komisyoner nagtatalo kung rasista ba ang Australya

Oct 8, 2018 0:05:37

Description:

Racism is "alive and kicking" in Australia, says the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, June Oscar.

-

Ang rasismo ay " alive and kicking" o "buhay na buhay" sa Australya, pahayag ng Komisyoner ng Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice, June Oscar.

Brisbane community gathers to welcome new migrant families and refugees - Komunidad ng Brisbane, nagtipon-tipon sa pagsalubong sa mga bagong migrante at mga refugees

Oct 8, 2018 0:09:10

Description:

The Brisbane community gathered at the annual Mosaic Festival, held at the Roma Street Parklands in Brisbane.

-

Masayang ipinagdiwang ng komunidad ng Brisbane ang taunang Mosaic Festival, na ginanap sa Roma Street Parklands sa Brisbane. 

Cervical cancer rates plummet, heading for 'rare cancer' status - Posibleng katapusan ng Cervical Cancer sa Mundo

Oct 8, 2018 0:04:14

Description:

Australia could become the first country in the world to eliminate cervical cancer. Within 20 years, it's expected the disease will almost be eradicated from the nation.

-

Maaring maging unang bansa sa mundo ang Australya, na mag-aalis ng cervical cancer.

'Alarming' new trend emerges in Australians' recreational drug use - Nagbabagong mukha ng adiksyon sa droga sa Australya

Oct 8, 2018 0:05:54

Description:

The way Australians are using recreational drugs is changing, with this year's annual report finding a sharp shift towards the use of purer substances at very high rates. Researchers at the University of New South Wales' National Drug and Alcohol Research Centre say this year's findings are concerning.

-

Nagbabago ang paraan ng pag-gamit ng bawal na droga sa Australya, na nakakita sa taunang ulat, ng malaking paglipat sa gamit ng mas purong bagay sa napakataas na antas.

Club receives record fine for giving gamblers cash, free alcohol - Makasaysayang multa sa club pagkatapos matuklasang nagbibigay ito ng alak sa mga kliyente upang magsugal

Oct 8, 2018 0:04:52

Description:

A record fine has been issued to a club that unlawfully gave free alcohol and cash advances to gamblers. Top clubs boss Peter Newell is facing calls to resign after the investigation made the finding against the New South Wales club which he chairs.

-

Malaking multa ang ipinataw sa isang club na nagbibigay ng libreng alak na labag sa batas, at paunang bayad sa mga nagsusugal upang makabile sa club.

Mon Coloma: Celebrating life's blessings through art - Mon Coloma: Ipagdiriwang ang mga biyaya sa buhay sa pamamagitan ng sining

Oct 7, 2018 0:16:52

Description:

Unlike other artists, painter Mon Coloma focuses on the goodness of the world and his bright and colourful paintings resonate life's blessings.

-

'Di tulad ng ibang alagad ng sining, ang pintor na si Mon Coloma ay nakatutok sa kabutihan ng mundo at ang kanyang mga maliliwanag at makukulay na mga ipininta ay sumasalamin sa mga pagpapala ng buhay.

A library that empowers students to become authors -- and critics

Oct 7, 2018 0:05:56

Description:

In an ever-changing digital world, the library keeps on having a facelift.

 

Bushwalking takes you closer to nature - Bushwalking higit kang ilalapit sa kalikasan

Oct 7, 2018 0:11:43

Description:

Since the weather is getting warmer, it’s time to travel again and do some nature trips.

-

Dahil umi-init na ang panahon, masarap na muling mamasyal at mag-nature trip.

Extending better support to more international students - Pagpapalawak ng mas mahusay na suporta para sa mas maraming internasyonal na mag-aaral

Oct 6, 2018 0:19:27

Description:

Are you an international student in Australia? Studying in a foreign country can be daunting, but do you know that there are international student groups and organisations whom you can reach out to?

-

Ikaw ba ay isang dayuhang mag-aaral sa Australya? Ang pag-aaral sa isang banyagang bansa ay maaaring maging nakakatakot, ngunit alam mo ba na may mga grupo at organisasyon na para sa mga internasyonal na mag-aaral na maaari mong malapitan?

 

Pajakeroos: Motorsports' fun ride and safety - Pajakeroos: Masaya at ligtas na pagmomotorsiklo

Oct 6, 2018 0:04:54

Description:

Dangerous and expensive it may seem, but motorcycling sports can also be fun for some as it can take you to places.

-

Maituturing na isang delikado at mahal na libangan, ang pagmomotorsiklo ay nakakaaliw din para sa ilan lalo na't maaari ka nitong dalhin kung saan man.

Boracay reopens on 26 Oct, limiting daily tourist intake - Boracay muling bubuksan sa 26 Okt; bilang ng turista lilimitahan

Oct 6, 2018 0:08:10

Description:

After its six-month closure for rehabilitation efforts, Philippines' popular island of Boracay is set to reopen to tourists on 26 October, limiting the number of visitors allowed on the island.

-

Matapos ang anim na buwan na pagsasara upang muling bigyang-sigla, ang kilalang isla ng Boracay ay nakatakdang muling buksan para sa mga turista sa Oktubre 26, lilimitahan lamang ang bilang ng mga bisita na pinapayagan sa isla.

Downpours fail to break the drought in NSW - Mga pagbuhos ng ulan nabigong tapusin ang tagtuyot sa NSW

Oct 6, 2018 0:05:09

Description:

Two days of rain across New South Wales have given farmers a much-needed morale boost, with some parched areas receiving more rain in 24 hours than they have all year.

-

Ang dalawang araw ng pag-ulan sa kabuuan ng New South Wales ay nagbigay sa mga magsasaka at mga may-ari ng bukirin ng kinakailangang pagpapalakas ng moral, na may ilang mga tuyong lugar ay tumanggap ng mas higit na ulan sa loob ng 24 oras kaysa sa kanilang natanggap sa buong taon.

Partner Migrants Advocates’ Network working towards equal access for women - Partner Migrants Advocates’ Network working towards equal access for women

Oct 5, 2018 0:09:26

Description:

Over a year ago, women working with women victims of domestic abuse took the first step to ensuring  equal access to services and protection for all vulnerable women and their children. 

-

May isang taon na ang nakalipas ng sinimulan ang unang hakang ng mga kababaihang tumtulong sa mga kabaro na naging biktima ng domestic violence  tungo sa pagsiguro na ang lahat ay may sapat na access sa serbsiyo at proteksiyon ang lahat ng mga bulnerableng kababaihan at kanilang mga anak. Kadalasan ang mga di residente ng Australya na naiipit at naging biktima ng domestic violence ay nalalagay sa panagnib, dahil limitado ang suporta at wala ng alternatibo, marami ang napipilitang magbalik na lamang sa kanilang tinubuang lupa. Nitong 2018 sinimulan ang online petition upang masiguro na ang lahat ng biktima at survivor ng domestic violence ay may sapat at pantay na access sa serbsiyo at tulong tulad ng karapatan ng mga ibang mga migrante.

President Duterte says he will not hide health condition from the public - Pangulong Duterte sinabi di niya itatago ang kalagayan ng kalusugan mula publiko

Oct 5, 2018 0:05:20

Description:

President Rodrigo R Duterte confirmed he  was at the Cardinal Santos Medical Center in San Juan City for some medical tests and said he would be upfront about his health if he is dealing with something serious. Presidential Spokesperson Harry Roque said that the chief executive’s health condition, unless life-threatening, must be treated as confidential. 

-

Ikinumpirma ni Pangulong Rodrigo R Duterte nbna nagtungo siya sa Cardinal Santos Medical Center,  San Juan City  para sa ilang medical tests. Sinabi ng Pangulo na hindi niya ililihim ang kondisyon ng kanyang kalusugan mula publiko sakaling seryoso ang maging diagnosis nito. Sinabi naman ng Presidential Spokesperson Harry Roque  na ang kondisyon ng kalusugan ng chief executive maliban na lamang kung seryoso o  life-threatening ay tinuturing na confidential. 

#MeToo still going strong on first anniversary - #MeToo patuloy ang pagtibay ng samahan sa ika unang anibersaryo

Oct 5, 2018 0:05:40

Description:

October 4 marks a year since the emergence of the #MeToo movement against sexual harassment and sexual abuse.

 

#MeToo has instigated a serious discourse around sexual harassment and assault and has triggered the downfall of a number of high-profile abusers around the world.

 

 

-

Ginunita ang ika-isang taon simula ng #MeToo movement laban sa sekswal na pang-aabuso.

Nag-umpisa ang #MeToo sa isang seryosong diskurso laban sa sekswal na pang-aabuso at naging dahilan ng pagbagsak ng mga kilalang sexual abusers.State wants residents to tap unused community grants - South Australia hinihikayat ang mga residente na gamitin ang mga community grant

Oct 4, 2018 0:10:56

Description:

Adelaide News. Summary of latest news from the  festival state by Norma Hennessy

-

Adelaide News.  Buod ng mga pinakahuling ulat mula sa festival state hatid ni Norma Hennessy

The Outlook: for superannuation - The Outlook: para sa superannuation

Oct 4, 2018 0:09:18

Description:

The Financial Services Royal Commission has recently focused attention on the superannuation sector, highlighting a need for more transparency for consumers as they look to the future.

-

Pinagtuunan pansin kamakailan ng Financial Services Royal Commission ang atensiyon sa sektor ng superannuation, na ipinapakita ang pangangailangan na mas maging bukas sa mga mamimili sa habang tinitingnan nila ang kapalaran.

 

 

Many casual workers can now become permanent - Maraming mga casual worker maaari nang maging permanente

Oct 3, 2018 0:07:12

Description:

More Australians are in line to obtain secure employment, with changes from the Fair Work Ombudsman now in effect as of the first day of the month.

-

Maraming Australyano na ang makakakuha ng matatag na  empleyo sa pag-iral ng mga pagbabago mula sa Fair Work Ombudsman sa unang araw ng buwan.

 

No evidence population growth is choking cities: Grattan Institute - Walang ebidensiya na pabigat ang paglago ng populasyon sa mga siyudad: Grattan Institute

Oct 3, 2018 0:04:05

Description:

A new study has found that Australians’ daily commute has not worsened as a result of the country’s population growth.

-

Napag-alaman sa isang bagong pag-aaral na hindi sumasama ang lagay ng  pang-araw-araw na pagbiyahe sa Australya sa paglago ng pupulasyon ng bansa.

How to access mental health services - Paano i-akses ang mga serbisyo sa pang-kaisipang kalusugan

Oct 3, 2018 0:07:15

Description:

Settling in a new country comes with many challenges.

-

Ang pagtira sa isang bagong bansa ay maraming hinaharap na hamon.

State politicians, community leaders heap praises on Filipino contribution to Australia

Oct 3, 2018 0:06:49

Description:

State politicians and community leaders heap praises on Filipino community's contribution to Australia's multicultural society during the 30th Fiesta Kultura celebration in Sydney.

Awaiting US meeting, Payne downplays worries over submarine deal - Payne di pinansin ang mga abala tungkol sa submarinong kasunduan

Oct 3, 2018 0:05:44

Description:

Foreign Minister Marise Payne has downplayed concerns a $50 billion project to build new submarines will not proceed because of the lack of an agreement between the Government and a French-owned company.

The issue has arisen as Senator Payne prepares for a meeting in Washington with United States secretary of state Mike Pompeo and US national-security adviser John Bolton.

The Indo-Pacific and Iran are expected to be among the main talking points at the meeting.

-

Hindi pinansin ng Ministrong panlabas, Marise Payne ang mga abala na hindi matutuloy ang $50 bilyong proyektong paggawa ng mga bagong submarino dahil sa kakulangan sa kasunduan sa pagitan ng gobyerno at kompanyang taga Pransya.

Tumaas ang isyu habang naghahanda si Senador Payne para sa isang pagpupulong sa Washington kasama ang United States sekretarya na si Mike Pompeo at US national-security adviser John Bolton.

Ang Indo-Pacific at Iran ang inaasahang magiging pangunahing paksa sa pagpupulong.

 

Caffeine and its significant impact on sleep - Kape at mga epekto nito sa tulog

Oct 3, 2018 0:09:13

Description:

This week is International Coffee Day (1st October) and Sleep Awareness Week (1st - 7th October), Allan Sheffield of myDNA explains how coffee consumption affects your sleep.

-

Ngayong linggo ay International Coffee Day (1 Oktubre) at Sleep Awareness Week (1- 7 Oktubre), ipinaliwanag ni Allan Sheffield ng myDNA ang epekto ng pag-inom ng kape sa tulog.

Learn to swim for free - Matuto lumangoy ng libre

Oct 3, 2018 0:05:32

Description:

In Year 2000, 63 children under the age of five drowned while in 2017, 18 children under five drowned. Laurie Lawrence, learn to swim ambassador, says he wants to further reduce that number to zero.

 

-

Noong taong 2000 may 63 na bata limang taong gulang pababa ang nalunod, noong taong 2017, 18 bata  limang taong gulang pababa ang nalunod. Ayon kay Laurie Lawrence ambassador ng learn to swim, nais niyang mabawasan ang bilang.

 

Government promises help as petrol prices climb - Gobyerno nangako ng tulong habang tumataas ang presyo ng petrolyo

Oct 3, 2018 0:02:57

Description:

As costs continue to rise, the government is threatening to punish petrol companies who rip off customers.

Australia's top consumer watchdog says motorists are now paying more than a billion dollars extra at the bowser than they were three years ago.

 

-

Habang tumataas ang presyo ng gasolina, nagbanta ang gobyerno na paparusahan ang mga kompanya ng langis na nandadaya sa mga kostumer.

Sinabi ng tagabantay ng konsumer sa Australya, ang mga motorista ay nagbabayad ng mahigit sa isang bilyong dolyar kumpara sa nakaraang tatlong taon.

 

 

Sara Duterte not running for Senate albeit topping election surveys - Sara Duterte hindi tatakbo sa Senado kahit nangunguna sa mga survey

Oct 3, 2018 0:08:43

Description:

Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio has maintained that she is not gunning for a Senate seat in the 2019 local and national midterm elections despite her consistent showing as among the probable winners in recent surveys.

-

Nanindigan si Davao City Mayor Sara Duterte- Carpio na hindi siya tatakbo sa Senado para sa 2019 local at national midterm elections sa kabila ng patuloy na pagkakapanalo sa mga bagong survey.

KBP gives up party for landslide funds - KBP kinansela ang pagdiriwang para makatulong sa landslide

Oct 3, 2018 0:10:05

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news from the Visayas by Nick Melgar

 

 

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinaka-huling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar. 

 

"Greed" to blame for bank failures Commissioner finds - "Greed" dapat sisihin sa kabiguan ng bangko ayon sa Komisyoner

Oct 3, 2018 0:04:24

Description:

An interim report from the banking royal commission has found misconduct by banks and financial institutions has been driven by greed.

Image: Commissioner Kenneth Hayne (AAP)

 

 

-

Napag-alaman sa isang panloob ng ulat mula sa banking royal commission na ang mga di-tamang pag-aasal ng mga bangko at ng mga institusyong pananalapi ay tinutulak ng katakawan.

 

 

 

Australia urges UN nations to continue denuclearisation efforts - Ministrong panlabas ng Australya, nagtalumpati sa UN General Assembly

Oct 1, 2018 0:06:26

Description:

Australia's Foreign Minister has addressed the United Nations, highlighting Australia's support of the Iran nuclear deal, its commitment to gender equality, and the importance of stability in the Indo-Pacific region.

 

-

Nagtalumpati sa United Nations ang ministrong panlabas ng Australya, Marise Payne, kasabay ang pagtataas ng suporta sa kasunduang Nuklear sa Iran, ang pangako ng pagkaka-pantay ng kasarian, at ang kahalagahan ng katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific.

 

The woman behind popular Filipino performers in Australia - Ang babae sa likod ng magagandang palabas ng mga mang-aawit na Filipino sa Australya.

Oct 1, 2018 0:09:29

Description:

Behind all the great Filipino performers who graced the many stages in Australia is Nita Christian, who together with her husband Peter, runs the Philippine Entertainment Network.

-

Ang nasa likod ng mga magagaling na mang-aawit na Filipino na nagtanghal sa Australya, ay si Nita Christian, na kasama ng kanyang asawang si Peter, ang nagpapatakbo ng kumpanyang Philippine Entertainment Network

ABC acting chair promises something different - Dating opisyal ng Hukbong Pang-himpapawid at Direktor ng kumpanya, inatasan bilang pansamantalang Chair ng ABC

Oct 1, 2018 0:04:20

Description:

Former Air Force officer and experienced company director Doctor Kirstin Ferguson has been appointed deputy chair of the A-B-C board

-

Ang dating opisyal ng Hukbong Pang-Himpapawid at direktor ng kumpanya, Doctor Kirstin Ferguson, ay inatasang maging pangalawang chair ng ABC board.

Queensland government to overhaul renting law - Gobyerno ng Queensland, babaguhin ang batas sa renta

Oct 1, 2018 0:07:45

Description:

The Queensland government will overhaul renting laws in the state.  This is according to the report filed by Celeste Macintosh.

-

Babaguhin ng gobyerno ng Queensland ang batas sa renta sa estado.  Ito ay ayon sa ulat na ipinahayag ni Celeste Macintosh.

Increasing death count from tsunami in Indonesia - Lumalaking bilang ng mga namatay sa Indonesia

Oct 1, 2018 0:04:52

Description:

 The death toll from the tsunami that hit the Indonesian island of Sulawesi has surpassed 800 people.

-

Ang bilang ng mga namatay dahil sa tsunaming tumama sa isla ng Sulawesi sa Indonesia, ay lumampas na sa walong daang tao.

Demonstrating love in action - Pagpapatunay ng pagmamahal sa pag-aksyon

Sep 30, 2018 0:12:55

Description:

How can we truly show our love to others?

-

Paano natin tunay na maipakikita ang ating pagmamahal sa kapwa?

Acceptance: still a major issue for transgender - Pagtanggap: malaking isyu pa rin sa mga transgender

Sep 29, 2018 0:11:35

Description:

Although society has been more accepting of transgender people, intolerance still seems to be a key issue.

-

Kahit pa man mapagtanggap na ang lipunan sa mga transgender, ang kawalan ng kaparayaan ay malaki pa ring isyu.

First smoking ban for metropolitan Central Business District - Unang pagbabawal ng paninigarilyo sa metropolitan CBD

Sep 29, 2018 0:05:50

Description:

North Sydney is planning Australia's first smoke-free metropolitan Central Business District after its council voted to endorse a blanket ban.

Image: A smoker puffs on a cigarette (AAP)

 

 

-

Nagbabalak ang North Sydney na maging kauna-unahang  "smoke-free" na Central Business District o CBD  sa kabuuang Sydney pagkatapos i-endorso ng konseho ang isang plano.

Image: A smoker puffs on a cigarette (AAP)

 

 

Travails of Subclass Visa 190 holders - Paghihirap ng mga may hawak ng Subclass 190 Visa

Sep 29, 2018 0:11:54

Description:

Married couple Dave and Lori Saavedra migrated to Australia in 2016 under a skill nominated visa to start a new life together. Struggles and challenges confronted them as they set foot in a new country particularly in relationship and job hunting. The nurse and programmer from Sydney learnt important lessons and useful tips they’d like to impart to incoming migrants.

-

Lumipat sa Australya noong 2016 ang mag-asawang Dave at Lori Saavedra sa ilalim ng skill nominated visa upang magsimula ng panibagong buhay. Humarap sila sa mga hamon at paghihirap partikular sa relasyon at paghahanap ng trabaho. Ang nars at programmer mula Sydney ay natuto ng mga mahalagang aral at mga kapaki-pakinabang na payo na nais nilang ibahagi sa mga parating na migrante.

Make everday a 'good vibes' day - Siguruhin 'good vibes' ang bawat araw

Sep 28, 2018 0:15:13

Description:

'Wake up each day with gratitude in your heart' says life coach and aura reader, Stargazer. Listen in as she shares some tips on how we can transform our day to be a 'good vibes day'.

-

Simulan ang bawat araw sa pagbigay pasasalamat ayon sa life coach at aura reader, Stargazer. Pakinggan kung paano mabuhay ng napapalibutan ng 'good vibes' ang inyong araw. 

In-language care making cancer treatment less intimidating - Paggamit ng sariling wika pinapadali ang pagpapagamot sa kanser

Sep 28, 2018 0:05:44

Description:

Long before a cancer diagnosis has sunk in, patients are often asked to make big decisions about treatments.

Navigating hospitals and understanding the healthcare system is daunting for anyone but for non-English speakers it can prove a huge challenge.

Now one Australian cancer centre is trying to make the experience less intimidating.

-

Bago pa man lubusang mauunawan ang naging diagnosis sa sakit na kanser, kadalasa’y hinihiling na magsagawa ng mahahalagang desisyon ang mga pasyente tungkol sa kanilang pagpapagamot

 

Maaring maging lubhang nakaka-takot ang panibagong lugar partikular ang  mga ospital at maaring para kanino man, mahirap lubhang mauunawaan ang sistema pangkalsugan partikular sa mga di Ingles ang tubong wika

Military guarding ranks against Red October Plot - Militar mahigpit na nagbabantay laban sa 'Red October'

Sep 28, 2018 0:04:35

Description:

The Philippine Army warns against those planning to  recruit soldiers to take part in the alleged Red October Plot against the Duterte Administration. 

-

Militar nagbabala sa mga nagbabalak na mag recruit ng mga sundalo na makibahagi sa di umano'y balak na pag-aalasa 'Red October' laban sa Pamahalaang Duterte

ATO Tax Talk September 2018: Keeping Records - ATO Tax Talk September 2018: Keeping Records

Sep 27, 2018 0:02:15

Description:

 The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

ATO Tax Talk August 2018: Claiming work-related expenses and business expenses - ATO Tax Talk August 2018: Claiming work-related expenses and business expenses

Sep 27, 2018 0:02:20

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

Calls for transparency over sacking of ABC MD Michelle Guthrie - Panawagan ipaliwanag ang tunay na pangyayari sa pagtanggal sa ABC MD Michelle Guthrie

Sep 26, 2018 0:04:48

Description:

Michelle Guthrie is considering legal action after being sensationally dumped as ABC managing director, halfway through her five-year term.

 

The ABC board maintains it was "not in the best interests" of the broadcaster for Ms Guthrie to remain in the top job

-

Pinag-aaralan ni Michelle Guthrie ang kanyang susunod na legal na hakbang, pagkatapos siyang alisin bilang namamahalang direktor ng ABC, sa gitna ng kanyang limang taong termino.

Pinananatili ng ABC board, na ito ay para sa pinaka-magandang interes ng lahat ng mga brodkaster, para manatili si Binibining Guthrie sa pinakamataas na pwesto, kagaya ng ulat na tinipon ni Darren Mara.

Gender equity? Not yet, says ABS - Datos mula ABS, nakita di pa pantay ang oportunidad para kalalakihan at kababaihan

Sep 26, 2018 0:07:29

Description:

Equality between the genders in Australia is stagnating.

New figures from the Australian Bureau of Statistics show women remain greatly outnumbered in positions of power, continue to earn less than men and can expect to retire on significantly less super.

-

Tila di na umuusad ang kalagayan ng pagkapantay  sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan sa Australya.

 

Sa pinakahuling datos mula Australian Bureau of Statistics nakita na patuloy na malaki ang lamang ng mga kalalakihan sa kababaihan sa nanunugkulan sa mga makapangyarihang pwesto,  patuoy na mas maliit ang halaga ng sahod  kung ihahambing sa kalalkihan at aashanag mas maliit ang naipon sa super annuation sa oras na mag retiro ang mga  kababaihan

Filipino-Australian and Australians celebrating grand final weekend in Manila - Mga Pinoy-Aussie at Aussie ipinagdiriwang ang grand final weekend sa Maynila

Sep 26, 2018 0:09:05

Description:

Filipino Australian Erwin Santos relocated to Manila around 16 years ago, living away from Australia he missed playing Australian rules football until he was introduced to two Australians who share the love for the sport. Since then, he has been playing for the Philippine Eagles and every year during the grand final weekend they get together, celebrate and watch the AFL grand final.

-

Nanirahan ang Pilipino Australyanong si Erwin Santos sa Pilipinas may 16 taon na ang nakalipas, sa paninirahan niya sa Maynila hinanap niya ang paglaro ng footy, hangang nakilala niya ang mga Australyanong naglalaro ng footy,  Australian rules football. Simula noon naglaro na siya para sa Philippine Eagles at bawat taon tuwing grand final weekend sila'y nagsasama sama, pinanonood ang laro at nagdiriwang tulad ng pagdiriwang sa Australya habang pinanonooad ang AFL grand final.

Peaceful walk for landslide victims - Peaceful walk para sa mga biktima ng Pagguho ng lupa

Sep 25, 2018 0:10:26

Description:

At least 1194 evacuated from Naga landslide, and more than 700 volunteers help in packaging relief goods.

Image: Rescuers search for survivors at the landslide site in Naga City (Alan Tangcawan/AFP/Getty Images)

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinakahuling ualt mula sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar. 

Larawan: Mga taga-pagligtas naghahanp ng mga nabuhay sa pagguho ng lupa sa siyudad ng Naga (Alan Tangcawan/AFP/Getty Images)

Bishop opens up on gender targets, 'vicious' environment - Bishop tinalakay ang gender target, 'vicious' environment

Sep 24, 2018 0:07:10

Description:

Former foreign minister Julie Bishop has spoken openly about the problems she sees in federal politics in her first televised interview since the Liberal leadership challenge.

Image: Julie Banks, Ann Sudmalis and Julia Bishop sitting together in parliament (AAP)

 

 

-

Maluwag na nagsalita ang dating ministro sa ugnayang panlabas, Julie Bishop, hinggil sa problemang kanyang nakikita sa pampederal na politika, sa kanyang kauna-unahang panayam mula noong paghahamon sa liderato ng liberal.

Larawan: Julie Banks, Ann Sudmalis at Julia Bishop sabay na naka-upo sa parlamento (AAP)

 

 

Labor pledges to make companies reveal gender pay gaps - Labor nangako na ipahayag ng mga kumpanya ang gender pay gaps

Sep 24, 2018 0:05:11

Description:

Federal Labor says it will make companies reveal publicly how much they pay women compared to men if Labor is elected to government.

Image: Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek (AAP)

-

Sinabi ng pampederal na Labor, iuutos nito sa mga kumpanya na isapubliko ang antas ng pagpapasahod nito sa  kababaihan kaysa sa kalalakihan kung ang Labor ay maihahalal sa pamahalaan.

 

Larawan: Pangalawang lider ng Oposisyon  Tanya Plibersek (AAP)

Good news (and bad news) on HIV rates in Australia - Magkahalong resulta ng antas ng HIV sa Australya

Sep 24, 2018 0:06:48

Description:

The latest statistics on HIV rates in Australia present a mixed picture of the sexual health of Australians.

-

Ipinakita ng pinakahuling estatistiko sa antas ng HIV sa Australya, na may magkahalong larawan ang kalusugang seksuwal ng mga Australyano.

Drug seizures reveal crisis inside immigration detention centre - Bawal na droga nakumpiska sa Villawood Detention Centre

Sep 24, 2018 0:04:44

Description:

Figures obtained exclusively by SBS expose a drug crisis inside the country's largest immigration detention centre. 

-

Ipinakita ng mga talang nakuhang eksklusibo ng SBS, na may krisis sa bawal na droga sa pinaka-malaking sentro ng detensyon sa bansa.

 

Queenslanders shop in bulk to help mend broken strawberry industry - Maramihang bumibile ng strawberry ang mga taga-Queensland, upang makatulong sa mga nagtatanim nito

Sep 24, 2018 0:07:34

Description:

Residents of Queensland will henceforth buy strawberry in bulk to help farmers struggling with their business, because of the needle crisis in their products.

-

Buhat ngayon, ang mga nakatira sa Queensland ay bibile ng strawberry ng maramihan, upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang negosyo, dahil sa natagpuang karayom sa kanilang mga produkto.

Training prisoners to listen to suicidal lessons - Pagtuturo sa mga preso upang makinig sa mga leksyon ng pagpapakamatay

Sep 24, 2018 0:05:04

Description:

Suicide is the cause of about one in four deaths in Australian prisons. 

-

Pagpapatiwakal ang isa sa mga dahilan kung bakit isa sa apat ang namamatay sa kulungan ng Australya.

Exposing refugees and other students to the world of volunteers - Walang alam ang mga batang repugi tungkol sa pagboluntaryo

Sep 24, 2018 0:03:51

Description:

 Many refugee students are totally unfamiliar with the idea of volunteering.

-

Maraming estudyanteng repugi ang hindi pamilyar sa ideya ng pagbo-buluntaryo

Blues by the Bay - Blues by the Bay

Sep 23, 2018 0:27:22

Description:

Having written more than 50 Original Pilipino Music, Miguel is now ready to take OPM to a different level. With the collaboration of seasoned Pinoy artists, 'Miguel and Friends' will be launched officially aboard a boat.  

-

Nakapagsulat na ng mahigit 50 Original Pilipino Music, handa na si Miguel na dalhin ang OPM sa kakaibang antas. Sa pakikipagtulungan kasama ang mga napapanahong artistang Pinoy, opisyal na ilulunsad ang 'Miguel and Friends sakay ng isang barko.

Should I hire a professional driving instructor? - Dapat ba akong kumuha ng professional driving instructor?

Sep 23, 2018 0:07:14

Description:

Driving in Australia can be daunting. If you are a new migrant planning on hitting the road soon, you might want to consider hiring a professional driving instructor for your own safety and benefit.

-

Ang pagmamaneho sa Australya ay nakakatakot. Kung ikaw ay isang bagong migrante na planong magmaneho, maaaring dapat konsiderahin ang pagkuha ng propesyonal na instruktor para sa iyong kaligtasan at benepisyo.

Close to Filipino food fine-dining - Nalalapit sa fine-dining na Pagkaing Pilipino

Sep 22, 2018 0:11:52

Description:

Undoubtedly, in the last few years Filipino food has  been noticed in mainstream Australia, basically due to the proliferation of food markets and street food festivals, and opening of few modern Filipino food fusion restaurants usually owned by  second-generation Filipino chefs.

Image:

-

Di kaduda-duda, sa nakalipas na taon, ang pagkaing Pinoy ay napaapnsin sa mainstream Australia, dahil an rin sa pagkalat ng mga food markets at street food festivals, at pagbubukas ng ilang modernong  food fusion restaurant na kadalasa'y pag-aari ng mga ikalawang henerasyong Pinoy chef.

Larawan: Chef Manny Boy Alday, executive sous-chef Anthony Galo at chef de Partie Zharin Salac

Exposing refugees and other students to the world of volunteers - Exposing refugees and other students to the world of volunteers

Sep 22, 2018 0:03:38

Description:

Many refugee students are totally unfamiliar with the idea of volunteering.

Image: Belmore Boys High School students on a visit with the SES (SBS)

 

-

Maraming mga estudyanteng repugi ay  walang kaalam-alam sa ideya ng pagboboluntaryo.

Larawan: mga estudyante ng Belmore Boys High School students on a visit with the SES (SBS)

 

Ompong casualties reach 88 - Mga nasawi bunga ng Bagyong Ompong umabot na sa 88

Sep 21, 2018 0:04:47

Description:

Casualties from Typhoon Mangkhut (Ompong) reaches 88,  29 more boodies have been recovered during a retrieval operations from another landslide in Benguet. Meanwhile, in Cebu around 20 people have dies from a landslide due to heavy rains. 

-

Umabot na sa 88 ang bilang ng namatay bunga ng Bagyong Mangkhut (Ompong) ,  29  na bangkay pa ang natagpuan mula sa retrieval operations sa naganap na landslide sa Benguet.  Samantala sa may 20 katao ang namatay sa isang landslide na naganap matapos ang matinding buhos ng ulan. 

Caring for people living with dementia and support for those who care for them - Pag-aruga sa mga taong nabubuhay ng may Dementia at suporta para sa mga tagapag-alaga

Sep 21, 2018 0:17:33

Description:

Living and caring for people who are diagnosed with Dementia can be difficult but with proper support, care and understanding we can make life easier bot both the person being cared for, their carer and families. The Australian Filipino Community Services (AFCS) has partnered with several organizations to help deliver training on counseling for carers and their families and opportunities for information sessions in Mt Druitt in NSW and Boronia and Doveton in Melbourne

-

Hindi madali ang mag-alaga at makasama ang taong nadiagnose ng Dementia ngunit kung may sapat na suporta, pag-alalay at pangunawa maaring maging mas mabuti ang pamumuhay para sa kapwa may Dementia at tagapag-alaga. Nakipagtulungan ang  Australian Filipino Community Services (AFCS) sa ilang mga organisasyon upang maihatid ang ilang mga pagsasanay sa  counseling para mga tagapag-alaga at ilang mga oportunidad para information sessions sa Mt Druitt sa NSW at sa Boronia at Doveton sa Melbourne

Morrison pushing for more international students to go regional - Morrison hinihikayat ang international students mag-enroll sa mga unibersidad sa rehiyunal na lugar

Sep 21, 2018 0:03:59

Description:

International students are being encouraged to study at regional universities rather than in major cities under a Federal Government plan to ease population growth in Australia's capital cities.

 

But international-student advocates warn more incentives are needed to make it a viable option.

 

-

Sa ilalim ng balak ng Pamahalaan Pederal maibsan ang paninikip at paglaki ng bilang ng populayson sa mga  pangunahing lungsod sa Australya, hhikayatin ang mga international students na mag aral at mag-enrol sa mga rehiyunal na  unibersidad sa halip na unibersidad sa mga  malalaking lungsod

Ngunit nagbabala ang mga tagapag taguyod ng mga international students na kailangan ng karagdagang o insentibo upang tuluyang isa alang alang ang opsiyon

Morrison announces major school-funding changes - Morrison ipinlaam malaking pagbabago sa paglaan ng pondo para paaralan

Sep 21, 2018 0:05:20

Description:

Australia's Catholic and independent school sectors are set to benefit from multi-billion-dollar funding after the Federal Government announced changes to how it would calculate a school's wealth.

Critics say the deal represents so-called "hush money" to keep the schools from campaigning against the Government in next year's election.

-

Takdang magbenipisyo ang mga paaralang Katoliko at Indpendiyente mula sa ilang bilyong dolyar na pondo mula Pamahalaan Pederal matapos ipaalam ang mga pagbabago sa pag kwenta ng yaman ng bawat paaralan

 

 

Adelaide Lord Mayor won't seek re-election - Lord Mayor ng Adelaide hindi na tatakbo

Sep 20, 2018 0:10:03

Description:

South Australia News. Summary of latest news from the Festival State by Norma Hennessy

Image: Adelaide Lord Mayor Martin Haese (Wikimedia/Bahudhara (CC BU A SA 4.0)

 

-

South Australia News. Buod ng mga pinakahuling ulat sa Festival State hatid ni Norma Hennessy

Larawan: Adelaide Lord Mayor Martin Haese (Wikimedia/Bahudhara (CC BU A SA 4.0)

 

Green tea offers hope up on Mangrove Mountain - Green tea nagbibigay ng pag-asa sa Mangrove Mountain

Sep 20, 2018 0:06:05

Description:

For centuries, the Japanese have been drinking green tea as an important part of their culture and everyday life.

Image: Akio Onozawa at the green-tea farm (SBS)

-

Sa maraming siglo, ang mga hapones ay umiinom ng green tea bilang bahagi ng kanilang kutlura at pang-araw-araw na pamumuhay.

Larawan:  Si  Akio Onozawa sa isang taniman ng green-tea (SBS)

Federal government pledges aid to berry industry following contaminations

Sep 19, 2018 0:05:48

Description:

The Federal Government is coming to the financial aid of Australia's strawberry industry, following a number of needle contaminations.

Image: Strawberries (AAP)

Bullying not issue in my government: PM Morrison - Pambubully hindi isyu sa aking pamahalaan: PM Morrison

Sep 19, 2018 0:06:49

Description:

Prime Minister Scott Morrison says he is confident bullying is not an issue in his government.

Image: Prime Minister Scott Morrison and Minister for Women Kelly O'Dwyer during a division in the House of Representatives at Parliament House. (AAP/Mick Tsikas)

 

-

Sinabi ng Punong Ministro siya ay tiwala na ang pambubully ay hindi isyu sa kanyang pamahalaan.

Larawan: Punong Ministro Scott Morrison  at Ministro  para sa Kababaihan Kelly O'Dwyer  sa mababang Kapulungan sa  Parliament House. (AAP/Mick Tsikas)

 

Could do better: Australia's contribution to global development score rises - Could do better: Australia's contribution to global development score rises

Sep 19, 2018 0:06:45

Description:

Australia has climbed up the ranking of the world's richest countries contributing to global development. 

Image: Development contribution goes beyond simply aid  (AAP)

-

Umakyat ang Australya sa ranggo ng mga  pinakamayamang bansa sa mundo na nakatulong sa pandaigdigang  pagsulong.

Larawan: Ang kontribusyon sa pagtulong ay hindi lamang sa aid  (AAP)

Davao City sends help to Ompong victims in Northern Luzon - Davao nagpadala ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Ompong sa Hilagang Luzon

Sep 19, 2018 0:07:58

Description:

The city government of Davao sent some 10,000 food packs on Tuesday, 18 September to victims of super typhoon Mangkhut "Ompong" in northern Luzon. 

-

Pamahalaan ng lungsod ng Davao nagpadala ng may 10,000 food packs  sa mga biktima ng Bagyong Mangkhut "Ompong" sa hilagang Luzon

Calls for better staff-to-resident ratios as the government's aged care inquiry faces questions - Panawagan para sa staff-to-resident ratio sa sektor ng aged care

Sep 19, 2018 0:06:02

Description:

The peak body for nurses and midwives in Australia is calling on the government to make staff-to-resident ratios law, in aged care facilities.

 

They say the government can't afford to wait until the conclusion of the royal commission into the aged care sector.

 

 

-

Nanawagan sa pamahalaang pederal ang samahan ng mga nars at midwife sa Australya sa isang batas para sa staff to resident ratio sa mga pasilidad ng aged care   

Anila di maaring mahintay ng pamahalaan ang pagtatapos ng royal commision sa sektor ng aged care

Study questions use of low-dose aspirin for healthy patients - Pag-aaral kwinestiyon ang pag-gamit ng low-dose aspirin sa mga malulusog na pasyente

Sep 19, 2018 0:04:03

Description:

Doctors have been urged to reconsider the popular prescription of aspirin to prevent blood clots and cardiac disease after a comprehensive study cast doubt on its health benefits.

 

The Australian-led clinical trial has found the blood-thinning drug does not prolong the life of healthy patients, nor reduce their risk of a first heart attack.

 

-

Hinihikayat ang mga doktor na muling pag-aralan ang popular na preskripsyong aspirin, na naunang ginagamit upang mapigilan ang pamumuo ng dugo at sakit sa puso, pagkatapos ng isang nalawak na pagsasaliksik, sa mga benepisyo nito sa kalusugan.


Aged-care sector welcomes royal commission - Sektor ng aged-care natuwa sa pagbuo ng royal commission

Sep 19, 2018 0:08:12

Description:

Support services for older Australians have welcomed the announcement of a royal commission into aged care.

 

Prime Minister Scott Morrison says it will help families be more confident about the quality of care provided to their loved ones.

 

-

Malugod na tinanggap ng mga nagbibigay ng serbisyo, ang Royal Commission sa mga nakakatandang Australyano

Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ito ay makakatulong sa mga pamilya, na magkaroon ng tiwala sa kalidad ng alagang ibinibigay, sa kanilang mga mahal sa buhay.


Cebu Press Freedom Week on - Press Freedom Week sa Cebu simula na

Sep 18, 2018 0:10:10

Description:

Balitang Bisayas.  Summary of the latest relevant news in the Visayas by Nick Melgar

Image: A protester wears a tape with a message for press freedom  AAP/EPA/ROLEX DELA PENA

-

Balitang Bisayas.  Buod ng pinakahuling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar

Larawan: Isang protestador naka-tape ang bibig na may mensahe para sa kapayapaan ng pamamahayag (AAP/EPA/ROLEX DELA PENA)

Australianism pushed for Oxford Dictionary - Australianism itinutulak para sa Oxford dictionary

Sep 18, 2018 0:06:19

Description:

The Oxford English Dictionary is calling on Australians to share their "Australianisms," otherwise known as a term or slang unique to the Australian lexicon.

Image: A man reading a copy of the Oxford Dictionary of English (AAP/Ian Nicholson/PA Wire)

 

 

-

Nanawagan ang Oxford English Dictionary sa mga Australyano na ibahagi ang  kanilang "Australianisms,"  o Australyanismo -- o mas kilala bilang slang o termino na kakaiba lamang sa wika ng Australya .

Larawan: Oxford dictionary (AAP/Ian Nicholson/PA Wire)

 

 

Facebook's algorithm and its role in the battle to rebuild trust - Ang algoritmo ng Facebook at papel nito na buuin muli ang tiwala

Sep 18, 2018 0:07:32

Description:

Facebook has been promising a new era of transparency, as it tries to rebuild trust shattered by privacy scandals and revelations Russia used it to manipulate American elections.

Image: Facebook HQ at Menlo park, California (SBS)

-


Nangako ang Facebook ng isang bagong panahon ng pagiging tagusan, habang sinusubukan nitong ibalik ang tiwala, na nadurog ng mga eskandalo sa pribasiya, at mga pahayag na ginamit ng Rusya ang eleksyon sa Amerika, upang ito ay ma-impluwensyahan.

Larawan:  Punong himpilan ng Facebook sa  Menlo park, California (SBS)

Push for technology help in suicide prevention

Sep 17, 2018 0:05:50

Description:

There is a fresh push for technology to play a bigger role in helping people battle depression.

 Image: Shannai Pearce (SBS)

 

Increasing number of Workplace Sexual harassment being investigated - Tumataas na bilang ng pang-aabusong sekswal, iimbestigahan

Sep 17, 2018 0:04:54

Description:

A report from the Australian Human Rights Commission has indicated that the number of people saying they were sexually harassed at work has increased in the past six years.

-

Isang ulat mula sa Australian Human Rights Commission ang nakatuklas na ang bilang ng mga taong nagsasabing nakaranas ng pang-aabusong sekswal sa trabaho, ay tumaas nitong nagkalipas na anim na taon.

$100k reward for information on culprit responsible for needles in strawberries - $100k pabuya sa sino mang makakapagturo kung sino ang responsable sa mga karayom sa loob ng mga strawberries

Sep 17, 2018 0:07:23

Description:

A $100,000 reward is being offered for information that will lead to the arrest of those responsible for needles in strawberries sold in supermarkets.

-

$100,000 ang ibibigay sa sino mang makakapag-bigay ng impormasyon upang ma-aresto ang may kagagawan ng mga karayom sa loob ng mga strawberries na ipinagbibile sa mga supermarkets.

Photography, no longer a profitable profession - Photography, hindi na pakikinabangang propesyon

Sep 17, 2018 0:06:31

Description:

A Filipino-Australian photographer has cautioned future professionals, not to put too much emphasis in photography as a means of living.

-

Isang photographer na Filipino-Australyan ang nagbabala sa mga magiging propesyonal, na huwag masyadong umasa sa photography bilang hanap-buhay.

Disaster in Northern Philippines as Typhoon Ompong passes towards China - Napakalaking pagkawasak, pagkatapos maminsala ang bagyong Ompong sa hilagang Luzon

Sep 17, 2018 0:05:35

Description:

Typhoon Ompong passed through the northern part of the Philippines, possibly leaving hundreds dead. Deaths were caused mostly by landslides.

-

Ang bagyong Ompong ay nanalanta sa hilangang bahagi ng Pilipinas, at nag-iwan ng daan-daang patay, karamihan ay dahil sa pag-guho ng lupa.

Australia in the lowest rank of active countries - Australya, nasa mababang ranggo ng mga aktibong bansa

Sep 17, 2018 0:04:11

Description:

Australia may pride itself on being an active nation, but a study by the World Health Organisation suggests that is far from true.

-

Maaring ipagmalaki ng Australya na sila ay isang aktibong bansa, pero ayon sa isang pag-aaral ng World Health Organisasyon, ito ay malayo sa katotohanan.

Filipina mum wins AusMumpreneur for skincare line - Pilipinang ina, nanalo ng AusMumpreneur para sa skincare line

Sep 17, 2018 0:09:49

Description:

Louella Docot is one of three Filipina AusMumprenuer awardees. Her small business KissReady won second place for Hair and Beauty. 

 

-

Isa sa tatlong Pilipina na nabigyan ng gawad mula AusMumprenuer si Louella Docot para sa kanyang small business na KissReady. Nanalo siya ng second place para sa Hair and Beauty.

Before I Forget: A daughter’s journey in caring for a mother with Alzheimer’s

Sep 16, 2018 0:15:39

Description:

“Focus on what remains, not on what is missing.”

Capturing memories never to be forgotten

Sep 16, 2018 0:11:21

Description:

One, Two, Three, Smile!

Q & A with the finalists of Miss Philippines-Australia 2018

Sep 16, 2018 0:18:19

Description:

Nine equally beautiful and intelligent young ladies will vie for the crown in this year’s Miss Philippines-Australia and Miss Charity Queen.

How a Filo-made app can help migrant Filipinos to earn more - Paanong ang isang gawang Pinoy na ‘app’ ay makakatulong sa mga migranteng Pilipino na magkaroon ng dagdag na kita

Sep 16, 2018 0:07:32

Description:

It has been more than a year since Adrian Lee created and developed an app to help the Filipino community in Australia.

-

Higit isang taon na nang nalikha ni Adrian Lee ang isang app na makakatulong sa komunidad Pilipino sa Australya.

Social Support Group for Filipinos living with Dementia - Social Support Group para sa mga Pilipinong nadiagnose ng Dementia

Sep 14, 2018 0:12:29

Description:

Know anyone diagnosed with Dementia? The Filipino Community Council of Victoria Incorporated (FCCVI) can assist you through their Social Support Group.

-

May kilala ba kayong nadiagnose ng Dementia? Maari kayong matunlungan ng  The Filipino Community Council of Victoria Incorporated (FCCVI) sa pamamagitan ng kanilang Social Support Group.

Filipino students recreate 'home' in Melbourne - Mga Pilipino students binuhay ang bayanihan sa Melbourne

Sep 14, 2018 0:11:06

Description:

Living alone and away from the comforts of family and home can be difficult. Through the years Filipino students in Victoria have formed a bond that helps ease the feeling of homesickness, they have been each others source of strength when times are tough and inspiration when the feeling down. FASTCO Filipino Community Council of Victoria has become every Filipino students 'home away from home'.

 

-

Mahirap mamuhay ng mag-isa lalo na at malayo sa pangagalaga ng inyong mag-anak. Maraming taon ang nakalipas ng nabuo at dinala ng mga Pilipinong mag-aaral sa Victoria ang diwa ng bayanihan. Sama-sama nagtutulungan makalimutan ang lungkot sa tuwing na homesick at sinusuportahan ang isat-isa sa panahon ng pagsubok at binibigayan  ng bawat isa ng inspirasyon sa tuwing nawawalan ng lakas at napanghhinaan ng loob. Ang  FASTCO, Filipino Community Council of Victoria ang komunidad ng mga Pilipinong mag-aaral kung saan mararanasan ang diwa ng bayanihan sa habang naninirahan sa ibang bayan

 

Two years later, Ford workers look at a different future - Matapos ang dalawang taon, ang bagong buhay ng mga dating manggagawa sa Ford

Sep 14, 2018 0:05:03

Description:

It is almost two years since the closure of Ford's car factories that came as part of the end of car manufacturing in Australia.

 The shutdown meant hundreds of workers employed at the company's Geelong plants in Victoria faced an uncertain future.

After two years, we look back and find out how some employees are doing.

-

May dalawang taon na simula ng nagsara ang factory ng sasakyang Ford  sa Geelong sa Victoria –

 

Ang pagsara ay naging bahagi ng pagtatapos sa industriya ng pagmunupaktura ng sasakyan sa Australya

 

Sa pagsara,  maraming manggagawa ang naharap sa walang kasiguruhan para sa kanilang hinaharap

 

Inalam natin kung ano ang mga pagbabago sa kanilang buhay

Philippines preparing for Typhoon Ompong - Pilipinas naghahanda para sa Bagyong Ompong

Sep 14, 2018 0:06:31

Description:

 In the Philippines, government agencies  and NGOs have begun evacuating thousands of people in the path of Typhoon Ompong international codename  Typhoon Mangkhut said to be the most powerful typhoon this year, closing schools and readying bulldozers for landslides.

 

-

Sa Pilipinas sinimuan na ang paglikas ng mga tao ng mga lugar na apektado sa nalalpait na pagdating ng Bagyong Ompong international codename  Typhoon Mangkhut sinasasabing pinaka malakas na bagyo sa taong ito. Tinatayang may 10 milyong katao ang naninirahan sa mga apektadong lugar.

 

 

Bulk-billed IVF treatment in Perth, a WA first

Sep 13, 2018 0:08:36

Description:

Perth report. Summary of latest news in Western Australia by Cielo Franklin

Image. A pregnant woman (AAP Image/Tracey Nearmy)

More multicultural foster carers needed

Sep 13, 2018 0:11:59

Description:

The government is  calling for more multicultural carers to look after the growing number of young children that needs parental care.

Dutton defends as pressure continues to pile on - Dutton ipinatanggol ang sarili habang patuloy ang presyur

Sep 13, 2018 0:04:49

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton is insisting he's done nothing wrong, as pressure continues to mount over claims and allegations that he's misused his position.

Image: Minister for Home Affairs Peter Dutton during Question Time in the House of Representatives (AAP)

 

-

Idiniin ni Ministro ng Home Affairs Peter Dutton na wala siyang ginawang mali habang nagpapatuloy ang presyur sa mga paratang at alegasyon ng maling paggamit sa  kanyang puwesto.

Larawan: Ministro para sa  Home Affairs Peter Dutton  sa Question Time sa Mababang Kapulungan (AAP)

 

Aged care funding promise slammed as too little, too late - Pangakong pondo sa aged care binatikos bilang maliit at huli na

Sep 13, 2018 0:04:12

Description:

Prime Minister Scott Morrison has flagged aged care as one of his top priorities, and is committing millions to improving aged care, with grants for regional facilities, and plans for a new regulator.

Image: Elderly Australians shopping (AAP)

 

 

 

 

-

Ibinandila ni Punong Ministro Scott Morrison ang aged care o pangangalaga sa mga matatanda bilang isa  sa kanyang pangunahing paryoridad, at siya ay magtatalaga ng milyun-milyon dolyar  para ayusin ang aged care na may grants para sa mga pang-rehiyonal na pasilidad, at plano para sa isang bagong regulator.

Larawan: Matatandang Australyano namimili (AAP)

 

 

 

 

Mae Paner brings 'Tao Po' to Melbourne and Canberra - 'Tao Po' ani Mae Paner sa Melbourne at Canberra

Sep 12, 2018 0:21:43

Description:

Over a year ago, Mae Paner (Juana Change) brought to life the experiences of four individuals and how their lives were changed by the Duterte administrations campaign against illegal drugs. 'Tao po' is at the Melbourne Fringe Festival this September 14 and 15 and 23 September in Canberra 

-

May isang taon na binigyang buhay at tinig ni  Mae Paner (Juana Change)  ang karanasan ng apat na indibidwal at kung paano nabago ang kanilang buhay ng kampaniya ng Administrasyong Duterte laban sa  ilegal na gamot.  Mapapanood ang 'Tao po'  sa  Melbourne Fringe Festival  ngayong ika 14 at 15  ng Setyembre at sa ika 23 Setyembre sa Canberra 

DA sets aside P20M for purchase of agricultural produce from Bukidnon - DA naglaan ng P20M para pambili ng gulay mula Bukidnon

Sep 12, 2018 0:08:48

Description:

The Department of Agriculture has allotted some P20 million for the purchase of vegetable produce from Bukidnon province to be shipped to various markets in Metro Manila.

-

Naglaan ang Kagawaran ng Agrikultura ng may P20 milyon para pambili ng gulay mula Bukidnon na dadalhin sa mga palengke sa  Metro Manila.

The outlook: Political behaviour - The outlook: Political behaviour

Sep 12, 2018 0:05:59

Description:

Seven prime ministers in 10 years and allegations of bullying and intimidation in parliament raise a serious question: Is the behaviour of Australia's politicians getting worse?

 

Politics in Australia have, in fact, always been adversarial.

 

So are today's politicians any worse than their predecessors?    

 

-

Pitong Punong Ministro  sa loob ng sampung taon at  nitong huli ang pahayag sa nagaganap na bullying at panninidak sa Parlayemento  Sa kaganpaang ito isang mahalagang tanong ang hinahanapan ng kasagutan, lumalala ng aba ang pag uugali ng mga politiko sa Australya

 

 

Push for technology help in suicide prevention - Teknolohiya bilang pamamaraan upang makatulong sa suicide prevention

Sep 12, 2018 0:05:44

Description:

There is a fresh push for technology to play a bigger role in helping people battle depression.

 

With suicide rates staying high, an online safety net could provide more help and hope.

 

-

Mayroong panibagong mga pagtulak upang gamitin ang teknolohiya upang makatulong sa pagharap sa depression.

Habang patuloy na nanatiling mataas ang antas ng suicide, umaasa na makakatulong at magbibigay ng pag-asa ang isang on-line safety net

 

Workplace gender: New campaign to close gender pay gap - Workplace gender: Bagong kampanya para pagdikitin ang gender pay gap

Sep 10, 2018 0:05:49

Description:

Unions are stepping up the fight to close the gender pay gap, pushing for major changes to parental leave and workplace bargaining for women.

Image: ACTU president Michele O'Neil (AAP)

 

-

Kumikilos ang unyong para pag-igtingin ang laban na mapaliit ang diperensiya sa sahod ng mga kasarian sa pagtulak sa malalaking pagbabago sa parental leave at workplace bargaining para sa kababaihan.

Larawan: Pangulo ng ACTU Michele O'Neil (AAP)

 

Thriving alpaca industry one more victim of Australia's drought - Lumalagong indistriya ng alpaca isa na namang biktima ng tagtuyot sa Australya

Sep 10, 2018 0:05:38

Description:

Relief has finally arrived for drought-stricken farmers, with rain in some of the affected parts of eastern Australia.

Image: Harvey Gollan with his alpacas (SBS)

-

Ang kaginhawan ay sa wakas dumating para sa mga magsasaka na naaapektuhan ng taguyot, na kung saan ang ulan ay bumagsak sa ilang apektadong silangang bahagi ng Australya.

Larawan: Harvey Gollan at kanyang mga alpaca (SBS)

Cebu hit by rising prices of basic goods - Halaga ng pangunahing bilihin tumataas sa Cebu

Sep 10, 2018 0:10:28

Description:

Balitang Bisayas:  Summary of  latest news from the Visayan region by Nick Melgar

Image: Cebu City hall (Melgar)

 

 

-

Balitang Bisayas:  Buod ng mga pinaka-huling balita buhat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar.

Larawa: Punong himpilan ng  Cebu City (Melgar)

 

 

Grippling power prices, consumers run to the sun - Napakataas na halaga ng kuryente, mamimili lumalapit sa araw

Sep 10, 2018 0:10:31

Description:

Adelaide residents are moving to solar power as the Festival state retains its infamous stature as having the most expensive energy prices in the country.

Image: An artist impressions for the solar thermal power plant to be built near Port Augusta, South Australia. AAP Image/ Solar Thermal Power Plant

-

Ang mga residente ng Adelaide ay lumilipat sa solar power habang ang Estado ng Pista ay nanatiling binabansagang mayroong pinakamahal  na halaga ng kuryente sa bansa.

Larawan:  Guhit ng isang alagad ng sining sa isang planta ng solar thermal power plant na itatayo malapit sa Port Augusta, South Australia. AAP Image/ Solar Thermal Power Plant

Sumptuous Filipino meals served by 24-year old restaurant - Masasarap na pagkaing Pilipino, matatagpuan sa restoran sa Rooty Hill

Sep 10, 2018 0:03:15

Description:

A 24-year old restaurant continually serve delicious Filipino food to residents of Rooty Hill and adjacent suburbs.

-

Patuloy na naglilingkod ang dalawampu't apat na taong restoran ng mga pagkaing Pilipino, sa Rooty Hill at mga katabing suburb.

Gold Coast and Phuket Thailand, sign sister-city agreement - Gold Coast at Phuket Thailand, pumirma sa kasunduang magkapatid na syudad

Sep 10, 2018 0:07:16

Description:

On Monday 10 September 2018, the mayors of Gold Coast and Phuket Thailand, signed a sister-city agreement.

-

Noong Lunes, ika sampu ng Septyembre 2018, ang mga alkalde ng Gold Coast at Phuket Thailand, ay pumirma sa isang kasunduan upang maging magkapatid ang kanilang mga syudad.  Ito ay mula sa ulat ni Celeste Macintosh ng Queensland.

Photos unearthed of pioneering female footballers - Makasaysayang litrato ng mga babaeng manlalaro ng putbol, natuklasan sa Queensland

Sep 10, 2018 0:04:05

Description:

A treasure trove of historic photos of women’s football has been uncovered by a researcher in Queensland, of what is thought to be the first official game played almost 100-years ago.

-

Isang nakatagong kayamanan ng mga litrato ng mga babaeng naglalaro ng putbol, ang natuklasan ng isang taga-siyasat sa Queensland, na sinasabing unang opisyal na laban halos isang daang taon na ang nakakalipas.

American version of football called Gridiron, coming to Australia - Darating sa Australya ang Gridiron, ang Amerikanong bersyon ng putbol

Sep 10, 2018 0:04:46

Description:

American football, or gridiron, has come to Australia as a six-week scouting program by the United States' National Football League rolls out across the country and in the Pacific islands.

-

Ang Gridiron, o Amerikanong putbol, ay darating sa Australya, habang ang anim na linggong programa ng National Football League ng Amerika, ay sisimulan sa bansa at sa mga isla sa Pasipiko.

Australian paedophiles have passports cancelled - Pasaporte ng mga kilalang pedopilya, kinansela

Sep 10, 2018 0:04:29

Description:

Almost 30 registered child sex offenders attempting to travel overseas have had their passports cancelled aimed at reducing child sex tourism.

-

Halos tatlumpong naka-rehistrong nagkasala ng pang-aabusong seksuwal sa mga kabataan, na naglakbay sa labas ng bansa, ay inalisan ng pasaporte sa paglalayong mabawasan ang turismo sa sex ng mga bata.

Refugee who fled Taliban one of 100 Women of Influence - Pinarangalan ng The Australian Financial Review ang nga Natatanging Babae sa bansa.

Sep 10, 2018 0:07:23

Description:

Women from across the country have been honoured on The Australian Financial Review's list of 100 Women of Influence.

-

Ang mga kababaehan sa kahabaan ng bansa ay pinaranglan sa listahan ng 100 Outstanding Women of Influence ng The Australian Financial Review

Riddles and songs that make your culture strong - Mga bugtong at awitin na magpapalakas ng iyong kultura

Sep 9, 2018 0:27:22

Description:

What's in a riddle, what's in a song? It can be your own culture you want to become strong.

-

Anong mayroon sa isang bugtong, ano ang meron sa isang awit? Maaaring ito ang iyong sariling kultura na nais mong palakasin.

Choosing your hair salon - Pagpili ng iyong hair salon

Sep 9, 2018 0:06:26

Description:

Have you been trying out numerous hair salons, yet no luck in finding the right one for you?

-

Marami ka na bang sinubukan ngunit walang suwerto sa tamang hair salon para sa iyo?

Which would you choose - 'Survive or Die'? - Ano ang iyong pipiliin - 'Survive or Die'?

Sep 8, 2018 0:26:38

Description:

A timely story of survival or death amidst the crisis concerning refugees around the world, 'Survive or Die' is about a 16-year-old girl who escapes to Australia on a refugee boat steered by a people smuggling ring's captain.

-

Isang napapanahong kuwento ng pagliligtas ng buhay o kamatayan sa gitna ng krisis tungkol sa mga refugee sa buong mundo, ang 'Survive or Die' ay tungkol sa isang 16-na-taong-gulang na babae na tumakas patungong Australya sakay ng isang bangka ng repugi na kontrolado ng kapitan ng isa smuggling ring.

A new Blacktown University or University Blacktown campus? - Isang bagong Blacktown University o University Blacktown campus?

Sep 8, 2018 0:05:17

Description:

After an airport, a new hospital, a modern train system, one higher education centre is expected to be the new infrastructure in the growing Sydney west.

-

Pagkatapos ng isang paliparan, isang bagong ospital, isang modernong sistema ng tren, isang sentro ng pang-mataas na edukasyon naman ang inaasahang maging bagong imprastraktura sa lumalaking kanlurang Sydney.

Reinvigorating the Sydney Fiesta - Pagbibigay ng bagong sigla sa Sydney Fiesta

Sep 8, 2018 0:11:57

Description:

With a new community leader at the helm, the annual Sydney Fiesta Kultura tries to be reinvigorated with some "new" in what has now become a traditional Filipino event.

-

Sa isang bagong lider ng komunidad na naitalaga, ang taunang Sydney Fiesta Kultura ay sinusubukan na muling mapasigla sa ilang "bago" sa naging isa na ngayong tradisyunal na kaganapang Pilipino.

The Outlook: for youth - The Outlook: para sa mga kabataan

Sep 8, 2018 0:06:27

Description:

The views of young  Australians will be put before the United Nations in the next few weeks by an Adelaide man who just completed a six-month listening tour throughout every state and territory.

-

Ang mga pananaw ng mga kabataang Australyano ay ihaharap sa United Nations sa susunod na ilang linggo sa pamamagitan ng isang lalaki mula Adelaide na kamakailan lamang ay nakumpleto ang anim na buwan na pakikinig sa kanyang paglalakbay sa bawat estado at teritoryo.

How a Filipino nanny finds strength to fight abusive employer - Juliet Buenaobra: Paano ko nahanap ang lakas ng loob na magreklamo

Sep 7, 2018 0:09:29

Description:

A Filipino nanny has filed a complaint against her employer for underpayment of salary and non-payment of benefits.

-

May dalawang taon na nagtratrabaho sa Sydney si Juliet Buenaobra bago niya nahanapa ng lakas ng loob na kwestiyunin at sa kalaunan ay magreklamo laban sa kanyang amo sa di wastong bayad sa kanyang sahod at sa di pagbayad ng mga benipisyo. Nagbalik na si Juliet sa Pilipinas kapiling ang kanyang mag-anak at patuloy na pinagsisikapang malampasan ang trauma at makaahon mula sa naransang paghihirap.

Ibinahagi niya ang kanyang kwento.    

Thank you, Rene Garcia - Maraming Salamat Rene Gracia

Sep 7, 2018 0:07:42

Description:

Hotdog's Rene Garcia passed away on September 2 at the age of 65.  Listen in to his 2014 interview, during his visit to SBS Radio. 

-

Pumanaw noong ikalawa ng Setyembre si Rene Garcia ng bandang Hotdog sa edad na 65 taong gulang.  Balikan natin ang panayam noong  2014 ng bumisita siya sa Studio sa Melbourne ng SBS Radio. 

50 women one voice, Circular Keys Chorus - 50 kababaihan, iisang tinig: Cirucular Keys Chorus

Sep 7, 2018 0:11:34

Description:

50 women from different parts of the world, who now call Sydney home have joined together to sing as one, the Circular Keys Chorus. This October, they will travel to St Louis, Missouri to compete at the Harmony Classic with some of the world's top small and medium choruses.

Filipina Circular Keys Chorus member, Lissa Lao, shares us their story.

 

-

50 kababaihan mula ibat ibang bahagi ng mundo ngayo'y naninirahan sa  Sydney ang sama samang  umaawit sa the Circular Keys Chorus. Ngayong Oktubre, sila'y maglalakbay patungong  St Louis, Missouri para sa  Harmony Classic Competition kung saan makakaharap nila ang ilan sa pinaka magaling na  small at medium choruses sa buong mundo.

Ibinhagi ng Pilipinang miyembro ng Circular Keys Chorus Lissa Lao ang kanilang kwento

Senator Trillanes vows to fight 'illegal arrest' - Senador Trillanes ipinangakong lalabanan ang 'illegal arrest'

Sep 7, 2018 0:04:57

Description:

Senator Antonio Trillanes has vowed to fight 'illegal arrest' and go after officials of the Duterte Administration who make themselves instruments of abuse.

-

Ipinangako ni Senator Antonio Trillanes na labanan ang tinawag niyang 'illegal arrest' at kanyang sisiguruhin na managot ang mga opisyal ng Adminstrasyong Duterte na magpapagamit  at aabusuhin ang kanilang kapangyarihan

Moving to regional Australia - Paglipat sa rehiyonal na Australya

Sep 6, 2018 0:07:32

Description:

Moving to the country can offer more affordable housing and better job opportunities while fostering community.

Image: Tamworth Family – Lisa Maree Williams(Getty Images)

 

-

Ang paglipat sa mga rehiyonal na lugar ay maaaring maka-pag-alok ng mas murang pabahay at mag mabuting oportunidad habang pinagtitibay ang komunidad

Larawan:  Pamilyang Tamworth – Lisa,  Maree, and  Williams (Getty Images)

 

Why Adelaide electricity prices are high

Sep 6, 2018 0:07:01

Description:

South Australia may have the highest electricity prices in Australia, and many think it is due to the mismanagement of its energy supply.

Image: Adelaidecity CBD (AAP)

 

 

 

 

 

 

 

A matter of life and death: making Australia's health system less daunting - Sa pag-itan ng buhay at kamatayan: ang paggawang di nakakatakot ang sistema ng kalusugan ng Austalya

Sep 6, 2018 0:03:56

Description:

Navigating the health system when you are sick can be difficult, particularly when English is not your first language.

Image: An English class visits Shoalhaven Memorial hospital, NSW (SBS)

-

Ang paghanap ng sistema sa kalusugan kapag kayo ay may sakit ay maaring maging napaka-hirap, lalo na kung hindi Ingles and inyong unang lenguahe.

Larawan:  Isang klase ng Inglis binista ang Ospital ng  Shoalhaven Memorial, NSW (SBS)

Thousands of childcare workers strike over pay - Libu-libong childcare worker nagprotesta

Sep 6, 2018 0:03:50

Description:

Thousands of childcare workers have walked off the job around the country demanding equal pay.

Image: Childcare workers protesting in Melbourne (SBS)

 

-

Libu-libong mga childcare worker ang nag-walk-out sa trabaho sa buong bansa at hinihiling nila ang parehas na kita.

Larawan: Mga childcare worker nag-protesta sa Melbourne (SBS)

 

The Outlook: for work - The Outlook: for work

Sep 5, 2018 0:08:25

Description:

A Senate inquiry that has been examining the future of work in Australia is due to deliver its findings on September 12.

 The Senate committee has been asked to address the impact of technological changes on Australian workplaces.

-

Inaalam ng Senate Inquiry ang hinaharap ng trabaho sa pag usad ng teknolohiya. Takdang  maipaalam ang resulta ng pagsusuri  sa darating na ika 12 ng Setyembre 

 

Hiniling sa Senate Committee na suriin at alamin ang epekto ng pagbabago sa teknolohiya sa lugar trabaho sa Australya

Keeping our children safe - Pagpapanatiling ligtas na kapaligiran para sa ating mga anak

Sep 5, 2018 0:08:13

Description:

Recent study has found that two thirds of children are unequipped to react to unsafe situations. Act for Kids' Thomas McIntyre tells us the best way to equip our children is by teaching them strategies and protective behaviors.

September 2-8 is Child Protection Week

 

 

-

Sa pinakahuling pag aaral napagalaman na  two thirds sa mga bata ay walang apat na kaalaman kung paano harapin ang mga mapanganib na sitwasyon. Ibinhagi ni Thamos McIntyre ng  Act for Kids'  Thomas McIntyre na ang pinakamahusay na pamamaraan ay ituro sa ating mga anak ang mga pagkilos at stratehiya sa tuwing maharap sila sa mapanganib na sitwasyon

Ang 2-8 ng Setyembre ay  Child Protection Week

 

 

Abuse survivors slam 'inadequate' sentence of Catholic school principal - Abuse survivors binatikos ang di sapat na sentensiya sa Catholic school principal

Sep 5, 2018 0:04:26

Description:

Abuse survivors have hit out at the sentence handed down to a Catholic brother over the indecent assault of five students at a Victorian school in the 1970s.

 

Jailed for nine months, former principal Gerard [[JAIR-ud]] Joseph McNamara took boys into an isolated sports shed under the guise of treating them for injuries.

-

Binatikos ng mga abuse survivors ang naging senteniysa na siyam na buwan sa dating punong guro Joseph McNamara ng paraalan Katoliko. Habng humingi ng paumanhin ang Marist Brother sa mga nagawa niya.

AFP warns against possible threat from terrorists - AFP nagbabala sa posibleng banta ng mga pagbomba mula BIFF

Sep 5, 2018 0:08:56

Description:

The Armed Forces of the Philippines (AFP) warned on Tuesday, 4 September against more bomb attacks allegedly planned by the terrorist Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) targeting other key areas in Sultan Kudarat and nearby provinces.

-

Nagbabala ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) noong nakaraang Martes ika 4 Setyembre sa binbabalak na mga pagbomba ng grupong terorista Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) na nag-target ng iabng mga nattanging lugar sa  Sultan Kudarat at kalapit na probinsiya.

Australia avoids potential citrus outbreak

Sep 4, 2018 0:08:54

Description:

A Brisbane airport passenger has been caught trying to smuggle an infected citrus budwood in the country. 

 

Migration helps alcohol consumption in Australia drop to 50-year low - Migrasyon nakakatulong sa pinaka-mababang pagkonsumo ng alcohol sa Australya sa loob ng 50 taon

Sep 4, 2018 0:02:55

Description:

Australians appear to be drinking less, with new data from the Australian Bureau of Statistics showing less alcohol was consumed in the past year.

Image: A beer is poured at the Willie the Boatman brewery in Sydney (AAP)

 

-

Tila nababawasan ang pag-inom ng mga Australyano na kung saan ipinapakita ng bagong data mula sa Australian Bureau of Statistics na mas kaunting alkohol ang na-konsumo noong nakaraang taon.

Larawan: Beer binubuhos sa Willie the Boatman brewery sa  Sydney (AAP)

 

Third Forum on China-Africa Co-operation takes place in Beijing - Ikatlong Forum on China-Africa Co-operation magaganap sa Beijing

Sep 4, 2018 0:06:46

Description:

Presidents and prime ministers from across the African continent are in Beijing ahead for the third Forum on China-Africa Co-operation.

Image: Chinese President Xi Jinping meets African leaders (Getty)

 

-

Ang mga pangulo at punong ministro mula sa iba't ibang bahagi ng kontinente ng Aprika ay nasa Tsina para sa ikatlong Forum on China-Africa Co-operation.

Larawan: Pangulo ng Tsina Xi Jinping naki-pagpulong sa mga lider ng Aprika (Getty Images)

 

 

Greens Party holds multicultural forum in Brisbane

Sep 4, 2018 0:07:18

Description:

Australian Greens party in Brisbane is talking to residents about issues tackled in the federal government, particularly the issue of immigration and employing migrants.

Drought has reached South Australia - Tag-tuyot, nakarating na din sa South Australya

Sep 4, 2018 0:04:11

Description:

While drought continues to devastate farmers along Australia's eastern seaboard, dry conditions are also being felt in South Australia. 

-

 Samantalang nagpapatuloy ang tag-tuyot sa silangang bahagi ng Australya, ang tuyong kundisyon ay nararamdaman din sa South Australisa.

Australian Catholic Church rejects breaking 'seal of confession' - Katolikong Arsobispo, tumangging sirain ang selyo ng kumpisalan

Sep 2, 2018 0:06:10

Description:

The Australian Catholic Church has rejected the recommendation of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse to break what is called the seal of confession.

 

-

Tinanggihan ng simbahang Katoliko sa Australya, ang rekomendasyon ng Royal Commission sa Institutional Responses to Child Sexcual Abuse, na sirain ang tinawag na selyo ng kumpisalan.

 

Filipinos raise eyebrows to raise funds - Mga Pinoy sa Brisbane nagtipon para sa isang movie screening at fund-raising

Sep 2, 2018 0:08:47

Description:

Some members of the community including members of the Filipino-Australian Foundation of Queensland Inc. (FAFQ Inc.) attended a movie screening and fundraising event that provides help for some candidates at a beauty pageant held in Brisbane.

-

Ilang miyembro ng komunidad kabilang ang mga miyembro ng Filipino-Australian Foundation of Queensland Inc. (FAFQ Inc.) ang dumalo sa kaganapan para sa masayang screening at fundraising event na naglalayong magbigay-tulong para sa ilang mga kandidata sa isang beauty pageant na gaganapin sa Brisbane.

Can a child consent to the practice of religious beliefs? - Problema ng mga estudyange tungkol sa kanilang oniporme

Sep 2, 2018 0:08:42

Description:

A recent case brought against Victoria's  Education Department by the political party, the Secular Party of Australia, asked whether a child can consent to practising religious beliefs.

Though the case was dismissed, it highlights community concerns over duty of care, consent and religious tolerance.

 

-

Nagtatanong ang Secular Party of Australka, kung dapat sumunod ang mga batang estudyante sa paniniwala sa relihiyon.

Dutton accused of misleading parliament over au pairs - Problema sa visa ni Peter Dutton

Sep 2, 2018 0:04:28

Description:

Home Affairs Minister Peter Dutton is facing further questions over his involvement in sparing two au pairs from deportation.

-

Humaharap sa karagdagang pagtatanong si Ministro Peter Dutton ng Home Affairs, tungkol sa kaso ng dalawang katulong na hindi naipatapon dahil sa kanya.

Susana Downes: Music, pageants and charities overcome my past bullies - Susana Downes: Mula sa pambubully sa kanya dahil sa musika, hanggang sa mga pageant at kawanggawa

Sep 2, 2018 0:19:16

Description:

Being bullied in primary school due to excessive school event participation through singing and performances, the warrior in Susana Downes has overcome this by professionally pursuing music, walking the pageant runways  and doing charities.

-

Mula sa pam-bu-bully sa kanya noong siya'y nasa primarya dala ng labis na paglaho sa mga pag-awit at pagtatanghal sa paaralan, napatunayan ni Susana Downes na siya'y matapang, nagtapos ng kurso sa musika, ginawa itong isang propesyon hanggang sa pag-rampa sa mga pageant hanggang sa paggawa ng mga kawanggawa.

How do you make an occasion be extra special? - Paano gawing mas espesyal ang isang okasyon?

Sep 2, 2018 0:12:26

Description:

Are you organising a family event - be it a wedding, a birthday or reunions - or a company event? How do you make it become unforgettable and extra special?

-

Nagpa-plano ka ba ng isang handaan para sa pamilya - maging kasal, kaarawan o reunion - o isang kaganapan para sa iyong kumpanya? Paano mo ito magiging hindi malilimutan at sobrang espesyal?

Are you a sports enthusiast? - Mahilig sa isport?

Sep 2, 2018 0:07:53

Description:

Wanting to toss that volleyball or play basketball? Looking to join a team or any sports groups? 

-

Mahilig sa paglalaro ng volleyball o basketball? Naghahanap na sumali sa isang pangkat o anumang grupo na mahilig sa paglalaro ng isport?

Channeling arts for change and development - Paggamit ng sining para sa pagbabago at pag-unlad

Sep 1, 2018 0:17:23

Description:

Who would have thought from a simple passion, one can use artistic skills as an instrument of change and development?

-

Sinong mag-aakala na mula sa isang simpleng hilig, maaaring magamit ang masining na kasanayan bilang instrumento ng pagbabago at pag-unlad?

Viva: How much sex are older people having? - Gaano kadalas ang gawaing sekswal ng mga matatanda?

Sep 1, 2018 0:06:14

Description:

Sexual intimacy is a natural part of human existence.

-

Ang sekswal na intimasiya ay isang likas na bahagi ng buhay ng tao.

School recognised for helping students by teaching parents - Pagkilala sa paaralan na tumutulong sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga magulang

Sep 1, 2018 0:04:36

Description:

A primary school helping refugee students and their parents has received a state government education award.

-

Isang primaryang paaralan na tumutulong sa mga estudyanteng repugi at kanilang mga magulang, nakatanggap ng gantimpala mula sa pamahalaan ng estado.

Finding strength through song - Awit ng papuri

Aug 31, 2018 0:12:48

Description:

Some twenty years ago, Daniel De Tablan found his mission in life, to share his music to others. He began traveling around the globe visiting Filipinos along with his wife, Cindy, their children and the Praise Asia populary known as Praisia. Through their songs they help Filipinos cope with the challenges of living away from their families or starting a new life in another country.   

They are touring Australia this September  

-

May dalwampung taon na ang nakalipas ng natukoy ni Daniel De Tablan ang misyon niya sa buhay,  ang ibahagi ang kanyang musika sa kapwa. Sinimulanniya ang paglakbay sa ivbat ibang bahagi ng mundo at binisita ang mga Pilipino kasama ang  kabiyak na si Cindy, kanialng mga anak at ang Praise Asia kilala bilang  Praisia. 

Sa pamamagitan ng kanialng awitin tinutulungan nila ang mga Pilipino harapin ang iabt iabng hirap s apamumuhay sa ibang bansa malayo sa mag-anak at mga Pilipinong nagsisimulang muli sa iabng lugar .   

Sila ay  nasa  Australya  ngayong Setyembre

Underpayment and non payment of benefits to temporary workers - Underpayment at di pagbayad ng benepisyo sa mga temporary workers

Aug 31, 2018 0:12:00

Description:

Filipina Juliet Buenaobra recently filed a complaint against her employer for underpayment of wages and unfair dismissal,  Nikolai Haddad from Legal Aid NSW tells us that in cases relating to temporary visa workers or employer sponsored visas  timing is everything; a complaint can only be filed over specific period of time.

 

-

Nitong nakraan naghian ng reklamo ang Pilipinang si Juliet Buenaobra laban s akanyang taga empleyo kaugnay ng di wastong pagbayad sa halaga ng kanyang sahod at ng mga nararapat na benepisyo, ayon kay  Nikolai Haddad  mula Legal Aid NSW, sa mga kaso kaugnay ng mga mangagawang may  temporary visa  o employer sponsored visa mahalagang ihaian agad ang reklamo dahil may atrkadang panahon lamang na maaring maihian o file ang mga reklamong ito

 

Bangsamoro Freedom Fighters linked to bombing in Sultan Kudarat - Bangsamoro Freedom Fighters inugnay sa pagbomba sa Sultan Kudarat

Aug 31, 2018 0:04:20

Description:

Recent bombing in Isulan, Sultan Kudarat has been linked to the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters while there have been talks about possible extension of Martial Law in Mindanao due to the recent incidents

 

-

Iniugnay sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang pinakahuling kaganapan ng pagbomba sa Isulan, Sultan Kudarat  habang patuloy ang usapan sa  posibleng pag-extend ng pagpapatupad ng Batas Militar sa Mindanao dahil sa mga sunod sunod na insidente

Westpac defends out-of-cycle rate rise amid concern others may follow - Westpac ipinagtanggol ang pag-taas ng interest rate

Aug 31, 2018 0:04:53

Description:

Westpac has defended its decision to raise interest rates, out of cycle with the Reserve Bank of Australia.

 The move has sparked fears the rest of the big four banks could do the same.

 And some Westpac customers are reconsidering their options

-

Ipinagtanggol ng Westpac ang desisyon nitong itaas ang interes ng wala sa panahon at pangakaraniwang pagpulong ng Reserve Bank

Ang hakbang ay nagbunga ng pagkabahala na maaring sumunod ang mga malalaking bangko sa pagtaas ng antas ng interes

Miranda Aguilar: Queer, questioning and proud

Aug 31, 2018 0:12:35

Description:

“It’s okay to question yourself. It’s okay to be unsure. There’s no timeline for when you need to be sure of your identity. What you should really do is just give yourself the freedom to be confused, to try things out, to experiment.”

Andrea Jaca-Smith: My young transwoman self

Aug 31, 2018 0:09:28

Description:

A transwoman who pushes herself beyond her limits. A transwoman who remains fighting for the rights of the LGBTIQ+ community. A transwoman who walked in different stages across the globe to parade not only her beauty but her mission to serve the rainbow people - is also the transwoman who came from a beginning of despair and fear.

Drought extending into South Australia as farmers struggle - Tagtuyot umabot na sa South Australya habang ang mga magsasaka ay nahihirapan

Aug 30, 2018 0:04:47

Description:

While drought continues to devastate farmers along Australia's eastern seaboard, dry conditions are also being felt in South Australia. 

-

Habang ang tagtuyot ay patuloy sa pagdulot ng problema sa mga magsasaka sa silangang baybayin ng Australya, ang tuyong kalagayan ay nararamdaman din sa South Australya.

Unhappy chorus greets Abbott's new appointment as Indigenous envoy - Hindi nasisiyahang koro ang bumati kay Abbott bilang bagong itinalagang 'Indigenous envoy'

Aug 30, 2018 0:05:19

Description:

A chorus of high-profile Indigenous Australians is criticising former prime minister Tony Abbott's appointment as the federal government's special envoy on Indigenous affairs.

-

Maraming bilang na kabilang sa Indigenous Australians ang nagbigay-puna sa pagtatalaga ng pederal na pamahalaan kay Tony Abbott bilang 'special envoy' ng 'Indigenous affairs'.

 

Gender of babies may be removed from Birth Certificate - Kasarian ng mga sanggol maaaring tanggalin sa mga Birth Certificate

Aug 30, 2018 0:08:39

Description:

News from Western Australia: Julie Bishop, victim from last week's leadership spill; Gender of babies may be removed from Birth Certificate; Asbestos victims honoured in Wittenoom; Recycling problems worsen; Scientist discovers natural way to zap fruits; Netball Grand finals held in Perth Arena

-

Balita mula Western Australya: Julie Bishop, biktima sa nakaraang linggong pagpalit ng Punong Ministro; Kasarian ng mga sanggol maaaring alisin sa Birth Certificate; Mga naging biktima ng asbestos binigyang-parangal sa Wittenoom; Problema sa pagreresiklo lumala; Mga siyentipiko natuklasan ang natural na paraan para pahabain ang buhay ng prutas; Netball Grandfinals isinagawa sa Perth Arena

 

Funding boost for Australian-led research into devastating mosquito-borne diseases - Pondo itinaas sa pagsisiyasat na pinangungunahan ng Australya para labanan ang mga sakit na dulot ng lamok

Aug 30, 2018 0:03:24

Description:

Australian researchers at the centre of the fight to eradicate key diseases transmitted by mosquitos have received a much-needed boost - $50 million to further their research efforts.

-

Tumanggap ng kailangang tulong ang mga taga-suring Australyano na nasa sentro ng paglaban upang tuluyang mawala ang sakit na dulot ng lamok sa halagang limampung milyong dolyar upang ipagpatuloy ang kanilang gawain ng pagsusuri.

 

Tao Po, anybody home? - Tao Po, anybody home?

Aug 29, 2018 0:12:50

Description:

We chat with Mae Paner, popularly known as Juana Change on how political satires help create awareness and action. 

-

Nakausap natin si Mae Paner, kilala ng marami bilang  Juana Change tungkol sa kung paano gingamait ang mga political satire upang ikalat ang  kaalaman at magbunga ng mga pagkilos

Two dead, 37 injured from Sultan Kudarat bombing - Dalawa patay, 37 sugatan sa bomba sa Sultan Kudarat

Aug 29, 2018 0:09:02

Description:

Two people were killed while 37 others were wounded after an improvised bomb exploded on Tuesday night, 28 August  along the national highway near the town center of Isulan in Sultan Kudarat province while the villagers were celebrating a town  festival.

-

Dalawang katao ang namatay habang 37 ang sugatan ng sumabog ang isang  improvised bomb noong Martes ng gabi ika 28 ng Agosto sa may  national highway  malapit sa sentro ng bayan ng Isulan, Sultan Kudarat habang ipinagdiriwang ng mga lokal na residente ang isang fiesta.

NAPLAN results released despite concern over data quality - Resulta ng NAPLAN nailabas na sa kabila ng problema sa kalidad ng data

Aug 29, 2018 0:05:10

Description:

Results from the National Assessment Program - Literacy and Numeracy testing have been released.

 The preliminary report shows there has been little change overall from last year, but there have been significant improvements across ten years in the areas of numeracy, reading and language convention.

-

Lumabas na ang mga resulta ng National Assessment Program - Literacy and Numeracy testing.

Ayon sa preliminary report, walang halos pagbabago ang mga resulta kumpara sa nakaraang taon; subalit, nagkaroon ng malaking improvement sa sampung taon pagdating sa mga pagbibilang, pagbabasa at lengwahe.

New service to help Australia's newest workers get a fair deal - Bagong serbisyo tutulong sa mga bagong migrante maging pamilyar sa karapatan sa lugar trabaho

Aug 29, 2018 0:06:34

Description:

A new service in Victoria is hoping to get the state's newest workers a fair deal.

 

The Migrant Workers Centre aims to get workers on temporary and permanent visas to learn more about their rights on the job.

 

It's part of a wider push to empower a part of Australian workforce who've long complained of exploitation.

-

Isang panibagong serbisyo ang binuo sa State ng Victoria na naglalayong matulungan ang mga mangagawa ng state para sa makatarungan at maayos na lugar trabaho

 Layunin ng  Migrant Workers Centre na matulungan maipaalam sa mga mangagawang may temporary visa at permanent visa ang kanilang mga karapatan sa lugar trabaho

 

 

 

Australians complain about Liberal Party fiasco - Reklamo ng mga Australyano sa kaguluhang naganap sa pulong ng Partido Liberal

Aug 28, 2018 0:04:12

Description:

Many voters on the streets are showing frustration at what they see as the shambolic state of Australia's federal politics.

-

Maraming botante sa mga lansangan ang nagpapakita ng pagka-inis habang nakikita nila ang masamang estado ng pulitika sa Australya.

Pope offers apologies to victims of sexual abuse by church members - Humingi ng tawad si Pope Francis sa mga naging biktima ng mga pang-aabuso ng mga myembro ng simbahan

Aug 28, 2018 0:06:29

Description:

Pope Francis has refused to respond to allegations by a former Vatican official that he helped cover up sex abuse by a cardinal in the United States for years.

-

Tumangging sumagot si Pope Francis sa mga alegasyon ng isang dating opisyal ng Vatican, na tumulong siyang pagtakpan ang mga pang-aabusong seksuwal ng isang cardinal sa Estados Unidos, ng maraming taon.

Prime Minister Scott Morrison announces his first cabinet - Unang gabinete ni Punong Ministro Scott Morrison

Aug 28, 2018 0:07:25

Description:

Prime Minister Scott Morrison has announced his first cabinet with some new faces and new portfolios.

-

Ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang unang gabinete, kasama ang ilang bagong muka at bagong portpolyo.

Connecting with her Filipino heritage through Tagalog Tuesdays - Pag-ugnay sa kanyang Pilipinong pinagmulan sa pamamagitan ng Tagalog Tuesdays

Aug 27, 2018 0:08:40

Description:

"To not embrace the culture and language, I think it's really missing out on the huge opportunity to discover yourself."

-

“To not embrace the culture and language, I think it’s really missing out on the huge opportunity to discover yourself.”

Need for further education and training of older working Australians - Karagdagang edukasyon at pagsasanay para sa mga nagtatrabahong nakakatandang Australyano

Aug 27, 2018 0:06:11

Description:

Australians are staying in the workforce longer, prompting the need for ongoing education and training.

-

Maraming Australyano ang nagtatrabaho ng mas mahaba, na nagtulak sa patuloy na edukasyon at pagsasanay sa kanila.

Events organiser reaches Australia - Filipino event organiser may mga kliyente sa Australya

Aug 26, 2018 0:07:06

Description:

A Filipino events organiser has reached out to customers from Australia, to satisfy their needs for someone to arrange all their needs in celebrating special events in the Philippines.

-

Isang Filipino events organiser ay may mga kliyente sa Australya, na humahanap ng mamamahala ng kanilang mga kasayahann sa Pilipinas.

How do I find good accommodation in Brisbane? - Paano makakakuha ang magandang tirahan sa Brisbane?

Aug 26, 2018 0:08:25

Description:

Brisbane is in the top three of preferred residences by Filipino-Australians.

-

Ang Brisbane ang nasa pinaka-mataas na tatlong pinipiling tirahan ang mga Filipino-Australyan.

ACCC wants harsher penalties for producers of unsafe items - Mga produktong may depekto, nakakasugat sa maraming Australyano

Aug 26, 2018 0:03:55

Description:

Faulty products injure hundreds of Australians each year.

-

Nakakasugat ng daan-daang Australyano ang mga produktong may depekto.

Turnbull's legacy? To many, it's not a long list - Huling kumperensya ni Malcolm Turnbull

Aug 26, 2018 0:03:34

Description:

 Malcolm Turnbull has delivered his final address as prime minister, condemning those behind this week’s turmoil in Canberra 

-

Gumawa ng panghuling talumpati si Malcolm Turnbull bilang Punong Ministro, kasabay ang pag-kondena sa mga nasa likod ng kaguluhan sa Canberra nitong nagdaang linggo. 

Who is Scott Morrison? Meet Australia's new Prime Minister - Sino si Scott Morrison?

Aug 26, 2018 0:06:57

Description:

Scott Morrison has become Australia's sixth leader in a decade.

-

Pinili ng Partido Liberal si Tresorero Scott Morrison para maging susunod na Punong Ministro, pagkatapos ng isang linggo ng magulong pulong sa pampederal na pulitika.

Sunday Session: Bryan Estepa and Krisha Umali on chasing your dream of music - Sunday Session: Bryan Estepa at Krisha Umali sa pag-abot sa pangarap sa musika

Aug 26, 2018 0:24:18

Description:

How do you chase your dream of performing music when there is so much challenges and competition?

-

Paano mo maabot ang iyong pangarap na pagtatanghal sa musika kung napakaraming hamon at kumpetisyon?

Indigenous Department at Screen Australia celebrates 25 years - Katutubong sangay ng Screen Australia nagdiriwang ng ika-25 taon

Aug 26, 2018 0:05:17

Description:

It is not unusual for today's Australian film and television productions to have Indigenous actors carrying the lead roles, but it is a rather new state of affairs.

-

Hindi na pambihira para sa mga pelikula at telebisyon sa Australya ngayon na magkaroon ng mga katutubong aktor na gumaganap sa mga pangunahing papel, sa halip ito ay isang bagong estado ng mga gawain.

Keeping the bond strong - Pagpapanatiling matatag ang samahan

Aug 26, 2018 0:16:42

Description:

In a country where divorce and separation seems to be a norm, how can couples keep their relationship strong despite the busy schedules?

-

Sa isang bansa kung saan ang diborsyo at paghihiwalay ay normal lamang, paano ba mapapanatili na maging matatag ang relasyon sa kabila ng abalang iskedyul?

Looking for Filipino Community groups in Australia? - Naghahanap ng mga grupo ng komunidad ng Pilipino sa Australia?

Aug 26, 2018 0:07:27

Description:

Looking for meet fellow Pinoys when you arrive in Australia? Want to be part of a group or community of Filipinos and have that sense of belonging? You can find them in a click of a button.

-

Naghahanap na makatagpo ng mga kapwa Pinoy sa iyong pagdating sa Australya? Nais maging bahagi ng isang grupo o komunidad ng mga Pilipino at makaramdam ng pagiging parte nito? Mahahanap mo sila sa isang pindot lamang ng buton.

K-Pop and its influence - K-Pop at ang impluwensiya nito

Aug 25, 2018 0:02:56

Description:

Ever wonder why many young people are falling for the K-pop music and the culture behind it?

-

Nagtataka ka ba kung bakit maraming mga kabataan ang nahihilig sa musikang K-pop at sa kultura na nasa likod nito?

Public showing its anger over government chaos in Canberra - Publiko nagpapakita ng galit nito sa kaguluhan ng gobyerno sa Canberra

Aug 25, 2018 0:04:44

Description:

The federal leadership spill has tested the resolve of the Australian public, with many saying they have had enough of squabbling ministers putting leadership ahead of the country.

-

Ang kaguluhan sa pampederal na pamumuno o leadership spill ay sumubok sa pasensiya ng publiko ng Australya, na marami ang nagsasabi na sawa na sila sa mga nagtatalong ministro na inuuna ang pamumuno bago ang kapakanan ng bansa.

Saturday Pinoy Jam with Michael Valdivia - Saturday Pinoy Jam kasama si Michael Valdivia

Aug 25, 2018 0:30:24

Description:

OPM is well-loved in Australia and Melbourne-based musician Michael Valdivia can testify to that. As a seasoned artist, he encourages emerging artists to keep playing and writing songs. A legacy we can pass on to the next generation.

-

Ang OPM ay minamahal sa Australya at ito ay napatunayan ng naka-base sa Melbourne na musikerong si Michael Valdivia. Bilang isang napapanahong artista, hinihikayat niya ang mga umuusbong na mga artista na ipagpatuloy ang pagtugtog at pagsusulat ng mga kanta. Isang pamana na maaaring ipasa sa susunod na henerasyon.

 

Environment or Progress? - Kalikasan o Kaunlaran?

Aug 25, 2018 0:07:58

Description:

It seems to be another hot topic in the parliament hall, but it's not politicians who'll debate over this subject but two sides of ordinary Filipino-Australians who are defending for the environment or development.

-

Ito ay tila isa na namang mainit na paksa na pagtatalunan sa bulwagan ng parlamento, subalit hindi mga pulitiko ang magtatalo sa paksang ito kundi dalawang panig ng mga ordinaryong Pilipino-Australyano na magtatanggol para sa kalikasan o kaunlaran.

Expanding services to cover more Filipinos in Victoria - Pagpapalawak ng serbisyo upang maabot mas maraming Pilipino sa Victoria

Aug 24, 2018 0:13:50

Description:

The Filipino Community Council of Victoria (FCCVI) has been serving the Filipino Community for the last 30 years. As a result of the growing number of Filipinos across the State of Victoria they have expanded their services to areas with large concentration of Filipinos. At the same time they are looking for volunteers to help in providing culturally and linguistically specific needs of older members of the community. 

-

May 30 taon ng naglilingkod ang The Filipino Community Council of Victoria (FCCVI)  sa komunidad Pilipino. Bunga ng lumalaking bilang ng mga Pilipino sa State ng Victoria kanilang pinalawak ang sakop ng serbisyo sa ilang mga lugar na may malaking bilang ng mga Pilipino. Naghahanap din sila ng mga volunteer na tutulong sa paghatid ng mga serbisyo sa mga kapwa Pilipino 

Impeachment complaint filed against seven magistrates - Impeachment inihain laban sa pitong mahistrado

Aug 24, 2018 0:04:58

Description:

Several members of Congress file an impeachment complaint against seven magistrates of the high court and ask the Judicial and Bar Council not to include four of the magistrates in the shortlist for the next Chief Justice.

-

Ilang miyembro ng Kongresso ang naghain ng impeachment laban sa pitong mahistrado ng mataas na hukuman at hiniling sa  Judicial and Bar Council na huwag isama ang kanilang pangalan sa tala  ng mga kandidato at pagpipilian para sa susunod na Punong Hukom

Frustration in the streets over Liberal leadership fight - Pagkadismaya sa nagaganap na kaguluhan sa politika sa Pamahalaang Pederal

Aug 24, 2018 0:03:57

Description:

The leadership crisis within the Liberal Party continues, with 13 resignations so far from Prime Minister Malcolm Turnbull’s frontbench.

The turbulence following Home Affairs Minister Peter Dutton's challenge, which fell just seven votes short, has led Treasurer Scott Morrison to step up as an alternative to Mr Dutton in case of a second challenge.

But many voters on the streets are showing frustration at what they see as the shambolic state of Australia's federal politics.

-

 

Sa patuloy na kaguluhan sa loob ng Partido Liberal kung saan 13 miyembro ang nag-bitiw mula tungkulin sa front bench ng Punong Ministro  Malcolm Turnbull

 

Sa patuloy na apgsissikap n peter dutton na makamtan ng pamanuan ng partido kasabay ng pag taas ng kamay ni Scott Morrison at Julie Bishop

 

Maraming australyanoa ng nadidismaya sa nagaganap sa politika  sa nakikita nilang  pagkasira  ng pederal na politika

 

Second spill could pit Morrison, Bishop against Dutton - Pangalwang pagboto para lider ng Partido Liberal nakikita sa pagitan nina Morrison, Bishop at Dutton

Aug 24, 2018 0:07:26

Description:

Malcolm Turnbull set a midday deadline, 23 August for any second leadership challenge of the week.

Amid the turmoil, opposition parties are now calling for an early election.

-

Magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng bansa ngayon araw , matapos itinakda ng punong mnsitro Malcolm Turnbull ang deadline ngayong tanghali para sa ano mang ikalwang pagboto para sa lideratura ng partido ngayong linggo

Sa gitna ng mga kaguluhan , hinihiling na ngayon ng Partido Oposisyon ang mas magaang halalan

UK, Philippines, Australia push for rules-based international system - UK, Philippines, Australia itutulak ang rules-based international system

Aug 23, 2018 0:05:04

Description:

The United Kingdom,  Australia and the Philippines have agreed to push for rules-based international system in a forum in Manila.

Image: Australian Ambassador Amanda Gorely delivers her message in the forum (Shirley Escalante)

-

Ang  United Kingdom,  Australya  at Pilipinas ay nagkasundo na itulak nag isang rules-based international system sa isang  porum sa  Maynila.

Larawan: Ang punong lakansugo ng Australya Amanda Gorely ipina-abot ang kanyangg mensahe sa isang porum (Shirley Escalante)

Boy, 12, on Nauru hunger strike reportedly flown to Australia - Batang lalaki, 12, na nag-hunger strike sa Nauru umano inilipad sa Australya

Aug 23, 2018 0:05:51

Description:

A coalition of 30 organisations around Australia is calling for all children on Nauru to be brought to Australia.

Image: Save The Children's Paul Ronalds (AAP)

 

-

Isang koalisyon ng 30 organisasyon sa buong Australya nanawagan sa lahat ng mga bata sa Nauru na dalhin sa Australia.

Larawan:  Si Paul Ronalds ng Save The Children (AAP)

 

How to send money overseas? - Paano magpadala ng pera sa ibang bansa?

Aug 23, 2018 0:07:33

Description:

Around the globe, more than 250 million people live outside their country of birth and many migrants choose to send money to families back home but the hidden costs can be hefty.-

Sa buong mundo, mahigit sa 250 milyong katao ang naninirahan sa labas ng kanilang bansang pinag-silangan at maraming mga migrante ang nag-papadala ng salapi sa kanilang mga pamilya sa kanilang bansang pinag-mulan ngunit ang mga nakatagong gastos ay mabigat.
Honouring those who put themselves in harm's way to protect others - Parangal sa inilagay ang sarili sa panganib sa kapakanan ng ibang tao

Aug 23, 2018 0:06:36

Description:

Three men who leapt into crocodile-infested waters during a rescue attempt, and a couple who swam into a rip in a bid to save three children being swept out to sea are among Australians honoured last Monday for their bravery.

Image: A saltwater crocodile in the Northern Territory's Mary River wetlands (AAP)

-

Tatlong lalaki na tumalon sa ilog na maraming buwaya sa pagtangkang magligtas, at dalawang tao na lumangoy sa isang rip para iligtas ang tatlong bata na inanod sa dagat ang ilang sa mga Australyano na pinarangalan noong Lunes sa kanilang katapangan.

Larawan: isang  A saltwater crocodile sa Mary River wetlands ng Northern Territory (AAP)

Mehreen Faruqi enters the Senate, 75 years after Australia’s first female MP - Mehreen Faruqi kaunaunahang babaeng Muslim sa Senado

Aug 22, 2018 0:05:48

Description:

Amid the chaos of the leadership spill, a political milestone risked going unnoticed.

 

The 100th woman in the Upper House, Greens’ Senator Mehreen Faruqi, rose to give her maiden speech.

-

Sa gitna ng mga naganap na kaguluhan noong nakaraan sa leadership spill sa loob ng Partido Liberal isang mahalagang kaganapan sa politika ang muntik ng hindi mabigyan ng pagkilala

 

Sa unang pagkakataon  naghatid ng kayang talumapati sa Mataas na Kapulungan ang ika 100 kababaihan nanungkulan sa Senado, ang miyembro para Partido Greens’ Senator Mehreen Faruqi

Finding creative and fun ways to raise funds for a cause - Masaya at malikhain paraan ng fund raisng

Aug 22, 2018 0:05:43

Description:

Spring is almost here! It's time to venture into the great outdoors. Best way to welcome the sunshine? Find like-minded friends to walk 10,000 steps a day for a good cause.

Steptember's Mark Liberatore tells us more.

 

 

 

 

 

-

Malapit na ang tag-sibol! Panahon na upang lumabas muli at maging aktibo. Pinaka magandang paraan upang simulan ang panahon ngtag-sibol? Hikayatin ang mga kaibigan at maglakad ng 10,000 steps bawat araw para sa makatulong sa kapwa at cerebral palsy.

Alamin ang deltalye mula kay Mark Liberatore ng  Steptember  

 

 

 

 

 

The Outlook: for immigration - The Outlook: para sa immigrasyon

Aug 22, 2018 0:06:46

Description:

Australia, a nation shaped by permanent migration, appears to be shifting to a new reality which some say is a permanent shift to temporary migration.

 

Peter Mares is the author of All Work, No Stay?, an analysis commissioned by SBS

 

 

-

 

Mukhang lumilipat ang Australya, isang bansang hinugis ng permanenteng migrasyon, sa isang bagong katotohanan, na sinasabi ng ilan ay mula sa permanenteng pagtira, patungo sa pansamantalang migrasyon.

 

Si Peter Mares ay autor ng Not Quite Australian:  How Temporary Migration is Changing the Nation, isang pagsusuring kinomisyon ng SBS, at inilahatla kahapon, ika dalawampu't isa ng Agosto.

 

 

Zamboanga set to purchase rice - Zamboanga bibili ng karagdagang supply ng bigas

Aug 22, 2018 0:07:42

Description:

The City Government of Zamboanga is set to purchase rice to help ease the reported shortage in supply in the  area.

 

-

Nakatakdang bumili ang Pamahalaan Lokal ng  Zamboanga ng bigas upang mapunan ang naiulat na kakulangan ng supply ng bigas sa lugar

Cebu City police continue "internal cleansing" - Kapulisan ng siyudad ng Cebu City patuloy ang "internal cleansing"

Aug 21, 2018 0:10:18

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news in the Visayan region by Nick Melgar

Image: A Cebu City police headquarter(Melgar)

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinakahuling ulat sa rehiyon ng kabisayaan hatid ni  Nick Melgar

Larawan: Punong himpilan ng kapulisan ng Cebu (Melgar)

When is the next federal election likely to be? - Kailan malamang ang susunod na pampederal na halalan?

Aug 21, 2018 0:06:09

Description:

The recent 'Super Saturday' by-elections offered a vision of the not-too-distant future, as Malcolm Turnbull and Bill Shorten raced around the country’s marginal seats trying to shore up support.

Image: Parliament House Canberra (Canning SBS)

 

-

Nag-alok ang kamakailang 'Super Saturday' by-elections ng pananaw sa di naalayong hinaharap habang naghahabulan sina Malcolm Turnbull at Bill Shorten sa mga marginal seat ng bansa par pagtibayin ang suporta sa kanila.

Larawan: Parliament House Canberra (Canning SBS)

Never forget the Filipino language - Huwag kalimutan ang Wikang Filipino

Aug 21, 2018 0:11:38

Description:

In Australia,  some schools and organisations unrelentingly  promote not only  the Philippine culture and tradition but also the Filipino language.

Image: Filipino language teacher writing on the whiteboard (Facebook page of F.E.S.S.A.)

-

Sa Australya, mayroong mga paaralan at organisasyon na hindi napapagod na itaguyod hindi lamang ang kultura at tradisyong Pilipino ngunit pati na rin ang Wikang Filipino.

Larawan: Guro ng Wikang Filipino nagsusulat sa whiteboard (Facebook page of F.E.S.S.A.) 

Tribute to former UN Secretary General, Kofi Annan - Parangal sa yumaong Sekretaryo-Heneral ng UN, Kofi Annan

Aug 19, 2018 0:02:51

Description:

World leaders have paid tribute to former United Nations Secretary General Kofi Annan who has died at the age of 80.

-

Nag-alay ng mga parangal ang maraming pinuno ng mundo, sa dating Sekretaryo-Heneral ng United Nations, Kofi Annan, na namatay sa edad na walumpong taon.

Australia's space industry gears up for a giant leap forward - Pinakabago sa Australya: Ahensya sa Kalawakan

Aug 19, 2018 0:05:33

Description:

We’ve been looking at how science is changing and shaping the future of Australia with innovations and new technologies.

And with Australia's newest agency starting to attract international attention, you could say the future is looking out of this world.

-

Matagal na nating tinitingnan kung paano binabago ng syensya at hinuhubog ang kinabusan ng Australya, sa pamamagitan ng inobasyon at teknolohiya.

Australians hesitant to visit doctors because of high costs - Nag-aatubili ang mga Australyanong dumalaw sa kanilang doktor, dahil sa mataas na bayad

Aug 19, 2018 0:05:40

Description:

New research has revealed over a million Australians are now delaying trips to the doctor because of rising fees.

-

Ipinakita ng bagong pagsusuri na mahigit sa isang milyong Australyano ang nag-aatubiling dumalaw sa kanilang doktor dahil sa mataas na singil.

#PinoyInMelbourneStory: X Factor's Mary Ann Van Der Horst - Mary-go-round the world

Aug 19, 2018 0:39:45

Description:

After X Factor Australia and numerous concerts across Asia, Australia and USA, the Filipina belter is now preparing for another thrilling concert tour in Europe. Despite traveling a lot, Melbourne is always home to her.

-

Pagkatapos ng X Factor Australia at maraming konsyerto sa buong Asya, Australya at Amerika, naghahanda ngayon ang Pinay na belter para sa isang kapanapanabik na paglilibot sa Europa. Sa kabila ng laging pagbyahe, naging tahanan na para sa kanya ang Melbourne.

Where to find Filipino stores in Australia? - Saan makakahanap ng sari-sari store sa Australya?

Aug 18, 2018 0:07:10

Description:

Do you miss shopping for Filipino food and products? Are there sari-sari stores in Australia? The answer is Yes! 

-

Na-miss mo ba ang mamalengke ng mga produkto at pagkaing Pilipino? Mayroon bang mga sari-sari store sa Australya? Ang sagot ay Oo!

Michael Catayas: 'My goal is to be the biggest Fil-Aus out there' - Michael Catayas: 'My goal is to be the biggest Fil-Aus out there'

Aug 18, 2018 0:25:39

Description:

From playing basketball professionally to joining the world of Philippine showbiz and meeting his estranged father, Michael Catayas is living a life without boundaries.  

-

Mula sa paglalaro ng propesyonal na basketball hanggang sa pagsali sa mundo ng showbiz sa Pilipinas at pakikipagkita sa hindi kilalang ama, namumuhay si Michael Catayas ng walang hangganan.

Viva: Benefits of Art - Viva: Mga benepisyo ng sining

Aug 17, 2018 0:07:27

Description:

Not everyone considers themselves an artist. Yet, drawing or painting is something we’ve all dabbled in as children. Studies have found that expressing our imagination through artistic means is both mentally and physically beneficial as we age.

-

Hindi lahat ay kinokonsidera ang kanilang sarili bilang isang artista. Ngunit ang pagguhit at pagpinta ay isang bagay na ating ginawa bilang mga bata. Nalaman sa mga pag-aaral na ang pagpapahayag ng imahinasyon sa pamamagitan ng artistikong paraan ay may benepisyo sa pangkaisipan at pisikal habang tayo ay tumatanda.

How to get your rental property application approved - Paano maaprubahan ang application para sa rental property

Aug 17, 2018 0:12:51

Description:

Spring they say is the best time to look for a new home. It is also one of the busiest times for rental property market.

We ask leasing consultant Josh Cinco about the most important things to consider when applying for a rental property.

 

-

Ayon sa marami ang panahon ng tag-sibol ang pinaka magandang panahon humanap ng matitirahan o mauupahang bahay. Ito din ang  ang isa sa pinaka busy na panahon para sa mga real estate agent na nagpapaupa ng mga bahay .

Tinanong natin ang leasing consultant Josh Cinco tungkol sa mga mahahalagang bagay na dapat isa alang alang tuwing mag-aapply para sa rental property.

 

 

Charges filed against angry motorist - Motorista nakaaway ang MMDA officer, kinasuhan

Aug 17, 2018 0:04:18

Description:

An altercation between MMDA officers and a female motorist which went viral in social media ends up in court. Charges have been filed against the motorist.

-

Nauwi sa korte ang naganap na maiinit sagutan sa pagitan ng MMDA officer at babaeng motorista naging viral sa social media. Kinasuhan ang motorista.

From dementia software to solving woes of an ageing population - Mga robot maaring makatulong sa mga may dementia

Aug 17, 2018 0:04:48

Description:

Robots are the future.

 

That is the word from a young social robotist who, next month, will represent Australia at a meeting of the world's top scientists.

 

The Indian-born PhD student, who already has developed software to help dementia patients, believes artificial intelligence could solve the problem of an ageing population one day.

-

Sa hinaharap mga robot na pangunahing gagamitin teknolohiya

 

Ito ang mga binitiwang salita ng kabataang social robotist

 

Sa darating na Setyembre,  siya‘y kakatawan para sa Australya sa  pagpupulong ng pangunahing siyentipiko sa buong mundo

 

Unang na develop ng tubong India na Phd student,  ang isang software na maaring makatulong sa mga may dementia

 

Naniniwala siya isa sa hinaharap ang ang teknolohiyang artificial intelligence ang maaring sulusyon sa problema ng tumatandang populasyon

The ageless Filipino balladeer will soon be back in Australia - Ang walang kupas na Pinoy balladeer ay babalik sa Australia

Aug 16, 2018 0:05:24

Description:

Crooner Jun Polistico is always identified with Filipino ballads.

From the '70s to '90s, his became a household  name. Radio airwaves and cinematic and tv screens  brought good memories of his romantic songs among Filipinos  despite him leaving the country later for the US to seek greater glory.

Image: Balladeer Jun Polistico (supplied by Benjie de Ubago)

-

Ang mang-awit na Jun Polistico ay palaging nai-uugnay sa mga Pilipino ballad.

Mula dekada '70s hanggang '90s, siya ay naging kilalang-kilala ng publiko. Ang mga radyo at pelikulang tabing at telebisyon ay nagdudulot ng magandang ala-ala ng kanyang mga romantikong musika sa mga Pilipino kahit pa man siya ay umalis na ng bansa tungong US para maki-pagsapalaran pa.

Larawan: Jun Polistico (mula kay Benjie de Ubago)

 

Where to find the right accommodation in Perth - Saan makakahanap ng tamang akomodasyon sa Perth

Aug 16, 2018 0:12:29

Description:

Marvin Matondo and  Nestor Jongco  are both  long-time Perth residents. 

They have rich experiences in finding the right accommodation, moving from one house  to another until they found the right home  from the time, circa '85,  one suburb was far from each other until now when due to transport modernisation, travel within Metropolitan Perth takes no longer 30 minutes.

Image: Perth trains have made its suburbs interconnected (AAP)

 

 

 

-

Sina Marvin Matondo at  Nestor Jongco  ay parehong matagal nang residente ng Perth.

May mayabong silang karanasan sa paghanap ng tamang akomodasyon,  palipat-lipat ng bahay hangga't makit nila ang pinaka-naangkop mula noong panahon '85 na kung kailan ang isang arabal ay napakalayo sa bawat isa hangga't sa panahon na dahil sa modernisasyon ng transportasyon, ang paglalakbay sa Perth mula sa anumang arabal sa loob ng Perth ay hindi na tatagal ng 30 minuto.

Larawan: kinonek ng mga train sa Perth ang mga arabal (AAP)

 

 

 

Katter defends Anning, with Muslims and Jews caught in the whirlwind

Aug 16, 2018 0:08:40

Description:

Katter Australian Party leader Bob Katter says he backs Senator Fraser Anning "1,000 per cent" after his fiery maiden speech to parliament calling for a ban on Muslim migration as part of a "final solution."

Image: Bob Katter (AAP)

Fraser Anning and the use of the words 'final solution' - Fraser Anning at ang gamit ng mga katagang 'final solution'

Aug 16, 2018 0:08:40

Description:

There has been widespread condemnation of Queensland senator Fraser Anning over his maiden speech in the Senate.

Image: Senator Fraser Anning listens to a Greens censure motion (AAP)

-

May malawakang pag-kundena  kay Senador Fraser Anning ng Queensland hinggil sa kanyang unang talumpati sa Senado.

Larawan: Nakikinig si Senador Fraser Anning sa isang mosyon ng Greens na i-censure siya (AAP)

Regional refugee resettlement successes hailed - Pagpatira nga mga repugi sa mga rehiyon tinuturing na tagumpay

Aug 15, 2018 0:08:50

Description:

One of Australia’s largest communities of Yazidi now lives in the south-east Queensland town of Toowoomba, a city known for welcoming refugees.

Image: Dr Paul Barac - concerned over government's language on refugees (SBS)

 

-

Isa sa mga pinaka-malaking komunidad ng Yazidi sa Australya ay naninirahan na ngayon sa katimugang-silangang bayan ng Toowoomba sa Queensland, isang siyudad na kilala sa pagtanggap ng mga repugi.

Larawan: Dr Paul Barac, nababahala sa wika ng pamahalaan sa mga repugi (SBS)

 

How these young Ivatans found their 'voices' - Paano nabuo ng mga kabataang Ivatan ang kanilang 'tinig'

Aug 15, 2018 0:14:03

Description:

When Nilo Castilla began auditioning  choir members only a handful can carry a tune.

It took a few years of determination, hard work and faith before Nilo Castilla and the Batanes National Science High School Choir started singing like angels.

-

Noong nagsimula mag audition si Nilo Castilla para miyembro ng choir mabibilang lamang sa darili ang marunong kumanta.

Mataposa ng ilang taon ng determinasyon, pagsisikap at paniniwala sa kakayahan ngayon sa bawat kumpas ni  Nilo Castilla maririnig ang mala anghel na  tinig ng Batanes National Science High School Choir.

Renewed push to make Australia's iconic beaches accessible to all - Iniulit, panawagan para gawin accessible sa lahat ang mga kilalang beach sa Australya

Aug 15, 2018 0:06:13

Description:

While Australia is famous for its beaches, they can't all be fully enjoyed by everyone.

For people who use mobility aids such as wheelchairs, a swim or play at the beach is sometimes impossible.

 

-

Habang kilala ang  Australya para sa mga beach nito, hindi lahat ay nagkaka-access at na-enjoy ang mga lugar na ito

Para sa mga gamitr ang mga mobility aids tulad ng  wheelchairs, minsan nahihirapan sila kung di man nila ma-access ang lugar.

 

Foreign investors show interest in Central Mindanao - Foreign investors nagpakita ng interes sa Central Mindanao

Aug 15, 2018 0:07:53

Description:

Several foreign entities have signified to invest in various big-ticket projects and businesses in Central Mindanao following the signing last month by President Rodrigo R. Duterte of the landmark Bangsamoro Organic Law

-

Ilang mga kompanya mula sa ibang bansa ang nagpakita ng interes sa malalaking proyekto at negosyo sa  Central Mindanao matapos lagdaan ng Pangulong Rodrigo R. Duterte  ang makasaysayang  Bangsamoro Organic Law noong nakaraang buwan.

The Outlook: for the economy - Ang ekonomiya sa hinaharap

Aug 15, 2018 0:08:17

Description:

Reserve Bank governor Philip Lowe  says the outlook for the Australian economy is favourable, with expectations of good growth and a declining unemployment rate.

 

-

 

Ayon sa Reserve Bank governor Philip Lowe maganda ang nakikita nilang hinaharap ng ekonomiya ng bansa kung saan inaasahan ang patuloy na pag-unlad  at pagbaba ng antas ng walang trabaho

 

 

   

Clean Rider campaign reaches Visayas - Kampanya sa Clean Rider umabot sa Visayas

Aug 14, 2018 0:09:53

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news from the region by Nick Melgar

Image: Philippine National Police (PNP) Chief Director General Oscar Albayalde, right,  rides his motorcycle during the launch of the 'Clean Rider' campaign in Manila last  August 2018. The 'Clean Rider' campaign aims to lower crime committed by motorcyclists around the country (AAP Image/ EPA/MARK R. CRISTINO)

 

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinaka-huling ulat mula sa rehiyon hatid ni Nick Melgar.

Larawan: Hepeng Director ng Philippine National Police (PNP) Heneral  Oscar Albayalde, kanan,  sakay sa kanyang motorsiklo sa pag-lunsad ng 'Clean Rider' campaign sa Maynila noong Agosto. Hangad ng 'Clean Rider' campaign na maibaba ang bilang ng mga krimen na ginagawa ng mga nagmomo-torsiko sa buong bansa (AAP Image/ EPA/MARK R. CRISTINO)

 

New survey shows many university students can't afford food and basic necessities - Bagong pagtatanong ipinapakita maraming mga estudyante pumapasok ng gutom

Aug 14, 2018 0:05:01

Description:

One in seven Australian university students say they regularly cannot afford food and other basic necessities, with Indigenous students the worst affected.

Image: One in seven university students regularly go without food and other necessities because they can't afford them (AAP)

-

Isa  sa pitong estudyante ng mga pamantasan sa Australya ay nagsasabing hindi nila makayanang makabili ng pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin, at ang mga katutubo ang pinaka-lubhang naaapektuhan.

Larawan: Isa sa pitong estudyante ng mga mamamayan ay regular na pumapasok na walang pagkain at ibang mahahalagang bilihin (AAP)

Drought-ravaged farmers appeal for government help to import stock feed - Mga magsasakang naapektuhan ng tagtuyot umapela sa pamahalaan na tulungan silang mag-import ng pakain

Aug 14, 2018 0:05:20

Description:

Drought-stricken farmers in New South Wales are calling on the federal government to import grain from overseas as levels of hay and livestock feed reach critical lows in Australia.

Image: Philip Hunter’s sheep farm in Yeoval, NSW (SBS)

-

Nanawagan ang mga magsasaka na nakakaranas ng tag-tuyot sa Pampederal na Pamahalaan na mag-import ng mga butil mula ibayong dagat habang ang mga antas ng dayami o tuyong damo at pagkain sa mga hayop ay bumaba na sa kritikal na antas sa Australya. 

Larawan:  Tupahan ni Philip Hunter sa  Yeoval, NSW (SBS)

Department secretary pushing audit of grant to reef foundation - Kalihim ng Kagawaran tinutulak ang odit ng grant sa isang reef foundation

Aug 14, 2018 0:05:29

Description:

The Federal Government has been forced to fend off claims of fiscal recklessness in the first parliamentary sitting after the long winter break -- over a record grant to a small charity.

Image: A diver at a shipwreck in the Great Barrier Reef (AAP)

 

-

Napilitan ang Pampederal na Pamahalaan na itanggi ang mga paratang na pabaya ito sa paggastos sa unang pag-upo ng parlamento pagkatapos ng mahabang bakasyon ng winter. Ito ay hinggil sa isang napakalaking grant na ibinigay sa maliit na organisasyon ng pangkawang-gawa.

Larawan:  isang maninisid sa nasirang barko sa Great Barrier Reef (AAP)

 

Why are women choosing careers in science?

Aug 13, 2018 0:06:14

Description:

Science, technology, engineering and mathematics -- or STEM ((stem)) -- skills play a crucial role in supporting innovation and the Australian economy.

Permit to slaughter kangaroos, given to farmers - Permiso upang pumatay ng mga kangaroo, ibinigay sa mga magsasaka

Aug 13, 2018 0:04:31

Description:

Farmers will have new powers to cull kangaroos as part of New South Wales' strategy for fighting the drought, but the move is not without its controversy. 

-

 Magkakaroon ng bagong kapangyarihan ang mga magsasaka upang pumatay ng mga kangaroo, bilang bahagi ng estratehiya upang labanan ang tag-tuyot, sa kabila na ang hakbang ay may kontrobersiya.

Sixth branch of American military, to be launched in space - Pang-anim na sangay ng militar ng Amerika, ilulunsad sa himpapawid

Aug 13, 2018 0:05:58

Description:

More details have been revealed about the Trump administration's plans for a dedicated United States Space Force, a sixth branch of the US military.

-

Naglabas ng karagdagang detalya ang administrasyong Trump, tungkol sa kanilang planong magtayo ng tinatawag na Space Force sa himpapawid, ang pang-anim na sangay ng militar ng Amerika.

Empowering and upskilling the future generation - Pagpapalakas at pagsasanay ng kinabukasang henerasyon

Aug 12, 2018 0:23:05

Description:

Asean Youth Organisation's Ian Chuah Yee Hean and Joshua Yuson believe that initiatives that promote youth empowerment can directly and positively affect the development of an inspiring future for all South-East Asia. 

-

Naniniwala sina Ian Chuah Yee Hean at Joshua Yuson ng Asean Youth Organisation na ang mga inisyatibo na nagtataguyod ng pagpapalakas ng kabataan ay direkta at positbong nakakaapekto sa pag-unlad ng isang nakasisiglang kinabukasan para sa buong Sout-East Asia.

Teach them young - Turuan sila habang bata

Aug 12, 2018 0:10:58

Description:

Encouraging kids to join any form of sport at a young age provide positive effects in their growth. Mother of 2, Vanessa Castelo shares how teaching her kids to play basketball at the age of 4 was a good idea. 

-

Ang pagsali sa mga bata sa kahit anong palakasan sa murang edad ay nagbibigay ng mga positibong epekto sa kanilang paglaki. Isang nanay ng 2 bata, ibinahagi ni Vanessa Castelo kung paano ang pagturo sa kanyang mga anak na maglaro ng basketball sa edad na 4 ay isang mabuting ideya.

 

What to buy first: Household essentials for your first home - Mga dapat bilhin: Mga mahalagang kagamitan para sa iyong unang bahay

Aug 12, 2018 0:06:38

Description:

Are you looking for recommendations on where to buy basic home appliances in Australia? Are there cheap and affordable stuff in the market? What must I buy first? Papa Dan answers migrant's frequently asked questions after securing the accommodation deal. 

-

Naghahanap ka ba ng mga rekomendasyon kung saan pwedeng bumili ng mga mahalagang kagamitan para sa bahay dito sa Australya? Mayroon bang mura? Ano ba ang dapat bilhin? Sinagot ni Papa Dan ang mga kadalasang katanungan nga mga migrante pagkatapos makuha ang kasunduan sa tirahan.

Federal government pledges to axe the tampon tax - Pederal na gobyerno nangakong tatanggalin ang tampon tax

Aug 10, 2018 0:04:25

Description:

Federal Treasurer Scott Morrison has pledged to scrap the tax on tampons and sanitary pads. Mr Morrison will seek to move female sanitary items to the essential health category - exempted from the GST - at his next meeting with state treasurers.

-

Nagpledge and tesorero ng pederal Scott Morrison na tatanggalin ang buwis sa mga tampons at sanitary pads. Sisikapin ni Morrison na ilipat ang pambabaeng 'sanitary items' sa mahalagang pangkalusugang kategorya- na exempted mula sa GST-- sa kanyang susunod na pagpupulong kasama ang tesorero ng mga estado.

 

 

Settlement Guide: Homelessness crisis linked to housing affordability - Settlement Guide: Krisis sa homelessness konektado sa mga mahal na pabahay

Aug 10, 2018 0:08:37

Description:

The homelessness crisis in Australia is getting worst. At the last census, there were more than 116 000 people with no permanent home in the country and with no clear national plan to fight homelessness and a lack of affordable housing, there's no sign of things getting better.

 

-

Ang krisis sa homelessness o walang tirahan sa Australya ay nagiging malala. Sa nakaraang census, mayroong mahigit labing isang libo't anim na daang tao ang walang permanenteng matitirahan sa bansa. Walang senyas na magiging maayos ito lalo pa't walang malinaw na plano ang bansa kung paano labanan ang homelessness gayun din ang kawalan ng mga abot-kayang pabahay.

 

 

NAPLAN results 'on track' despite union warnings: ACARA - Resulta ng NAPLAN nasa skedule sa kabila ng mga pangamba ng unyon, ayon sa ACARA

Aug 10, 2018 0:05:09

Description:

The national assessment authority, ACARA, insists NAPLAN results are 'on track' to be released, despite reports of a delay.

 This year is the first time online testing has been used, with around one fifth of students sitting a digital test instead of the traditional to pen-to-paper.  But there are questions over whether the two data sets can be compared

-

Idiniin ng national assessment authority, ACARA, na nasa skedule ang paglabas ng resulta ng NAPLAN sa kabila ng mga ulat na maaring maantala ang mga ito

Sa unang pagakakataon  ginamit ang online testing kung saan sinagot ng one fifth ng mga mag aaral ang pagsubok sa pamamagitan ng digital na teknolohiya sa halip na pangkaraniwang lapis at papel

Ngunit mayroong mga katanungan kung nararapat nga bang ihambing ang resulta at datos mula sa dalawang magkaibang pagsusulit

Financial abuse is often overlooked - Pagkontrol at pang-abuso sa pananalapi kadalasan ay di nabibigyang pansin

Aug 10, 2018 0:08:35

Description:

Controlling behaviour, such as restricting a person's access to, or control over, money and financial resources, can leave that person feeling powerless and with few options in an abusive situation.

 

Now, with growing recognition of the impact and prevalence of financial abuse, more organisations are developing resources to help victims escape and overcome the trauma of those relationships.

 

 

 

-

Ang pag-limita sa pagkilos ng isang tao tulad ng pag limita sa access o kontrol nito sa pera o pananalapi ay maaring magdulot ng pagkawala ng kontrol at kapangyarihan ng isang indibidwal sa kanyang buhay

 

Ngayong- unti unti ng kinikilala ang epekto at  kaganapan ng pang aabusong pinansiyal. Mas marami ding organisasyong bumbumuo ng mga pamamamaran at serbsiyo na makakatulong sa mga biktimang maka alis at malampasan ang trauma bunga ng nakakapinsalang relasyon

 

 

Lawyers file appeal against retired Australian Professor's deportation case - Mga abogado umapila laban sa deportation ng retired Australian Professor

Aug 10, 2018 0:04:21

Description:

Lawyers for retired Australian Law Professor Gill Boehringer have appealed against the deportation order issued to their client. 

-

Umapila ang mga abogado ng retired Australian Law Professor Gill Boehringer laban sa kanyang deportation order

SA Department of Health not in a pink of health - SA Department of Health 'di nasa kalusugan

Aug 9, 2018 0:10:10

Description:

South Australia News.  Summary of the latest news in the Festival State by Norma Hennessy

Image:  a festival in Adelaide (AAP)

 

-

South Australia News. Buod ng mga pinakahuling balita sa Festival State hatid ni Norma Hennessy

Larawan: Isang pista sa Adelaide (AAP)

 

Outgoing Race Discrimination Commissioner blasts politicians, media - Papaalis na Race Discrimination Commissioner binatikos mga pulitiko, medya

Aug 9, 2018 0:04:49

Description:

The outgoing Race Discrimination Commissioner says Australia does not seem to have the political resolve or leadership to have a mature conversation about race.

-

Sinabi ng papa-alis na Race Discrimination Commissioner ang Australya ay tila walang kakayahang pulitika o liderato  na magkaroon ng ganap na usapan hinggil sa lahi.

Federal government defends its drought-relief measures - Pampederal na Pamahalaan ipinagtanggol ang mga hakbang sa pagtulong sa tagtuyot

Aug 8, 2018 0:04:19

Description:

Coalition M-Ps have thrown their support behind Prime Minister Malcolm Turnbull's new drought relief package.

Image: Cattle in Coonabarabran, in Central Western region of New South Wales (Getty Images)

-

Sinuportahan ng mga mambabatas sa Koalisyon ang bagong pakete ng pagtulong sa tagtuyot ni Punong Ministro Malcolm Turnbull.

Larawan: Mga baka sa Coonabarabran sa rehiyon ng Gitnang Kanluranin ng New South Wales (Getty Images)

Banking regulator to 'embed' officers inside the banks - Regulator mag-'embed' ng mga opisyal nito sa mga bangko

Aug 8, 2018 0:05:42

Description:

Australia’s corporate regulator plans to have its officials policing the banks from within.

Image: ASIC boss James Shipton (left) and Treasurer Scott Morrison (AAP)

-

Binabalak ng regulator ng mga kumpanya na  mga bangko na  bantayan ng mga sarili nitong mga opisyal ang mga bangko.

Larawan: Hepe ng ASIC  James Shipton, kaliwa,  at Ingat-Yaman Scott Morrison (AAP)

Strong families build stronger communities - Matatag na mag-anak ang bumubuo sa matatag na komunidad

Aug 8, 2018 0:09:18

Description:

Stronger families help create stronger communities. as part of the year long commemoration of the 25th anniversary of the  Filipino Catholic Chaplaincy of Melbourne families are encouraged to join this year's Family Congress looking into the how migrant families can help build stronger communities at the same time strengthen the relationship between family members.

 

Bong Bernardo tells us more 

-

Matatag na mag-anak ay nakakatulong sa pagbuo ng mamatag na komunidad . Bilang bahagi ng buong taong selebrasyon sa paggunita ng ika 25 taong annibersaryo ng  Filipino Catholic Chaplaincy of Melbourne hinihikayat ang ga mag-anak na makibahagi sa Family Congress sa taong ito at tatalakayijn kung panao makakatulong ang mga mag anak sa pagbuo ng matatag na komunidad at mas piantibay na relasyon sa loob ng pamilya .

 Nakapanayam natin si Bong Bernardo

Regional migration advocates call for campaign highlighting opportunities in regional areas - Regional migration advocates sinabing kailangang ipaalam ang mga oportunidad sa regional Australia

Aug 8, 2018 0:05:48

Description:

With Australia's population nearing 25-million, and 87 per cent of skilled migrants choosing to settle in Melbourne and Sydney, the government says it wants to spread new arrivals across the country.

-

 

Ayon sa Settlement Council of Australia di nababatid ng mga bagong dating na migrante kung ano ano ang  mga oprtunidad na naghihintay sa mga rehiyonal at rural na lugar sa Australya –

 

Ito anila ang dahilan kung bakit halos 90 porsiento ng mga  migranteng may kasanayan o skiled migrants ang kadalasang naninirahan sa Melbourne at Sydney

 

Nanawagan ang grupo sa pamahalaan mamuhunan sa mga kampaniya  at itanggi ang mga oportunidad sa mga lugar  upang hikayatin ang mga taong subukin ang buhay sa rehiyunal at rural na Australya

  

Paying it forward - Pagtulong sa kapwa, ibinabahagi ang mga natanggap na biyaya

Aug 8, 2018 0:10:59

Description:

Filipina Terry Recto Kane knows what life is like with very little food or money, she has seen poverty and has experienced hardship. Living a comfortable life in Australia with her family, she has made it her mission to ‘pay it forward’.

-

Alam ng Pilipina na si Terry Recto Kane kung paano mabuhay sa hirap, naranasn niya kung paano mabuhay ng limitado lamang ang mapagkukunan ng para sa pang araw-araw. Sa gitna ng kanyang komportableng buhay sa Australya kasama ang kanyang mag-anak, naglalaan siya ng isang gabi bawat linggo upang tumulong sa mga kapos palad.

Davao preparing for Kadayawan Festival 2018 - Davao naghahanda para sa Kadayawan Festival 2018

Aug 8, 2018 0:08:28

Description:

More than 200,000 tourists are expected to flock to Davao City in the coming days to join the grand celebration of the Kadayawan Festival 2018.

-

Inaasahan ang pagdating ng may higit sa 200,000 turista sa  Davao City para sa nalalapit na engrandeng selebrasyon ng Kadayawan Festival 2018.

Determined mum finds solution to sleepless nights - Determindong ina, nakatuklas ng solusyon sa problema ng hindi makatulog.

Aug 6, 2018 0:06:32

Description:

Mother of two, Malou Villareal, was faced with sleepless nights with her then newborn son. She tried everything, yet her second child would easily be startled and refuses to sleep. 

-

Ang ina ng dalawang anak na Malou Villareal, ay humarap sa hindi pagtulog sa gabi, nang isilang niya ang kanyang pangalawang anak.  Sumbok na siya ng maraming paraan, pero hindi pa din natutulog ng mahimbing ang kanyang anak.

Banks accused of using power to exploit customers - Mga bangko, inakusahan ng pagsasamantala sa kanilang mga kliyente

Aug 6, 2018 0:03:49

Description:

Australia's big banks have been accused of using their power to exploit customers and strangle competition. 

-

Ang mga malalaking bangko sa Australya ay inakusahan ng pag-gamit ng kanilang kapangyarihan upang pagsamantalahan ang kanilang mga kliyente at sakalin ang kumpetisyon.

Europe wilts in heatwave - Napaka-init na panahon sa hilagang bahagi ng mundo!

Aug 6, 2018 0:04:58

Description:

Portugal and Spain are sweltering in a European heatwave that has produced near-record temperatures - with the hot conditions threatening to continue for days to come.

-

Ang Portugal at Spain ay nagtitiis sa sobrang init, na kung saan ang temperatura ay umabot sa pinaka-mataas, habang may bababalang ang kundisyon ay magpapatuloy pa ng ilang araw.

Dozens dead as new severe quake hits Indonesia's Lombok island - Lindol sa popular na destinasyon ng mga Turista

Aug 6, 2018 0:05:22

Description:

A magnitude-7 earthquake has hit the Indonesian island of Lombok, barely a week after another tremor shook the area, leaving more than 90 people dead and dozens injured.

-

Isang lindol na may lakas na 7 magnitude ang tumama sa isla ng Lombok, Indonesia halos isang linggo pagkatapos tumama ang isa pang lindol, na nag-iwan sa mahigit na siyam na pung taong patay at dose-dosena ang nasugatan.

Dental Health Week: Fear of dental visits leading to vicious cycle of decay - Dental Health Week: Pagkatakot sa pagbisita sa dentista, daan tungo sa pagkakaroon ng 'tooth decay'

Aug 6, 2018 0:04:32

Description:

One in four Australians live with tooth decay, often caused by poor diet choices and with the fear of going to the dentist too real for 85% of Australians, those who delay going to the dentist are at risk of the vicious cycle of decay. 

-

Isa sa apat na Australyano ay nabubuhay na mayroong 'tooth decay' na kadalasan ay dulot ng hindi mabuting diyeta. Kabilang din diyan ang pagkatakot sa pagbisita sa dentista na tunay na totoo sa walumpu't limang porsiyento ng mga Australyano. Ang mga pag-antala sa pagpunta sa dentista ay nilalagay ang isang tao sa panganib ng paulit-ulit na pagkakaroon ng 'tooth decay.'

Two most common mistakes that will ruin your retirement - Pinansyal na pagpaplano: Paano ang pagplano sa iyong pagretiro?

Aug 6, 2018 0:08:26

Description:

There's no second chance once you hit retirement. 

-

Ano nga ba ang madalas na pagkakamali na nagagawa ng mga retirado na o mga magreretiro palang bago nila maabot ang edad ng pagreretiro?

Drought relief for struggling Australian farmers - Tulong pinansyal sa mga naghihirap na magsasaka

Aug 6, 2018 0:06:56

Description:

The Turnbull government has announced a new $190 million package for farmers as they struggle through one of the worst droughts of the past century.

-

Ipinahayag ng gobyernong Turnbull ang isang bagong pakete ng salaping nagkakahaga ng $190 milyon para sa mga magsasaka, habang naghihirap sila sa isa sa pinaka-malaking tag-tuyot nitong nagdaang siglo.

Warning about Safety Airbag in vehicles - Babala tungkol sa Airbag sa mga sasakyan

Aug 6, 2018 0:04:27

Description:

Almost two million Australian cars are still on the road with potentially deadly airbags.

-

Halos dalawang milyong sasakyan sa Australya ang naglalakbay pa din sa mga lansangan, habang may dalang nakakamatay na airbag.

Wealth and income inequality reaching new heights in Australia - Hindi pagkakapantay-pantay sa yaman at pasahod tumaas sa Australya

Aug 6, 2018 0:05:13

Description:

People earning in the top 20 per cent of income in Australia are earning five times as much as those in the lowest 20 per cent.

-

Ang mga Australyanong tumatanggap ng pasweldo sa pinakamataas na dalawampung porsiyento ay kumikita ng limang beses kaysa sa mga pinakamababang dalawampung porsiyento.

 

Warnings of mass casualties from climate heatwave - Napaka-taas na temperatura sa timog na bahagi mundo

Aug 6, 2018 0:00:29

Description:

As parts of the northern hemisphere swelter, a  global report has warned of mass casualties from a rising number of heatwaves over the next sixty years.

-

Habang nagtitiis sa init ang katimugang bahagi ng mundo, isang ulat ang nagbabala ng maramihang pagkamatay, dahil sa dumadaming bilang ng sobrang tag-int sa darating na anim na pung taon.

"Coming to Dinner", serves up the Filipino culture at the Sydney Fringe Festival 2018 - "Coming to Dinner", ihahain ang kulturang Pilipino sa Sydney Fringe Festival 2018

Aug 5, 2018 0:18:51

Description:

More than the audience craving for few of the Filipino favourite dishes, "Coming to Dinner," will fill us up with secrets to be told by one Filipino family.

-

Higit pa sa patatakamin ang mga manonood sa ilang paboritong pagkaing Pilipino na kanilang ihahain sa mesa, ang dula na "Coming to Dinner," ay siksik din ng mga sikreto na ibubunyag ng isang pamilyang Pilipino.

Filomates @ 5: Celebrating friendships, keeping 'bayanihan' alive - Filomates @ 5: Ipinagdiriwang ang pagkakaibigan, pinapanatiling buhay ang 'bayanihan'

Aug 5, 2018 0:09:03

Description:

Five years ago, it was aimed at helping fellow Filipinos in Australia as well as those wanting to come to Australia. Now, five years on, with over 9,000 members, the Filomates community continues to expand and find better ways to serve its members and the Filipino community while keeping the bayanihan spirit alive.

-

Limang taon na ang nakakaraan, binuo ito sa layuning makatulong sa mga kapwa Pilipino sa Australya pati na rin sa mga gustong pumunta sa Australya. Ngayon, makalipas ang limang taon, may higit sa 9,000 na miyembro, patuloy na lumalaki ang komunidad ng Filomates at humahanap ng mas mahusay na mga paraan upang mapagsilbihan ang mga miyembro nito at ang komunidad Pilipino habang pinapanatili ang diwa ng bayanihan.

K-pop and more bring together LVL 4

Aug 5, 2018 0:13:02

Description:

"I guess the group just started based on our same interest and we all had an interest in K-pop so since all of us had like background in dancing, we decided to come together and put that into use in the K-pop community," said the member of LVL 4, Sharlene Gamo.

Settling in Australia: Finding accommodation options - house rental or flatsharing? - Paninirahan sa Australia: Paghahanap ng matitirhan - paupahang bahay o flatsharing?

Aug 5, 2018 0:07:05

Description:

Have you just arrived or are you thinking of moving to and settling in Australia? Looking for accommodation? What are the things to consider in your housing search?

-

Bago ka lamang ba at kadarating lang o nag-iisip na lumipat at manirahan sa Australya? Naghahanap ng matitirhan? Ano nga ba ang mga dapat na isa-alang-alang sa paghahanap ng tirahan? 

Should I take vitamins? - Dapat ba akong uminom ng mga bitamina?

Aug 4, 2018 0:06:34

Description:

Staying healthy is a goal we all share.

-

Ang manatiling malusog ay inaasam nating lahat.

Travels to the Philippines that inspire one Australian man on his poem and songwriting - Mga paglalakbay sa Pilipinas na nagbigay-inspirasyon sa isang Australyano sa kanyang mga tula at awitin

Aug 4, 2018 0:10:11

Description:

Traveling and exploring some of the islands of the Philippines for several times has inspired one Australian man on his poems and songwriting.

-

Ilang beses na mga paglalakbay at paggalugad sa ilan sa mga isla ng Pilipinas ay nagbigay inspirasyon sa isang lalaking taga-Australya sa kanyang pagsulat ng mga tula at awitin.

International students dealing with bullying and mental well-being - Pagharap ng mga international student sa pambu-bully at kalusugan ng kaisipan

Aug 4, 2018 0:10:09

Description:

Studying in a foreign in itself is challenging enough. Even harder if there's bullying and dealing with mental health issues.

-

Ang pag-aaral sa isang banyagang bansa isang hamon na. Lalong mas mahirap kung may pananakot at mga isyu na haharapin pa kaugnay ng kalusugan ng isip.

Philippines feels like home, says two young Filipino-Australians - Dalwang Pilipino Australyano nais magbalik muli sa Pilipinas

Aug 3, 2018 0:17:10

Description:

Known to many as the Filipino-Australian from Married at First Sight, Patrick Miller actually played professional basketball in the Philippines some 15 years ago. While Filipino-Australian Michael Catayas initially went to he Philippines to play professional basketball for the Letran Knights until he met a talent scout in Jollibee.

-

Kilala ng marami bilang Pilipino-Australyano mula sa Married at First Sight,  si Patrick Miller ay naglaro ng  professional basketball may 15 taong  na ang nakalipas. Habang ang Pilipino-Australyano Michael Catayas ay unang nagtungo sa Pilipinas para maglaro ng professional basketball  para sa  Letran Knights hanggang nakita siya ng isang talent scout sa Jollibee.

Mocha Uson and Bong Go to feature in Hollywoood film "Kaibigan" - Mocha Uson at Bong Go mapapabilang sa Hollywoood film na "Kaibigan"

Aug 3, 2018 0:04:16

Description:

Hollywood film "Kaibigan", aims to show the youth the effects of making the wrong choices in life says Hollywood actor and film producer Stephen Baldwin. Special Assistant to the President Christopher "Bong" Go and Communications Assistant Secretary Mocha Uson will have cameo roles in the film that will focus on how illegal drugs can affect the lives of the younger generation.   

-

Hollywood film "Kaibigan", nais maipakita kung anoa ng iakbubunga ng mga maling desisyon sa buhay ayon sa Hollywood actor at film producer Stephen Baldwin. Pumayag ang Special Assistant to the President Christopher "Bong" Go at Communications Assistant Secretary Mocha Uson na magkaroon ng maikling papel sa nasabing pelikula.

Refugees can be productive citizens of the country

Aug 2, 2018 0:14:46

Description:

“They are among the most vulnerable sectors in our community [so] all the more we should be paying attention to them and making them feel they are welcomed and that we are ready to serve them in our limited capacity,” said the President of the Auburn Small Community Organizations, Inc. (ASCON), Dr Cen Amores.

From fear to empowerment: A tale of a refugee

Aug 2, 2018 0:12:42

Description:

Within one refugee is a story of survival. Any language would lack words to fully capture the unimaginable atrocity and multitude of pain and suffering a refugee had experienced. And just as they became hopeful fleeing from their land, the search for a new shore and starting their life all over again prove also to be a hurdle in their journey towards a good life.

Nine out of 10 young Australians want to do more to help refugees - Siyam sa sampung Australyano nais na mas makatulong pa sa mga refugees

Aug 2, 2018 0:04:29

Description:

At least nine out of ten young Australians believe more can be done to help refugees, and one in five believe they themselves could one day be displaced.

-

Aabot sa siyam sa sampung kabataang Australyano ang naniniwalang mas marami pang pwedeng gawin para matulungan ang mga 'refugees,'  at isa sa lima sa kanila ay naniniwalang balang-araw ay maaari silang mawalan ng matitirhan.

Health authorities issue measles alert after a Western Australian was infected in the Philippines - Mga awtoridad sa kalusugan nag-isyu ng ‘measles alert’ matapos na isang taga-Perth ang nagkaroon ng tigdas mula sa Pilipinas

Aug 2, 2018 0:07:41

Description:

Perth Report. Summary of latest report in the western state by Cielo Franklin.

-

Ulat mula Perth. Buod ng mga pinakahuling ulat sa kanlurang Australya hatid ni Cielo Franklin.

Are disabled workers better off in the wider workforce? - Mas makakabuti ba na ang mga manggagawang may kapansanan ay magtrabaho nalang sa pangkaraniwang lugar trabaho?

Aug 2, 2018 0:04:17

Description:

All Australian workers are entitled to a minimum wage ... or are they?

-

Ang lahat ng manggagawa ay dapat na makakuha ng pinakamababang sahod... nakakakuha nga ba ang lahat ng ito?

Make data security your first language if English isn't - Gawin ang 'data security' na pangunahing linggwahe kung ito'y hindi Ingles

Aug 2, 2018 0:04:22

Description:

The New South Wales Attorney General is warning people with limited English that they're prime targets for identity theft.

-

Nagbigay babala ang Attorney-General mula New South Wales sa mga mamamayang limitado ang kaalaman sa Ingles na sila ang pangunahing target ng tinatawag na 'identity theft'.

ATO Tax Talk July 2018: Tax time scams - ATO Tax Talk July 2018: Tax time scams

Aug 2, 2018 0:01:33

Description:

The following community information is brought to you by the Australian Taxation Office.

-

Ang sumusunod na impormasyong pang-komunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation office.

Nurses united in fight for better working conditions - Mag nars nagkaisa para itaguyod mas mabuting kondisyon sa lugar trabaho

Aug 1, 2018 0:12:05

Description:

In the recently concluded annual meeting of Global Nurses United, nurses from around 17 countries have united in fighting for better working conditions in the workplace.

-

Nitong huling pagpupulong ng Global Nurses United, nagtipon ang mga nars mula  17 bansa at nagkasundong itaguyod ang mas pinabuting kondisyon sa lugar trabaho

Car bomb kills at least 11 people in Lamitan City in Basilan - May 11 katao namatay sa bomba sumabog sa sasakyan sa Lamitan City sa Basilan

Aug 1, 2018 0:09:07

Description:

At least 11 people, including a suspected suicide bomber, were killed after a car bomb exploded at an Army checkpoint in a village in Lamitan City, Basilan province on Tuesday morning.

-

May 11 katao ang namatay kasama ang pinag-hihinalaang suicide bomber ,nang sumabog ang bomba sa sasakyan sa isang  Army checkpoint  sa isang bayan sa  Lamitan City, Basilan Martes ng umaga.

Ideals vs reality: Australia's views on gender dynamics at home - Pananaw ng mga Australyano sa mga papel na ginagampanan sa loob at labas ng bahay

Aug 1, 2018 0:06:58

Description:

 

Australians often believe they are quite progressive in their views about traditional gender roles at home and work, but new research shows the reality is vastly different.

 

The Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey has been tracking the same group of Australians since 2001 and shows, amongst other things, women are still doing most of the housework.

-

Pangakaraniwan- naniniwala ng maraming mga Australyano na makabago o progresibo ang kanilang pananaw pag dating sa mga  tradisyunal na ginagampanang papel ng babae at lalaki sa loob at labas ng bahay pati na sa trabaho – ngunit sa pinaka huling pag sasaliksik napag-alaman di ito ang tunay na nagaganap sa pang araw-araw na buhay

 

Simula tapong 2001 sinubaybayan ng the Household, Income and Labour dynamics in Australia (HILDA) survey ang natatanging  grupo ng mga Australyano sa kanilang mga buhay Nakita sa  pag aaral na ito na una sa lahat, ang  mga kababaihan pa din ang nagsasagawa ng karamihan sa mga gawiang bahay

House prices across Australia have fallen - Presyo ng mga tirahan sa Australya, bumaba

Aug 1, 2018 0:03:50

Description:

Some property values in Sydney have fallen by more than 10 per cent in the past year.

 

-

Ang halaga ng ilang ari-arian sa Sydney ay bumaba ng mahigit sa sampung porsyento nitong nakaraang taon.

 

Former Pakistani Cricketer wins Elections - Dating Pakistani Cricketer, nanalo sa Halalan

Jul 31, 2018 0:05:56

Description:

Former Pakistan cricket star Imran ((IM-rahn)) Khan has claimed victory in the country's national elections.

-

Si Imram Khan, dating bituin ng cricket sa Pakistan, ay nanalo sa pambansang halalan.

Telcos told to improve customer service as survey shows glaring problem - Pagresolba sa mga isyu, bibilisan ng mga telco companies

Jul 31, 2018 0:04:55

Description:

Telecommunication companies are being told to improve their customer service as a new report details just how long it is taking to resolve problems.

A new survey finds almost two weeks has become the average waiting time, with concerns it is taking even longer for Australians with English as a second language.

-

Isang bagong report ang lumabas na nagsasaad na kinakailangang tuunan ng pansin ng mga telecommunication companies ang kanilang customer service pagdating sa tagal nilang magresolba ng problema.

Nadiskubre ng isang bagong survey na halos dalawang linggo ang average waiting time, at tila mas mahaba ang paghihintay ng mga Australyanong gumagamit ng Ingles bilang pangalawang wika nila.

How a Filipina IT specialist became a social entrepeneur - Pilipinang social entrepreneur, ibinahagi ang kuwento sa likod ng kanyang mga kandila

Jul 30, 2018 0:14:27

Description:

Filipina IT specialist shares her journey on how she gave up her full-time job to become a social entrepreneur.

-

May ilang taong nagtrabaho sa isang multinational na kompanya, sa kabila ng mga oportunidad na nasa harap niya, patuloy na nararamdamang may nagkukulang sa kanyang buhay. Isang taon bago tuluyang nabuo ni Janice Inducil ang kompanya niyang Kandila Co. Ibinahagi ni Janice ang mga isinagawang hakbang upang mabuo ang kayang social enterprise, ang binuhos na oras at pagmamahal upang makatulong sa mga nadisbentaheng bata na makapag-aral. Ngayon, nag-uumapaw na ang kanyang puso.

Turnbull unworried despite Super Saturday disappointment

Jul 30, 2018 0:04:08

Description:

The federal government is continuing to play down the results of the Super Saturday by-elections.

Labor is celebrating maintaining its numbers in parliament after winning four of the five by-elections, including the marginal seats of Braddon and Longman.

But Prime Minister Malcolm Turnbull rejects the results are a reflection of voters turning against the Coalition.

Embassy announces upcoming Mobile Consular Mission in Brisbane

Jul 30, 2018 0:06:10

Description:

-Labor wins battleground seat of Longman in Super Saturday By-election

-QPS finds missing 27-yr-old Brisbane resident after holds a helicopter search

-Embassy announces upcoming Mobile Consularl Mission in Brisbane

 

Super Saturday win for Labor - Matagumpay na Super Saturday para sa Labor

Jul 29, 2018 0:04:50

Description:

Labor has won four of the five Super Saturday by-elections, including the marginal seats of Braddon and Longman. - Nanalo ang Labor ng apat sa limang halalan nitong Super Saturday, kabilang ang mga marginal na upuan ng Braddon at Longman.

Kingdom Culture Company competes for Australia at the World Hip Hop International - Kingdom Culture Company kakatawan para sa Australia sa World Hip Hop International

Jul 29, 2018 0:17:12

Description:

For the first time, mega dance crew Kingdom Culture Company will be representing Australia along with two other Australian dance crews at the World Hip Hop Dance Championship 2018 in the US on 3-11 August.

-

Sa unang pagkakataon, ang mega dance crew na Kingdom Culture Company ay kakatawan para sa Australia kasama ng dalawang iba pang Australian dance crew sa World Hip Hop Dance Championship 2018 sa US nitong 3-11 Agosto.

Mental health is just as important in young men as physical health - Kalusugan ng isip, kasinghalaga ng pisikal na kalusugan sa mga kabataang lalaki

Jul 29, 2018 0:06:21

Description:

A recent research from the National Youth Mental Health Foundation, Headspace, found that young men do not place much emphasis on training their minds as they do with their bodies.

-

Napag-alaman ng isang kamakailang pagsisiyasat mula sa National Youth Mental Health Foundation na Headspace, na marami sa mga kalalakihan ang hindi binibigyan ng gaanong atensyon ang kalusugan ng kanilang kaisipan na tulad sa kalusugang pisikal.

Government accused of targeting migration-review agency - Pamahalaan Government accused of targeting migration-review agency

Jul 29, 2018 0:03:53

Description:

The Federal Government is facing accusations of targeting a key migration-review agency for political purposes after it foreshadowed a major shake-up of the Administrative Appeals Tribunal.

-

Humaharap ang pederal na pamahalaan sa mga akusasy9on na tinatarget ang isang pangunahing 'migration-review agency' para di-umano sa politikal na interes matapos nitong magbigay-babala ng malakihang pagbabago sa Administrative Appeals Tribunal.

Australia's seafood supply chains and slave labour - Supply chain ng pagkaing-dagat ng Australya at sapilitang paggawa

Jul 28, 2018 0:05:06

Description:

A new report is calling on Australian retailers to do more in ensuring their imported seafood is not produced by slave labour overseas.

And it offers tools for how to do it.

-

Isang bagong ulat ay nananawagan sa mga nagtitingi o retailer sa Australya na higit pa ang gawin sa pagtiyak na ang kanilang mga inaangkat na pagkaing-dagat ay hindi nakuha sa pamamamagitan ng mga sapilitang paggawa sa ibang bansa.

At nag-aalok ito ng mga paraan upang magawa ang paniniguradong ito.

Stopping domestic violence starts in the home - Ang pagtigil ng domestikong karahasan ay nagsisimula sa tahanan

Jul 28, 2018 0:15:11

Description:

“The most fundamental thing that men should have towards women is respect. Respect is a word thrown around, here and there; I don’t know if people really understand the true meaning of it,” said the young musician, David Miller.

-

“The most fundamental thing that men should have towards women is respect. Respect is a word thrown around, here and there; I don’t know if people really understand the true meaning of it,” ayon sa batang musikero, David Miller.

What’s in a Balikbayan Box? - Ano ang nilalaman ng Balikbayan Box?

Jul 28, 2018 0:02:52

Description:

These boxes can take months to fill. Yet it’s ability to help Filipinos reconnect with loved ones means it is yet another sacrifice worth making.

-

Maaaring umabot ng ilang buwan bago mapuno ito. Ngunit ang saya na dala nito kapag naipadala mo na sa mga mahal mo sa buhay ay hindi matutumbasan. 

Gloria Arroyo next Prime Minister under Federalism? - Gloria Arroyo sunod na Punong Ministro sa ilalim ng Pederalismo?

Jul 27, 2018 0:04:36

Description:

Senator Panfilo Lacson warns that newly elected Speaker of the House Gloria Macapagal-Arroyo may assume the post of Prime Minister should the Philippines adopt a federal form of government. 

-

Nagbabala si Senador Panfilo Lacson na maaring matalaga ang bagong halal na Speaker of the House Gloria Macapagal-Arroyo bilang Punong Ministro sakaling maipatuapad ang pamahalaang Pederalismo sa Pilipinas

Important things Filipinos should know about Hepatitis B - Mahalagang bagay na dapat malaman ng mga Pilipino ukol sa Hepatitis B

Jul 27, 2018 0:06:24

Description:

Did you know that 300 million people around the world have the Hepatitis B virus and around 90% of these cases remain undiagnosed?  If it remains untreated, Hepatitis B can lead to life threatening diseases.  Studies show that the virus is most common in east Asia including the Philippines and Sub-Saharan Africa. Amanda Siebert from Hepatitis WA explains.

 

July 28 is World Hepatitis Day

-

 

 

Alam niyo ba na may 300 milyon katao sa buong mundo ang may sakit na Hepatitis B virus at may 90%  sa mga kasong ito ang di na-diagnose? Kung hindi ito magamot agad, maari itong magresulta sa nakamamatay na sakit. Sa mga pag-aaral  ang virus ay pangkaraniwang na-diagnose sa mga bansa sa silangang Asya, kasama ang Pilipinas at sa Sub-Saharan Africa.  Narito ang paliwanag ni Amanda Siebert mula Hepatitis WA .

July 28 is World Hepatitis Day

Migrants and refugees embracing life in Australia - ABS Study - Migrante at refugees matagumapy na nakapagsimulang muli sa Australya - ABS Study

Jul 27, 2018 0:05:35

Description:

Recent study by the  Australian Bureau of Statistics (ABS) shows that migrants and refugees who arrived in Australia from January 1, 2000 and August 9,2016 have built a life in Australia, where many have bought their own homes and found stable employment.

Laurie Nowell from AMES Australia explains

 

-

Sa pinakahuling pag-aaral ng Australian Bureau of Statistics (ABS) nakita marami sa mga migrante at refugees nakarating sa Australya mula Enero 1, 2000 hangang Agosto 9,2016 ay nakapag pundar na para sa kanilang buhay at makahanap ng trabaho. Narito ang paliwanag ni Laurie Nowell mula AMES Australia

 

Stopping domestic violence creates a better world for every woman - Ang pagtigil sa domestikong karahasan ay makalilikha ng mas mabuting mundo sa mga kababaihan

Jul 26, 2018 0:02:19

Description:

Having a husband who treats her delicately and a son who respects her, Divina Miller said she could not hope for anything more in this world.

-

Ang pagkakaroon ng asawang inaalagaan siya at anak na gumagalang sa kanya, nagsabi si Gng. Divina Miller na wala na siyang mahihiling pa.

Stopping domestic violence is what makes you a real man - Ang pagtigil sa domestikong karahasan ang magpapatibay na isa kang tunay na lalake

Jul 26, 2018 0:08:10

Description:

“It doesn’t make you a man to hit your wife or to hit your mother or daughter. It doesn’t make you a man; it actually makes you less of a man. What makes you a man is to be able to treat women with respect, treat your family, your neighbours, your work colleagues with respect, that’s what makes you a man,” said the Mayor of the City of Canterbury Bankstown, Mr Khal Asfour.

-

“It doesn’t make you a man to hit your wife or to hit your mother or daughter. It doesn’t make you a man; it actually makes you less of a man. What makes you a man is to be able to treat women with respect, treat your family, your neighbours, your work colleagues with respect, that’s what makes you a man,” ayon sa Mayor ng siyudad ng Canterbury Bankstown, G. Khal Asfour.

Mayor Peter Clemens ignores proposed bridge in Kangaroo Island - Mayor Peter Clemens hindi pinansin ang iminumungkahing tulay sa Kangaroo Island

Jul 26, 2018 0:09:06

Description:

Mayor from South Australia, Mr Peter Clemens, has ignored the proposed million dollar bridge in Kangaroo Island.

He called the proposed plan 'a bridge over troubled water'.

-

Isang malaking plano na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar na tulay sa Kangaroo Island ang hindi binigyang pansin ng konserbatibong alkalde ng nasabing isla ng South Australia na si Mayor Peter Clemens. Tinagurian niya ang nasabing proposisyon na 'bridge over troubled waters'.

Guidelines that can help women diagnosed with Polycystic Ovary Syndrome - Mga patnubay para sa mga kababaihang na-diagnose ng Polycystic Ovary Syndrome

Jul 25, 2018 0:04:21

Description:

Polycystic  Ovary Syndrome is the principal cause of infertility in women.

 

But, diagnosed, it does not have to be a barrier to motherhood.

 

Now, new Australian-led global guidelines for the accurate diagnosis and effective treatment of the condition are set to improve the outlook for the women affected.

-

Ang polycystic ((pol-ee-SIS-tik))  Ovary Syndrome ang pangunahing dahilan ng 'infertility' sa mga kakabaihan.

Ngunit, kapag na-diagnose, hindi dapat ito ang maging hadlang tungo sa pagiging ina.

Ngayon, ang bagong pandaigdigang patnubay na pinamumunuan ng Australya para sa tamang 'diagnosis' at epektibong paggamot ng kondisyon ay nakahanda na para pagbutihin ang pananaw ng mga kababaihang naapektuhan.

MILF says Moros will support Bangsamoro Organic Law - MILF sinabi na susuportahan ng mga Moro ang Bangsamoro Organic Law

Jul 25, 2018 0:08:52

Description:

The Moro Islamic Liberation Front (MILF) says  the Moro people will accept and support the ratification of the newly-approved Bangsamoro Organic Law.

-

Sinabi ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) tatanggapin at ihahatid ng mga Moro ang suporta para sa ipinagtibay na Bangsamoro Organic Law.

Labor's campaign for the Longman by-election

Jul 25, 2018 0:05:28

Description:

Labor is banking on a fresh pitch over energy prices and hospitals to win over voters in key seats ahead of a Super Saturday of by-elections , 28 July

Opposition Leader Bill Shorten pressed both issues as he launched the A-L-P's campaign for the crucial Longman by-election - pledging support for Labor candidate Susan Lamb.

Premier supports federal government’s obesity plan and sugar tax - Planong buwis sa asukal, sinuportahan ng Premier ng Queensland

Jul 24, 2018 0:07:44

Description:

Here are today's headlines for Queensland News:

Premier supports federal government’s obesity plan and sugar taxDeputy Premier leads rally to decriminalize abortion in QLDEKKA returns to Brisbane in August         -  Narito ang ulo ng mga pangunahing balita mula Queensland:     Suporta ng Premier sa buwis sa asukal at pagtaga.     Pangalawang premier, namuno sa rali upang gawing legal ang aborsyon sa estado     At EKKA, babalik sa Brisbane sa Agosto.     

Mounting pressure on Church over archbishop's replacement - Pang-aabuso ng Arsobispo

Jul 24, 2018 0:04:36

Description:

The Catholic Church in South Australia is under mounting pressure over its replacement for disgraced former archbishop Philip Wilson. 

-

 Sumasa-ilalim ng pamimilit ang Simbahang Katoliko sa South Australya, tungkol sa kapalit ng nagkasalang dating arsobispo Philip Wilson.

Government looks to tighten terrorism laws before first prison release - Batas sa Terorismo

Jul 23, 2018 0:03:13

Description:

The Federal Government is looking to tighten the laws to stop convicted terrorists from leaving jail at the end of their sentences without release conditions.

-

Humahanap ang gobyerno pederal ng paraan upang mahigpitan ang mga batas na pipigil sa mga napatunayang nagkasala ng terorismo upang hindi makalaya sa katapusan ng kanilang sentensya ng walang kundisyon.

Their music, performances are their family's affair - Kanilang musika, mga pagtatanghal, isang gawain ng pamilya

Jul 22, 2018 0:16:08

Description:

For any child who pursue their passion, be it in music, performances or education, parents can only back them up.

-

Para sa sinumang bata na tinutupad ang kanilang hilig, mapa-musika, pagtatanghal o edukasyon man, ang mga magulang ay andiyan lamang para suportahan ang mga ito.

Filipino dishes that hope to wow Australia - Mga pagkaing Pilipino na umaasa na magpapa-wow sa Australia

Jul 22, 2018 0:11:33

Description:

Initially introducing two of the most popular Filipino dishes, this young couple aims to eventually make Filipino cuisine famous and truly wow Australia with their tasty and delicious food.

-

Sa una'y dalawa lamang sa pinakakilalang lutuing Pilipino ang kanilang inihahandog, ngunit sa kinalaunan, nais ng mag-asawang ito na mapasikat ang mga pagkaing Pilipino at tunay na magpa-wow sa Australia sa kanilang masarap at malasang mga pagkain.

Asia’s Phoenix to land in Australia - Asia’s Phoenix lalapag sa Australia

Jul 22, 2018 0:06:39

Description:

Even as a young girl, Morissette knew she wanted to be a singer, she says all her success was made possible because of her parents faith in her talent and support.

-

 

Bata pa lamang si Morissette alam na niyang nais niyang maging isang magaling na mang-aawit, aniya ang tagumpay niya ngayon ay bunga ng paniniwala at suportang inihatid ng kanyang mga magulang.

 

Government claims vindication on coal-fired power stations - Pamahalaan nagsabing naipagtanggol ang mga ipinapaganang karbon na istasyon

Jul 22, 2018 0:04:15

Description:

The Turnbull Government claims its energy plan has been vindicated by an independent report warning existing coal-fired power stations should remain operational for as long as possible.

-

Ayon sa pamahalaan ni Turnbull, ang plano nito sa enerhiya ay naipagtanggol ng independyenteng ulat na nagbibigay-babala na ang mga ipinapaganang karbon na istasyon ay dapat na manatili sa mas matagal pang panahon na kinakailangan.

Figures show sharp rise in race-discrimination complaints - Pagtaas ng reklamo hinggil sa diskriminasyon sa lahi ipinatunayan ng isang pagsisiyasat

Jul 22, 2018 0:07:18

Description:

New figures from the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission show race-discrimination complaints have risen sharply from last year's numbers.

 

-

Ipinakita ng bagong pigura mula sa Victoria Equal Opportunity and Human Rights Commission na ang mga reklamo hinggil sa diskriminasyon sa lahi ay tumaas mula sa bilang noong nakaraang taon.

Shared accommodation, socially challenging, yet economical? - Shared accommodation, puno nga ba ng hamon sa pakikisalamuha?

Jul 21, 2018 0:20:43

Description:

Living in a new country away from the comfort of your own home and support of family can be an overwhelming change at times. For some international students it can be quite challenging.

-

Ang pamumuhay sa isang bagong bansa na malayo sa ginhawa ng iyong sariling tahanan at suporta ng pamilya ay maaaring maging napakalaking pagbabago sa ilang pagkakataon. Para sa ilang mga internasyonal na mag-aaral maaari itong maging lubos na mahirap.

Getting support from your family - Paghingi ng tulong mula sa iyong pamilya

Jul 21, 2018 0:05:25

Description:

Asking for help from your family isn't always easy.

-

Hindi laging madali ang paghingi ng tulong mula sa iyong pamilya.

Politics, getting involved early, ill or beneficial? - Pulitika, maagang pakikibahagi, masama o kapaki-pakinabang?

Jul 21, 2018 0:09:10

Description:

Voting is compulsory in Australia, but getting involved with politics - its issues and chaos - is one's choice.

But what good does it make if you partake in politics early in your life?

-

Ang pagboto ay sapilitan o nasa batas sa Australia, ngunit ang pakikibahagi sa pulitika - mga isyu at kaguluhan nito - ay isang kagustuhan.

Ngunit anong kabutihan ang maibibigay ng maagang pakikibahagi sa pulitika sa iyong buhay?

Turning food waste into supplements, other products - Mga tinapong pagkain, maaring gawin supplement at iba pang mga produkto

Jul 20, 2018 0:05:11

Description:

 

Turning food waste into supplements and other products has been the focus of an international symposium involving industry and academia in Melbourne.

 

Analysts at Monash University are looking at how science and technology can help transform the growing problem of food waste.

-

 Naging pokus ng isang pandaigdigang forum sa industriya ng pagkain at academia  sa Melbourne ang pamamaraan magamit ang mga nasayang na pagkain bilang mga supplements at iba pang mga produkto

 

Sinusuri ng mga dalubhasa sa Monash University kung paano makakatulong magagamit ang siyensa at teknolohiya upang maharap ng lumalaking problema sa mga nasasayang na mga pagkain  

Zoe Daniel talks about 'Angel' and how Filipino people's resilience inspired her - Zoe Daniel ibinahagi ang kwento sa likod ng 'Angel' at kung bakit di niya malilimutan ang Tacloban

Jul 20, 2018 0:12:06

Description:

' I do feel like it's a missing piece for me, that I haven't been back to Tacloban City' - Zoe Daniel, ABC Correspondent   

-

' I do feel like it's a missing piece for me, that I haven't been back to Tacloban City' - Zoe Daniel, ABC Correspondent   

Baby whisperer shares secret to a good night's sleep - Baby whisperer ibinahagi ang sikreto sa tuloy tuloy na tulog pag gabi

Jul 20, 2018 0:08:42

Description:

Do you have a newborn child or toddler? Find it hard to get a good night's sleep?

Maternity and Child Sleep Consultant and Baby Whisperer Shae Cox shares the secret to a good night's sleep for both mum and baby.

-

Mayroon ba kayong bagong silang na sanggol? Nahihirapan ba siyang matulog ng mahimbing sa gabi?

Ibinahagi ng Maternity and Child Sleep Consultant at Baby Whisperer Shae Cox  ang sikreto sa tuloy tuloy na tulog kapag gabi para sa Nanay at kanyang supling.

There is an opportunity to lead for international students - Mayroong oportunidad para mamuno para sa mga ‘international students’

Jul 19, 2018 0:11:17

Description:

“It is life-changing,” said international student Lucy (Anyi) Li about her experience studying in Australia.

-

“It is life-changing,” ayon kay Lucy (Anyi) Li tungkol sa kanyang karanasan sa pag-aaral sa Australya.

There is a wide range of support for international students - Mayroong mga suportang nariyan para sa mga ‘international students’

Jul 19, 2018 0:11:43

Description:

It started from his passion to have an international education, now John Jatto, who left Nigeria to pursue his dream, not only became an international student but also the voice of the international student community.

-

Nagsimula ito sa kanyang masidhing kagustuhan na makakuha ng internasyunal na edukasyon, ngayon si John Jatto, na iniwan ang Nigeria para tuparin ang kanyang pangarap, ay hindi lamang naging ‘international student’ ngunit naging boses din ng komunidad ng mga ‘international students’.

There are laws that protect the rights of international students - May mga batas na magpoprotekta sa karapatan ng mga 'international students'

Jul 19, 2018 0:10:56

Description:

“I’ve always been championing the cause of international students. All of my other works in UTS law, Brennan program, I have submitted entries and different documents just telling everyone about our struggles because most locals do not understand what the struggles of international students are,” said the Philippine lawyer and NSW law graduate, Darrell Lao Bagang.

-

“I’ve always been championing the cause of international students. All of my other works in UTS law, Brennan program, I have submitted entries and different documents just telling everyone about our struggles because most locals do not understand what the struggles of international students are,” ayon sa abogado sa Pilipinas at nakapagtapos ng Law sa NSW na si Darrell Lao Bagang.

Think outside the box, museums as learning spaces - Museo bilang alternatibo sa inyong silid aralan

Jul 18, 2018 0:13:42

Description:

Learning should be fun, exploring new ideas and history outside the classroom is definitely a fun way to learn.

Ethel Villafranca tells us how our learning spaces need not be confined in the classroom and how a visit to your local  museum can be a fun-filled learning experience.  

Ethel Villafranca is the editor and one of the authors of "Making Museums Work: A Zero-In Handbook", a collection of essays on how to run sustainable museums in the context of contemporary space  and how to address the ever changing needs of the public.

 

-

Ang pag-aaral ay maaring maging isang masayang karanasan at ang museo isang lugar kung saan maaring matuto di lamang ng tungkol sa kasaysayan pati na din ng mga bagong ideya.

Ibinahagi ni Ethel Villafranca  kung paano maaring palawakin ang ating silid aralan sa pagbisita sa inyong lokal na museo, at gawin itong isang masaya at makabuluhang pamamasyal

Si Ethel Villafranca ay ang editor at isa sa may akda n  'Making Museums Work: A Zero-In Handbook' isang koleksiyon ng mga sanaysay sa pagpapatakbo ng museo at  kung panao matutugunan ang nag-babagong pangangailngan at interes ng publiko

 

Filipina stay at home mum finds a way to build a successful business - Filipina stay-at-home mum, nakapagtayo ng matagumpay na negosyo

Jul 18, 2018 0:08:00

Description:

Filipina Nona Pimm, runs a family day care centre from her own home, she wanted to be stay-at-home mom and found that the family day-care was the perfect opportunity to be with her child at the same time have a successful career.

 

 

 

Nona Pimm was awarded  2018 Educator Regional awardee for Albury Wodonga & Murray by The Family Day Care Australia.

 

-

Pinatatakbo ng Pilipina na si Nona Pimm ,  ang isang family day care centre  mula sa sarili niyang tahanan, nais niyang maging isang stay-at-home mom. Nakita niya bilang isang magandang oportunidad ang pagtayo ng isang family day-care upang makapiling ang kanyang anak kasabay ng pagtrabaho at maging matagumpay sa piniling career.

 

 

 


 

Average worker needs 669 years to match top chief executive's pay - Pangkaraniwang manggagawa kailangang magtrabaho ng 669 taon upang matapatan ang sahod ng pangunahing chief executive

Jul 18, 2018 0:07:19

Description:

A new report shows the wages of chief executives have risen sharply, partly because of performance bonuses.

 

It has triggered calls to cap chief executives' pay.

 

-

Napag alaman sa isang ulat na tumaas ng husto ang sahod ng mga chief executive, ito’y iniugnay ng bahagya sa mga natatanggap na performance bonuses

 

Ito ang naging dahilan para sa mga panawagan para mag-takda ng pinaka mataas na halaga o cap para sa sahod ng mga chief executive

New blood test could change the game on melanomas - Panibagong blood test maaring makatulong sa pagdiagnose ng melanoma

Jul 18, 2018 0:06:44

Description:

Melanomas are the most prevalent cancers in young Australians and account for more deaths each year than the road toll.

 

Now, a new blood test could change how and when a melanoma is detected, potentially saving thousands of lives and stopping countless other people from unnecessary operations.

-

Ang melonama ang pinaka-laganap na cancer sa mga batang Australyano, at nagbubunga ng pinakamalaking bilang ng pagkamatay bawa't taon, kumpara sa mga namamatay sa lansangan dahil sa aksidente.

 

Ngayon, isang bagong pagsubok sa dugo ang maaring mabago kung paano at kailan malalaman ang melanoma, na potensyal na sasagip sa libo-libong buhay at tigilan ang hindi mabilang na operasyon ng mga tao.

 

Australia announces new missions to Afghanistan, Iraq - Australia at ang Summitt ng NATO

Jul 17, 2018 0:04:32

Description:

Australia has announced new military missions to Afghanistan and Iraq at a NATO meeting in Brussels 

-

Ipinahayag ng Australya ang kanilang bagong misyon sa Afghanistan at Iraq, sa isang pulong ng NATO sa Brussels

Spying Timor - Page-espiya sa Timor

Jul 17, 2018 0:03:41

Description:

Independent Andrew Wilkie and three senators have written to the Australian Federal Police urging an investigation into the alleged 2004 bugging of Timor Leste's cabinet by Australian spies.

-

Sumulat ang Independienteng senador Andrew Wilkie at tatlong iba pang senador sa Australian Federal Police, na naghihikayat na imbestigahan ang diumanong dayang pakikinig, sa cabinete ng Timor Leste ng mga espiyang Australyano.

 

Controversy as change comes to My Health Record - Impormasyon mula sa E-Health Records

Jul 17, 2018 0:03:34

Description:

Privacy experts are saying, “Opt out of it now.”  Rural doctors say it will save lives.

-

Sinabi ng mga eksperto sa pribasiya na "Umalis na kayo ngayon!"  Ayon naman sa mga doktor, makakapagligtas ito ng buhay.

Iceland launches an assault on world cricket - Cricket sa Iceland

Jul 17, 2018 0:00:31

Description:

Iceland has just celebrated becoming the world's smallest nation to ever compete in the FIFA World Cup but another national team is also about to make its international debut.

-

Katatapos pa lamang magdiwang ang Iceland sa kanilang pagdalo sa FIFA World Cup, ang pinaka-maliit na kasaling bansa, ngayon naman ay isang pambansang koponan ang lalabas, sa pangmundong entablado ng cricket.

Australia's Migrant Intake - Mga tinatanggap na migrante sa Australya

Jul 16, 2018 0:07:17

Description:

The annual intake of permanent migrants to Australia has fallen to its lowest level since 2007.

-

Ang taunang bilang ng mga permanenteng migrante sa Australya, ay bumaba sa kanyang pinaka-mababa noong 2007.

Whaling Japan - Panghuhuli ng balyena ng Japan

Jul 16, 2018 0:04:09

Description:

Australia says it will oppose any moves by Japan to lift the 32-year moratorium on commercial whaling.

-

Sinabi ng Australya na tututulan nila ang ano mang hakbang ng Japan, upang alisin ang tatlumpo't dalawang taong moratorium sa komersyal na panghuhuli ng balyena.

Student Dress Code update provides more uniform options for school girls - Lingguhang balita mula Queensland

Jul 16, 2018 0:08:06

Description:

Among the news from Queensland are the updates on student dress code for uniform options for school girls.

-

Kasama sa mga balita mula Queensland ay ang pagbabago ng patakaran sa damit ng mga estudyante, para madagdagan ang pagpipilian ng mga estudyanteng babae.

Filo World Cup Talk: A well-deserved victory for France - Huling laro sa 2018 Football World Cup

Jul 16, 2018 0:14:31

Description:

The final game of the 2018 Football World Cup has concluded in Russia.  France overcame Croatia to get the ultimate football trophy, to score 4-2 in the last minute of the game.

-

Ang panghuling laro sa 2018 Football World Cup ay natapos na sa Rusya.  Tinalo ng France ang Croatia upang matamo ang pinaka-mataas na tropeo sa putbol, sa pamamagitan ng skor na 4-2.

The Pinoy's guide to driving in Australia - Ang Pinoy guide sa pagmamaneho sa Australya

Jul 16, 2018 0:08:37

Description:

Are you ready to drive in Australia?

-

Handa ka na bang magmaneho sa Australya?

Beyond Dispossessed's punk heavy music is culture, struggles of the First Peoples - Higit pa sa punk heavy music ng Dispossessed ay kultura, paghihirap ng mga First People

Jul 15, 2018 0:21:34

Description:

They have been described as "the most uncompromising, unapologetic and important band in Australia," but metal band 'Dispossessed' is more than just their punk music.

-

Sila ay inilarawan bilang "the most uncompromising, unapologetic and important" na banda sa Australia, ngunit ang metal band na 'Dispossessed' ay higit pa sa kanilang punk na musika.

Inspiring next generation Filipino nurses - Pagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga nars

Jul 15, 2018 0:13:29

Description:

In almost all hospitals in Australia, there is at least one Filipino nurse working. But what can nurses do to better perform their services to patients and inspire those wanting to enter this path?

-

Sa halos lahat ng ospital sa Australia, mayroong isang Pilipino nars na nagta-trabaho. Ngunit paano nga ba higit na mapapabuti ng mga nars ang kanilang serbisyo sa mga pasyente at makapagbigay inspirasyon sa iba na nais pasukin ang landas na ito?

Darren wants to revisit Melbourne laneways - Darren nais na muling bisitahin ang mga eskinita ng Melbourne

Jul 15, 2018 0:06:10

Description:

It’s been a year since Darren Espanto performed in Melbourne and Sydney, during his return he says he wants to revisit laneways in Melbourne and the Eureka Tower.

-

May isang taon na simula ng bumisita at nag-perform ang ‘D total performer,’ Darren  Espanto sa Melbourne at Sydney.  Sa kanyang pagbabalik nais niyang bisitahin muli ang mga eskinita at Eureka Tower sa Melbourne.

Baton twirling, new as a sport but fully beneficial - Baton twirling, bagong uri ng isport ngunit lubos na kapaki-pakinabang

Jul 14, 2018 0:15:45

Description:

Baton twirling is often associated with festival events, in particular in the Philippines, but do you know that it is now a worldwide sport and it has benefits?

-

Ang baton twirling ay kadalasang nauugnay sa mga kapistahan, lalo na sa Pilipinas, ngunit alam mo ba na ito ngayon ay isang uri ng isport at mayroon itong mga benepisyo?

Song keepers of the central desert - Mga taga-pag-ingat ng mga awitin ng central desert

Jul 14, 2018 0:08:27

Description:

This year, NAIDOC Week is dedicated to the significant role of Aboriginal and Torres Strait Islander women in Australia.

-

Ngayong taon, ang linggo ng NAIDOC ay inilalaan sa mahalagang papel ng mga kababaihang Aboriginal and Torres Strait Islander sa Australia.

Saturday Pinoy Jam with Gienel and Marcus - Saturday Pinoy Jam with Gienel and Marcus

Jul 14, 2018 0:15:39

Description:

Gienel and Marcuz joined the same talent search in Melbourne a few years back, since then Marcuz has been performing in several pubs and busking in Melbourne while Gienel has performed as a front act for local talents. -

Nagkasama sina Gienel at Marcus sa isang talent show sa Melbourne may ilang taon na ang nakalipas, simula noon naging aktibo si Marcus sa pagkanta sa mga pub at busking sa Melbourne habang naging front act naman si Gienel para sa ilang mga lokal na mang-aawit.

Drive for more skilled STEM teachers - Pagtataguyod para sa dagdag na mga may kasanayang guro sa STEM

Jul 14, 2018 0:04:23

Description:

Schools could get more specialist teachers who studied Maths and Science at university under a new Federal government plan.

-

Maaaring makakuha ang mga paaralan ng mga karagdagamg espesyal na guro na nag-aral ng Maths at Science sa universidad sa ilalim ng bagong plano ng gobyerno Pederal.

Call Her Ganda, Jennifer Laude and other strong women in her life - Call Her Ganda, Jennifer Laude at iba pang matatapang na babae sa buhay niya

Jul 13, 2018 0:13:50

Description:

Jennifer Laude. Her name gave a story to the term “transwoman”.

-

Jennifer Laude. Ang pangalan niya ang nagbigay buhay sa terminong “transwoman”.

Helping older members of our community stay active - Suporta at tulong upang manatiling aktibo ang mga nakakatandang miyembro ng komunidad

Jul 13, 2018 0:14:21

Description:

Filipino elderly go through social isolation in Australia.

 

What are the factors that trigger the feeling of isolation and how can we support them?

We discuss various ways we can do to encourage and support older members of our community with The Unified Elderly Association (UFEA).

-

Dumadaan sa sosyal na isolasyon ang mga Pilipinong matanda sa Australya.

 

Ano ba ng mga dahilan na sila ay nakakaramdam nito at paano natin sila masusuportahan?

 

Nakausap namin ang ilang mga  miyembro ng Unified Elderly Association.

 

Welcome to the Philippines Province of China, absurd says Palace Spokeperson Roque - Welcome to the Philippines Province of China, gawa ng mga kalaban ng administrasyon ani Harry Roque

Jul 13, 2018 0:04:36

Description:

A sign, tarpoline containing 'Welcome to the Philippines, Province of China' were seen in several footbridges in Metro Manila coinciding with the second year anniversary of the Philippines' legal victory of the China's claim over the West Philippine Sea. Palace Spokesperson Harry Roque says it is absurd but Malacanang will not demand for the tarpoline to be taken down.   

-

Isang tarpoline na naglalaman ng  'Welcome to the Philippines, Province of China' ang nakita sa ilang overpass sa  Metro Manila kasabay ng araw ng ikalawang anibersaryo ng tagumapy ng Pilipinas sa kaso ng claim ng Tsina sa West Philippine Sea. Sinbai ng tagapagsalita ng pangulo,  Harry Roque wala itong katotohanan at hindi iuutos ng Malacanang  na tanggalin ang mga ito

Tax Office warns Australians to be careful with their tax return claims - Paalala ng Australian Tax Office, maging maingat sa mga tax return claims

Jul 13, 2018 0:04:49

Description:

The Australian Tax Office [ATO] says it will be tripling the number of audits it conducts on individuals, as it looks to close a gap of close to $9 billion in lost tax revenue.

 

The A-T-O says the biggest problem is people falsely claiming work-related and rental property expenses.

 

-

Ayon sa Australian Tax Office kanilang tiniriple ang bilang ng mga audit sa mga indibidwal tax return sa pagsisikap na makuha muli ang nawawalang may siyam na bilyong dolyar

 

Ayon sa A-T-O  ang pinakamalaking problema ay ang maling mga claim ng mga  mamamayan ay kaugnay  sa mga gastusin sa trabaho at mga gastusin sa kanilang mga paupahan

Ask for Angela: Sydney police trial safety campaign for blind dating - Ask for Angela: Kapulisan ng Sydney susubukan ang isang kampanya ng kaligtasan para sa blind date

Jul 12, 2018 0:04:08

Description:

Police are urging people to come forward and ask for help if they feel unsafe at bars or pubs.

Image: Bar tender Christine (SBS)

-

Hinihikayat ng kapulisan  ang mga taong lumapit at humingi ng tulon, kung nakakaramdam silang hindi ligtas s mga bar o pubs.

Larawan: Bar tender Christine (SBS)

Coral bleaching every two years predicted - Pamumuti ng coral tinataya tuwing ikalawang taon

Jul 12, 2018 0:05:38

Description:

A report predicts the Great Barrier Reef will be hit with major bleaching events every two years by 2034 if greenhouse emissions aren't reduced.

Image: The Great Barrier Reef off the northeastern coast of Australia in December 2017 (AP)

 

-

Tinataya ng isang ulat na magkakaroon ng malawakang pamumuti o pagkamatay  ng mga coral sa Great Barrier Reef  tuwing ikalawang taon pagsapit ng 2034 kung hindi mababawasan ang greenhouse emissions.

Larawan: Ang  Great Barrier Reef sa hilagang silangang baybayin ng Australia noong Disyembre  2017 (AP)

 

South Australia to crack down on domestic violence - South Australia lalabanan ang karahasan sa tahanan

Jul 12, 2018 0:08:06

Description:

Adelaide News. Summary of latest news in South Australia by Norma Hennessy

Image: An Adelaide street  (AAP)

 

-

Adelaide News. Buod ng mga pinakahuling ulat sa South Australia hatid ni Norma Hennessy

Larawan: isang kalsada sa Adelaide (AAP)

 

Boutique visa deals to fight niche skills shortage in specified locations - Boutique visa tutugunan ang kakulangan ng skills visa sa natatanging lugar

Jul 12, 2018 0:04:56

Description:

The Turnbull Government is targeting particular parts of the country for boutique visa deals as it tries to combat niche skills shortages.

Image: A carer in a aged care facility (AAP)

-

Tinatarget ng gobyernong Turnbull ang ilang bahagi ng bansa, para sa mga kasunduan sa boutique visa, para malabanan ang kakulangan ng sanay na trabahador

Larawan: Isang tagapag-alaga sa isang pasilidad ng aged care(AAP)

Pacquiao ready to win against Lucas Matthysse - Pacquiao handa nang manalo laban kay Lucas Matthysse

Jul 11, 2018 0:08:15

Description:

Fighting Senator Manny Pacquiao's camp is eyeing an early big win for his next scheduled fight this Sunday, July 15, against Argentinian brawler Lucas Matthysse in Kuala Lumpur, Malaysia.

-

Ayon sa kampo ng fighting Senator Manny Pacquiao hinahangad nila ang maagang pagtatapos sa laban at tagumpay sa nalalapit na laban sa Argentinian brawler Lucas Matthysse sa Kuala Lumpur, Malaysia sa darating na Linggo, ika 15 ng Hulyo

Fatspiration: 'Tama na yan, you need to lose weight!' - fatspiration, beauty inside out

Jul 11, 2018 0:14:41

Description:

Body shaming is real.. In the Filipino culture, being fat is considered a sin. When one is plus sized, Filipinos tend to highlight the weight instead of focusing on the person's good attributes.

 

In this interview, we sit with fatspiration vlogger, Brandi as she shares her struggles, how she found acceptance in Australia as a plus size woman and how she conquered negative thoughts about herself and other people.

-

Totoo nga ang body shaming... Sa kulturang Pilipino, ang pagiging mataba ay kinokonsiderang isang kasalanan. Kapag ang isa ay plus size, ugali ng mga Pinoy na i-highlight ito sa halip na magpocus sa mga mabuting katangian.

 Sa ating panayam, naupo tayo kasama ang fatspiration vlogger na si Brandi upang ibahagi ang kanyang mga pakikibaka, kung paano niya nahanap ang pagtanggap sa Australya bilang isang plus size na babae at kung paano niya nalabanan ang mga negatibong pag-iisip tungkol sa sarili at sa ibang tao.

 

German convicted of human trafficking - Aleman hinatulan ng human trafficking

Jul 10, 2018 0:09:21

Description:

Balitang Visayas. Summary of latest news from the Visayas by Nick Melgar

Image: Cebu City Hall (Melgar)

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinakahuling ulat hatid ni  Nick Melgar

Larawan: Punong Himpilan ng Siyudad ng Cebu (Melgar)

Us - China Trade Problems - Problema sa Kalakalan ng Amerika at China

Jul 9, 2018 0:04:11

Description:

United States tariffs on $45-billion ((AU$)) of Chinese imports have come into effect, with the Chinese government saying it will retaliate with punitive measures.

-

Ang taripa ng Amerika sa mga inaangkat na produkto ng China ay aabot sa Aus$45 billion at magkakabisa na, kung saan sinabi naman ng China na gaganti sila sa pamamagitan ng mga parusang hakbang.

Murri activist Ken Canning, respecting women, respecting Mother Earth - Murri activist Ken Canning, paggalang sa mga kababaihan, paggalang sa Inang Mundo

Jul 8, 2018 0:18:23

Description:

"Every indigenous peoples in the world recognise Mother Earth is our ultimate mother, she gives life to everything," so firmly believes Murri activist, writer and poet Ken Canning on the importance of women.

"If you do not have respect for the giver of life and if you disrespect women, you're disrespecting your own Mother Earth... You can not disrespect the one who brought you into this world," he says.

-

"Every indigenous peoples in the world recognise Mother Earth is our ultimate mother, she gives life to everything," mariing paniniwala ng Murri activist, manunulat at makata Ken Canning sa kahalagahan ng mga kababaihan.

"If you do not have respect for the giver of life and if you disrespect women, you're disrespecting your own Mother Earth... You can not disrespect the one who brought you into this world," sabi niya.

Cheryl Quejada-Canning: Honouring Indigenous women through arts - Cheryl Quejada-Canning: Pagpupugay sa mga Katutubong kababaihan gamit ang sining

Jul 8, 2018 0:18:32

Description:

Believing that indigenous people are somewhat interrelated by nature, artist Cheryl Bucaneg Quejada-Canning through vibrant ingenious colours showcases the role of women in most of her oil paintings.

-

Naniniwala na ang mga katutubo ay magkakaugnay sa likas na katangian, ang artist na si Cheryl Bucaneg Quejada-Canning sa pamamagitan ng mga makinang na mga kulay ay itinatangi ang papel ng mga kababaihan sa karamihan ng kanyang oil painting.

"The Unexpected" Dale Adriatico - "The Unexpected" Dale Adriatico

Jul 8, 2018 0:06:06

Description:

Venturing anew to another passion, singer-musician Dale Adriatico has recently finished filming "The Unexpected."

-

Ipinagpapatuloy ang isa pa niyang hilig, kamakailan lamang ay natapos ng mang-aawit-musikero na si Dale Adriatico ang "The Unexpected."

Pinoys in Australia: International students share their experiences about finding work - Pinoys in Australia: Mga international student nagsalita tungkol sa kanilang karanasan sa paghahanap ng trabaho

Jul 7, 2018 0:31:42

Description:

We speak to four international students Ethel Villafranca, Lem Lopez , Joey Espino and Mina Akram about their experiences in finding work while studying in Australia. - Nakausap natin ang apat na international students Ethel Villafranca, Lem Lopez, Joey Espino at Mina Akram ukol sa kanilang mga naging karanasan sa paghanap ng trabaho habang nag-aaral sa Australya. Ibinahagi nila ang mga naramdaman sa tuwing 'di matanggap sa trabaho o tanggihan ang kanilang aplikasyon at kung paano nakatulong ang determinasyon at networking sa paghanap ng trabaho.

Speak my language - Pagsasalita ng sarili kong wika

Jul 7, 2018 0:05:44

Description:

Learning and speaking your own language has its benefits. It's never too late to learn it.

-

Ang pag-aaral at pagsasalita ng sarili mong wika ay may mga pakinabang. Hindi kailanman huli para matuto ng iyong sariling wika.

Viva: Preparing for a marathon - Viva: Paghahanda para sa isang marathon

Jul 7, 2018 0:09:00

Description:

Marathon running isn’t for the faint-hearted.

-

Ang pagtakbo ng marathon ay hindi para sa mga mahina ang loob.

Government's redress scheme now in effect - Redress scheme ng gobyerno may bisa na

Jul 5, 2018 0:04:27

Description:

Up to 60,000 child-abuse survivors gave evidence during the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse.

As of Sunday, many are eligible for the government’s national redress scheme, finally getting the compensation and apology they have been waiting for.

-

Halos 60,000 survivors ng child-abuse ang nagbigay ebidensiya sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse.

Simula Linggo ng Hulyo 1, marami ang eligibleng makakuha ng national redress scheme ng gobyerno, sa wakas ay makukuha na ang kompensasyon at apolohiyang hinihintay.

 

Leptospirosis outbreaks declared in 18 villages in Metro Manila - Leptospirosis outbreaks idineklara sa 18 barangay sa Metro Manila

Jul 5, 2018 0:04:48

Description:

The Philippines-Australia teams brawl at the FIBA World Cup qualifiers

Successive killings of two Luzon Mayors

Leptospirosis outbreaks declared in 18 villages in Metro Manila.

-

Gulo sa FIBA World Cup qualifiers sa pagitan ng Philippines-Australia 

Pagpaslang sa dalawang alkalde mula Luzon

Leptospirosis outbreaks idineklara sa 18 barangay sa Metro Manila

'The retaliation was extreme' says former Sydney Kings player on FIBA brawl - 'The retaliation was extreme' sabi ng dating manlalaro ng Sydney kings sa naganap na gulo sa FIBA

Jul 5, 2018 0:06:59

Description:

Australian basketball legend, former player of Sydney Kings and dual olympian, Brad Dalton tells his reaction on the recent FIBA brawl between the Australian Boomers and Gilas Pilipinas.

-

Australian basketball legend, dating manlalaro ng Sydney kings at dual olympian, Brad Dalton sinabi ang reaksyon sa naganap na gulo sa FIBA sa pagitan ng Australian Boomers at Gilas Pilipinas.

 

FIBA 'basketbrawl' and violence in sports - Boomers bumalik na sa Australya pagkatapos ng gulo sa FIBA

Jul 3, 2018 0:07:19

Description:

Days after the recent basketball brawl between Philippines and Australia, Boomers have returned safely to Australia.

 

-

Ilang araw makalipas ang gulo sa larong basketball sa pagitan ng Pilipinas at Australya, nakabalik ng ligtas ang Boomers sa Australya.

BIFF take over attempt of Datu Paglas Municipal Hall in Maguindanao prevented - Mga balita mula Mindanao

Jul 3, 2018 0:08:32

Description:

 

Here are the latest news from Mindanao for today, 4th of July 2018.

-

 Narito ang pinakabagong balita mula sa Mindanao, ika-4 ng Hulyo 2018.

New Mactan International Airport Terminal fully operational - Bagong Mactan International Airport Terminal gumagana na nang husto

Jul 3, 2018 0:09:01

Description:

Balitang Bisayas. Summary of lates news in the region by Nick Melgar.

Image: Mactan International Airport (Melgar)

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinakahuling ulat sa rehiyon hatid ni Nick Melgar.

Larawan: Mactan International Airport (Melgar)

Rice Production in Australia - Produksyon ng Bigas sa Australya

Jul 3, 2018 0:09:18

Description:

Despite its ancient history in Asia, the first rice was grown in Australia in 1906 after Chinese gold prospectors arrived with the first rice seeds in 1850. 

-

Sa kabila ng lumang kasaysayan sa Asya, ang unang palay ay itinamin sa Australya noong 1906, pagkatapos dumating ang mga Tsinong nagmimina ng ginto noong 1850.

Filo World Cup Talk: Biggest teams are out of the World Cup - Filo World Cup Talk: Pinakamagagaling na koponan, natanggal na sa World Cup

Jul 2, 2018 0:10:17

Description:

Elmer Bedia shares with us the highlights of DAY 17 of the 2018 FIFA World Cup.

-

Ibinabahagi ni Elmer Bedia ang mga kaganapan sa DAY 17 ng 2018 FIFA World Cup.

How one's vulnerability leads to inspiring music - Paano na ang kahinaan ay nagbigay ng inspirasyon sa musika

Jul 1, 2018 0:15:49

Description:

Music has given her so much even when she was just starting at a very young age. Through music she has met different people and it has taken her to places young girls her age could only dream of.

-

Ang musika ay nagbigay sa kanya ng maraming bagay kahit nang panahon na siya’y nagsisimula pa lamang sa murang edad. Sa pamamagitan ng musika nakilala niya maraming mga tao at nadala na siya ng musika sa mga lugar na pinapangarap lamang ng ibang bata na kasing-edad niya.

Jordan Roman: On the road towards the NBA dream - Jordan Roman: Nasa daan na tungo sa pangarap sa NBA

Jul 1, 2018 0:14:34

Description:

“I’ve always dreamed of like being in the NBA since I was a kid. I always want to experience all the people watching on TV or on the crowd and I’ve always want to play against people around the world like in that one competition,” said the 15-year-old Filipino-Australian baller, Jordan Miles Roman.

-

Si Jordan Roman ay isang labinglimang-taong-gulang na Pilipino-Australyanong manlalaro ng basketbol. 

Can her heritage make Australian singer-songwriter Cat Thompson global? - Malibot nga kaya ng Australian singer-songwriter Cat Thompson ang mundo dala ang kanyang musika?

Jun 30, 2018 0:21:27

Description:

Can Australian singer-songwriter Cat Thompson roar her voice around the world?

-

Madala nga kaya ng Australyanang mang-aawit at kompositor Cat Thompson ang kanyang tinig at musika sa buong mundo?

How to stay well in the coldest season of the year - Paano maging malusog sa pinakamalamig na panahon ng taon

Jun 30, 2018 0:05:54

Description:

It's winter season once again and various disease such as flu, colds and sore throat can attack the body because of the unpredictable temperatures.

-

Panahon na muli ng taglamig sa Australya at ang mga iba't ibang uri ng sakit tulad ng trangkaso, sipon at namamagang lalamunan ay maaaring umatake sa katawan dahil sa mga 'di mahuhulaang temperatura.

Sa bahaging ito, tayo ay matututo ng mga tips upang maging mabuti at malusog sa panahon ng taglamig nang tayo ay manatiling on the go, nasa kondisyon at nagagawa ang mga responsibilidad kahit na mababa ang mga temperatura.

Saturday Pinoy Jam continues - Saturday Pinoy Jam nagpapatuloy

Jun 30, 2018 0:16:31

Description:

SBS Filipino’s Claudette Centeno-Calixto along with Melbourne based singers, musicians Herbert Fangon and Marcus share the stories behind some of the songs that hold a special place in their lives . -

Kasama ni Claudette Centeno-Calixto ng SBS Filipino ang mga taga Melbourne na singer at musikerong Herbert Fangon at Marcus  sa maikling kwentuhan tungkol sa mga  awitin na may natatanging kahalagahan sa kanilang buhay, mga awiting may ‘hugot’.

Important things to know to avoid being scammed by dodgy migration agents - Mahahalagang bagay na dapat malaman para di maloko

Jun 29, 2018 0:12:20

Description:

Are you considering to apply for  permanent residency or to study in Australia?

What are the important things to consider when choosing a migration agent or speaking with an education agent?

How can you spot a fraud?

Migration Agent Johanna Bertumen Nonato shares some important tips 

 

-

Iniisip ba ninyong mag apply ng permanent residency o mag aral sa Australya?

Ano ang mga mahahalagang bagay na dapat isaalangalang sa pagpili ng migration agent o sa pakikipag usap sa isang education agent?

Paano mo malalaman kung niloloko ka ng kausap mo?

Ibinhagi ni Johanna Bertumen Nonato isang registered migration agent ang ilang mahalagang tips

Lone man at sea, a journey from Boracay to Darwin - Lone man at sea, mula Boracay patungong Darwin

Jun 29, 2018 0:09:58

Description:

More than just a course from one point to another, Joe Alayra is set to take a journey that encapsulates the story of place, time, and people.

-

Higit sa isang kurso mula isang punto patungong isa pa, nakahanda si Joe Alayra sa isang paglalakabay na ukol sa kwento ng lugar, panahon at tao.

 

Filipino single mum gets visa extension - Pilipinang single mum nakakuha ng visa extension

Jun 28, 2018 0:07:27

Description:

The Department of Home Affairs has given Bernadette and her daughters an indefinite, open-ended visa which may be subject to review after 12-months upon granting. The removal of her current bridging visa is now being processed. 

 

-

Binigyan ng  Department of Home Affairs si Bernadette Romulo at kanyang mga anak na babae ng 'indefinite, open-ended visa' na maaring suriin mula matapos ang 12-buwan. Kasalukuyang pinoproseso ang pag-walang bisa sa kanyang kasalukuyang bridging visa. 

 

What's the right kind of nutrition? - Ano nga ba ang tamang uri ng nutrisyon?

Jun 28, 2018 0:10:51

Description:

One's health is one's wealth, as one saying goes.

But how do we know the right nutrition to keep us healthy?

-

Ang kalusugan ay kayamanan ng isang tao, ayon sa isang kasabihan.

Ngunit paano natin malalaman ang tamang uri ng nutrisyon upang tayo'y manatiling malusog?

How smartphones changed family relationships

Jun 27, 2018 0:15:29

Description:

Smartphones play an important role in the everyday lives of transnational families, Earvin Cabalquinto PhD explains how we rekindle and rediscover relationships while we are apart. 

What lies ahead for Sister Patricia Fox - Ano ang naghihintay sa hinaharap ni Sister Patricia Fox

Jun 26, 2018 0:07:33

Description:

Department of Justice's (DOJ) reversal of the Bureau of Immigration's (BI) order to forfeit the visa of Sister Patricia Fox only marks a new chapter on the Australian nun's battle to remain in the Philippines.

-

Ang pagbaliktad ng desisyon ng Department of Justice (DOJ) sa naging utos ng Bureau of Immigration (BI) na ipasawalang-bisa ang ‘missionary visa’ ni Sister Patricia Fox ay minamarkahan lamang ang panibagong yugto sa pakikipaglaban ng Australyanang madre na manatili sa Pilipinas.

OPLAN Tambay launched in Cebu - OPLAN Tambay inilunsad sa Cebu

Jun 26, 2018 0:08:45

Description:

Balitang Bisayas. Summary of latest news in the region by Nick Melgar

Image: Cebu Police (Melgar)

 

-

Balitang Bisayas. Buod ng mga pinaka-huling ulat sa rehiyon hatid ni Nick Melgar

Larawan: Kapulisan ng Cebu (Melgar)

 

VIVA: Taking a gap year - VIVA: Pagsubok ng isang gap year

Jun 24, 2018 0:07:11

Description:

Does life feel repetitive, uninspiring or lacking in purpose?

If you need to break out of a rut, why not step out of your comfort zone and start exploring new ways to thrive?

 

-

Minsan nadarama mo bang ang buhay ay paulit-ulit, walang kabuluhan at kulang sa layunin?

Kung kailangan mo ng pahinga, bakit hindi simulan sa pamamgitan ng paglabas sa iyong comfort zone at simulan ang pagtuklas ng mga bagong paraan upang umunlad.

 

Kuwentong hanapbuhay: The secret to Superior Bakeshop's successu

Jun 24, 2018 0:05:29

Description:

Louie Tolentino brings us to the experience of Filipino workers and businessmen in Australia. For this episode, let's find out why Boy's business is thriving.

Talented Werribee girl shares her experience on the Voice Australia Blind Auditions - Puno ng talento na babaeng taga-Werribee nagbahagi ng kanyang karanasan sa The Voice Australia Blind Auditions

Jun 24, 2018 0:21:07

Description:

Erica Padilla, a 17 year-old girl from Werribee lives for music. She was one of the lucky hopefuls to get through the blind auditions of the Voice Australia. Actively sharing her God-given talent to the Filipino community in Australia, along with her sisters, she imparts a bit of her life to SBS Filipino. 

-

Si Erica Padilla, isang 17 anyos na babae mula sa Werribee ay nabubuhay para sa musika. Isa siya sa mga mapalad na nakapasok sa The Voice Australia Blind Auditions. Aktibong nagbabahagi ng ipinagkaloob na talento ng Diyos sa komunidad ng mga Pilipino sa Australya, kasama ang mga kapatid, ibinahagi niya ang kanyang buhay sa SBS Filipino.

Filo World Cup Talk: Dramatic & Entertaining matches for Day 10 World Cup - Filo World Cup Talk: madrama at kawili-wiling laban sa ika-10 na araw ng World Cup

Jun 23, 2018 0:12:57

Description:

 

Mike Moran gives us his insights on the FIFA World Cup Day 10.

-

 Ibinahagi ni Mike Moran ang kanyang kaalaman para sa ika-10 na araw ng FIFA World Cup

Filipino Mar Dizon, one of the best jazz musicians in Asia - Pilipino na si Mar Dizon, isa sa pinakamahusay na musikero ng jazz sa Asya

Jun 23, 2018 0:14:13

Description:

In this interview, Mar Dizon shares stories of his love for jazz, his discovery of indigenous percussion instruments, and the important role that music education played in his career.

-

Sa panayam, ibinahagi ni Mar Dizon ang kuwento ng kanyang pagmamahal sa jazz at pagtuklas ng mga katutubong instrumento gayun din ang mahalagang papel na ginampanan ng edukasyong musika sa kanyang karera.

 

Philippines, home to Australian-based Electronic Producer Raquel Solier - Pilipinas, tahanan para sa Australian-based Electronic Producer Raquel Solier

Jun 23, 2018 0:17:13

Description:

Today on SBS Filipino weekend edition, electronic producer Raquel Solier also known as Various Asses shares to SBS her love for music, travel and how her Filipino lineage greatly influenced her as an artist.

-

Ngayon sa SBS Filipino weekend edition, ibinahagi ng electronic producer na si Raquel Solier o kilala bilang Various Asses ang kanyang pagmamahal sa musika, paglalakbay at kung paano naging malaking impluwensiya ang Pilipinong angkan sa kanyang pagiging artista. 

Saturday Pinoy Jam - Saturday Pinoy Jam

Jun 23, 2018 0:27:19

Description:

Melbourne-based singers and musicians Herbert Fangon and Marcus share their stories, favourite songs and their discovery  of love for singing to  Claudette Centeno-Calixto .... Come and sing along….  

 

[facebook_video video="1075592249254621"]

-

Kasama ni Claudette Centeno-Calixto ng SBS Filipino ang mga taga Melbourne na singer at Musikerong Herbert Fangon at Marcus  sa maikling kwentuhan tungkol sa kanilang paboritong awitin at kung paano nagsimula ang kanilang hilig sa pag awit… pwede rin kayong maki-jam

 

[facebook_video video="1075592249254621"]

Filo World Cup talk: Brazil and Switzerland in good position to advance to knockout stages - Filo World Cup talk: Brazil at Switzerland nasa mabuting posisyon upang sumulong sa mga knockout stage

Jun 23, 2018 0:09:37

Description:

Mr. Football takes us to the highlights of World Cup Day 9 where Brazil, Nigeria and Switzerland claims victory.

-

Tayo ay dinala ni Mr. Football sa mga highlight ng ika-siyam na araw ng World Cup kung saan Brazil, Nigeria at Switzerland ang nagtagumpay.

Meet Alma Tolda, founder of the Loboc Children's Choir - Kilalanin si Alma Tolda, founder ng Loboc Children's Choir

Jun 22, 2018 0:14:20

Description:

Alma Tolda was tasked to create a children's choir 38 years ago; it has continued to grow and travel across the globe. The Loboc Children's Choir has performed at the Vatican for Pope John Paul II and one day, Alma Tolda hopes that the children can sing for Queen Elizabeth.   

-

May 38 taon na ang nakalipas ng naatasan si Alma Tolda bumuo ng  children's choir. Nakilala itong bilang Loboc Children's Choir, patuloy na umaawit at umiikot sa ibat-iabng bahagi ng mundo. Sila'y umawit na sa Vatican sa harap ni Pope John Paul II at isa sa mga araw na ito, nais ni Alma Tolda umawit ang mga bata sa harap ni Queen Elizabeth.   

More people may be charged over the controversial DAP fund, says Malacanang - Malacanang sinabi maaring kasuhan ang ilang ka-alyado ng dating Pangulong Aquino kaugnay ng DAP

Jun 22, 2018 0:04:25

Description:

Former President Benigno Aquino may be charged for the alleged anomalous use of Disbursement Acceleration Program (DAP) funds while Malacanang warns,  several allies of the former president may also face charges in relation to the controversial DAP funds

-

Dating Pangulo Benigno Aquino maaring makasuhan sa di wastong paggamit ng pondo para Disbursement Acceleration Program (DAP) habang nagbabala ang Malacanang  na maaring makasuhan ang ilan pang mga ka-alyado ng dating lider kaugnay ng nasabing pondo.

Filo World Cup Talk: 'We deserved it.' Socceroos coach Bert van Marwijk - Filo World Cup Talk: 'We deserved it' Socceroos coach Bert van Marwijk

Jun 22, 2018 0:12:06

Description:

Socceroos get a chance to progress to  the knockout stage. Mike Moran tells us more about the latest 2018 FIFA World Cup Games  Australia vs Denmark, Peru vs France and Argentina vs Croatia

-

Socceroos mayroon pang pagkakataong makapasok sa knockout stage.  Ibinahagi ni Mike Moran ang highlights sa pinakahuling 2018 FIFA World Cup Games:  Australia vs Denmark, Peru vs France and Argentina vs Croatia.

Filo World Cup Talk: Uruguay and Russia are now through to the knockout stage - Filo World Cup Talk: Uruguay at Russia, pasok na sa knockout stage

Jun 21, 2018 0:09:08

Description:

Elmer Bedia gives us a quick summary of the three games in Day 7 of the 2018 World Cup.

-

Ibinahagi ni Elmer Bedia ang mga naging kaganapan sa ika-pitong araw ng 2018 FIFA World Cup.

More compensation for killed WA workers - Karagdagang kabayaran sa mga namatay na manggagawa ng WA

Jun 21, 2018 0:10:19

Description:

Perth Report. Summary of latest report in the western state by Cielo Franklin.

 

Image:  Workers in a quarry  ( AAP)

-

Perth Report. Buod ng mga pinakahuling ulat sa kanlurang Australya hatid ni Cielo Franklin

 

Larawan:  Manggagawa sa minahan ng bato  ( AAP)

Books on the Rail: sharing beautiful stories - Books on the Rail: pagbahagi ng magagandang kwento

Jun 20, 2018 0:10:26

Description:

It all started with an idea, sharing beautiful stories by leaving the books in public transport around Melbourne. They called it 'a novel new movement', today Books on the Rail can be found across Australia. It even inspired the founders Ali and Michelle to create their own story ' The Book Ninja'   

-

Nagsimula ang lahat sa isang ideya, ang maibahagi ang magagandang likha, kwento sa pamamagitan ng pag iwan ng mga libro sa mga pampublikong transportasyon sa Melbourne. Kanilang tinatawag itong 'a novel new movement', ngayon ang Books on the Rail  ay maraing makita sa ibat ibang lugar s Australya. Ito dina ng nagbigay inspirasyon sa pagbuo ng panibagong kwneto, nobela sinulat ng mga founders Ali at Michelle  ang ' The Book Ninja'   

Mindanao Report - Mindanao Report

Jun 20, 2018 0:08:37

Description:

Around 200 artificial reefs were reportedly damaged after a Vietnamese-flagged cargo vessel ran aground at a portion of the Sarangani Bay in General Santos City.

-

May 200 artificial reefs ang naiulat na napinsala matapos mabangga ang isang  Vietnamese-flagged cargo vessel  sa isang bahagi ng Sarangani Bay sa General Santos City

Filo World Cup Talk: More firsts and surprising wins - Filo World Cup Talk: Maraming unang kaganapan at nakakagulat na panalo

Jun 20, 2018 0:07:52

Description:

Philippine Football Federation (PFF) Consultant Michael Moran shares that recent games of World Cup 2018 have showcased more firsts and more surprising wins.

-

Ayon kay Philippine Football Federation (PFF) Consultant Michael Moran, ang mga laro kamakailan sa World Cup 2018 ay nagpakita ng mga marami pang unang kaganapan at mga nakakagulat na panalo.

New oversight commission to be created for aged-care sector - Panibagong oversight commission bubuohin para sa sektor ng aged care

Jun 20, 2018 0:06:26

Description:

Age Discrimination Commissioner Kay Patterson has turned down calls for a royal commission into the aged-care sector, saying a new national body should be sufficient.

 

The new national body is the independent Aged Care Quality and Safety Commission, to be launched next year.

 

Council on the Ageing ((COTA)) Australia says it is hopeful the government will ensure the commission addresses recommendations from various aged-care reviews seriously.

-

Tinanggihan ng 'age discrimination commissioner' Kay Patterson ang panawagan para sa  isang royal commission sa sektor ng aged-at sinabing sapat na ang bubuohing  'national body' ang independyenteng Aged Care quality and Safety Commission, natakdang  ilunsad sa susunod na taon.

 

Cebu lay organisation condemns priest killings - Organisasyon ng mga taong simbahan kinundena ang pagpatay sa mga pari

Jun 19, 2018 0:08:32

Description:

Balitang Visayas. Summary of latest news from the region by Nick Melgar

Image: A church in Cebu (Nick Melgar)

 

-

Balitang Visayas. Summary of latest news from the region by Nick Melgar

Image: A church in Cebu (Nick Melgar)

 

Settlement Guide: Refugee Week 2018 - Settlement Guide: Refugee Week 2018

Jun 18, 2018 0:07:07

Description:

The world is experiencing the largest humanitarian crisis since the end of World War II with 65 million forcibly displaced people worldwide.

Sunday the 17th to Saturday the 23rd of June is Refugee Week in Australia.

This week, the Settlement Guide speaks to refugees who have settled in Australia.

-

Nararanasan ng mundo ngayon ang pinakamalawakang krises pang-tao mula noong katapusan ng Pangalawang Digmaang Pandaigdig kung saan 65 na milyong katao sa mundo ay sapilitang nahalinhan.

Hunyo 17 (Linggo) hanggang Hulyo 23 (Sabado) ang Refugee Week sa Australya.

Itong linggo, kakausapin ng Settlement Guide ang mga refugee na naninirahan sa Australya.

Over-educated and under-employed - the bad news in youth jobs - May pinag-aralan pero under-employed - problema ng mga kabataan sa Australya

Jun 18, 2018 0:03:39

Description:

Australia’s jobless rate has fallen but behind the figures is an increasing number of young graduates who can’t find work.

Six out of ten 25-year-olds hold post-school qualifications, but half of them are still looking for full-time jobs.

-

Bumababa ang bilang ng mga walang trabaho sa Australya, pero tumataas ang bilang ng mga batang gradweyt na hindi makahanap ng mapapasukan.

Anim sa sampung dalawampung-limang taong gulang ay may post-school na kwalepikasyon, pero kalahati sa kanila ang naghahanap pa rin ng full-time na trabaho.

Aussie band Dreamers Crime to rock the Philippines in July - Aussie band Dreamers Crime yayanigin ang Pilipinas sa Hulyo

Jun 17, 2018 0:13:24

Description:

For the first time, Australian rock band Dreamers Crime will travel to the Philippines for a two-week tour.

-

Sa unang pagkakataon, bibisita sa Pilipinas ang Australyanong rock band na Dreamers Crime para sa dalawang linggong pagtatanghal.

'Oh, you’re from Western Sydney. Eww.' - Up close and personal: Vonne Patiag sa paggawa ng mga pelikula tungkol sa kasarian, kultura at lahi

Jun 17, 2018 0:20:22

Description:

“I’ve noticed that in Sydney especially, geographical prejudice is very prevalent. That idea of: ‘Oh, you’re from Western Sydney. Eww,’ says Western Sydney director, Vonne Patiag. 

-

"Yes I watched a film about a white person, and I can empathise with them and learn from them, but there is something stronger on being you on screen within a character," sagot ng Filipino-Australian Vonne Patiag tungkol sa kanyang paggawa ng mga pelikula na tungkol sa sarili niyang kulay.

Bernadette Romulo says goodbye to her Aussie son? - Bernadette Romulo, tunay na "paalam" na sa kanyang anak na Aussie?

Jun 17, 2018 0:06:58

Description:

It has been a harrowing battle for the Brisbane-based mother of three Bernadette Romulo to remain in Australia, but now she prepares herself to say goodbye to her eight-year-old Australian son as the order for her and her two daughters to leave the country is now final.

-

Isang napakahirap na laban para sa ina ng tatlo na naka-base sa Brisbane na nakabase na si Bernadette Romulo upang manatili sa Australya, ngunit ngayon ay masakit inihahanda ang sarili upang "magpaalam na" sa kanyang walong taong gulang na Australyanong anak habang pinal na ang utos para sa kanya at sa kanyang dalawang anak na babae na umalis sa bansa.

Queen's Birthday 2018 Honours List: Fil-Aussie Robert Andrew Hernandez awarded OAM - Queen's Birthday 2018 Honours List: Fil-Aussie Robert Andrew Hernandez ginawaran ng OAM

Jun 16, 2018 0:09:10

Description:

Several Australians were honoured during the Queen's birthday for their exceptional contributions to various fields and services. Among those included in this year's Queen's Birthday Honours List are Filipino-Australians Agnes Whiten and Robert Andrew Hernandez for their distinct service to the multicultural community in Queensland.

-

Naparangalan ang ilang natatanging mamamayan ng Australya nitong nakaraang kaarawan ni Queen Elizabathe para sa kanilang mga eksepsyonal na kontribusyon sa iba't ibang larangan at karera. At kabilang sa Queen's Birthday Honours List ngayong taon ay ang mga Filipino-Australian na sina Agnes Whiten at Robert Andrew Hernandez para sa kanilang natatanging serbisyo sa komunidad multikultura sa Queensland.

Loboc Children's Choir returns to Melbourne - Loboc Children's Choir magbabalik sa Melbourne

Jun 15, 2018 0:08:05

Description:

The children of Loboc return to Australia to show their gratitude for the support they received in 2015 during a fund raising concert for the rebuilding a the church heavily damaged by the 2013 earthquake

Gigi Kalong tells us more.

-

Magbabalik ang mga bata mula Loboc Children's Choir sa  Australya upang ihatids ang knaialng pasasalamat sa natanggap na suporta noong 2015 para sa kanilang  fund raising concert para sa pag-ayos ng nasirang simbahan ng naganap na lindol ng taong 2013 

Atingnaka usap si Gigi Kalong

It's time we look out for Dad - Panahon na upang alagaan ang ating mga Tatay

Jun 15, 2018 0:09:05

Description:

For many, fatherhood is one of the most joyous occasions, but for some it may not be as happy and easy as they thought it would be. In Australia, one in ten expecting or first time fathers experience perinatal anxiety or depression. Many of them (56%) do not seek support. Centre for Perinatal Psychology's Dr Bronwyn Leigh tells us that it time we took time to see if dad needs some help too.

 

-

Para sa marami ang pagiging isang Tatay ang isa sa pinakamasayang panahon sa buhay ngunit para sa ilan, di ito tulad ng kanilang inasahan.   Sa Australya, isa sa bawat sampung ama o bagong ama ang nakakaranas ng pagkabalisa, perinatal anxiety o depression. Marami sa kanila (56%) ang hindi humihilang ng tulong o suporta. Sinabi ni Dr Bronwyn Leigh mula Centre for Perinatal Psychology napapanahon na upang maglaan ng panahon upang masiguro na matulungan din ang mga nangangailangan na ama.

 

Escalante Report - Escalante Report

Jun 15, 2018 0:04:59

Description:

Australian Peter Gerald Scully was sentenced to life imprisonment by  a Philippine court for trafficking and rape.

-

Australyanong si Peter Gerald Scully nahatulan mabilanggo ng pamhabang buhay ng korte sa Pilipinas sa salang trafficking at rape.

Mindanao Report

Jun 13, 2018 0:04:24

Description:

Fighting senator Manny Pacquiao resumed his sparring sessions on Tuesday with two brand new spar mates as he continued training for his July 15 fight against Argentinian brawler Lucas Matthysse in Kuala Lumpur, Malaysia.      

Australia cautiously welcomes Sentosa agreement - Australya maingat sa reaksiyon sa kasunduaang naabot sa Sentosa

Jun 13, 2018 0:04:52

Description:

The Australian government is cautiously welcoming the meeting between US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un.

 

Analysts say the two leaders' historic talks in Singapore are also vital to Australia's own national security interests.

-

Naging maingat ang Australya sa pagtanggap sa naging pagpupulong sa pagitan ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump at lider ng North Korea Kim Jong-un.

 

Ayon sa mga dalubahsa ang makasaysyang paguusap ng dalwang lider sa Singapore ay mahalaga din at nasa interes ng Australya, partukular sa usapin ng pambansang seguridad

Rebuilding Marawi, rediscovering the art of weaving - Sa pagbangon muli ng Marawi, natagpuan muli ang sining ng paghabi

Jun 13, 2018 0:12:31

Description:

'what really pushed us to see this through...we want to show the entire world that we are not just victims, we are survivors and this is a beautiful part of our culture'   Salika Maguindanao-Samad, Co-Founder, The Maranao Collectibles

 

-

'ang nag udyok sa amin, maipakita sa buong mundo na di lamang kami biktima, survivor kami at ito po yung aming kultura na maganda'   Salika Maguindanao-Samad, Co-Founder, The Maranao Collectibles

 

Michael Moran: Don't overlook South American countries in World Cup - Michael Moran: Tuunan ng Pansin ang Mga Bansang Galing Timog Amerika sa World Cup

Jun 11, 2018 0:11:14

Description:

Philippine Football Federation (PFF) Consultant Michael Moran believes that strength, pedigree and history will greatly factor into who will win the World Cup this year.

-

Paniwala ni Philippine Football Federation (PFF) Consultant Michael Moran na mahalaga ang lakas, pedigree at kasaysayan sa World Cup itong taon.

'Mr. Football' predicts France as World Cup 2018 winner - Prediksyon ni 'Mr. Football': France ang panalo sa World Cup 2018

Jun 11, 2018 0:08:29

Description:

With the World Cup 2018 kicking off this June 14 in Russia, ‘Mr Football’ Elmer Bedia makes his predictions regarding which teams will more likely be vying for the coveted trophy.

-

Bago pa man mag-umpisa ang World Cup 2018 itong Hunyo 14 sa Rusya, gumawa ng mga prediksyon si 'Mr Football’ Elmer Bedia ukol sa mga koponang may malaking tsansang manalo ng tropeo.

'Ang Gitano,' bringing culture through poems, letters and travels - 'Ang Gitano,' dinadala ang kultura sa pamamagitan ng mga tula, sulat at maiikling kuwento

Jun 10, 2018 0:12:58

Description:

Bringing the values and culture that one upholds, "Ang Gitano" will take you to various parts of the world through Giovanni Ortega's poems, letters and short stories of women leaving their families home .

-

Dinadala ang mga pinanghahawakang kultura at mga pinapahalagahang aral, dadalhin kayo ng "Ang Gitano" ni Giovanni Ortega sa paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng mga tula, sulat at maiikling kuwento ng mga kababaihang nilisan ang kanilang mga pamilya.

'Coming to Dinner' - a play, wanting Filipino actors - 'Coming to Dinner' - isang dula, naghahanap ng mga Pilipinong aktor

Jun 10, 2018 0:08:06

Description:

Passionate about acting or just wanting to try acting?

"Coming to Dinner," a play being featured in the upcoming Sydney Fringe Festival might be your chance!

-

Hilig mo ba'y umarte o nais subukan ang pag-arte?

Ang "Coming to Dinner," isang dula na kasamang itatampok sa darating na Sydney Fringe Festival ay maaaring maging pagkakataon mo na!

‘Pista sa Nayon’ showcases multiculturalism and Filipino pride - 'Pista sa Nayon' itatampok ang multikulturalismo at maipagmamalaking Pilipino

Jun 10, 2018 0:15:49

Description:

The ‘Pista sa Nayon’ is slated to happen on June 16 to celebrate the 120th anniversary of the proclamation of Philippine independence.

 

-

Magaganap ang ‘Pista sa Nayon’ sa ika-16 ng Hunyo para ipagdiwang ang ika-isangdaan at dalawampung anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas.

Multicultural youth optimistic but find discrimination an issue - Multikultural na mga kabataan, positibo, ngunit diskriminasyon isang isyu

Jun 9, 2018 0:08:46

Description:

The first nationwide study of young people from refugee and migrant backgrounds has revealed a conflicting picture.

-

Ang unang pambansang pag-aaral sa mga kabataan na may pinagmulang repugi at migrante ay nagsiwalat ng magkasalungat na larawan.

Kymberlee Street, the next Miss Grand Australia? - Kymberlee Street, ang susunod na Miss Grand Australia?

Jun 9, 2018 0:17:00

Description:

Reigning Miss Philippines-Australia 2017 Kymberlee Street eyes her second crown through the Miss Grand Australia title.

-

Kasalukuyang may hawak ng titulo bilang Miss Philippines-Australia 2017, inaasam ni Kymberlee Street ang kanyang ikalawang korona mula sa titulo bilang Miss Grand Australia.

More calls for extensive study of second languages in schools - Higit na panawagan para dagdag na pag-aaral ng mga ikalawang wika sa mga paaralan

Jun 9, 2018 0:07:33

Description:

The second so-called Gonski report into Australia's education system, released in late April, included 23 recommended changes.

-

Ang tinatawag na  ikalawang Gonski report sa sistema ng edukasyon ng Australya, na inilabas noong huling bahagi ng buwan ng Abril, ay kinapapalooban ng 23 na inirekomendang mga pagbabago.

Parents alerted to register ahead of changes to childcare rebates - Paalala sa mga magulang magpatala bago ipatupad ang pagbabago sa childcare rebate

Jun 8, 2018 0:05:35

Description:

Parents are being urged to sign up to the federal government's new childcare system or face having their payments abruptly cut from next month.

 

 

-

Hinihikayat ang mga magulang na magpatala sa pinaka bagong sistema para child care ng pamahalaan o maharap sa agarang pag putol ng kanilang mga natatanggap na kabayaran mula sa darating na Hulyo

Elderly and youth, top issues at this year's FILCCA Conference - Usapin ng mga elderly at kabataan pangunahing tatalakayin sa FILCCA Conference sa Oktubre

Jun 8, 2018 0:09:10

Description:

This year Filipino Communities Council of Australia (FILCCA) will focus on 'strengthening Filipino communities through unity and service'. Issues affecting older members of the community is among the top concerns along with   preparing the next generation of young Filipino Australians as future leaders

 

FILCCA's Cecilia Flores tells us more  about the coming October conference

-

Sa taong ito pagtutuunan ng pansin ng  Filipi